18 april

Dag 109

En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; En begeerde verzadigd te worden van de kruimpjes, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vingers in het water dope, en mijn tong verkoele; want ik lijd smarten in deze vlam.

---o--O--o---

Broeder Cox zat niet lang geleden op het pad voor mijn huis, nadat wij de stenen hadden gekregen, en hij pakte een klein, oud fossiel op en hij zei: “Broeder Branham, hoe oud is dit?”

“O”, zei ik, “tijdrekenkundig zou u kunnen zeggen dat het tienduizend jaar oud is. Een of ander klein soort zeemonster dat eens leefde, een klein zeedier dat misschien geleefd heeft in ver vervlogen eeuwen.”

Hij zei: “Bedenk eens hoe kort het menselijk leven is in vergelijking met dat leven.”

Ik zei: “O, maar broeder, dat ding heeft een eind, maar het Leven dat wij in Christus hebben, heeft geen einde. Dat mag misschien twee of drie eeuwigheden geleefd hebben, maar het zal nooit eeuwig leven hebben, omdat eeuwig leven alleen van God komt.”

Eeuwig. “Hij die Mijn Woorden hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in de verdoemenis komen, maar is overgegaan van dood in Leven.” Daar bent u er; u krijgt eeuwig leven door een gelovige te zijn. Een ongelovige heeft leven voor immer. Een gelovige heeft eeuwig leven en kan niet verloren gaan, omdat het eeuwig is.

Een ongelovige zal door de wereld gaan, hij zal tegenslagen en rampen hebben; wat hij een geweldige tijd noemt. “Woepie, een geweldige tijd.” Vrouwen, wijn en een geweldige tijd; hij denkt dat hij maar doorgaat. Hij zal sterven, hij zal in een poel van vuur en sulfer gaan, die brandt, waar het branden maar doorgaat voor altijd en immer en misschien zal zijn ziel in een poel van vuur en sulfer voor een honderd miljoen jaren gepijnigd worden.

U zegt: “Zal het net eender zijn als gewone sulfer?” Ik geloof dat het een miljoen maal erger is dan dat. Ik geloof dat u het niet omschrijven kunt met vuur, door een letterlijk vuur. De enige reden dat er is gezet “door vuur” is, omdat vuur het meest verterende ding is wat wij hebben. Het verteert en vernietigt absoluut alles. Dat doet het vuur. Wel dan, het zal daarin zijn, maar u zult een ziel hebben die gestraft zal worden.

Nu, u moet letten op het woord vuur, omdat de Heilige Geest gebruikt wordt met “de Heilige Geest en Vuur”; omdat Heilige Geestesvuur de zonde uitbrandt, ziet u en rein maakt.

Maar dit vuur komt van de hel, er staat: “een poel van vuur”. En wat het ook is, het is een straf met pijniging. De rijke man hief zijn ogen op in de hel, en zei: “Zend Lazarus met een beetje water aan zijn vingers om dat op mijn lippen te doen, want deze vlammen pijnigen mij.” Denk niet dat er geen brandende hel is en een letterlijke hel. Die is er. Als er een letterlijke duivel is, is er een letterlijke hel.

Maar ziet u, al wat verdraaid is, heeft een einde, omdat het tenslotte moet terugkomen tot die zuiverheid en heiligheid van God. En God is eeuwig, en als wij eeuwig leven hebben, is God in ons en wij kunnen niet meer sterven evenmin als God kan sterven.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)