Waarom zijn wij geen denominatie?

Door William Marrion Branham

1 Ik ben bevoorrecht hier weer in de preekstoel terug te zijn, naar ik schat na ongeveer drie maanden afwezigheid. De eekhoorntjes hebben een zware tijd gehad en ik ook. O, het is evenwel ontspannend en je voelt je beter om weer de dienst binnen te gaan. Ik verwacht nu deze komende week, deze komende woensdagavond, hier in deze tabernakel te starten voor een opwekking. En zo God wil heb ik... De Here heeft me een ander en nieuw type van bediening beloofd. En als het Hem zo behaagt, hoop ik deze komende week hier in de tabernakel als eerste plaats te beginnen met deze nieuwe vorm van bediening.

2 Verder heb ik geen vastgelegde samenkomsten, behalve in Australië en Nieuw-Zeeland, voor aanstaande januari. En dan belde broeder Osborn mij voor een gezamenlijke samenkomst in Tulsa, wat ik hem hier enige tijd geleden zo half en half beloofd heb, alleen wat later, maar daar zijn we nog niet zeker van.

3 Broeder Jeffreys, het was zeker goed om u hier de hand te kunnen schudden en ook om uw jongen hier dat lied te horen zingen en u te horen spelen. Ik mag dat zo graag, vader en zoon. Vindt u dat niet fijn? "Voed een kind op in de weg die het zou moeten gaan." Zo is het, meneer Guenther, u weet beiden dat dit waar is. "Voed een kind op in de weg die het moet gaan en ouder geworden zal het niet van hem wijken." En dat is waar. Er mogen tijden zijn dat hij er vanaf kan wijken, maar het zal hem niet verlaten. Ziet u? Het zal hem altijd bij blijven. Die eerste training van wat hem geleerd is te doen, het zal zeker bij hem blijven. Nu, dit is...

4 Ik ontmoette hier broeder Jeffreys en ik zei: "Broeder Jeffreys..." Ik dacht, weet u, ik ben altijd blij om iemand van mijn bezoekende broeders binnen te zien. Maar wat een avond om te komen voor een bezoekende broeder! [Broeder Branham lacht – Vert] Dit is de avond van alleen mensen die in de Tabernakel komen, net deze opwekking voorafgaand, voor gebed. Dit is de avond... Wij willen vanavond en morgenochtend en morgenavond houden over wat wij hier in de tabernakel geloven, het opnieuw behandelen. Wij hebben enige zeer merkwaardige dingen die wij geloven, zeer ongewoon, maar hoe het ook zij, wij vinden ze in deze Bijbel. Zij schijnen daar in ieder geval te zijn.

5 En als hier nu een onbekende broeder of zuster zit, die tot een bepaalde denominatie behoort of er niet mee instemt, die hier net vanavond zit, willen wij u laten weten dat u helemaal welkom bent. U bent net zo welkom als u maar kunt zijn. Maar nu, ik hoop... O, we maken dit tamelijk streng. Wanneer het dus schijnt, dat u er niet mee instemt, wel, doe dan zoals ik doe wanneer ik kersentaart eet. Wanneer ik kersentaart eet – wat mijn favoriet is – dan gooi ik altijd als ik de taart eet en een pit tegenkom, niet de taart weg, maar ik gooi alleen de pit weg en ga door met taart eten. Of bij het eten van kip. Welnu, ieder van u houdt van kip, is het niet? En wanneer u een botje tegenkomt, stopt u niet, u gaat gewoon om het bot heen en blijft kip eten. Goed, zo doet u vanavond met wat ik zeg, u doet gewoon... wanneer u op iets stuit zegt u gewoon: "Nu, ik weet het niet... Ik zit hier gewoon bij een beetje kerkleer in deze drie opeenvolgende diensten. Zij hebben een soort studie van wat zij geloven en nemen dat door."

6 En de enige manier waarop u het bijna iemand kunt laten geloven is er zo krachtig op te hameren tot ze wel moeten weten dat dit de ware zaak is. Dat is de enige manier waardoor het blijft hangen. Zoals een vriend van mij, meneer Woods, bij wie ik ben geweest; als u een spijker er maar half inslaat en de plank zit los, zal de wind hem er spoedig afblazen. Maar u moet hem er helemaal inslaan zodat het stevig vast zit. Dus als ik dit nu op sommige punten er echt hard in hamer, dan tot u, bezoekers, die hier vanavond zit, ik probeer u niet af te kraken, ik probeer alleen voor deze gemeente vast te stellen wat wij geloven. Ieder die dit nu werkelijk goed begrijpt, zeg: "Amen." [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Goed. Dat is in orde. En nu zal ik dit van mijn handen afkrijgen. Zij nemen het op de band op, enzovoort, zodat later, als men wil weten waar wij werkelijk voor staan en wat de standpunten zijn waarop wij staan, dan zullen deze bandopnamen het vertellen. En wij doen dit af en toe, omdat er nieuwe mensen binnenkomen en wij verder moeten gaan. Wij zullen niet alle kerkleringen kunnen behandelen, maar slechts enkele ervan waarover wij willen spreken. En nu woensdagavond evenwel, begint...

7 Nu, maandag en dinsdag ga ik weg om te bidden, om me toe te bereiden voor de genezingsdienst. En u kunt opbellen waarheen u maar wilt en ieder die u maar wenst mee brengen voor deze aanstaande opwekking. En vertel hun nu niet haastig binnen te komen; dat men komt en zegt: "Goed, ik kom op een avond binnenvallen om voor mij te laten bidden en morgenavond is het helemaal..." Doet u dat niet. Komt u binnen om een poosje te luisteren, want wij willen onze tijd nemen om dit Woord zó nauwkeurig uit te dragen dat de duivel totaal geen ruimte heeft om ooit te bewegen. En wanneer u dan uw geloof de vrije loop laat, tot u begint te geloven, laat dan uw onderbewustzijn in werking komen, dan zal het geloof van God het ondersteunen, dan zult u er direct uitkomen. Ziet u? Omdat uw geloof niet al te veel zal doen. Uw onderbewustzijn moet bewegen in de richting waarin uw geloof beweegt en dan komt Gods geloof daar achteraan en bevestigt het helemaal. Ziet u? Maar als het uw geloof is: "O ja, ik heb het nu ontvangen!" en toch zegt uw onderbewustzijn hier weifelend: "Ik vraag me af of het bij mij zal werken?" Dan zal het niet werken. Ziet u? Wij willen dat dit een echte genezingsdienst zal zijn. En voor ik iemand in de kamers, enzovoort krijg, voor genezing, of deze nieuwe diensten, wil ik dat ze werkelijk begrijpen waarvoor ze hier binnenkomen. Dus vergeet het niet en kom en bezoek ons en we zullen blij zijn u te hebben.

8 Onthoud nu, in de ochtend gaan we verder met de kerkleer en morgenavond precies eender. U bent welkom om te komen en iedereen kan komen. We zijn altijd blij om iemand te zien. Maar dit nu, vanavond, is op de man af gericht tot deze mensen die hier tot de tabernakel behoren, die in deze leer zijn opgegroeid. Want op het veld, op het evangelisch terrein, nemen we alleen de echte fundamentele, evangelische dogma's van de Schrift. Maar hier in de tabernakel hebben wij onze eigen gedachten en ons eigen geloof, als een gemeente, en daar gaan wij het vanavond over hebben.

9 En voor wij Zijn gezegende Woord openen, zullen we niet even onze hoofden buigen voor een moment van gebed.

10 Almachtige en krachtige God, vóór de wereld ooit begon te dwarrelen om de eerste atoom was U God. U bent geen greintje veranderd. En wanneer er geen atomen meer zijn om het in stand te houden en er geen wereld meer is om in stand gehouden te worden, zult U nog steeds God zijn. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gij zijt God. U had nooit een begin van dagen noch einde des levens. U zult er altijd zijn. En Vader, U die oneindig zijt en wij eindig, wij vragen om Uw Goddelijke genade, God, beseffend dat deze geest van ons onmerkbaar in de eeuwigheid zal overgaan; uit deze tijdselementen over in eeuwigheid. Daarom zijn wij hier, Heer, om onze redding te onderzoeken, om te zien hoe wij staan ten opzichte van Uw Woord en te zien hoe wij staan met onze ervaringen. Leven wij naar Uw welbehagen? Getuigt onze geest met Uw Geest? En komt onze leer overeen met deze Bijbel? Vader, mogen wij deze beide dingen nauwkeurig onderzoeken in deze drie komende diensten. Sta het toe, Heer.

11 Zegen de voorganger hier, de diakenen, de beheerders en al de leken, de mensen die naar deze gemeente komen. Heer, sedert mijn dagen hier zijn er velen, velen waarvan ik niet eens hun naam ken, of weet waar zij vandaan komen, maar ik ben er zeker van dat U alles over hen weet. En Heer, wij zijn hier vanavond voor dit ene doel, om gemeenschap te hebben rondom het geschreven Woord. En geef ons de Heilige Geest in ons leven, zodat wij vredig en ernstig en in de vreze van God kunnen zitten en ons leven kunnen onderzoeken met Zijn Woord. Schenk het, Heer.

12 En vanavond zijn in dit gebouw mijn broeders uit verschillende stadia van de gemeente, Heer. En Heer, ik ben zo dankbaar dat zij hier zijn om gemeenschap te hebben. Misschien kunnen we wel van mening verschillen over kleine grondbeginselen van de leer, maar in dat ene grote hoofdbeginsel staan wij als verenigde broeders in één front. Laat dat, o God, onze gemeenschap versterken en mogen de banden van Gods genade en liefde rijkelijk op ons rusten. We beseffen, Here, dat dit een te grote taak voor een mens is, omdat wij hier vanavond de bestemming van zielen die voor de eeuwigheid bestemd zijn, in aanmerking moeten nemen. Daarom bidden wij dat de Heilige Geest rechtstreeks het Woord wil ingaan en het wil uitbrengen en op Zijn eigen manier ons de dingen wil verduidelijken die Hij ons wil laten weten. Geef het, Heer. En wanneer de drie... de tijd van de dienst voorbij is, mogen wij dan heengaan als een versterkte gemeente, als een verenigd geheel, onze harten en doelstellingen gezamenlijk verenigd, met onze medeburgers van Gods Koninkrijk, om door te gaan als nooit tevoren.

13 Ik wil U in de tegenwoordigheid van de gemeente en van de mensen die hier zijn, danken Heer, dat U mij nu verscheidene weken goede rust hebt gegeven. Ik voel mij vanavond wonderbaarlijk vanwege Uw tegenwoordigheid en Uw zegening. O God, wij bidden voor onze broeder hier, onze broeder die overzee gaat, ver weg naar die donkere, duistere landen, waar zijn eigen leven staat als een schietschijf. O Heer, zegen onze broeder Jeffreys wanneer hij gaat, en zijn zoon en zijn vrouw en geef hem een grote oogst. Moge hij openingen door de duisternis hakken zodat het Evangelielicht wijd en zijd zal schijnen. Hoor ons, Vader, want wij vragen deze bede in de Naam van de Here Jezus, Uw Zoon. Amen.

14 Nu vanavond, terwijl ik lees in mijn kleine Scofield Bijbel... Ik ben net onlangs de vijfentwintig jaren gepasseerd. En ik kan het nog steeds wel lezen, maar het wordt tamelijk wazig, dus heb ik een leesbril aangeschaft voor wanneer ik studeer. Ik ga vanavond voor de eerste keer kijken hoe het werkt. Nu heb ik onderwerpen zoals: "Moet de gemeente..." O, vele dingen, als wij ertoe kunnen komen. Een ervan is: "Waarom worden wij geen kerk genoemd? Waarom zijn wij geen denominatie? Waarom geloven wij in de eeuwige zekerheid van de ziel van de gelovige? Waarom veroordelen wij vrouwelijke predikers? Waarom dopen wij door onderdompeling? En zal de gemeente door de grote verdrukking gaan?" En vele van zulke onderwerpen hier, ik denk dat ik er vijftien of achttien heb voor de volgende paar avonden.

15 Ik denk dat ik vanavond... het schijnt dat de Here op mijn hart legt om te starten met dit onderwerp: Waarom zijn wij geen denominatie? De reden dat... Welnu, we hebben niets tegen andere mensen die een denominatie zijn. Wij hebben niets tegen hen, maar ik wil uitleggen waarom wij nooit op enige denominatie ingingen. Ik werd bevestigd in een kleine Baptistenkerk, zoals u weet. En de Baptisten zijn geen denominatie, tenminste niet tot kort geleden, maar nu is het evenveel denominatie geworden als de overige. Maar de reden dat wij nooit een denominatie worden...

16 Welnu, wij zijn een organisatie. Wij zijn een organisatie, hier geregistreerd bij het gerechtshof als een organisatie, een groep mensen die bijeen georganiseerd zijn om Christus te aanbidden, maar wij zijn niet in een denominatie. Niemand heerst over ons, ziet u. Het is geen denominatie. Het is gewoon een organisatie, een gemeenschap onder Christen-gelovigen. Mensen komen hier naar de kerk en dan wordt dit hun thuisgemeente, als zij verlangen te komen zolang zij leven.

17 En zij kunnen hier komen en het niet met alles wat wij prediken eens zijn. Dat is volkomen in orde. U hebt nog steeds, zolang u een Christen bent, gemeenschap en een uitgestoken hand, evenzeer als voor de overigen. Ziet u? Als ik zeg dat ik geloof in dopen door onderdompeling en u gelooft in besprenkeling en blijft daarbij, zouden we nog steeds eender blijven als wanneer we het beiden eens waren. We mochten misschien niet dezelfde kijk op iets hebben, maar zolang u een Christelijke broeder of zuster bent, bent u helemaal welkom, iedereen, ziet u.

18 Dus hebben wij ook geen denominatie, omdat ik geloof dat denominatie scheiding brengt onder broederschap. Heel wat zullen zeggen: "Wel, we hebben met die opwekking niets te maken. Dat is de Methodisten-opwekking." "Wel, die is van de Baptisten. Wij hebben geen... Wij zijn Methodisten. Wij hebben daar niets mee te maken." Broeder, als Christus daar in is, hebben wij er alles mee te maken. Wij moeten onze... Het is het lichaam van Christus dat schade lijdt. En zoveel zie ik dit in de landen vandaag, hoe wij moeten... Welnu, Christus heeft nooit, wanneer ook maar, ooit een denominatie-kerk georganiseerd. Nu, weest u daar wel goed van verzekerd.

19 Nu, ik ga u vragen voor morgenavond... als er enige van deze dingen zijn die u wilt weten, zoals enige geschiedenis die ik aanhaal of iets anders. Ik heb geen tijd om het helemaal door te nemen. Ik zou niet meer aan een ander onderwerp toekomen, want je zou weken aan datzelfde onderwerp kunnen besteden. Maar als u de plaats of iets wilt weten, vraag het mij en leg het hier op de lessenaar en ik zal zorgen dat ik het voor u beantwoord.

20 De oudste en de eerste denominatie-kerk die wij ooit hebben gehad is de Katholieke kerk. Die werd driehonderd-en-nog-wat jaren na de dood van de laatste apostel georganiseerd. Dat is waar. U vindt het in de Nicéa Oudvaders en u vindt het in de geschriften van Josephus en o, velen van de grote geschiedkundigen. Ziet u? En voor zover in de... in elk van de gemeentetijdperken, helemaal door tot de dood van de laatste apostel en dan driehonderd jaar na de apostelen waren er geen denominatie-kerken. De Katholieke was de eerste kerkdenominatie.

21 En de Protestantse kerken zijn de denominaties die uit een denominatie getrokken zijn. De eerste reformatie die gekomen is was Luther, na Luther kwam Zwingli, na Zwingli kwam Calvijn en zo maar door. Tot de Wesleyaanse opwekking, en zo verder tot Alexander Campbell, John Smith en wie nog meer, ziet u, zo verder. En de laatste beweging die wij hebben tot nu toe zijn de verschillende fasen van het Pinkstertijdperk.

22 En ik geloof dat God in elk tijdperk gewerkt heeft. Maar hebt u wel eens opgemerkt dat, telkens wanneer een gemeente verzwakt, zodra zij een denominatie beginnen, zij beginnen terug te vallen? En wanneer zij falen richt God deze gemeente nooit meer op. Het raakt direct in verval. Als u de geschiedenis hierover wilt weten kunnen wij aantonen dat geen kerk, waar dan ook in de kerkgeschiedenis, die ooit een denominatie was en viel, ooit weer is opgestaan. Baptist, Methodist, Presbyteriaan, Lutheraan, wat het ook zij, wanneer zij terugvielen was het met hen gedaan. Nu, dat is waar. Welnu, dit, ik heb het u al verteld, zet u maar schrap, want wij gaan hier stevig op hameren. Ziet u? Het is nooit gebeurd. Wanneer een mens er uit komt als een persoon en een kerk organiseerde, begon het daarmee.

23 God handelt met personen, niet met denominaties. God heeft zich in geen enkel tijdperk ooit met een denominatie opgehouden. Hij heeft altijd met een individu gehandeld. In het Oude Testament werkte Hij met personen. In het Nieuwe Testament werkte Hij met personen. In elk tijdperk heeft Hij altijd gewerkt met enkelingen en niet met denominaties. Dus, daar God niet in de denominatie is, welk nut heeft het voor mij om met iets als een denominatie te maken te hebben? Ik praat nu niet over de mensen in die denominatie. Ik praat over de denominatie zelf, want Gods mensen zijn in al die denominaties.

24 God laat niets gebeuren of Hij waarschuwt er eerst voor. Ik geloof niet dat er iets is...

25 Zoals kwesties die oprijzen in de kerken, zoals we het pas onlangs hadden over bloed en olie, enzovoort. En u weet van deze "Dierbare broeder Branham"-brief, enzovoort. Maar de reden dat ik dit wederstond was omdat het niet in het Woord staat. Daarom ben ik tegen denominatie, omdat het niet in het Woord staat. En het moet iets zijn waarop wij ons geloof kunnen baseren. En als wij het niet op een denominatie kunnen baseren, moeten wij het baseren op Gods Woord. Want dat is het enige fundament, Gods Woord.

26 Als Gods Woord dan niet spreekt over een denominatie, maar tegen de denominatie, dan moeten we spreken overeenkomstig het Woord. Ongeacht wat de bisschop, wat iemand ook zegt, wat iemand ook denkt, wat een goede man zegt, wat alles zegt; als het niet volgens Gods Woord is dan is het verkeerd. Ziet u? Dat moet het zijn. Het Woord moet het hoogste zijn. Gods Woord moet het beslissende 'amen' zijn.

27 Nu bedenk, ik ben niemand in de denominaties zijn christen-zijn aan het ontnemen, dat begrijpt u wel. Daar zijn tienduizenden dierbare zielen in al deze denominaties die Gods kinderen zijn. Maar om ze van elkaar te scheiden en ze te splitsen, daar ben ik tegen. En Gods Woord is er tegen.

28 En ik geloof dat er vandaag geen "isme" in het land is... dat er geen "isme" is dat ooit in het land geweest is, tenzij het voorzegd werd door Gods Woord, dat het zou komen. Ik geloof dat Gods Woord in alles voorziet wat wij nodig hebben, hier in het Woord. Vanaf ons begin tot het einde wordt het precies in Gods Woord gevonden. En dan geloof ik, dat als het in Gods Woord staat, dan moesten wij... Het voorzegt. Gods Woord is een waarschuwing.

29 Nu leest u Gods Woord niet zoals u de krant leest. U leest Gods Woord door de Heilige Geest, ziet u, vanwege de Heilige Geest Zelf die door Christus spreekt. Christus dankte God dat Hij deze dingen voor de ogen van de wijzen en verstandigen had verborgen en openbaarde aan kinderkens die zouden willen leren. Dus u ziet dat er geen manier is om ooit opgeleid te worden, er is geen manier om het ooit vast te leggen. Er is maar één manier om het goed te krijgen en dat is geleid te worden door de Geest van God. En die ervaring die u had, moet overeen komen met dit Woord. Ziet u? Dan hebt u het.

30 Zoals, wanneer we er hier nu dadelijk toe komen, wij handelen met mensen die... Sommigen zijn radicale Calvinisten, sommigen zijn radicale Arminianen, en er zijn verschillende richtingen. Er zijn altijd, het geeft niet hoe dun u snijdt, twee kanten aan de zaak. Dat is absoluut waar. En zij beiden hebben bewijs aanvoerende punten. Maar de zaak is, waar ligt de waarheid? Daartoe willen wij komen en wij geloven dat wij door Gods genade u de waarheid kunnen tonen. Laten we nu nemen... dit is waarop ik enige van deze kerkleerstellingen heb opgeschreven.

31 Laten we nu even onze Bijbels openslaan, iedereen, en laten we gaan naar Openbaring, het eerste hoofdstuk; of Openbaring, het zeventiende hoofdstuk, om mee te beginnen. En laten we aanvangen met lezen en uitvinden waar deze kerken zijn begonnen en waardoor ze begonnen. Welnu, de Bijbel waarschuwt voor alles van te voren. Hij waarschuwt voor de dagen waarin wij nu leven. Openbaring 17, als u wilt. Ik zei het dertiende, dat bedoelde ik niet, dat gaat over... Straks krijgen we dat ook, dat is de profetie over de Verenigde Staten. Maar luister nu heel aandachtig.

     En één uit de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren.

32 Nu bedenk, dit klinkt mysterieus. Deze vrouw van slechte zeden... Nu, als wij dit gaan onderwijzen moet u eerst gaan zien wat deze symbolen betekenen. En vrouw in de Bijbel stelt een "gemeente" voor. Hoevelen weten dit? Wij zijn een bruid. De gemeente is een bruid.

33 "Kom hier en ik zal u het oordeel tonen." Welnu, er zal een oordeel worden uitgesproken over de grote hoer, de onreine vrouw, die gezeten is op vele wateren. De vrouw symboliseert een "gemeente" en water symboliseert "mensen". Als u wilt opmerken, kijk ook naar het vijftiende vers terwijl u daar leest, het vijftiende vers, hetzelfde hoofdstuk.

     En hij zeide tot mij: De wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.(Ziet u?)

34 Welnu, deze grote kerk, voorname vrouw, bedenk nu dat zij een vrouw van slechte zeden is. En als "vrouw" de gemeente voorstelt (en Christus' gemeente is een bruid, een heilige bruid), dan is hier een onheilige vrouw. Dan moet het een onheilige vrouw zijn, die er aanspraak op maakt bruid te zijn. Ziet u? En wat doet zij nu? "Zij is gezeten op", of "gezeten boven", betekent "heerschappij hebben over vele wateren". Met andere woorden, zij heeft macht gekregen door al de natiën en tongen en mensen. Zij is een voornaam persoon, deze vrouw.

     Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben,...

35 "Want de koningen der aarde hebben hoererij bedreven", rijke mannen, grote mannen. Hoe bedrijft u, hoe bedrijft een koning, hoererij met een kerk? Het is geestelijke hoererij, geestelijk! Wat is hoererij? Het is, wel, het is als een vrouw die ontrouw aan haar man leeft. Zij leeft met een andere man terwijl ze een echtgenoot heeft. En deze kerk dan, wendt voor de bruid van Christus te zijn, terwijl zij hoererij bedrijft met de koningen der wereld, met haar onrein leven, onreine belijdenis. O, het is diep en het is rijk. Ik houd gewoon van het Woord. Merk nu op.

     Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

36 Haar "wijn" is wat ze uitbracht, haar stimulatie. "Wij zijn de kerk! Wij zijn degenen die het hebben." Ziet u? Houd dat nu in uw gedachten. In orde. "Dus hij voerde..."

37 Zoals de engel Johannes vertelde: "Ik zal u dit oordeel tonen, dat over deze grote kerk zal komen." Let nu op.

     En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest,...

38 Scharlaken stelt "koninklijk" voor in de Bijbel. De kleur scharlaken betekent "rood". En beest vertegenwoordigt "kracht". Hebt u bemerkt dat het beest opkomt uit de zee? Dat stond in Openbaring 13. En wanneer u het beest uit de zee ziet opkomen, betekent dit dat deze kracht oprees vanuit de mensen. Maar in Openbaring 13, toen dit lam opkwam, kwam hij uit de aarde, geen mensen, de Verenigde Staten! Maar dan daarna had hij twee hoorntjes, burgerlijke en kerkelijke krachten; vervolgens ontving hij macht en sprak gelijk de draak vóór hem deed. Daarom moet u aantekenen dat wij in een religieuze vervolging terecht komen met dezelfde dingen als die men vele jaren geleden in het heidense Rome deed, want het is ZO SPREEKT DE HEER. Nu, wat is het: "zittende op een beest", een kracht.

39 Hebt u het bij Rebekka opgemerkt? Toen Eliëzer haar vond was het in de avondtijd en zij gaf de kameel water. Omdat Eliëzer zei: "Als de jonge vrouw die komt, deze kameel water geeft en mij te drinken geeft, Heer, zal deze het zijn die U verkoren hebt om de bruid van Uw dienstknecht Izaäk te zijn." En terwijl hij nog in gebed was, kwam Rebekka en putte water en gaf hem te drinken en liet de kameel drinken. Merk op, de kameel was een beest. En datzelfde beest dat zij water gaf, was het die haar naar haar bruidegom Izaäk, droeg.

40 En vandaag is de kracht van de Heilige Geest, die de gemeente water geeft en aanbidt, de zaak die haar van deze aarde wegneemt om de Bruidegom te ontmoeten. Ja zeker. Izaäk was buiten in het veld in de avond. Wij ontmoeten de Here niet in de heerlijkheid. Efeze, het vijfde hoofdstuk, zegt: "Wij zullen Hem in de lucht ontmoeten." O, dat maakt de Methodisten bereid om te juichen. Denk eens in! Ziet u? De Here... Izaäk kwam uit zijn vaders huis en was buiten in het veld toen hij Rebekka op de kameel zag aankomen. En zij hield van hem op het eerste gezicht, sprong van de kameel en rende hem tegemoet. Zo is het. Daar ontmoeten wij de Here. En dezelfde kameel die zij water gaf bracht haar naar haar echtgenoot. En dezelfde kracht die de gemeente aanbidt, die de wereld fanatisme noemt, wat de gemeente aanbidt, zal dezelfde kracht zijn die de gemeente zal opnemen in de lucht, om de Here te ontmoeten in de lucht. De Heilige Geest! Ziet u? En kijk, Rebekka was een maagd.

41 En deze vrouw waar wij hier van spreken is een prostituée. Begrijpt u nu wat de kracht is? De kracht, wat het betekent, het beest. Zij was gezeten op een scharlaken gekleurd beest. Welnu, wat voor beest zou het zijn? Scharlaken, dat zou een "rijke kracht" zijn. Welke soort van kerk moet dat nu wel zijn? Zij is een rijke kerk, en ze is een voorname kerk en ze is een machtige kerk en zij heeft invloed in een menigte van volken. En de koningen der aarde bedreven geestelijke hoererijen met haar, dat zijn de grote mannen der aarde. Dadelijk zien we wie zij is en wie deze denominaties zijn.

     En de vrouw was bekleed met purper,... (koninklijk) ... bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostbaar gesteente, en paarlen en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinheid van haar hoererij.

42 Wat had zij in haar hand? Haar doctrine, die zij heeft gegeven aan de mensen: "Wij zijn de kerk. Wij zijn dit!" En zij heeft de koningen der aarde op die manier dronken gemaakt met: "Wij zijn dit. Wij zijn de grote macht! Wij bestrijken elke natie. Wij zijn de grootste kerk die er is. Kom, drink van onze... Hier, schenk er een beetje van uit. Neemt u het. Neem het." Daar hebt u het, ziet u. "En zij had in haar hand een drinkbeker." Kijk.

     En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostbaar gesteente, en paarlen, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol gruwelen, van onreinheid van haar hoererij.

43 Nu vrienden, we lezen geen dagelijks nieuwsblad. Wij lezen Gods eeuwig en gezegend Woord. Alle hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar dat Woord blijft bestaan! Zo is het.

     En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: Verborgenheid: Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

44 Enige tijd geleden predikte ik – ik geloof niet hier in de kerk – over een onderwerp "Het teken aan de wand" en gaf de historische positie weer van Babylon. Elk "isme" dat ooit oprees, elke religie en elk "isme" dat er in de wereld vandaag bestaat, begon in Genesis. Wanneer u nu Hislop's Two Babylons neemt, als u het in de geschiedenis wilt naspeuren, of enige van die fijne boeken, kunt u zelfs elk "isme" dat u wenst op te zoeken, vinden. Ik zal u zo dadelijk terugbrengen naar vrouwenpredikers en u tonen waar dit allereerst begon, zie, reeds in Genesis. En over deze verschillende dingen, hoe zij opkwamen in Genesis. Genesis betekent "het begin". Hoevelen weten dat dit juist is? Genesis is het begin. Alles wat er is, moest een begin hebben.

45 Wanneer ik naar een boom kijk... Ik ben in de bossen geweest voor een aantal, drie, ongeveer twee maanden. Ik heb gezien hoe mooi een boom is. Ik zie hoe hij afsterft; een andere komt in zijn plaats te voorschijn, eeuwigdurend leven. En ik denk daarover na. Ergens had die boom echter een begin. Hij moet een begin hebben gehad. En de enige manier dat zijn bestemming als boom kon worden bepaald als eik, of als berk, of een populier, of een palm, of wat het ook was, moest zijn dat er een Meester-Intelligentie achter stak. Of, als er maar één geweest was, één eikeboom, dan waren er overal in de wereld alleen maar eikebomen geweest. Maar een grote Meester-Intelligentie moet het gerangschikt hebben. Prijst Zijn Heilige Naam! Hij is Degene die de maan en de sterren in het zonnestelsel zet. Hij heeft alles op orde gezet. En Hij zal Zijn gemeente in orde brengen. Zij zal draaien zoals Hij wil dat zij draait; oost, west, noord of zuid, of wat het ook is. Wanneer wij deze denominationele ideeën uit onze gedachten kunnen krijgen en ons geheel in Golgotha werpen, zal Hij haar in orde brengen als wij maar net zo onderworpen zijn als de bomen en Zijn andere schepping. U ziet de maan nooit zeggen: "Ik ben niet van plan vanavond te schijnen. Enige van jullie sterren schijn maar in mijn plaats." Maar wij, o, wij zijn anders, ziet u.

46 Nu, Babylon, kijk hoe Babylon verscheen. Het verschijnt in het begin van de Bijbel. Het verschijnt in het midden van de Bijbel. En het verschijnt aan het einde van de Bijbel. Nu, daar is iets... Het begint met Nimrod. Nimrod stichtte Babylon in de Sinear Vallei, heel dichtbij tussen de Tigris en de Eufraat. En de Eufraat liep er doorheen. En hoe elke weg, door heel dat gebied rechtstreeks naar Babylon leidde. En elk van die poorten was ongeveer vijf meter breed, die poorten waren van koper gemaakt. En wanneer u binnenin de stad Babylon was, leidde elke straat rechtstreeks naar de troon.

47 U kunt vandaag naar Rome gaan en elke weg zal naar Rome leiden. En op elke hoek, bij elke bocht van de weg, staat een kleine maagd Maria met een Christuskind in haar hand, wat zo naar Rome wijst. Ziet u? Het verschijnt in het begin van de Bijbel; het verschijnt in het midden van de Bijbel; en hier is het aan het einde van de Bijbel. Ik wil nu even verder lezen, zodat u hiervan de achtergrond krijgt. Ziet u? In orde. "En ik zag de vrouw..." (Let op nu, "de kerk". Wanneer u "vrouw" ziet, denk dan aan "kerk". Ziet u?)

     En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen,...

48 Waar komt het woord heilige vandaan? Het woord heilige komt van "geheiligd persoon" of "heilig gemaakt persoon", heilig! Goed.

     En ik zag haar dronken van het bloed der heiligen,...

49 Welnu, als deze vrouw de kerk is heeft zij de heiligen vervolgd. En zij is de grootste kerk. Zij heeft macht over heel de wereld. Zij zit op vele wateren. En zij is... De koningen der aarde bedrijven hoererijen met haar. Wel, wie is zij? Zo'n beetje een raadsel. De Geest is nu bezig te... Weet u, er wordt verondersteld dat er negen geestelijke gaven in de gemeente zijn; een van wijsheid en een van verstand, en een van genezing, enzovoort.

     ... en van het bloed der getuigen van Jezus.

50 Het lijkt er op dat zij niet veel gaven om wat Jezus zei. Het ging om wat de kerk zei. Dat is waar. En dat is ook correct.

     En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering.

51 "Ik vroeg mij met verbazing af... Ik... Er was iets wonderlijks om haar heen. Ik verwonderde mij hoe zij..." Laat me nu gewoon Johannes' plaats innemen en proberen dat een beetje te ontvouwen. Johannes zei: "Daar is zij gezeten. Zij beweert een Christelijke kerk te zijn. Zij heeft toegang tot al het geld van de wereld. De koningen der aarde liggen aan haar voeten. Zij is rijk en kleurrijk, maar hoe kan zij dronken zijn van de martelaren van Jezus? Hoe kan zij de heiligen vervolgen? Hoe kan zij die martelaren van Christus vermoorden? En toch beweert zij een Christen te zijn, een Christelijke kerk." Let nu op.

     En de engel zei tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.

52 Nu, dit is hier nu gewoon normaal lezen. U snapt dit wel, dit zal heel eenvoudig zijn.

     Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

53 Nu, dit zal moeten prikken, dus hier is het. Hij zei, merk op: "Wanneer allen", niet maar een paar, maar "allen die op de aarde wonen zullen zich verwonderen", allen zullen zich verbazen. De hele wereld verwondert zich over deze vrouw. Er is slechts één groep die er niet verwonderd over zal zijn en dat zijn degenen die hun naam in het boek des levens van het Lam hebben.

54 Wel, ik kan dit er net zo goed even tussen lassen, omdat we er zo dadelijk op in zullen gaan. Ziet u? Wanneer waren hun namen in het Levensboek van het Lam geplaatst? Vanaf wanneer? Toen zij de laatste opwekking bijwoonden? De avond toen zij naar het altaar kwamen? De avond toen zij lid werden van de kerk? Ik probeer u niet te kwetsen, maar ik vertel u wat de Bijbel zei: "Hun namen waren in het levensboek van het Lam gezet sinds de grondlegging der wereld." Precies! Toen God in den beginne zag dat Hij Zijn Zoon zou zenden en Hij de plaats van de zondaar zou innemen, toen het bloed van Gods Zoon werd gestort... De Bijbel zei: "Zijn bloed werd gestort vóór de grondlegging der wereld." Hoevelen weten dat de Bijbel dit zegt, dat het bloed van Christus voor de grondlegging der wereld werd gestort? Toen dat bloed werd gestort was elk lid van het lichaam, wier naam met dat bloed werd geschreven op het boek des levens van het Lam bij de grondlegging der wereld... Waar maakt u zich zo angstig om? O, broeder! Dat ontsluit de deuren, is het niet?

55 Wel, laten we dit hier nu gelijk lezen en zien of dat wat er staat, juist is, zie. "En de engel zei tegen mij: 'Waarvoor...'" Ik denk dat dit het achtste vers is, "En het beest, dat gij gezien hebt..." Goed. Dat is het.

     Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond,...

     Wij komen daar nog op terug, maar ik wil dat andere krijgen, want daar komen we op.

     ... en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld),...

56 Met andere woorden: er zal een groep op de aarde zijn die misleid zal worden, want hij heeft ze misleid. En er was maar één groep die niet misleid werd en dat was deze, die haar namen in het boek des levens had sinds de grondlegging der wereld. Wij behandelen dit wat later.

57 Merk op, de vrouw, de kerk, was "het geheimenis, Babylon". Wij zien haar bij Nimrod verschijnen. Wat was Nimrods voornemen? Nimrod stichtte een stad en liet alle andere steden schatting betalen aan deze stad. Zouden wij vandaag zoiets kunnen zien? Is er vandaag zo'n plaats? Bestaat er een kerk die heerschappij heeft over elke natie in de wereld? Ja zeker. Bestaat er vandaag een plaats die elke natie schatting aan haar laat betalen? Is er een plaats? Laten we even verder gaan en de rest lezen, zodat u het gehele beeld ervan krijgt. Goed.

     ... ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
     Hier is het verstand, dat wijsheid heeft.

58 Hoevelen weten dat wijsheid één van de gaven van de Geest is? Tot welke groep spreekt Hij dan nu? Hij moet wel spreken tot een groep mensen die de gaven van de Geest in deze kerk in werking hebben.

     Hier is het verstand, dat wijsheid heeft.

59 Stop nu en vind dit hier door al die gemeentetijdperken heen, eruit trekkend; de Heilige Geest die het uitspreekt, hoe die gaven in de laatste dag zouden moeten werken. Nu, wij hebben gaven van genezing werken. O, het gaat goed. Wel, broeder, er zijn andere gaven! Dat is er maar één van. Dat is maar een minder belangrijke zaak. Maar hier is een veel grotere gave. Welke zou de beste zijn, de gave van de Heilige Geest van wijsheid om het Woord van God samen te brengen en de gemeente te tonen waar wij staan, of alleen iemand genezen te krijgen? Wij willen allen gezond zijn. Maar ik zou altijd liever mijn ziel gezond hebben dan mijn lichaam. Oh! Hoor de Heilige Geest door Johannes op Patmos spreken: "Dit hier is tot hem die wijsheid heeft. Laat hem hier naar luisteren." Nu zien we dat hier een beeld wordt gevormd. "Hier is..."

     Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.

60 Er is slechts één stad in de wereld die ik ken... Daar zijn twee steden, waar ik van weet, die zeven of meer bergen in zich hebben. Cincinnati is er één van, wat verondersteld wordt het verzonnen verhaal van Cincinnati te zijn, over een wolf, weet u wel, die... enzovoort. Maar het heeft in ieder geval meer. Doch er is geen kerk die Cincinnati overheerst. Er is maar één plaats in de hele wereld die een kerk heeft welke op zeven heuvels is geplaatst, die de gehele wereld overheerst. Ik ben daar net vandaan gekomen. En daar zag ik waarvan staat: "En hier is tot wie wijsheid heeft." Openbaring 13: "Laat hem die wijsheid heeft de getallen van het beest tellen, want het is het getal van een man." Niet een stel mannen, een groep mannen, maar "één" man. "En zijn getal is zeshonderd zes en zestig."

61 Ik heb vaak gehoord dat boven de troon van de paus van Rome geschreven staat: "VICARIUS FILII DEI". Ik heb me altijd afgevraagd of dat waar was. Trek een lijn en teken het op in cijfers, in Romeinse cijfers en kijk of het zo is. Het is exact de waarheid. Ik stond zó dichtbij de drievoudige kroon van de paus, in een vitrine: "Rechtsbevoegdheid van hel, hemel en vagevuur." Ziet u? Dus die dingen, ik kom er net vandaan, kom net van Rome en weet dat het de waarheid is. Nu weten we dat het uitgebeeld is.

     En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen...(wat in die tijd was), en de één is,... (dat is de ene die nu komt, welke Caesar was) en de ander is nog niet gekomen,... (wat Herodes was, die goddeloos was.)

62 Let nu op. Kijk hoe perfect het is.

     ... en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.

63 Weet iemand hoe lang Herodes [Nero – Vert] heeft geregeerd? Zes maanden. Trok zijn moeder aan een paardentuig door de straat, en verbrandde de stad; en verweet het aan de Christenen. En speelde viool op de heuvelrug terwijl zij... terwijl de stad verbrand werd. Zes – zes maanden. Zie? "En het beest..." Let nu op, kijk wat een schelm hij was. Zie? Let op.

     En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven... (de natuur van de zevende) en gaat ten verderve.

64 Ieder weet wat verderf betekent? "Hel"! En let op waaruit hij opsteeg, de "hel". Wat is het? De bodemloze afgrond. Er bestaat geen fundament voor een Katholieke leerstelling. Er is geen Bijbel voor Katholieke leer. Er bestaat niet zoiets als een Bijbel voor enige Katholieke lering, helemaal niet. Men beweert dat niet. De priester die daar geplaatst is, deze kleine priester hier van de Heilige Hart kerk kwam daar en hij zei: "O, hij..." Ik vertelde hem over het gedoopt worden van Mary Elisabeth Frazier. Hij zei: "O, u doopte haar overeenkomstig de wijze waarop de oude Katholieke kerk doopte."

     Ik zei: "Wanneer werd dat gedaan?"

     Hij zei: "In de Bijbel, uw Bijbel."

65 Ik zei: "Doopte de Katholieke kerk op die manier? Is dat de leer van de Katholieke kerk?"

     "Jawel."

66 Ik zei: "Waarom is het zo veranderd als de Katholieke kerk onfeilbaar is?" Ziet u?

67 Hij zei: "Ja, ziet u, u gelooft allemaal de Bijbel. Wij geloven de kerk." Ziet u? "We geven niet om wat de Bijbel zegt, het gaat er om wat de kerk zegt." Dat is precies waar. U komt er altijd mee tot een ontknoping, probeer het maar eens. Het kan hun niet schelen wat de Bijbel zegt, dat heeft er niets mee te maken. Zij bekommeren zich om wat de kerk zegt. Ziet u?

68 Maar wij geven niet om wat de kerk zegt! Wij geloven wat God zegt! Want in de Bijbel staat geschreven: "Laat ieder mensenwoord een leugen zijn en het Mijne de waarheid." Daarom zijn wij geen denominatie.

69 Let nu op. Luister hier even naar: "Vijf koningen die waren, zijn gevallen, vijf koningen." Als u dit uit de geschiedenis wilt weten, zal ik het u laten zien. "En één is, en één komt nog." Let op "het beest". Nu, het beest was geen koning. Hij was: "één die is, welke niet is; en toch is hij en is niet; toch is hij en is niet." Wat is het? De opeenvolgende pausen, een macht, een beest dat heerst. Dat is toen heidens Rome bekeerd werd om pauselijk Rome te worden. Heidens Rome werd veranderd en het werd toen het pausdom, zodat zij een paus in plaats van een koning hadden en de paus is de geestelijke koning. Daarom is hij een gekroonde, geestelijke koning die beweert de plaatsvervanger van Jezus Christus te zijn. Daar hebt u het.

70 Let nu op. Wij gaan die Katholieke leer te voorschijn halen en u tonen hoe het is doorgedrongen in de Protestantse kerken, hoeveel ervan evenzo in de Protestantse kerk verwikkeld is. Precies tegengesteld aan de Bijbel, absoluut tegengesteld. Welnu, "Een beest, dat was, dat niet is." Herinner u nu, allen op de aarde wier namen niet geschreven stonden vóór de grondlegging der wereld, zullen misleid worden. Laat eens kijken:

     En het beest, dat was en niet is,... (het elfde vers) die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve (Hij zal voortgaan tot hij in de bodemloze afgrond raakt aan het einde van de weg.)
     En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen,...

     Let nu op. Als u hier iets treffends wilt zien, kijk hier:

     ... zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest.

71 Het zijn geen gekroonde koningen; het zijn dictators. Ziet u, zij waren nooit gekroonde koningen, maar ze ontvingen macht als koningen, één uur, tijdens de regering van het beest. Dat is net in deze korte schaduwachtige tijd, waar precies nu dictators optreden. Ziet u? "Ontvingen macht àls koning, één uur met het beest." In orde.

     Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven.

     Dezen zullen tegen het Lam krijg voeren, en het Lam zal hen overwinnen... (glorie!) (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

72 Ik wilde nu wel direct een prediking daarover houden, over de uitverkorenen van vóór de grondlegging der wereld die trouw bleven aan hun roeping! Halleluja! Dat is het. Zij worden genoemd, de uitverkorenen en de getrouwen. En is een voegwoord, ziet u, de uitverkorenen en getrouwen. Zij zullen hem overwinnen, het maakt niet uit hoe voornaam zij worden.

73 En bekommert u zich niet om dit geweldige communisme, de communistische beweging die wij daar vandaag hebben. Dat werkt precies mee in de handen van God. Ik kan het met deze Bijbel bewijzen. Hij zal haar laten boeten voor elke martelaar die ze ooit heeft gedood. Ja zeker. Let op deze koningen die eensgezind zijn en zij zullen haar haten. En de hele natie, de hele wereld, overspoeld door communisme. Waarom, het moet een beweging van God zijn om het te straffen. U zegt: "Een ogenblikje, broeder Branham, communisme, een beweging van God?" Absoluut! Zeker is het een beweging van God. De Bijbel zegt het. Maar het dringt binnen om oordeel uit te spreken over een goddeloos en schandelijk onwettig volk. Wat is in deze wereld overgebleven? Wat hebben we gekregen? Hier onlangs...

74 Ik wil even met mijn onderwerp stoppen als het kan. Ik las in een gedeelte van de Schrift waar een onwettig kind de samenkomst van de Here niet zal binnengaan gedurende veertien generaties. Hoevelen weten dit? Juist. Deuteronomium 23, een onwettig kind. Als een vrouw in het veld gegrepen is – dat betekent van menselijke bescherming verwijderd – en een man overweldigt die vrouw, die man zal haar moeten trouwen. Ongeacht of zij een prostituée wordt, hij zal met haar moeten leven tot hij sterft. En als deze vrouw met hem trouwt, terwijl ze zegt dat zij een maagd is en ze is dit niet, dan kan zij daarvoor gedood worden. En als een man en vrouw die getrouwd zijn een onwettig kind voortbrengen, zal dit kind de samenkomst des Heren niet betreden gedurende veertien generaties. En veertig jaar telt een generatie. Het duurt vierhonderd jaar voordat die zonde ooit Israël verlaat.

75 God haat de zonde! Hoe verwacht u het heilige bloed van de Here Jezus te kunnen vertreden, alleen omdat u tot een zekere denominatie behoort, en verwacht u binnen te gaan? U zult moeten komen over Gods terrein of u komt helemaal niet. Dat is waar. Diaken, prediker, wat we ook maar zijn, het heeft er niets mee te maken. U komt op Gods voorwaarde.

76 Veertien generaties. De persoon die dit met mij besprak en hier nu aanwezig is, zei: "Hoe weten wij dan wie ooit gered zou worden?"

77 Ik zei: "Wat dat betreft behoorde u een goede Calvinist te zijn." Uw naam werd in het Boek gezet van voor de grondlegging der wereld. God neemt die bloedstroom over, dat moet Hij beslissen. Ziet u?

      "Maar wat heeft dat..."

78 Luister. Jullie jonge mensen vandaag, ik weet niet of je naar deze kerk gaat of waar je komt, jullie jonge jongens en meisjes. Beseffen jullie dat de dingen die jullie doen, als er nog een generatie is; dat jullie kinderen zullen worden geoordeeld voor wat jullie doen? Heb je geen respect of fatsoen? Jullie meisjes die hier buiten zijn en deze shorts en dergelijke om je heen dragen, u weet dat het weerkaatst op je dochter. Wist u dat je oma een bakvis was en uw mamma een koormeisje en dat dit de reden is dat u vandaag een "striptease" bent? Zeker. Wat zullen uw kinderen zijn? Ja zeker. God zei dat Hij de ongerechtigheid van de ouders zou bezoeken aan hun kinderen tot in het derde en vierde geslacht.

79 En beseft u, mijn broeder, telkens wanneer u doet wat goed is, dat dit bezocht zal worden aan uw kinderen?

80 Kijk, laten we Hebreeën, het zevende hoofdstuk nemen. De Bijbel zei, toen Melchizédek Abraham ontmoette (na de terugkeer van het verslaan van de koningen) en hem zegende, en zei... Nu, Levi, het gaat over het betalen van tienden. Er staat: "Levi kreeg bevel van de Here om tienden te ontvangen van zijn broeders." En Levi die tienden ontving, betaalde tienden, terwijl hij nog in de lendenen van Abraham was toen deze Melchizédek ontmoette. En Abraham was zijn overgrootvader. Abraham kreeg Izaäk, Izaäk kreeg Jakob, Jakob kreeg Levi; Levi, vader, grootvader, overgrootvader. En terwijl Levi in de lendenen van Abraham was, zei de Bijbel dat hij tienden betaalde aan Melchizédek. Halleluja!

81 Laat niemand u vertellen dat enige beweging in de wereld Gods enorme raderwerk ooit kan onderbreken. Het beweegt gewoon verder! Het werd lang geleden in den beginne ontworpen. Er is geen duivel, of er zijn geen duivels genoeg, om Zijn programma te kunnen onderbreken.

82 Nu, de Bijbel zei niet dat hij het potentieel betaalde. De Bijbel zei: "Hij betaalde tienden", toen hij in zijn overgrootvaders lendenen was. Glorie! Dat is mijn Here. O, Hij wist het zelfs voordat de wereld ooit geformeerd werd. Hij wist alles. En in Abraham betaalde hij tienden.

83 En zuster, broeder, hoe kunt u hier rondrennen; en mensen leven en gaan om met andermans vrouwen en vrouwen breken huisgezinnen – en dan leven zoals u doet! Wat verwacht u hoe de volgende generatie zal zijn? Hier komt het: het is nu niets anders geworden dan alleen een hele onwettige, bevuild geboren hoop verderf. En er is maar één ding voor overgebleven en dat is de atoomtijd waarin wij leven. Dat is absoluut waar. Wij zijn in de eindtijd.

84 Een kleine ouwe jongen zat deze morgen ginds ver in de heuvels van Kentucky, je kon geen drie meter in zijn buurt komen vanwege het maken van sorghum-melasse. Wist waarschijnlijk niet eens wat zijn rechter- of linkerhand was, toen hij hoorde van... Ik was gekomen op een afgebakend terrein. Ik wist niet waar ik was. Ik was in één van die laagten. En ik ging erheen om eekhoorns te jagen. En toen ik daar zat, raakte ik met hem aan de praat. En deze jongen zei dat hij in het leger ging. En terwijl wij over de Here begonnen te praten zei hij ineens: "Prediker, gelooft u niet dat wij in de eindtijd zijn?" Ver weg daar in die bergen!

85 Ik zei: "Zeker zijn we dat. Zeker, zoon, wij zijn in de eindtijd."

86 Alstublieft! Dit is het uur, broeder, waar in wij leven. Wij zijn in de plaats. Kunt u niet zien hoe die moeders en vaders en grootvader en grootmoeder vroeger leefden? Kunt u niet zien hoe papa en mama hebben geleefd? Geen wonder dat wij vandaag verdorven zijn. Geen wonder dat je je hoofd er af kunt prediken: ze zullen evengoed shorts blijven dragen en u in het gezicht spuwen. Zij zullen sigaretten roken en het recht in je gezicht blazen en zeggen: "Bemoei je met je eigen zaken." Waarom? Omdat dit het geslacht is waaruit zij komen. Ik kom er direct aan toe: "Het zaad van de slang". Wij zullen zien waar zij binnendringt, kijken waarom zij zich zo gedragen. Zij zijn de kinderen van de duivel sinds de grondlegging der wereld. Dat is waar. En er blijft voor ons niets anders over, dus oordeel is het enige wat overblijft. Er kan niets anders komen dan oordeel. God zal gewoon de hele zaak wegvagen. En de mensen hebben het zichzelf aangedaan. God bedoelde niet dat het zo zou zijn, maar Hij wìst dat het zo zou zijn. Daarom zei Hij dat hij allen die op de aarde woonden zou verleiden, behalve degenen wier namen in het levensboek van het Lam waren gezet van vóór de grondlegging der wereld.

87 Laten we er acht op slaan. Lees nu een beetje verder. Goed, nu ik geloof dat we bij het twaalfde vers zijn.

     En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest.

     Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven.

     Dezen zullen tegen het Lam krijg voeren, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

     En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.

     En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten,...

88 Bekijk dan nu deze tien hoornen, deze tien "koninkrijken". Kijk, dat stemt allemaal overeen met wat deze dictators zijn. Let op waar dictators naar overhellen. Waar neigt het naartoe? Zeg mij één dictator die niet naar communisme overhelt. En zij zullen (wat?) "de hoer" haten, de vrouw, de kerk. Maar wat? Let op wat het gaat doen.

     ... die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

89 Zij zullen die zaak van de kaart vagen, zowaar als ik hier sta. Wij hadden zojuist tijd om op dat onderwerp van die kerk in te gaan en het door te nemen in de Schrift, waar staat, je leest: "En al de koningen van deze aarde en alle scheepslieden en allen weeklagen, want het grote Babylon ontving haar verwoesting in één uur." Eén uur, haar tijd was gekomen! En o, hoe hij zei: "Weest vrolijk, gij heiligen en al gij heilige profeten, want God heeft het bloed van de heiligen en uw broederen op haar gewroken." Ziet u, dat is waar. Zeker, het communisme speelt precies in de handen van God. Net zoals koning Nebukadnezar precies in de handen speelde, door deze Joden te komen halen toen zij berooid weggevoerd werden.

90 En zonde kan blijven besmetten, rechtvaardig zaad kan daar in verblijven en zaad kan steeds maar blijven bederven en bederven tot het er na een poosje niet meer is. Het bereikt een punt omdat hun moeders en vaders, enzovoort, voordien zo geleefd hebben, zo goddeloos, dat ons niets meer rest. En weet u wat Jezus heeft gezegd? Als Hij het werk niet zou inkorten zou er geen vlees behouden worden.

91 Kunt u het zien? Kunt u zien waarom wij dit kregen? Ik ga geen opmerkingen maken. Arthur Godfrey's en iedereen, weet u, zie, en Elvis Presley heupdraaiend in overall, met haar dat tot in hun nek hangt en heel de wijze waarop deze teenagers zich gedragen. Wat doet het? Wat betekent het? Omdat het is voortgekomen uit een stel die het voorgeleefd hebben, bastaard-mensen, niets minder! O, zij staan te zingen: "Nader, mijn God, tot U" als "bonenplukker Ernie" en al die anderen, op die manier. Ze zingen een of ander loflied, en dergelijke. Broeder, weet u wat het is? Dat is je reinste huichelarij. Ja zeker.

92 Mannen hebben geen recht op deze preekstoel als ze daar optreden met rock-and-roll en boogie-woogie en al die rommel. Hij heeft hier achter deze preekstoel niets maar dan ook niets te zoeken. Dit is voor het priesterschap, de door God geroepenen. Gods geroepen predikers behoren hierachter. En behoren daar niet voor zoiets. Dat is er vandaag aan de hand; zij hebben van de kerk niets meer dan een club gemaakt. Een club is in orde, wilt u dat doen, is dat uw zaak. Maar laat me u vertellen dat er een groot verschil is tussen een club en een kerk. Ja zeker. U moet zulke dingen in een club doen en al die andere soorten feestjes, enzovoort, dat is uw zaak. Maar, broeder, de kerk moet schoongeveegd worden vanaf de preekstoel tot aan de kelder toe. Zo is het. Ik bedoel niet schoongeveegd met nieuwe ramen, en dergelijke. Ik bedoel met een ouderwetse door God gezonden opwekking die de zaak van de ene kant naar de andere kant zal verdrijven. Ja zeker. Zoals bij het aandoen van het licht; als u elektrisch licht laat schijnen op een stel kevers die genieten van een rotte appel. Ja zeker, zij worden uiteen gedreven wanneer het licht aanflitst.

93 Opgelet nu: "Zij zijn eensgezind en geven hun kracht." Ik ben nu daar onder. "De tien hoornen..." Ja. [Vers 17.]

     Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen,... (daar gaat hij) en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk aan het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.

     En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

94 Nu, er is geen enkele reden om in het duister te tasten, wij weten dat het de Katholieke hiërarchie is. Het is niet nodig dat iemand... Ik geloof dit net zo vast als dat ik geloof dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Ik geloof, evengoed als ik geloof een Christen te zijn die hier vandaag staat, dat die Katholieke hiërarchie Vaticaanstad is, de stad die gelegen is op de zeven heuvels. De hiërarchie van de kerk is het beest dat was, dat niet is en zij is Babylon. Het wordt allemaal gewoon perfect helemaal door de Schriften heen precies uitgebeeld. [Leeg gedeelte op de band – Vert] Het is de Katholieke kerk.

95 Nu komt hier het punt dat u zal schokken. U zegt: "Wel, u raakt mij niet, broeder Branham." Maar laat me u iets vragen. Laten we direct teruggaan naar het vijfde vers.

     En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder... de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

96 Wat was zij? H-o-e-r. En zij was een m-o-e-d-e-r. Wat? M-o-e-d-e-r. Zij had iets voortgebracht. Een moeder van zonen? Van hoerendochters! Wat is een hoerendochter? Hetzelfde als een hoer, een vrouw van slechte zeden. Wat maakte haar onzedelijk? Haar leer. Zij beweerde een Christelijke kerk te zijn, maar gaf een door mensen gemaakt dogma uit. En hier zegt zij dat zij had... Als zij de eerste organisatie was, dan ziet het ernaar uit dat er enige organisaties uit haar voortkwamen. Zij was de moeder van hoeren. Is dat juist? Een moeder van hoeren, kon nu geen moeder van jongens zijn. Het kon geen moeder zijn van... Het moest een moeder van vrouwen zijn. En als het vrouwen waren, waren het kerken. Laten we nu eens kijken. Wat komt uit de...

97 Wat was de eerste organisatie? De Katholieke kerk. Wat was de tweede organisatie? Luther. Wat was de derde organisatie? Zwingli. Wat is daaruit voort gegroeid? Calvijn. En toen ontstonden de Anglicanen en vanuit de Anglicaan zo verder tot de Methodist. De Methodist, wat heeft de Methodist voorgebracht? Daaruit verscheen Alexander Campbell. Uit Alexander Campbell kwam John Smith. Uit Alexander Campbell kwam de Christelijke kerk; voorts hadden ze vier of vijf verschillende kerken van Christus en al die andere kleine 'ismen' groeiden daaruit. Dan komt hier de Baptistenkerk die heel wat zijtakken had. Uit de Methodistenkerk komt eerst de Wesleyaanse Methodist, en toen braken zij vier of vijf keer uiteen. Dan komen ze tot een ander soort van Methodist en dan vallen ze weer uiteen, dan komen ze tot de Vrije Methodist. En van daaruit komen ze tot de Nazarenen. En van de Nazarenen tot de Pelgrim Heiligheid en van de Pelgrim Heiligheid zo verder. Dergelijke kleine 'ismen' groeien daaruit, blijven maar doorgaan, elk van die kleine starters in het verleden groeien zo verder. En wat deed ieder van hen? Zij eindigden tenslotte in Pinksteren.

98 En wat heeft Pinksteren gedaan? Hetzelfde als wat hun moeder deed, zij gingen regelrecht terug en organiseerden zich. En wat is het geworden? Een denominatie. Ga er één binnen, het eerste wat ze vragen is: "Wat is uw leer?" Man, zij kammen je uit met een netenkam, om te ontdekken wat u bent, wat u gelooft, ziet u. En als het niet helemaal overeen stemt met hun leer, broeder, word je direct uitgeworpen. En dat is waar.

99 En denk maar niet, omdat u zegt van Pinksteren te zijn, dat u verzekerd bent. Broeder, er zijn net zoveel Pinkstermensen van de weg àf, als òp de weg. Daar ben ik zeker van. Ziet u?

100 Welnu, al deze organisaties, hadden zij de Pinksterzegeningen maar door laten gaan en het niet georganiseerd, het gewoon in een broederschap gehouden en de Heilige Geest de afscheiding laten voltrekken. De Heilige Geest scheidt af. Ananias en Saffira kwamen eens binnen en zeiden zo-en-zo; en de Heilige Geest zei: "Waarom hebt u gelogen?"

101 Maar wij zeggen: "O, dat is broeder Jones, zeg nu niets verkeerd over hem, hij is in de kerk de beste betaler die wij hebben. Ik weet dat hij de Heilige Geest heeft gekregen; ik hoorde hem in tongen spreken en ik heb hem zien juichen in de Geest." Dat zegt niet meer dan erwten gieten op een droge koeienhuid. Ziet u? Het heeft er niets mee te maken. God heeft het voor het zeggen. Hij moet zeggen of hij het heeft, of niet heeft. Absoluut. "Maar wij namen het over in onze organisatie. Wel, wij hebben hem uit de 'Assemblies' gegooid, de 'Oneness' pikten hem op." De Oneness dragen hem een poosje en dan schoppen zij hem eruit. Omdat... zij brengen hem daar en dan pikken de "Jesus Only" hem op. De "Jesus Only" dragen hem een poosje en de volgende die hem dan oppakt is de "Kerk van God". Dan pakt de "Kerk van God der Profetie" hem op, en de Tomlinson beweging krijgt hem. Tjonge! Broeder, als wij niet bijna uitgeput zijn! Dat is in Pinksteren, de laatste opwekking. En nu hebben ze de "blauwe roem" gekregen en de "olie-aanbidders" en die van het "bloed in het gezicht". En, o genade, ik weet niet waar ze nu naar toe gaan. Maar één ding staat vast: de hele zaak is verontreindigd geworden.

102 Wist u dat de Bijbel zei dat het verdorven zou worden? Wist u dat de Bijbel spreekt dat deze dag hier zal zijn, wanneer zelfs de tafels van de Here vol uitbraaksel zullen zijn? En zei: "Wie kan ik lering onderwijzen? Aan wie kan ik het laten begrijpen? Want het is gebod op gebod op gebod, regel op regel." Wie kan Hij doctrine leren? Degenen die afgetrokken zijn van de borst, van mammie. Ziet u?

103 Welnu, er is geen vrouw, een ordinaire vrouw in deze stad, of zij zou een reine dochter kunnen voortbrengen. Dat is zij, als ze geboren wordt en zij kan goed gaan leven. Maar als u geen notitie neemt, haar moeder is van die aard geweest, dat meisje zal negen van de tien keer, zich helemaal precies gedragen als haar moeder. U weet dat dit waar is. Een oude vrouw die een huis van slechte zeden bestiert zou een klein meisje kunnen baren. Ze zou zestien jaar kunnen wezen, zo rein en zedelijk als een lelie, als ze echter zo blijft. Maar het geval is dat zij rechtstreeks terugkeert en handelt zoals haar moeder.

104 Nu was de Katholieke kerk de eerste oude prostituée die opkwam met leerstellingen die zij zelf verzonnen had, bijgelovigheden, waarvan de Bijbel zei: "Zij komt uit de afgrond en zal naar het verderf terugkeren." Dat zei de Bijbel. Als men dat leert is dat verkeerd. Het is verkeerd overeenkomstig Gods Woord. En dan komt hier de Methodistenkerk welke uit haar geboren werd, een prachtige jonge dame, maar wat deed zij? Zij draaide zich direct om en doet dezelfde dingen die haar mammie doet. Laat haar kerkleden shorts dragen, laat ze sigaretten roken, laat ze zich misdragen en doen wat ze maar willen. Daar wordt niets van gezegd. De kleine ouwe halfbakken voorganger daarginds achter de preekstoel is bang dat hij op een dag zonder salaris zal zitten, of op beschuit moet leven.

105 Laat mij u zeggen, broeder, ik zou liever het Evangelie prediken en soda-crackers eten en slootwater drinken en de waarheid erover vertellen. Al zou iedereen van mijn gemeente opstaan en weglopen, ik zou hun de waarheid vertellen. Ja beslist.

106 Wat is er aan de hand? O, het gaat om het inkomen. "O, weet u, ik ben de voorganger van de grootste kerk in de stad." Jullie Baptisten en Methodisten luisteren naar een valse profeet. Welnu, dat is hard, maar alles wat in tegenstelling met deze Bijbel onderwijst is een valse profeet. Het maakt me niet uit hoe beschaafd het mag zijn, het is valse profetie. Zo is het.

107 "O, alles is in orde zolang u uw naam in het boek hebt staan." U kunt uw naam wel in een dozijn boeken hebben staan, als hij niet in het boek des levens staat, bent u verloren! U kunt nog zo goed zijn, u kunt nog zo oprecht en zuiver en zedelijk zijn als het maar kan zijn, dat heeft er niets mee te maken.

108 Ezau was twee keer beter dan Jakob, wanneer het erop aan komt als mens, hij zorgde voor zijn oude, blinde vader, en al het andere. En Jakob was een kleine bedrieger die aan moeders rokken hing, een lief moederskindje. Maar God zei: "Ik heb Jakob lief en wijs Ezau af", nog voordat één van deze jongens geboren was. Romeinen 9 zegt dit. Dat is precies juist.

109 God weet wat er schuilt in een mens. En Hij weet ook wat er schuilt in de gemeente. Wij leven door het brood des levens, het Woord-brood van God. Welnu, daarom zijn wij geen denominatie.

110 Ik wil u nu een andere kleine illustratie geven die ik hier had opgeschreven. "De grote..." In Openbaring 19:2. Ik heb hier iets aangetekend. Ik wil kijken om te zien wat het nu is.

     Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, daar Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed van Zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. (Dat is het einde van de Katholieke kerk.)

111 Wij willen nu ook dat u hier opmerkt dat een denominatie, dat een denominatie hier ook uit de Schriften wordt gevonden, dat de... De Bijbel spreekt nooit van een denominatie. De denominatie komt van de Katholieke kerk. Zij is de eerste moeder van denominatie en elke denominatie is eruit voortgekomen. Nu, dit zal een beetje gaan steken, het zal steeds nijpender worden, ziet u? Maar ik verlang dat u ziet dat denominaties niet uit God geboren of ingesteld werden. Het werd door de duivel ingesteld.

112 Gods gemeente is... Wij zijn niet verdeeld, allen één lichaam, één hoop en leer, één in liefde. Dat is de gemeente van de levende God. Ongeacht wat zij... die dingen, wij zijn tezamen één! Dat is waar. Of hij Methodist of Baptist is, broeder, als hij wedergeboren is en vervuld met de Heilige Geest, is hij mijn broeder, wandelen wij schouder aan schouder. Precies. Ja zeker. Het maakt geen verschil.

113 Mozes. Soms kijkt men rond en zegt: "Je kent dat stel fanatieke Pinkstermensen, broeder Branham, waarom trek je eigenlijk op met zo'n groep?" Weet u wat? Mozes keek naar de kinderen van Israël. Hij keek uit hetzelfde venster als waaruit Farao keek. Farao beschouwde ze als een stel modderkruipers, maar Mozes beschouwde ze als de uitverkorenen van God. Hij wist dat zij de belofte hadden. Waarom? Hij wist het door het Woord. En door geloof... met zijn voet op de troon om Farao te zijn, met heel de wereld aan zijn voeten, zat daar en goot wijn in zijn mond, en prachtige vrouwen om hem koelte toe te wuiven, als de keizer, of de dictator, of koning van de wereld, de jonge Mozes, veertig jaar oud, had het in zijn hand. Hij keek uit over die groep modderkruipers, maar hij wist dat hij één van hen was. Halleluja! Dat is het. Hij wist dat hij één van hen was. En door geloof alleen, koos hij!

114 Ieder zal een keus moeten maken. U moet een keus maken. U zal nu een keus moeten maken. U zal morgenochtend een keus moeten doen. U moet morgenavond een keus maken, als u leeft. U moet een keer kiezen. Broeder, een lange tijd geleden heb ik gekozen. Deze Bijbel was mijn woordenboek. Deze Bijbel was mijn levensboek. Deze Bijbel was het Woord van God. Ik leef door de Bijbel. Met deze Bijbel sta ik.

115 Daarom zag Mozes uit naar de kinderen van Israël. En hij zei niet slechts: "Oh, het zijn wonderbare mensen. Ik heb niets tegen hen. O nee, ik zou geen woord verkeerd over hen willen spreken." Zo doen heel wat mensen vandaag. "O, die Pinkstermensen en die mensen die de Heilige Geest hebben gekregen en die mensen die in Goddelijke genezing geloven, o, ik heb er niets op tegen." Maar zo was Mozes niet. Hij liet Egypte in de steek en werd één van hen. Hij ging heen onder zijn broeders. Hij was één van hen.

116 Broeder, die weg neem ik ook, ik zal de weg gaan met de weinige verachten des Heren, al is het een handvol, wat het ook zij. Zij hebben een belofte gekregen en ik zie hun namen in het levensboek van het Lam. Zij zijn mijn broeders. Zo is het. Maak je keus en sta hun bij. Goed of verkeerd, sta er in ieder geval. Als zij verkeerd zijn, help hen terecht. Ja. Ze worden er niet beter van door hen in de rondte te schoppen. Zie, probeer hen eruit te trekken.

117 Charlie, zoals men over broeder Allen sprak, over het vuur, het bloed in de handen. Ik zei: "Nooit, nooit heb ik A.A. Allen geminacht." Ik zei: "Als ik zou kunnen prediken als A.A. Allen, zou ik nooit een genezingsdienst hoeven hebben." Wanneer het nu gaat om het eens te zijn met het feit dat bloed in uw handen het bewijs is van de Heilige Geest, zal ik daar niet mee instemmen, maar wanneer het komt tot broederschap, is hij mijn broeder. Ik sta schouder aan schouder met hem in de strijd. Zo is het. Als hij fout is, zal ik proberen hem te helpen. En als hij niet verkeerd is, als ik fout ben, wil ik dat hij mij helpt. En zo gaan wij met elkaar om. Let nu op.

     Zij was de Verborgenheid,... Babylon, de moeder der hoeren...

118 Nu vrienden, kunt u zien hoe de kerk vandaag, kunt u zien hoe deze kerken vandaag leven zoals ze maar willen? "Volkomen in orde, ga maar door", zwijn eet zwijn, schenken er geen aandacht aan. "Hoezo? Er steekt geen kwaad in om dat te doen. Waarom, u probeert gewoon ouderwets te zijn." Let nu op haar leer. Ik wil... Let op. Dat is hun gewoonte. Ziet u, dat een paar jaar geleden de Katholieke kerk de enige was die het gaan naar een filmvoorstelling toestond? De Methodistenkerk zou daar niet aan denken, en al die denominaties: "Nee! Dat zijn de werken van de duivel." Ik vraag me af wat er gebeurd is? Ja zeker.

119 En weet u, neem die jonge Katholieke meisjes, zij verschijnen met die kleine... (sommigen van u, oude jongens, zo oud als ik ben...) kwamen naar voren met dit dingetje dat zij tot kniehoogte droegen. Die knaap, ik denk dat hij in de hel is, vanavond. Ik weet het niet. Ik ben zijn rechter niet. Maar toen hij dat eerste smerige lied had gemaakt, dat stiekem door de radio glipte zonder gecensureerd te worden, dat "Rol ze meisjes, rol ze; rol ze op en toon je mooie knietjes." Hoevelen herinneren zich dat toen dit voor het eerst jaren geleden uitkwam? Dat was de eerste misstap daar. Dat is zo. En toen kregen zij die kerel uit Texas welke die vrouwen daar nam die hun onderkleding gebruikten om zich eruit te laten zien als iets wat zij niet waren; en met dergelijke dingen liet men hen begaan. En wat heeft het bewerkt? Het begon binnen te sluipen. Het is een geest.

120 Een man sprak onlangs en zei: "Ik weet niet wat ik moet doen. Ik had een goede, eerlijke jongen en die jongen is zo geworden dat hij pakt wat hij in zijn handen krijgt."

     Ik zei: "Waarom?"

     "Hij gaat om met een dief."

121 Als je rondhangt met iemand die een dief is, word je zelf een dief. Mijn oude Kentucky- moeder zei altijd: "Ga je liggen bij een hond die vlooien heeft, dan sta je ook op met vlooien." Als u een vrouw neemt die niet goed is en laat haar dochter... en plaats haar bij een goede, fatsoenlijke jongen en voor u het weet is hij net zo ordinair als een jonge hond. Omgekeerd net zo. Waar je mee omgaat word je mee besmet. Scheid je af! "Kom uit van hen", zei de Bijbel, "weest gij afgescheiden!" Dat is juist.

122 Als hun denominaties naar zulk bederf terugkeren, door hun mensen te laten... Wel, onlangs hier in een grote, fijne Baptistenkerk, lieten zij de kerk uitgaan. De man kon slechts twintig minuten prediken, want de voorganger moest roken. Heel de gemeente ging naar buiten. Allen stonden daarbuiten op een rij te roken en gingen toen weer terug, voorganger en al. Ik ging naar een kerk van de Vergadering, waar een man met een groot lang kleed aan, zó op de preekstoel stond te leunen, op de preekstoel, en hij vertelde over een zekere bloem die hij boven op de heuvel had gevonden. Dat was ongeveer alles en men ging weer naar buiten. En zijn vingers zagen geel van de sigarettenrook. Jawel. En sprak erover dat de vrouwen, dat de mannen zouden gaan spelen... Hoe heet dit Duitse spel waarmee ze zoveel kaarten uitdelen, weet u? Had... O, ik dacht me het te herinneren. Pinochle! Zij zouden een pinochlespel gaan spelen. Dat is het, geloof ik. Ja, daarmee heb je te maken. Het is compleet kaartspelen. En pinochle in het souterrain! Mijn goedheid! Daar ligt hun fundament! Geen wonder! Wat? Dat doen zij hier met die gokmachines waarmee ze loterij spelen en dan gaan ze tekeer over de Katholieke kerk. Jullie Protestanten zijn net zo smerig als zij, dus wat kunt u er van zeggen? De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Zeker niet. U doet dat en dan zeggen: "Wel, ik ben een Presbyteriaan. Ik ben een Methodist." U bent niets, totdat u wedergeboren bent. Dat is juist. En wanneer u dat wordt, weet u het. Er is iets binnen in u wat u vertelt dat deze dingen verkeerd zijn, en u zult eruit vandaan komen zo zeker als tweemaal twee vier is. U weet dat dit de waarheid is. Zeker. Jawel. Die rommel gaat daarin verder. Waarom?

     ... de moeder der hoeren...

123 Een dezer dagen zal de oude moeder gaan zeggen: "Weet je wat? Tenslotte, lieveling, zijn wij allebei hetzelfde." En weet u wat er dan gebeurt? De Raad van Kerken zullen zich allemaal samen verenigen zoals zij nu zijn. En weet u wat er met een kleine groep zoals deze gaat gebeuren? Jullie zullen ervoor betalen, jongens. Zo is het precies.

124 Maar maak je geen zorgen, het Lam zal hem overwinnen! Want Hij is de Heer der heren en een Koning der koningen en God zal Zijn gemeente gaan leiden in plaats van een denominatie. Hij zal die gouden Olie van de Heilige Geest op die gemeente uitstorten. Broeder, vuur zal van de hemel vallen en tekenen en wonderen zullen plaats vinden, zoals u nog nooit eerder hebt gezien. Ja zeker. "Vrees niet, kleine kudde, het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven." Ja zeker. "Wie volhardt tot het einde!" Daar gaat u. Blijf precies op de weg. Houd uw hoofd naar Golgotha. Deze Bijbel is juist. Maak u geen zorgen.

125 Let op. Er zijn enige gewoonten die ze hebben. Enige zeden die ze hebben. We zouden zo verder kunnen gaan. Voor u het weet lekte het door in de Protestantse kerken. Toen begonnen de Katholieke vrouwen te... Wel, het deed geen kwaad shorts aan te trekken, zolang ze maar naar de kerk gingen en een kleine zakdoek over hun hoofd deden. Een of andere traditie. "Eet op vrijdag geen vlees." En o, waar vindt u ooit het leggen van een doekje op uw hoofd bij het betreden van een kerk? Ik wil dat u mij het Schriftgedeelte toont. Het is valse profetie. In welke kerk wordt u verondersteld een hoed in de kerk te dragen? Wanneer u een hoed op uw hoofd draagt, onteert u Christus, ja; ik spreek over mannen. Vrouwen, u hebt een bedekking, maar ik daag iedereen uit om mij te tonen waar het een hoed of een doekje is. Het is uw haar! Maar u hebt het helemaal afgeknipt. Wat doet u daarmee? O, zeggen ze: "Dat is ouderwets." Als dat zo is, is de Bijbel het! Gods Woord is juist.

126 Ik sprak hier niet lang geleden over de vrouw die Jezus' voeten waste en haar haar nam, weet u, en ze daarmee afdroogde. Ik zei: "De enige manier waarop een vrouw dit kan doen is door op haar hoofd te gaan staan om daar beneden genoeg haar te krijgen om Zijn voeten te wassen en ze daarmee af te drogen." Zo is het. O ja, het is een schande om de wijze te zien... Hier, ijskoud weer, ik liep rond met zo'n dik jack en zij tonen hun naakte lijf.

127 En dan zeggen ze: "Waarom heeft u het altijd op vrouwen gemunt?" Dat heeft u nodig.

128 En u mannen die uw vrouwen toelaat dat te doen, broeder, ik weet niet wat ik van u moet denken. Nu, dat is waar.

129 En u voorgangers, ik vermoed niet dat u hier bent. Maar als u die knaap ziet, zeg hem te komen, zeg hem mij te bezoeken. Ziet u? Als hij niet meer respect voor Christus heeft dan zijn gemeente daarmee te laten begaan, zonder... Nu hij... Zij mogen het misschien achter zijn rug om doen, maar als hij hun er niet over vertelt is hij geen geschikte dienstknecht voor Jezus Christus. Dat is precies juist. Hij is niet geschikt om een dienstknecht van Christus te zijn. Een dienstknecht van Christus behoort onbevreesd te zijn als het gaat om de Bijbel. Zeker. Maar zie daar; zij bezwijken en doen het toch.

130 En dan voor u het weet, moesten de Protestanten het overnemen. U, goede Methodist en u Baptist en u Presbyteriaan of Nazarener, Pelgrim Heiligheid en jullie allemaal. Het komt op hetzelfde neer, het is lood om oud ijzer. Daar bent u: "Moeder der hoeren." Uw denominatie, "Mits men begon in het hoofdkwartier, welk verschil maakt het uit?" Ziet u? Het maakt heel wat verschil uit. Het is nooit begonnen in dat hoofdkwartier. Misschien is het in uw hoofdkwartier gestart, maar niet in dat van boven. Het ligt er aan waar u vandaan komt. Dat is waar.

131 Nu, ik denk niet dat we tijd hebben voor deze andere, misschien laat ik het maar beter liggen voor morgen. In orde, laten we dit kort nemen. Wij hebben hier "doop in water". Wij hebben ook "voorbestemming" en o, vele zaken. Dus laten we deze nemen, deze kleine, korte van "vrouwen predikers" en deze nemen.

132 Nu, vrouwelijke prediker, ik wil uw gevoel niet kwetsen, maar ik wil u iets vertellen. U hebt totaal geen Schriftgedeelte, niet één in de Bijbel. Ja, ik weet waar u op zinspeelt en ik heb die al van u gehad, ja. "En uw zonen en dochters zullen profeteren." Als uw voorganger niet weet wat "profeteren" betekent, weet hij niets. Hij heeft niet erg veel recht achter de preekstoel, maar probeert u te vertellen dat hij een prediker is. Ziet u? Omdat het absoluut van Genesis tot Openbaring veroordeeld wordt. Nu, laat me u dat tonen.

133 Nu wil ik dat u met mij openslaat 1 Timotheüs 2:11. Sla het op en we zullen dit nu uitvinden en we krijgen dit ook hier in Handelingen 2. En luister hier gewoon wat de Schrift over dit onderwerp heeft te zeggen.

134 Welnu, iemand bleef zeggen: "O, broeder Branham, u bent gewoon een oude vrouwenhater." Ik ben helemaal geen vrouwenhater. Ik zie alleen niet graag dat vrouwen een plaats innemen waarin zij niet behoren. Herinnert u zich Howard Shipyard, één van de meest succesvolle scheepswerven die er is aan de Ohio Rivier? Zij hebben daar een vrouw over aangesteld. Kijk wat er gebeurde. Zij hebben de vrouw stemrecht gegeven. Kijk wat er is gebeurd.

135 Laat me u nu vertellen. Niet alleen om me tegen de vrouwen af te zetten. Ik wil dat de mannen begrijpen dat u daar ook in gemengd bent. Maar laat me u iets vertellen, broeder. Deze natie is een vrouwennatie. Ik zal dit door de Schrift aan u bewijzen met alles waarmee u het bewezen wilt hebben. Zij is dat. Wat verschijnt er op ons geld? Een vrouw. Waar wordt zij gevonden? Hier in Openbaring ziet u haar. Zij is ook nummer dertien. Alles wat zij begon; dertien sterren, dertien strepen, dertien koloniën. Dertien, alles was dertien om mee te beginnen. Zij verschijnt in het dertiende hoofdstuk van Openbaring. Een vrouw, dertien!

136 En in 1933, toen wij hier samenkomsten hadden, waar die Church of Christ nu staat, het oude Vrijmetselaars-huis, toen kwam daar het visioen van de Here tot mij en voorzegde dat Duitsland zou oprijzen en die Maginot Linie daar zou plaatsen. Velen van u herinneren het zich en hoe zij zich daar allen in zouden verschansen en de Amerikanen zouden een grote nederlaag lijden bij die linie. En ook werd gezegd wat er plaats zou vinden, en over Roosevelt, en dergelijke, hoe zij het klaar zouden spelen om die vierde termijn te halen. Perfect, gewoon precies zoals het gebeurde. En ook zei, dat de auto's langzaam aan meer de vorm van een ei zouden krijgen tot ze in de laatste dagen geheel de vorm van een ei bereikt hadden. En ik zei: "Het zal geschieden dat die auto's niet door een stuurwiel bestuurd zullen worden. Iets anders zal ze besturen." Het zijn deze auto's die ze nu uitbrengen, met afstandsbediening voor de veiligheid. Dat is correct. Je zal een stad niet meer binnen kunnen gaan, of in 30 km gebied, u kunt daar slechts 30 km rijden. U kunt niet op een andere auto botsen, omdat er afstandscontrole op zit. Ziet u, het gaat er op dit moment naar toe. En ik zei: "Herinner u, in die dag, voordat de eindtijd komt, nog voor de eindtijd komt, dat een vrouw..." Nu, u allen, houd dit opgeschreven en bewaar het. Er zal een geweldig machtige vrouw oprijzen, die of president of dictator is, of een grote, machtige vrouw in deze Verenigde Staten. En ze zal ondergaan vanwege de invloed van vrouwen. Bedenk, dat is ZO SPREEKT DE HERE. Ziet u.

137 En zij is verkeerd. En waarvoor is dit gegeven? Laat me het u vertellen. Wees geestelijk. Open uzelf. Kijk. Waarom begon het? Om de Katholieke kerk een plaats te geven om binnen te komen. Ziet u? U aanbidt deze filmsterren en al die andere verschillende zaken hier. Herinnert u zich de prediking die ik gehouden heb? Margie, herinner jij je het, jaren geleden, over de invasie van de Verenigde Staten, om de Amerikaanse regering omver te werpen? En hoe dat ik zei hoe hij in Parijs voor de dag kwam nadat wij ze daar hadden gered van die vrouwen, wijn en grote feesten. En het werd midden in Hollywood aangestoken. Nu, in plaats van dat wij uit Parijs modellen halen, halen zij ze hier. Wat heeft het veroorzaakt? Wij lieten uw kinderen niet naar de film gaan, maar de film kwam regelrecht in de televisie, bewoog zich er regelrecht door en verontreinigde de hele zaak, dreef haar er precies uit. En hier zijn wij vandaag, alle jonge meisjes en jongens zijn allemaal dol op één van deze televisie-acteurs. Wat betekent het? Het baant een weg. Jongen, één vrouw van slechte zeden kan meer mannen naar de hel zenden dan alle kroegen die u in een stad zou kunnen plaatsen. Dat is zo. Kijk hoe zij met haar uitgetrokken kleding langs de straat loopt; het kan met niet schelen wie de man is, als hij een gezonde, normale man is moet er, wanneer hij naar die vrouw kijkt, wel iets zijn wat over hem heen komt. Wees nu eerlijk. Het maakt me niet uit...

138 Ik heb al jaren lang de Heilige Geest. Je kunt niet kijken naar een vrouw die half gekleed is... Ik heb een klein kruis in mijn auto hangen, velen van u hebben het gezien. Iemand vroeg mij eens: "Bent u Katholiek?" Waar kregen de Katholieken ooit een optie op het kruis? Het kruis betekent "Christen".

139 Die kleine, oude St. Cecilia's, en dergelijke, zijn het merk van het Katholicisme. Wij geloven niet in dat gedoe. Wij geloven in Christus. Zij hebben allerlei dode mensen die zij aanbidden. Het is een hoge vorm van spiritisme. Dat is alles, dodenaanbidding. Er is zoiets dergelijks niet, nee.

140 Ik vroeg die priester en zei: "Waarom dan deden als... als Petrus de eerste paus was?"

      Hij zei: "Dat is waar."

141 Ik zei: "Waarom heeft Petrus dan gezegd: 'Er bestaat geen andere middelaar tussen God en mens dan deze man Christus Jezus'? En jullie hebben vijfduizend dode vrouwen, en van alles, die jullie middelaar maken. Wat is er gebeurd?" Alstublieft. Zij hebben daar geen antwoord op. Dat is juist.

142 Nu, enigen die hun leer hebben, hun verkeerde leer, een stel valse Protestantse profeten, zijn langs gekomen en onderwijzen dat, en u Protestanten slikt dat. Zo is het precies. Denominaties en vormen van doop en verschillende inzettingen, en dergelijke, waar u doorheen gaat, welke absoluut onschriftuurlijk zijn. Het is tegen de Schrift in, toch geeft u zich eraan gewonnen. Dat is de waarheid.

143 Luister nu hiernaar, over de vrouwelijke predikers. Goed. Allereerst Timotheüs. Ik wil 1 Timotheüs 2:11 lezen. Luister nu wat er hier staat.

     Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.

     Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil dat zij in stilheid is.

144 Ik ben er niet verantwoordelijk voor dat het daar in staat. Ik ben wel verantwoordelijk om u te vertellen dat het er in staat.

     Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. (Als u wel eens een Orthodoxe kerk bent binnen gegaan en hen hebt gadegeslagen... Ziet u?)
     Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst,... (dat ze voorganger, diaken, of zoiets is, ziet u) ... over de man heerst, maar wil dat zij in stilheid is.

     Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.

145 Wist u...? Luister nu vrouwen. U, goede, rechtvaardige Christelijke vrouwen, bent het beste wat God een man zou kunnen geven, anders zou Hij hem iets anders geven. Ja zeker. Ziet u? Een vrouw was zelfs niet in de oorspronkelijke schepping. De vrouw is geen geschapen product van God. Zij is een bijproduct van een man. God maakte de mens, zowel man als vrouw. En Hij scheidde ze. En nadat de mens reeds op aarde had geleefd en de beesten een naam had gegeven en hier een lange tijd had geleefd, nam Hij een rib uit Adams zijde, als een bijproduct en maakte er een vrouw uit. Adam werd eerst geformeerd en daarna Eva. Kijk nu.

     En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

146 God nam de man. De duivel nam de vrouw. Kijk het recht in de ogen. Wat gebeurt er vandaag? Kijk naar de echte gemeente van God, die zal zeggen: "Jezus." De antichrist zal zeggen: "Maria." Let op deze geesten (Zie?), daar zijn ze. "Gegroet Maria, moeder van God, gezegend zijt gij onder de vrouwen en bid nu voor ons, zondaars, in de dag van onze dood. Amen." Maria bidden? O, mijn goedheid! Zie, daar gaat u: "vrouwen", het voorwerp van de duivel. Christus, het voorwerp van aanbidding en de Enige! Daar hebt u het. Daar hebt u het!

147 Adam werd eerst geformeerd en daarna Eva. Adam was niet verleid. En hoe zou u een vrouwelijke voorganger, diaken, kunnen hebben? Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid. Zij was eigenlijk... Zij dacht niet dat zij verkeerd was, maar zij was het wel. "De vrouw, verleid zijnde, was in overtreding", omdat zij zijn... Telkens wanneer een begrafenisstoet door de straat komt heeft een vrouw het veroorzaakt. Elke keer dat een baby het uitschreeuwt heeft een vrouw het veroorzaakt. Iedere keer dat er iemand sterft heeft een vrouw het veroorzaakt. Elke grijze haar, een vrouw veroorzaakte het. Elk ding, en de dood, een vrouw heeft het veroorzaakt. Alles wat verkeerd is heeft een vrouw veroorzaakt. En dan haar tot hoofd van een kerk stellen, voorganger, o, soms bisschop. Schande over ons.

148 Laat me nu deze voor u opslaan, nog één voor een moment. Laten we naar 1 Korinthe 14:32 gaan en zien wat Paulus hierover zegt en dan gaan we straks direct naar nog een paar. En dan willen we u niet te lang houden, zodat u morgen zo vermoeid bent dat u niet terug kunt komen. Goed. Ik wil nu lezen. Hoevelen geloven dat Paulus een geïnspireerde leraar was? Bedenk nu dat Paulus dit ook naar Timotheüs schreef. Ziet u? Nu 1 Korinthe 14:32. Laten we hier gelijk beginnen en hier lezen, 14:34, geloof ik.

149

     Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; (Hebt u gehoord wat hij zei?) Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn,...

150 Hebt u daarover een aantekening? Als dat zo is, lees het na en kijk of het niet Genesis 3:16 vermeldt, waar God Eva vertelde, omdat zij naar de slang in plaats van naar haar man had geluisterd, dat hij al de dagen van haar leven over haar zou heersen. Hoe kan de vrouw dan heersen over de man, door voorganger of diaken te zijn, terwijl de Bijbel heeft gezegd: "laat haar gehoorzaam zijn", precies zoals het in den beginne was toen God... God kan niet veranderen. U kunt het Woord niet hier iets laten zeggen en dan daar iets anders. Dat doet het niet. Het is steeds hetzelfde. Dus in den beginne, daar...

151 Als ik de kans krijg, wil ik voor dit voorbij is, voor u die huwelijk- en echtscheidingzaak ontrafelen. Ik heb het nog nooit in deze gemeente gedaan. Maar let op dit dubbele verbond. De een zegt dat zij wel trouwen kan; de ander zegt dat zij níet kan trouwen; en die zegt dit, dat en nog wat. Wacht maar eens even en zie wat de Bijbel zegt wanneer wij er toe komen. Ziet u? Goed. Kijk hier.

     Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

152 Dan werd hun in het Oude Testament niet toegestaan te spreken, omdat Paulus hier zei dat het hun niet werd toegelaten. Is dat juist? "Laat uw vrouwen zwijgen, onder gehoorzaamheid." Als u nu in uw kantlijn leest zal het u terugvoeren naar Genesis 3:16. Ziet u? Goed. "Gelijk ook de wet zegt."

     En zo zij iets willen leren, laat ze thuis hun eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken.

     Is...?

153 Kijk nu naar het vraagteken in elk van uw Bijbels, naar dat "Is...?" Wat maakte dat Paulus dat zei en het zo uitbeeldde? Als u wel eens de brieven zult doornemen die de Korinthiërs aan Paulus hebben geschreven... (Nu, u kunt ze in elke goede bibliotheek krijgen, ziet u) die de Korinthiërs aan Paulus schreven. Zij schreven en vertelden hem, nadat deze vrouwen die bekeerd waren... Zij hadden daar een godin, "Diana" genaamd, die ook die van Efeze was. En de Korinthiërs aanbaden precies eender, omdat het een heidense godsdienst was. Op een dag vond men een rotssteen in het veld, die leek op de gestalte van een vrouw. Zij zeiden: "God is een vrouw en zij liet haar beeld voor ons naar beneden vallen." En haar tempel overtrof Salomo's tempel grandioos, zeiden de geschiedkundigen. O, het was allemaal marmer, met goud ingelegd; waarbij Salomo's tempel gemaakt was van ceder, met goud ingelegd. Ziet u? Deze overtrof haar verre. En voorts, als God dan een vrouw was, kon zij zeker wel vrouwelijke priesters hebben. Zeker, als God een vrouw is, dan is de vrouwelijke prediker in orde. Maar God is een Man. De Bijbel zei dat Hij een Man was en Hij ìs een Man. Ziet u? En als God een Man was, dan zouden het mannen moeten zijn.

      Merk hier nu op: "Is...?"

154 Enigen van die vrouwelijke priesters dachten, toen zij van het heidendom tot het Christendom werden bekeerd, dat zij hun ambt als prediker konden handhaven, dat ze gewoon konden overstappen, dat als zij daar over Diana predikten, zij hier over Christus konden prediken.

155 Hij zei: "Is...? Is het Woord van God van u uitgegaan?" Luister hier naar. Broeder, hoe kunnen voorgangers dat doen? Het zesendertigste vers.

     Is het Woord van God van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen?

     Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk,... (hoeft zelfs geen profeet te zijn, gewoon een geestelijk denkend mens) die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, geboden des Heeren zijn. (Gelooft u dat?)
     Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend.

156 Welnu, dit is net zo duidelijk als ik het kan plaatsen. Ziet u? Hij zei: "Als een man een geestelijk mens is of een profeet, zal hij wel weten dat wat ik hier schrijf de geboden des Heren zijn." Maar hij zei: "Indien hij van plan is onwetend te zijn, laat hem gewoon onwetend." Dat is het enige wat u kunt doen, willen ze daarin verder gaan, dan moet u ze gewoon laten gaan, omdat hij het daar heeft zien beginnen.

157 En een zekere vrouw vertelde mij, ze zei: "O, Paulus was gewoon een oude vrouwenhater."

158 Hij was geen vrouwenhater! Weet u, Paulus was de apostel voor de heidengemeente. Kijk hier. Weet u dat Paulus... Hoevelen geloven dat dit was wat Paulus predikte? Zei hij dit hier? En Paulus zei...

159 U zegt: "Wel, een ogenblikje nu, broeder Branham. Een ogenblikje! Onze bisschop zegt dat het goed is. De algemene opziener, de vergadering zegt dat het goed is. De bisschop van de Eenheid zegt dat het goed is."

160 Het maakt me niet uit wat zij zeggen. Het is verkeerd! En ik heb u verteld dat wij dit stevig vast maken. En valse profeten zouden dat zeggen. Want de Bijbel zegt: "Indien iemand meent geestelijk te zijn, of een profeet, laat hij dan wèl weten dat wat ik zeg de geboden des Heren zijn." En als zijn geest niet overeenkomt met dat Woord, is hij een valse profeet om mee te beginnen. Ik zou liever een vrouwenhater dan vrouwenliefhebber zijn om me op te houden met zulk spul, om me bezig te houden met zo'n gedoe als dat in de gemeente van God, tegengesteld aan de verordeningen van God. En Paulus zei... neem Galaten 1:8: "Indien een engel uit de hemel een ander evangelie zou prediken dan ik u gepredikt heb, die zij vervloekt." Nu, wat gaat u daarmee doen?

161 Nu zegt u: "Wat nu met 'Uw zonen en dochters zullen profeteren', in Joël, wat Petrus aanhaalde op de Pinksterdag?" Dat is precies juist.

162 Wist u, dat de enige manier in het Oude Testament, en de enige manier nu, waarop iemand in het verbond kan komen, was door... Aan Abraham werd de belofte gegeven en het zegel van de belofte was door de besnijdenis. Hoevelen weten dat? Dit was Gods bevestiging.

163 Zoals een Baptistenbroeder zei: "Broeder Branham, o, wij Baptisten hebben de Heilige Geest ontvangen."

     Ik zei: "Wanneer kreeg u het?"

     Hij zei: "Het uur dat wij geloofden."

164 Ik zei: "Paulus zei: 'Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt?'" Ziet u? Ik zei: "Nu, u Baptisten, krijg iets daarvan en dan zullen wij over eeuwige zekerheid met u spreken", zei ik.

     "Maar goed, waar vindt u zoiets?"

165 Hij zei: "Hebt u het ontvangen sinds u geloofd hebt?" Zij waren gelovigen en juichten en hadden blijdschap, enzovoort, maar zij hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Paulus zei dit, ziet u? "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sedert u geloofde?"

     Zij zeiden: "Wij weten niet of er enige Heilige Geest is?"

     Hij zei: "Hoe werd u dan gedoopt?"

166 Zij zeiden: "Wij zijn gedoopt." Maar verkeerd. Dus moest hij weer worden overgedoopt. In orde.

167 Merk dit nu op dat deze vrouwelijke predikers, toen zij binnenkwamen, dachten dat zij hun autoriteit konden meenemen. Maar het wordt door God absoluut niet toegestaan zo te doen. En wij zijn precies op dit onderwerp hier, over deze vrouwen, zie. En nu zei hij: "Als er iemand onder u is, die geestelijk is, of een profeet, laat hij dan erkennen dat wat ik schrijf de geboden des Heren zijn. Maar als hij hiermee niet rekent dan wordt er met hem niet gerekend." En daarom staat deze Tabernakel het niet toe, noch bevestigt vrouwelijke predikers, vrouwelijke diakenen, noch laat haar iets doen als een bediening in deze kerk, omdat dit Schriftgedeelte hier open en bloot ligt.

168 Welnu, de Bijbel zei inderdaad: "Uw zonen en uw dochters zullen profeteren." Wat betekent het woord "profeteren"? Kijkt u maar na. Het is: "iets vertellen onder inspiratie" of "iets voorspellen". Het is een samengesteld woord.

169 Evenals 'heiligen' betekent: "te worden schoongemaakt en opzij gezet voor dienst." Of het is een samengesteld woord, dat meer dan één ding betekent, zoals wij zoveel hiervan in het Engels hebben.

170 Wij zeggen bijvoorbeeld het woord "board". Wel, wat zou het woord board betekenen? U zegt: "O, hij bedoelt, hij betaalde zijn kostgeld." Nee, dat deed hij nooit. "Hij bedoelde, hij boorde een gat." Nee, dat deed hij nooit. "Hij bedoelde, hij verveelde zich." Of, ziet u, gewoon een woord, u moet dan weten waarover u spreekt. Zie?

171 En zo is het met dit samengestelde woord, waar staat: "Uw zonen en dochters zullen profeteren." Nu, de enige wijze dat God...

172 Deze Baptist zei: "Wel, wij hebben de Heilige Geest ontvangen." Ik zei... "toen wij het geloofden." Ik zei... Nu (ziet u?), hij zei: "God gaf Abraham de..." Hij zei: "Abraham geloofde God." Dit is de wijze zoals hij het stelde. Hij zei: "Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid." Hoevelen weten dat dit de waarheid is? Kijk nu hoe gemakkelijk Satan dit op een broeder kan schuiven. Ziet u, net zo makkelijk. Nu, dat is Schriftuurlijk.

173 Broeder, ik zal u zeggen, in deze plaats hier, u zou gezalfd moeten zijn voor u dit betreedt. U behoorde te bidden in uw binnenkamer. Mensen zeggen: "Waarom gaat u de mensen niet bezoeken?" Broeder, als u van plan bent tegen de mensen te praten of hen te leren dan kunt u maar beter een poosje alleen blijven met God, voordat u die preekstoel betreedt. Ja zeker, zie, omdat Satan schrander is, zeer schrander.

174 Hij zei nu, merk op, hij zei: "Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid." Dat is juist. Hij zei: "Nu, wat kan Abraham meer doen dan geloven?"

     Ik zei: "Dat is alles wat hij kon doen."

175 Hij zei: "Hoeveel meer kunt u doen, of iemand anders, dan geloven?"

176 Ik zei: "Dat is alles wat wij kunnen doen. Maar kijk, broeder, toen verzoende God, of erkende, Abrahams geloof. Hij gaf hem het zegel, het teken der besnijdenis als een zegel van het verbond. Hij gaf hem dit. Hij zei: 'Nu Abraham, Ik erken je geloof, dus zal Ik je nu een teken geven dat Ik je heb aangenomen.'"

177 Dus besneed Hij Abraham en dat was een zegel van het verbond. En nu in deze dag... Een vrouw kon niet in dat verbond zijn; alleen een getrouwde vrouw. Vind maar uit, een vrouw kon niet besneden worden; dus moest het er bij ingesloten zijn, dus zij en haar man zijn één. Zij zijn geen twee meer; zij zijn één. Hoevelen weten dit? De Schrift zegt het. Dus, is zij getrouwd dan is zij één geworden. En ga maar verder en kijk hier in Timotheüs, waar hetzelfde wordt gezegd: "Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengend, als zij blijft in het geloof en heiliging, met ingetogenheid."

178 Welnu, de besnijdenis van het Oude Testament was toen in het vlees, maar in dit Nieuwe Testament zei Joël: "Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profeteren." Het woord profeteren betekent nu niet onderwijzen. Het profeteren betekent òf "een ervaring vertellen onder inspiratie", òf "iets voorspellen wat vast staat te gebeuren." En wij weten dat er in het Oude Testament profetessen waren. Zij konden nooit hardop spreken in het gebouw, hardop spreken in de kerk, in de gemeente, als een leraar. Maar zij, Anna en velen van haar in de tempel, waren profetessen. Ook Mirjam was een profetes, of zoiets. Zij had de Geest op haar, dat is waar, maar zij had haar beperkingen van plaats. Vrouwen kunnen heden profetessen zijn, absoluut; maar geen leraars, enzovoort, hier achter de preekstoel. Doet u het toch, dan laat u de Bijbel Zichzelf tegenspreken. De Bijbel kan niet het ene hier zeggen en iets anders daar. Hij moet steeds hetzelfde zeggen of het is niet het Woord van God. Ziet u? Dus, "Uw zonen en uw dochters zullen profeteren" betekent dat zij voorspellen of getuigen zullen. Welnu, zoek dit op en neem het Bijbels woordenboek en kijk of dat niet goed is. "Uw zonen en dochters zullen profeteren."

179 De Bijbel spreekt ook over een vrouw die deed alsof... of beweerde dat zij... Dit zou ook bij de Katholieke kerk bij dit onderwerp van pas komen, waar wij nu over gaan spreken. Laten we het boek Openbaring openen en het tweede hoofdstuk nemen, het twintigste vers, nu wij er toch dichtbij zijn, zodat u hier zou mogen opmerken en zien hoe duivels die zaak kan zijn, sprekend over deze laatste dagen wat zal plaats vinden, hoe deze... wat deze vrouw zou zijn. Vergeet niet dat de Katholieke kerk een vrouw is. Wij hebben dit zojuist gelezen, is het niet? Luister nu wat er staat. Openbaring 2:20. "Maar..." Hij spreekt tot de gemeente van Thyatire, "Maar..." Welke de Middeleeuwse gemeente is, die hier door de donkere Middeleeuwen ging.

     Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die van zichzelf zegt, dat zij een profetes is, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten. (Ziet u?)

180 Als u ooit opmerkt, let op deze gemeentetijdperken, dan gaan we sluiten. En dan gaan we morgenochtend die andere dingen opnemen. Let op. Onder de gouden kandelaren van de Joodse tabernakel, binnenin, van de toonbroden, enzovoort, waren zeven gouden kandelaars. U allen weet dat. Er zijn zeven gemeentetijdperken. Dat spreekt van zeven gemeentetijdperken. Als u nu in Openbaring 1 opmerkt, zien wij Jezus staan temidden van de zeven gemeentetijdperken, de zeven gouden kandelaars, toen hij zich omkeerde en Eén gelijk de Zoon des mensen zag staan, gekleed met... Wat het betekende? Het was een bruid uitgebeeld, staande in de kandelaars.

181 In het Oude Testament namen zij deze ene kandelaar en staken hem aan, namen de andere kandelaar en staken hem met de vorige aan, en staken zo de ene met de andere aan tot ze alle zeven kandelaars op die manier hadden aangestoken.

182 Als u wilt opmerken, toen God in het begin met de Joden begon te handelen en zij het gouden tijdperk waren doorgekomen... En het donkerste tijdperk van de Joodse bedeling, die God met de Joden had, was toen tijdens Achabs regering. En als u opmerkt bij het lezen van die gemeentetijdperken, keert Hij daar weer regelrecht op terug. Hij zei, nu, een klein stukje daarvoor... Nu, midden in dat donkere tijdperk, vijftienhonderd jaar daar, of eerst in de tijd van Achab en de Joden. Het donkerste tijdperk dat zij hebben gehad was toen Achab Izebel trouwde en afgoderij in Israël bracht en heel het volk afgoderij liet bedrijven naar het voorbeeld van Achab met Izebels god. U herinnert zich dat zij heilige bossen hebben opgericht en de altaren van God hebben neergehaald. En Elia riep uit dat hij "de enige" was, maar God had er nog zevenhonderd [zevenduizend – Vert], die nog nooit hun knie voor Baäl hadden gebogen. Herinnert u zich dat? Dit is dat type van die uitverkoren gemeente die er uit komt. Ziet u het daar. Begrijpt u hoe het zit?

183 Nu, in deze gemeente, als u notitie wilt nemen van de eerste gemeente, de eerste gemeente, de gemeente van Efeze, was een geweldige gemeente. Hij zei: "U hebt nog leven." En als u opmerkt begon elke gemeente steeds meer te verflauwen tot het kwam bij Thyatire. Dan kwamen die vijftienhonderd jaren. Dan komt het aan de andere kant te voorschijn: "En u hebt nog een weinig licht. Versterk wat u hebt, opdat uw kandelaar niet wordt weggenomen." En zo gaat het verder tot het gemeentetijdperk van Filadelfia, en dan in het Laodiceaanse gemeentetijdperk.

184 Nu hier komt het mooie. Oh! Hier houd ik van, broeder Smith. Zie, kijk hiernaar. In dit gemeentetijdperk zoals wij het doornamen... Let op. Het eerste gemeentetijdperk was dat van Efeze, het gemeentetijdperk van Efeze. Nu, elk van deze gemeentetijdperken tot het deze vijftienhonderd jaren bereikte... Lees het nu vanavond wanneer u naar huis gaat, als u tijd hebt, of vroeg in de morgen, voordat u naar de kerk gaat, in het eerste, tweede en derde hoofdstuk van Openbaring. U zult in elk van deze gemeentetijdperken zien dat Hij zei: "Gij hebt een weinig kracht maar u hebt Mijn Naam niet verloochend", tot Hij kwam aan deze vijftienhonderd jaren van Thyatire, de Middeleeuwen. Dan komt Hij aan de andere zijde te voorschijn en zegt:

     ... dat gij de naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood.

185 En geen van die andere gemeentetijdperken, deze of het gemeentetijdperk van Filadelfia heeft die Naam ooit meer opgepakt. Men ontving nooit die Naam, omdat hij gedurende deze tijd was verdwenen. O, hoe zouden wij dat nu kunnen toeschrijven aan die valse leringen en u daar precies tonen dat het een moeder is, de Katholieke kerk, de moeder van dit alles, hoe zij "moeder, de verborgenheid Babylon" is. En dat is... kijk naar dit gemeentetijdperk hier; toen zij te voorschijn kwam had zij een beetje licht, toen werd het steeds maar minder en dan komt ze deze vijftienhonderd jaren in een organisatie terecht. En nu komt ze te voorschijn niet als de gemeente van de Here Jezus Christus, maar als de Katholieke kerk. Hoe kwam Luther te voorschijn? Als de Lutherse kerk. Hoe kwam de Baptist te voorschijn? Als de Baptisten kerk. Niet Zijn Naam, niet Zijn Naam; een andere naam, "gij hebt een naam". "Want er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor u gered kan worden dan alleen door de Naam van Jezus Christus." "Gij hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood", dat is bij die denominatie.

186 "O, ik ben een Presbyteriaan" en u bent dood! "O, ik ben een Baptist", en dood! U leeft alleen als u tot leven komt in Christus Jezus. Dat is waar. Uw verkeerde waterdopen, foute doop: besprenkeling, uitgieten, in plaats van onderdompeling; en gebruikt "Vader, Zoon en Heilige Geest", in plaats van de Naam van de Here Jezus Christus. Al deze verkeerde zaken gaan maar door zoals de Bijbel spreekt, terwijl het zo snel mogelijk binnen stroomt. En wij laten het hier toe gezamenlijk met degenen...: "O, mijn kerk gelooft het op deze manier." Maar de Bijbel zegt dit. Zie? Niet zulke dingen. Zoiets bestaat niet.

187 En er staat niet in de Bijbel dat zij hun tong uitstaken en de heilige eucharistie namen en dat de priester de wijn dronk en het de Heilige Geest noemt. Nimmer in de Bijbel schudden zij de hand, gaven de rechterhand der gemeenschap en noemden het de Heilige Geest. Nooit is iemand opgestaan die zei: "Nu ben ik een gelovige" en ontving de Heilige Geest. Als dat zo was dan zou Handelingen 2 op deze wijze gelezen moeten worden: "En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, kwam een Roomse priester er aan met zijn boord omgedraaid. Hij kwam toelopen en zei: 'Ieder van u, steek nu uw tong uit en neemt de heilige eucharistie, de eerste communie.'" Zou dat niet een manier zijn om Handelingen 2 te lezen?

188 Goed, u, Protestanten, bent even slecht. Keert daar terug en zegt: "Nu lopen we naar u, Methodisten, toe, nemen hen op de rechterhand, geven hun de rechterhand van gemeenschap, met zes maanden proeftijd." Waar leest u dat in Handelingen 2? Ziet u? Waar haalt u dat vandaan?

189 Er staat: "Toen zij allen eensgezind bijeen waren!" Er is nooit een bisschop gekomen die dit deed en er is nooit een priester verschenen die dat deed. "Maar er kwam een geluid uit de hemel als een geweldige gedreven wind die het gehele huis vulde waar zij gezeten waren." Zo ontvingen zij het, ja zeker, als een geweldige gedreven wind die vanuit de heerlijkheid kwam. Niet van over de straat of van een denominatie.

     ... gij de naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

190 Ziet u, uw geloofsbelijdenissen en denominaties hebben God op die manier buiten gesloten, tot een: "Wij geloven dit en wij geloven dat de dagen van wonderen voorbij zijn." Een valse profeet zegt dat. Het is een valse profeet die u vertelt "U kunt de hand schudden en de Heilige Geest ontvangen." Het is een valse profeet die u vertelt: "U ontvangt de Heilige Geest wanneer u gelooft." Het is een valse profeet die u vertelt: "U moet begoten en besprenkeld worden in plaats van gedoopt." Het is een valse profeet die u vertelt: "Te worden gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest", terwijl daarvoor geen Schriftgedeelte in de Bijbel staat. Dat is zo. Er staat in de Bijbel geen Schriftgedeelte dat u vertelt gedoopt te worden, waar iemand ooit gedoopt werd, dan alleen in de Naam van Jezus Christus. Slechts Johannes' discipelen en zij allen moesten komen en worden overgedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus om de Heilige Geest te krijgen. Ja zeker. Dat is nu niet de "Jezus Alleen" leer. Ik ken de "Jezus Alleen" leer. Dat is het niet. Gewoon Bijbelse leer. Dat is juist.

191 Maar daar is het. Wat doet u ermee? Daar is uw mammie. Daar is de mammie van uw geloofsbelijdenissen.

192 Kijk nu terug in de Bijbel en vertel me waar iemand wel eens besprenkeld werd. Methodist, Presbyteriaan, Katholiek, zeg mij waar één persoon ooit in de Bijbel besprenkeld werd. Vertel me waar iemand ooit in de Bijbel begoten werd voor de vergeving van zonde. Noem het. Kunt u het vinden? Als u het vindt, kom naar mij toe en ik zal over deze straat lopen met een bord op mijn rug waarop staat: "Een valse profeet! Ik ben fout geweest." Of, ontdek één plaats in de hele Bijbel waar iemand wel eens werd gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, de manier waarop tachtig procent van u is gedoopt. Zoek voor mij één Schriftgedeelte waar iemand ooit op die wijze werd gedoopt en ik zal een bord op mijn rug hangen: "Valse profeet" en daarmee over straat lopen. En toon mij waar ooit iemand die in de nieuwe gemeente gedoopt was, niet hoefde te komen om weer over gedoopt te worden... niet in de naam van "Jezus" alleen, maar in de Naam van onze Here Jezus Christus. Dat is juist. Kijk of dat niet goed is.

193 En hier, wat is het? Zij was een moeder der hoeren. Wat deed haar een hoerendochter worden? Wat maakte haar een hoer? Haar leerstelsel! Wat maakte dat ze een hoerendochter werd? Haar lering!

194 En dat is de reden waarom wij hun denominaties en hun dogma niet tolereren. Wij blijven rein met deze Bijbel. Ik weet niet hoe goed u ernaar leeft, maar het wordt u in ieder geval onderwezen. Goed. Dat is uw zaak. Ik kan u er niet naar laten leven. Ik kan u alleen vertellen wat de waarheid is. Daarom zijn wij geen denominatie. Ik zou ons niet willen verontreinigen om in dergelijke rommel verzeild te raken, moeten toegeven aan een of andere dogma. Ik neem liever de weg met de weinige verachten des Heren. Ik zou liever rein en zuiver voor het Woord van God staan en daar staan en zeggen: "Er kleeft geen bloed van iemand op mijn kleed." Daar staan wij voor in de Branham Tabernakel. Daarom zijn we geen 'Assemblies'. Daarom zijn we geen 'Oneness' [Enigheid]. Daarom zijn we geen 'Jezus Alleen'. Daarom zijn we geen Methodist. Daarom zijn we geen Baptist. Gewoon een kleine tabernakel hier. Wij hebben helemáál geen denominatie. Wij zijn vrij in Christus. Daarom blijven wij op deze wijze. En God heeft ons gezegend en God helpt ons.

195 Nu kunnen wij u vertellen waarom wij avondmaal nemen, we vertellen u waarom we voetwassing nemen, waarom wij de leden het niet laten nemen wanneer wij weten dat zij in zonde leven. Daarom ben ik deze laatste twee of drie weken van het ene lid naar het andere gegaan, waar u ook uw kleine onenigheden met elkaar hebt gehad. Terwijl ik rondging omdat de een niet met de andere wilde spreken en ze bij het elkaar passeren op de weg hun hoofd afwendden. Schande over u, die de gezegende beker van God van het altaar hier heeft genomen en zich broeders en zuster noemt en dan de telefoon pakt om over elkaar te kletsen. U bent niet waard Christenen genoemd te worden, als u zo doet. Ja zeker. Blijf van die telefoons af; als u geen goed over iemand kunt spreken, praat dan helemaal niet. Vergeet niet dat God u verantwoordelijk zal gaan houden. Zolang dit soort geest in u is, weet u dat u niet recht tegenover God staat. Als u niet voelt...

196 Als iemand fout is, ga naar hem toe en verzoen u. Als je niet verzoend kan worden neem dan iemand mee. Geen wonder dat God Zijn gemeente niet op orde kan brengen, omdat u het niet goed doet. In plaats van de telefoon te pakken en over deze persoon te praten, over wat er gebeurd is en er kleine kliekjes, enzovoort, rond te formeren. Waarom doet u in plaats van dat te doen, niet wat de Bijbel zegt? Als een broeder in de fout is gegaan, ga naar hem toe en kijk of u niet met hem verzoend kan worden. "Nou ja, hij deed het tegen mij!" Het kan mij niet schelen wat hij deed, ga toch naar hem toe! Er staat niet dat hij naar u moet komen. Gaat u naar hèm toe als hij fout is. U zegt: "Nou, hij had ongelijk. Hij behoort naar mij te komen." Dit is niet wat de Bijbel zei. De Bijbel zei dat u naar hem moet gaan. Als hij verkeerd is, gaat u naar hem toe.

197 En als hij dan niet naar u wil luisteren neem dan iemand met u mee als een getuige.

198 En als hij die getuige niet wil ontvangen, zeg dan: "Ik zal nu je voorganger meenemen." Dan zegt u hem: "Ik ga het aan de gemeente vertellen en binnen dertig dagen vanaf nu als u, broeders, dat niet in orde hebt gekregen... Deze broeder hier is gewillig om verzoend te worden. U wilt dat niet doen. En als u dit niet binnen dertig dagen in orde wilt brengen, dan zult u niet meer één van ons zijn."

199 De Bijbel zei: "Als hij niet naar de gemeente wil luisteren, laat hem dan voor u zijn als een heiden en tollenaar." Zolang een broeder onder die bescherming van de gemeente staat, beschermt het bloed van Christus hem, ziet u. Dat is de reden waarom wij de gemeente niet kunnen laten functioneren zoals het moet. Welnu, goed. Dit is de leerstelling van de Baptistengemeente, of de Branham Tabernakel hier, als u het doet. Ziet u, waarom kan...

200 U hebt hier bijvoorbeeld twee mensen, laten we zeggen Leo en ik. Wel, u moet... En ik zeg: "Wel, hij heeft me verkeerd behandeld." Dat maakt geen enkel verschil. Ik word verondersteld naar hem toe te gaan. Hij is een lid van deze gemeente. Hij is een Christen geworden. Hij neemt hier avondmaal met mij. En wij zijn gedoopt in de Naam van de Here Jezus. Wandelden oprecht als broeders tegenover elkaar, vervolgens gebeurde er iets.

201 Het is de man niet. Negentig procent van de keren is het de duivel die onder de mensen kwam. Het zijn de mensen niet, het is de duivel. En zolang u de duivel dit laat doen, schaadt u uw broeder. Zo is het.

202 Goed, er is iets verkeerd met Leo en mij; laten we het bijleggen. En als u ziet dat er iets aan de hand is, is het uw plicht naar ons toe te komen en te zeggen: "Jongens, jullie komen allebei hier bijeen. We gaan deze zaak recht trekken." Nu dan, als hij daar komt, en komt om het op te lossen; alstublieft. Ik zeg, wel... Als we het niet eens kunnen worden, dan kom je ermee naar de gemeente.

203 En dan, zolang u er verder niets aan doet beschermt het bloed van Jezus Christus ons beiden. Ziet u? Maar dan zal die oude kanker nog een kanker starten en die kanker zal weer een kanker beginnen en de hele zaak zal ziek worden en zich over de hele gemeente verspreiden. En dan komt het zover dat als u de kerk binnenkomt het zo koud is dat je de zaalwachter moet laten komen om de ijspegels weg te breken voordat de samenkomst binnen kan komen. U weet dat het waar is. En koud! Iemand zit daar, weet u, en zegt helemaal niets. "Wel, wij waren vroeger zo geestelijk." Wat is er gebeurd? U liep goed, wat was er aan de hand? Ziet u, uw zonde scheidt u af. God zal u ervoor verantwoordelijk houden, broeders. Ruim deze zaak uit de weg.

204 Er is niets verkeerd met mij, niets verkeerd met Leo; het is de duivel die tussen ons kwam. Zo is het. Trek de zaak recht. Ga naar hem toe. Als hij niet wil luisteren of ìk wil niet luisteren, hoe het ook zij, vertel het dan aan de gemeente. Als hij niet binnen dertig dagen komt om verzoend te worden met de gemeente dan valt hij buiten de bescherming van Jezus. Wij laten hem los. Dat is precies juist. Let dan op wat er gebeurt. Laat dan God de kastijding doen. U houdt uw handen er vanaf. U hebt gedaan wat u kon, laat God hem dan voor een poosje hebben; Hij zal hem aan de duivel overgeven. Dan zal hij komen. Zo niet, dan is zijn leven enkel een spanne tijds.

205 Herinnert u zich dat er in de Bijbel een broeder was die niet met God in orde wilde komen? Hoevelen herinneren zich dit geval? Hij leefde met zijn stiefmoeder en zij konden hem niet in orde brengen. Paulus zei: "Lever hem over aan de duivel, voor de verbreking." U ontdekt in 2 Korinthe [hoofdstuk 25] dat hij in orde kwam.

206 Ik heb een broeder, een goede vriend, ik wil hier graag zijn naam noemen, een prediker broeder. En deze prediker broeders naam is broeder Rasmussen. Velen van u, voorgangers, die hier vanavond zitten, hebben zijn naam in uw tijdschriften staan. Hij is die interdenominationele man uit Chicago. En kijk. Hij had een zoon, prediker, en die ging heen, trouwde een Katholiek meisje en ging ermee vandoor. En hij ging dit, dat en nog wat doen, en wat al niet meer en kwam in problemen. En zijn vader ging naar hem toe en zei: "Nu, kijk zoon, ben jij van plan je te verzoenen met je vader?" Hij noemde de gemeente van zijn vader een stel heilige rollers. Hij zei: "Nu kijk, ga je deze zaak in orde maken met deze gemeente?"

      Hij zei: "Nu vader, u bent mijn vader en ik wil met u geen problemen hebben."

208 Goed, hij ging een van de ouderlingen halen en ging naar zijn huis. En zei: "Wesley, ik wil met je spreken." Hij zei: "Ga jij deze zaak met de gemeente in orde maken?" En hij gaf hem een kortaf antwoord. Hij zei: "Denk er aan, Wesley, ik ben de voorganger van deze kerk. Ik ben je vader, maar ik ga doen wat God zegt om te doen. Ik geef je dertig dagen om het met deze gemeente in orde te maken, of wij zullen je excommuniceren van de tegenwoordigheid van God. Jij bent mijn eigen zoon; dàt is mijn Redder. Ik heb je lief. En je weet dat ik je liefheb, Wesley. Ik zou nu voor je willen sterven, maar je zal met Gods Woord in het reine moeten komen. Begrijp je? Ik ben de voorganger, ik ben de herder van die kudde en al ben jij mijn kind, of wie je ook bent, je zult met Gods Woord overeen moeten komen. Als je het niet doet, dan ben ik niet geschikt Zijn herder te zijn."

209 Jongen, dat is een voorganger. Dat is een man. Gelooft u dat niet? Dat is een man. Hij vertelde dat aan zijn jongen; het deed hem pijn, zei hij. Maar wat zei hij: "Wie zul je pijn doen, de man, of doe je je Redder pijn?" Dus zei hij: "Toen gingen we verder."

210 Hij zei: "De jongen wilde niet en ik vertelde het de gemeente, en zei: 'Mijn eigen zoon, Wesley, weigert in deze zaak naar mij te luisteren. Hij weigert naar de ouderling te luisteren. En u bent hier getuige van, broeder Zo en zo?' 'Ja, dat ben ik.' 'Goed. Om acht uur volgende zondag, vier weken vanaf nu, als hij dit niet recht gemaakt heeft met deze gemeente, leveren wij Wesley, mijn zoon, over aan de duivel, voor de vernietiging van het vlees. Het bloed van Jezus Christus, en deze gemeente, beschermt hem niet langer.'"

211 En die avond kwam. Hij stond in de preekstoel en zei: "Hij heeft nog twee minuten." De tijd brak aan. Hij zei: "Welnu, wat betreft mijn zoon, Wesley Rasmussen, daar ik het gezegd heb tegen deze vergadering en tegen U, Almachtige God, hebben wij alles wat wij konden doen gedaan overeenkomstig Uw Woord en de geboden die Uw Zoon, onze Redder ons heeft achtergelaten – nu geven wij, ik en deze gemeente met mij, mijn zoon over aan de duivel voor de vernietiging van zijn vlees, opdat zijn ziel gered worde." Dat is alles wat gezegd werd. Gedurende een week of twee, misschien een maand of twee, gebeurde er niets.

212 Op een avond werd onze Wesley ziek. En toen hij ziek was, werd het steeds erger. Hij riep de dokter. De dokter kwam en onderzocht hem. Hij had een koorts van 41,5°C. En kon er geen oorzaak voor vinden. Bleef steeds maar zieker worden. De dokter zei: "Jongen, ik weet niet wat er met jou is gebeurd." Hij wist niet wat hij ermee aan moest. Hij zei: "We zullen er een specialist bij halen." Zij riepen een specialist en de specialist kwam daar binnen. Zij brachten hem naar het ziekenhuis, onderzochten hem, enzovoort. En hij zei: "Ik kan het u niet vertellen. De jongen ziet er stervende uit." Zijn vrouw stond daar zo te huilen en van alles. En de kinderen stonden om het bed heen, iedereen hetzelfde. Hij zei: "Hij is stervende. Dat is alles." Hij zei: "Zijn pols en ademhaling wordt steeds zwakker."

213 Hij vroeg: "Roep vader." O ja. Dat is de manier om het te doen. Dat is het. "Roep vader." En zijn vader repte zich vlug naar het ziekenhuis om hem te bezoeken. Hij zei: "Vader, ik kan het nu niet, maar God hoort mijn woorden, ik zal alles in orde maken. Ik wil het in orde maken. Ja, ik wil het." Ja zeker, broeder. Dadelijk begon zijn ademhaling weer normaal terug te komen.

214 En de volgende zondag kwam hij in de gemeente naar voren en zei: "Ik heb in de tegenwoordigheid van deze gemeente gezondigd voor God. Ik weigerde naar de woorden van de voorganger te luisteren. Ik weigerde naar de ouderling te luisteren. En ik vraag deze gemeente mij te willen vergeven voor het kwaad dat ik hun heb aangedaan." En hij zei: "God heeft mijn leven gespaard." Ik zal u zeggen dat hij zeker in orde kwam. Ja. Dat is wat u moet doen, zie? Begrijpt u? U, als u het maar op Gods manier wil doen! Ziet u?

215 Nu kijk, de manier waarop wij het doen, we hebben vergadering van oudsten en we zeggen: "Wel, zouden we moeten..." Ik zeg niet de tabernakel, maar ik bedoel onze Protestanten. Wij hebben een kerkenraadsvergadering en "Hoe denkt u over Jones? Wat denkt u dat wij met hem behoorden te doen? Ik denk dat hij bij de Methodisten een beter lid zou zijn dan hij bij ons is." Daar heb je heb. Dàt, dat is verkeerd. Daarom hoeven wij hun tradities niet te volgen; en hem bij een bisschop laten roepen of zoiets, wat het ook is bij wie u hem roept, een districtleider in deze Pinksterkerk. De wijkouderling wordt er bij geroepen om het gedrag van deze man te bekijken.

216 De Bijbel vertelt ons wat te doen. Dit is de reden dat wij niet rondlummelen met hun denominaties. Wij blijven vrij van die zaak. Amen. U bent niet boos op mij, is het wel? Doe dat niet. In orde. Ik krijg morgenavond waarschijnlijk heel wat goede vragen, maar we zullen... Zo is het. Ziet u?

217 Denk er aan. Weet... dat ik dit nu zeg. U mensen die hier van verschillende denominaties bent, uw denominatie... Broeder, ik zeg niet dat u geen Christen bent. Ik zeg niet dat er in uw denominatie geen duizenden lieflijke Christenen zijn. Ik probeer te verklaren waarom wij geen denominatie zijn. Omdat ik daar niet achter sta. Beslist niet. Ik sta er beslist niet achter. Evenmin probeer ik u te vertellen wat u moet doen. Als God mij heeft geroepen het Evangelie te prediken, dan predik ik het zoals God het mij zegt. Dat is gewoon precies de wijze waarop het hier in deze Bijbel geschreven staat. Als het daarmee niet overeenkomt, dan zal God mij ervoor oordelen. Maar als ik de wolf zie aankomen, of de vijand komt, en ik blijf in gebreke hen te waarschuwen dan stelt God mij verantwoordelijk. Maar als ik u waarschuw dan wordt het uw zaak. Ziet u?

218 Bedenk dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen, mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, pochers, trots, lasteraars. Ziet u, lasteraars: "O, dat stel idioten. De dagen van wonderen zijn voorbij. Zoiets is er niet. Hij is een oude valse profeet. Wij weten dat onze vrouwen evenveel verstand hebben als onze mannen." Ik betwist dat geen moment, maar Gods Bijbel zei haar uit de preekstoel te houden. Dat is voldoende voor mij. Ja zeker. In orde. Ziet u?

      En ze zeggen: "O, onze denominaties hebben net zoveel aardige mensen als u daar in de tabernakel hebt." Daar zeg ik niets van, maar de Bijbel veroordeelt denominaties. Ja zeker. Ik ben niet aan het vertellen dat u geen fijne leden in uw kerk hebt. Dat is wonderbaar. Het zijn fijne mensen. Sommigen van de fijnste mensen... Ik kom ze in elk daarvan tegen, Katholiek en zomaar door. In alle ontmoet ik fijne leden.

219 Nu, de manier waarop we, zo de Here wil, in deze volgende paar studies dit gaan brengen, vrienden... ik zal u morgenochtend laten weten of wij het morgenmiddag wel of niet moeten regelen om het uit te brengen. Waarom wij het zo proberen te doen is dat ik het nu tot een punt wil brengen. Als u iemand met u mee wilt nemen, bent u volkomen welkom het te doen. Maar bedenk nu, wees er niet op uit om te proberen fouten te vinden. U komt hier... ik spreek alleen tegen mijn samenkomst. Ik onderwijs dit niet buiten mijn samenkomst hier, want dat is iemand anders taak. Daar is hij de herder van die kudde. En ik ben gewoon de... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

220 Regelrecht terug tot Genesis, hij trekt het helemaal door, kijk hoe het zit. Nu gaan we terug naar Genesis om uit te vinden waarom een onwettig kind de samenkomst van de Here niet mocht betreden gedurende veertien generaties. Dat zou vierhonderd jaar duren om die zonde uit te delgen. Hoe wij gaan uitvinden dat de onrechtvaardigheid van de ouders bezocht wordt aan de kinderen en kindskinderen, hoe het begon in Genesis, enzovoort.

221 En dan zult u zien, ga helemaal terug, dat God, vóór de grondlegging der wereld, voordat een atoom ooit brak, helemaal terug, nog voor dat er een lichtmeteoor ooit in bestaan kwam, elk schepsel en alles wat ooit op de aarde zou zijn, kende. Is er iemand hier... U zou niet kunnen verklaren wat het woord betekent, om het te ontleden en te zeggen wat het woord 'oneindig' inhoudt. Net zoals je je camera op oneindig instelt. Het is gewoon vanaf daar verder, dat is alles. Ziet u? Oneindig! En wij kunnen nooit met een begrensd verstand bevatten wat de oneindige gedachte zou kunnen uitdenken. Dat kunnen wij niet. U kunt het niet. Begrijpt u? Maar als je slechts wilt opletten en in de Geest blijft, kun je het ver weg daarginds voelen, dan hier terugkeren in de Schrift en je zult het nu zien, ver voordat de grondlegging der wereld ooit gelegd was.

222 Welnu, de Bijbel zei dat Jezus Christus het Lam van God was. Luister nu aandachtig, omdat sommigen van u hier morgen niet zullen zijn om de slotsom te horen. De Bijbel zei dat Jezus Christus het Lam van God was, dat geslacht was vanaf de grondlegging der wereld. Is dat juist? Wanneer werd Hij geslacht? Vanaf de grondlegging der wereld. Dat is de wereld, toen ze gemaakt werd uit een hoop uiteen gebroken atomen daarginds, afgerukt van de zon, voor ze dat was. Toen, nog voordat er ooit eerst een atoom in de zon brak, als dit een meteoor van de zon was, wat een honderd miljard, triljard, triljard, triljarden jaren terug was, nog voordat er zelfs een lichtmeteoor was, werd Christus geslacht. Wanneer Gods grote gedachte zich vestigt op een zaak is het een voltooid product. Wanneer God zei: "Laat er zijn", is het reeds voltooid. Al duurt het honderd miljard jaren, het is voltooid zodra Hij het sprak. En toen het Lam geslacht werd vanaf de grondlegging der wereld, schreef dezelfde Bijbel, dezelfde Geest, dat onze namen gezet werden in het Levensboek van het Lam vóór de grondlegging der wereld.

223 Dus, de man die dat lied schreef: "Er is een nieuwe naam daar in glorie geschreven", had wel goede bedoelingen, maar hij was onschriftuurlijk. Ziet u? Die naam werd daar in Glorie opgeschreven voordat de wereld ooit begon. Toen het Lam geslacht werd, werden onze namen in het Levensboek van het Lam gezet.

224 Laat me één klein Schriftgedeelte voor u nemen. Wilt u een ogenblik wachten? Het schiet me net te binnen. Ik denk dat ik het gelijk kan vinden. Ik ben er niet zeker van. Het spijt me nu dat ik u zo lang houd, maar ik vertelde u dat het middernacht zou worden; het is dus nog niet zo slecht. Maar ik wil hier graag slechts een Schriftgedeelte voor nemen. Slaat u met mij het Boek Romeinen op en ik wil graag dat u dit met mij meeleest. Nu, laat eens kijken of ik Romeinen kan vinden. Ongeveer bijna hier. Romeinen 8 en laten we beginnen bij het achtentwintigste vers van Romeinen 8. Ik wil dat u het gewoon eerbiedig met me meeleest. Luister hier nu wat God heeft gezegd.

     En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

     Want die Hij tevoren gekend heeft,...

225 Dat geeft u... Kunt u met mij lezen?

     Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd,... (In orde.) het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders.

     En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

226 Vanaf de grondlegging der wereld! Toen God neerkeek... Nu, God regelt Zijn zaken niet zodanig dat Hij zegt: "Welnu, Ik ben van plan om... O, wat gaan we nu doen?" Begrijpt u? Er is niets...

227 Bedenk, onrechtvaardigheid, zonde is verdraaide rechtvaardigheid. De duivel kan niet scheppen. Begrijpt iedereen dat allemaal? Dat is een leerstelling van deze gemeente. De duivel kan niet scheppen. Hij kan verdraaien wat God geschapen heeft. Nu, wat is verdraaiing? De meesten hier zien er uit als volwassenen. Luistert u hiernaar. Wij zijn gehuwde mensen. En u getrouwde mannen en u getrouwde vrouwen kunnen samen leven als man en vrouw en deze vrouwen zijn precies eender alsof ze nooit... Zij zijn maagden zolang zij bij hun echtgenoot blijven. Dat is goed. Welnu, dit is wettig en rechtmatig en in orde. Het is verordineerd door God zo te doen. Een andere vrouw, een van hen, kan dezelfde handeling als uw vrouw doen. U bent rechtvaardig in Gods ogen, maar bij dezelfde handeling met een andere vrouw, bent u voor God ter dood veroordeeld. Wat betekent het? Gerechtigheid verdraaid, bedorven rechtvaardigheid. Nu, de duivel kan niet scheppen maar verdraait wat God reeds geschapen heeft.

228 Wat is een leugen? Het is de verdraaide waarheid. Iemand zei: "O kijk, het was zaterdagavond, negen uur. Ja. Bill Branham was in Jeffersonville." Correct. "In de Anthony bar, dronken." Een leugen. Hoe zat het? Ik was in Jeffersonville. Dat is waar. Het was de rechtvaardigheid verdraaid tot een leugen. Ziet u wat ik bedoel? Ziet u, een leugen verdraait de waarheid. Het een of ander vertelde waar ik was. Als men nu vertelde: "In de kerk, predikend." Correct. Dat is rechtvaardigheid. Hij vertelde dan de waarheid. "In de kroeg, aan het drinken." Een leugen. Verdraaid: verdraaide waarheid. Ziet u wat ik bedoel? Alle ongerechtigheid is verdraaide rechtvaardigheid.

229 Wat is de dood? Leven, verdraaid. Ziekte? Gezondheid, bedorven. U wordt verondersteld een goede, sterke man te zijn. Goed. Als u ziekelijk bent, wat betekent dat? Uw gezondheid is bedorven. Dat is alles. Wat betekent het? U was vroeger een jonge, mooie vrouw; een sterke, mooie man. Nu wordt u gerimpeld en oud. Wat is het? Leven, bedorven, begrijpt u, dat regelrecht weer terug gaat komen. En het móet weerkeren. Gezegend zij de Naam des Heren! God heeft beloofd het terug te brengen. En net zo zeker als het... Als het er is, weten wij dat het hier is. Dus net zo zeker als het er is, gaat God het opnieuw brengen. Hij beloofde en heeft gezworen dat Hij het zou doen. Dat geeft ons...

230 Welnu, wat voor soort mensen behoorden wij wel te zijn? Let nu op hoe deze dingen plaats vinden. Degenen die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij geroepen; die Hij geroepen heeft, die heeft Hij gerechtvaardigd. Wanneer? Vóór de grondlegging der wereld, vóór de wereld ooit begon. Als wij dit Schriftgedeelte konden nemen en werkelijk bewijzen dat het juist is, zou het ons uren kosten, maar dat willen we niet doen. Doch alle ongerechtigheid hier is gerechtigheid die verdraaid werd in ongerechtigheid. Dat doet de duivel. Wanneer u nu de leeftijd bereikt hebt dat u verantwoordelijk kunt worden gehouden en u weet wat goed en kwaad is, wordt u verondersteld u van uw kwaad af te keren. Want u bent in zonde geboren, geschapen in ongerechtigheid en leugensprekend in de wereld gekomen. U bent eigenlijk door seksueel verlangen geboren en daarom moet u wedergeboren worden, om een nieuwe geboorte te ontvangen, om de hemel binnen te kunnen gaan. Omdat dit soort van geboorte die u hier hebt...

231 Kijk, waar de Jehova's Getuigen zozeer verkeerd moeten zijn om te denken dat de nieuwe geboorte de opstanding van het lichaam is? Ziet u? Dat kan niet. Het moet iets zijn...

232 U, u leeft in een tijdsbedeling. En het enige wat eeuwig is, is iets wat geen begin of geen einde had. Iets eeuwigs heeft nooit een begin gehad en zal nooit een einde hebben. Begrijpt u? Dus als u een deel van God bent, had de Geest die in u is nooit een begin of zal nooit een einde hebben en u bent eeuwig met de Geest die in u is. Ziet u? Zoals de agapè liefde, dan daalt het af naar filio liefde en dan af naar lustliefde. Het blijft steeds maar afdalen, bedervend doorgaan, tot het tot een opeenhoping van één grote rommel is geworden. Het enige is nu, dat Jezus diezelfde ladder afdaalde om ons hier beneden op te rapen en weer terug te brengen van de laagste vorm naar de hoogste vorm; van dood naar leven, van ziekte naar gezondheid, van ongerechtigheid naar gerechtigheid. Begrijpt u? Hij is van het hoogste tot het laagste geworden, opdat Hij de laagste naar het hoogste kon voeren. Hij werd mij opdat ik door Zijn genade Hem kon worden, een erfgenaam van de troon in de heerlijkheid. Ziet u wat ik met die dingen bedoel?

      Nu kijk. Lang geleden, voordat deze wereld startte in die atomen daarginds, toen God zag wat er zou plaats vinden, daar heeft Hij u gezien; zag Hij mij, zag Hij elke vlo, elke vlieg, elke kikker, elke mug. Alles wat ooit op de aarde zou wezen zag Hij toen. Ja zeker, Hij zag het.

233 Nu zei Hij nooit: "Ik zal Mijn Zoon neer zenden en Hem laten sterven en misschien zal iemand medelijden met Hem hebben. En het zal een zodanige erbarmelijke zaak zijn dat er misschien iemand waarschijnlijk gered zou kunnen worden."

234 Hij wist van tevoren wie zou worden gered! Ja zeker. Hij zei: "Ezau haat Ik en Jakob heb Ik lief", voordat zij beiden ooit een kans hadden om te bewijzen wat zij waren; omdat Híj wist wàt zij waren. Hij wist het. Hij weet alles. Hij wist voordat u geboren werd, of de wereld begon, wat u zou doen.

235 Nu kijk. Zoals u weet ben ik een scherpschutter. Ik houd van geweren. En een vrouw uit Texas – ik geloof dat het Texas is – kocht voor mij een Swift, een .220 Swift. Ik heb er altijd een willen hebben. Ik wilde het onderzoeken. Het is het krachtigste kleine geweer. Het is een tweeëntwintig kogel, achtenveertig korrel kogel en u kunt het met de hand laden. De fabrikant zegt: "Doe dat niet; te gevaarlijk!" Maar u kunt die kogel met de hand laden tot 1,5 km per seconde en het nog steeds op z'n plaats houden. Vijfduizend voet per seconde, dat is 1,5 km per seconde. Met andere woorden, als u op een havik die op 180 meter afstand zit, schiet, dan ziet u de veren van de havik rondvliegen nog voor het geweer terugslaat. Begrijpt u dat? Maar neem eens het platte gedeelte van een tandenstoker en steek het in het kruit en stop dat beetje meer er in, net zoveel als op een tandenstoker blijft zitten; dan schiet u op een Amerikaanse marmot die hier aan het einde van dit gebouw zit, en hij zou gewoon naar u zitten te kijken. Wat is er aan de hand? De kogel springt uit elkaar, zo snel gaat hij. En u kunt een laken spannen tussen hier en daar en u zult zelfs niet eens een scherfje op het laken zien vallen. Het keert gewoon terug; niet tot as, vulkanische as, maar het gaat nog verder dan dat. Het keert terug tot de oorspronkelijke zuren die het koper en het lood in die kogel vormden. Het keert terug zoals het een honderd miljard jaren geleden was. Hier is een kogeltje, een achtenveertig korrel, dat ik in mijn hand houd en het volgende moment is hij teruggekeerd tot zoals het honderd miljoen jaren geleden was. En als de wereld mogelijkerwijs nog honderd miljoen jaren zou bestaan, zou hij opnieuw een kogel zijn geworden, zou regelrecht teruggekeerd kunnen zijn, want het zou weer helemaal tot koper omgevormd zijn.

236 Kijk nu wat God heeft gedaan en dan zult u Hem liefhebben. Dan gaat u naar huis en slaapt u in de ochtend wat langer en u hebt Hem meer dan ooit lief. Welnu, God is een Aannemer. Hoevelen weten dat? Hij is een Bouwmeester. Goed. Luister aandachtig. God, nu ver terug, men zegt... Wij gaan nu de chronologische gedachte ervan volgen. God begon gewoon honderd miljard jaren geleden de wereld te scheppen. Hij had een plan in Zijn gedachten.

237 Nu zult u gaan zeggen: "Als Hij zo groot is, broeder Branham, waarom stond Hij dan de duivel toe zonde te maken?" Wel, Hij wist, voordat de duivel ooit geschapen werd, dat hij de duivel zou zijn. Glorie! Nu voel ik mij religieus. Oh! Hij heeft, vóórdat de duivel geschapen werd geweten dat hij de duivel zou zijn. Nu vraagt u zich af: "Hoe zit het hiermee?" U zegt: "Waarom liet Hij hem de duivel zijn?" Opdat bewezen zou worden dat Hij God is. Daarom deed Hij dat. "Waarom was er ooit ongerechtigheid? Waarom?"

238 Wat was er eerst, een Redder of een zondaar? Welke was er het eerst? Een Redder! Wat was er eerst, een geneesheer of een zieke? Waarom werd toegestaan dat er een zondaar zou zijn? Omdat een eigenschap van Hem is dat Hij een Verlosser is. Als er nooit een zondaar geweest was, zou Hij nooit bekend zijn geworden als Verlosser. Halleluja! Hij kan alle dingen omkeren tot Zijn glorie. "Kan de pot tegen de pottenbakker zeggen: 'Waarom hebt u mij zó gemaakt?'" Wie zit aan het wiel? Wie heeft de klei? In wiens handen ligt het? Paulus zei: "O, gij dwaas, heeft Hij niet gezegd dat Hij Farao verwekte voor dit speciale doel?" Zeker. Hij wist het. Voordat er een wereld was, wist Hij wie wat zou zijn. En Hij liet er zonde zijn, opdat Hij een Verlosser kon zijn. Hij liet er ziekte zijn zodat Hij een Geneesheer kon zijn. Hij liet daar haat zijn opdat Hij liefde kon zijn. Zeker deed Hij dat. Hij is God en dat zijn Zijn eigenschappen. En hij moet iets hebben om Zijn eigenschappen naar voren te brengen.

239 Hoe zou u ooit weten dat er een nacht was, hoe zou u ooit weten dat er een was? Als het allemaal daglicht was, hoe zou u ooit weten wanneer het nacht was? Er is een nacht om het daglicht te kunnen bewijzen. Zeker is het er. Amen. Ziet u wat Hij deed?

240 Maar toen Hij daarginds was, vóór de grondlegging der wereld, nog daarvóór, nam Hij deze oude zon en Hij liet die om deze oude ster, waar wij nu op leven, deze aarde, bewegen en Hij kneedde haar daar door de zon en legde haar om de zon heen. Zeg dat hier de zon is. Hij kneedde het aan deze kant en liet haar daar hangen gedurende honderd miljard jaren. Wat was hij aan het maken? Enige gassen. Hij draaide rond naar deze kant en Hij maakte iets anders. Wat maakte Hij daar? Wat potas. Hij draaide het rond langs deze kant en wat deed Hij hier? Maakte wat calcium. Wat deed Hij? Hij maakte u en mij. Waar was Hij mee bezig? Zoals de bouwmeester alles gereed legt, zijn twee-bij-vier balken, zijn twee-bij-acht balken, zijn dakbedekking, zijn wanden, hij wist precies hoeveel gebouwen hij zou plaatsen. En wij zijn gevormd uit zestien elementen van de aarde en Hij maakte ons allemaal en stalde ons uit vóór de wereld ooit in bestaan kwam. En Hij... kan in die tijd wel rechthoekig zijn geweest, ik weet niet hoe het was. Waarvoor maakte Hij goud en koper en brons en water en al die dingen? Hij is een Bouwmeester. Hij zou mogen... Hij is een Bouwer, alles ontwierp Hij daar, had alles gezaagd en pasklaar gemaakt. Toen Hij het helemaal geschapen had was het gewoon een enorm grote vulkanische uitbarsting. Hij liet die oude vulkanen honderd miljoen jaren lang broeden daarginds om wat calcium te vormen. Wat is het? Het is een deel van u.

241 En toen lagen onze lichamen hier al voordat er één spatje leven op deze aarde was. Halleluja! Voor er ooit één druppel vocht op de aarde kwam lagen wij hier al. Toen Adam in de Hof van Eden heen en weer wandelde, lag ik daar. Amen. Ja zeker. O glorie! Toen de cherubs, de morgensterren samen zongen en de zonen van God jubelden van vreugde, lag ik hier gewoon te wachten op de adem des levens. Ik was hier. Hij schiep me hier, had mijn lichaam hier liggen. Ja zeker. Als het niet zo was, waar kwam u dan vandaan? Oh! Hoe kwam het hier? God had het hier liggen. God vormde het. Wij bestaan uit zestien elementen; petroleum, potas, kosmisch licht en wat meer. Ziet u, wij lagen hier.

242 Wat gebeurde er toen? God zei toen tegen de Heilige Geest (wij willen het symbolisch brengen): "Ga nu herwaarts en bemin die wereld, want Ik ben liefde en U bent een product van Mij, dus ga nu de wereld beminnen." En de grote Heilige Geest, bedenken wij, verschijnt daar; gewoon een beeldvorm nu. Het was niet op die manier omdat de Heilige Geest en God hetzelfde zijn, hetzelfde doel is, hetzelfde voornemen, dezelfde Persoon. Neem me niet kwalijk. Zo gezegd sloeg Hij Zijn vleugels om de aarde heen. Begon Hij te broeden. Wat betekent dat broeden? Zoals de hen bij haar kuikens, koerend, liefde betonend: "kloek, kloek, kloek." O!

243 "O leven, kom tevoorschijn!" Hij schreeuwde. Hij keek om Zich heen. "Ik verlang schoonheid op deze aarde. Kom tevoorschijn, licht!" De Heilige Geest beweegt. En toen Hij dat deed, keek ik; daar kwam, van de heuvel af, ginds wat calcium naar beneden stromen en het vermengde zich met potas. Waar gaat het zich in vormen? "Leven, kom voort!" En een paasbloem stak zijn kopje van onder een rotssteen uit. "Kom hier, Vader, kijk eens."

244 "Dat ziet er goed uit. Blijf maar broeden." Hij broedde de bloemen tevoorschijn. Hij bracht de hele vegetatie tevoorschijn. Hij bracht het dierenleven tevoorschijn. De vogels vlogen uit het stof. Na een poos verschijnt er een man en vrouw: een mens verschijnt en de mens was zowel man als vrouw. Niet een hermafrodiet nu, maar in hem was een vrouwelijke geest.

245 Wanneer u een man ziet die zo meisjesachtig doet, kan hij wel in orde en goed gebouwd zijn, maar dan is er iets verkeerd. En wanneer u een vrouw ziet die het haar wil kort knippen en een overall draagt en naar buiten treedt en zegt: "Prijs God, ik zal u vertellen!" dan is daar iets fout. Een vrouw heeft de vrouwelijke geest en een man is mannelijk. Dat weten wij. En u weet het. Ziet een vrouw er goed uit wanneer zij probeert zich te gedragen als een man?

246 O, ik zat een keer – ik was jachtopziener – en ik zat in de bus op weg daarheen en sloeg die vrouw met mijn hand op haar knie, terwijl ik met haar sprak en ik wist niet dat het een vrouw was. Zij had één van die laskappen op en een kanjer van een stofbril en ik zat daar achterin en zij vertelde over iets wat er gebeurd was. Ze zei: "Weet je", en ze zei: "en gisteravond" – ze zag er zo ruig uit als maar kon, terwijl ze een sigaret rookte – ze zei: "Gisteravond, ik zal u vertellen, gleed die kerel uit boven op dat ding." Ze zei: "Tjonge, hij kwam er zo doorheen naar beneden glijden. Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gelachen."

247 En ik lachte op die manier, weet u. [Broeder Branham maakt een slaand geluid – Vert] Ik zei: "Man, dat was een goeie, is het niet?" Zat daar zo te praten. En als zij niet dat ding had afgezet en haar hoofd had geschud... Ze had daarboven een knot haar zitten, daar ze een vrouw was... Ik heb me in mijn leven nog nooit zo nietig gevoeld. Ik zei: "Bent u een vrouw?"

      Ze zei: "Wel, zeker!"

248 Ik zei: "Neem me niet kwalijk." Zoiets had ik nog nooit gezien. Nu, dat is de waarheid.

249 Ik zag onlangs een uithangbord dat mij bijna ontroerde. Er stond een grote reclame op: "Ladies ready to wear clothes." ["Dames bereid kleding te dragen." – Vert] Ik dacht: "Prijs God ervoor." Ziet u? Maar ontdekte vervolgens dat het alleen een soort kleding was dat men reeds gemaakt had, weet u. Ik dacht dat zij werkelijk bereidwillig waren kleding aan te trekken. Echt. En er stond: "Dames zijn bereid kleding te dragen." Ik zei: "Prijs God voor hen. Dat is goed. Zeker dank ik daar de Here voor." Maar ziet u, het was gewoon een of andere kleding die zij reeds gemaakt hadden, zoiets. Het moest iets grappigs zijn, nietwaar, in dit land? Goed.

250 Toen dan Adam kwam en Adam er eenzaam uitzag, nam Hij dus een rib uit zijn zijde en schiep Eva, een bijproduct voor hem. En Hij schiep... Hij nam de vrouwelijke geest uit Adam weg en plaatste die in de vrouw, de liefderijke geest, vrouwelijk, vriendelijk, zachtmoedig. En hij liet de mannelijke geest in Adam. Als er nu iets anders is, is er ergens een verdraaiing. Welnu, deze twee waren dan één.

251 En laten we zo een klein drama geven voor we eindigen. Hier komen... Hier is Adam die Eva bij de arm neemt en zij gaan wandelen. Ik houd gewoon van dit verhaal. En zij wandelden, weet u, en Eva zei: "O lieveling, meen je dat je...?"

     "Ja, ik heb dat een naam gegeven."

     "Maar hoe noem je dat?"

     "Dat wordt paard genoemd. Ja."

     "Wat is dit?"

     "Dat heet een koe."

     "Noemde jij dat zo?"

     "Ja, ja."

252 "Hoe noem je dat daar, die twee die daar zitten met hun kopjes tegen elkaar?"

     "Dat zijn parkieten."

253 "O ja, ja." En zo ging het verder. "En wat is dit aan deze kant?"

     "Ik noem dat zus en dit hier zo."

254 En: "O, ja, ja, dat vind ik prachtig." En een leeuw brult. "Hoe heet dat?"

     "Dat is de leeuw."

     "Wat is dit?"

     "De tijger."

255 En oh, zoals... "O ja, ik zie het." Net kleine poesjes, weet u, zoals ze miauwen.

256 Na een poosje kijkt ze om zich heen en zegt: "Lieveling, kijk daar eens, de zon gaat onder. Het is tijd om naar de kerk te gaan." Weet u, het heeft gewoon iets wanneer de zon ondergaat, je wilt aanbidden. Als u die avond niet naar de kerk gaat, wilt u graag in een kamer gaan om de Bijbel te lezen. Hoevelen doen dat graag, loskomen van jezelf? Ziet u? Het zit gewoon in een mens om dat te doen. U behoorde dat te doen. "Tijd om naar de kerk te gaan."

257 Zij zeiden nooit: "Een ogenblikje nu, die van Jones behoren tot de 'Pinkstergemeente' en wij behoren tot..." Nee, zoiets dergelijks was er toen niet, dus gingen zij erheen. Zij hadden geen kerk en geen goede stoel om op te zitten. Zij kwamen gewoon onder de geweldige grote kathedraal van het woud en knielden neer.

258 En die stralenkrans hing ginds in de bosjes. Ziet u? Ik kan een stem daar uit horen spreken, die zegt: "Hebben Mijn kinderen vandaag genoten op de aarde, die de Here uw God u gegeven heeft?"

259 "Ja, Heer, wij hebben vandaag genoten!" "Nietwaar, lieveling?"

260 "Ja! Ja lieverd, dat hebben we." "Here, wij waarderen U zeker. Nu leg ik mij neer om te slapen." En hij breidt zijn grote arm uit en zij legt zich neer in zijn arm, en hij legt de tijger neer en de leeuw, enzovoort, om te slapen. Zo vredig!

261 Dus God komt neer en Hij brengt een groep engelen mee, Gabriël, Zijn hemelse schepping. Zij komen heel zachtjes op hun tenen de slaapkamer binnen, ziet u, en kijken rond. Gabriël zegt: "Kom hier, Vader, kom hier. Kijk hier. Hier is hij. Hier, hier liggen Uw kinderen te rusten."

262 Hoevelen hier zijn wel eens naar het bed gekomen, sommigen van u, moeders, u en vader samen, en keken naar zoonlief, dochterlief, en u maakte elkaar er op attent: "Lijkt hij zo niet op jou, op die-en-die manier?" Hebt u dat wel eens gedaan? Wel, vaak ga ik en zeg tegen Meda... vertel over Jozef. Zij zal zeggen: "Bill, hij heeft een hoog voorhoofd zoals jij."

263 "Ja. Maar Meda, hij heeft grote ogen zoals jij." Waarom? Hij is een deel van onze... Hij is een product van onze verbintenis.

264 Welnu, en Vader zei – kan dit gezegd hebben – en zei: "Weet je..." En Gabriël zei: "Weet u, hij lijkt precies op U." Zo ziet God er uit, kijk naar uzelf. Zo ziet God er uit. Hij lijkt op u. U bent Zijn nakomeling. Hoevelen weten dat?

265 Let nu op. Wat is de laagste vorm van leven die wij hebben? De kikker. Wat is de hoogste vorm van leven? De mens. Zeker. En wat is de hoogste vorm? Het blijft gewoon van het laagste omhoog komen, van een kikker tot een dit en tot een dat, en tot een vogel, tot enzovoort, in hogere vormen van leven, totdat het tot de hoogst mogelijke vorm kon komen, toen was het geschapen naar het beeld van God. Alstublieft. En de vrouw was niet gevormd naar het beeld van God, maar in het beeld van de mens. Begrijpt u?

      Goed, nu, daar zijn ze. En God kijkt naar hen en zegt: "Ja, zij zien er lieflijk uit."

266 Wat was dat, broeder? Zij hoefden nooit te sterven. Dat was de eerste handvol calcium, de eerste potas en alles startte op die manier. Is het niet prachtig? Maar zonde kwam langs en ontsierde het beeld. Nu, waarom stond God toe dat dit gebeurde? Waarom stond Hij toe dat het zo zou zijn zoals wij er daarstraks over spraken? Hij stond het toe zodat Hij kon bewijzen dat Hij een Redder was. Hij deed het. Hij liet toe dat er ziekte kwam, zodat Hij kon bewijzen dat Hij een Geneesheer was. Hij liet dood komen om te bewijzen dat Hij leven was. Ziet u? Hij liet al deze slechte dingen gebeuren om te bewijzen dat Hij goed was, wat Hij was.

267 U praat me van het zingen over het verlossingsverhaal! Wel, broeder, wanneer Jezus komt zal deze gemeente daar staan op het aangezicht van deze aarde en verhalen zingen van verlossing, terwijl de engelen hun hoofden buigen, niet wetend waarover wij spreken. Waarom? Wel, zij waren nooit verloren. Zij weten niet waar wij doorheen zijn gegaan. Wij weten wat het betekent om verloren te zijn en gevonden te worden. O, kunnen wij Zijn lof niet uitschreeuwen! Hij is geen Redder voor hen. Zij hebben nooit redding nodig gehad. Hij was geen Geneesheer voor hen. Nee. Glorie! Hij is geen leven voor hen. Zeker niet. Zij zijn nooit dood geweest in zonde en overtredingen. Wij wel, en wij zijn levend gemaakt. Zo is het. Wat zullen we zeggen als we onze kronen afleggen: "O, u bent eerwaarde Zo-en-zo"? Oh nee, nee, nee, nee, nee! Hem zij alle eer! Zo is het. Alstublieft. Dan zullen wij de geschiedenis vertellen hoe wij overwonnen. We zullen het langzamerhand beter begrijpen.

268 Dan, dan in dat daar, wat gebeurde er toen? Zei God toen maar: "O, Ik kan net zo goed al Mijn potas en calcium eenvoudig vernietigen, het is allemaal totaal bedorven?" Nee, nee. Hij wist dat het zo zou gebeuren. Welnu, als de Heilige Geest mij maakte wat ik ben en ik eet voedsel en stop het weer in mijn lichaam om me op te bouwen tot wat ik nu ben, was ik evenwel toch in vorm geschapen. Elke foto die God zag, nog vóór de grondlegging der wereld, groeit er naar toe op, wordt gematerialiseerd. Zie? Het komt voort uit de vrouw, zoals Hij zei dat het zou komen; de volgende keer komt het voort uit God. Het kwam die keer door de vrouw; het komt deze keer door de Man. Ziet u? Die keer kwam het door een seksueel verlangen; het komt deze keer door een gesproken Woord van God. Begrijpt u?

269 Kan er nu iets mij schade doen? Volstrekt niet! Er is niets wat ons kan schaden. Paulus zei: "Want zelfs de tegenwoordige dingen, de dingen die komen, ziekte, dood; niets kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus is." Er is niets dat ons kan scheiden.

270 Zoals ik een verhaaltje verteld heb. Ik ben op ongeveer vijf haren na gewoon compleet kaal aan het worden. En ik was een poosje geleden die paar hier aan het kammen toen mijn vrouw zei: "Billy, je bent bijna kaal."

     Ik zei: "Maar ik ben er nog niet één kwijtgeraakt."

     Ze zei: "Waar zijn ze dan?"

271 Ik zei: "Waar waren ze voordat ik ze kreeg? Waar ze ook maar waren voordat ik ze kreeg..."

     Welnu, er was een tijd, een honderd jaar geleden, dat deze haren hier helemaal niet waren, maar zij lagen hier in het stof. Is dat juist? Toen, ongeveer vijftig jaar geleden, begonnen zij op mijn hoofd te komen. Waar kwamen zij vandaan? Uit het stof. En nu keren zij terug naar waar zij waren. Is dat juist? Zij waren er niet, toen waren zij er wel, en nu zijn ze er niet meer. Wat wil het zeggen? Wie maakte ze wat ze zijn? God! Daar is Hij. Hij schilderde een portret en zei: "Dat is de wijze waarop Ik hem wil hebben."

272 "O dood, waar is uw prikkel? Graf waar is uw overwinning?" U mag me een dezer dagen hierna begraven. Ik weet het niet. Maar broeder, ik zal niet dood zijn. Dat zal ik u vertellen. Beslist niet. Oh!

     Wij zullen opstaan! Halleluja! Wij zullen opstaan!

     Op die opstandingsmorgen, wanneer de doodsketenen gebroken zijn.

     Wij zullen opstaan! Halleluja! Wij zullen opstaan!

     Er is niets wat mij kan weerhouden op te staan. In heel de hel zijn er geen duivels genoeg die mij kunnen weerhouden op te staan. Er is nergens ook maar genoeg van iets dat mij van opstaan kan weerhouden. Ik heb de belofte van God. Ik heb de Heilige Geest. Ik heb Zoë gekregen, Gods eeuwig leven woont hier binnen. Dit oude karkas kwam daar vandaan en God broedde mij uit de grond. En als Hij, die mij uit de grond vandaan broedde...

273 Wanneer ik op leeftijd kom, hoor ik, telkens als er nu een kerkklok luidt, een kleine zachte stem die tot mij spreekt. Een engel sprak vanuit een struikgewas en zei: "Drink of rook nooit. Ik heb een werk voor je te doen. Verontreinig je lichaam niet en ga niet uit met vrouwen, en dergelijke. Ik heb iets voor je te doen wanneer je ouder wordt."

     "Wie bent U? Wie bent U?"

274 "Je zult er later meer over weten." Na een poos, daar komt Hij. Hij hangt daarginds bij de doop. Hij toont Zichzelf. Hij verklaart Zichzelf. Hij antwoordt. Ik zie Hem daar staan, overal, aan elke kant.

275 Hoe gaat u... Als Hij mij schiep wat ik ben, zonder enige keus te hebben... Ik ging daar nooit heen om te zeggen: "Welnu, Charlie Branham, trouw met Ella Harvey en breng mij voort uit de aarde." Zeker niet. Ik heb dat nooit voor het zeggen gehad. God deed dat. En als Hij mij schiep wat ik ben, zonder een keus; hoeveel temeer wanneer die Heilige Geest over mij begint te broeden en ik zeg: "Ja Heer, U bent mijn Schepper. Ik heb U lief en ik neem U aan als mijn Redder!" Hoe gaat u mij in het stof houden. Dat gaat niet, broeder, onmogelijk.

276 God heeft nooit een stuk van dit calcium of potas of iets anders geschapen om het ooit te verspillen. "Al wat de Vader Mij gegeven heeft, vóór de grondlegging der wereld, zal tot Mij komen." Ooh! Ik voel om te juichen, eerlijk waar. "Al wat de Vader Mij gegeven heeft zal tot Mij komen en geen van hen zal verloren gaan, maar Ik zal het weer opwekken in de opstanding." Ik hoorde Hem roepen, en ik kwam tot Hem. Hoe kunnen ze mij in het stof van de aarde houden? Er zijn niet genoeg begrafenisondernemers in de wereld om mij met een spa in het gezicht te raken, om mij ooit in het stof van de aarde te houden. Op een dag zal ik opstaan en staan in Zijn gelijkenis, gewassen in Zijn bloed, geboren uit Zijn Geest! Halleluja! Neem al de denominaties die u wenst; ik zal Jezus nemen. Amen!

277 Een verzekeringsagent kwam bij me, Wilbur Snijder, een goede vriend van mij. Hij zei: "Billy, ik wil je een verzekeringspolis verkopen."

278 Ik zei: "Die heb ik al." (Mijn vrouw keek om, alsof ze wilde zeggen: "Waarom lieg je, jongen?")

     Hij zei: "Ben je verzekerd?"

     Ik zei: "Ja zeker."

     Hij zei: "Bij welke maatschappij? Welke is het?"

279 Ik zei: "Gezegende zekerheid, Jezus is mijn! Oh, wat een voorsmaak van Goddelijke heerlijkheid! Erfgenaam van redding, verworven door God, geboren uit Zijn Geest, gewassen in Zijn bloed."

280 Hij zei: "Dat is goed, Billy, maar het zal je niet in het kerkhof leggen."

281 Ik zei: "Het zal me er uit halen. Halleluja! Ik maak me geen zorgen hoe ik daar kom, maar hoe ik er uit kom."

282 Dus heb ik de verzekering die mij vertelt: "Ik zal te voorschijn brengen. Allen die de Vader Mij gegeven heeft, zijn de Mijnen." Het kan mij niet schelen wat mijn vader deed, wat mijn moeder heeft gedaan, wat er ook was. "Al wat de Vader Mij heeft gegeven, zal tot Mij komen en niemand kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt." Halleluja! Waarom kende Hij ze? "Ik kende hen vóór de grondlegging der wereld. Toen Ik het Lam slachtte, slachtte Ik hem met Hem." Amen. "Ik heb de gemeente voorbestemd." Wat heeft voorbestemming gekregen? De gemeente. Hoe komt u in de gemeente? "Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam." Hij wist nog vóór de grondlegging der wereld dat wij er zouden zijn. En degenen die Hij tevoren kende, heeft Hij geroepen. Degenen die Hij geroepen heeft, heeft Hij gerechtvaardigd. Degenen die Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij reeds verheerlijkt.

283 In Gods Boek heeft Hij reeds gezegd dat Hij me daar zal ontmoeten. Alle duivels uit de hel kunnen hen nooit ergens anders houden, of hen weerhouden om daar te komen, want God heeft het reeds zo gezegd en dat maakt het vast. Al een honderd miljard jaren voordat de wereld ooit gevormd was, zongen de morgensterren tezamen en de zonen van God juichten van vreugde, nog voordat er een fundering van de wereld was, begrijpt u, vóór er een fundering was. En die engelen en alles, waren gelukkig, juichten erover, vóór er een fundering van de wereld was. Hoe gaat de duivel mij ooit in het stof van de aarde houden? Dat kan gewoon niet. U hebt gelijk.

284 Laat eens kijken. Dit is de tijd van een tijdzone later, die ik hier heb. Dit is twintig minuten voor elf. Dat betekent slechts twintig minuten voor tien. Is dat juist, broeder Wood? Ja, twintig minuten voor tien. Is iedereen gelukkig?

O, ik voel om verder te reizen,
Ik voel om verder te reizen,
Mijn hemels tehuis is blinkend en schoon,
En ik voel om verder te reizen.
O, ik voel om verder te reizen,
Ik voel om verder te reizen,
Mijn hemels tehuis is blinkend en schoon,
En ik voel om verder te reizen.

285 Houdt u van die ouderwetse liederen zoals dit? Er was een oud lied dat wij altijd zongen, iets over: "Genade en barmhartigheid vond mij. Daar scheen de Morgenster." Hoe heet het, zuster Gertie? Laten wij eens kijken. Hoe... wat is het, broeder Neville? Zoiets als: "Genade en barmhartigheid vond mij. Daar toont de blinkende Morgenster zijn stralen rondom mij." Ja. "In het kruis." Geef ons daarvan een akkoord, zuster. Van "Bij het kruis". Kom hier naartoe, broeder Neville. O, hier houd ik van. Hoevelen houden van deze geïnspireerde gezangen? U kunt al uw op en neer springende boogie-woogie die u maar wilt, houden. Geef mij dìt. Hier is waar genade en barmhartigheid mij vonden. Dat is het. Goed, lieflijk nu.

Jezus, houd mij bij het kruis,
Waar een kostbare bron is,
Vrij voor allen, een heldere stroom,
Vloeiend van Golgotha's berg.
In het kruis, in het kruis,
Zij mijn glorie voor immer;
Tot mijn opgenomen ziel rust zal vinden,
Aan de andere zijde van de rivier.

286 [Broeder Branham begint Bij het kruis te zingen – Vert] O, wat heerlijk! Denk eens in! Wat als er geen Redder was? Wat als wij dit Woord niet hadden? Wat als Hij u niet had geroepen? Wat als Hij u niet tevoren gekend had en u was vanavond buiten in deze rest van de wereld? Hebt u Hem lief? Oh! Vergeet nu niet de diensten morgen om half tien.

In het kruis, in het kruis,
Zij mijn glorie voor immer;
Tot mijn opgenomen ziel rust zal vinden,
Aan de andere zijde van de rivier.

287 Geef ons nu het akkoord van "Plaats bij de bron". Dit goede oude lied: "Er is plaats bij de bron." Hoevelen kennen het? "Plaats, plaats, ja, er is plaats, plaats bij de bron." Wanneer u het zingt, heel rustig nu, reik dan over, naast u, en schud de hand van die broeder. Weet u, er is nu plaats voor alle Methodisten. Er is plaats voor Baptisten. Er is plaats voor de Pinkstermensen. Er is voor ons allemaal nu, plaats bij de bron. Hoevelen kennen dit oude lied? O, zeker kent u het. Sommigen van u, oudgedienden nu, dit is een goed ouderwets Kentucky-lied.

     Plaats, plaats (schud handen), ja, er is plaats,

Er is plaats bij de bron voor u;
Plaats, plaats, ja, er is plaats,
Er is plaats bij de bron voor u.
Oh, plaats, plaats, er is ruimschoots plaats,
Er is plaats bij de bron voor u;
Oh, plaats, plaats, ja, er is plaats,
Er is plaats bij de bron voor u.

288 Nu heb ik een kleine verrassing voor u. Alle laatste predikingen en boeken, enzovoort, zullen te koop zijn aan het andere einde van de kerk, volgende week, bij de diensten. De banden, enzovoort, en alles in mooie literatuurvorm. Er zal daar helemaal achterin, in een van de kamers, een tafel staan. En de literatuur, de laatste predikingen, en enige mooie geschriften, die net oorspronkelijk uitgekomen zijn – in nieuwe boeken, nieuwe uitgaven – zullen allemaal uitgestald worden achterin het gebouw; deze aanstaande woensdagavond. En wij verwachten een goede tijd in de Here. Kom biddend, nu. Bel uw zieken en aangevochtenen op, schrijf hun een brief, haal ze hier en we zullen... God wil machtig bewegen. En wij weten dat Hij het nu zal doen.

289 En nu ben ik naar iedereen geweest waarvan ik wist dat die nog ergens mee zat. Als er iets uit de weg is, herinner u, dat ik lang geleden verteld heb dat wij het in orde zouden maken. En ik weet dat u weet dat er hier een andere geest is dan voorheen, ziet u? Dat is waar. Laat het nu niet meer weggaan. Ik beveel u, ten opzichte van Jezus Christus, laat het niet weggaan. Blijf hier bij, zie, houd alles vereffend en beweeg voorwaarts. U bent broeders. Het is nooit uw broeder of zuster die iets verkeerd doet; het is die geest van de duivel die daar in gaat. Kijk, hij gaat rond. Heb met uw broeder of zuster te doen en weet dat het Satan is die er tussen komt. Als u er wat gevoelens over hebt, krijg dat er zo gauw mogelijk uit, omdat het u zal verteren. Ja, dat zal het. Dus, houd het bij u vandaan. Vergeet het niet.

Er is plaats, plaats, ruimschoots plaats.
Er is ruimte...

     (voor de Methodist, ruimte voor de Baptist, ruimte voor de Presbyteriaan. Er is ruimte voor iedereen.)

Plaats, plaats, ja er is plaats,
Er is plaats bij de bron voor u.

290 Hoevelen herinneren zich onze oude slotzang van toen?

Neem de Naam van Jezus mede,
Kind van kommer zorg en smart,
Het zal vreugde en troost u geven,
Neem hem mee waar u ook gaat.

     Ik wou dat u bij ons kon blijven, broeder Jeffreys, u en zuster Jeffreys en de jongens daar, en een ieder. En dan:

Op de Naam van Jezus buigend,
Ootmoedig vallend aan Zijn voeten; (Oh)
Zullen wij Hem in de hemel kronen tot Koning der koningen,
Wanneer onze reis voleindigd is.
Neem de Naam van Jezus mede,
Neem het als een Schild vandaag,
O, wanneer verzoeking naderbij komt,
Fluister die Heilige Naam in gebed.

     Oh, daar houd ik van, u niet? Die wonderbare Naam van Jezus! Laten we nu gaan staan, terwijl we het nu zingen. Goed!

Neem de naam van Jezus mede,
Kind van kommer, zorg en smart;
Het zal...

     [Broeder Branham spreekt met broeder Neville – Vert]

     O, hoe lieflijk!

Hoop der aard en vreugde des hemels;
Dierbare Naam (O dierbare Naam), o hoe lieflijk!
Hoop der aarde en vreugde des hemels.

291 Dit is een beetje anders nu. Laten we onze hoofden buigen en heel rustig een hand omhoog heffen en zeggen:

Op de Naam van Jezus buigend,
Ootmoedig vallend aan Zijn voeten,
Zullen wij Hem in de hemel kronen tot Koning der koningen,
Wanneer onze reis voleindigd is.
Dierbare Naam, o hoe lieflijk!
Hoop der aarde en vreugde des hemels;
Ja, dierbare Naam, o hoe lieflijk!
Hoop der aarde en vreugde des hemels.

292 Terwijl onze hoofden gebogen blijven, zeggen wij... [Broeder Branham begint te neuriën: Neem de Naam van Jezus mede – Vert]

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)