Het merkteken van het beest

Door William Marrion Branham

1 Morgenavond... Wij houden altijd één ding voor ogen: de Here Jezus Christus, anders niet, en wat zijn Goddelijke wil voor ons ook is om te doen. Maar als het Zijn Goddelijke wil is, gaan wij morgenavond spreken over Het zegel van God, zo de Here wil.

2 En vanavond brengen wij, als het Zijn voorrecht voor ons mocht zijn om het te doen, of ons voorrecht dat wij het voor Hem doen, liever, willen we vanavond spreken over een van de meest essentiële onderwerpen van het uur: Het merkteken van het beest.

3 Gisteravond waren we in de gemeentetijdperken, De zeven gemeentetijdperken. We begonnen met het Efeze gemeentetijdperk, van Efeze, en eindigden in het gemeentetijdperk van Laodicéa, het laatste gemeentetijdperk. Moge de Here nu Zijn zegeningen aan het Woord toevoegen terwijl wij spreken.

4 Zullen wij nu onze hoofden buigen voor een moment van gebed voor wij dit Goddelijke Woord gaan openen.

5 Liefhebbende hemelse Vader, wij zijn dankbaar voor dit voorrecht dat wij vanavond hebben om in leven te zijn en hier op aarde te zijn vanavond, en gezondheid en kracht te hebben en te kunnen zitten in het gebouw waar het Woord van God gelezen wordt.

6 En wij bidden, o gezegende Redder, die onze Bloedverwant Verlosser zijt, die ons gewassen heeft in Zijn bloed en ons van zonde gereinigd heeft en ons nu onberispelijk in Christus Jezus aan de Vader voorstelt; moge U vanavond komen en het Woord nemen en het openen aan onze harten. Moge de Heilige Geest houvast krijgen op het Woord terwijl het onderwezen wordt en moge het rechtstreeks doel treffen in ieders hart, mijn hart en de harten in de samenkomst, moge het worden gegeven naarmate wij het nodig hebben, Vader. En moge niemand aanstoot nemen aan het Woord. Vader, moge telkens als ik iets zou zeggen dat in tegenstelling aan Uw leiding is, de Heilige Geest mijn mond sluiten. Ik verlang slechts te weten wat de waarheid is en er dan in te wandelen.

7 Zegen ons zo gezamenlijk, vergeef ons onze zonden, terwijl wij ons verzameld hebben in dit huis van aanbidding. En mogen onze zonden onder het bloed zijn en onze geesten op dit moment in de juiste houding van aanbidding zijn; want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

8 Welnu, ik had gedacht om hier met dit stukje papier te beginnen, waarop ik verschillende Schriftgedeelten had opgeschreven om ter verwijzing te lezen. En nu ik hier naar de preekstoel kom lijkt het net of ik voel er niet één van te lezen. Dat is gewoonlijk de wijze waarop het gaat; vier of vijf kleine teksten om mee te beginnen.

9 Maar ik wil lezen... of eerst dit zeggen, bij het spreken vorm ik mij geen enkele gedachte. Weet u, misschien... net zoals... Ik heb niet meer bedacht om te zeggen dan u, ziet u, geen enkel ding. Ik wacht alleen op Hem. Zodra ik het zie reik ik er naar uit en ontvang het en draag het uit. En soms dan kan het wel eens een beetje ruw klinken, maar het is echter de enige manier waarop ik het ontvang. Dus dat is de enige manier waarop ik het kan doorgeven.

10 Welnu, hier, laat me het vanavond opnieuw zeggen: Dit is niet gericht tot enige individu of iemands godsdienst, in geen geval. Daar geloven wij niet in. Wij geloven dat we echte, ware Amerikanen zijn, dat iedereen het recht kan krijgen om God te aanbidden overeenkomstig wat zijn eigen geweten hem ingeeft. Wij willen het altijd op die manier. Maar in iedere kerk hebben wij leerstellingen.

11 Vaak heeft men in organisaties, denominaties, een geloofsbelijdenis. En men blijft bij die geloofsbelijdenis: "Dit is ons geloof." Het geeft niet wat de voorganger denkt, hij moet de geloofsbelijdenis prediken, omdat hij in die denominatie zit.

12 En hier hebben wij geen geloofsbelijdenis dan Christus, dat is de belijdenis; en geen wet dan de liefde; geen boek dan de Bijbel. En Christus is het Hoofd; en de Bijbel is ons leerboek; de wereld is mijn parochie. Dus houd ik ervan te prediken op de wijze waarop ik mij geleid voel te prediken en enkel de wijze zoals ik het zie.

13 En terwijl ik dan nu in het bijzonder spreek over dit werkelijk strenge, harde, scherpe deel van het Evangelie... Maar weet u, dit is het huis van oordeel. "Oordeel begint" (waar?) "in het huis van God." Juist. Hier begint het oordeel. Als u hier naar de rechtbank ging en u moest berecht worden, hadden zij daar een wetboek en zij moeten deze wet lezen om uit te vinden waarvoor u geoordeeld wordt. En zo gaat het in het huis van God, wij moeten het uit het Woord van God nemen.

14 En nu, vele keren zou ik het wat deze dingen betreft, wees er zeker van dat u dit nu begrijpt, verkeerd kunnen hebben. Mijn uitlegging zou verkeerd kunnen zijn. Maar ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk te lezen en precies te zeggen wat er staat en precies bij de Schrift te blijven, te zeggen wat er staat.

15 Welnu, het is gewoon jammer dat... Of misschien is het niet de wil van de Here en misschien wel, ik weet het niet, maar ik zou wekenlang met dit boek bezig willen zijn, hierbij blijven en het zien terugverwijzen helemaal tot Daniël; en Daniël en Openbaring en hoe het klopt met de profeten.

16 En het hele Woord van God, elk gedeelte past er nauwkeurig in. Zes en zestig boeken, geschreven door aantallen mannen, over honderden jaren verspreid en geen spreekt de ander tegen, niet één. Allemaal perfect. Nooit werd in heel de wereld een dergelijk stuk literatuur geschreven.

17 Tweeduizend jaar lang heeft men geprobeerd het "Onze Vader" te verbeteren, om er één woord aan toe te voegen, of er één van weg te nemen, om het te verbeteren. U kunt het gewoon niet. Oh, het is volmaakt. Het is het Woord van God.

18 Ik geloof dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Elk Woord ervan is geïnspireerd. Ik geloof niet dat alleen dit niet geïnspireerd is en dat en dat wel. Ik geloof dat het allemaal geïnspireerd is. Het is òf helemaal goed òf helemaal verkeerd; en als het helemaal in de war is gebracht, dan weten we niet wat te doen. Maar het is in elk opzicht de waarheid. Ik ben gewillig elk moment mijn leven op te offeren voor wat ZO SPREEKT DE HERE hier betekent.

19 Nu, we hebben alleen deze paar avonden. Tussen twee haakjes, we zullen zaterdagavond dienst hebben, zoals gewoonlijk.

20 Enkele mensen van de kerk zeiden... daar de kerk zondagmorgen vuil zou zijn om binnen te komen, zeiden sommigen dat zij zaterdagavond na de dienst wilden blijven om de kerk te helpen schoonmaken, zodat de mensen niet zondagochtend hoeven te komen om... ze hoeven dan niet op zondag te werken om de kerk gereed te maken. We doen niet... We willen... Ik ben geen zondagsheiliger, maar toch houd ik er van de aanbidding, zo goed als in mijn vermogen ligt, te eerbiedigen.

21 Dan denk ik morgenavond misschien, zo de Here wil, aan te kondigen waarover we zaterdagavond zullen spreken.

22 Vanavond is het: Het merkteken van het beest. En morgenavond: Het zegel van God. Het zijn naar ik meen de twee meest essentiële onderwerpen waar over in deze dag gesproken dient te worden, want ik geloof zeker dat wij leven in de tijd van dit onderzoeksoordeel van God. Ik geloof dat we midden in die tijd zijn. En wij willen niet radicaal zijn. We willen niet fanatiek zijn. Wij willen het net zo verstandig benaderen als de Bijbel er hier over spreekt; en dat is natuurlijk volmaakt.

23 En terwijl wij dit gaan doen... Wij horen tegenwoordig zoveel mensen spreken over het merkteken van het beest. U hebt het al gedurende een lange tijd gehoord. Wat is het? Wie doet het? Waar? Wie zal het gaan krijgen? En als men het heeft wat zal het dan bij hen gaan uitwerken? Wat? Wat? Zou het u kwaad kunnen doen? Is er enig kwaad aan verbonden?

24 Welnu, dit willen wij uit het Woord van God ontdekken. Allereerst: "Of er in de Bijbel gesproken wordt over een merkteken van het beest." En vervolgens: "Op welk tijdperk heeft het betrekking? En wie zijn de mensen die het zullen hebben? En wat zou u doen? Zou u het kunnen hebben en het niet weten?" En meer van dergelijke vragen. Dus naar mijn beste weten zouden deze twee onderwerpen van het meest essentieel belang zijn, waar aan ik zou kunnen denken in de Bijbel: Het merkteken van het beest en Het zegel van God.

25 Nu allereerst heb ik een Schriftgedeelte hier om te laten zien of... opgeschreven, zodat ik er naar kan verwijzen en dat is het Evangelie... laat ons allereerst zien wat het merkteken van het beest is en "Is het gevaarlijk dit merkteken te hebben? Is het zo?" In Openbaring, het veertiende hoofdstuk, het negende vers, het is de boodschap van de derde engel. Welnu, elke Bijbelgeleerde...

26 Ik zie broeder Stanley hier en nog twee of drie voorgangers aanwezig. Gisteravond waren er hier enige broeders van het Baptistenseminarie in Louisville en misschien zijn er vanavond nog enigen hier. Ik weet het niet. Waarschijnlijk zijn er Methodisten, Baptisten, Katholieken en misschien wel Orthodoxe Joden. Ik weet het niet.

27 Maar dit is niet om iemands gevoelens te kwetsen; geheel niet. Het is alleen om het gewoon te lezen zoals de Bijbel het geschreven heeft, en u er zelf naar te laten kijken. En laten wij het zo verstandig mogelijk, in de vreze Gods, benaderen, wetend dat Hij ons voor onze woorden zal oordelen. Onze woorden zullen ons op de oordeelsdag òf zegenen òf veroordelen.

28 En als ik voel dat ik iets weet en het achterhoud, dan zal God mij op de oordeelsdag ervoor laten betalen en zielen, met hun handen gebarend, zullen zeggen: "Broeder Branham, als u het ons slechts verteld had dan zouden wij vandaag niet in deze toestand zijn geweest."

29 Ik verlang te staan zoals Paulus van ouds: "Ik sta vrij van het bloed van alle mensen. Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen." Ja, gewoon zoals ik het zie; en als ik verkeerd ben, moge God mij vergeven. Deze dingen komen nooit... Ik ben nooit naar een seminarie geweest, ging nooit naar een school, heb nooit iemand anders woord er over gebruikt. Ik ben rechtstreeks de Bijbel ingegaan, in gebed. En dit is Goddelijk geopenbaard door de Heilige Geest, dezelfde engel van God die mij leidt om visioenen te zien en dergelijke, en de genezing van de zieken. En u kunt daarmee beoordelen of het waar zou zijn of niet.

30 Welnu, dit is de boodschap van de derde engel aan de wereld. En weet u, de boodschap van de derde engel gaat nu uit in deze dag. Dit is de vlucht van de boodschap van de derde engel, als u een Bijbellezer bent.

31 Er waren drie weeën die er op volgden. De eerste gebeurde in de Eerste Wereldoorlog. De tweede gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Ziet u waar wij nu aan toe zijn? In orde. We zijn aan het einde van de weg.

32 Nu, laten we dit in gedachten houden voor we de Schrift gaan lezen. Positioneel moeten wij beslist aan het laatste tijdperk zijn. Hoe lang nog? Ik weet het niet; dat weet niemand.

33 Maar kijk, laten we het historisch gezien nemen. Na de eerste tweeduizend jaren kwam de wereldorde tot een climax, en God vernietigde de wereld door water. Weet u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Toen kwam ze er uit als een nieuwe wereld. En de tweede tweeduizend jaren kwam ze opnieuw tot haar einde en God zond Jezus. Is dat juist? ["Amen."] Dit wordt het einde van de volgende tweeduizend jaren, 1954. "En het Evangelie..." Jezus zei: "Het werk zou verkort worden" (waarvoor?) "terwille van de uitverkorenen, anders zou er geen vlees behouden worden", zo zondig zou het wezen. Dus zijn wij aan de eindtijd. En dan de zevende in type is het Millennium, een duizend jaar.

34 Daar God zesduizend jaren werkte; we weten dat duizend jaar... "Eén dag in de hemel is duizend jaar op aarde." (2 Petrus.) Ziet u? Welnu, en God bouwde de wereld op in zesduizend jaren. En de gemeente heeft nu al zesduizend jaren tegen de zonde gezwoegd. En de zevende duizend ging God rusten, en rustte uit op de zevende, wat nu een type is van het duizendjarig rijk. De gemeente, levend hier op aarde in lichaamsvorm, precies hier, gedurende duizend jaar zonder ziekte, zorgen, moeiten of dood – dat grote gouden tijdperk komt er nu aan. Oh, voor die... Oh, ik houd van dat lied: "De aarde is zuchtend, roepend om de dag van lieflijke verlossing, als Jezus naar de aarde terug zal komen." Daar houd ik van. Zonde en zorgen, de pijn en dood van deze duistere wereld zullen ophouden in een glorieuze regering met Jezus voor een duizend jaar van vrede. De Bijbel zegt dat zij zullen heersen en regeren met Christus gedurende duizend jaar, een millennium. Nu, deze derde engel zijn boodschap... Precies voor het komen van de Here, als het zegel en merkteken was aangebracht, zal er een groot bijeendrijven zijn.

35 Het bijeen drijven van het vee daar in het Westen. Wanneer wij er destijds op uit gingen – ik deed dat al vanaf dat ik een jongen was – trok er op uit voor het bijeen drijven in het voorjaar en het najaar, dan trokken wij de bergen in en spoorden het vee op. Nadat we al het vee uit elke plek hadden gevonden haalden we deze, die niet van ons waren, er tussen uit. Die van ons droegen een merk; zij werden gebrandmerkt. En als u ooit...

36 Heeft iemand wel eens het brandmerken van vee gezien? Het is heel wat om naar het brandmerken van vee te kijken. Ik had altijd medelijden met de koe. Het is een schrikwekkende, walgelijke rommel wanneer je vee gaat brandmerken. Het verhitten van het brandijzer was mijn job, het pakken van het ijzer en het te leggen op een jonge stier die daar lag vastgebonden aan zijn poten en dat brandijzer op hem te drukken. Haar en vlees worden weggeschroeid en dan gaat er wat teer overheen en wordt hij losgelaten. Over lopen gesproken! Hij gaat er echt vandoor! Maar kijk, hij is gemerkt.

37 En dat is de manier waarop God met ons handelt. U moet zo nu en dan naar het altaar gedreven worden, en aan handen en voeten gebonden worden. Maar broeder, wanneer de Heilige Geest ooit een brandmerk op u drukt kunt u wel wat rennen en geschreeuw laten horen, maar u bènt gemerkt. Zo is het. U bent er. Wanneer uw Baas langs komt weet Hij waartoe u behoort. Maar o, voor die afgedwaalde eenjarige, die knaap die gedoemd is om teruggestuurd te worden onder de wilden.

38 Nu, de tijd van het brandmerken. Er zullen hier in slechts twee ruiters zijn, dat zullen God en Satan zijn. Satan zal de zijnen nemen en God zal de Zijnen nemen. Vanavond zullen we gaan zien wie Satans brandmerk gaat dragen en morgenavond wie Gods brandmerk zal dragen overeenkomstig Gods Woord.

39 Nu, hier is de boodschap van de engel, het negende vers van het veertiende hoofdstuk. Ik lees hier een paar van die Schriftgedeelten die ik heb opgeschreven. "En de engel..."

     En de derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,

     Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

40 Wens zeker niets daarmee te maken te hebben! Kijk.

     En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt.

41 Ik wil daar niets mee te maken hebben, daar ben ik zeker van. Ja. Luister naar het volgende vers, terwijl ik ernaar kijk.

     Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus Christus.

42 Nu, het vijftiende hoofdstuk en het tweede vers. "En de..." Luister nu in het vijftiende hoofdstuk, het tweede vers. We lazen uit het veertiende hoofdstuk, het negende vers. Nu het vijftiende, vers 2:

     En de eerste ging heen, en goot zijn schaal uit op de aarde; en er werden kwade en boze zweren aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden. [Dit was Openbaring 16:2. – Vert]

     Het zestiende hoofdstuk en het tweede vers:

     Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van de toorn van haar hoererij. [Openbaring 17:2. – Vert]

43 Wacht even. Neemt u mij niet kwalijk. Ik sloeg op... moet er twee tegelijk hebben omgeslagen. In orde.

     Nu het twintigste hoofdstuk, het vierde vers. Ja, hier is het:

     En ik zag tronen, en zij zaten daarop; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus Christus, en om het Woord Gods, en die het beest, en zijn beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

44 U kunt niet het merkteken van het beest ontvangen en dan Christus aanbidden of met Hem zijn. "Maar wie het beest of het beeld van het beest zal aanbidden, zal gekweld worden in de tegenwoordigheid van God en in de tegenwoordigheid van de heilige engelen." Dit zegt de Here er over.

45 Nu gaan we beginnen. Sla uw Bijbel open bij het dertiende hoofdstuk van Openbaring en we zullen zo meteen beginnen. Dit is zeer belangrijk. Luister nu aandachtig.

46 Allereerst willen we ons onderwerp van gisteravond oppakken. Gisteravond namen wij de gemeentetijdperken door, hoe wij Jezus in Zijn gemeente zagen staan: "Sprekend als de stem van vele wateren; en Hij had haar gelijk wol; ogen gelijk vlammen van vuur."

47 Vergeet niet dat heel de Openbaring een visioen en symbolisch is; alles heeft een betekenis. Dus u moet nauwkeurig opletten. Lees de profeten, kijk wat de symbolen betekenden, vergelijk het dan hiermee, zodat u zult weten wat de symbolen werkelijk betekenen.

48 "Had ogen als vlammen van vuur", die de hele aarde doorlopen. Wij zagen dat die vlammen als zwaarden... een zwaard ging uit Zijn mond, een tweesnijdend scherp zwaard. En wij ontdekten dat dit het Woord van God was dat uit de mond van de gemeente voortkwam. "En het sneed zelfs door het merg van het gebeente en was een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart." Hebreeën hoofdstuk 4.

49 Wij zagen de gemeente daar staan in haar schoonheid, Christus er in gevormd! En de gemeente had een wit "kleed" aan. En merkt u op, het was een vrouw, "rond de borst", haar schaamte werd door het kleed bedekt; en daar was een "gouden band" omheen geslagen die over de borst liep en zo het kleed bijeen hield. "Wit", sprekend van de gerechtigheid van Christus; en de "gouden band" vertegenwoordigde het Evangelie. De prediking van het Evangelie brengt de Heilige Geest over de gemeente, de gerechtigheid van Christus, houdt het daar vast, vastgebonden met de riem, de gordelriem.

50 Dan stond Hij op "voeten gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt." Koper spreekt van Goddelijk oordeel. En God, om Zijn grote eed die Hij deed, tevreden te stellen, zond Christus, en Christus betaalde het Goddelijk oordeel. En dan staat de gemeente gegrondvest op Goddelijk oordeel, terwijl Christus in haar plaats staat. Wat een prachtig beeld. "Staande in zeven gouden kandelaren!"

51 Voorts zagen wij het eerste gemeentetijdperk, wat zij hadden... Hoevelen waren er hier gisteravond, laat mij uw hand zien. Ja, dat is prachtig. In het eerste gemeentetijdperk, het Efeze tijdperk, ontdekten wij dat zij de doop van de Heilige Geest hadden. Zij doopten de mensen in water en zij hadden allerlei tekenen en wonderen die de gelovigen zouden volgen.

52 En hoe het verder in elke gemeentetijdperk begon uit te doven. De tweede ronde, de derde, voorts door de donkere Middeleeuwen. Zij kwamen te voorschijn met een verkeerde naam, met een verkeerde doop, zowel wat betreft waterdoop als Heilige Geest.

53 En dan kwam men tot het volgende tijdperk en werden zij wat verlicht. Toen werd er een deur geplaatst voor de opening tussen het gemeentetijdperk van Filadelfia en Laodicéa.

54 En toen werd het Laodicéa tijdperk lauw en liep er volslagen bij vandaan, totdat God het uit Zijn mond spuwde. Ja. Dat is Schriftuurlijk.

55 Elke geschiedkundige en elke orthodoxe gelovige weet dat die zeven gemeentetijdperken of "zeven gouden kandelaren", zoals de Bijbel zegt, de zeven gemeentetijdperken waren. Zoals het Oude Testament een type is van het Nieuwe hier, precies zoals het uitging.

56 Maar er zal een grote opschudding en opwekking plaats vinden net voor het afsluiten van de heidenbedeling, voordat de Joden het weer zullen oppakken.

57 Herinner, de heidenen zijn slechts begrensd, een hoeveelheid tijd voor genade. De Bijbel zei: "Ze zouden de muren van Jeruzalem afbreken", zei Jezus, "totdat de heidenbedeling voleindigd zou zijn." Dat is juist. Het had een bepaalde tijd van voleindiging.

58 En wij zagen de dingen die zij toentertijd deden. Wij merkten de wonderen en tekenen op die hen vergezelden, hoe Christus hun vertelde hoe prachtig het was, en hoe zij waren. Toen begon het licht steeds zwakker te worden en ging het uit. En dan net bij de sluiting moest er weer een open deur voor de gemeente geplaatst worden. Laten we, voor we er verder op ingaan, hier even stoppen. Merk op, laten we nog een profetie die in mijn gedachten schiet, oppakken. De profeet zei: "Er zal een dag zijn waarin het dag noch nacht zal wezen."

59 Ben ik te luid? [Samenkomst zegt: "Nee." – Vert] Als u kan, kunt u het een beetje afstellen. Ik weet dat het weergalmt en daarom spreek ik een beetje luid zodat de mensen achterin het zeker kunnen horen want dit is van groot belang.

60 En de profeet zei: "Er zal een tijd, een dag, zijn waarin het noch nacht noch dag zal zijn." Met andere woorden, het zou licht zijn, maar het zou bewolkt zijn, ziet u, een sombere dag. "Maar in de avondtijd zal het licht zijn." Wat een prachtig beeld!

61 Toen nu de dageraad op deze bewolkte dag aanbrak, betekende het dat er oorlogen en zorgen, en voor- en tegenspoed, en dispensaties en kerken en ismen en van alles, zouden zijn. Het zal licht noch duisternis zijn. Het zal een tijd zijn dat wij weten dat er een God is en een Evangelie, maar ze kunnen het simpelweg niet begrijpen. Weet u wat ik bedoel? Men zal zeggen: "De Bijbel heeft gezegd dat zij dat vroeger op Pinksteren deden, zij deden dat in de kerk van vroeger, zij hadden die tekenen en wonderen, maar onze kerk leert dat niet." Ziet u, het is een bewolkte... geen duisternis, geen dag. "Maar toch geloven wij in Jezus Christus. Wij geloven in Zijn tweede komst en wij weten dat Hij komt."

62 De Bijbel heeft gezegd: "Het zal licht noch duister zijn." U kunt het geen dag en u kunt het geen nacht noemen. Maar merk op: "In de avondtijd zal het licht zijn", in de avondtijd!

63 Toen de oosterse bevolking... Dit boek, de Bijbel, is een oosters Boek. Toen het licht eerst opkwam in de eerste gemeente, in Efeze, wel, we herinneren ons en zien wat daar plaats vond; het licht van God bracht Jezus Christus, door de eerste uitstorting van de Heilige Geest. Het gaf licht aan heel de wereld en schreef de Bijbel. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

64 Nu beloofde Hij aan de westerse wereld... De zon gaat in het oosten op aan het begin van de genade-dispensatie, en nu gaat de zon in het westen onder, over de westerse bevolking. Wij zijn het westerse volk. En Hij beloofde dat er een opwekking zou zijn en er zou een licht zijn in de avondtijd. Zij zijn hier. "Het licht schijnt, en de duisternis heeft het niet begrepen." Zo is het. Men houdt meer van boze werken dan van goede werken.

65 Maar het staat op het punt ginds aan de horizon onder te gaan. En het beetje licht dat wij hebben: houd er aan vast. Kijk, het is dezelfde zon die ginds bij de Joden opging en hier over de heidenen ondergaat. Door alle eeuwen heen, gedurende deze tweeduizend jaren, hadden ze van alles, en organisaties en dispensaties, en van alles en nog wat. En de mensen weten niet waar zij zich bevinden.

66 Maar de Bijbel belooft (God deed dat door de profeet) dat: "In de avondtijd zou het licht zijn." Het zal licht zijn in de avondtijd. Ik geloof dat we dáár zijn. De zon gaat onder. De hele natuur kreunt en schreeuwt om die dag.

67 Let op, nu zagen wij dat men in het allereerste gemeentetijdperk een vreemde leerstelling had. Eerst hadden zij wat "werken". Hij zei: "Gij haat de werken der Nikolaïeten."

68 Ik vroeg mij af wat Nikolaïeten waren... Ik doorzocht de hele geschiedenis, steeds weer opnieuw, in de beste commentaren die ik kon vinden en niemand weet het, alleen dan dat het een leerstelling was die door een man begonnen werd, Nik, Nikolaas, die verondersteld werd een van de apostelen te zijn die zo'n beetje op een verkeerd spoor was geraakt. Hij stelde een geloofsbelijdenis, of zoiets, vast en daarmee begon het Nikolaïtisme. Het waren eerst werken. En wat "werken" in Efeze waren, werd een "leerstelling" in het volgende gemeentetijdperk en ging toen over in de donkere eeuwen van vervolging.

69 Diezelfde leer der Nikolaïeten, die hier in de eerste gemeente begon, werd na drie of vier ronden van apostelen, een daad. Men begon te denken: "Wel, dit zou het moeten zijn." Nu, ieder van u weet waar dit op uitgedraaid is, u, Bijbellezers.

70 Welnu, het begon in ongeveer A.D. 600... of 306, wat men de bekering van Constantijn noemt. Hij was nooit bekeerd. De kerel, die de smerige dingen deed die deze man heeft gedaan, was niet bekeerd. Dat is juist. Het enige waar ook maar van enige religie sprake zou zijn was, dat hij een kruis op de heilige Sofia kerk plaatste. Was dat niet iets om naar de hemel te gaan? Goed. Hij vertelde de Christenen dat, als hij die oorlog won, hij een Christen zou worden. En zij baden. En hij trok er op uit en won de oorlog, of won de slag en kwam terug en zei: "Wel, ik word lid van de kerk." Een heel prachtig voorbeeld van het hedendaagse, lauwe kerklid. Zo is het. Plaatste het kruis op de kerk.

71 Na zijn dood... Hij had twee zonen, drie zonen; Constantijn, Constantius en Constantinopel, die het begin waren van de schepping van het oosten en westen van Rome en zij splitsten zich. Daaruit ontsprong het Ottomaanse Keizerrijk, ergens in die tijd.

72 Vervolgens, bij de tweede ronde, of derde, vierde ronde van de apostelen, begonnen zij weldra met elkaar te ruziën. En zij splitsten zich in kleine "ismen".

73 Ieder, als u een kerk neemt... Toen daar die Wesleyaanse Methodistenkerk krachtig was... zij was krachtig toen John Wesley er was. De Lutheranen waren het in hun dag; zo was het met elk. Maar als de oprichter eenmaal gestorven was, gingen ze de verkeerde weg op.

74 Toen de Here voor het eerst daarginds verscheen; toen zij mij hierover een organisatie wilde laten starten, enzovoort... Ik kwam daar en ik heb gezien waar Dwight Moody, een grote oprichter, het Moody Bijbel Instituut had. En ik dacht: "Als Dwight Moody een blik kon werpen op dit Bijbel Instituut; waar die man voor stond en wat zij nu doen!"

75 Wel, zei ik: "Kijk toch eens hier, kijk, wat als Wesley, Calvijn, Knox, Finney, Sankey of Finney, wie ook van hen, vandaag kon worden opgewekt en zou zien waarin de kerk is beland!" Oh! Ziet u, in de eerste ronde, wanneer de man daar staat, houdt hij de waarheid vast.

76 Kijk naar Dr. Dowie in Zion City, o, zij lachten in het gezicht van Goddelijke genezing toen de stad er op was gefundeerd. Maar toen Dowie stierf, toen verscheen... Blake, John Lake en die allen. Dan voor u het weet was het nu overal verspreid totdat de Assemblies of God er in kwam en een hoop formaliteiten, enzovoort. En het is met de gemeente gedaan, zij is afgeweken en verkeert in een afschuwelijke toestand.

77 Zo ontdekte ik dat de Bijbel zei: "David in zijn generatie diende de Here goed."

78 Dus zei ik: "Here, ik wens geen organisatie. Laat mij U dienen met mijn hele hart, terwijl ik hier leef." Ja. "Vervolgens zult U nog een man hebben wanneer ik ben heengegaan. U zult iemand voor hem in de plaats hebben." Dat is alles.

79 Probeer niet op iemand anders te bouwen. U kunt geen vuur stoken op dezelfde grond. Israël moest blijven reizen. Wanneer zij stilhielden werden zij afvallig. Zij moesten in beweging blijven, elke avond; een nieuw vuur maken, elke avond; gewoon in beweging blijven. En dat moeten wij doen. Wat Luther had was goed; dat was voor Luthers dag. Wat Wesley had was goed; dat was Wesley's dag. Wat de heiligheidsmensen hadden, dat was goed; dat was hun dag. Wij leven in een andere dag. Nu trekken wij verder. En er zal een dag na ons zijn, het zal precies eender komen. Maar laten we in het licht wandelen terwijl er hier licht is.

80 Welnu, ik heb dit opgemerkt dat toen deze leerstelling daar opkwam, het eerste wat er precies gebeurde was dat het uiteen viel in een stel "ismen", toen werden de Romeinen bekeerd. Sinds Rome de heidenwereld in haar eerste dagen begon over te nemen en de Grieken overwon, na de val van Alexander de Grote, is het Romeinse keizerrijk de overheersende natie van de wereld geworden; het Romeinse volk, het heidentijdperk. Daniël in het visioen zei het. Wij komen er zo direct aan toe. Maar het heeft altijd de dominerende macht over de wereld gehad; de Romeinen.

81 En dan ontdekken we daar, dat zij toen een kerk organiseerden. Een groep mensen kwam bijeen, ongeveer in 606, en noemden zich "de eerste vaders", de vaders van de kerk. Groepen mannen kwamen bijeen en hielden een concilie over wat ze moesten doen en zij richtten een organisatie op.

82 En laat me u hier vertellen, mijn dierbare Christenvrienden, zowel Protestanten als Katholieken. Nu, ik veronderstel dat ik hier Katholieke vrienden heb zitten; ik zeg dit niet om uw gevoelens te kwetsen, want... Houd even vol en we betrekken de Branham Tabernakel er ook in, ziet u. Een ogenblikje. We moeten slechts het Evangelie prediken zoals het hier staat. Het geeft niet waar... Johannes zei: "De bijl is aan de wortel van de boom gelegd", laat de spaanders maar vliegen waarheen ze willen. Dat is goed. Hij moest de bomen en dergelijke, hakken.

83 Maar kijk, hier organiseerden zij de eerste kerk. En zij kwamen bijeen en organiseerden de eerste kerk, die de algemene kerk of de Katholieke kerk in Rome genaamd werd. En de Katholiek zegt dat zij de "moederkerk" is. En dat is precies de waarheid. Het is de moederkerk van organisatie. Correct. Het is de eerste keer in heel de wereldgeschiedenis dat er ooit een kerk werd georganiseerd; nooit eerder sinds het begin der tijden.

84 Gedurende de dagen van Israël waren zij geen organisatie. Zij waren een ras, geen organisatie. En zij... Jezus Christus heeft nooit een kerk georganiseerd. Geen der apostelen heeft ooit een kerk georganiseerd. En niet éénmaal gedurende drie of vier generaties na hen hebben zij ooit een kerk georganiseerd. Ik wil dat u met de geschiedenis komt en uw vinger plaatst op de... Toon mij waar het staat. Ik heb Josephus gelezen en alle beroemde historici die wij vandaag in de wereld hebben, voor zover ik weet, omdat ik er zeker van moet zijn. Ik doe deze bewering tegenover duizenden mensen. U moet in staat zijn om te bekrachtigen en te bewijzen waarover u spreekt. Ja zeker. Een organisatie was er nooit. En niet...

85 En de apostel Petrus heeft nooit de Katholieke kerk gesticht. Ik wil één geschiedenisverhaal of een klein Schriftgedeelte. De apostel Petrus was een getrouwd man. U zei dat hij een paus was. Hij kon geen paus zijn geweest. Petrus was getrouwd. De Bijbel zegt: "Zijn schoonmoeder lag ziek met koorts en Jezus genas haar." En zover ik weet is Petrus nooit in Rome geweest. Er is geen geschiedenis die ooit liet zien dat hij in Rome was. Het is een dwaling.

86 Maar zij organiseerden zich en richtten een kerk op, de algemene kerk genaamd. Zij stelden een universeel gebed samen. Zij hadden volmaakte harmonie; iedereen moest bijeen zijn, ieder moest hetzelfde zeggen. Hetzelfde gebed werd opgezegd.

87 En zij stelden een stel Schriftgedeelten samen, namen velen ervan uit de Bijbel, en maakten anderen. Vagevuur wordt in al de heilige boeken van de Bijbel geen enkele keer genoemd; geen "wees gegroet Maria's"; niets daarvan. Het is altijd volmaakt het tegenovergestelde, overal in de Schrift. Geen enkele keer was het zo. En als u een plaats vindt, hebt u het recht morgenavond te komen om mij te corrigeren. Het is er niet, nergens; breng uw priester of pastoor. Er bestaat geen plaats in de Schrift waar het ooit is genoemd.

88 Het enige kleine boek van de Maccabeeën dat er aan toegevoegd werd, is niet geïnspireerd; de dingen die daar in werden gezet, of liever, er uit genomen... Deze Bijbel is het enige. Het is erkend door de eerste grondvesters of elk van de eerste kerkgeschiedkundigen, of te eniger tijd van de Orthodoxe Jood, en erkenden niets anders dan deze Bijbel die wij heden hebben.

89 Welnu, dan hier in, luister aandachtig. Nu denkt u dat de Katholieken een afranseling krijgen? Een ogenblikje. Ziet u?

90 Toen organiseerden zij de Katholieke kerk en vingen een vervolging aan, omdat men wilde dat iedereen en overal, de kerk en staat, zich moest verenigen, en zij brachten in plaats van heidens Rome, pauselijk Rome binnen. Met andere woorden, van een heidens bijgeloof adopteerden zij Christendom in hun eigen vorm. Zij konden niet begrijpen waarom de mens zou staan bidden tot niets, zij waren heidenen. Dus haalden zij Venus neer en zetten daar Maria; zij namen Jupiter weg en zetten daar Petrus; een of ander standbeeld om te aanbidden. En zij aanbaden die. En zij stelden een universeel gebed samen, gesproken in Latijn, zodat het nooit fout kon gaan, enzovoort. Zij zeggen steeds hetzelfde.

91 U kunt niet met een Katholiek priester, of enig Katholiek, discussiëren of debatteren op basis van de Bijbel.

92 Deze jonge priester hier vandaan zat niet lang geleden in mijn huis en zei: "Jullie Protestanten, jullie lezen de Bijbel en blijven thuis. Wij Katholieken gaan naar de kerk en aanbidden."

     Ik zei: "Maar wàt? Daar gaat het om. Vertel me dat eens."

     Hij zei: "God is in Zijn kerk."

93 Ik zei: "Geen enkel Schriftgedeelte zegt dat." Ik zei: "God is in Zijn Woord! Hij zei: 'Laat elk mensenwoord een leugen zijn en het Mijne waarheid.'"

94 Hij zei: "Denkt u niet dat een hele groep mannen die in beraadslaging bijeen zijn, niet meer gezag zouden hebben dan slechts één man?"

95 Ik zei: "Nee. Als die ene man in Gods wil is heeft hij de waarheid." Dat is altijd bewezen.

96 Zoals met Josafat en Micha, de predikingen die we onlangs hebben gehad, vorige zondag, toen Micha erheen ging. En vierhonderd predikers die daar stonden, zeiden: "Trek op! De Here is met u. Trek op! De Here is met u."

     Josafat zei: "Is er hier niet nog één?"

     Hij zei: "Daar is Micha, maar ik haat hem."

     Hij zei: "Laten we horen wat hij zegt."

     Hij sprak: "Trek maar op, maar ik heb Israël verstrooid gezien als schapen."

     Hij zei: "Heb ik je het niet gezegd?"

97 Dus wie had daar gelijk? Terwijl vierhonderd getrainde profeten voor de man stonden en toch had een kleine, oude, schamele heilige roller, die daar achterin stond, de waarheid. Jazeker. Dat is waar. Hij had het. Hij had de waarheid. Hij kreeg daarvoor een klap op zijn mond en werd geslagen, maar hij had de waarheid.

98 Het geeft dus niet hoevelen zus of hoevelen zo zeggen, het gaat om wat ZO SPREEKT DE HERE zegt. Dat is waar. U zult menigmaal alleen moeten staan wanneer u op Gods Woord staat, maar wees er zeker van te staan op wat de Here heeft gezegd.

99 Welnu, zij organiseerden deze kerk, een groot lichaam, de Katholieke kerk, die vandaag de overheersende is van alle godsdiensten in de Christelijke sfeer: het Katholicisme. Maar zij zeggen: "U hoeft niet... Wij doen niet..."

100 U zegt: "Waar haalt u 'geen vlees eten' vandaan? Waar staat: 'De priester trouwt niet'? Waar haalt u dat vandaan?"

101 Hij zei: "Wij onderwijzen niet uit de Bijbel." Hij zei: "De kerk is de stem. Het maakt niet uit wat de Bijbel zegt; het is wat de kerk zegt."

102 Maar God zei: "Laat elk mensenwoord een leugen en het Mijne waarheid zijn." Nu moet u uw keus maken.

103 Dat Nikolaïtisme was een leer geworden en werd toen een vervolging. Nu, hier komt het naar buiten in de laatste dagen. Dan komt er een oase, door de Middeleeuwen en de vervolging, vervolgens komt er een opleving, bij de eerste reformatie, wat Maarten Luther was. Maarten Luther protesteerde tegen de Katholieke kerk, omdat... Hij trad op en nam die communie...

     En men zei: "Dit is het lichaam van Christus."

104 Hij zei: "Het is niet het lichaam van Christus. Het is ouwel en dat is alles."

105 Zij geloven dat het de heilige eucharistie is, terwijl heilige eucharistie betekent: 'Heilige Geest'. En wanneer u dat neemt, neemt u de Heilige Geest in uw lichaam. En dat is verkeerd!

     De Heilige Geest is de doop van de Geest.

106 Het is niet: "Toen de Dag van Pinksteren was aangebroken kwam een priester en gaf hun de heilige eucharistie, een hostie op hun tong." Ook niet: "Een prediker trad op en sprenkelde wat water over hen en schudde hun de hand." Zeker niet.

107 "Maar er kwam een geluid van de hemel als een ruisende, machtige wind die het gehele huis vulde waar zij gezeten waren." Dat is Schriftuurlijk. Dit is juist. Dat gebeurde in die gemeente en dat is gebeurd toen het licht begon te schijnen in deze dag. Daar brak het licht door en hier breekt het licht door.

108 Als er enig Schriftvers dat ik aanhaal wordt betwijfeld, leg het gewoon op... Ik zal u de plaats geven waar het in de Schrift staat, ziet u. Goed. Omdat in zo'n korte tijd als deze... Gewoonlijk, wanneer wij het uitspitten, nemen we er weken en maanden tijd voor. Elke tekst wordt met de mensen doorgenomen, met de Bijbel in de hand. Maar als het betwijfeld wordt, laat me het weten. In orde.

109 Dan Maarten Luther. Dan, na Maarten Luther komt John Wesley.

110 Maarten Luther kwam er uit met de catechismus, met heel wat dingen. Hij verscheen met een doop, hij kwam met een drieënigheid, leer van de drieëenheidsdoop die nooit in de Bijbel was onderwezen, nooit in de Bijbel geleerd. Er is in de Bijbel nooit iemand gedoopt in een driegoden-doop. Als dat zo is kom mij tonen waar het staat. Het staat er niet.

111 De enige manier waarop zij geboden werden gedoopt te worden was: "Gaat heen en onderwijst alle volken." Hij zei toen "en doopt hen in de Naam", niet in de namen, "in de Naam; Vader, Zoon, Heilige Geest." En de discipelen draaiden zich om en doopten iedereen in de Naam van "Jezus Christus" en bevolen dat, indien iemand op een andere manier was gedoopt, ze moesten komen om opnieuw gedoopt te worden voordat zij de Heilige Geest konden ontvangen. En hier verschijnt de Katholieke kerk...

112 Leg één vinger in de Bijbel waar iemand ooit gedoopt werd in de naam van "de Vader, Zoon, Heilige Geest." Dat is tamelijk bot, is het niet? Zaterdagavond is de vragenavond. Ik zal het nemen, we zullen dat rechtzetten. Goed. In orde. Ik wil dat iemand mij één plaats kan tonen, waar ooit iemand gedoopt werd in de naam van "de Vader, Zoon, Heilige Geest"; dan loop ik de preekstoel af om te zeggen dat ik een huichelaar ben. Ieder die anders was gedoopt, moest komen om opnieuw gedoopt te worden in de Naam van "Jezus Christus" om de Heilige Geest te ontvangen. Dat is correct. Dat zei de Bijbel.

113 Nu, ziet u, wij nemen theorie in plaats van de waarheid. Ach, kijk naar de Schrift. Zeg niet: "Wel, broeder Branham zei..." Kijk nu naar de Schrift. Pak uw concordantie en zoek het op.

114 En dan zult u spoedig opmerken dat elk van die gemeentetijdperken Zijn Naam had, tot het kwam tot deze donkere Middeleeuwen.

115 En kijk, dat typeert daarginds in de Orthodoxe kerk... Toen het donkere tijdperk was aangebroken van de Joden – dat was gedurende Achab die in die welvaart, na de grote koning die voor hem regeerde en dáár weer vóór, Israël geheel in een prachtige toestand vond – En Achab kwam binnen als een grensgelovige, in een lauwe toestand en ging heen om te trouwen met deze kleine prinses Izebel, die een afgodenaanbidster was en bracht haar mee en bracht zo de afgodendienst in Israël. Herinnert u zich dat niet? Een prachtig type.

116 Toen het Protestantisme een huwelijk aanging met het Romanisme bracht men in de Middeleeuwen opnieuw afgoderij in het Christendom; perfect geografisch.

117 Let nu op wanneer het aan deze kant voor de dag komt. Wat hebben we hier. Een vervangingsmiddel voor de Heilige Geest: een hostie. Een vervanging voor de waterdoop in de Naam van Jezus Christus: Vader, Zoon, Heilige Geest. Zij vervingen alles. Ik kan het nemen en bewijzen met de Schrift; vervanging na vervanging.

118 En Maarten Luther stemde er mee in. John Wesley kwam met hetzelfde naar voren en stemde ermee in. Er is nooit iemand in de Bijbel geweest die wel eens besprenkeld werd. Zoiets is er nooit geweest. Zoiets staat niet in de Bijbel, er is geen bevel of opdracht voor, maar u staat het toe. Jazeker. U staat het toe. Zij treden naar voren en nemen dat zoutvaatje en besprenkelen u. Waarom? De Katholieke kerk begon ermee en u buigt ervoor. Zo is het.

119 Een man zei onlangs: "U bent geen... U bent gewoon een niet- Katholiek."

120 Ik zei: "Nee broeder. Ik ben een Protestant! Ik protesteer tegen de zaak." Jazeker. Als een prediker van het Evangelie, met de kinderen van God als mijn kandidaten voor de hemel, ben ik er om voor hen te prediken en voor hen te staan als leraar, met tekenen en wonderen. Ik zou een huichelaar zijn als ik niet voor de waarheid zou staan! Ik zei: "Ja meneer, ik zal er voor staan al zou het mijn dood zijn. Ik moet wel. Ik zal leren wat de Bijbel zegt."

121 En ik ben altijd bereid het met een ieder te bespreken, ziet u; laat hem paus van Rome of aartsbisschop of wie ook zijn. Ziet u? Jazeker, dat is juist. Als ik fout ben, kom het me laten zien. Nu, ik ben niet verkeerd want ik haal de Schrift aan. U wilt allemaal uw tekstboek nemen? Dit is het tekstboek, hier ligt het. [Broeder Branham klopt vier keer op de Bijbel – Vert]

122 Welnu, merkt u op, toen kwamen zij met al dit formele te voorschijn. Nu, in de laatste dagen komt er een vervolging.

123 We zijn nu bij Openbaring, het dertiende hoofdstuk, om te beginnen. Als u nu verder in het hoofdstuk wilt opmerken, staat daar: "Ik keek en zie daar, een Lam stond op de berg Sinaï..." Nee, neemt u me niet kwalijk. Ik ben in het verkeerde vers, het verkeerde hoofdstuk, het veertiende. Het dertiende hoofdstuk:

     En ik stond op het zand der zee.

     En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering.

124 Wat is godslastering? Het betekent "de gek steken met, bespotten, erover praten". Kijk, hij had "zeven hoofden, tien hoornen". En kijk hoe hij komt: "uit de zee". Nu, Openbaring 17, u die dit noteert, 17:15 [Moet zijn: Openbaring 13:2. – Vert] zei, dat de wateren "dichte menigten van mensen" voorstellen. Dus dit beest stelt "kracht, ongoddelijke kracht" voor. Een roofdier kwam op uit de mensen en hij stond op het strand der zee.

     En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn voeten als de voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.

125 "De draak!" We nemen nu twee dingen in beschouwing. Let op dit beest. Het had vier verschillende karakters in zich.

126 En als u Daniël 7 neemt, u die het noteert, Daniël 7. Daniël zag hetzelfde visioen, achthonderd jaar hiervoor, zag hij het visioen. Hij zag die dieren de een van de ander gescheiden, in het begin van de heidenregering.

127 En hier zijn ze, Johannes zag het, en het einde van de... [Leeg gedeelte op de band]... van de heidenregering, al die vier dieren vertegenwoordigd in één. Diezelfde oude duivels, demonen, die elk koninkrijk van de Romeinen bezaten, heel de tijd, de Grieken, enzovoort, helemaal door de hele heidense dispensatie – ze zijn er regelrecht door gekomen en het loopt allemaal uit in één beest. We zullen hem dadelijk vinden en zien wie hij is. Jazeker. Al diegenen, het luipaard, de leeuw, het vormt allemaal de draak. Hoevelen weten wie de draak is? De draak stelt "Rome" voor. Ja.

128 Laten we dat lezen. Ik geloof dat dit in uw gedachten in twijfel wordt getrokken. Geef me hier Openbaring, het twaalfde hoofdstuk, even... Laat eens kijken. Openbaring 12. Kijk hier.

     En er werd een groot teken gezien in de hemel; namelijk een vrouw,...

129 Wat stelt een vrouw voor? De kerk. Dit is hier de bruid. Dit is de gemeente, de echte gemeente.

     ... een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten,...

130 Kijk, de maan onder haar... "De zon boven haar hoofd, de maan onder haar voeten." De zon was de dispensatie van genade. En de maan was de dispensatie van de wet. De vrouw was de Orthodoxe kerk en zij stond boven de wet. De wet ging voorbij omdat de wet een schaduwbeeld was van de goede dingen die zouden komen. Is dat waar? De maan is slechts een schaduw van de zon die reflecteert op de maan (is dat juist?), wat de maan maakt. En de wet was onder haar voeten; zij had gedurende die dag wel geleefd. En merk op hoe ze hier gekleed was.

     ... was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; (De gemeente wordt gekroond met de leer van de twaalf apostelen, ziet u.)

     En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. (Dat was de Orthodoxe kerk. Let op.)

     En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden,... (Ziet u, houd die zeven nu in gedachten, "zeven hoofden", altijd) ... zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

     En zijn staart trok het derde deel der sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. (Kijk!)

     En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

131 De Orthodoxe kerk staat daar; de zon schijnt op haar neer; de leer van de twaalf apostelen. In orde. Met de maan onder haar voeten, de wet, de schaduw van de komende dingen; het Evangelielicht schijnt nu, de wet verdween toen de zon opkwam.

132 "Zij was in barensnood en zij bracht een mannelijk Kind voort, wat Christus Jezus was, en Hij werd plotseling weggevoerd naar God. Maar zodra..." Hier is het. "Zodra de draak, die de duivel was, de vrouw die gereed was om te baren zag, stond hij vlak bij haar om Zijn Kind te verslinden zodra het werd geboren."

133 En toen Jezus was geboren vaardigde de Romeinse Keizer een proclamatie uit om alle kinderen tot twee jaar oud te doden, om zo Christus Jezus gedood te krijgen. En God trok de wol over zijn ogen en bracht Hem in Egypte en verborg Hem, net zoals Hij met Mozes deed.

134 Daar is die rode draak, de duivel. Waar is zijn zetel? In...? Niet in Rusland, in Rome! En zei: "De duivel gaf hem zijn zetel en zijn autoriteit, de rode draak", niet Rusland.

135 Ik hoor grote predikers zeggen: "De Rus is de antichrist."

136 Wel, de Russen hebben niets met de antichrist te maken. Dat is communisme. De onrechtvaardigheid van het Protestantisme en het Katholicisme heeft het communisme voortgebracht. De reden dat Rusland hen er uit gedreven heeft is omdat zij al het geld hadden. Ze lieten gebeden tot die heiligen opzeggen zodat zij de grootste gebouwen bouwden en zij alle rijkdom van het volk kregen, en zij verzamelden het op die manier. Men zag dat zij niet anders leefden en niet anders waren dan de rest van de wereld en men spuugde het uit en vormde het communisme.

137 Als u mij nog een avond wilt geven, als God het wil, bewijs ik u dat het communisme rechtstreeks in de handen werkt van de Almachtige God om de Roomse... te vernietigen. En bedenk, ik zeg dit als Gods profeet: het Russisch rijk zal een atoombom van een zeker soort op Vaticaanstad laten vallen en het in één uur vernietigen. ZO SPREEKT DE HEER. En de Bijbel heeft gezegd dat God die wreedhartige mensen nam en ze in Zijn handen hield en zij waren instrumenten in Zijn handen, om Zijn wil te volbrengen, om haar precies terug te geven wat zij moest krijgen. Zo is het precies. Dat is het Woord.

138 Broeder, u beseft gewoon niet hoe listig deze dingen zijn! Bedenk dat Jezus Christus heeft gezegd dat de antichrist zo nauw gelijkend zou zijn dat het de uitverkorenen zou misleiden. Hij zei: "Laat niemand u verleiden." Hij zei: "Wees niet gelijk de heidenen, door uw gebed steeds te herhalen 'Wees gegroet Maria, gezegend zijt gij, vol van genade, en gezegend zij de...'" Hij zei: "Wees niet als de heidenen die vergeefse herhaling gebruiken." Hij zei: "En noem ook niemand 'vader', naar deze aarde, want u hebt één Vader en die is in de hemel."

139 Maar u keert zich om en verbindt u daarmee; u doet het toch, omdat het populair is. De duivel heeft altijd iets populairs gehad. Het is altijd zo geweest vanaf het begin, "een vorm van godsdienst". Kaïn had hetzelfde. Hier komt zijn geest precies weer binnen door de antichrist; en hier komt ook Abel, die vermoord is. Dat is juist. Merk op en kijk.

140 Al die dieren daarginds eindigden hier allemaal in één beest, wat de "rode draak", de duivel, werd genoemd.

     Laat ons nu het vijftiende vers van hoofdstuk 13 nemen.

141 U ziet dat dit Rome was, de "zetel van Satan". Het zevenkoppige beest met de tien hoornen stond bij het Kind, het Christus-Kind, om Hem te verslinden zodra Hij geboren werd. Wie deed het? Herodes, Rome; altijd geweest. We zullen, als we genoeg tijd hebben en de Here ons helpt, dadelijk Daniël ingaan en het zien.

142 Zoals overal in de Schrift, vanaf het begin der heidenen, helemaal terug vanaf Genesis, kan ik bewijzen dat Babylon begint in Genesis en eindigt in Openbaring. Het begon helemaal terug met Nimrod, de zoon van Cham, door afgodendienst, het binnen brengen van afgoden, om afgoden te aanbidden. En het is al die tijd verder doorgedrongen en zo listig geworden in de laatste dagen dat het de naam van Christendom aanneemt en toch afgoderij is!

143 Heeft de grote apostel Paulus het niet in 2 Thessalonicensen gezegd? Laten we voor we verder gaan het even lezen. 2 Thessalonicensen, het tweede hoofdstuk, en zien wat Paulus daar zei. Hij zag het zelfs in de Geest, nog voor het in de tijd komt waarin wij leven.

144 O, wat een tijd waarin wij leven, wat een duisternis waarin wij leven en mannen en vrouwen ronddolen in heidense duisternis en het zelfs niet weten. Hoe jammerlijk. Wat een dag die...

145 Paulus zei: "Die dag zou niet komen tenzij er eerst een afval zou zijn en de man der zonde geopenbaard zou worden." Let op, hij verklaart van hem, dat hij een man is. Is dat juist? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Paulus zei: "Hij was de man der zonde, die zich verzet tegen en zich stelt boven alles wat God genaamd wordt, zodat hij als God aanbeden wordt." Een man, aanbeden als God; een man die hier geplaatst zou worden als een vorm van aanbidding. En hij zei: "Die dag kon niet komen tenzij er eerst een afval komt." Wat betekent dat? Een lauwe toestand van de kerk. In orde.

146 Luister. Laat me het u voorlezen, als u wilt, 2 Thessalonicensen. Goed. Ik kan nu de juiste plaats vinden om mee te beginnen zodat we niet zoveel hoeven lezen. "Laat niemand u verleiden", derde vers van 2 Thessalonicensen, hoofdstuk 2:

     Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die dag komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij,... (het Laodiceaanse gemeentetijdperk nu) en die man... (m-a-n, enkelvoud) ... dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;... (in de plaats, in plaats van de Zoon van God) ... zoon des verderfs;

     Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. (Door de biecht te accepteren!)

147 Mijn Katholieke vriend, zeg me niets! Hoe kunt u zeggen dat "u gelooft in maar één huwelijk? De Katholieke kerk spreekt van één huwelijk." Als u geen geld hebt is dat in orde. Maar laat mij u vertellen, hier onder mijn eigen familie; een jonge vrouw die hier zit, een moeder die hier zit, en ook de vader en nog een vrouw hier met dit jongetje. Het meisje trouwde een Protestantse jongen; zij scheidden en gingen uiteen. Vervolgens ging het meisje weldra trouwen met een Katholieke jongen, ze moest er uit gaan en heel wat geld betalen en terugkomen en "ze was om mee te beginnen niet eens met deze Protestantse jongen getrouwd." Hier is Howard, mijn eigen familie...

148 Wel, hier vlakbij... Ik wil de naam niet noemen. Zij heeft een dochter, en de dochter is ongeveer zesentwintig jaar. Haar man liet zij achter in Milltown en zij liep van huis weg en trouwde een Katholieke man. En nu zeiden ze: "Hij moet uit de kerk gaan." Dus betaalden ze zoveel geld om terug te komen en men "veranderde haar weer in een maagd" en trouwde haar opnieuw aan deze man. Boerenbedrog! Haar weer veranderen in een maagd? Zij is in Gods ogen getrouwd en leeft in overspel. Zo is het precies. Dit is ook ZO SPREEKT DE HEER. Jazeker.

149 Wat een schandaal! "Betaal er zoveel geld voor." Daarvan zijn al deze grote kerken en scholen gebouwd, op die manier. Dat is hoe de hele wereld... U weet het niet, hier in de Verenigde Staten. U moet me overzee maar eens volgen, dan zult u het ontdekken. Jazeker. Ga dáárheen, broeder, waar zij de overhand hebben.

150 Ik kan u een authentieke foto brengen, broeder Kopp heeft hem pas genomen en hem aan mij opgestuurd, van de Protestantse prediker, Heilige Geest vervulde prediker, die op straat ligt, bijna ongeveer zo opgezwollen, hij en zijn vrouw en een klein meisje, op die wijze gezwollen; omdat zij Jezus Christus predikten, de kracht van de opstanding, zodat de mensen gered konden worden en de Heilige Geest ontvangen. Zij vermoordden hen op straat en wilden hen niet laten begraven, spuwden op hen, dagen lang. Dat is absoluut waar.

151 Daar waar broeder Osborn met geweren bewaakt moest worden om ze er uit te brengen. Zij gingen erheen, en één... een groep priesters kwam bijeen en vermoordde deze jongeman. Zijn vrouw had net een baby gekregen. En zo liepen ze door de straat, een escorte nam hem mee naar het graf om hem te begraven. En deze moeder liep huilend met haar baby achter haar dode man aan. En de mensen keken uit het raam, mensen met een oprecht hart en zeiden: "Als dit de wijze is waarop de Katholieke kerk voelt, doen wij er afstand van!" En zij volgden met duizenden langs de straat. Broeder Osborn had er een opwekking zodat zij hem niet het land uit konden zetten. Er waren te veel mensen. Dit is absoluut waar.

152 O, deze huichelarij! Ik weet dat het een slecht beeld is. Zit nog even stil, Katholieke vrienden, we gaan zo dadelijk de andere kant schuren. Goed. Let op.

153 We gaan wat verder nu, let op, komen er langzaam toe. Laat me u dit brengen. Misschien kan ik tijd krijgen, ik heb nog dertig minuten. Let nauwkeurig op. Laat ons, elke lezer, even een ogenblik in gedachten teruggaan naar een geestelijk beeld.

154 Ieder Orthodoxe gelovige hier weet dat de heidense regering begint met koning Nebukadnezar. Is dat juist? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Ieder Orthodoxe gelovige weet dat. En koning Nebukadnezar had een visioen en Daniël gaf hem de uitlegging. Is dat zo? ["Amen."] En het was een hoofd van goud, wat de Babyloniërs waren; de tweede waren de Meden en Perzen; het volgende was het Griekse rijk; dan het Romeinse keizerrijk. En aan het einde van het Romeinse keizerrijk was Jezus Christus, de Rots die zonder handen uit de berg gehouwen werd, binnen rolde en het beeld verbrak (is dat juist?) en de aarde bedekte. ["Amen."] Iedereen weet dat. Elke gelovige weet dat.

155 En hoe zij in de laatste dagen uiteen vielen in die vele verschillende koninkrijken, enzovoort, tot de tenen, waarin ijzer en leem was. En de profeet zei dat het betekent: "Evenzeer als gij gezien hebt dat ijzer en leem niet met elkaar vermengd kunnen worden, zo zullen deze elkaar niet aankleven." Maar zij zullen wel hun zaden vermengen, proberen... Met andere woorden, zij zullen er in huwen om hun kinderen er in op te laten groeien en verbreken op die manier de kracht. En u weet dat het de waarheid is. Maar het heeft een houvast gekregen en u mensen geeft er aan toe. "O", zegt men, "het is geweldig."

156 Kijk naar deze Stevenson, of wat zijn naam ook is. Deze hier. Wat is zijn naam? Ik ben vergeten... Die kerel hier, die al die ophef hier in de buurt veroorzaakt. [Samenkomst zegt een naam – Vert] Ja. Oh!

157 Deze Verenigde Staten zijn tot in de kern verrot. Jazeker. Ik kan u de tijd bewijzen toen... Deze vrouw hier, in Openbaring 12, toen de... Haar mannelijk Kind werd weggevoerd om te zitten op Gods troon, en toen dat gebeurde vluchtte de vrouw de woestijn in waar zij verzorgd werd gedurende twaalfhonderd en zestig dagen, precies tot de dag van Plymouth Rock, exact, waar de kerk om vrijheid van godsdienst hier naartoe uitweek en zij zich hier vestigde.

158 En we lezen hier verder in het dertiende hoofdstuk van Openbaring en kijken naar het vijftiende vers. En o, een momentje, ik wil even daarvóór kijken en zien waar Hij staat aan het zand der zee. Als ik nu maar de plaats kan vinden, waar, oh, het elfde vers.

     En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen,... (niet uit water, uit de aarde...)

159 De dichtheid en menigten van mensen betekent water; hier waren geen mensen, in de Verenigde Staten.

     ... en het had twee hoornen, de hoornen van het lam gelijk,...

160 "Twee hoornen gelijk een lam", niet een lam. Wat is het? Het is onze Amerikaanse bizon. Jazeker. Zie, daar is hij: "twee hoornen gelijk een lam". Maar wat deed hij toen? Hij had eerst vrijheid van godsdienst; hij gedroeg zich als een lam, hij sprak als een lam. Maar bedenk, hij werd nooit een oude ram. Hij was een lam. Dit land is nog maar honderdvijftig jaar oud, weet u, nog maar een lam.

     ... en het sprak als een draak.

     En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid ervan,... (de rode draak) en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. (Kijk!)

     En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen... (De atoombom en waterstofbom; knappe, intelligente natie, enzovoort, die de landen door deze dingen verleidt.)

161 Deze Verenigde Staten zullen een tijd bereiken dat kerk en staat zich zullen verenigen. En Protestant en Katholiek zullen hun zaken bijeen halen om het communisme te bestrijden. En het speelt precies in de handen van wat God hier heeft gezegd.

162 En jullie Protestanten liggen daar vast in slaap en lezen liefdesverhaaltjes in plaats van jullie Bijbel! Ergens buiten rondzwervend, naar een feestje, in plaats van naar een bidstond. U druk makend over elkaar, over een oud stokpaardje dat niets te betekenen heeft. U behoort ergens op uw knieën te wezen als u weet wat eeuwigheid inhoudt.

163 Merk op, let op koning Nebukadnezar, ver in het verleden toen het heidentijdperk net was begonnen. Laten we zien hoe het binnenkwam. U zult bemerken dat het precies zo eindigt als het begon. Wij weten dat er voor de heidenen een begintijd van genade is en een eindtijd. Is dat juist? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

164 Nu kijk, toen koning Nebukadnezar... toen Daniël, een wijs profeet, daarheen gezonden werd, toen alle overige Joden zich als het ware vernederd hadden en zich bogen voor de Romein... of voor de Babyloniërs, waren er echter drie, vier mannen; drie (Sadrach, Mesach en Abednego) en Daniël, die zich in hun hart hadden voorgenomen God te dienen. En toen men dan Sadrach, enzovoort, geworpen had in... Daniël was een groot man geworden ten aanzien van koning Nebukadnezar en Belsazar, enzovoort. Toen hij een voornaam man was geworden (let nu op) maakte koning Nebukadnezar een beeld van goud en plaatste het buiten in het veld en zei dat een ieder voor dat beeld zou moeten buigen.

165 Hebt u wel eens de onschuld ervan opgemerkt, naar wie dat beeld was gemaakt? Het was Daniël, de afbeelding van een man. En heeft hij niet gezegd "de geesten van de goden", heidenen? En zoals dezen er vandaag zijn, heeft men er drie of vier van. "De geest der goden woont in hem", en zij maakten een beeld voor Daniël. En hij zei: "Allen die zich niet zouden buigen voor dat beeld, zullen in de vurige oven worden geworpen." Bedenk dat Daniël op dat moment van het toneel is verdwenen. Snapt u wat ik bedoel? "En wie niet zou buigen voor dat beeld zou in stukken worden gehakt, of in de leeuwenkuil geworpen of in de vurige oven verbrand worden" of zoiets, als straf.

166 Dat is de wijze waarop de heidenbedeling begon, met een heidense vorm van religieuze aanbidding, met een vervolging om ze ervoor te laten buigen. En de Bijbel voorzegt dat het op gelijke wijze zal eindigen, "een heilig man", Jezus Christus; een beeld voor Hem, om te aanbidden, enzovoort.

167 Herinner u in het boek der martelaren van Foxe, dat men hen een crucifix voorhield en aan elke arm een os bond en zei: "Als u het Protestantisme niet herroept en Katholiek wordt en deze crucifix kust..." Vervolgens liet men de ene os naar één kant en die andere naar de andere kant trekken en zo werden ze uiteen gerukt. Zij verbrandden hen op de brandstapels. Ze hebben van alles gedaan. Ik ben in de oude catacomben geweest. Ik weet waarover ik spreek. En zag dat het waar was. En daar lagen zij. En merk op hoe zij door die dagen van martelaarschap gingen vóór Maarten Luthers tijd. Bovendien nog overeenkomstig de Bijbel.

168 Merk nu weer aandachtig op. Ik wil dat u iets belangrijks opmerkt. Hoe viel dit Babylonische koninkrijk uiteen? Op een avond toen zij de heilige vaten van God gingen halen en er wijn uit begonnen te drinken; een geweldige tijd begonnen te krijgen en een stel vrouwen haalden, concubines, en begonnen te dansen en zich te verlustigen en een geweldige tijd hadden... (Is dat juist?) Bij die gelegenheid verscheen er een handschrift op de muur: "Mene, mene, tekel, Upharsin!" Is dat zo? ["Amen."] En zij gingen al hun Chaldeeën halen, hun knappe mannen, de lauwe kerkleden, en geen van hen kon het lezen. Jazeker.

169 Maar zij hadden een man daar die onbekende talen kon lezen, halleluja, die het kon verklaren. Ziet u wat ik bedoel? Hij kon onbekende talen uitleggen. Op deze wijze eindigde het.

170 Dat is de wijze waarop zij nu eindigt, met de kracht van de Heilige Geest op een volk dat vervuld is met de doop van de Heilige Geest, dat kracht en tekenen en wonderen heeft. Daar gaat de heidengemeente. Daar is het overblijfsel.

171 Daar is hoe het binnenkomt, en daar is hoe het eindigt, precies, een dwingen om te buigen voor een halfheidense godsdienst. En God stapt binnen in het kritieke uur en schrijft in onbekende talen en de man verklaart het. Hij kon uitleggen. Hij kende die taal niet; geen ander wist het. Maar hij had dezelfde Heilige Geest, die hem dat liet verklaren, en dat is dezelfde Heilige Geest in de gemeente vandaag.

172 U noemt het "fanatisme". Ik geef toe dat ze er heel wat van hebben. Maar broeder, daar is ook een echte. Dat is waar, ook een echte daar. De duivel strooit elke vervalsing die hij kan maken er midden in, om u in de war te brengen. En als u dan niet meer van God denkt, dan neerknielen en uw Bijbel lezen en bidden, God vragen, dan toont het dat u niet erg in uw ziel geïnteresseerd bent.

173 Beweeg u er rechtstreeks uit en zeg: "God, het kan me niet schelen hoeveel oud kraaienvoedsel U daar geplaatst hebt. Ik zie Uw Bijbel vertegenwoordigd en ik ben vastbesloten!" Jazeker. "U beloofde het mij, het zaad van Abraham."

174 Als God u riep zult u er naartoe komen; maar zo niet, het maakt me niet uit hoe religieus u bent, u bent verloren; dat is alles, u kunt niet komen. Niemand kan komen tenzij Hij u geroepen heeft. En Hij wil niet dat er iemand zal omkomen, maar velen van u zullen het, omdat u er te onverschillig tegenover staat.

175 En u trekt rond en ziet iets wat een beetje fanatiek lijkt, een beetje overschaduwd: "Wel, Dr. Die-en-die zei zus-en-zo, enzovoort." En dan gaat u rond en lastert de Heilige Geest, u weet dat het zo is, en het zal nooit vergeven worden.

176 U zult dadelijk uitvinden wat het merkteken van de duivel is, wat het zegel van de duivel is, het merkteken van het beest. "Wie de Heilige Geest tegenspreekt, diegene zal het nooit vergeven worden in deze wereld of de komende wereld." Let op die eerste kerk, wat zij deden. Kijk uit voor deze tweede kerk! U zou zich uit het Koninkrijk van God in die van de duivel kunnen verzegelen; daarin waar "geen vergeving is, in deze wereld noch in de komende." Waarlijk. Dus wees voorzichtig, wandel eerbiedig. Wees voorzichtig met wat u doet, want u weet niet wat er plaats zal vinden.

177 We zien dit nu allemaal ophopen. Ik heb nog twintig minuten. Ik wil dat u met mij het zeventiende hoofdstuk van Openbaring opslaat, om het binnen een paar ogenblikken af te maken. Nu zullen we tot het gevoelige punt komen. Luister aandachtig. Lees met me mee. Open uw Bijbel en wees gereed om te lezen. Dit behoort het te bezegelen.

178 Bedenk dat er twee merktekens zijn; het ene is afvalligheid, het andere is de Heilige Geest. Het ene is het merkteken van de duivel.

179 Herinner u dat ik heb gezegd dat de vroegere Katholieke kerk... U, Katholieke mensen, blijf een paar minuten eerbiedig zitten. De vroegere Katholieke kerk vormde hun eigen mening over de zaak. Zij hadden een verkeerde leerstelling, van de heilige eucharistie, met het nemen van een hostie in plaats van de doop van de Geest.

180 De Protestanten namen een handdruk aan of het doen van een gelofte; beide zijn overeenkomstig het Woord van God verkeerd. Dit is de blauwdruk. Ze komen dopen in "Vader, Zoon, Heilige Geest", terwijl er geen enkele keer iemand ooit werd gedoopt op die manier; wat absoluut een heidense, Katholieke doop is. En zij geven het toe en zeggen: "U, Protestanten, buigt voor onze doop."

     Ik zei: "Waarom doen jullie het?"

181 Hij zei: "De Katholieke kerk heeft de macht om elk Schriftgedeelte, welke ze maar wenst, te veranderen."

     Ik zei: "Dat is een leugen."

     Hij zei: "Waarom buigen jullie daar dan voor?"

182 "Ah, dan houden jullie je mond." Maar ik niet! Ik geloof er niet in. Dit is Gods Woord. Jazeker. Als mensen willen volgen zullen ze alléén moeten gaan. Ik ben verplicht de waarheid te vertellen. Jazeker.

183 Merk op, dan komen ze met al het andere voor de dag, met de kerk, voegen hun oude catechismus en al die andere dingen daarbij. Wat een hoop onzin en nonsens! En het heeft miljarden ongelovigen uitgebroed en koude formele...

184 Het is van de duivel zoals in het begin. En ik kan u bewijzen dat de Bijbel hier zegt: "Heel de wereld verbaasde zich over de macht van dit beest, dat was, dat niet is, en toch is." Hoe bestond het: "was en niet is"? "De hele wereld verwonderde zich erover."

185 Toen heidens Rome pauselijk Rome werd, hield het nooit op. Het systeem van de Romeinen hield op; wanneer een nieuwe koning optrad stelde hij gewoon een nieuwe orde in. Maar toen het kwam tot heidens Rome, door de Katholieke kerk, door pausdom, houdt het nooit op. Als een paus sterft, stellen ze een andere aan; een paus sterft, ze stellen een ander aan. "Het beest dat was, dat niet is, hoewel het is; dat niet is, dat toch is; dat... en zal ten verderve gaan." ZO SPREEKT DE HEILIGE GEEST, door de Schrift.

186 Luister. "En er kwam één van..." Let u nu allemaal op het zeventiende hoofdstuk:

     En een uit de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam... (dat is de laatste schaal die uitgegoten wordt) en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren;

187 Kijk naar Openbaring 12. Dat was een maagdelijke vrouw. Zij was een echte dame. Wat prachtig stond zij daar!

188 Maar hier is er een die een hoer wordt genoemd; "h-o-e-r" betekent een... Wat is dat? Laten we dit analyseren.

189 Excuseer mij. Ik ga te snel; dacht nog vijftien minuten te hebben. Ik zal dan nog een uur blijven, dus blijf maar stil. [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

190 Kijk. In orde. Kijk, laten we het analyseren. Zij is een onreine vrouw. Wat is een hoer? Ik vind het erg om het woord te zeggen, maar het staat hier in de Bijbel geschreven. Het is een vrouw die beweert een goede vrouw te zijn en die overspel pleegt met andere mannen. Welnu, als een vrouw de kerk voorstelt, dan is het een kerk die belijdt Christelijk te zijn en overspel pleegt met andere dingen. Is dat juist?

191 "En zij is gezeten op vele wateren; dichtheid en menigten van mensen." Lees het... ongeveer het vijftiende vers en u zult dat zien, begrijpt u. Of, het zeventiende, daar ergens. We zullen er zo toe komen. "De vrouw die op vele wateren zit, de hoer." Wat een zaak! Als we dagenlang de tijd hadden zou ik die vrouw kunnen nemen en haar volgen vanaf Kaïn tot de komst van de Here Jezus en u bewijzen dat zij de eerste was die een kerk organiseerde. Zij is de moeder van organisatie. Let op: "En de vrouw is gezeten op vele wateren, op, zittend op de wateren." Nu het tweede vers:

     Met welke de (k-o-n-i-n-g-e-n) koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

192 Met andere woorden, zij beweert een Christelijke kerk te zijn; weelderig, prachtig. Zie dadelijk hoe zij gekleed is, met paarlen en goud en stenen. Ze zeggen: "Wie is haar gelijk?"

193 En zij had in haar hand een beker, vol met "de wijn van haar hoererijen", haar onreinheid, haar leerstelling die zij de koningen liet hanteren, o, gewoon een gebedje doen en "u uit het vagevuur bidden" en al die dingen. Dat is het. Alstublieft. Dit is het Woord van God dat ik lees. Kijk: "Dus voerde hij me weg in de..." Nu, laat eens zien, u mag misschien willen... Dat is het derde vers. Nu, in orde:

     En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest,... ("scharlaken", rijk, de rijkste kerk ter wereld.)

194 Zij riepen hier: "Wie kan krijg voeren met haar?" Er is één man in de wereld, slechts één man in de wereld, van heel de wereld die macht heeft, zoals koning Nebukadnezars visioen was. Die tien tenen liepen uit in elk... Die ader van Romeins ijzer stroomt door elk land van de wereld. Er is geen ander mens in de wereld die het voor het zeggen heeft dan de Paus van Rome. President Eisenhower kan in de Verenigde Staten spreken en het is wettig; doch hij kan in andere landen spreken en het heeft niets te betekenen. Maar de Katholieke hiërarchie kan in Rome spreken en elke natie zal het toejuichen. Jazeker. Dat is hij. Nu gaan we zien waar hij zich bevindt, en kijken of hij het is of niet, zien of hij hier goed wordt uitgebeeld. In orde:

     ... en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest,... (rijk) dat vol was van namen der godslastering,...

195 Verkeerde doop; verkeerde economie; de mensen blindelings leidend met hun te vertellen dat zij gewoon naar de kerk kunnen gaan, hun belijdenis kunnen doen, enzovoort, een "wees gegroet Maria" opzeggen, een boete doen. Onwetendheid! Nonsens! Ik zie niet in hoe mensen met een goed normaal verstand zulke dingen zouden kunnen geloven.

     ... en het had zeven hoofden...

196 Daar hebt u het weer, deze zelfde demon die overal is, de rode draak, het beest en alles, heeft "zeven hoofden en tien hoornen."

197 "En de vrouw", de vrouw, de kerk nu. Nu, het beest is de "macht" die ze had, de Roomskatholieke kerk, doch de Roomskatholieke macht. Maar hier is de kerk die nu spreekt.

     En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostbaar gesteente, en paarlen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinheid van haar hoererij.

198 Daar is zij; en een kerk, weet u, is het niet? Daar moet het zijn; zij is uitgebeeld. Lees gewoon verder en we zullen zien wie zij is.

     En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

199 In orde. Protestant, hier is waar u in een hoek gedrongen wordt. U zult toegeven dat zij een hoer is, maar zij was de "moeder" (van wat, van zonen?) "van hoeren". Dat zouden vrouwen zijn. Is dat juist? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dat zouden dan kerken zijn. Is dat zo? ["Amen."] Zij is dan de moederkerk. Is ze dat niet? ["Amen."] Waar kwam Maarten Luther uit? Katholicisme. Waar werden al deze uitgebroed? Katholicisme, die hun zelfde leer uitdragen en u buigt ervoor.

200 Welnu, de ordinairste vrouw in Jeffersonville kan een goed, echt maagdelijk meisje voortbrengen, dat is waar, en ze kan goed blijven als ze dat wil. En zo doet de Lutherse kerk, de Methodist, en de Baptist en de Presbyteriaan, enzovoort. Zij liepen goed voor een poosje toen hun oprichters daar waren en het Evangelie tot hen predikten. Maar nu gaan ze naar uitvoeringen, dansen, televisie, roken, doen van alles, (u weet dat het de waarheid is!) blijven zondags thuis. Wat is het? Omdat uw hoer zich gedraagt als haar moeder. Dat is het precies. Exact!

201 Laten we eens kijken waaruit het blijkt. De Bijbel zei dat ze "de moeder der hoeren" was. En ieder weet dat dit het heidense Rome was, of mevrouw pauselijk Rome, de Katholieke kerk. Dadelijk zal ik het u laten zien, zet ik haar positioneel in de aarde, precies waar zij zal zitten. Ja. Waar zij is en wie zij is, dat heeft de Bijbel gezegd. Niet ik; de Bijbel! En zei dat ze na haar een stel dochter-kerken voortbracht. In orde nu, Methodisten en Baptisten en Lutheranen, enzovoort. Ziet u waar u op uit komt? Een "moeder der hoeren". Zij leefden goed, maar toen het licht begon te schijnen...

202 Het is als een stel kakkerlakken in de zomertijd. Draai het licht aan op een weg waar een kakkerlak bezig is van een oude maïskolf, of zoiets, te eten, schijn er op en kijk hoe snel zij een schuilplaats zoeken.

203 U predikt het Evangelie, of de doop van de Heilige Geest, aan een aantal van die formele, ongoddelijke kerken en sla ze gade: "Wij geloven niet in zoiets. Ik geloof niet in..." Wat? U weet wat u bent van het begin. Dat is juist. Dat is absoluut waar.

204 Ik zeg niets tegen uw kerk; broeder, u hebt daar mensen in die juwelen zijn. Ik zeg niets tegen de Katholieke mensen. Ik heb de Katholieke mensen even lief als de mensen van de Branham Tabernakel. U bent het niet, vriend, waartegen ik het probeer uit te roepen. Methodist, Baptist en Branham Tabernakel, u bent het niet. U bent het niet waartegen ik het uitschreeuw. Het is de zonde die u de duivel toestaat over u heen te laten komen! Alleen omdat u naar de kerk gaat denkt u dat u gered bent. Jezus kan geen mens accepteren die niet geboren is uit water en Geest; hij zal geenszins het Koninkrijk binnen gaan. Als u dan de doop van de Heilige Geest ontvangt, "zullen deze tekenen volgen, hen die geloven." Dat is rechtstreeks en oprecht om te helpen, broeder. Het is zonder reserve, rechtstreeks uit de Bijbel. Jezus zei nooit: "Misschien zullen enige tekenen volgen", Hij zei: "Zij zúllen volgen." "O", zegt u, "ik geloof dat dit voor de apostelen was." Ik geloof dat er één ronde van apostelen was, en dat was daar in het begin.

205 En de lezing die we gisteravond hadden van "Zeven sterren in Zijn hand", en elke ster zou aan elk gemeentetijdperk gegeven worden als een licht, precies; net zoals er daar een apostel is, is er een apostel daar en een apostel daar en een apostel daar; "hetwelk zeven Geesten waren," in het begin van onze les, "die voor God stonden om te worden uitgezonden naar de zeven gemeentetijdperken."

206 O broeder, misschien loopt u wel rond met een Baptisten- of Methodistenleer en wordt niet opgemerkt, maar kijkt u er eens naar in het aangezicht van de Bijbel. Jazeker. Amen! Ik voel me nu echt religieus. Amen. Jazeker. Kijk. Broeder, zo is het. Het is een geschuur; maar elke kastijding, het bezorgt u geen goede...

207 Mama die daarginds zit, gaf mij vaak wonderolie. Wij waren nog kleine jongens. Wij aten elke dag van de week maïsbrood en bonen en zondags ook. In ieder geval moest ik heel wat medicijn slikken. Op zaterdagavond liet ze mij altijd wonderolie slikken. En dan op zaterdagavond hield ik mijn neus zo vast, ik zeg dit niet voor de grap, ik hield mijn neus vast en zei: "Mama, ik kan het niet nemen, het maakt me zo misselijk."

     Ze zei: "Als het je niet misselijk maakt, doet het je geen enkel goed."

208 Zo werkt dit. [Broeder Branham klopt nu op zijn Bijbel – Vert] Het zet u in beweging! Het zorgt ervoor dat uw spijsverteringsorganen goed gaan werken, zodat u werkelijk het volle Evangelie kunt verteren.

209 De Lutheranen kwamen met rechtvaardiging. O, zij organiseerden het helemaal. "Jazeker, wij zijn de kerk."

210 John Wesley zag heiliging. Hij zei: "Ik zie dat het anders is." En hij zei: "Dat is goed, Luther, maar dit is het." Wat was hij? Luther was de ster van zijn tijdperk, maar hier is Wesley. In orde.

211 Welnu, toen werden alle Lutheranen uitgeschakeld, omdat zij vergaten... niet... Nu, niet al de... Ik bedoel de Lutherse kerk. De Lutheranen hebben nog steeds goede mannen, vervuld met de Heilige Geest. Jazeker. Maar nu gingen ze allemaal terug naar de kerk, in dat tijdperk. Goed.

     Hier kwam Wesley aan. Hij voerde hen door zijn tijdperk.

212 Dan, voor u het weet komt na het Wesleyaanse tijdperk Pinksteren op. En zij ontvingen de Heilige Geest, het spreken in tongen.

213 Oh, de Methodisten en de Nazareners en de Heiligheidsmensen zeggen: "Oh, het is de duivel." En ziet u wat zij deden? U lasterde de Heilige Geest. En ziet u waar u vandaag bent? Dat is juist. Dat is precies wat u deed. Zeker deed u dat. En u bleef in gebreke om in het licht te wandelen.

214 En nu bent u, Pinkstermensen, zo lauw geworden, dit Laodicéa-gemeentetijdperk, dat God u uit Zijn mond spuwt. Ja. Zo is het precies.

215 U zegt: "Gelooft u in spreken in tongen?" Jazeker. "Hebt u wel eens in tongen gesproken?" Jazeker. Ik prijs God ervoor. Beslist. Ik heb verschillende keren in tongen gesproken en ik geloof dat het de kracht van God is. Ja. Ik geloof niet dat het eerste bewijs "spreken in tongen" is. Maar ik geloof dat er een kracht van God is die u in tongen laat spreken en die tekenen en wonderen doet volgen. Jazeker.

216 En dan plaatste de duivel daar een oude vogelverschrikker, iemand die het naäapte en deed alsof ze de Heilige Geest hadden. En u Pelgrim-Heiligheid, en Heiligheidsmensen en Nazareners en u allen, keek om en zei: "Oh, ik wil daar niets van hebben. Oóóh!"

217 O, genade! Als u de Heilige Geest of een deel van God in uw hart zou hebben gehad, geheiligd zoals u verondersteld werd te zijn, dan zou u herkend hebben dat dit de kracht van God was. Zei Jezus niet: "Als u Mozes gekend had, zou u Mij ook hebben gekend"? Zeker. Als heiliging het deel van de Heilige Geest is dat u gereinigd en geheiligd heeft; als u dat hebt gekregen, zult u de rest ervan erkennen wanneer het komt.

218 Deze hand erkent die hand. Dit hoofd aanvaardt deze voet. Het is een deel van het lichaam.

219 En de Bijbel zei dat er negen geestelijke gaven zijn: profeten, leraars, evangelisten, enzovoort; en uitlegging van tongen, spreken in tongen, Goddelijke genezing. Het zal elk deeltje er van aanvaarden.

220 O, u raakte bevroren: "Uh-uh, Ik wil daar niets mee te maken hebben." Oei! Het begint hier warm te worden, is het niet? Dat is de waarheid. Waarom? Waarom? U was georganiseerd! Uw kerk zei het zo en dat is de reden waarom u het niet wilde.

221 Doch velen van u, Methodisten, kwamen er uit en ontvingen de Heilige Geest. Velen van u, Baptisten, kwamen er uit en ontvingen de Heilige Geest. Jazeker. U, en velen van u Heiligheidsmensen kwamen en kregen de Heilige Geest. Ja. Waarom? U gaf er niet om wat de kerk zei. U wandelde in het licht. Amen. Het maakte u niet uit wat er gebeurde. U wist dat het van de Here was en u wandelde er gewoon in.

222 Lieten die oude dame daarginds achter, hun oude mammie. Zij gedraagt zich als haar moeder daarginds, een hoer. Zij organiseerde zich. Dat is de oorsprong van het begin van de ellende, toen de Katholieke kerk zich organiseerde. Dan na haar organiseerde de Lutherse kerk zich. Toen organiseerde de Methodistenkerk zich na haar. Toen organiseerde de Baptistenkerk zich. En nu zijn er zeshonderd zesennegentig verschillende organisaties. En Pinksteren deed hetzelfde!

223 Glorie! Wat is er aan de hand? God is bezig te bewijzen dat Hij niet in een organisatie is. Hij is in de Geest, de Heilige Geest. Halleluja! Halleluja! Jazeker.

224 Het kan Hem niet schelen welke uw organisatie is. Het is onzin! Het is verbonden met Katholicisme en is erin teruggekeerd en erin gebleven en u ontvangt hetzelfde merkteken als zij. Heeft de engel niet gezegd: "Kom uit van haar, Mijn volk, en heb geen deel aan haar zonden, en Ik zal u aannemen"? "Raak haar onreine dingen niet aan en Ik zal u aannemen", spreekt de Heilige Geest.

225 "En wie het merkteken van het beest neemt, of het getal van zijn naam..." Ik wou dat we tijd hadden om daar op in te gaan; mijn tijd is op. Wat is het getal van zijn naam? Protestantisme. "Laat ons een beeld maken naar haar gelijkenis. Laat ons een organisatie oprichten." "Onze kerk is net zo groot als de Katholieke kerk." Zij namen al deze dingen. "Zij hadden de grote kerken en wij hebben het ook. Wij hebben evenveel klasse van de stad gekregen in onze kerk als zij in die van hun hebben." "Laat ons een beeld voor het beest maken." En wat had de Bijbel gezegd: zij is een "hoer", en dat is een "dochter-hoer", door organisatie.

226 Maar de gemeente van de levende God is vrij. "Wie de Zoon heeft vrijgemaakt is waarlijk vrij." Kom er uit! Word vervuld met Gods Geest.

Naties, zij breken, Israël ontwaakt;
De tekenen die de Bijbel heeft voorzegd;
De dagen der heidenen zijn geteld, met verschrikkingen beladen;
"Keer terug, o verstrooiden, naar uw erfdeel."

De dag van verlossing is nabij,
Mensenharten bezwijken van angst;
Wees vervuld met Gods Geest, uw lampen schoongemaakt en helder,
Zie omhoog, uw verlossing is nabij! (Amen.)

227 Hoe de dingen gebeuren! Hij zei, in de laatste dagen: "Vrees niet, kleine kudde. Het is uw Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven", bijeen zittend in hemelse gewesten.

228 En u Methodisten, Baptisten, Presbyterianen die om Pinksteren hebt gelachen...

229 En ik zeg dat Pinksteren een goed, ouderwets, Evangelisch pak slaag nodig heeft omdat zij zich organiseren. Dezelfde 'Assemblies of God', de grootste van Pinksteren, is gegaan in... heeft zich aangesloten bij de raad van kerken; net zo formeel en onverschillig. En bijna het ergste hoe ik de Heilige Geest ooit heb zien behandeld worden, was door een Pinksterprediker. Dus denk niet dat u, omdat u bij een Pinksterkerk behoort, gered bent.

230 U bent alleen gered wanneer u waarachtig gedoopt bent met Gods Geest, door de Heilige Geest, verenigd met Hem in de kracht van Zijn opstanding, voortgaande met tekenen en wonderen, die Geest volgend waar Hij ook heengaat. De tekenen volgden de profeten. De tekenen volgden Jezus Christus. De tekenen volgden de apostelen. Hij zei: "Deze tekenen zullen hen volgen", tot Hij weer terugkomt.

     "Staat dat er, broeder Branham?"

231 "Gaat heen in de gehele wereld en predikt deze kracht en demonstratie tot elke natie." En tweederde deel ontbreekt die het nog nooit hebben gehoord. "En deze tekenen zullen hen volgen." "Hen!" "Elke natie!"

232 Glorie! Oei! Oh! Misschien denkt u dat ik gek ben. Broeder, ik zal u zeggen, ik houd van deze goede ouderwetse godsdienst. Jazeker, het verankert u in Christus!

233 Ziet u nu wat het merkteken van het beest is? Het is het merkteken van afvalligheid. Het is iemand die gewoon denkt dat... "Wel, ik behoor tot de kerk en ik ben net zo goed als die andere knaap. Behoor ik niet tot deze kerk?" En beseft u waar uw kerkorganisatie waarop u vertrouwt vandaan komt? Beseft u het?

234 De Bijbel zei: "Wie het beest aanbidt, ontvangt zijn merkteken of het getal van zijn naam"; let nu op, "in voorhoofd of hand", dat is kennis of daad. Dit betekent niet dat u een grote tatoeage op uw gezicht hebt. Dat hoeft het niet te wezen. Dat hoeft het niet te zijn. Het spreekt niet over het uiterlijk. Het spreekt over geestelijk.

235 En let op hem en kijk wat hij over de Schrift weet. Luister naar hem en kijk waar hij heengaat. "Als iemand deze leer niet heeft is er geen licht in hem", zegt de Bijbel. Zie? Ziet u? Kijk waar hij naartoe gaat. Kijk wat hij doet.

236 Hij zegt: "Wel, ik behoor... Ik ben Protestant. Ja. Ik behoor tot deze bepaalde kerk. Jazeker." En zondags hebt u net genoeg respect om te komen, behalve als het regent. Hij gaat weg, in plaats van naar de bidstond te gaan. U sluit de kerk en zit televisie te kijken. Hij gaat uit en drinkt en gaat zijn gang en handelt als de rest van de wereld, toch behoort hij tot de kerk. Bedenk dat dit het merkteken van de zonde is!

237 Laten we wat verder lezen, snel, en dan sluit ik. We zijn over tijd. Laat ons nu naar het zesde vers kijken:

     En ik zag, dat de vrouw... (de kerk nu) dronken was van het bloed der heiligen,...

238 "Dronken van het bloed der heiligen." U weet dat de Bijbel zei, toen zij vernietigd werd, dat elke sterveling die stierf op de aarde... dat de schuld werd gevonden in de Katholieke kerk. Precies, bij het begin.

     ... en van het bloed der getuigen van Jezus. En... (Johannes die nu spreekt.) En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering.

239 Dat zei Johannes! Laten we hier eens kijken. Johannes zei: "Ik keek naar haar; zij was zo mooi, een prachtige grote kerk. Zij had een heleboel kerken die uit haar geboren waren, 'moeder van hoeren'. En ik keek terug en hoe kon die vrouw... Zij gaf die verkeerde leer uit, maakte al die koningen en grote mannen er dronken mee. En hier doen haar dochters hetzelfde. Maar ik keek naar haar; zij was zo mooi!"

240 Een plaats in de Schrift zegt: "Ik zit als een koningin en heb aan geen ding gebrek." Ziet u?

241 En dan zegt Johannes: "Ik bewonderde haar, ik keek naar haar, en keek met grote bewondering. Ik bewonderde haar."

     En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.

242 Laten we nu eens zien of we gelijk hadden. Als we Katholicisme goed hebben, dan weet u dat Protestantisme het volgt. Dus hebt u... U hebt genoeg intelligentie om dat te weten, zie. Let op.

     Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het...

243 "Het beest." Let nu op. U zult hier opmerken dat er staat hoeveel koningen er waren, die gevallen waren, één moest nog komen.

     ... en het zal opkomen uit de afgrond,...

244 Niet op de Bijbel! Uit een hoop bijgeloof werd het samengesteld. Daar is geen grond voor om het te staven. Waar haalt u "vagevuur" vandaan? Waar haalt u "geen vlees eten" vandaan en "de priester trouwt niet" en al die andere dingen die zij doen? "Biechten", waar haalt u dat vandaan? Er is nergens een plaats te vinden. Het komt uit de hel! Dit zei de Bijbel. Het beest, de kracht, de leer die het had, komen er uit, "komen uit de bodemloze put."

     ... en ten verderve gaan;...

245 Waar is "verderf"? De hel. Het gaat regelrecht terug naar de plaats waar het vandaan komt.

     ... en die op aarde wonen, zullen verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

246 Nu zeggen de Protestantse kerken: "Wel, hoe kan dat, wanneer zij zeggen: 'Ik geloof Jezus Christus. Hij is mijn persoonlijke Redder'?" De duivel gelooft ook, broeder!

247 Het moet een wedergeboorte zijn, een nieuwe geboorte, een wederomgeborene. En wanneer u wedergeboren bent, is uw naam in het boek des levens van het Lam gezet.

248 U zegt: "Ik heb me vaak afgevraagd, wel, wat, ben ik dan niet even goed als een ander? Ben ik dan niet even goed als een stel van jullie leeghoofdige heilige rollers? Ik ben net zo intelligent. Ik heb ze gekregen in... Ik heb diploma's. Ik kom uit een seminarie. Ik kom uit een goede familie. Mijn familie voor mij waren kerkleden. Ben ik niet net zo goed als jullie?"

249 Er staat: "De hele wereld", Protestant en al, "verwonderde zich", allen, behalve degenen wier namen in het boek waren geschreven.

250 Waarom waren er namen geschreven? Zij zijn Abrahams zaad, "en zijn erfgenamen, overeenkomstig de belofte, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld." Daarom verbazen zij zich niet. Merk op, let op wat hij nu zei. Let op hen die staan in het levensboek van het Lam.

     Hier is het verstand, dat wijsheid heeft.

251 Nu wil ik u iets vragen. Is wijsheid één van de gaven van de Heilige Geest? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Is dat waar? Hoevelen geloven dat de Bijbel in 1 Korinthe 12 onderwijst dat de gaven en alles in de gemeente wijsheid zijn? Dat dit ons één van de gaven laat zien? ["Amen."] Wel, hoe kon u dan zeggen dat er geen spreken in tongen is? Waarom zegt u dat er geen uitlegging van tongen is? Hoe zou u kunnen zeggen dat er geen Goddelijke genezing bestaat? Want hetzelfde lichaam... Als ik een lichaam ben, heb ik een hand aan deze zijde en een hand aan die zijde en daar een voet; hoe kunt u dan zeggen dat er wel een hand is, maar geen voet? Hebt u niet gehoord wat Paulus zei?

252 Let op, hij spreekt in de laatste dagen direct tot het lichaam en zei: "Hier is degene die wijsheid heeft." O, daar houd ik van. Oh! Hier is wat u zal schokken. Luister hiernaar. Oké.

     Hier is het verstand, dat wijsheid heeft.

     Als die gaven van de Heilige Geest niet tot elk tijdperk kwamen, waarom sprak hij dit dan voor de laatste dagen? Als er geen gaven in de gemeente zullen zijn, in de laatste dagen, waarom richtte hij dit dan aan de laatste dagen? "Hier is degene die wijsheid heeft."

     ... De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.

253 Hoeveel heuvels? Hoeveel steden in de wereld zijn er eigenlijk waarvan een kerk op zeven heuvels is gezeten? Slechts één. Waar is dat? Vaticaanstad in Rome. Is dat waar? [De samenkomst zegt: "Amen!" – Vert] De Bijbel zei dat deze gruwelijke hoer die heel de wereld hoererij liet plegen, een stel kleine dochters voortbracht om ongeveer hetzelfde te onderwijzen als wat zij leerde; zij waren niet zo slecht als zij, maar het waren hoeren. Onderwezen hun hetzelfde. Het zei: "Het begin daarvan zal 'een vrouw' zijn, of een kerk, gezeten op zeven heuvels", in Rome. Ik heb over de hele wereld rondgekeken; vertel me waar het is, "een kerk op zeven heuvels gezeten." Ik lees dit nu uit de Bijbel.

     En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen,...

254 Als wij de geschiedenis zouden nemen en regelrecht teruggaan om het te tonen waar de koningen, in Rome, waren gevallen, sinds het Babylonische koninkrijk...

     ... en de een is,... (Nero) en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds... (ongeveer zes maanden) blijven.

255 "En het beest..." Oh! Kijk hier. Nu gaat de macht de heidense plaats innemen.

     En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning,... (let op) en is uit de zeven...

256 U allen weet wat een vreselijke koning hij was. Hij had... Hij haakte zijn moeder vast aan een paard en wagen en sleepte haar door de straten en zette de stad in brand en speelde viool boven op de heuvel. Dit is dezelfde soort geest die de kerk, welke in de plaats van dit heidendom gesteld is, overheerst. "De achtste, die uit de zeven is. En dan is hij, en is niet; en is, en is niet; en is, en is niet", en zo verder.

     ... en gaat ten verderve.

257 Precies tot de tijd van de komst van de Heer en hij wordt in de hel geworpen.

     En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest.

258 O, als we slechts... "Ontvingen nog geen macht." Zij zijn geen koningen. Zij hadden geen... Zij kunnen niet... De hoornen hadden geen kronen. "Zij ontvingen macht als koningen." Wat zijn het? Dictators; geen gekroonde koningen. Dictators! Oh!

259 Nu, o, wanneer ik dit lees, springt soms mijn hart werkelijk op van vreugde, wanneer ik er aan denk hoe wij hier leven in de laatste dag.

     En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest.

     Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven.

     Dezen zullen tegen het Lam krijg voeren, en het Lam zal hen overwinnen...

260 Daar komt de slag van Armageddon; gereed voor het Millennium.

     ... (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen),... (wordt niet opgeschrikt) en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen...

261 Niet u; Hij heeft... U hebt de Heilige Geest, u behoort de victorie te bejubelen. God koos u van vóór de grondlegging der wereld. Als u geen Evangelielicht kunt zien, is het omdat u gewoon blind bent.

     ... uitverkorenen en gelovigen.

     En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.

262 Met andere woorden, deze vrouw die hier zit, de kerk, gaat haar leer uitdragen aan elk volk, elke menigte en elke taal. Daar is zij. Zij had heerschappij over hen. Zij is over hen geplaatst, de macht overheerst hen. Zij zit op zeven heuvels, gekleed in purper, de rijkst getooide ter wereld. Daar is zij.

     En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen...

263 Let nu op, u komt in de krachten van het communisme.

     ... die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

     Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij hun koninkrijk aan het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.

264 Halleluja! "Hemelen en aarde zullen voorbij gaan maar Gods Woord zal nooit vergaan." Kijk!

     En de vrouw, die gij gezien hebt, is die grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

265 Toon mij één stad in de wereld die heerst over de koningen der aarde, en welke kant u zich ook keert, buiten de Katholieke hiërarchie in Rome, die op zeven heuvels zit. Niet één stad was er ooit en zal er ooit zijn, behalve de nieuwe stad die van de hemel komt. Dat is juist.

266 Een ogenblikje nog, ik wil u dit opnieuw laten zien, zo de Here ons indachtig is en ons tezamen zegent, terwijl wij dit lezen. In orde. Let hier op, terwijl ik het dertiende hoofdstuk lees, beginnend bij het vijftiende vers:

     En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven,...

267 Dat is in de Verenigde Staten, die we zien opkomen, ziet u, een beeld.

     ... opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (Dat is de boycot.)

     En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

     En dat niemand mag kopen of verkopen, dan wie dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.

268 Let nu nauwlettend, werkelijk nauwkeurig, op nu, voor we gaan sluiten. Het achttiende vers. Luister.

     Hier is wijsheid:...

269 Ziet u de Heilige Geest terugroepen naar de gelovigen in de laatste dag? Die kleine groep daar, sprekend, roepend naar de kleine groep in deze dag: "Hier is het tot degene die wijsheid heeft in de gemeente. Laat hem dit verstaan."

     ... die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is het getal van een mens,... (niet een natie, een man) en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

270 En juist boven het Vaticaan... Zeg mij maar niets, ik heb "Feiten van ons Geloof", en alles, ziet u. Boven het Vaticaan, en de paus staat als "de vicarius van de Zoon van God". Ik heb hier Katholieke vrienden zitten, die Katholiek waren, die hier zitten en weten dat het de waarheid is. Mijn familie, misschien nog voor mij, was ook Katholiek.

271 Zij noemden Patricius een Katholiek, maar hij is nooit Katholiek geweest. Ze zeiden dat Jeanne d'Arc een heilige was en de priesters verbrandden haar als heks. Geen wonder dat Jezus zei: "Jullie kalken de graven der profeten wit, maar jullie stoppen hen daar in, jullie gewitte wanden." Dat is waar.

272 Let op, het is het getal van een mens. En boven de paus van Rome staat geschreven: "VICARIUS FILII DEI." Het staat geschreven in Romeinse letters. Schrijf het morgen zelf maar uit. V-I-C-I-R... oh, blijf het schrijven in Romeinse letters en trek een streep en tel het op en kijk wat u gekregen hebt: zeshonderdzesenzestig. Waar is hij gezeten? "Op zeven heuvels."

273 En daaruit kwam de godsdienstige organisatie, die dogma onderwees in plaats van de Bijbel. En de Protestanten braken daaruit los en doen nu hetzelfde als wat zij deden, omdat er staat dat zij een "hoer" was en zij waren "hoerendochters". Ze trokken uit met een verkeerde doop, met een verkeerde godsdienst, met een verkeerde voorstelling van de Heilige Geest, met een verkeerde voorstelling van de hel, en al dergelijke dingen, en de Protestanten volgen regelrecht in hun voetstappen.

Maar het zal licht zijn in de avondtijd;
Zeker vindt u de weg der heerlijkheid (dat is waar).
't Verlichte pad is nu het waterbad:
Begraven in de dierb're Naam van Jezus.
Jong en oud, bekeer u van uw zonden;
De Heilige Geest zal zeker binnenkomen,
Het avondlicht verscheen,
Het is een feit: Christus en God zijn één. (Amen!)

274 Broeder, ik vertel u, het zijn de avondlichten die schijnen! Dezelfde apostolische leer, dezelfde apostolische doop, dezelfde apostolische vervulling van de Heilige Geest, dezelfde apostolische tekenen en wonderen, gloren door tot de heidenen; zoals zij bij de Joden schenen, daarginds in de vroege ochtend, zijn ze hier bij het ondergaan van de zon.

Er zijn mensen bijna overal
Wier harten zijn vol vuur,
Met het vuur dat viel op Pinksteren,
Dat maakte hen gans puur.
Het is brandend binnen in mijn hart,
O, glorie voor Zijn Naam!
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen: 'k Ben één van hen.

Eén van hen, 'k ben één van hen.
'k Ben zo blij dat ik kan zeggen: 'k Ben één van hen.
Eén van hen, 'k ben één van hen.
'k Ben zo blij dat ik kan zeggen: 'k Ben één van hen.

Zij waren samen in die opperzaal
Zo biddend in Zijn Naam.
Door het dopen met de Heilige geest,
Kwam kracht op allemaal.
Nu, wat Hij deed voor hen die dag,
Zal Hij ook doen voor u.
'k Ben zo blij dat ik kan zeggen: 'k Ben één van hen.

     Bent u het niet? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

Kom mijn broeder zoek die zegen,
't Maakt uw hart van zonden vrij.
Vreugdeklokken zullen luiden
En het houdt uw ziel in gloed.
Het is brandend binnenin mijn hart,
O, glorie voor Zijn Naam!
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen: 'k Ben één van hen.

275 O, voor dit glorieuze Evangelie!

Het druppelt van bloed, ja, het druppelt van bloed.

276 Bereken de kosten! "Wie Mij wil volgen verloochene zichzelf, neme zijn kruis (dood) op en volge Mij."

Dit Heilige Geest Evangelie druppelt van bloed,
Het bloed van de discipelen die stierven voor de waarheid,
Dit Heilige Geest Evangelie druppelt van bloed.

De eerste die stierf voor dit Heilige Geest plan,
Was Johannes de Doper, maar hij stierf als een man;
Toen kwam de Here Jezus, zij kruisigden Hem,
Hij predikte dat de Geest de mens redt van zonde.

Daar waren Petrus, Paulus en Johannes van Openbaring,
Zij gaven hun leven zodat dit Evangelie kon schijnen;
Zij mengden hun bloed met dat van de profeten van voorheen,
Opdat het Woord van God eerlijk verteld kon worden.

Toen stenigden zij Stefanus, hij predikte tegen de zonde.
Zij geraakten zo woedend en beukten zijn schedel in.
Doch hij stierf in de Geest, zag de hemel geopend,
En werd vergaderd tot de legerschare die vrijwillig het leven gaf.

Het druppelt van bloed, ja, het druppelt van bloed,
Dit Heilige Geest Evangelie blijft druppelen van bloed.
Het bloed van de discipelen die stierven voor de waarheid,
Dit Heilige Geest Evangelie blijft druppelen van bloed.

De zielen onder het altaar roepen: "Hoe lang nog, o Heer,
Totdat U straft degenen die tegen Uw Woord gingen tekeer."

     (Plezier maken, zie. Oh!)

Maar meer zullen er zijn die geven hun bloed,
Voor dit Heilige Geest Evangelie en haar karmozijnrode vloed.

Het druppelt van bloed, ja, het druppelt van bloed,
Dit Heilige Geest Evangelie blijft druppelen van bloed.
Het bloed van de discipelen die stierven voor de waarheid,
Dit Heilige Geest Evangelie druppelt van bloed.

277 Laten we ons omdraaien en elkaars hand schudden.

Het druppelt van bloed, ja, het druppelt van bloed,
Dit Heilige Geest Evangelie druppelt van bloed.
Het bloed van de discipelen die stierven voor de waarheid,
Dit Heilige Geest Evangelie druppelt van bloed.

278 Hebt u de Here lief? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] De Here zegene u!

279 Vader, wij bidden dat U deze toehoorders wilt zegenen en mogen zij verheugd naar huis gaan. Mogen zij tot de Bron, gevuld met bloed, komen, dat vloeide uit Immanuëls aderen. Mogen zij al die oude kerksystemen verlaten en de Heilige Geest komen ontvangen. Wij bidden het in Jezus' Naam. Amen.

     God zegene u. Goedenavond. God zij met u!

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)