Inleiding

“Bent u bereid het oude familiealtaar opnieuw op te richten?”
– William Branham, 20 januari 1963. 

William Branham werd in 1909 onder zeer eenvoudige omstandigheden geboren. Een bovennatuurlijk teken, dat werd waargenomen door degenen die bij zijn geboorte aanwezig waren, was de enige aanwijzing, waarbij een dienstknecht van God – wiens bediening miljoenen zou beïnvloeden – in de wereld welkom werd geheten. Gedurende de tijd werden zijn leven en bediening door God gebruikt om het “Volle Evangelie” van Jezus Christus tot uitdrukking te brengen en, vergezeld met de tekenen die God hem gaf, bracht dat het bovennatuurlijke Evangelie naar de wereld. Deze bediening gaat vandaag door met groot effect.

Ik ben slechts een van de miljoenen mensen die geloven dat William Branham een profeet aan onze generatie is. De bandopnamen van zijn boodschappen zijn meer dan 20 jaar een inspiratie voor mij geweest. Ik ben ervan overtuigd, dat ik niet alleen sta wanneer ik zeg, dat bij het luisteren naar en het lezen van deze boodschappen, ik dikwijls werd geroerd door slechts een eenvoudige uitspraak, een kort verhaal, of slechts door een terloopse, doch geïnspireerde gedachte. Ieder persoon heeft een unieke manier om dingen te zeggen en William Branham vormt geen uitzondering. Met deze dingen in gedachten, heb ik geprobeerd sommige van deze gedachten samen te vatten in een vorm van dagelijkse toewijding, om anderen in staat te stellen een ogenblijk vrij te maken in hun drukke levens, om iets te lezen wat hen dichter naar God kan trekken, of wat tenminste kan veroorzaken dat ze aan iets denken waar ze gedurende enige tijd niet aan hebben gedacht.

Ik wil niet eerder verdergaan voordat ik de pioniers heb bedankt die mij zijn voorgegaan, omdat ik zonder hun inspanningen dit werk nimmer had kunnen doen. Ik denk aan diegenen die met hun vlijtige werk en visie de geluidsbanden van de predikingen van William Branham hebben verzorgd en hersteld. Onder hen zijn mensen van Cloverdale Bibleway en Voice of God Recordings (Stem van God Opnamen), wat vroeger Spoken Word Publications (Gesproken Woord Uitgaven) was.

Ik zou ook oprechte waardering willen uitspreken voor het werk van al die mensen die de tijd namen om deze boodschappen over te schrijven in boekvorm en daarna in computerformaat, met daaraan toegevoegd een overzicht op database (informatiebank). In het bijzonder zou ik Neil Halava en zijn groep van betaalde medewerkers en onbetaalde vrijwilligers willen noemen. Zonder hun werk had ik dit boek niet kunnen maken.

Hoewel ik hoop dat iedereen blij zal zijn met dit boek, is het in hoofdzaak samengesteld met families in gedachten. Ik denk terug aan de tijd dat ons gezin jong was. Het was geen eenvoudige opdracht te proberen de gedachten van onze kinderen te laten concentreren op Schriftlezingen en het begrijpen daarvan. Soms was het te diep, andere keren leek het te licht. Dikwijls verslapte de jonge aandacht als het lezen te lang duurde en zaten ze te dagdromen of te slapen. Daarom zijn al de stukjes voor Het Familie Altaar zo gekozen, dat kinderen van jonge leeftijd, hopelijk, in staat zullen zijn ze te begrijpen en er hun voordeel mee te doen.

Het belangrijkste van alles is, dat dit boek is bedoeld als een stimulans voor gebed. Gebed is het machtigste wapen dat een Christen heeft. We kunnen van alles teveel doen, maar we kunnen niet teveel bidden. Jonge harten leren bidden is een belangrijke verantwoordelijkheid voor iedere ouder, hetgeen niet kan worden overschat.

In dit boek zijn verschillende mogelijkheden, waarvoor het lezen van uw Familiealtaar kan worden gebruikt.

In de eerste plaats begint iedere bladzijde met een Schriftgedeelte dat is uitgekozen uit de hele Schriftlezing die voor de dag is aanbevolen. De Schriftlezing is niet lang, om de concentratie van jonge aandacht niet te verliezen. Als u niet voorleest aan jonge kinderen, kunt u, als u wilt, het hele hoofdstuk van de Bijbel lezen waaruit het is genomen.

Ten tweede, de gedeelten uit predikingen die voor dit boek zijn gekozen, zijn niet bedoeld om een bepaalde leer te introduceren of te ondersteunen, maar eerder om in inspiratie en instructie te voorzien. Hoewel geen enkel menselijk wezen iets kan samenstellen zonder zijn of haar eigen ideeën of voorstellingen daaraan toe te voegen, hoop ik dat wat hier wordt aangeboden, goed in balans is. Omdat het bedoelde gehoor jong is, evenals hun ouders, moeten de gedeelten van predikingen eenvoudig te begrijpen zijn. Alle gedeelten van predikingen komen uit predikingen die gepredikt zijn door William Branham en een volledige lijst van verwijzingen naar de predikingen waar ze uit genomen zijn, staat aan het eind van dit boek.

Omdat William Branham geen geschreven werk heeft achtergelaten, behalve mondeling werk in de vorm van predikingen op bandopnamen, is het soms onmogelijk zijn uitspraken exact weer te geven zoals deze werden uitgesproken, om te komen tot een duidelijke uitspraak in geschreven vorm. Voor de doeleinden van dit boek heb ik herhaalde woorden weggelaten, heb de zinnen verbeterd zoals broeder Branham zelf zijn uitspraken verbeterde terwijl hij aan het spreken was, en voegde er een woord ter verduidelijking aan toe wanneer dat nodig was. Dit laatste kan als voorbeeld worden gevonden in het gedeelte van de preek van 21 maart, waar broeder Branham zegt: “Judea ligt ongeveer even ver onder de evenaar als dit er boven ligt.” Wij hebben het woord “[Jeffersonville]” gekozen in plaats van “dit” wat duidelijk de bedoeling was in de prediking die in Jeffersonville werd gepredikt.

Dit is sporadisch gedaan, alleen bedoeld om de gedeelten van predikingen begrijpelijker te maken. Overal waar u deze haakjes [ ] ziet, weet u dat deze methode is gebruikt. We hebben op geen enkele manier het taalgebruik voor dit boek bewerkt, omdat wij voelen dat de bediening van broeder Branham overduidelijk door God werd betuigd, en als zijn taalgebruik goed genoeg was voor God, dan is het goed genoeg voor ons.

Ten derde, onderaan iedere bladzijde staat een serie verwijzingen naar de Bijbel om de lezer tot nut te zijn, zij die in hun Bijbel verder zouden willen lezen. De verwijzingen zijn op zo’n manier samengesteld, dat wanneer men deze gedeelten getrouwvol leest, men gemakkelijk het hele Woord van God in één jaar kan lezen, waar ik van overtuigd ben, dat dit van iedereen een beter Christen maakt.

Laat mij tenslotte iets aanhalen uit de bron, waar de inspirerende gedachten voor dit boek vandaan komen.

“… als u niets meer over God denkt dan dat u gaat zitten en uw Bijbel leest, en bidt en God vraagt, dan laat dat zien dat u niet erg geïnteresseerd bent in uw ziel.”
13 mei 1954 

“Lees het Woord. Sommigen van u lezen het Woord nog niet eenmaal per week. U behoort iedere dag hoofdstuk na hoofdstuk te lezen. Mediteer; als u uw hoofd maar uit die oude tijdschriften kunt krijgen en dingen die u leest, en uit deze vele oude kranten, en zogenaamde religieuze literatuur, die zelfs niet op de markt gebracht had mogen worden.”
6 maart 1957 

“Hoe kan een Christen dieper komen in de liefde Gods? Lees het Woord en bid.”
30 augustus 1964 

Laat mij tenslotte mijn familie bedanken, want zonder hen zou van dit boek nimmer sprake zijn geweest, en zonder hun hulp was dit ook nimmer tot stand gekomen.

Mijn oprecht gebed is dat dit boek u en de uwen dichter tot God zal trekken.

Tim Dodd

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)