God houdt Zijn Woord

Door William Marrion Branham

1 ... voorbijgegane dagen. En ik ben dankbaar aan degene die een poging deed om het voor mij te zingen toen ik kwam, zuster Angie en zuster Gertie. De Here zegene hen. Als ik dat hoor, brengt het oude herinneringen van lang geleden terug. Net voordat ik de tabernakel verliet hadden wij een grote opwekking, een hele winter lang. Ik predikte over het boek Openbaring van de Here Jezus. En ik... Bijna elke zondagavond zongen zij het lied "Blijf Volhouden". Dank u, zuster Gertie. En ik ben zeker blij dat zij het vanavond weer voor ons zongen.

     Zuster Angie zei dat ze een beetje hees was. Wel, voel je niet alleen, ik ben het ook. Maar vanmorgen, nadat ik de mensen heb laten lijden door een prediking van ongeveer tweeëneenhalf uur, die mijn prediking typeert. Ik ging naar buiten toen het een beetje nat was op de grond... en natuurlijk, zo heb ik het gekregen.

     Maar ik heb het Woord lief en speciaal de zegen van de Heilige Geest bij het Woord. En als Hij zegent en helpt, dan kan ik eenvoudig geen plaats vinden om op te houden, u weet hoe het gaat.

2 Nu, misschien wil ik vanavond helemaal niet zo lang spreken omdat ik een beetje schor ben, maar ik vertrouw op God voor onze zegen en voor Zijn geestelijke bijstand die wij in hoge mate nodig hebben in ons leven.

     En nu, zoals broeder Neville aangekondigd heeft op zijn programma... En ik wilde wel dat elke luisteraar naar dat programma zou luisteren. En nu, hij vraagt mij niet om dit te zeggen. Maar ik werd nog nooit zo gezegend bij het luisteren naar een programma als verleden zaterdag. Hoevelen hebben die boodschap gehoord? Dat was een meesterstuk: WLRP, negen uur tot negen uur dertig, elke zaterdagmorgen, het Neville trio.

     Ik sprak met de broeder die de bandopnamen verzorgt, broeder Leo, die in de kamer is, en hij was er zo door meegesleept dat hij niet... Hij zei: "Zeg, wie is deze prediker?" Hij had de radio aan. En broeder Gene of enige anderen zeiden: "Het is broeder Neville. Dit is zijn tijd." En het was werkelijk wonderbaar. Niet alleen dat, maar iedereen...

3 Ik vertel u de reden waarom ik graag broeder Neville hoor spreken. Niet hoofdzakelijk omdat hij een goede prediker is, maar omdat ik weet dat hij leeft wat hij predikt. En ik zou liever willen dat u voor mij een prediking zou leven dan er één prediken. Het zal meer uitwerking hebben.

     En nu heb ik aangekondigd, liet het aankondigen, dat ik vanavond zou spreken gedurende een paar ogenblikken over God houdt Zijn Woord. En vanmorgen sprak ik over: De nabootsing van het Christendom. En nu, de Here voege Zijn zegeningen toe, als wij Zijn Woord lezen. Ik wil lezen uit verschillende plaatsen in de Schrift, op z'n minst drie, of misschien nog wat meer aanhalen, want we spreken over het Woord.

4 In het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, nadat de volledige Bijbel beëindigd was, was hier de boodschap aan de gemeente. Bij het tweeëntwintigste hoofdstuk van Openbaring en te beginnen bij het zeventiende vers:

     En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

     Want ik betuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

     En indien iemand afdoet van de woorden van het boek [dezer profetie], God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

     Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

     De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.

     En dan naar Johannes, het twaalfde hoofdstuk van Johannes, te beginnen bij het negenendertigste vers:

     Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja weer gezegd heeft:

     Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en Ik hen geneze.

     En dan in Mattheüs, het vierentwintigste hoofdstuk, en in het vijfendertigste vers, spreekt Jezus:

     De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan.

     En in Galaten 1:8:

     Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

     Laten we nu even een ogenblik onze hoofden buigen voor een woord van gebed.

5 Onze God, wij komen tot U in de Naam van Uw geliefde Zoon, Die ons verzocht heeft om te komen, zeggende: "Vraag de Vader iets in Mijn Naam, Ik zal het doen." Dus komen wij in Jezus' Naam om eerst onze eigen zonde en ons tekort te belijden en U te vragen ons te reinigen van al onze ongerechtigheid en ons denken te zuiveren, zodat wij zullen denken over de dingen die juist zijn en betrekking hebben op het Koninkrijk van God. En mogen onze gedachten vanavond gaan over iets wat nodig is voor het Koninkrijk van God en de mensen tot nut zou zijn die in het Koninkrijk zijn. En mogen onze harten gezuiverd worden van alle vuile dingen. Wij wensen oprecht voor U te wandelen met reine handen en een zuiver hart. En o, God alleen kan dit doen.

     Wij bidden, Vader dat u onze handen reinigt en onze harten zuivert. Was ons in de wateren der afscheiding van de dingen van de wereld door het Woord.

6 En moge het zijn, door het Woord, zoals U gezegd hebt: "Gij zijt allen rein door het Woord." En wij bidden dat het Woord vanavond diep in heel ons hart zal doordringen en ons zal reinigen van alle ongeloof, dat onze harten vernieuwd mogen worden in de Heilige Geest. En moge Hij ons vanavond die dingen brengen die nuttig zijn voor het Koninkrijk van God.

     Help diegenen, Here, die zwak worden op de weg, die het moeilijk vinden het Woord te geloven. En, o God, in dit donkere en verraderlijke uur waarin wij leven en, daar wij vooruitzien naar de wereldcrisis, zien wij alleen maar duisternis voor ons. En U hebt gezegd: "Zie omhoog als deze dingen beginnen te gebeuren, want onze verlossing is nabij." En mogen wij vanavond vermaand worden en door de Heilige Geest dit ter harte nemen om op te zien in het aangezicht van de God des hemels, Die onze verlossing in deze tijd beloofd heeft.

7 En zoals Johannes op het eiland bad: "Ja kom, Here Jezus..." En wij bidden dat U ons deze dingen vanavond wilt toestaan. Genees allen die ziek en aangevochten zijn. Vertroost de heiligen, roep zondaars tot bekering en vernieuw ons allen, zodat wij van hier zullen weggaan met de volle wapenrusting van God aangegord, om voorwaarts te kunnen gaan als soldaten, toebereid voor de strijd die voor ons ligt.

     Nu, zoals wij vanavond ieder in gebed vergaderd zijn, en de banier boven ons, terwijl de Morgenster de weg leidt... En het leger van de vijand heeft zich ook gelegerd en de grote uitdager komt te voorschijn, schept op, zegt dat deze dagen van wonderen voorbij zijn. Maar, o God, verwek ons een David, een krijgsman, een uitdager, en moge die Geest rijkelijk in elk hart wonen. Want wij vragen het in Christus' Naam. Amen.

8 Bij het benaderen van dit zeer belangrijke onderwerp, en het is niet gericht op iemands geloof of om van streek te maken of te verontrusten of om vijanden te maken. Het is alleen bedoeld voor het verzamelen en het verenigen van het volk van God. Daarom heb ik verkozen vanavond tot de tabernakel te spreken, vanwege de toestand van de tijd waarin wij leven. Ik geloof dat we aan het begin zijn van iets waarvan de hele wereld zich bewust is dat het staat te gebeuren. Niemand schijnt in staat te zijn om het met hun vinger aan te wijzen, maar toch weten wij dat er iets staat te gebeuren. Het is niet alleen hier. Het is overal.

9 En ik geloof dat het heel geschikt zou zijn als wij vanavond de tijd zouden nemen, terwijl de mensen samen vergaderd zijn, om iets te bespreken dat van vitaal belang is om te verbeteren, ons te doen begrijpen en toe te rusten met een beter begrip van Christus en van het Evangelie en van de tijd waarin wij leven.

     Nu, om te beginnen wil ik dit zeggen, dat ik niet lang geleden in een Lutherse Bijbelschool was. En de Lutherse broeders zeiden tegen mij, nadat ze mij een brief hadden geschreven, waarin de deken zeer harde kritiek uitte... En ze spraken en vertelden mij zulke dingen als dat ik een waarzegger was en nog vele andere kwade zaken die zij werkelijk niet konden bewijzen. Want ik had gezegd dat de duivel niet genezen kon...

10 Nu, als de duivel kan genezen, is hij een schepper. En er is maar één Schepper, en dat is God. De duivel kan niet scheppen. De duivel is zelfs niet alomtegenwoordig. Hij kan slechts op één plaats tegelijk zijn; zijn demonen zijn overal tegenwoordig, maar God is alomtegenwoordig. De duivel kan alleen maar op één plaats tegenwoordig zijn. God is almachtig. De duivel heeft beperkte macht, dat is zolang hij zijn grootspraak kan houden. En het enige wettige ding dat hij heeft is om u terug te doen keren tot het stof der aarde. Dat is het enige wat hij heeft. En dat nog altijd met de zegen van God, de belofte van God, dat er een opstanding is.

11 Dus is God de enige Schepper en God is de Enige die cellen kan bouwen. En cellen zijn een schepping en schepping komt alleen door God. Dus is God de enige Genezer. En er is geen andere genezing dan Goddelijke genezing. We hebben beroemde dokters die een been kunnen zetten, maar God geneest. We hebben dokters die een blindedarm kunnen verwijderen of een gezwel wegnemen, wat alleen maar het juiste is om te doen. Maar wie geneest? God geneest, want Hij is de enige Schepper.

     Nu, en hij zei: "Wat dan met ons Lutheranen? Denkt u dat u ons als Christenen beschouwt?"

     Ik zei: "Zeer zeker." Ik zei: "Het Koninkrijk van God is als een man die zijn koren in een veld plantte. En op een morgen ging hij naar buiten en keek en daar waren twee kleine sprietjes die opkwamen in het vroege voorjaar. En de boer zei: 'Kijk naar mijn korenveld!'"

12 Nu, had hij koren? Potentieel wel, maar nog niet in de aar. Nu, net als wanneer ik u een... als u mij om een eik vroeg en ik gaf u een eikel. Potentieel hebt u de eik, omdat de eik in de eikel zit. En dan in de graankorrel hebt u het koren, maar toch slechts potentieel. U hebt de korrel. Nu, de boer zei: "Kijk naar mijn korenveld! Is het niet prachtig? Mijn koren!" Hij noemde het koren, toch schoot het nog maar net op. Langzamerhand groeide die korenstengel totdat hij een halm werd. Uit de halm komt het stuifmeel, of het stuifmeel valt uit de bloesem, wat het voortplanten van het koren veroorzaakt, de vermenigvuldiging tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Nu, wat als de halm terug zou kijken en tegen het sprietje zou zeggen: "Nu, ik heb niets met je te maken. Je bent totaal niet in beeld, ik ben iets anders. Ik ben de halm. Ik ben dat wat herkend wordt. Jij hebt er niets mee te maken?"

13 Maar toch, zonder het blad kan het koren niet bloeien, omdat de bloesem in het blad valt en daar ontspringt de aar. En hetzelfde leven dat in het blad is, is ook in de bloesem. Langzamerhand komt er een aar. En de aar groeit op, de graankorrel. En dan zegt de graankorrel tegen de halm: "Ik heb niets met jou te maken. Je bent zelfs niet in beeld." Maar als de halm er niet was geweest, zou er geen graankorrel geweest zijn. Dus de kwestie is dat de kleine stengel de Lutherse opwekking was, de halm de Methodistenopwekking, en de aar is deze opwekking. Maar samen dezelfde Geest, hetzelfde leven dat in de kleine korenstengel was in het begin, is hetzelfde leven dat in het graan is.

14 Nu, het enige wat de Pinkstermensen... Ik bedoel het echte Pinksteren, niet het zogenaamde, maar de echte Pinksterboodschap is niets dan een herstel van dezelfde zaak die de grond inging, die gedragen is door de Lutheranen, Methodisten, Baptisten, Presbyterianen. Zie? Nu komt zij tot een aar. En nu... ik...

     Ik vind het erg om dit te beweren, maar er groeit wat schimmel op. En de boer weet wat dat betekent. Het is iets dat de aar nabootst. Nu, dat willen we vanavond afsnijden, want als je het niet van je koren afhaalt, zal het veroorzaken dat het hele stuk korenveld bederft.

15 Dus dat is één ding wat ik duidelijk wil maken, dat de mensen van alle denominatie kerken, zoals zij opgekomen zijn door geweldige tijden heen, dat dit het rijp worden is geweest. En nu is de gemeente weer het zaad en het moet hetzelfde voortbrengen als wat de grond inging. Dus is het een volledig gerijpte gemeente waarin wij leven. En het ene deel kan dus niets zeggen tegen het andere deel, want zij leefden goed in hun dag. En zij waren in Gods ogen in het korenveld. We willen dus niemand kleineren.

     Maar er zijn wat leringen vandaag geweest, speciaal in beroemde wereldwijde uitzendingen, die het Woord van God kleineren en zeggen dat God in een kerk woont en niet in het Woord. Ik hoorde een van de beroemde leraren een paar avonden geleden, die zei: "Waar kreeg u uw Bijbel vandaan? Ik veronderstel dat God het idee opvatte om daarboven in de hemel een Bijbel te schrijven en hem aan een paar engeltjes te geven die naar beneden kwamen door de gangen van de hemel om hem aan u, mensen, te presenteren." En zei: "Niemand kan leven naar de leer van de Bijbel." En: "Hij was niet helemaal authentiek." En zij beweren het eerste begin van de gemeente te zijn.

16 Nu, die mensen nu die naar die kerk gaan, zijn mannen en vrouwen zoals wij. En ze hebben lief en eten en drinken. En is er een manier om het tegen te houden? Geen enkele, als de Bijbel zegt dat het zo zal zijn. Zo is het.

     Maar om u te bemoedigen wil ik mijzelf helder en duidelijk uitdrukken. Wel, ik geloof dat dit Gods volle, onfeilbare, onvervalste Woord is, waar niets aan kan worden toegevoegd of van worden weggenomen. Het is Gods volledige programma van Zijn gemeente. "Geen ander fundament kan iemand leggen dan hetgeen al gelegd is." Ziet u het? Daarom geloof ik in de onfeilbaarheid van het Woord van God. Ik zei tegen één van die mensen: "Waar zei u dat deze Bijbel vandaan kwam? Van uw kerk? Heeft uw kerk deze Bijbel geschreven?"

     "Ja, onze heiligen schreven de Bijbel."

     Ik zei: "Waarom is het dan zover gekomen dat u tegenwoordig zoveel verschilt van deze Bijbel?"

     "Wel", zei hij: "Ziet u, die mensen leefden in dat tijdperk, wij leven in een andere tijd."

17 Maar ik zei: "God leeft in elk tijdperk. En de Bijbel: als hij geïnspireerd is, is het de onfeilbare God Die de Bijbel schreef. En Hij zei in Zijn Woord dat hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn Woord zou nooit voorbijgaan."

     Nu, het is zeer verontrustend voor de mens die nooit gedacht had deze dingen te zien naderen. Maar als u slechts wist dat het alleen maar de vervulling van de Schrift is. En hoe erg ik het ook vind om dit te zeggen in Amerika, met onze fantastische dingen en zo, die wij vandaag in de zogenaamde godsdienstige bewegingen hebben... Niet om hen te vernederen; Gods volk verblijft er in. Maar ik wil dit zeggen, dat het in Amerika zover gekomen is, dat ze zowel Katholiek als Protestant weggenomen en afgetrokken hebben van de leer van het Woord, en zij hebben er een systeem voor aangenomen. En dit systeem is een intellectueel systeem dat een valse glans aanbiedt in plaats van het Woord. En de Amerikanen vallen voor glamour.

18 Het Amerikaanse volk is zover gekomen dat men een godin aanbidt. Ik heb het diepste en hoogste respect voor de vrouw. Mijn moeder is er één, mijn vrouw, ik heb jonge dochters. En een vrouw die haar plaats in acht neemt en een dame is... er is niets kostbaarder voor onze natie, buiten de verlossing, dan een echte vrouw. Maar als het komt tot de plaats van vrouwenaanbidding, dan bent u buiten het Bijbelse plan. Er is geen plan in de Bijbel, dat wij enige vrouw zouden aanbidden, een Maria of een St. Cecilia. Er is totaal geen Schrift voor. Integendeel, de Schrift is er tegen. Waarom gebeurde het dan, als dit het begin was, van dezen die wandelden met Christus en schreven door inspiratie... Denkt u dat ik dan het woord van iemand anders ervoor zou nemen? Beslist niet. Dit is Gods eeuwig Woord. Nu, de prediker of de priester die tot mij sprak, zei: "God is in Zijn kerk."

     Ik zei: "God is in Zijn Woord." God is in Zijn Woord. De Bijbel zei: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons." God is in Zijn Woord.

19 Nu, let op, in het Oude Testament hadden zij twee manieren om te verstaan of een boodschap correct was. Als een profeet profeteerde of een dromer een droom droomde, vertelden zij dat vóór de borstplaat van Aäron. De borstplaat van Aäron had de geboortestenen van de twaalf aartsvaders in deze borstplaat. Hij droeg hem op zijn borst om te laten zien dat hij de hogepriester was van de twaalf stammen van Israël. En als zij dit visioen uitspraken of deze droom vertelden, en als God het bevestigde, dan was er een bovennatuurlijk licht dat boven deze Urim Thummim kwam en bevestigde dat die boodschap waar was.

20 Ongeacht hoe realistisch het scheen, ongeacht hoe het scheen te passen in de tijd, als het bovennatuurlijke licht niet over de Urim Thummim flitste, werd het verworpen, omdat God er niet in was.

     En ik zeg vandaag, o, ik wil dat u het hoort. Elke boodschap, ongeacht of het van een priester, van een prediker, van een profeet of van iets anders is, van enig mens, het maakt niet uit hoe geestelijk hij is, wat zijn ambt ook is, wat hij gedaan heeft, of hij de doden opwekte, of hij de zieken genas, of hij de aartsbisschop van Canterbury is, of hij de paus van Rome is, of hij het hoofd is van enige grote denominatie; het maakt niet uit hoe geestelijk, al heeft hij in tongen gesproken, al danste hij in de Geest, al heeft hij het Evangelie gepredikt, het maakt niet uit wat hij gedaan heeft, als zijn boodschap niet uit de Bijbel komt is het verkeerd. Dit is Gods Urim Thummim.

21 Toen de Bijbel voltooid was, kwam de engel neer en sprak met Johannes. Toen kwam Jezus Zelf en zei: "Ik, Jezus, zond Mijn engel om deze dingen te getuigen. En nu, sluit dit Boek, maar verzegel het niet. Want wie er iets uit zal wegnemen of er iets aan toe zal voegen..." Dat is Gods Woord.

     Paulus, in samenwerking met de Geest, zei: "Als een engel uit de hemel", geen aartsbisschop, geen paus, geen kardinaal, maar "als een engel uit de hemel een andere boodschap brengt dan wat dit hier is, laat hem voor u vervloekt zijn."

     Maar nu stellen we vast... zoals ik u jaren geleden door de Heilige Geest altijd van tevoren heb verteld... Toen Hitler en Mussolini opstonden, zei ik: "Het zal allemaal verzameld worden; het communisme zal de hele zaak overnemen en vanuit het noorden naar beneden komen." Nu, houd uw ogen hier op gericht, gemeente. De duivel zendt deze propaganda uit. En het is niet volgens de Schrift. Het is om het verstand van de onwetende, ongeestelijke mensen in verwarring te brengen. En we leven in de heerlijkste dag waarin enig volk ooit heeft geleefd en toch in de donkerste dag voor de ongelovigen, die zij... en de meest verwarrende tijd voor hen die het niet weten. Het is opmerkelijk, de dag waarin wij leven. En wat een vreugde is het om te weten dat uw anker houdt. Nu, vandaag, als wij het in deze donkere, boze tijd naderen...

22 Nu, ik houd er niet van om mensen bij name te noemen, maar ik moet nu wel iemands naam noemen. Maar ik bid voor de jongeman. Ik bid steeds voor hem. Maar hij is een instrument in de handen van de duivel, en dat is deze man, Elvis Presley. De mensen zijn van de boogie-woogie of rock en roll wild geworden. Het Amerikaanse volk is bedorven. En zij proberen door diezelfde geest die zaak in de gemeente te brengen.

     Ik houd van kerkmuziek die als kerkmuziek gespeeld wordt, maar niet van rock en roll in de kerk. Maar wanneer zij deze geesten krijgen zit er iets achter, en de duivel slooft zich uit als een uitdager. En toevallig zei deze arme, teruggevallen Pinksterjongen dat hij de wijze waarop hij zijn schok- en schudbewegingen maakt, opgepikt en geleerd heeft in de kerk. Hij is een lid van First Assemblies of God, van Memphis, Tennessee. Zijn herder is een vriend van mij. En hij is het instrument van de duivel om de geest van deze teenagers te misleiden en te bezoedelen en hen zover te brengen dat ze... Zij verlieten zojuist een plaats in Canada, ik geloof dat ze veertien jonge mensen, een paar dagen nadat hij daar was geweest, naar het krankzinnigengesticht gebracht hebben.

23 En over het hele land... Maar de mensen zijn wild geworden, uitzinnig. De reden waarom zij dat doen is omdat zij niets beters kennen. O, hoe wilde ik dat zij de Here Jezus kenden, hoeveel beter is dat. Ik oordeel niet, ik heb medelijden met de sterveling. Maar nu, zou het niet passend zijn in de dag waarin wij leven, dat wanneer de dingen gaan zoals ze zijn... En de afgod van Amerika is het Hollywood meisje met de charmante verschijning, die de toon aangeeft in heel Amerika. Als zij verschijnt met haar onzedelijke kleding aan, zal praktisch elke vrouw in Amerika zich naar haar mode kleden.

     Het was met pijn in mijn hart toen ik niet lang geleden in Rome stond, dat de nieuwsbladen met grote letters vermeldden over deze vrouw, die ze onlangs in de krant hadden, dat ze een baby zal hebben in Hollywood, een vrouw uit Rome. En ze zeiden in de krant, de nieuwsbladen... Mijn vriend, Baron Von Blomberg, die zeven verschillende talen kan spreken en de krant duidelijk kon lezen, zei: "Zij mag dan de godin van Amerika zijn, maar ze is hier een Romeinse prostituée."

24 Wat een schande! Nu, zij moeten wel dergelijke dingen hebben. Dit moet gebeuren om aan de geest van de dag te voldoen. Daarom is deze kerk begonnen met de aanbidding van Maria, van andere vrouwen en zo. Het is dezelfde geest onder een godsdienstig hoofd. Zeker! En daarom moeten zij uw gedachten afleiden van het onvervalste Woord van God, om dat programma voort te brengen. Ziet u de verdraaiing waarin we zijn? Ziet u in welke toestand de Amerikaanse jeugd is? Dat zijn de mannen en vrouwen van morgen. Geen wonder dat Jezus zei: "Als deze dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden."

     Daarom baseer ik mijn gedachten hierop: dat we in de eindtijd zijn. De Here Jezus zal spoedig komen. Maar de geest van de dag... O, kunt u het zien? Denk na. Kunt u zien wat er gebeurd is? Voordat deze grote, woeste slachting nader komt om het merkteken van het beest aan te brengen en de Schriften te vervullen, door de mensen te dwingen, nadat men de invloed heeft gekregen, zoals in andere landen, om hen te dwingen tot dingen die zij niet accepteren, om de vervolging en de boycot te laten komen. Kunt u niet zien dat Amerika gevallen is voor de betovering en voor de godin? En dit is de betaling: de duivel in het gebied van het vlees die hiervoor een weg bereid om het aan te bieden. Amen. Ik hoop dat u dit begrijpt. Blijf hier rein van. Het maakt mij niet uit hoeveel doctors, dominees, of wie er ook achter zitten, het is een leugen.

25 Want: "Laat het woord van ieder mens een leugen zijn en het Mijne waar", zegt de Here. "Want hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit voorbijgaan." Gods eeuwig Woord vereist dat mensen wederom geboren zullen worden. Als dat ontbreekt zijn zij eeuwig verloren. Het maakt niet uit tot welke kerk u behoort of waar uw naam in staat of wat u hebt gedaan, u bent verloren. Gods Woord zal nooit falen.

     Nu, tot zover dat. Ik hoop dat u het hebt begrepen in de Geest waarin het werd gegeven. U, dierbare Katholieke mensen, ik verneder u niet. U bent mijn vriend. En als u het niet was, welke beweegreden... Als ik hier stond om u te bestrijden, zou ik naar het altaar moeten gaan en mijn hart in orde met God brengen. Ik sta hier met een hartzeer om het te moeten zeggen: maar de Geest, overeenkomstig het Woord, dringt mij om het te zeggen en de kudde te waarschuwen, over wie de Heilige Geest ons opzieners heeft gemaakt.

26 En om deze grote programma's over het hele land te zien, die letterlijk gekheid over die Bijbel maakten, die zeiden: "Het is als een modderpoel waar je doorheen loopt. Niemand zou ernaar kunnen leven." Dat is correct als het over het vlees gaat, maar de Heilige Geest is Degene die een persoon beheerst en leidt. Moge de Here u die uitlegging laten zien. Gods Woord is de eerste en de laatste en eeuwig voor altijd. God sprak eens het Woord, het kan nooit veranderen.

     God zei vóór de grondlegging der wereld: "In den beginne was het Woord." En wat is een woord? Het is een uitgedrukte gedachte. De Vader, God, Die het plan van verlossing zag, overzag het en zag wat Satan had veroorzaakt. En Hij dacht en Hij zag het enige programma; het is nu een gedachte, maar toen Hij het uitdrukte, werd het een Woord. En als het eenmaal een woord is kan het nooit sterven; het moet eeuwig zijn. Want Zijn Woord kan net zomin falen als Hij. Zijn Woord! Zijn Woord kan net zomin levenloos worden als Hij. Zijn Woord...

27 Mannen van ouds, door de eeuwen heen, hebben deze Bijbel gelezen. Het heeft altijd samenkomsten geïnspireerd sedert het werd geschreven. Als ik u een brief zou schrijven, zou u het kunnen waarderen door te zeggen: "Broeder Branham, ik stel uw brief op prijs." U bent de enige persoon voor wie hij bestemd was. Nadat hij na een poosje uitgelezen is zou die brief waardeloos worden, tenzij het een bewijs vóór of tegen mij was.

     Maar als God eens gesproken heeft, is het voor het hele menselijke ras. En het is net zo kersvers vanavond als in het uur dat het gesproken werd. God sprak en zei dat de Christus het Lam was, geslacht vanaf de grondlegging der wereld. Toen God Zijn plan trok in Zijn gedachten en het sprak, werd Christus daar geslacht, ofschoon Hij werkelijk pas vierduizend jaar later werd geslacht. En God zag daarin door voorkennis wie gered zouden worden en wie niet. En daar werden onze namen geschreven in het Levensboek van het Lam, bij de grondlegging van de wereld, en verenigd met het geslachte Lam.

28 En de Bijbel zei dat in de laatste dagen... Luister! "En de antichrist verleidde allen die op de aarde woonden, wier namen niet waren geschreven in het levensboek van het Lam vanaf de grondlegging der wereld." Blijf bij het Woord!

     Nu, ik heb opgemerkt onder onze broeders, en ik zeg dit met respect tot u, Protestanten, niet met haat, niet met vijandigheid, niet om iets te moeten zeggen. Het zou gemakkelijker zijn om over iets anders te spreken. Maar, dat weet ik... De Bijbel zegt: "Wachter, wat is er van de nacht?" En als de wachter de vijand ziet aankomen en in gebreke blijft de mensen te waarschuwen, zei God dat Hij hun bloed zou eisen van de hand van de wachter. Maar als de wachter hen waarschuwt, dan is de wachter vrij. Dus moet ik waarschuwen.

29 En onder onze Protestantse broeders heb ik dikwijls opgemerkt... Na mijn boodschap vanmorgen over de nieuwe geest en dan Gods Geest in de... Hoevelen waren hier vanmorgen? Goed. In de nieuwe geest en Gods Geest, zovelen met de nieuwe geest zonder Gods Geest. Ik wil dat dit begrepen wordt.

     Vandaag vinden we een grote beweging van verwarring onder de Protestantse mensen. Als ik in hun kerken kom, is het soms erg schokkend. En vergeef mij nu alstublieft deze uitdrukking, maar daar de Heilige Geest...

     Zoals ik onlangs gesproken heb met mijn vrouw daar achterin. Toen ik mijn neven daar zag liggen, beiden kijkend, met hun gezichten naar elkaar, daar hun leven opgeëist was. De een met een rozenkrans in zijn hand als een Katholiek, en de ander, een Baptist, aan de andere kant. Beiden, mijn neven. En ik keek naar hen. Ik dacht: "O, grote God, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Heb ik gefaald? Is er iets gebeurd?"

30 Ik zei tegen mijn vrouw: "Er zijn veel dingen die ik niet weet, maar er zijn sommige dingen die ik wel weet." Ik zei: "Sinds ik een kleine jongen was heb ik gelet op het sap in de wintertijd, de herfst van het jaar, hoe het uit die boom naar beneden in de wortels gaat om zichzelf te verbergen en warm te blijven tijdens de winter. Ik heb gezien dat het in de lente zich weer bovennatuurlijk naar boven beweegt, en bladeren en vrucht meebrengt. Ik heb de bloem gezien in zijn schoonheid in de zomer, zijn hoofd zien buigen in de winter naar de vorst en sterven, en het zaad en de pulp zien verrotten. Vervolgens heb ik gezien dat in de lente van het jaar die bloem weer opstaat." Ik zei: "Ik geloof, ik weet dat zij dat doen. Ik geloof dat Degene die genoemd wordt Jehova God, ik geloof dat die Jehova God dat doet. Hij brengt de natuur in werking. Ik heb Hem gadegeslagen met de grove den, met de papaja of met de berk, met de appelboom en elk is verschillend van de ander. En hoe die mens, gemaakt, op een of andere manier allemaal ontworpen door een Meesterbrein... Dat was God." Ik zei: "Ik weet dat."

31 Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij in Zijn lichaam een mens was. Hij werd geboren uit een vrouw net als ik, maar Zijn bloed was niet van een vrouw; het was van God. En Jehova God, de Logos, Die over de aarde broedde (in mijn boodschap vanmorgen), die de eerste mens broedde uit het stof der aarde, overschaduwde Maria en broedde over haar om Zijn Woord te vervullen en schiep de bloedcel die de Zoon van de levende God voortbracht. Ik geloof dat Hij in het lichaam mens was. Ik geloof dat Hij in Zijn ziel God was. Hij was Gods manifestatie hier op aarde. God was in Christus, Zichzelf met de wereld verzoenende. Ik geloof dat Hij niet louter alleen een mens was, noch dat Hij een profeet was; Hij was God, Immanuël. Ik geloof met heel mijn hart dat dit waar is. Ik kan die waarheid niet bewijzen, omdat de... als ik het wel zou kunnen dan zou het niet door geloof zijn. Maar ik weet dat de bomen komen en gaan. Ik weet dat de bloemen komen en gaan. Ik weet dat de hele natuur draait, dat de wereld een baan beschrijft door een of andere grote opperste Macht.

32 En nog iets dat ik weet is dat, door de genade van God, er Iets is dat tot mij komt in de vorm van een Engel, een Licht. En Hij vertelt mij dingen, wat er gaat gebeuren, en ik zie het. Ik weet dat het niet natuurlijk is. Het laat mij dingen zien in komende jaren, en niet één keer heeft het ooit gefaald. Ik geloof dat het dezelfde God is die met Jozef was, die met Daniël was, die met Elia was. Ik geloof dat het dezelfde Heilige Geest is die de kinderen van Israël leidde door een Vuurkolom. Daarom ben ik overtuigd dat er iets is, dat de Bijbel juist is, omdat heel de natuur, alles wat ik geloof noem, alles waar ik naar kijk, dat ik niet zou kunnen bewijzen, bewijst door deze Bijbel dat het de waarheid is.

33 Ik zie Jezus. Hij was niet wat de Joden dachten dat Hij was. Hij vervulde elke vereiste waaraan de Messias moest voldoen. Hij was de Messias. En ik zie dat de Geest op die mannen daar was, ik zie Hem hier neerkomen en hetzelfde doen. Daarom ben ik een standvastig gelovige geweest in het Woord van de levende God, ongeacht welk fantastisch iets oprees.

     Ik ben in de kerken gegaan. En ik zeg dit met respect nu. Ik vind dat dikwijls in de kerken, ik geloof dat mensen elkaars geest krijgen in plaats van de Heilige Geest. Je gaat een kerk binnen en ziet dat de herder misschien met zijn hoofd schokt, de hele samenkomst zal het doen. Je gaat een kerk binnen waar de herder zegt dat hij olie heeft die uit zijn hand loopt. Weldra, weet u, gelooft de hele samenkomst dat en zij hebben het ook. Ga een kerk in waar heel wat gesprongen en gedanst wordt en in het rond gelopen wordt. Ik veroordeel deze dingen niet; ik spreek alleen maar uit waarneming om u een punt door te geven. Als u een herder hebt die erg emotioneel is, zal de hele samenkomst emotioneel zijn. Als u een herder hebt die vormelijk en stijf is, zal de hele samenkomst vormelijk en stijf zijn. Ik geloof dat je elkaars geest overneemt.

34 Neem een goede man en een slechte vrouw en zet hen samen; de één zal naar de ander gaan. Het zal of een slechte man worden òf een goede vrouw. U... "Twee kunnen niet samengaan tenzij dat zij het eens zijn." En mag ik dit met eerbied en met de Bijbel zeggen: met mijn hele hart heb ik geprobeerd, met al wat in mij is, om nooit een onruststoker te zijn, want het visioen op de morgen dat ik de hoeksteen legde, zei: "Predik het Woord. Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want de tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zich leraars vergaderen en zullen zich van de waarheid afwenden naar de fabels." Wat is de waarheid? "Uw Woord is waarheid." Johannes 17: "Heilig hen, Vader, door de waarheid. Uw Woord is de waarheid."

35 Nu, als ik schuldig ben, bid ik God mij te vergeven. Maar ik zal met mijn hele hart proberen om het Woord aan de mensen voor te stellen, en dat de Geest die zou volgen, als ik in het oordeel sta, niet de geest zou zijn van iets fantastisch, van kikvorsen die uit de mensen springen of vliegende kevers, enzovoort, of olie die van de handen valt, maar dat het de Geest zou zijn die in het Woord is van de levende God, die is geschreven in deze Bijbel, met een Bijbelse ervaring. Dat heb ik hard geprobeerd.

     Nu, om onze kleine gedachte te baseren op een karakter van de Bijbel, om er vanavond één op te pakken, om onze gedachten samen te gaan brengen en ze aan u voor te stellen, dan doet u ermee wat u ook maar wilt, wat God op uw hart legt.

36 Laten we teruggaan naar 1 Koningen, het tweeëntwintigste hoofdstuk, en we zullen dit zien dat er een man was, een koning, genaamd Achab. En hij was een machtig koning geweest, een krijgsman, en een groot man, echter een lauwe grensgelovige. Zijn naam was Achab. Ten laatste sprak de profeet Elia, die een bevestigde profeet was, de ondergang van Achab uit. Jaren na het heengaan van Elia was er een profeet, genaamd Micha.

     Josafat, zijn vader, een rechtvaardig man, die de koning van Juda was, kwam Achab, de koning van Israël bezoeken. En Achab had een groot, schitterend koninkrijk gehad. Nu, let op, een groot schitterend koninkrijk. Want hij had een oud, opgeschilderd vrouwtje, genaamd Izebel. Zij had eenvoudig de hele natie geprobeerd over te halen, behalve de uitverkorenen, naar de afgoden van haar natie.

     Ziet u, broeders, kunt u de geest van diezelfde duivel vandaag in Amerika zien werken, de kleine Izebels, die geest om te proberen de zonen van God weg te halen van Christus? Ik zeg dit niet om grappen te maken. Dit is geen plaats voor grappen. Dit is de preekstoel. Dit is waar de oordeelstroon van God is. En het Woord is Gods Rechter. Of, Hij is... Het Woord is Zijn oordeel.

37 Let nu op dat dit vrouwtje, zo'n aardig schatje als zij moet zijn geweest, echter absoluut het land regeerde. En waar worden wij vandaag door geregeerd? Bedenk, ik voorspel dit, dat Amerika een liefhebber van vrouwen is. Zij is een vrouwenaanbidder. De geest van Amerika is absoluut door vrouwen bezeten. Deze vrouwtjes kunnen zich opdringen aan Hollywood, zij kunnen op straat lopen en meer mannen naar de hel zenden dan alle kroegen die je samen zou kunnen roepen.

     En toch is zij in haar rechte toestand een juweel voor het hart van een man en een zegen voor het koninkrijk van God. Ziet u het? Let nu even op. En nee, wees niet bevooroordeeld, zit even stil en luister. Laat de Heilige Geest het tot u brengen. Nu, vandaag zijn wij in die toestand gekomen zoals het in de tijd van Achab was. Wel, wat die vrouw ook zei, dat deed Achab. Nu, zelfs in de kerk aanbidden zij vrouwen.

38 Niet lang geleden werd mijn gerechtvaardigde verontwaardiging opgewekt. In Mexico zag ik een arm vrouwtje (ik wist van haar liever gezegd) die aan kwam kruipen, mijlen ver over heet gesteente. En de vader liep ernaast met een baby in zijn armen, met twee, en de ene volgde mama. En zij, huilend, met het vel van haar knieën en met haar handen over de rotsen trekkend en huilend. En iedereen keek naar haar... Ze was op weg naar een of ander standbeeld van een dode vrouw, die verondersteld werd een heilige te zijn... En ik zeg dit niet kritisch. Ik zeg het in het licht van Gods Woord. Het is absoluut onvervalst spiritisme. De Bijbel zegt: "Er is geen andere Middelaar, er is geen Middelaar tussen God en de mens dan de Mens Christus Jezus."

39 Als de eerste gemeente Katholiek was, waarom zijn zij dan veranderd, als de eerste Katholiek het veroordeelde en deze Katholiek het aanvaardt? Het is een vrouwenwereld. Dat is de geest en de leus vandaag. En dat is waar. Dat is precies juist. En ik voorspel dat er een vrouw zal zijn, een grote vrouw. U, jonge mensen hier vanavond, bedenk dat broeder Branham dit gezegd heeft. Ik zei het in 1933, toen ik de komst van de Here zag. Hoe die auto's voortdurend meer de vorm van een ei zouden krijgen, totdat zij tenslotte een perfecte eivorm zouden aannemen. Misschien dat hier een deel van u het weet – het werd geschreven op oude papieren en zo – die morgen dat we hier waren in de kleine Vrijmetselaarstempel, waar zij... de pastorie hadden, hier in de volgende, tweede straat ginds, waar wij de samenkomst hadden.

40 En ik zag een vrouw opstaan, zo vulgair als zij was, die het land overheerste. En ik voorspel dat een vrouw òf presidente zal zijn òf grote macht van een of andere aard in de Verenigde Staten zal uitoefenen, vóór de totale vernietiging van de wereld. Houdt dat in gedachten. Ik heb het gezegd.

     Nu, let op. Wat gebeurde er? Izebel heerste over Achab. Zij wond hem om haar vinger. Het was gewoonlijk een arme papa... of mama die thuis zat met de baby's terwijl haar dronken man uitgaat. Nu is het arme papa die voor de baby moet zorgen terwijl zijn dronken vrouw uitgaat. Nu, dat is geen grap; dat is de waarheid. Ik spreek niet over rechtschapen mensen, nee zeker niet. Ik toon u alleen de geest die in de wereld is.

41 Nu, let op. Is dit niet opnieuw een schittering... Kijk naar de tijden van Achab, hoe het land bloeide. Tjonge! Het was toen de grote gouden eeuw. Wat bloeide Israël onder Achab, die huichelaar, en Izebel was eigenlijk de regeerder erachter! En dat is een... Aan u, Bijbelgeleerden, zoals Achab Izebel trouwde en afgoderij in het Jodendom bracht, in het donkere tijdperk, zo heeft het Protestantisme het Katholicisme getrouwd en heidendom teruggebracht in de Christelijke kerk. En vandaag, bedenk dat de Protestantse kerk een hoer genoemd werd, want zij werd ook een prostituée genoemd. Bedenk dat. Dus kan de pot de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Je kunt niet van het vuur in de braad... van de braadpan in het vuur springen om jezelf te helpen.

42 Maar laten we op de waarheid letten. De waarheid is wat we willen. We zijn voor de eeuwigheid bestemde mensen en we zullen God moeten ontmoeten. Maar laten we eerst de waarheid vinden. Nu, ik wil dat u opmerkt, als u wilt. Er kwam altijd... God zond Zijn... Of, eerst kwam Josafat, de rechtvaardige, Achab bezoeken en bracht daarmee zichzelf in de problemen. U kunt geen goed en kwaad samen vermengen en er iets goeds uit krijgen. Je kunt geen olie bij water doen, het zal zich niet vermengen. Evenmin kunnen uw verbintenissen en uw verwantschappen met de dingen van de wereld zijn en dan toch een overwinnend leven hebben. De Bijbel zegt: "Gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Here."

43 Nu, zie... Maar u zegt: "Wel, broeder Branham! Ik weet het." Maar u neemt uw eigen verstand dat tegen het Woord is. En het Woord is de waarheid. Ik geloof het Woord.

     Nu, let op, Josafat kwam naar Achab, en o, hij maakte een groot feest. Zeker. Wij zouden het vandaag uitdrukken als een "fuif". Zij nodigden iedereen uit en ze doodden ossen, enzovoort, en schapen. En ze hielden een groot feest met elkaar. En daar komt een gelovige in problemen.

     "O, ik vertel je, je bent gewoon bekrompen, met je kleine heilige roller plaats. Dat is alles. Je zou naar de grote kerk moeten komen. Je zou moeten komen. O, u zou het moeten zien! Onze voorganger heeft een doctorstitel in de Godgeleerdheid." Ziet u, "Onze voorganger! Ons koor zingt als de engelen." Dat heeft er niets mee te maken als het tegengesteld is aan ZO SPREEKT DE HERE.

44 Nu, kijk... En toen zij de os doodden en een groot feest hielden, had Achab daar een bijbedoeling mee. Achabs beweegredenen waren verkeerd. Hij probeerde een grote vertoning te maken om Josafat in de val te laten lopen. En dat is hetzelfde als wat de duivel vandaag probeert te doen. "Wel, wij zijn in de meerderheid."

     Zeker, de gemeente van God is altijd in de minderheid geweest, totdat Jezus komt. "Vrees niet, klein kuddeke, het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven." Dat is juist. We zijn in de minderheid, maar dat is in orde. Zolang God er is, is het nog steeds de meerderheid voor mij, en ik weet dat het voor u ook zo is. Want als God met ons is, wie kan tegen u zijn?

45 Nu, maar hij had er een bedoeling mee. En toen hij het deed, zei hij: "Nu wij hier allen zijn en zo'n geweldige tijd hebben... Wil je met mij optrekken naar Ramoth-Gilead om te strijden? Omdat Syrië het op het ogenblik in bezit heeft, maar Ramoth-Gilead behoort aan mij. Het is rechtmatig. Wij hebben het recht. Wij zijn de eerste kerk. Wij hebben het recht." Ziet u het?

     En Josafat zei: "Wel, nu we een goede tijd hebben, mijn mannen zijn als uw mannen. Wel, wij zijn toch allen gelovigen, laten we ons dus samen verenigen." Hij maakte een kardinale fout. Dat deed hij beslist. En Josafat die geestelijk genoeg was, zoals ik met mijn hele hart geloof dat het een type was van deze dag. Zeker, ergens hoe dan ook, zal God de boodschap brengen tot de getrouwe van hart. Hij zei in het begin dat Hij het zou doen, dus Hij heeft het programma goed op rij. Laat... [Leeg gedeelte op de band – Vert] Let nu op hem.

     Hij zei: "Zeker, ik zal met u optrekken. Maar", zei hij, "wacht even... Ik geloof dat wij, voordat wij gaan, de Here moeten vragen. Denk je ook niet? Als wij allen gelovigen zijn, laten we dan de Here vragen."

46 "Wel," zei Achab, "zeker, dat is juist. O, waarom dacht ik daar niet aan? Zeker. Ik zou daar aldoor aan gedacht moeten hebben." Hij zei: "Ik heb vierhonderd van de beste profeten die er in het land zijn. Ik heb ze allen wel gekleed. Ze hebben allen hun doctorsgraad, en al dergelijke. Ze hebben een grote organisatie hier, de profeten. Dus ik zal ze halen en we zullen zien wat zij zeggen."

     Weet u, dat kwam niet helemaal juist over bij Josafat. Hij... Maar zij gingen heen en hadden alle vierhonderd profeten, goed gevoed en wel gekleed. Achab voorzag ze van zijn eigen... O, hij liet hen precies doen wat hij zei. Daar hebt u het. Daar hebt u het.

     "O zeker, we hebben mooie kerken hier, heel grote plaatsen." Maar dikwijls, als de prediker meer dan twintig minuten predikte, zou de raad van diakenen hem excommuniceren. Maar, prijs God, een man van God zal niet luisteren naar die onzin. Dat is juist. Als hij teveel tegen de zonde tekeer gaat, wel, de hele samenkomst zou hem eruit stemmen; maar dat komt omdat hij in een denominatie zit.

47 Maar in de gemeente van God wordt u niet in- of uitgestemd; u bent er in gebóren, eens en voor altijd. Alleen God zou u er uit kunnen zetten; en Hij zwoer bij Zichzelf dat Hij het nooit zou doen. Amen. Hij weet waar u uit gemaakt bent voordat Hij u er in brengt. Hij drijft Zijn zaak niet losjes zoals de organisaties. Die nemen ze dertig dagen of zestig dagen of negentig dagen op proef. Hij weet wat ze zijn voordat zij ooit spreken, voordat zij ooit in de gemeente komen. Hij weet precies waar zij uit gemaakt zijn. Daarom moet men wederom geboren worden.

     Nu, toen hij hen allen daar gebracht had en hij op zijn troon zat, de ander op zijn troon zat, en zij daarbuiten zaten, zei hij: "Breng alle predikers, de profeten hier." En zij verschenen allen en ze vervulden al hun plechtigheden en ze hadden in elk geval een grote tijd, goed.

     Hij zei: "Nu, zien zij er niet beschaafd uit? Luister naar de taal die zij gebruiken." Oh! Wat konden zij voortreffelijk spreken, weet je! [Broeder Branham klapt een keer zijn handen samen – Vert] O, "Aaa-men", en geheel in stijl gingen ze verder. En ze hadden daar een heel samenspel. Ze hadden het allemaal.

     Weet je, het eerste wat hij zei, was: "Trek op! De Here zegt: 'Trek op!'"

     Hij zei: "Zie je nu, Josafat? Zie je, ik had toch wel gelijk!"

48 Waarom? Zij wisten wat ze moesten zeggen. Ze wisten wel beter wat ze moesten zeggen, anders waren ze hun geloofsbrieven kwijt. O ja, zeker. De districtsman komt langs, en de staatsouderling en ik bedoel dat ze onmiddellijk geëxcommuniceerd werden als ze geen goede dingen zeiden over de hand die hen voedde. Want alles waar zij weet van hadden was in ieder geval stoffelijk voedsel. Ik ben blij dat er een hand is met littekens bedekt die de gemeente van God echt voedt.

     Let op. Toen zag ik hen allen profeteren: "O ja, koning! ZO SPREEKT DE HERE: 'Trek op!'"

     En nu, het vreemde is dat zij werkelijk geïnspireerd werden. Maar let nu op. Maar dat soort inspiratie trof die man van God, Josafat niet. Hij zei: "Wacht even. Ik geloof dat ik hier een fout maakte. Er is iets verkeerd, jullie zijn er allemaal in vermengd." Zie? De os kent de stal van zijn meester. Toen zei hij: "Uh, uh, vergeef mij, meneer koning Achab, maar hebt u er niet nog één meer, nog een profeet?"

49 "Wel", zei Achab, "wel, vierhonderd eendrachtig, en de best geschoolde mannen die wij hebben, en hier zijn ze eendrachtig, en zeggen: 'Dit is de wil van God! Dit is de wil van God!'"

     Hij zei: "Het klinkt gewoon ergens niet juist", diep in zijn hart. Amen. O, bent u gereed? Hier is het. Hij wist dat dit niet klonk als het Woord van God. Hij zei: "Is er niet nog één?"

     Nu, luister. Achab zei: "Ja, wij hebben nog een heilige roller. We hebben er één genaamd Micha. Maar ik zeg je wel, ik haat hem." O ja! "We hebben er nog één, maar hij behoort niet tot onze organisatie. Ze excommuniceerden hem een lange tijd geleden. Hij is daar ergens buiten op de heuvel. Zijn naam is Micha."

     Josafat zei: "Ik zou graag willen horen wat hij zegt." Amen. Ziet u het? Een type van vandaag. "Is er niet nog één?"

     Hij zei: "Ja maar, o, hij is een fanaticus. Hij zegt altijd maar kwade dingen over mij."

50 Hoe zou hij iets anders kunnen zeggen als het Woord van God kwade dingen over hem zei! "Wel, hij veroordeelt zelfs onze organisatie. Wel, zelfs de kerk...?... Dat is alles wat er mee aan de hand is. Wel, de profeten probeerden hem mee te nemen en boden hem een academische graad aan, maar o, hij wilde niet kalmeren. Hij stapte er rechtstreeks uit. Hij is gewoon een oude fanaticus." Zie?

     Josafat had genoeg van de Geest van God, door zijn papa, dat hij zei: "Ik zou hem graag willen horen. Ga hem halen."

     "Wel, ik waarschuw je. Ik waarschuw je. Hij kwijlt en zo. Hij heeft gewoon niet de waardigheid die deze anderen mannen hebben."

     "Ik zou hem graag willen horen."

     "Mijn schapen kennen Mijn stem. Een vreemde volgen zij niet."

     Toevallig was Josafat een van Gods lammeren. Hij zei: "Dat klinkt gewoon niet juist." Het heeft niet de juiste... "Het rammelt wel, maar het heeft niet de juiste klank." Zoals het schallend koper of een rinkelende cimbaal, het klinkt niet juist. "Zoals het vallen van erwten op een droge koeienhuid", zoals Roy Davis vroeger zei. Het klinkt gewoon niet juist.

51 Hij zei: "Laat mij deze knaap, die fanaticus, horen, zoals u hem noemt, diegene die zich niet wilde aansluiten bij uw organisatie en die zijn eigen ideeën heeft." Want hij wist dat die man de waarheid moest hebben, omdat hij wist dat dit het niet was.

     Dus hij zei: "Dan zal ik mannen sturen om hem te halen."

     Men ging daar de heuvels in, naar de steeg of waar hij ook maar predikte, of de kleine zendingspost. En hier komt een bode binnen.

     En terwijl zij waren heengegaan, o, daar kregen ze toch een woedeaanval! Wel, één vent zelfs, genaamd Zedekia, ging en deed horens op zijn hoofd. O, broeder, hij had de openbaring meteen. Hij had olie in zijn handen en al het andere. Hij had me een tijd. Jawel. "O, ZO SPREEKT DE HERE, we zullen Syrië volslagen terugdringen in haar land met deze horens!" Ze hadden me een tijd.

     Dus de bode die kwam, zei: "Micha?"

     Hij zei: "Ja."

     "Bent u de zoon van Imla?"

     "Ja, dat ben ik."

     "Bent u de profeet, de heilige roller, de fanaticus?"

     "Wel, ik veronderstel dat ik het ben."

     "Wel, de koning wil u ontmoeten."

     "O ja?" Micha wist dat ongetwijfeld al, de Here had hem verteld waar heel die vergadering daar over ging. Dus stond hij op.

52 Hij zei: "Nu, wacht eventjes. Voordat je deze opwekking begint, zal ik je vertellen waar je over moet prediken. Nu, al de andere predikers prediken niet over deze dingen. Zeg niets over paardenrennen en zeg niets over dit en... of dit en dat, omdat, ziet u, de andere predikers dat ook niet zeggen. Maar zegt u hetzelfde als wat zij zeggen." Nu, zo zou het vandaag zijn. Nu, we zullen zeggen wat de Schrift zegt. Hij zei: "Micha, de andere profeten profeteerden goed over onze koning. En nu, weet u, hij is anders een waardig man. Nu, u moet hetzelfde zeggen als wat zij zeggen en goed profeteren."

     Hij zei: "Zowaar mijn God leeft, ik zal alleen maar zeggen wat ZO SPREEKT DE HERE is." Amen. God geve ons enige Micha's die bij het Woord blijven. Hij mag dan niet alle fantastische dingen hebben gehad die de anderen hadden. Hij mag dan niet de graad hebben gehad die de ander had, van doctor in de filosofie. Hij mag dan niet de maatschappelijke positie hebben gehad. Hij mag dan niet de grote doctor in de Godgeleerdheid voor de mensen geweest zijn. Maar hij had het Woord. Amen.

53 Broeder, dat is het. Hij wist dat God Zijn Woord zou houden. Dus zei hij: "Precies wat God mij vertelt om te zeggen. Ik zal zeggen wat God zegt." En als God deze komende dagen voorspelt, als Hij deze verkeerde dingen voorspelt, de aanbidding van vrouwen, of het middelaarschap van heiligen, of de gemeenschap met heiligen; als Hij al deze onzin en deze andere dingen veroordeelt, en zei: "Zoals Jannes en Jambres Mozes wederstonden, zo zullen dezen het in de laatste dagen doen", veroordeel ik de zaak in het Woord van God en zeg dat het verkeerd is.

     Blijf bij het Woord. Het maakt mij niet uit hoeveel sensaties u voelt, hoeveel u kunt springen en juichen, hoeveel u dit of wat anders kunt doen, als de Geest van God u niet leidt naar een rein, volmaakt leven voor God, veroordeel de zaak. Als God wilde dat er olie uit u liep, dan had Hij u een olijfboom gemaakt of een Texaanse oliebron.

54 Laat mij u wat vertellen. God heeft met alles een bedoeling. Blijf bij het Woord. Wat de Bijbel zegt, blijf daarbij. Het is Gods Urim Thummim. En de oude Micha, de profeet, bleef bij het Woord van God, ging mee, net zo moedig als een leeuw. Die avond gaf de Here hem een visioen. Hij wist waar hij stond. En let op. O, broeder! De anderen hadden ook een visioen, maar hun visioen kwam niet overeen met het Woord van God. Maar dat van Micha kwam overeen met het Woord van God. Omdat Elia, die het Woord van God had, de profeet (de ziener) al gezegd had wat er met Achab zou gebeuren. Dus hoe zou Micha hebben kunnen zeggen dat er iets goeds zou gaan gebeuren, als het Woord van God zei dat er iets slechts zou gaan gebeuren? Dus was hij overeenkomstig het Woord.

55 Broeder, hoe hoog de kerktoren ook is of hoe welgekleed de mensen gaan, wat voor opleiding de herder heeft of iets dergelijks, of wat bisschop Sheen of iemand anders zegt, als het tegengesteld is aan dat Woord: blijf erbij vandaan! Blijf in het Woord. Dat benadrukt de ware dienstknecht van God, precies op dat Woord. Dat is juist.

     Micha liep er naartoe en hij zag zijn visioen. En toen hij profeteerde en het visioen zag, zag hij dat precies samenwerken met het Woord; het kwam er precies mee overeen. Hij wist dat hij ZO SPREEKT DE HERE had. Hij liep er naartoe, en hij vroeg: "Micha, zoon van Imla, moet ik naar Ramoth-Gilead gaan of moet ik mij terugtrekken?"

     Micha zei: "Trek maar op."

     Hij zei: "Nu, dat klinkt niet juist." Zelfs hijzelf wist beter.

56 En veel van die mensen sluiten zich aan bij die grote klassieke dingen, alleen om populair te zijn. Zij weten anders. De Geest des levens die werkt in de wereld, vertelt ons wat anders, als zij nog enige vonk van leven over zich hebben. Ze gaan achter deze fantastische dingen aan, van kikvorsen die springen en kevers die vliegen, en schudden en springen en rennen en alles, terwijl zij weten dat het tegengesteld is. Maar zij gaan erin mee vanwege de sensatie.

     Wie maakt zich zorgen over sensaties? Ik wil ZO SPREEKT DE HERE (dat is juist), wat het Woord zegt. Nu, ik geloof in een oprechte godsdienst. Ik geloof in de vreugde die ik kan kennen. Ik geloof in de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof in Goddelijke genezing. Ik geloof in al de manifestaties van de gaven, maar zij moeten eerbiedig in het lichaam geplaatst zijn, precies werkend in harmonie met het Woord.

57 Als ik in een plaats kom en begin te prediken, een altaaroproep doe, staat er een vrouw op en spreekt in tongen. Wel, wat een schande! Wel, wat is dat jammer! Dat laat zien dat hun herder niet op het Woord van God staat, anders zou hij die zaak stoppen en zeggen: "Doet u dat niet." Ziet? Niets tegen de gave, hij wordt verkeerd gebruikt. Zie? En veel dingen, ik zou er uren bij kunnen blijven. U weet waar ik over spreek. Dat is alles bij elkaar, Katholicisme en Protestantisme. Maar blijf in het Woord.

     Let nu op. En toen hij het visioen zag, ging hij het hem vertellen. Hij zei: "Trek maar op."

     Hij zei: "Hoe dikwijls zal ik u bezweren dat u mij de waarheid vertelt!"

     Hij zei: "Maar ik zag Israël verspreid, als schapen die geen herder hebben."

     En hij zei: "Heb ik u niet gezegd. Ik zei het u al. Ik wist wat hij zou zeggen voordat u hem hier liet komen." Dat is juist. Hij kon niets anders zeggen. Hij had het Woord van God. Hij kon niet meer doen dan de zaak veroordelen.

58 En ik zeg vanavond, in het licht van de Bijbel, ik veroordeel deze onzin, sensatie, fanatisme en dergelijke, die zeggen dat het Woord van God niets is en dat de kerk gelijk heeft, en dit andere spul. Ik veroordeel het in de Naam van Jezus Christus, op de autoriteit van Gods Woord. Laten hemelen en aarde voorbijgaan, maar Gods Woord zal voor immer de waarheid blijven. Dat is juist.

59 Nu, hij zei: "Trek maar op als u wilt."

     En wat gebeurde er? Deze knaap die die enorme sensatie had, die een goede tijd had; liep rond, omdat hij het hoofd van de kerk was. Hij liep rond en sloeg hem op de kaak met zijn hand, gaf hem een klap. O, ik kan hem horen zeggen: "Jij kleine, valse, heilige roller. Waar ging de Geest van God uit mij heen, toen Hij naar jou ging?"

     Hij zei: "Weet u wat ik zag?" Hij zei: "Terwijl jullie hier allen een grote tijd hadden, jullie grote feest, als het ware hier beneden, was er tegelijkertijd iets gaande in de hemel."

     En ik zeg u: terwijl de verloren zonen in het varkenshok zijn, en Amerika danst op het ritme van boogie-woogie en rock en roll, met hun Elvis Presley's en hun "Wie houdt van Susie", is er nu een samenkomst gaande in de hemel. Hij zei: "God opende de vensters en liet mij er in kijken. Terwijl jullie je rock en roll tijd hadden, liet God mij in de hemel kijken en daar zag ik iets."

     Hij zei: "Wat zag je dan?"

     Hij zei: "Ik zag Gods grote leger bij God zitten ter rechter- en ter linkerzijde. En er waren engelen aan de ene kant en aan de andere kant." En hij zei: "Toen ik de engelen zag, één zittend aan de ene hand en één aan de andere, verzamelde zich daar een hemels leger." En hij zei: "God zei: 'Wie kan Ik naar beneden zenden?'" Oh, dat is een... "Wie kan Ik naar beneden zenden, zodat wij Achab daar kunnen brengen om Mijn Woord te vervullen dat door Mijn profeet gesproken werd?"

60 Blijf bij het Woord, broeder, ongeacht hoeveel rock en roll feesten ze hebben en hoeveel ze spelen in de kerk en hoeveel ze het opvoeren in de kerk, hoeveel ze dit, dat of wat anders doen. Blijf bij het Woord. Dit is juist. God houdt Zijn Woord, elke belofte.

     Let op. Maar Hij zei: "Wie kunnen we naar beneden laten gaan. Wie kunnen we zover krijgen dat hij naar beneden gaat om Achab hier boven te krijgen, omdat het vervuld moet worden?"

     En hij zei: "Ik zag een leugengeest opkomen. Hij zei: 'Laat mij gaan. Ik zal naar beneden gaan en in ieder van die bisschoppen en die profeten en al de staatsouderlingen en al de overigen gaan. En ik zal hen inspireren om een leugen te profeteren, zodat ik hen daar kan brengen.'"

61 Wacht nu even. Oh, bent u gereed? Inspiratie, inspiratie die niet samenwerkt met de Bijbel is verkeerde inspiratie. "Broeder Branham, hoe kunnen we er zeker van zijn dat we gelijk hebben? We zien dit opkomen. We zien dat opkomen en al deze dingen en fantastische ideeën." Blijf bij het Woord!

     Zeker, zij waren beiden geïnspireerd. Hier was een gering persoon, op zichzelf staand. Hij was geïnspireerd. Hier waren vierhonderd fijne bisschoppen, en zij waren geïnspireerd. En iedereen zei: "ZO SPREEKT DE HERE." Dus hoe weten wij wie gelijk heeft? Blijf bij het Woord.

     Micha had het Woord en hij wist dat kwaad als kwaad behandeld moest worden. Hij kende die huichelarij, die schijngodsdienst, dat spul dat heel wat klasse in zich had, en een opgeschilderde Izebel en al deze andere zaken die aangepakt moesten worden door de hand van de levende God. Want de profeet, het Woord van God, zei het zo. U zegt: "Was de profeet Gods Woord?" Jazeker.

     Vrees niet. "In vroegere tijden en op verschillende manier sprak de Here tot de vaderen door de profeten, in deze laatste dagen door Zijn Zoon, Christus Jezus." Dat is juist. Zeker was het het Woord van God.

62 Daar waren zij, geïnspireerd, dachten dat ze gelijk hadden. Ik zeg niet dat ze niet oprecht waren. Zij waren oprecht. Het waren grote mannen. Het waren geen ongeletterde mannen. Het waren niet slechts mannen van een dag. Het waren grote mannen, onderwezen in het Woord, geïnspireerd. Maar hun inspiratie was niet in overeenstemming met het Woord van de Bijbel. Daarom wist Micha dat ze ongelijk hadden. En de Bijbel zei dat in de laatste dag de mensen liefhebbers van zichzelf zouden zijn.

     "Wel, wilt u mij vertellen dat die kleine onderkruiper mij wat zou kunnen vertellen? Ik ben een bisschop. Ik ben het hoofd van de zus en zo. Ik ben de grote man in de Katholieke kerk. Ik ben de grote in de Methodisten-, de Baptisten- of zelfs in de Pinksterkerk. Ik ben de staatsouderling. Wilt u mij vertellen dat je die man toestaat..." Dat is juist. "Wilt u mij dit, dat, vertellen?"

63 De Bijbel zei: "Zij zouden zijn liefhebbers van zichzelf, laatdunkend, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, ontevreden en verachters van hen die goed zijn, hebbende een vorm van godzaligheid (precies zoals zij deden), maar verloochenende de kracht van het Woord." Als zij niet spreken overeenkomstig dat Woord is er geen leven voor hen. Dat is juist. "Hebbende een vorm van godzaligheid, maar verloochenen het; wijkt af van dezulken. Want dit is het soort dat van huis tot huis gaat met hun boekjes en campagnes, enzovoort, en nemen de vrouwtjes gevangen, die met zonden beladen zijn en door menige begeerten gedreven worden, die altijd maar leren en nooit tot de waarheid kunnen komen."

     Wat voor soort zijn het? Jannes en Jambres; ze hebben allerlei fantastische dingen, en dergelijke. "Zoals Jannes en Jambres Mozes wederstonden, zo weerstaan dezen de waarheid; mannen van een verdorven verstand aangaande het Woord." Ze proberen het Woord van God te nemen en het tot iets anders te verdraaien, tot iets fantastisch of tot een godsdienstige organisatie of om voor zichzelf iets groots op te bouwen, of om zichzelf een grote naam te maken. "Keert u van dezulken af." Blijf bij het Woord!

64 Wat gebeurde er? Hij zei: "Ik zag deze leugengeest, die zei: 'Ik zal naar beneden gaan, hen inspireren. Ik zal hen een leugen laten profeteren.'"

     Die mannen willen zo graag het publiek behagen... O God, help ons. Ze wilden dit zo graag nemen, om een leraar te zijn met kittelachtige oren die van de waarheid tot fabels afgewend zullen worden, zoals de Heilige Geest waarschuwde en ons vertelde hoe zij in de laatste dagen zouden zijn. Zo graag wilden ze zelf populair worden, een groter radioprogramma krijgen, een grotere televisie of een grotere naam, of een groter bezit in de kerk, een groter iets, om zich te kunnen verheffen. Zo verlangend om dat te doen, dat zij falen het te zien in het Woord.

     Maar Micha lette op het Woord. Hij had de waarheid. Hij had het Woord. Let op, toen vertelde hij wat er zou gebeuren. En deze knaap liep naar hem toe en sloeg hem in het gezicht en zei: "Hoe ging de Geest van God weg?"

     Hij zei: "U zult het zien als u in de binnenste cel zit om u te verbergen."

65 Achab zei: "Zet die knaap in de gevangenis. Sluit al deze samenkomsten in ieder geval. Wij willen niet meer van deze heilige roller-handelingen hier in de omgeving." Maak u geen zorgen, het komt eraan. "Zet hem in de gevangenis en geef hem het brood der verdrukking en water der verdrukking, en als ik in vrede terugkom, zal ik met hem afrekenen", met andere woorden, "zijn hoofd er af laten hakken."

     Oh, Micha stond op het Woord van God en wist dat zijn visioen, o God, wist dat zijn visioen precies overeenkomstig het Woord van God was, dat het niet kon falen. Hij zei: "Als u inderdaad in vrede terugkeert heeft God niet tot mij gesproken." Amen en amen!

     O mensen! Het uur is laat. Maar ik wil dit tot u zeggen, mijn dierbare vrienden. Luister nooit naar een programma dat u vertelt dat dit niet het Woord van God en de waarheid is. Luister nooit naar iets fantastisch dat niet is verkondigd en voorspeld door de Here Jezus Christus, omdat Hij... Toen Hij Zelf kwam en de zieken genas, deed Hij dit alleen opdat het Woord vervuld zou worden. Alleen om het Woord te vervullen! Hij heeft beide dingen voorspeld, voor alle typen van kerken. In Openbaring, het zeventiende hoofdstuk, staat: "Ik zag een vrouw, een hoer, zittend op een groot scharlaken gekleurd beest op zeven hoofden." Het Vaticaan ligt op zeven heuvels; een paar maanden geleden kwam ik daar vandaan. En er wordt gezegd: "Zij was de moeder der hoeren", de dochters die uit haar geboren waren.

66 Elke slechte vrouw kan een goede dochter voortbrengen. Maar let op. Wat is een hoer? Een prostituée. Wie zijn deze vrouwen met een slechte naam? Het zijn vrouwen die overspel bedrijven en leven met andere mannen die niet hun echtgenoot zijn. En deze mensen, deze kerken, beweren Gods dienstknechten en Gods gemeente te zijn en verdragen en doen de dingen van de wereld. Ze bedrijven geestelijke hoererij. Ze laten hun samenkomsten zich verven; hun vrouwen dragen shorts. En zij laten haar uitgaan, gekleed als de wereld en veroordelen het nooit. Ze laten de mannen een sigaretje roken of een borreltje nemen. Ze laten ze hun kaartfeestjes hebben en spelen biljart in het souterrain en houden examenfeestjes en dansfeesten in de kerk en soepmaaltijden en elk ander ding en leren hun lievelingstheologie in plaats van het Woord van de levende God. U weet dat dit de waarheid is.

67 Het is onbeduidend, onvolwassen, verwijfd, ik weet niet wat, van de duivel. En in Christus' Naam veroordeel ik het, in het licht van Gods Woord, en zeg: we moeten een herboren, door de Heilige Geest geïnspireerde, wedergeboren wandel hebben, nederig zijn en in de tegenwoordigheid van God, om ooit de opname te halen in de komende dagen. Zij wenden u af van de dingen van God. Ga op uw knieën, gemeente van God, die beweert dat u de sferen van de zegeningen van God gekust hebt. Blijf bij Gods Woord. En alles wat er tegengesteld aan is, gaat u daar onmiddellijk bij vandaan en blijf doorgaan. De Avondlichten zijn hier. De Here Jezus komt spoedig. Laten wij onze hoofden even een ogenblik buigen.

68 O, op naar die grote dag, die dag der dagen, en dat Boek der boeken. "En de Boeken werden geopend en ieder werd geoordeeld overeenkomstig de woorden die in het Boek geschreven waren." Mijn arme, misleide vriend, niet allen... Ja, mijn vriend, en u die tevergeefs geprobeerd hebt en die tegen de lucht hebt gevochten, net als een vogel, die ik opmerkte, die probeerde zijn kop tegen een venster te slaan, om het licht uit te doen. Wat deed hij? Hij sloeg alleen zijn eigen hersens eruit. Het licht bleef doorschijnen.

69 Op zekere dag lagen in het Vrijheidsbeeld, boven in de grote arm, de vogeltjes overal dood in het rond. Ik zei: "Wat is er gebeurd?" De man zei: "Er was een storm gisteravond. En in de storm vlogen deze kleine vogels op het licht af. In plaats van het licht te gebruiken om in veiligheid te komen, probeerden zij het licht uit te slaan met hun vleugeltjes. En zij sloegen hun koppen kapot."

     Probeer niet uw kop kapot te slaan om Gods Woord iets te laten zeggen wat het niet zegt. Doe het niet. Probeer niet te voldoen aan de maatschappij van deze wereld, want als u de wereld liefhebt of de dingen van de wereld, is de liefde van God niet in u. Waarom neemt u niet gewoon het Evangelielicht en vliegt vanavond naar de veiligheid? O, bescherm ons, God.

     Hemelse Vader, zoals mannen en vrouwen hier zitten, jongens en meisjes, een voor de eeuwigheid bestemd volk, die bestaan uit de petroleum en kosmisch licht van deze wereld, met de zestien verschillende elementen waaruit wij gemaakt zijn... In hun lichaam is een ziel die kostbaar is, het begin, de start. En ik bid U, Here, om nu te handelen met dat hart, met die ziel, die tere plek, die voor immer leeft, die ons aandrijft. En ik bid dat U vanavond elke verloren zondaar zult redden. Mogen zij beseffen dat deze grote mijlpalen die wij passeren, deze tekenen die flitsen aan beide zijden van de weg, slechts een aanwijzing zijn van de spoedige verschijning van de Rechtvaardige, de Here Jezus, Die, als je een vriend van Hem bent, het leven betekent, eeuwig leven betekent.

70 En wij kunnen Hem alleen kennen overeenkomstig de Bijbel, niet door onze kerk, maar door de geboorte, de nieuwe geboorte, door te worden wederom geboren. En Vader, ik geloof met geheel mijn hart dat er geen sterfelijk persoon hier is, mijzelf inbegrepen, die veroordeeld zou willen worden of naar de hel wil gaan. Waarom zouden wij ons iets in de weg laten staan? Waarom zouden wij iets vals aannemen als de lucht vol is van het echte? En terwijl de aarde op haar grote Babylonische braspartij is, wijn drinkend, een zwelgpartij, halfgeklede vrouwen, bijvrouwen zoals Nebukadnezar had, verschijnt er een handschrift op de wand. Zieners zien het komen, die opstijgen boven de gemiddelde persoon. Wij zien het omdat het in het Woord geschreven is: Niet meer door water, maar deze keer door vuur. En wij zien het teken aan de wand. We zien dat elke natie veroordeeld is.

     En God zal Zijn gemeente, de wederom geborenen, wegnemen. Het uur komt eraan dat zij daar uit het Lutherse tijdperk, het Methodistentijdperk, door alle tijdperken heen, die in slaap vielen, met getrouwe harten in God... Toen het koren nog maar een blaadje was en toen het een halm was ...?... Maar zij allen tezamen zullen dat leven zijn dat bijeen verzameld wordt en de opstanding zal komen. Zij allen zullen het grote mooie lichaam van de Here Jezus vormen, het zal spoedig nabij zijn. U zei: "Zij die het verwerpen, zullen in de buitenste duisternis geworpen worden, van wening en weeklagen en tandengeknars."

71 Vader God, er is geen persoon die daar zou willen zijn. O, wees ons genadig, God. En met onze boetvaardige harten, met onze hoofden naar het stof gekeerd, waar U ons uit nam, en waar wij, als U vertoeft, naar zullen terugkeren, wees ons genadig, als ik pleit voor dit wachtende gehoor. Na deze boodschap vanavond, bid ik dat U mensen zult opwekken tot het besef van hun staat in Uw tegenwoordigheid.

     En terwijl wij onze hoofden gebogen hebben, is er hier binnen een persoon... Hoevelen liever gezegd (dit geldt voor heel wat van u), beseffen dat uw leven niet voldaan heeft aan Gods Woord? U hebt aldoor maar getreuzeld. U hebt maar half en half geloofd. En u hebt er maar een beetje omheen gedraaid en u hebt er totaal genoeg van vanavond. O, u sloot u aan bij de kerk, dat is waar, misschien deed u het niet. Ik weet het niet. Maar voor God, in Wiens tegenwoordigheid wij zouden mogen staan vóór morgen, misschien zou een atoomraket deze hele zaak vernietigen voordat de dag in de morgen aanbreekt... Bedenk dat het in Rusland nu daglicht is. Hij zei: "Twee zullen in het bed zijn", het moet ergens nacht zijn als Hij komt, "de een zal opgenomen, de ander verlaten worden."

72 Bent u voldaan in uw hart, in het licht van Gods Woord? Bent u wederom geboren door de Geest van God en volgen de vruchten van de Geest uw leven met liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, geduld? Volgt het u? Zo niet, zou u zo verstandig willen zijn, mag ik het op die wijze zeggen, uw hand naar God op te steken en te erkennen dat u verkeerd bent, en daarmee zeggend: "God, wees mij genadig en help mij om het type Christen te zijn dat U wenst dat ik ben, door mij de Heilige Geest te geven en laat mij een godzalig leven leven"? Zou u slechts uw hand naar God willen opsteken? God zegene een ieder. Vele, vele handen gaan omhoog.

     Nu, zijn er anderen die hun hand zouden willen opsteken, die het daarnet niet deden? Zou u uw hand op willen steken? Vrouwen... God zegene u. Mannen, vrouwen... u werkelijk... God zegene u, dame. God zegene u, dame. God zegene u, meneer. God zegene u, zuster. God zegene je, kleine jongen.

73 Beseft u de ernst hiervan? U komt niet naar de kerk om slechts een boodschap te horen... of om een boodschapper te zien, bedoel ik. U komt om de boodschap te horen. En de boodschap is de Heilige Geest die het Woord van God neemt en het aan u geeft. Nu, wat is er mee? Misschien zal het morgenochtend te laat zijn. Bent u bereid om in de tegenwoordigheid van God uw hand op te steken, u die het nog niet gedaan hebt, en te zeggen: "God, wees mij genadig. Ik wil Uw Geest in mij"? Want... God zegene u, meneer. God zegene u. God zegene u daar achterin. God zegene u en u en u en u. Ja, God zegene u, meneer. God zegene u, meneer.

     Zou u bereid zijn om te zeggen: "God, ik ga naar het huis van de Pottenbakker. Ik ben het spuugzat en vermoeid. Ik heb altijd een toegewijd leven gewild. En vanavond ga ik naar het huis van de Pottenbakker om mijn hart te geven en te zeggen: 'God, breek het helemaal open en geef mij een nieuw hart, een nieuwe geest en plaats Uw Geest precies in het midden ervan. En laat mijn leven regelrecht overeenkomstig Uw Woord verlopen. Maak mij een Micha vanaf deze dag, dat ik kan staan op ZO SPREEKT DE HERE. En mijn visie, en mijn leven, dat ik leef voor u; niet ik, maar de Geest in mij, leeft het leven dat de Bijbel vereist. Zo wil ik zijn. O God, maak mij zo door Uw genade.'"

74 Nu, iemand die niet zijn hand heeft opgestoken, zou u het nu willen doen? God zegene u, dame. God zegene u. God zegene u, dame. God zegene u. Zit heel stil, terwijl u nu bidt. Elk hoofd gebogen, elk oog gesloten, iedereen bidt. Gewoon zachtjes, lieflijk, neem het nu aan.

... snelle verandering.
Niets van de aarde kan onbeweeglijk standhouden,
Bouw uw hoop op eeuwige dingen,
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!

Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!
Bouw uw hoop op eeuwige dingen,
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!

     Sluit u nu met God in.

Als uw reis voltooid is, (O!)
Als u trouw aan God bent geweest,
Schoon en helder uw tehuis in heerlijkheid,
Zal uw weggerukte ziel aanschouwen! (Wat moet u nu doen?)

Houd vast aan Gods onveranderlijke hand! (Dat is Zijn Woord.)
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!
Bouw uw hoop op eeuwige dingen.
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!

     [Broeder Branham begint te neuriën: "Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!" ]

75 Hij is daar recht bij u. Ik kijk nu over het gehoor naar een dierbare, kleine man die onlangs afscheid nam van zijn lieve vrouw, een poosje geleden. En nog iemand die hier ergens zit, nam afscheid van zijn lieve vrouw, voor slechts een klein poosje. Toen zij weggingen hielden zij zich vast aan Gods onveranderlijke hand. Hun geliefde mannen zijn hier vanavond, houden zich vast aan Gods onveranderlijke hand, ze weten dat zij hun lievelingen weer zullen ontmoeten. O, wat zou het zijn als ze dat niet hadden? O, bouw uw hoop op eeuwige dingen!

     Houdt vast aan Gods onveranderlijke hand!

76 Onze hemelse Vader, terwijl de muziek lieflijk roept, is er een boodschap in. Een Prediker, de Heilige Geest, die nu tot ons predikt door de muziek, Die ons vertelt wat we met deze boodschap moeten doen vanavond. Gewoon vasthouden aan Gods onveranderlijk Woord. "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan en veranderen, maar Mijn Woord zal nooit voorbijgaan." Het kan niet veranderen. Het is het Woord van de onveranderlijke God. "Uw Woord heb ik in mijn hart verborgen," zei de Psalmist, "opdat ik niet tegen U zou zondigen."

     Er zijn vanavond twintig of dertig handen omhoog gegaan, Vader. Mannen en vrouwen hebben het Woord gehoord en "geloof komt door het horen". Zij hebben deze ene, algenoegzame beslissing genomen, dat door Uw hulp en Uw genade, zij U zullen dienen vanaf dit uur. Nu, zou U niet, Vader, lieflijk in hun hart willen bewegen? Plaats Uw Geest in hun nieuwe geest. U moest hun een nieuwe geest geven, anders zouden zij nooit hun hand omhoog hebben gehouden. Ze zouden het niet gewenst hebben. Maar zij gingen naar het huis van de Pottenbakker en zij lieten hun emoties en hun ideeën veranderen. En nu, in hun hart zijn zij teergevoelig geweest, en U zei: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij Mijn Vader hem trekt." Ze zouden hun handen niet hebben kunnen opsteken, van de jongste tot de oudste, tenzij U hun had verteld om het te doen. Zij deden het omdat U tot hen sprak. En het is God die hen aan Christus gaf, als een liefdegave. Zij gaven hun hart over en wij kunnen Uw grote stem horen zeggen: "Wie Mijn Woorden hoort..." Niet Uw gemeente, Uw gemeente heeft Uw Woord en het is niet tegengesteld aan Uw Woord.

77 "Maar wie Mijn Woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven." Zegen hen, Vader, met een lang leven, met eeuwig leven. En wek hen op in de laatste dag, zoals U beloofd hebt. En moge dit een grote dienst van toewijding zijn, als de heiligen van de levende God zich zullen verblijden en vernieuwd worden. Mogen de zieken, iedereen, als er iemand tegenwoordig is, mogen zij genezen worden. Moge Uw Geest gemanifesteerd worden door Christus, onze Here.

     Nu, met onze hoofden een ogenblik omhoog geheven. Ik vraag mij af of u die uw hand opstak... ik geloof dat u aannam wat u zei. Maar, en ik geloof dat u oprecht was. En ik neem u op Gods Woord, wat de waarheid is. Nu, er is slechts één vraag. Meende u dat? Als u het meende, was het God die aan uw hart klopte. Dat is juist. Nu, als u dat werkelijk meende, dan zijn de oude dingen voorbij. God zei het. Het kan niet veranderen. Jezus zei: "Wie Mijn woorden hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven."

     Ik geloof, dat, als het werkelijk in uw hart heeft plaats gevonden, u zich dankbaar genoeg aan God zou voelen, dat u graag hier naar Zijn altaar zou willen gaan om neer te knielen en Hem te danken voor wat Hij voor u heeft gedaan. En terwijl de zuster doorgaat met hetzelfde lied, zou ik willen dat ieder die zijn hand opstak, samen met hen die het nog niet deden, maar die dat wensen, zouden komen. En laten we neerknielen en een woord van dank geven aan de Almachtige voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat bewijst dat u oprecht was.

Bouw uw hoop op eeuwige dingen,
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand.

Als onze reis voleindigd is,
Als u aan God getrouw bent geweest,
Schoon en helder is uw tehuis in heerlijkheid,
Dat uw opgenomen ziel zal aanschouwen!

Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!
Bouw uw hoop op eeuwige dingen,
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand!

78 De hele Bijbel is waar... Nu, ik vraag mij af... We hebben veel herders en evangelisten hier vanavond, die graag zielen zien in het koninkrijk van God. Ik vraag mij af, broeders, of u... Kom hier, herder. En ik vraag mij af of de broeders hier langs hun plaats zouden willen innemen. We zullen bidden voor deze dierbare mensen.

     Weet u wat? Volgens het Woord geef ik het een test. Zij staken hun handen op dat zij Gods eeuwig Woord wilden aannemen deze avond en geloven. En ik zei: "Nu laten wij bidden." Nu, kijk wat Jezus zei. Laten we het nu tot het Woord brengen. We hebben heel wat fantastische dingen, maar laten we het tot het Woord brengen. Jezus zei: "Wie Mijn Woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven." God zei het. Dat stelt het voor immer vast. "Niemand", zei Jezus, "kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem trekt. En al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen." Niemand gaat verloren. "Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag."

79 O, hoe wonderbaar om naar dit altaar te kijken, terwijl één ziel tienduizend werelden waard is. Zij komen nooit om zich bij een kerk aan te sluiten. Zij komen omdat zij een lid van het lichaam van Christus zijn. Zij komen hier om dank te zeggen en te bidden. En ik bid dat de Heilige Geest bij dit altaar vanavond, ieder hart zal zalven en vullen, met een vredige, lieflijke, nederige geest, die de vruchten en gerechtigheid van Christus zal voortbrengen, zolang er adem in hun lichaam is, en ze naar huis gaan, naar de heerlijkheid.

80 Zouden de evangelisten en herders willen komen en met ons hier omheen staan, terwijl wij bidden, als u wilt. Iedereen, ongeacht bij welke kerk u hoort. Dat heeft er niets mee te maken. Wij willen gewoon dat u om de mensen heen komt staan.

Ik ga door, ja, ik ga... (Laat dat het motief van uw hart zijn.)
Ik zal de prijs betalen, wat andere Christenen ook doen,
Ik zal de weg nemen (zoals Micha) met des Heren weinige verachten,
Ik ben begonnen met Jezus, en ik ga door.

O, ik ga door, ja, ik ga door,
Ik zal de prijs betalen, wat andere Christenen ook doen,
Ik zal de weg nemen met de weinige verachten des Heren,
Ik ben met Jezus begonnen en ik ga door.

81 Ik ga... Is er nog een ander die graag die weg zou willen nemen? "Schaamt u zich voor Mijn Vader of voor de mensen, dan zal Ik Mij schamen voor u in de morgen voor de engelen." Schaamt u zich vanavond voor dit kleine gehoor om uw standpunt in te nemen? Schaamt u zich? "Wie Mij zal belijden voor de mensen, hem zal Ik belijden voor Mijn Vader." Ik zal de weg nemen, Here.

... Ik ga door.
Ik ben begonnen met Jezus, en ik ga door.

     Weest in gebed, iedereen, terwijl zij dankzegging aan God offeren voor het vergeven van hun zonde.

82 O God, de Vader en Verlosser van de mensheid, dezen zijn vanavond gekomen, ze belijden dat zij niet volkomen geplaatst waren in het lichaam van Christus. En zij komen vanavond om hun positie in te nemen door de leiding van de hand van God en het Woord. En wij bidden nu, dat U hen wilt plaatsen in de positie in het Koninkrijk, waar ze ook zullen dienen. En mogen zij vanavond eendrachtig geloven in Uw heilig Woord. En moge U, door de Heilige Geest, tot hen spreken en mogen zij door inspiratie geleid worden naar de positie in het lichaam van Christus, waartoe U hen geroepen hebt. O God, hoe danken wij U hiervoor! Dit is heerlijk in Uw aangezicht. Het ontroert ons hart om mannen en vrouwen te zien die nederig knielen bij een altaar, die hun verkeerdheden belijden en pleiten op genade. Breng hen er doorheen, Here. Uw gezalfde dienstknechten, de dienaars van het Woord, staan aan de kant van deze mensen en ik sta hier bij deze gewijde preekstoel. Dit is een wonderlijk ogenblik. De engelen van God hebben vanavond hun kamp opgeslagen langs de kant van deze plaats. Want het is geschreven in het Woord: "De engelen van God legeren zich rondom diegenen die Hem vrezen." En in de grote, ongeziene wereld die nu om ons heen is, die onze emoties opwekt tot bekering en het kwaad voor onze ogen brengt, dat wij verkeerd hebben gedaan... Met berouwvolle harten geven wij onze verkeerde wegen over, Here, en vragen om Goddelijke genade. En moge de Heilige Geest, Die ons genade beloofd heeft, het aan een ieder van ons geven, daar wij nederig smeken en God vragen om Zijn Woord te vervullen en onze levens te vormen en ons karakter passend te maken bij Zijn Woord. Wij vragen het in Christus' Naam.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)