13 maart

Dag 92

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Een man bid met uitgestrekte armen naar het licht

Mannen en vrouwen die in de [Shekina] leven worden verkeerd begrepen. Begrijpt u het? Ze worden bijzonder. Ze horen de dingen van de wereld niet, of als ze dat doen besteden ze er geen aandacht aan. Ze gaan eenvoudig voorwaarts. God heeft dat er niet voor niets in geplaatst. God kwam nimmer op goed geluk. Gebed is niet een ‘misschien.’ Gebed is een oprechte zaak. Gebed is spreken tot God. Gebed is niet neerknielen, je ogen sluiten en aan je was denken of wat voor werk je doet, bijvoorbeeld: “Here, help mij en John en genees mevrouw Jones, enzovoort.” Dat is geen gebed. Dat is het herhalen van een paar woorden. Maar bidden is het binnenkomen in een atmosfeer waar u beseft dat u in de tegenwoordigheid van God bent en u gaat daarheen met volkomen oprechtheid. Eerst begint u met een kleine aanbidding: “O Jehova, ik heb U zo lief.” Begrijpt u het? Dan na het gebed van aanbidding, dan komt u met een oprecht hart iets vragen.

“Indien gij in Mij blijft”, niet om vandaag tussen de gordijnen vandaan te komen en rond te rennen en vanavond weer proberen terug achter de gordijnen te gaan. “Indien gij in Mij blijft, Mijn woorden in u blijven.” Anders gezegd, als u bent zoals de staf van Aäron die werd opgetrokken in de Shekina glorie bij de gouden pot met manna waar u het elk moment kunt eten, en uw ziel wordt verfrist en bloesemt en draagt vrucht. Blijven. “Indien gij in Mij blijft, Mijn woorden in u blijven, vraag dan wat u wilt en het zal u gegeven worden.”

Ziet u het falen van de kerk, de Pinksterkerk, de Methodisten, de Baptisten, en allemaal? Het is een tekort komen aan die voortdurende genade van God. Vanavond zult u juichen en in uw handen klappen en in de gangpaden dansen, in tongen spreken. Dat zijn gaven. Gaven helpen niet, tenzij u in de Shekina glorie blijft. Zie?

Deze dingen zijn fijn. Ik heb er niets tegen te zeggen; ze zijn van God. Juichen en God prijzen is wonderbaar. Spreken in tongen of tongen uitleggen is het ook, en al die andere dingen, gaven van genezing, profetieën, en al deze dingen zijn geweldig, maar ze helpen niet, ze zijn niet vruchtbaar, ze kunnen niet goed vrucht dragen, tenzij u leeft in de tegenwoordigheid van de Shekina en de atmosfeer om u heen Goddelijk is.

Dat is de reden waarom aan mannen en vrouwen deze dingen niet worden toevertrouwd, omdat u hier heen gaat en een zegen afroept over iets wat God heeft vervloekt, of iets vervloekt wat God heeft gezegend. Het is een voortdurende tegenwoordigheid om de wil van God te kennen. Dan kijk je niet meer naar wat de wereld over je zal zeggen. Het is wat God van je zal denken. Dan leef je in Zijn tegenwoordigheid.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Het bovennatuurlijke   29 januari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)