Het slangenzaad

Door William Marrion Branham

1 ...God, de grote en machtige God, Die alle dingen heeft geformeerd door de kracht van Zijn Geest; en Jezus Christus heeft gebracht, Zijn eniggeboren Zoon, Die vrijelijk stierf voor zondaren als wij, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons weer te verzoenen in die wonderbare gemeenschap die wij weer hebben met God. Daar wij geleerd zijn door het gezegende Woord van God, dat wij gemeenschap met Hem hadden voor de grondlegging der wereld, toen de morgensterren tezamen zongen en de zonen Gods juichten van vreugde, ver voor de grondlegging der wereld. Hoe weten wij dat het niet dezelfde tijd was dat het Lam geslacht werd, dat God toen, in Zijn oneindige gedachten, ons zag juichen en ons verblijden in onze redding door Jezus?

2 Vanavond hebben wij slechts een voorproef van die grote Goddelijke Glorie welke geopenbaard zal worden bij Zijn tweede komst. Alle ziekten en zorgen zullen voorbij zijn, dan zal ons lichaam gelijk zijn aan Zijn eigen heerlijk Lichaam, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Als wij hier kijken naar onze gerimpelde handen en onze grijze haren en onze gebogen schouders, zijn wij ons bewust dat wij sterfelijk zijn en we zijn op weg naar het stof waar wij uit vandaan komen. Maar Here God, zo zeker als Gij God zijt, hebt gij een belofte gegeven, dat wij weer op zullen staan in de laatste dagen, en wij geloven het.

3 Vanavond staan wij ernstig met ons geloof in Uw tegenwoordigheid en komen met vrijmoedigheid omdat Jezus ons gebood dat te doen. Niet omdat wij iets goeds gedaan hebben, want wij hebben niets goeds gedaan; maar wij komen nederig en belijden dat wij deze schat bezitten door Zijn genade, ons toebedeeld. Daarom komen wij U vragen of U ons vanavond wilt zegenen in het voortbrengen van het Woord. Want er staat geschreven dat, 'De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord dat de mond Gods uitgaat'.

     Laat de mond van God spreken vanavond. Laat het Woord mogen uitgaan en diep in de harten dringen van de luisteraars, en mogen we vervuld worden met Uw Geest en Uw tegenwoordigheid. Wij vragen dat in Jezus' Naam. Amen.

4 Gisteravond en vandaag hebben wij gesproken over het onderwerp met het opschrift: "Waarom wij geen denominatie zijn". En wij hebben tamelijk scherp gesteld waarom wij geen denominatie zijn, en waarom wij niet in denominaties geloven. Omdat wij niet in de Bijbel kunnen vinden dat denominaties door God ingesteld zijn. Het werd ingesteld door de duivel - en we bewezen het door de Bijbel. En hoe er door de denominaties dwaling voortgebracht wordt. En wij zeggen dit tot verbetering en om deze Tabernakel in gemeenschap te brengen met het Woord van God. Opdat onze hoop niet gevestigd is op wat denominaties zeggen, of wat mensen zeggen, maar is gebouwd op wat de Here God heeft gezegd. Dat is de enige wijze waarop wij juist gecorrigeerd worden.

5 Ik geloof dat ik deze morgen vijf verschillende artikelen heb die via denominaties uitkomen, waarover absoluut niet in de Bijbel gesproken wordt, dat de Protestantse kerken zich gebogen hebben voor dezelfde leringen en dogma's die de oude prostituerende Katholieke moederkerk leerde. En het is binnengeslopen in de Protestantse kerk, en wij buigen voor dezelfde dingen, welke overal tegen Gods Woord ingaan.

6 De eerste denominatie-kerk... Wij zochten het vanmiddag op in de geschiedenis van de Nicea-kerk. Na de dood van de apostelen kwamen de Nicea-vaders, men ging verscheidene jaren door (driehonderd en vijfentwintig jaar), en tenslotte kwam men in Nicea (Frankrijk), waar het grote Concilie van Nicea plaats vond. En daar brachten zij de dogma's tot stand, die de Katholieke kerk nu heeft, en men gaf deze door aan de Protestanten.

7 Zoals ik vanmorgen zei in de onderwijzing, elk van deze tijdperken tot en met het Thessalonica tijdperk - de vijftienhonderd jaren van donkere eeuwen - was er geen enkele periode of Hij zei: "Gij hebt Mijn Naam nog".

8 Maar aan de andere kant was het niet Christus' Naam meer die uit de denominaties kwam, maar: 'Katholiek', 'Luthers', 'Methodist', 'Baptist', 'Presbyteriaan', 'Pinkstergemeente', enzovoort.

9 Maar juist voor het sluiten van het tijdperk zei Hij: "Ik heb u een open deur gegeven". En wij geloven dat dàt het tijdperk is waarin wij nu zijn; het tijdperk van de geopende deur, tussen de laatste afsluiting van de Laodicéa kerk.

10 Het duurde precies driehonderd en vijfentwintig jaar tot het Concilie van Nicea. En daar namen zij deze vormen aan zoals besprenging, begieten, valse dopen, valse heilige geesten, en al deze andere dingen. Zij namen dit aan.

11 Toen Luther als priester de Katholieke kerk uitging, bracht hij deze dingen met zich mee. Zwingli kwam daar ook uit, en uit Zwingli kwam Calvijn, uit Calvijn kwam Wesley, enzovoort. Zij brachten die dogma's er in mee. Hoe kan God Zijn Gemeente leiden, terwijl zij wegen volgen, die Hij hun zelfs nooit gegeven heeft om op geleid te worden?

12 Merk op, in Openbaring 17 zien wij een vrouw... (Deze woorden zijn duidelijk. Omdat het in de Bijbel staat kan ik het zeggen). Er staat dat deze vrouw een hoer was. Dat betekent dat zij een beruchte vrouw was; dat ze verondersteld werd getrouwd te zijn met een man, maar zij pleegde ontucht met de wereld. Zij was de moeder der hoeren, daarom had zij dochters. En wij hebben het aardrijkskundig onderzocht. Ik ben er zelf geweest, zag het in de Bijbel, zag haar leerstellingen, enzovoort. Ik geloof dat de Heer het zo uitgestippeld heeft, dat het niets anders kan zijn dan de Katholieke kerk. Dat is de enige wijze waarop het kan zijn. En wat werd uit haar geboren? De Protestantse kerken. Dat gebeurde precies.

13 En zij had in haar hand de drinkbeker van de wijn harer hoererij en zij gaf het aan de koningen der aarde, en zij regeerde over de gehele aarde, geestelijk gesproken. Zo is het precies.

14 Wij kunnen teruggaan naar Daniël en komen dan terecht bij het beeld. Kijk naar het beeld: het gouden hoofd; het Babylonische koninkrijk; zilver; de Meden en Perzen, koper; Alexander de Grote, enzovoort; (het Griekse koninkrijk); dan de Romeinse keizerrijken, Oostelijk en Westelijk Rome, de twee voeten.

15 Merk op, in deze tien koninkrijken... (welke precies overeenkomen met deze tien horens waar wij vanmorgen over spraken), in elk van deze tien koninkrijken die zouden opkomen, was ijzer vermengd met leem. Het ijzer kwam van de benen welke Rome was, en er is een beetje van die Roomse gezindheid in elke natie die onder de hemel is door de Katholieke kerk. Zo is het precies. Zij wilden zich nergens vermengen.

16 En zij huwden onder elkaar. De Bijbel zei dat het zo zou gaan, en zie wat er gebeurt in onze dagen. Uw zoon gaat met een Katholiek meisje. Wanneer zij van plan zijn te gaan trouwen, moeten zij beloven hun kinderen Katholiek op te voeden. Ziet u? Vice versa. Het is het breken van de kracht van de ander, ziet u?

17 Maar wat is het? De Bijbel noemt het hele geval hoererij. Nu, wat gaat u doen? Goed... en hoe zouden de zonden van de mensen bezocht worden? Wij gingen terug naar Deuteronomium en toonden u dat een onwettig kind, een bastaard kind, zelfs niet in de samenkomst van de Heer binnen kon gaan, gedurende veertien generaties lang. Dat was onder de wet, en Christus kwam om de wet te vergroten. Hoeveel temeer is het nu!

18 Wat is er vandaag op straat aan de hand met deze kleine vlinders - deze kleine sigaretten-rokende vrouwen, met korte broeken, kort geknipt haar, deze vlinders, enzovoort? Wat is er aan de hand met hen? Het is omdat hun moeders al zo handelden. Deze ongerechtigheid gaat van de ene generatie op de andere over. Zo is het. Wat hebben wij gekregen? Wij zijn gekomen tot een punt, waar het niets anders is dan een opeengepakte hoop vuile zonde.

19 Dat is de reden waarom God Rusland heeft doen opstaan met een atoombom, om haar weg te vagen zoals het was met de zondvloed, toen Hij de wolken deed opkomen. Zeker heeft Hij dat gedaan, en de Bijbel zegt het. Rusland, dat atheïstische land, heeft precies de Almachtige God in de kaart gespeeld. Net als koning Nebukadnezar, die Israël moest vernietigen omdat zij weigerden met God te wandelen. Rusland rijst op om het bloed van de heiligen te wreken, dat de Katholieke kerk vergoten heeft. De Bijbel zegt het. Het zal de hele zaak gaan nemen.

20 Kijk hier, hun grootmoeder was een koormeisje en hun moeder was een vlinder, wat is zij vandaag? Een rock en roll - striptease. Wat zullen haar kinderen zijn?

     En u zegt: "Doet God dat?" Jazeker.

21 God bezoekt de ongerechtigheid aan de kinderen, de generaties, zelfs tot veertien generaties. En als Christus het kwam vergroten, laten wij zeggen, honderd generaties of vijfhonderd generaties. Welnu, Hij zei: "Gij hebt gehoord, dat tot de oudsten gezegd is: 'Gij zult niet doden'. Doch Ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, is al een moordenaar. Gij hebt gehoord dat tot de oudsten gezegd is: 'Gij zult geen overspel doen', maar Ik zeg U, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft alreeds overspel gedaan." Hij maakte het. Wat is vergroten? Het vele keren groter maken! En als het onder de wet veertien generaties was, hoe lang zal hetzelfde vandaag dan duren?

22 En jonge mannen, mannen van middelbare leeftijd en getrouwde mannen, hebben geen respect meer voor hun trouwbelofte. Wel, zij nemen vrouwen, en leven overal met hen als ordinaire honden. Een hond heeft meer respect en moraal dan sommige mensen hebben. Ik weet dat dit vreselijk sterk is, maar het is zo.

23 Waarom? De kerken gaan er aan voorbij en zeggen er niets van. Waarom? Zij doen precies wat hun moeder deed. De kerk heeft het geërfd. Omdat deze Protestantse kerk uit de Katholieke kerk voortkwam. De zonde van de Katholieke kerk wordt bezocht aan de Protestantse kerk. Zeker, zo is het. Dus de pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is absoluut waar. Wij kunnen het in de Schrift vinden.

24 Wij hebben ontdekt... en ik zag geen notitie op de tafel hier vanavond... over dat ik zei, laat mij één plaats zien waar God ooit een denominatie voorschreef! Laat mij één plaats zien waar God een vrouwelijke prediker ordineerde! Laat mij één plaats zien waar God besprenging voorschreef! Laat mij één plaats zien waar God begieten voorschreef! Laat mij één plaats zien waar God ooit heeft laten dopen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest! Waar vindt u die dingen? En toch doen wij het constant! Het is regelrecht in de kerk.

25 Nu, ik zei u de reden waarom wij geen Baptisten konden zijn. Omdat wij geloven gedoopt te moeten zijn in de Naam van de Here Jezus Christus! Er is in de Bijbel nooit iemand op een andere wijze gedoopt. Laat mij één plaats zien waar één persoon is gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en ik zal mijn handen opsteken en zeggen dat ik een valse profeet ben.

26 Als de Bijbel zegt dat u gedoopt moet worden in de Naam van de Here Jezus Christus, betekent dit dat u het op deze wijze moet doen. Paulus gebood hun om overgedoopt te worden. Het gaf niet hoe zij gedoopt waren; zij moesten komen om overgedoopt te worden. Dezen waren gedoopt door dezelfde man die Jezus Christus doopte: Johannes de Doper. Paulus zei: "Het zal niet meer werken, u moet komen om overgedoopt te worden." En zij moesten het doen, voordat zij de Heilige Geest ontvingen. Het was Gods programma.

27 Misschien ga ik vanavond een beetje dieper dan dat. Waarom? Omdat Jezus Zijn Woord houdt. Gelooft u dat? Haast iedereen van u was hier vanmorgen. Ik wil daar nu op doorgaan.

28 Waarom zou Paulus dat bevolen hebben nadat het gedaan was? Paulus zei: "Zelfs wanneer een engel uit de hemel kwam en iets anders zou prediken, hij zal vervloekt zijn."

29 Nu, u zegt: "Wij hebben er nieuw licht op." Nee, dat heeft u niet. Daar kwam de duivel bij Eva ook mee aan, met wat nieuw licht. U heeft geen nieuw licht nodig, u heeft nodig in het licht te wandelen dat God alreeds hier gaf. Dat is alles.

30 Nu let hier op. Zie hoe simpel! Toen zij van de berg der verheerlijking afkwamen, zei Jezus tot Zijn discipelen: "Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?"

     Eén zei: "U bent Mozes of Elia of één van de profeten."

     Hij zei: "Wie zegt gij dat Ik ben?"

31 Petrus antwoordde: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

32 Jezus zei: "Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard." Ziet u, het komt niet door seminaries. Het komt niet door denominaties. "Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. U leerde het nooit door welke school of theologie dan ook. Maar Mijn Vader Die in de hemel is, heeft u dat geopenbaard. En op deze rots bouw Ik Mijn Gemeente, en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen." Een geestelijke openbaring van Wie Hij is.

33 Let op: "En Ik zeg u, dat gij zijt Petrus. En Ik geef u de sleutels van het koninkrijk der hemelen; al wat gij ontbindt op aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Al wat gij bindt op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn." God moest Zijn Woord houden anders was Hij geen God. En toen Hij dit deed, kruisigden zij Hem een paar dagen later, en Hij is opgestaan en ten hemel opgevaren, en Petrus opende het Evangelie op de Pinksterdag. Deed hij dat? Zeker deed hij dat. Nu let op.

34 Zij dreven allen de spot met hen, omdat zij vervuld waren met de Heilige Geest. Zij werden ketters genoemd, heilige rollers of andere spotnamen. En zij lachten zelfs en zeiden: "Dezen zijn vol zoete wijn."

35 En Petrus stond op temidden van hen en verhief zijn stem en zei: "Mannen broeders, hoort mijn stem. Laat mijn woorden tot u ingaan. Dezen zijn niet dronken zoals gij vermoedt, want het is pas de derde ure van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël: 'En het zal zijn in de laatste dagen dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees...'" - en wat Hij zou doen op Zijn zonen, Zijn dochters en zijn dienstmaagden, enzovoort, in die dag.

36 Wanneer zij dit begonnen te horen werden zij geraakt in het hart, want zij hoorden een man die zijn 'ABC' niet eens goed kende, toch moesten zij notitie van hem nemen en zij wisten dat hij iets binnenin hem had dat brandde - de Heilige Geest. Hem stoppen? Het zou zijn een vuur proberen uit te blussen in een droog gebouw op een winderige dag. Het zou u niet lukken. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En wat deed hij nu?

37 Ze zeiden: "Mannen broeders, wat moeten wij doen om gered te worden?"

38 Kijk nu uit, Petrus! Jij hebt de sleutels tot het Koninkrijk!

39 Toen Jezus opstond op de derde dag, had Hij niet de sleutels tot het Koninkrijk der Hemelen. Wist u dat? Hij zei: "Ik heb de sleutels van de hel en de dood", maar niet van het Koninkrijk, omdat die aan Petrus waren gegeven.

40 Nu, Hij zei: "Petrus, al wat gij ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Wat gij bindt op aarde, zal in de hemel gebonden zijn."

41 Nu, hier stond hij met de sleutels in zijn hand om deze gezegende zaak te openen voor de wereld. Hij had de sleutels in zijn hand en zij vroegen: "Wat moeten wij doen om gered te worden?" Het geeft niet wat de apostel zei te doen; God moest het herkennen in de hemel, indien Hij hem die autoriteit gegeven had.

42 Nu, Petrus zei: "Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Is dat juist? En dat is de reden dat de sleutels in de hemel worden omgedraaid voor elke andere naam, elke andere manier, elke andere vorm... Het werd omgedraaid op aarde, en omgedraaid in de hemel; anders had Jezus Zijn Woord aan Petrus niet gehouden. Daarna werd er op elke plaats in de Bijbel gedoopt in de Naam van Jezus Christus. En degenen die daarvoor gedoopt waren, moesten komen om overgedoopt te worden, in de Naam van Jezus Christus, om de Heilige Geest te ontvangen. Dat is juist. Het gaat nog steeds op dezelfde wijze.

43 Dus als wij de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onderwijzen, is het valse profetie. Nu, ik wil u niet kwetsen, maar ik moet dit vaststellen, zodat de Gemeente het zal weten... Wij zijn hier niet een stelletje ongeletterde krukken. Wij weten waar wij staan in het Woord van God. Ik daag iedereen uit mij één plaats te tonen waar gedoopt werd in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! Gaat u nu luisteren naar valse profetie of naar de Waarheid? Onderzoek de Schriften. Het is aan u!

44 Toon mij één persoon in de Bijbel, of waar een gemeente ooit werd ingesteld als een denominatie in de Bijbel! Toon mij in de Bijbel, waar zij ooit een vrouwelijke prediker aanstelden! Toon mij waar al deze dingen waar wij over gesproken hebben, ooit werden ingesteld in de Bijbel! Zij zijn er niet. Vertel mij één plaats. U gaat naar een denominatie...

45 Wel, toen de Methodisten opstonden, predikten zij heiliging. Dat is goed, maar toen zij dat deden maakten zij een denominatie, en dat stelde de zaak vast. Dat is de reden waarom de Bijbel zegt: "U hebt een naam gekregen."

     U zegt: "Ik ben een Christen."

     "Wel, tot welke denominatie behoort u?"

46 U zegt: "Methodist", wel, dan bent u een prostituée! "Ik ben een Baptist", prostituée! "Pinkstergemeente", u bent een prostituée! U behoort tot die kerk.

47 U moet bij Christus behoren! Het heeft geen nut om te zeggen: "Methodist" of "Baptist", enzovoort. Als u een Christen bent, bent u een Christen in uw hart!

48 Elk van deze denominaties kunnen kinderen voortbrengen, kinderen van God. Dat is juist. Maar als u denkt dat u naar de hemel gaat, alleen omdat u een Methodist of Baptist bent, bent u fout! Dat is de reden waarom wij uit die zaak wegbleven.

     Waarom kunnen de Baptisten het niet zien?

49 Ik vroeg het nog niet zo lang geleden, recht op de man af, aan een Methodist. Hij zei: "Het enige wat wij tegen u hebben is, dat u rond de Pinkstergemeenten hangt."

     Ik zei: "Wie zijn wij?"

     "Wij Methodisten."

50 Ik zei: "Wel, ik zal u vertellen wat ik zal doen; ik zal naar uw stad komen en laat u, de Methodisten, het steunen."

     "O", zei hij, "natuurlijk kunnen wij dat niet doen."

51 Ik zei: "Dat dacht ik wel. Ik blijf bij de Pinkstermensen omdat zij het geloven. Zij zijn degenen die er hun voordeel mee doen."

52 Hoevelen lazen onlangs het artikel in 'Life', over de Pinkstergemeente? Dat is één van de grootste fenomenen van deze eeuw. Zij hebben meer bekeringen gekregen in één jaar, dan alle kerken tezamen. Waarom? Zelfs in hun dwalingen beweegt God hen voort, omdat zij de waarheid geloven en ermee door marcheren. Dat is de waarheid.

53 Maar wat doen wij nu? Dat is de reden dat wij géén denominatie zijn. En even zeker als de Pinkstermensen een denominatie zijn geworden, en...

54 En lang geleden, toen de Heilige Geest het eerst werd uitgestort op de Pinksterkerk, veertig jaar geleden, en zij begonnen in tongen te spreken, één van de gaven. Dat is de minste van de gaven volgens Paulus, spreken in tongen. En zodra het viel, zeiden ze: "Nu hebben wij het gekregen", en zij maakten een denominatie. De Algemene Raad, wat nu de 'Assemblies of God' is. "O", zeggen zij, "niemand heeft het, tenzij u in tongen spreekt." God ging echter door en ging van hen weg en liet hen daar zitten. Zeker!

55 Voorts kwamen de Eenheidskerk-mensen, en ontdekten de doop in Jezus' Naam. Ze zeiden: "O, wij hebben het." Zij organiseerden zich. Wat deden zij? God ging er gewoon uit en liet hen achter.

     Het is voor: "Elk die wil, die kome."

56 Zie, de Eenheids-mensen kunnen niet naar de Assemblies of God-mensen gaan, en de Assemblies of God-mensen kunnen niet naar de Eenheids-mensen gaan. Ik heb gesproken met enige van de beste mannen die zij hebben, meneer G. en doctor P., vele mensen, die groot van naam zijn. Ik zat daar met hen en zei: "Hoe kunt u als Bijbel-geleerden, dàt als eerste bewijs onderwijzen?"

57 "Wel, broeder Branham", één, twee of drie waren echt eerlijk en zeiden: "Wij weten dat het fout is. Maar wat kunnen wij nu nog doen? Als wij er nu iets over zouden zeggen, zou dat het hele programma afbreken." Zeker, u zou nooit meer bisschop of algemeen opziener kunnen zijn. Dàt is de bedoeling.

58 Broeder, ik zou voor mij liever een kleine evangelisatie op de hoek hebben, of prediken onder een denneboom en de Waarheid hebben! Zeker... en weten dat je de Waarheid vertelt. De mensen willen de Waarheid. U bent verplicht als Christen het getuigenis van de Waarheid voort te dragen. God zal u er verantwoordelijk voor houden.

59 Sta op deze dingen. Als u niet gedoopt bent in de Naam van Jezus Christus, en u hebt deze dingen niet gedaan, en u hebt de Heilige geest niet ontvangen...

60 U zegt: "O, ik sprak in tongen." Dat betekent niet dat u de Heilige Geest hebt.

61 Ik heb heksen, tovenaars en door demonen bezetenen en zo, in tongen zien spreken. Zeker, zij hebben de Heilige Geest niet ontvangen, en u weet het. Zij drinken bloed uit een mensenschedel, dansen, roepen de duivel aan en spreken in tongen. Zeker, zij hebben de Heilige Geest niet ontvangen.

62 Dus, omdat u in tongen sprak, betekent dat nog niet dat u het hebt. De enige manier dat u weet dat u het hebt is, wanneer uw geest getuigt met Zijn Geest en de vruchten van de Geest u volgen: liefde, geloof, vreugde, vrede, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid. Dat is, weet u, wanneer u de Heilige Geest hebt ontvangen. Het getuigt van Zichzelf.

63 Wanneer u probeert te steunen op het feit dat u behoort tot de Assemblies of God of tot de Baptisten of tot de Presbyterianen; ziet u wat u aan het doen bent? U neemt een naam aan van een prostituée! Dat is precies juist. Ga uit van die zaak! Kom eruit! Ik bedoel niet uit uw gemeente of iets dergelijks. U moet doen wat u dienaangaande wilt. Maar kom uit van: "O, ik ben Presbyteriaan, wij geloven niet in de dagen van wonderen." Waarom gelooft u het niet? De Bijbel onderwijst het! "O, ik behoor tot de kerk van Christus! Zij zeggen dat de dagen van wonderen voorbij zijn." Zij zijn valse profeten!

64 Ik kan u tonen waar Jezus Christus macht gaf aan de Gemeente om de zieken te genezen, de doden op te wekken, en de duivelen uit te werpen. Ik daag elk mens uit mij één Schriftgedeelte in de Bijbel te tonen waar Hij het wegnam van de Gemeente. Wat nam het weg? Uw eigen dogma, niet Gods Woord. De Heilige Geest heeft het werk gedaan, is nog steeds bezig door te gaan met het werk en zal dat ook blijven doen.

65 Dat is de reden dat wij geen denominatie zijn, "hebbende een schijn van godzaligheid en de kracht daarvan verloochenend. Keer u af van dezulken." Wij geloven niet in dat spul.

66 Hoe begon het? (Wij zullen moeten voortmaken om er zo vlug mogelijk toe te komen). Hoe begon het? Wij hebben een overvloed van Schriftgedeelten hier opgeschreven over de Heilige Geest.

67 Nog iets, wij deden gisteravond een uitdaging over de volharding van de heiligen, niet op de manier zoals de Baptisten het geloven, o nee, ik verschil zeker van mening met de Baptisten, en hun idee en theorie van het Calvinisme. Ik ben het niet eens met de Presbyterianen. Ik ben het niet eens met de Methodisten, met hun weg van de Arminiaanse leer. O ja, maar zij beiden hebben een waarheid. Maar u moet het hier terugbrengen naar waar het de waarheid is. Als u daar uit weggaat, komt u verkeerd terecht.

68 De Baptisten doopten hier een paar, door onderdompeling. De prediker doopt hen, terwijl negen van de tien sigaretten roken, en dan gaan zij naar achteren en spelen de hele avond kaart en bingo; zwerven rond en doen oneerlijke zaken. De vrouwen dragen daar korte broeken (shorts), lopen rond op de straten, knippen hun haar, roken en praten in die kleine naaikransjes en vertellen vieze moppen, noemt u dat Christenen? En u gelooft dat u Eeuwige Zekerheid hebt? U gaat naar de hel op die manier! U zou zich in de hemel op geen enkele wijze kunnen verheugen. Zeker niet. Dat is geen Eeuwige Zekerheid.

     Wanneer echter een mens wederomgeboren wordt uit de Heilige Geest...

69 En u Pinkstermensen, omdat u op en neer sprong en in tongen sprak, en het middenpad op en neer rende, dat betekent niet dat u Eeuwige Zekerheid heeft! Haalt u dat toch nooit in uw hoofd. O nee, dat is het zeker niet. Omdat u weet dat uw eigen leven getuigenis aflegt dat u niet recht voor God staat. Dat is juist. U bent niet in orde. Dat is nog geen Eeuwige Zekerheid.

70 Ik wil u iets vragen. Is er een Eeuwige Zekerheid? De Bijbel zegt het. De Bijbel zegt dat onze namen werden geschreven in het Boek des Levens des Lams, voordat de wereld ooit begon.

71 Zoals ik deze morgen zei, ik zeg het nog eens, de man die dat lied schreef van: "Er is vanavond een nieuwe naam geschreven in Heerlijkheid en het is de mijne"; zijn gedachte was goed, maar hij was Schriftuurlijk fout.

72 Uw naam werd niet opgeschreven op de avond dat u gered werd. Uw naam, volgens de Bijbel, volgens Openbaring 13 en 17, enzovoort, werd daar opgeschreven voor de wereld ooit begon, en Jezus Christus werd geslacht voor de grondlegging der wereld.

73 Hoe kon God, Die oneindig is... Hoe kon een oneindig God, Die het eind van de beginne wist, hoe kon Hij ooit toestaan dat de zonde op aarde kwam als het niet voor een reden was?

74 Alleen om sommige dingen te ondersteunen, die wij hebben gezegd: Wat was er eerst, de Redder of de zondaar? [Iemand in de samenkomst zegt: "Redder"] De Redder, zeker. Wat is er krachtiger, de Redder of de zondaar? Als de Redder de zonde weg kan nemen, is Hij krachtiger. Wel, waarom liet Hij zonde plaats vinden in de eerste plaats? Om te tonen dat Hij een Redder is. Welke is krachtiger, de Geneesheer of de ziekte? ["Een geneesheer"] De geneesheer. Waarom liet Hij dan ziekte komen? Om te tonen dat Hij een Geneesheer is. Ik voel mij geestelijk op dit moment! O ja! O my! Dat zijn Zijn eigenschappen.

75 Daarom liet Hij moeite komen. Daarom liet Hij zorgen komen. Om te tonen dat Hij vreugde is. Zeker, dat is het. Daarom hebben wij een nacht, om te bewijzen dat er een dag is. Daarom hebben wij temperament, om te tonen dat er vrede is. Zeker, het is pro en contra. O, Hij is wonderbaar.

76 Hoe begon het? (Wij zullen er meteen op ingaan, zo vlug als wij kunnen, zodat wij u niet de hele avond behoeven op te houden). Nu, er moet een begin zijn van alle dingen.

77 Ik wil u iets vragen. U kunt dit gewoon niet wegstoppen in uw vestzakje. U hoeft dit niet naar binnen te werken met de gewone maaltijd. Maar luister hiernaar.

78 Als u een eeuwig schepsel bent, dan had u nooit een begin en kunt u nooit een einde hebben. Want eeuwig komt van het woord wat geen begin en geen einde heeft.

79 Herinnert u het zich niet? Ik zei deze morgen, hoe dat Melchizédek Abraham ontmoette, komend van de koningenslag. En de Bijbel zegt in Hebreeën 7, dat Levi tienden betaalde aan Melchizédek toen hij in de lendenen van zijn vader Abraham was. Abraham verwekte Izaäk, Izaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Levi. Dat was vader, grootvader en overgrootvader. En terwijl Levi in de lendenen van zijn overgrootvader was, zegt de Bijbel van hem, dat hij tienden betaalde aan Melchizédek. Over eeuwig gesproken! Hij zei nooit dat Hij het als een schaduw stelde, of dat Hij het potentieel bedoelde, maar de Bijbel eert hem dat hij tienden betaalde! Amen!

80 Als wij dan door het juiste zaad komen, toen Paulus het Evangelie predikte, was ik daar en was u daar. Wij zullen daar in een ogenblikje aan toekomen. Laten wij het ook in onze oren knopen. Dat is wat de Schriften voor ons beweren. Het ging zelfs ver terug.

81 Denk slechts. Levi; dan Jakob, zijn vader; dan Izaäk, zijn grootvader; dan Abraham, zijn overgrootvader! Toen Levi in de lendenen van zijn overgrootvader was, betaalde hij tienden aan Melchizédek.

82 Ik wil u iets vragen: Wat is dit in Job 38, als Hij zegt: "Waar waart gij toen Ik het fundament van de aarde legde? Toen de morgensterren samen zongen, en de zonen Gods juichten van vreugde?" Wie waren die zonen van God die van vreugde juichten? Jezus vertelde hun: "Ik had vreugde met u voor de grondlegging der wereld." Wij zijn geen schepselen van tijd, wij zijn schepselen van eeuwigheid!

83 "Geen mens kan tot Mij komen, tenzij Mijn Vader hem trekt. En al wat tot Mij komt, Ik zal hem eeuwig Leven geven en hem opwekken in de laatste dagen. Niemand kan hen uit de hand van de Vader rukken, en Hij gaf hen aan Mij." Hoe zult u verloren gaan?

84 Ziet u, u hebt vrees. U bent bang. U zult hier wegrennen, en dat is één van de beste bewijzen ter wereld dat u nog nergens bent geweest. Dat is juist. Hoe kan God u ooit redden als Hij...

85 Hoevelen in deze gemeente zouden hun hand willen opsteken en geloven dat God oneindig is? Weet u wat het woord 'oneindig' betekent? Dat betekent 'volmaakt'. U kunt het woord 'oneindig' niet uitleggen.

86 Hebt u ooit uw camera genomen en hem op oneindig ingesteld? Wel, het betekent gewoon van daar af aan. Juist, en er is geen manier meer om hem verder scherp te stellen.

87 Wel, zo is God, Hij is oneindig; en als Hij oneindig is, kon geen kevertje, geen vlieg, geen vlo, geen muis, geen kikker er zijn, of iets wat ooit op aarde was, of er ooit was, of God kende het voor de wereld ooit werd geformeerd. Dat is een opvatting van oneindig!

88 Wel dan, de oneindige God Die u hier redt, wetend dat Hij u de volgende week zal gaan verliezen, of de volgende maand of volgend jaar... Wel, Hij verijdelt Zijn Eigen voornemen. Hij kan u niet verliezen! "Hij die Mijn Woorden hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het Leven." Hij kan het niet doen!

89 Hij die geboren is uit God, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem, en hij kan niet zondigen. Hoe kon hij zondigen daar er een zoenoffer voor hem is?

90 Hoe kan ik ziek zijn terwijl ik volmaakt gezond ben. Hoe kan ik blind zijn terwijl ik zie? O, hoe kan ik in het gebouw zijn en buiten het gebouw terzelfdertijd. Hoe kan ik dronken en nuchter zijn terzelfdertijd. U kunt het niet.

91 En wanneer u gered bent, bent u onder de verzoening, en uw zonden worden u niet aangerekend. Zei David niet: "Gezegend is de man die God zijn zonden niet zal toerekenen, en niet ten laste zal leggen." God houdt de zonde niet tegen Zijn schepsel. Dat is kras! Dat is geen taptemelk, maar dat is de Bijbel! God zal de zonde niet toerekenen aan de rechtvaardigen.

92 God, door Zijn genade en door voorbestemming, niet willend dat iemand verloren zou gaan, maar dat allen tot bekering zouden komen; maar omdat Hij oneindig is en wist wie zou komen en wie niet, kon Hij alles voorbestemmen om Zijn wil uit te werken. Als Hij het niet deed, waarom stond Hij dan de zonde toe in de eerste plaats? Als Hij een Redder was... als er nooit een zondaar geweest was, zou Hij nooit een Redder geweest zijn. Die eigenschap in Hem zou er niet hebben kunnen uitkomen.

93 Hoe werd Hij ooit een Genezer? Hoe werd Hij ooit een Genezer? Omdat Hij toestond dat er ziekte kwam, opdat Hij Zichzelf als Geneesheer zou kunnen tonen. Hij was een Geneesheer. Hoe zou Hij ooit zo gekend zijn geworden? Hoe kon Zijn eigenschap ooit werken? Hoe kon Hij een Genezer zijn, als er nooit enige ziekte was geweest? Hij moest ziekte toestaan.

94 Geen wonder dat Paulus zegt in Romeinen 9: "Dwaze mens, wie kan de pottenbakker vertellen wat hij moet doen? Als de klei opstaat en zegt: 'Waarom hebt gij mij zo gemaakt?' Liet God niet Farao opstaan voor hetzelfde doel, opdat Hij Zijn heerlijkheid zou kunnen tonen in Egypte? Hij verhardt wie Hij wil en rechtvaardigt wie Hij wil. Het is niet hij die wil of hij die loopt, maar God die Zich ontfermt!"

95 Dus u hebt er niets mee te maken. U hoeft niet één ding te doen. Als het genade is, als het een vrije gave is, zou er niet één ding zijn wat u er aan kunt doen. God moest het u geven, en dat is de wil van God. Dat is de zaak die God voor u heeft voorbestemd.

96 De Bijbel zegt dat wij "voorbestemd zijn tot aanneming van zonen Gods, voor de grondlegging der wereld." Toen God het Lam slachtte in Zijn gedachten voor de grondlegging der wereld, om Zijn eigenschappen te bewijzen, wat Hij was... Toen het Lam werd geslacht, werden wij met Hem geslacht. Toen het Bloed van het Lam werd opgenomen in Zijn gedachten, voor de grondlegging der wereld, toen werden uw en mijn naam geschreven in het Boek! Alles in Zijn grote gedachten.

97 Hij is oneindig! Als Hij het niet is, waarom stond Hij het dan toe? Wie is de sterkste, zoals ik zei, de Redder of de zondaar? Wie heeft de meeste kracht? Dan moest de sterkste de minder sterke toelaten. En Hij doet het alleen maar voor Zijn Heerlijkheid. Toen Hij Lucifer maakte, wist Hij dat hij de duivel zou zijn! Hij moest hem er laten zijn om te tonen dat Hij de Redder was, de Christus. Hij moest het op die manier laten gebeuren.

98 Zegt de Bijbel niet, "dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben?" Waar bent u bang voor?

Laat ons waakzaam zijn en bezig,
Met een hart voor ieders last.
Wees niet stom als dom voortgedreven vee,
Dat moet worden gesmeekt en overtuigd.
Wees een held!

99 Ik houd daarvan. Sta op! Een gedicht dat mij vroeger zoveel hielp toen ik een kind was, is zoiets als dit:

Er was eens een edel Romein,
In de dagen van de Romeinse keizers;
Die een laffe sukkel
Hoorde zeggen voor het kasteel:
"O, het is veilig in zo'n denneboom,
Er is niemand die hem kan schudden."
"O nee", zei de held,
"Ik zal er een manier voor vinden of er één maken."

100 Dat is het. Dat is juist. Als deze Bijbel onderwijst dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren en heden en tot in eeuwigheid... Het was geen gemakkelijke taak toen ik uit deze Tabernakel stapte op die dag, en dat iedereen mij vertelde dat dit zou gebeuren en dat zou gebeuren. "Je zal als fanatiekeling worden beschouwd en in de gevangenis worden geworpen. Héél de medische wereld zal tegen je zijn." Maar God zei: "Doe het!" De Bijbel zei dat Hij het was en nu brandt het opwekkingsvuur in elk land onder de hemel! Waarom? Sta er voor!

Hoe vat u uw werk aan elke dag?
Bent u bang voor het werk dat u zult vinden?
Kunt u het werk dat voor u ligt het hoofd bieden?
Hebt u een vermoeide of lege geest gekregen?

     (Ik haat dat spul!)

Of staat u pal voor het werk dat voor u ligt,
Of is er vrees die u parten speelt?
Als dat zo is, vat het volgende wat u vindt aan,
Door te denken dat u het zult gaan doen!

101 Blijf erbij. Zeker. Doe in uw hart zoals Daniël. Blijf bij God!

102 "Waar gebeurde dit alles? Hoe vond dit alles plaats? Wat maakt de mensen zo? Waarom staan wij zo ongeveer op het punt om vernietigd te worden? Broeder Branham, leg het mij uit! Wat doet u denken dat de hele zaak wordt weggevaagd?" Het werd eenmaal eerder weggevaagd, (is dat juist?) in de zondvloed. Nu, hier komen een paar diepe dingen. Wij zullen ons klaarmaken om te lezen.

103 Ik wil dat u met mij opslaat, het boek Genesis, het derde hoofdstuk. Als u iets wilt weten, kan ik u dit boek Genesis tonen waarin staat, hoe elke 'cultus' en elk 'isme', en alles wat wij nu vandaag aan de dag hebben, begon in Genesis. Hoevelen weten dat 'Genesis', 'het begin' betekent? Zeker.

104 Wij zien de Katholieke kerk in den beginne, Babylon, Nimrod de stichter; wij zien het in het midden van de Bijbel; en wij zien het in het laatste van de Bijbel. Wij zien dat men in het begin van de Bijbel al probeerde de vrouwelijke predikers binnen te brengen, en het aanbidden van kleine beelden, gemaakt uit boomwortels. Hoevelen hebben Hyslop's 'Twee Babylons' gelezen, de geschiedenis? Goed. Wij vinden in deze geschiedenis dat zij een vrouw hadden... en bedenkt u dan dat Rachel zelfs haar vaders goden stal en zijn dochter verborg ze onder zich. Zij nam ze mee de woestijn in, wat later het kamp verdierf.

105 Nu, laat ons lezen in Genesis.

     De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat de HEERE God gemaakt had; en hij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gij zult niet eten van alle boom van deze hof?

     En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten;

     Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

     Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij zult de dood niet sterven;

     Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, (ziet u, op jacht naar nieuw licht!) en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

106 Ziet u, hoe die kerels u vandaag proberen weg te trekken van de Bijbel? "Waarom is het niet precies zo gemakkelijk te begieten of te besprenkelen, of deze manier of die manier..." O nee! God legde een programma vast, en dat is wat wij worden verondersteld te volgen! Dit. [Broeder Branham wijst op zijn Bijbel]

     En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

     Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

107 Ik zou hier een ogenblikje willen stoppen. Nu, er moet een begin zijn van alles. U had een begin. Nu, hier is het waarop ik het hele geval zou willen baseren, waarover wij hebben gesproken in deze twee laatste bijeenkomsten, en tot hier.

108 Deze morgen zagen wij in de Bijbel, dat, toen God de aarde maakte en Hij de gassen vormde; en de gassen werden calcium, potas en verschillende dingen. Hij maakte uw lichaam. Hij ontwierp het gebouw zoals een grote bouwmeester, zoals een aannemer die zijn materialen klaarzet om een woningproject te bouwen. Hij maakte uw lichaam en Hij zette het daar klaar. Hij wist precies in Zijn gedachten wat er gebeuren zou.

109 Deze hand... God maakte deze hand, terwijl Hij de wereld maakte. Maar mijn geest maakte Hij voordat er een wereld was. Maar deze hand en dit lichaam maakte Hij toen Hij de wereld maakte, omdat dit lichaam uit de aarde kwam en teruggaat tot de aarde. God maakte dat. Hij legde het alles klaar in Zijn grote patroon en Zijn plan.

110 Nu, toen Hij heenging om de aarde te maken, maakte Hij de mens, en de mens zag er niet helemaal goed uit. Wij spraken daar deze morgen over en namen het toneel door wat er zich afspeelde. Hoe de Vader naar beneden kwam en naar Zijn zoon keek, gemaakt naar Zijn beeld, enzovoort. Toen maakte Hij hem een vrouw, een hulpe.

111 Nu onthoudt, dat Adam al de schepselen van de aarde een naam had gegeven.

112 God had het vee gemaakt, de beesten en alles. Vandaag hebben tijdsrekenaars en verschillende grote geesten der wetenschap al zesduizend jaar geprobeerd om die ontbrekende schakel te vinden, waarom dat beest... De mens is dierlijk leven, wij weten dat.

113 En de vrouw is slechts een deel van de man - een bijprodukt. Een vrouw was niet in de oorspronkelijke schepping. God had opgehouden met scheppen sinds jaren, jaren en jaren, totdat Hij de vrouw maakte uit een rib van zijn zijde. Adam had heel de schepping namen gegeven en alle andere dingen, maar er was niets voor hem zelf. Dus maakte Hij hem een hulpe. Hij nam een rib uit Adam's zijde, dichtte de opening en maakte een hulpe voor hem. En de mens was in zijn geest beide, man en vrouw.

114 Een vrouw is gewoon een deel van de man. Wanneer een man zichzelf een vrouw neemt en als zij correct zijn vrouw is, een vrouw door God gegeven, zal zij voor hem zijn als een deel van hem.

115 Dat is de reden dat u zoveel moeilijkheden hebt in het huwelijk. Het is omdat u naar buiten gaat en een of ander meisje ziet met mooie bruine ogen of blauwe ogen of zoiets, met een mooi figuurtje, en u valt voor haar! De eerste keer dat zij haar eerste baby heeft, haar tanden uitvallen, en zij rimpelig wordt en oud, dan wilt u haar eruit schoppen. Sommigen van u vrouwen ontdekken een jongen met zijn haar gladgestreken op zijn hoofd, met de helft van zijn moeders vetpot erop gesmeerd, gekruld; maar het zal alles uitvallen. Ik weet dat door ervaring. Maar wat gebeurt er? Wat is het? U valt ervoor.

116 U behoorde eerst te bidden, omdat een vrouw een deel van u is! En als u een vrouw aan uw boezem drukt en haar als uw vrouw hebt genomen en zij maakt een indruk op u... Wij zullen het zo zeggen, dat u het zult begrijpen. En elke andere vrouw tegen die boezem past niet in dit patroon! God zal u er verantwoordelijk voor houden. Onthoudt dat slechts!

117 U, die de vrouw van iemand anders mee uitneemt... Ik hoorde vandaag van een meisje hier in de stad, arm klein ding, ik ken haar. Eén of andere gokker die voor haar dure, fijne kleren kocht, probeerde bij haar in het gevlei te komen op die manier. Een rat, die zoiets op die manier zou doen, kan zelfs niet als een mens worden beschouwd!

118 U weet, een hond is niet zo laag bij de grond, en toch noemt u een moederhond een teef. Zij heeft meer moraal dan de helft van de vrouwen van Jeffersonville! En u noemt een oud moedervarken een zeug, maar zij heeft heel wat meer moraal dan de meeste vrouwen van Amerika! Dat is precies juist! Nu, ik weet dat dit plat klinkt, en ik vertelde u dat ik het tot op de bodem zou uitgraven en ik wil dat u het weet. Dat is waar. De vrouwen tegenwoordig weten niet wat moraal is. U zegt: "Het kwetst mijn geweten niet." Wel, u hebt er zelfs geen! Ja, terwijl u weet wat goed en kwaad is.

119 Deze man, toen hij werd geschapen, scheidde God zijn geest en Hij nam een stukje uit de zijde van de man en maakte er een vrouw van. Toen nam Hij de vrouwelijke, sierlijke geest uit de man, en maakte er een vrouw uit. En Hij maakte de man mannelijk, grof.

120 Als u een man ziet, weet u, die zijn nagels manicuurt, of hoe u dat ook noemt, vier aan de ene kant en vijf aan de andere kant, zijn haar gladjes kamt en zijn mond een beetje openhoudt en dat soort dingen, één van die knappe jongens, bedenkt u zich dan maar, zuster, dat er iets fout is met die snuiter! Er is iets fout mee! U kunt hem maar beter in de gaten houden.

121 En wanneer u een vrouw ziet met een sigaret in haar mondhoek, met een overall aan en die zegt: "Ik zal je eens zeggen, kerel, hoe dat zit!" Broeder, kijk uit voor die oude griet! Er is iets fout met haar.

122 Een vrouw wordt verondersteld een vrouw te zijn, en zij wordt verondersteld zich te kleden als een vrouw! Toen God de man maakte, maakte Hij hem op één manier, en Hij maakte de vrouw iets anders. En toen God de man kleedde, kleedde Hij hem op één manier; en de vrouw iets anders. De Bijbel zegt dat het een gruwel is voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken dat aan de man toebehoort!

123 En u vrouwen... die deze broeken en dingen aantrekt en dat hier buiten draagt... Hoe noemt u die? Knickerbockers? [Iemand zegt: "Dat zijn shorts"] Hoe noemt u het? Ja, dat is het. Nee, nee, dat zijn geen shorts, dat zijn er met lange pijpen erin! [Fietsbroeken] Fietsbroeken en overalls, tuinbroeken!

     Ze zeiden: "Deze zijn voor dames."

124 Ik zei: "Nee, u vergist zich. Dames dragen die dingen niet. Vrouwen misschien, maar dames niet." Dat is juist.

125 De Bijbel zegt dat het een gruwel is voor een vrouw om zo'n kledingstuk aan te trekken. En voor een man om een kledingstuk aan te trekken dat aan de vrouw toebehoort...!

126 De mannen worden met de dag meer verwijfd, en de vrouwen meer mannelijk. Wat is er aan de hand? Wij zullen het in een paar ogenblikken onderzoeken in de Bijbel. Vrouwen zijn geen vrouwen meer. Ik bedoel niet ú Christen-vrouwen. Ik spreek in het algemeen. Zij willen als mannen handelen. Zij willen hun haar afknippen als mannen en hun hand in de kroeg op de bar-tafel leggen en zingen: 'God zegene Amerika'... met een sigaret in hun mondhoek.

127 Ga de straat op naar de hoofdweg... Ik zal u iets vertellen - u vrouwelijke chauffeurs, luister. Toen Billy Paul en ik op deze laatste campagne, door het land trokken, gedurende zes maanden, hield ik er aantekening van hoeveel brokken er op de weg gemaakt werden. Van de driehonderd overtredingen, hoeveel denkt u dat er vrouwelijke chauffeurs waren? Er ontbrak alleen maar... Er waren er maar negentien van hen mannen, en ik geloof dat er tweehonderdeenentachtig van hen vrouwelijke chauffeurs waren. Vrouwelijke chauffeurs! Nu, ik zeg niet dat er geen goede vrouwelijke chauffeurs zijn, maar zij zal elke kant opdraaien.

128 Probeert u uw gelijk maar eens bij haar te krijgen. Laat haar er een beetje leuk uitzien; ze staat daar, en doet haar haren omhoog wanneer er een agent aankomt. "Wel", zegt hij dan, "u staat zeker in het ongelijk." Wij hebben geen enkele wet meer.

129 Zij bewezen dat onlangs in het belastingproces, waar ik net doorheen gekomen ben. Wij hebben geen enkele wet meer.

130 Geen wonder dat die grote Lord van Engeland zei: "Democratie is vol zeil zonder anker." Dat is juist, ze staan op een zeepkist om stemmen te verwerven. De democratie is verrot en zo is het ook met de dictators en heel de rest van hen. De hele zaak is verrot. Er is slechts nog één ding voor God om te doen; de hele zaak vernietigen, zoals Hij zei dat Hij zou doen, en opnieuw beginnen. Kijk hoe dicht u bij de Wederkomst bent!

131 Nu, als deze vrouw... Hij maakte hem een hulpe, en zij zou zijn hulpe zijn. En toen...

132 Hier heb ik nog nooit een prediker gehad die dit met mij eens is. Zij proberen het op één of andere manier te maken, maar toch lijkt het mij niet verstandig toe. Zij proberen te zeggen dat Adam en Eva wat appels aten. Broeder, ik zeg dit niet als een grapje, maar ik wil dit zeggen. Als het eten van appels vrouwen doet beseffen dat zij naakt zijn, zouden wij maar beter opnieuw appels kunnen doorgeven! U weet dat dat juist is.

133 Weet u, het eten van een appel was niet wat zij deden! Dat deed hen niet beseffen dat zij naakt waren! Zeker. Dat was het niet! Het moest komen door sexualiteit. Het moest zo zijn, omdat zij beseften dat zij naakt waren toen zij die verboden vrucht genomen hadden. Is niet een vrouw een vruchtboom? Bent u niet de vrucht van uw moeder? Dat was de vrucht die werd verboden om te nemen!

134 Nu, hier is iets groots. Het meest gelijkende wat de wetenschap ooit ontdekt heeft over het menselijk wezen was... Zij graven oude beenderen op; zij nemen fossielen; zij nemen hoofden en zij nemen schedels, en armen en beenderen en proberen het er te laten uitzien als een menselijk wezen. En zij weten dat het meest gelijkende dat zij ooit hebben kunnen vinden, dat het menselijke het dichtst benadert, de chimpansee is. Hij is de soort die het meest gelijkt op het menselijk wezen. Maar toch heeft het niets met het menselijke wezen te maken.

135 De laagste vorm van leven dat er is, is een kikker. De hoogste vorm is het menselijk wezen. God begon onderaan en maakte het zo ver totdat Hij het regelrecht tot Zijn beeld bracht. Bracht het van de vogels en de beesten zo omhoog totdat Hij kwam tot het beeld Gods. Hij maakte de mens naar dat beeld. Dat is de hoogste vorm. De laagste vorm is een gewoon kikkervisje, dat veranderde in een kikker, enzovoort.

136 Nu, deze ontbrekende schakel, die zij niet kunnen vinden... Let nu op de Schriften! Velen van u zullen het hier niet mee eens zijn, maar ik wil slechts dat u het in uw gedachten opneemt, en wees er niet bevooroordeeld over. Luister.

137 Ik weet dat velen van u net hebben geluisterd naar Dr. DeHaan. Als een man van zijn kaliber, en een goed Baptisten-broeder... en ik waardeer hem zeker. Hij heeft meer intelligentie en hersens en heeft meer vergeten, dat ik ooit zal weten, omdat hij een doctor in de godgeleerdheid is, en een medisch dokter, en een doctor in de wetenschap. Hij is een knappe man. Maar hij zegt dat, toen de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren... Hij neemt Josephus' standpunt in en zegt dat zij zichzelf in menselijk vlees persten en vrouwen tot zich namen. En er waren reuzen in het land Nod. "En zij hadden zichzelf vrouwen genomen, en leefden met hen; toen de zonen van God, gevallen engelen, de dochters der mensen zagen; en het sexueel verlangen was zo'n grote zaak, en omdat zij zondig waren door de val, persten zij zichzelf in menselijk vlees."

138 Als zij dat zouden doen, zouden zij de Goddelijke genezing bederven en al het andere bederven. Als de duivel kan scheppen, dan is hij gelijk aan God. De duivel kan niet scheppen. Ik wil dat u mij één plaats toont waar de duivel kan scheppen. Hij kan niet scheppen. Hij bederft alleen wat geschapen is. Hij is geen schepper, hij is alleen een bederver!

139 Wel dan, wat gebeurde er? Zie, hier is mijn versie. Hier is de ontbrekende schakel!

140 Nu, zij hebben een chimpansee, maar u kunt een chimpansee niet kruisen met een vrouw, en een kind ter wereld brengen. U kunt een menselijk wezen niet kruisen met enig dier. Het zal niet mengen. U kunt geen enkel dier een bloedtransfusie geven.

141 Toen ik in Afrika was, behandelden zij die arme gekleurde mensen daar op zodanige wijze! Iemand zei tegen mij: "Maar zij zijn slechts dieren."

142 Ik zei: "Neemt u mij niet kwalijk. Zij zijn net zo menselijk als u bent, misschien wel een beetje meer." Laat mij u vertellen, als u zo'n soort houding hebt, gaat u terug tot een dier. Ik zei: "Die man, al is hij zo zwart als de schoppenaas, al is hij zo geel als een meloen, of al is hij zo blauw als een indigo, hij zou uw leven redden door u een bloedtransfusie te geven. maar doe nooit het bloed van een dier in u!" Zeker is hij een mens.

143 Alleen omdat de ene huid zwart is en de andere bruin en een ander geel en een ander blank, dat heeft er toch niets mee te maken. De Bijbel zegt: "God maakte van één bloed alle mensen." Dat is precies juist. De plaats waar wij in leven, het veranderen van onze kleur, het heeft er niets mee te maken. God maakte van één mens alle volken; uit één bloed; alle volken hetzelfde.

144 De Chinees; de gekleurde man kan niet zeggen, of de zwarte man kan niet zeggen: "Nu, die Chinees is geel en ik ben niet van plan om iets met hem te maken te willen hebben." Hij is uw broeder. En u blanke man, kunt niet zeggen tegen de gele of zwarte man, geen van beiden: "Ik heb niets met u te maken." Hij is uw broeder, zo is het precies.

145 Hier is nu wat heeft plaats gevonden. Ik geloof, en ik kan het ondersteunen door de Bijbel, dat het de slang is die het deed. De slang is die ontbrekende persoon tussen de chimpansee en de mens, omdat - luister, merk dit nu op - de slang was geen reptiel. Hij was het meest listige van alle dieren des velds.

146 Ik ging weg vandaag, bekeek woordenboeken van overal vandaan, om op te zoeken wat het woord 'listig' betekent. Het betekent 'schrander, sluw, handig zijn'. De beste vertaling van het Hebreeuwse woord M-a-h-a-h (Mahah) betekent, 'de ware kennis hebben van de principes van het leven'.

147 Nu, laat ons dit een ogenblikje bezien. Hij is knap, sluw, toch wordt hij 'de slang' genoemd. Maar onthoudt, hij was het knapste ding dat er was, en meer gelijkend op het menselijk wezen dan iets anders wat er op het veld was, - het dichtst bij het menselijk wezen. Hij was geen reptiel. De vloek maakte hem tot een reptiel. De Bijbel zegt dat hij de schoonste was van allen.

148 Zelfs de vloek nam niet alles van zijn schoonheid weg. Maar nog steeds zijn de schitterende kleuren van een slang prachtig. Zijn gratie en zijn scherpzinnigheid... Zelfs de vloek deed dat niet weg. Maar onthoudt, God zei hem dat zijn benen eraf zouden gaan en dat hij op zijn buik zou gaan. En u kunt niet één botje of been in een slang vinden dat eruit ziet als van een menselijk wezen. En dat is de reden dat de wetenschap het spoor bijster is. Maar hier is hij.

149 God verborg het voor de ogen van de wijzen en verstandigen, en beloofde het te openbaren aan de zonen Gods in de laatste dagen, wanneer de zonen van God zouden worden geopenbaard, als "Gods zonen die met Hem vreugde hadden voor de grondlegging der wereld." Wanneer de grote openbaring van de Godheid en dergelijke naar voren zou worden gebracht in de laatste dagen. Hij zou deze dingen openbaren door de zonen van God. U weet dat de Schrift dat onderwijst. En hier zijn wij er. Daarom opent God deze dingen voor ons. God brengt Zijn zonen in de openbaarheid. Hij gaat uit boven de beperking van elke menselijke kennis, ver in de geestelijke openbaringen en brengt Het naar beneden. Is ons niet onderwezen in deze Bijbel: "Hier is hij die wijsheid heeft." Niet wat hij leerde op één of ander seminarie, maar wat hij leerde op zijn knieën voor God, en wat God behaagde hem te geven. Zonen Gods, geopenbaard geworden.

150 Hier is de slang. Nu, hier is wat de slang was. Ik ga u mijn beschrijving van hem geven.

151 Wij gaan terug van een kikkervisje tot aan een kikker en zo verder tot wij eindelijk tot aan de aap komen, bij de chimpansee; en van de chimpansee naar de mens, en wij vragen ons af, waarom.

152 "Wel", zegt de wetenschap, "nu wacht, wij kunnen de vrouw kruisen met de aap en omgekeerd, en de man kruisen met de chimpansee." Het zal niet werken. Kruis hen met enig ander dier. Het zal niet werken. Het bloed zal niet mengen. Neem uw bloed, het is geheel ander bloed.

153 Er is een soort bloed hier tussen, zij kunnen dat dier niet vinden! Halleluja! (Ik begin mij nu geestelijk te voelen). Waarom, God verborg het voor hen! Er is niet één botje in de slang dat eruit ziet als een menselijk bot. Hij stopt de zaak zover weg, dat het niet kon worden ontdekt door een knap mens.

154 Ik zal u tonen waar de knappe mens vandaan komt. Waar hij in elk geval aan toe is. Het kan daardoor niet komen.

155 Het moet komen door openbaring. "Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Op deze rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen." Geestelijke openbaring. Hoe wist Abel dat hij een lam moest offeren in plaats van Kaïn's offer, de vruchten van het veld? Het werd geestelijk aan Abel geopenbaard! U krijgt het niet door seminaries. U krijgt het niet door denominaties. U krijgt het van de hemel!

156 Nu, let op de slang. Deze slang die er het eerst was. Laten we ons een beeld vormen van hem. Hij was een grote, zware gestalte. Hij stond tussen de chimpansee en de mens in. En de slang, de duivel, Lucifer, wist dat dàt het enige bloed was, dat zou mengen met het menselijke bloed, de enige persoon die hij kon gebruiken. Hij kon de chimpansee niet gebruiken. Dat bloed zou niet mengen. Hij kon geen andere dingen gebruiken. Hij kon een schaap niet gebruiken. Hij kon een paard niet gebruiken. Hij kon geen enkel ander dier gebruiken. Hij moest zich bezig houden met deze slang.

157 Laten wij hem nu nemen en zien hoe hij er uit zag. Een grote, zware gestalte, een pré-historische reus. Daarom vinden zij deze grote beenderen, en ik zal u het in de Bijbel tonen. Nu, let op. Deze grote, zware gestalte - laat ons zeggen dat hij drie meter lang was. Grote, zware schouders en hij zag er net uit als een man. En zijn bloed, nadat het zover gekomen was, samen vallend van het ene dier met het andere. U kunt dieren kruisen. Zij bleven hoger bloed krijgen, een hogere vorm van leven, een hogere vorm, totdat het opklom tot de menselijke sfeer. Maar de laatste verbinding hier tussen werd afgesneden. Hoevelen weten dat de wetenschap de ontbrekende schakel niet kan vinden? U weet dat allemaal. Waarom? Hier is het. De slang. Hier was hij, een grote, zware kerel.

     En de duivel kwam neer. Hij zei: "Ik kan inspireren."

158 Nu, wanneer u naar de vrouwen gaat kijken en een daad met een vrouw hebt, onthoudt, u bent gezalfd door de duivel; het is niet uw eigen vrouw.

159 Nu, de duivel kwam neer en ging in de slang, en hij vond Eva in de Hof van Eden, naakt. En hij sprak over de vrucht in het midden. En in het 'midden' betekent 'tussen', enzovoort... U begrijpt, in een gemengde gemeente... Hij zei: "Het is een lust voor het oog." Wat deed hij? Hij begon Eva het hof te maken. Hij leefde met haar zoals een echtgenoot.

160 En zij zag dat het een lust was, dus ging zij heen en vertelde het aan haar man, maar zij was reeds bevrucht van de slang.

161 En zij bracht haar eerste zoon voort. Zijn naam was Kaïn, de zoon van Satan.

     Nu, u zegt: "Dat is fout."

162 Goed, wij zullen ontdekken of het fout is of niet. "En Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de slang." Welk? Het zaad van de slang! Zij had een zaad, en hij had een zaad. "En dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen." Vermorzelen betekent: 'een Verzoening maken'. Nu, daar is uw 'zaad' van de slang!

     Nu let op, hieruit kwamen deze twee mannen.

163 Nu, deze slang, toen hij daar stond... deze grote, zware, reusachtige gestalte stond op. Hij was schuldig aan het plegen van overspel met Adam's vrouw. Waar ligt de zonde vandaag? Wat maakt de dingen zoals zij vandaag zijn? Nu zeker kunt u begrijpen waar ik over spreek. En het was daar.

     En toen hij het deed, begon God om Eva en Adam te roepen.

     En hij zei: "Ik ben naakt."

     God zei: "Wie vertelde u dat u naakt bent?"

164 Toen begonnen zij, zoals men dat in het leger gewoon is, het van zich af te schuiven. Hij zei: "Wel, de vrouw die U mij gaf deed het. Zij was degene die mij overhaalde."

165 En zij zei: "De slang gaf mij een appel"? Goed prediker, kom tot uzelf.

166 Ze zei: "De slang verleidde mij!" Weet u wat verleiden betekent? Het betekent 'verontreinigen'. En zij was verleid. De duivel gaf haar nooit een appel! "De slang heeft mij verleid!"

     Toen kwam de vloek.

167 Hij zei: "Omdat u geluisterd hebt naar de slang in plaats van naar uw man, nam gij leven uit de wereld; de smart van uw dracht zal zich vermenigvuldigen, en uw begeerte zal naar uw man uitgaan", enzovoort.

168 "En omdat u geluisterd hebt naar uw vrouw in plaats van naar Mij - Ik nam u uit het stof; de hoogste soort - terug tot het stof zult gij gaan."

169 "En, slang, omdat gij dit deed, zullen uw benen er af gaan. En op uw buik zult ge gaan al de dagen van uw leven. En ge zult gehaat worden, en stof zult ge als voedsel eten!" Daar bent u er. Dat is de ontbrekende schakel!

170 Nu, hier komt Kaïn. Laten wij op zijn natuur letten. Hier komt Kaïn. Wat is hij? Hij is een schrander zakenman. Hij bewerkt de velden. Knap, intelligent, religieus, erg religieus! Kijk naar zijn eigenschappen. Ga slechts een paar ogenblikken langer met mij mee.

171 Hier komt hij, hij weet dat hij moraal heeft, hij wil naar de kerk gaan. Hij bouwt zich een kerk, maakt een offer, brengt een altaar en alles, bouwt een altaar, legt zijn bloemen erop, legt er de vruchten van het veld op, en offerde ze aan God en zei: "Alstublieft Heer, ik weet dat we appels aten. Dat is wat het veroorzaakte." Sommigen van zijn spruiten hebben datzelfde idee. Het toont waar het vandaan kwam. Hij bracht zijn appels uit het veld, legde die op het altaar en zei: "Dit zal een verzoening brengen."

     God zei: "Het waren geen appels."

172 Maar door geestelijke openbaring wist Abel dat het bloed was. Dus hij bracht een lam, sneed het de keel af en het stierf.

173 En God zei: "Dat is goed." Dat is wat het deed. Het was bloed. U weet over welk bloed ik spreek. Juist, het was het bloed wat het deed.

174 Nu let op. Toen Kaïn zag dat zijn heilige-roller-broeder werd aangenomen voor God en tekenen en wonderen daar plaats vonden, werd hij jaloers op hem. Hij zei: "We zullen dat gedoe nu maar direct stoppen!" Kijk naar zijn broeders. Kijk naar zijn kinderen vandaag. "Nu, ik ben knapper dan hij." Dus hij werd kwaad. Waar kwam toorn vandaan? Zou u kunnen zeggen dat dat toorn was? Hij doodde zijn broeder. Hij was een moordenaar.

175 Zou u God een moordenaar kunnen noemen? Adam was de zoon van God. De Bijbel zegt dat Adam de zoon van God was, dat zuivere begin daarginds. Adam was Gods zoon. En die jaloezie en afgunst en alles, kon niet komen uit die zuivere stroom.

176 Het moest komen door iets anders. En het kwam door Satan, die een moordenaar was van de beginne. De Bijbel zegt: "Hij was een leugenaar en een moordenaar van de beginne." Daar is het. En hij doodde zijn broeder.

177 Dat was daar een type van de dood van Christus. En daaruit, natuurlijk, wekte Hij Seth op om zijn plaats in te nemen. Dood, begrafenis en opstanding van Christus.

178 Zie hier komen uw reuzen. Toen ging Kaïn naar het land van Nod. Als zijn vader een grote, reusachtige gestalte was, waar zou Kaïn dan op lijken? Op zijn vader. Hij ging naar het land Nod en nam één van zijn zusters mee.

179 De enige manier waarop hij het kon doen. Er waren geen vrouwelijke wezens die konden komen dan alleen door Eva. Ze beweren dat zij zeventig zonen en dochters hadden. Als er geen vrouwelijk wezen was geweest... De Bijbel vermeldt geen vrouwen als zij geboren zijn, slechts mannen. Als er geen andere wezens waren dan Eva, dan zou, toen zij stierf, het menselijk ras hebben opgehouden te bestaan. Zij moest dochters hebben. Hij zou zijn eigen zuster hebben moeten trouwen.

180 Hij ging naar het land van Nod en nam zijn vrouw mee. En toen hij haar huwde, daar is het waar zij deze grote, zware reuzen vonden, welke gevallen zonen Gods waren; die kwamen door hun vader de duivel, door Kaïn. Daar is uw ontbrekende schakel!

181 En let op het zaad van de slang. Let nu op. Onthoudt dat het zaad van de slang religieus is. Let op, hoe het zich nu verder beweegt, voor enkele ogenblikken. Daar gaat het zaad van de slang. Wat gebeurde er met hen? Nu, laten wij eens even iets lezen, wat ik vanmiddag heb opgeschreven.

182 Wat kwam er door de lijn van Abel? Luister hiernaar. Goed. Abel kwam voort. Na Abel kwam Seth. Na Seth kwam Noach. Na Noach kwam Sem. Na Sem kwam Abraham. Na Abraham kwam Izaäk. Na Izaäk kwam Jakob. Na Jakob kwam Juda. Na Juda kwam David. Na David kwam Christus. Tot de volmaaktheid!

183 Kijk terug hoe de Geest van God in Abel leefde. Kijk, hoe Hij leefde in Seth. Kijk hoe Hij leefde in Juda. Kijk hoe Hij leefde in David. Kijk naar dezelfde Geest Die het door dat rechtvaardige zaad uitriep, vanaf het begin. Het geeft niet wat zij deden, zij waren voorbestemd.

184 Kijk naar Jakob! Een smerige... ik zeg dit niet om heiligschennend te zijn, maar Jakob was een klein, schuw jongetje, die altijd aan zijn moeders rokken hing, rondliep als een klein moederskindje. Hij deed van die dingen over zich en hij ging naar zijn vader, bedroog hem om de zegen te krijgen. Maar het was hem gegeven voor de grondlegging der wereld, zeker was het dat.

185 Hij ging heen en loog tegen zijn schoonvader en nam een paar gespikkelde takken (populierentakken) en hij deed ze in het water om het vee te laten schrikken toen zij zwanger waren, om ze gespikkeld vee te laten voortbrengen, zodat hij kon bedriegen, en het vee krijgen. God zegende hem daar in! Dat is juist!

186 Wee degene die iets zegt over Jakob. Weet u wat de valse profeet zei - of, hij profeteerde goed, Bileam. Hij zei: "Wie hem zal zegenen zal gezegend zijn en wie hem vervloekt zal vervloekt zijn."

187 "Ik nam u, Jakob. Ik vond hem in een vreemd land. Zoals de arend haar broedsel opwekt, wekte Ik hem op en nam hem eruit." Halleluja! "Niet door kracht, niet door geweld, maar door Mijn Geest, spreekt de Here."

188 Zie het tenslotte uitlopen op die volmaaktheid. Die Geest werkte tot aan de volmaking in Christus, regelrecht door ieder van de aartsvaders, zo doorgaand. Het geeft niet wat zij deden, wat ze zeiden, of wat zij deden, zij waren absoluut het zaad van de rechtvaardigen.

189 Toen hier de rechtvaardige Abraham... Glorie! O, ik voel mij werkelijk goed! Toen de rechtvaardige Abraham, Melchizédek ontmoette, Die God Zelf was...!

190 Wie was Melchizédek? De Koning van Salem, welke de Koning van Jeruzalem is, Koning des Vredes. Hij had geen vader, Hij had geen moeder, Hij had nooit een begin van dagen, noch einde van leven. Wie Hij ook is, Hij leeft nog steeds. Hij werd nooit geboren, Hij zal nooit sterven. Hij had vader noch moeder. Hij had nooit een begin van dagen, noch einde van leven. Vertel mij wie Hij was. De Eeuwige God! In wat wij noemen een...

191 O, ik vergat hoe je dat nu noemt. Theofanie, dat is het. Net als... Niet een mythe; maar toch is het iets wat gemanifesteerd werd. Zoals Hij tot Abraham kwam in de tent, als een Engel en profeteerde, en Sara vertelde dat zij lachte achter Zijn rug, enzovoort. En het is dezelfde zaak.

192 En hier was Hij. Hij ontmoette Melchizédek, en overgrootvader Abraham in het zaad van de rechtvaardige, betaalde tienden aan Melchizédek en het werd toebedeeld aan zijn achter-achterkleinzoon. Het zaad van de rechtvaardige!

193 Nu, hier komt het zaad van de slang. Nu, onthoudt het, er zal vijandschap en oorlog tussen hen zijn.

194 Het zaad van de slang kwam tevoorschijn, en wat brengt het voort? Nu, laat ons de eerste paar jaren nemen. Nu, kijk wat er plaats vond. Wij zullen het meteen doorlezen, omdat ik het net heb doorgenomen. Het zaad van de slang bracht Kaïn voort. Kaïn ging naar het land Nod, en bracht reuzen voort. En toen kwamen zij bij het land van Noach.

195 Het waren knappe, ontwikkelde, intelligente mensen. Is dat juist? Het waren knappe bouwmeesters, uitvinders en wetenschapsmensen. Niet door het zaad van de rechtvaardige, maar door het zaad van de Satan, de slang. Zij waren zulk soort mensen als wetenschapslieden en bouwmeesters en grote mannen - geleerden. De Schrift zegt het zo. Zij bewerkten koper, bewerkten ijzer, zij bewerkten harde metalen. Zij vonden dingen uit. Zij hardden verschillende metalen, bouwden huizen, enzovoort. De Schrift zegt het. Zij waren bespotters van het Zaad van de vrouw, Noach, de rechtvaardige. Is dat juist?

196 Laten wij hen wat verder volgen. Dan komen wij met hen bij de ark. Alles werd vernietigd, er kwam zo'n opéénstapeling van zonde en zij namen de heerschappij en waren de knapsten en de meest intelligenten. Toen God naar beneden keek waren er niet veel meer overgebleven. Dus nam Hij Noach en zijn gezin in de ark en liet het water neerregenen en vernietigde de hele zaak. Hij nam Henoch van tevoren op. Is dat juist? Daar was al het zaad, bijna al het zaad; maar Zijn plan moet worden vervuld.

197 Nu, Noach en zijn zonen, die eruit kwamen, Sem, Cham en Jafet, kwamen uit de rechtvaardige lijn.

198 Hoe kwam het zaad ooit over? Het zaad kwam over in de ark. Precies zoals het in de beginne deed, door de vrouw, door hun vrouwen. Zij droegen het zaad van Satan, door de ark. Precies zoals Eva het zaad van de Satan droeg, om Kaïn geboren te doen worden, door de vrouw.

199 En u zette die vrouwen op het podium als predikers! De Bijbel veroordeelt het! Paulus zei: "Indien iemand denkt dat hij een profeet of zelfs maar een geestelijk mens is, laat hem erkennen dat wat ik schrijf, de bevelen van de Here zijn, maar als hij onwetend is, laat hem onwetend zijn."

200 Daarom liep ik hier uit de Baptistenkerk. Broeder Fleeman was hier een tijdje geleden, ik geloof dat hij er was toen Dr. Davis zei: "U zult hier gaan staan en deze vrouwen aanstellen als predikers."

     Ik zei: "Ik zal het niet doen. Beslist niet."

     Hij zei: "Wel, dan zal ik u er uitgooien."

201 Ik zei: "Ik ben uit betere zaken gegooid." Ik zei: "Dit is het Woord van God, en het veroordeelt deze zaak. En ik kan niet vasthouden aan wat God veroordeelt." O nee.

202 Wie dit wel doet, toont dat zij valse leraars zijn, valse profeten. De Bijbel zegt dat zij er zouden zijn, en de uitverkorenen zelfs verleiden, indien mogelijk. Alstublieft.

203 Let u hierop. Toen kwamen Cham en zijn vrouw en de anderen eruit. Hij kreeg een vloek op zich gelegd. Van Cham kwam Nimrod, die Babylon bouwde. En uit Babylon kwam de Katholieke kerk - het begin ervan. En het kwam verder door Achab. Verder door Achab tot aan Judas Iskariot; het loopt uit op de antichrist.

204 En in deze laatste dagen is hier de geest van de antichrist en de Geest van Christus. De geest van de antichrist zegt: "De dagen van de wonderen zijn voorbij." De Geest van Christus zegt: "Hij is gisteren en heden Dezelfde tot in eeuwigheid." De geest van de antichrist zegt: "Het maakt geen verschil of u gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; of u bent begoten, besprenkeld, of wat het ook is. Het betekent hetzelfde." De Bijbel zegt dat Gods Woord onfeilbaar is en Hij kan niet veranderen. Wie zult u gaan dienen? Het is aan u.

205 Nu, u zegt: "Kunnen zij samen wonen? U zei dat zij in die ark zijn, broeder Branham; je had er zowel Cham als Seth." Dat is juist, precies juist. Cham was boos. Seth was godsdienstig en rechtvaardig. Goed.

206 Laat ons Cham even volgen. Goed, daar zijn Cham en Seth in dezelfde ark. De ene rechtvaardig en de ander onrechtvaardig. Er waren een kraai en een duif in dezelfde ark. Judas en Jezus waren in dezelfde gemeente. Daar was de antichrist en de Heilige Geest in dezelfde gemeente.

207 En vandaag werken diezelfde geesten; "Hebbende een schijn van godzaligheid, zeer religieus, maar hebbende een schijn van godzaligheid en de kracht ervan verloochenend. Keer u af van dezulken!" De Heilige Geest houdt vol, "dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren en heden en tot in eeuwigheid..." Wiens zijde zult gij kiezen?

208 De antichrist zegt dat Dit gewoon een geloofsbelijdenisboek is. [Broeder Branham wijst op de Bijbel] "Wij zullen de geloofsbelijdenis van de apostelen opzeggen." Ik daag elke prediker uit mij te vertellen waar de apostolische geloofsbelijdenis wordt gevonden in de Bijbel. "Ik geloof in God de Vader, Almachtige Schepper van hemel en aarde en Jezus Christus Zijn Zoon. Ik geloof in de heilige Rooms-Katholieke kerk, gemeenschap der heiligen." Waar vindt u dat in de Bijbel? En toch herhaalt u het in uw grote Methodisten- en Baptistenkerken. Het is een leer van de duivel en valse profeten onderwijzen het!

209 Ik hoop dat ik uw gevoelens niet kwets, maar ik benadruk dit voor deze Tabernakel. U hier, in de Branham-tabernakel, onthoudt u van zulk gedoe! Alles wat gelooft in de gemeenschap der heiligen is spiritistisch. "Er is één Middelaar tussen God en de mens, en dat is de mens Jezus Christus." Het kan mij niet schelen hoeveel Maria's er zijn.

210 Ziet u hoe het toen met het zaad van de vrouw ging? Ziet u hoe het zaad van de vrouw daar werd overgebracht?

211 Kijk vandaag in Amerika. Amerika is het zaad van de duivel. Wat is het? Het is een vrouwennatie. U hebt het gehoord: "Dit is een vrouwenwereld." Zo is het. Het is een vrouwennatie. Zij maken de dienst uit.

212 Ik ging niet lang geleden naar Zwitserland. De vrouwen zeggen... En een kleine, met de Heilige Geest vervulde vrouw zei: "Weet u, als ik naar Amerika ga, zeggen ze dat de vrouwen vrijheid hebben."

213 Ik zei: "Laat mij u vertellen waar dat toe leidt." En ik begon het haar te vertellen.

     Ze zei: "O, dank u wel, ik wil daar niets van hebben."

     Ik zei: "Dat is waar het heen leidt."

     Weet u, zij doen de dingen daar niet zoals zij het hier doen.

214 Wat is het? Laat mij u tonen dat Amerika een vrouw is. Op deze munt staat een beeltenis van een vrouw. Alles hier is een vrouw.

215 Vertel mij, er zijn geen kroegen genoeg in het land, die zouden hebben... U kunt veertig kroegen in deze stad hebben en drie prostituées, goed uitziende vrouwen, die heupwiegend over de straat gaan; zij zullen meer zielen naar de hel zenden, die hen begeren, dan al de kroegen die u maar in de stad kunt hebben. Dat is precies juist!

216 Wie is het dan? Het is de vrouw. Wat is zij? Zij is de god van Amerika.

217 Neem een paar van deze oude filmsterren die hier opkomen, vier- of vijfmaal getrouwd, met drie of vier verschillende mannen levend terzelfdertijd. En een paar van deze tijdschriften toont hen, door naaktfoto's van hen te nemen en u kleine meisjes stelt dat als uw voorbeeld? Waarom? Omdat misschien uw moeder voor u, uw grootmoeder voor u, het deed. Ziet u waar het zaad van de slang in werkt? Zeker werkt het zo.

218 En wat heeft het gedaan? Als ongerechtigheid zal worden bezocht aan veertien generaties, onder de wet, hoe zal de ongerechtigheid dan worden bezocht in deze laatste dagen, als het zaad van de rechtvaardige op het punt staat uitgewerkt te zijn? En God zegt dat er een tijd zal komen, dat, als Hij niet het werk zou bekorten, er geen één van overgelaten zal worden. Wij zijn in de eindtijd! Ga op zoek naar de rechtvaardige vanavond. Ga de steden door.

219 O, u vindt kerkleden, net zo trouw als de Baptisten en Presbyterianen, enzovoort, maar kunnen zijn. Maar zij hebben niet meer met God te maken dan een konijn met sneeuwschoenen! Zij weten er niets over. Alles wat zij weten is... Bent u een Christen? "Ik ben Katholiek." Bent u een Christen? "Ik ben Baptist." Bent u een Christen? "Ik ben van Pinksteren." Dat heeft er niets mee te maken!

220 U bent een Christen omdat God u door Zijn Genade redde! En u weet ervan, en iets heeft uw leven veranderd, zodat u anders leeft. En u bent een nieuw persoon, een schepping in Christus Jezus! Zeker.

221 Maar ziet u waar het zaad van de slang is? Wat was het zaad van de slang? Overspel! Kunt u het volgen? Overspel met Eva! Wat gebeurde er mee? Wat bracht het voort? Wat is het vanavond?

222 Kijk terug een paar jaar geleden, toen het eerste lied uitkwam. U, oudere mensen, toen de... Vroeger waren de liederen onder censuur, voordat zij ze lieten zingen op de radio. En de eerste die uitkwam was dat van: "Draaien meisjes, draaien, toon je mooie knietjes. Lach tegen pa en ma en zeg tegen hen van, ha-ha-ha-ha." Dat was de eerste die zij er door lieten slippen. Waar denkt u dat die kerel is vanavond, die dat lied schreef? Hij is dood.

223 Wat denkt u van Clara Bow die het eerst begon en zei: "De gevaarlijke bochten" en de "Striptease", wat duizenden zielen naar de hel zond, waar denkt u dat zij is vanavond? Zij is al een lange tijd dood. Waar is zij aan toe met dat lichaam van haar. Het ligt ginds verkankerd in het stof, de wormen en de maden hebben het doorgevreten en haar ziel ligt ginds voor een rechtvaardige God.

224 Waar is de man die die vrouw nam en deze smerig uitziende kleding maakte, die men hen aandeed om ze aan de ene en de andere kant uit te laten puilen, en die hen niet pasten te dragen? Dus waar deden zij het voor? Waarom draagt u dit soort dingen? Omdat u wilt dat de mannen naar u kijken. Geen andere manier om het te bewijzen.

225 En weet u dat als u dat doet, en een oude zondaar kijkt naar u, weet u wat er is gebeurd? Bij de oordeelstroon... U zegt: "Broeder Branham, ik ben zo trouw aan mijn man als ik maar zijn kan!" U zult schuldig worden bevonden aan overspel! Jezus zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart." Wanneer die man zal moeten antwoorden voor het plegen van overspel, wie zou degene zijn die het veroorzaakte? De wijze waarop u zich kleedde en uzelf aanbood!

226 Nu, ik zal niet zeggen, dat u zich moet kleden als één of andere antiquiteit, maar u kunt er meer als een dame uitzien.

227 Dan, om hier ontkleed naar buiten te gaan in uw kleine shorts, en een lintje zo erom heen te binden; en uw baby met zijn ogen als een sigarettenasbakje, met een sigaret in uw mond, wandelende op straat. U doet het voor geen enkel goed doel. U mag dan onschuldig zijn aan het feit, maar de duivel gebruikt u als een werktuig, precies zoals hij met Eva deed.

228 Waarom is het een vrouwen-natie? Omdat het regelrecht leidt naar de overheersing van het Katholicisme. Wat is het vandaag? U hoort nooit de Naam van Jezus noemen. "Ave Maria! Maria, de moeder van God. Heilige Cecilia." Allerlei heiligen, dode heiligen. Hier niet lang geleden, in...

229 Ik was verleden jaar in Mexico. Daar kwam een oude, arme vrouw, zich voortslepende, haar knieën helemaal rauw, huilende en haar handen ophoudend. De vader liep ernaast, twee kleine kinderen dragend, en de kinderen huilden omdat hun moeder zo leed, omdat één of andere vrouw, die zij een heilige noemen, gestorven was. Er stond een beeld van haar daar boven op de heuvel. Eén of andere minnaar doodde haar. Zodra zij op die wijze werd gedood, was zij een heilige, zij was Katholiek. Dus zij ging boete doen en zij moest twee mijl over de straatkeien op haar knieën, om boete te doen.

230 Broeder, als er één ding is wat ik moet doen, stierf Jezus Christus tevergeefs! Door genade ben ik gered, en niet door mijzelf, maar door de wil van God, en door Zijn goedheid.

231 De verslaggevers van de kranten vroegen mij: "Meneer Branham..." Een kleine baby was tot leven teruggebracht en nog een paar dingen daar. Dertigduizend Katholieken... Neemt u mij niet kwalijk, het was twintigduizend. Dertigduizend was in Afrika. Twintigduizend Katholieken ontvingen Jezus als hun persoonlijke Redder in één keer, toen dat gebeurde... staande in Mexico City. En deze priesters konden niet al teveel zeggen; het zou een oproer hebben veroorzaakt. Er stonden er teveel aan mijn kant, dus zeiden ze: "Meneer Branham, gelooft u dat onze heiligen hetzelfde kunnen doen als wat u doet?"

232 Hun leer kennende, zei ik: "Zeker, als zij leefden!" Zie? U kunt geen Katholieke heilige zijn totdat u dood bent, weet u.

     Dus zeiden ze: "O, u kunt geen heilige zijn, pas als u gestorven bent."

233 Ik zei: "Waar leest u dat?" Paulus zei: "Aan de heiligen die te Efeze zijn en aan hen die door God geroepen zijn." "Aan de heiligen die te Efeze zijn (hij leest zijn brief) en de heiligen in andere plaatsen in Galatië en de heiligen in Rome, enzovoort." De heiligen - de 'geheiligden'. Wat daarmee?

234 Ze zeiden: "Natuurlijk, wij worden niet verondersteld te discussiëren over de Bijbel, omdat wij de kerk zijn, en wat de kerk zegt... Het kan ons niet schelen wat de Bijbel zegt, het is wat de kerk zegt." Zij vroegen: "Wat is dan uw mening over de Katholieke kerk?"

235 Ik zei: "Ik wilde dat u mij dat niet gevraagd had. Omdat u het mij vraagt, zal ik u de waarheid vertellen."

     Ze zeiden: "Goed, wij willen dat u ons de waarheid vertelt."

     Ik zei: "De hoogste vorm van spiritisme die ik ken."

     Ze zeiden: "Hoe komt u daar aan?"

236 Ik zei: "Alles wat in contact treedt met de doden is spiritisme." Ik zei: "Als die 'heilige' terug spreekt, dan is hij in de hel, omdat degenen die het pad zijn overgestoken, zegt mijn Bijbel, niet meer terug kunnen komen." Dat is juist. En ik zei: "Als hij een heilige zou zijn, is het de duivel die spreekt als een heilige, en in werkelijkheid is het niet de heilige, als het er op aankomt."

237 En hij zei: "Welnu, een ogenblikje." Hij zei: "U treedt ook in contact met doden!"

     Ik zei: "Waar?"

     Hij zei: "Jezus Christus stierf."

238 "Maar," zei ik, "Hij stond weer op. Hij is niet dood, maar Hij leeft om te bemiddelen. De enige Bemiddelaar tussen God en mensen."

239 "Ik ben het die dood geweest is en weer levend is geworden en leef voor eeuwig. Ik heb de sleutels van dood en hel. Elk die wil, laat hem komen en vrijelijk drinken van het water des Levens." O, dat is onze God! Dat is onze God.

240 En het Zaad van de rechtvaardige staat op het punt op te raken. Spreek tegen de mensen over deze dingen, spreek tot de mensen over teruggaan naar de weg van de Bijbel. Spreek tot de mensen over wonderen, spreek daarover tot de mensen. Hun kerk gelooft het niet; dus zijn zij bastaardkinderen voor God. De Bijbel zegt, als wij geen vervolging kunnen verdragen, beproevingen en spot, en 'heilige rollers' genoemd worden, enzovoort; als u het niet kunt verdragen, bent u bastaardkinderen en niet de kinderen van God. De Bijbel zegt het zo.

241 Noem mij een 'heilige roller' als u wilt; noem mij zoals u wilt. Zolang mijn hart in orde is met God, en mijn ervaring in overeenstemming is met Gods Bijbel, ga ik rechtdoor in dezelfde richting. Jazeker, dat is wat wij geloven. Dat is de Gemeente van de Levende God, Die niet door theologie komt. Het komt niet door een door mensen gemaakte opvatting. Het komt absoluut door de geopenbaarde Waarheid, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

242 Als ik slechts een intellectuele opvatting had, omdat de Baptistenkerk of de Methodistenkerk mij leerde om zulke dingen 'zus en zo' te doen, terwijl ik de Bijbel hoor, indien de Bijbel...! Als ik werd gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en deze Bijbel lees en een prediker mij vertelde dat er niemand in de Bijbel ooit werd gedoopt dan in de Naam van Jezus Christus, en ik las het en ik zag dat het de Waarheid was, zou ik zo vlug als ik maar kon het water ingaan. Beslist.

243 Als iemand mij vertelde dat Jezus Christus een grote Heelmeester is en mijn kerk vertelde mij: "De dagen van wonderen zijn voorbij"; en ik had genezing nodig, zou ik zo snel als ik maar kon naar het altaar rennen om genezen te worden. Ik zou het zeker doen.

244 Als ik een prediker was, en een vrouwelijke prediker op mijn preekstoel had en ik las in de Bijbel en zag dat een vrouw niet verondersteld wordt te prediken, zou ik haar daar weghalen, ook al kostte het me het vel van mijn rug.

245 Ik herinner mij dat daar precies achterin waar zuster Wright zit, op een avond een vrouw zat, die mij de deur uit zou gooien voor het doen van zoiets als dat. Jazeker! Ik zei: "U komt niet in deze gemeente met uw oude..." Toen zij hun jurken zo helemaal naar beneden droegen of uitgesneden, en die gek uitziende stof, ongeveer de helft van hun lichaam bloot. Ik zei: "Als zij ooit in deze gemeente komen zal ik hen er uitzetten!" Wel, één of andere oude 'snicklefritz' hier, (zij stierf kort daarna en zij belde mij stervende op. Zij was een Katholieke vrouw) kwam binnen lopen en ging zó zitten. Ik keek achterin en kreeg haar daar in het oog. Zij waren net aan het zingen. Ik deed mijn jasje uit, liep naar achteren en deed het om haar schouders. Ik zei: "Mevrouw, als u gaat luisteren naar mijn prediking, draagt u alstublieft dit jasje, terwijl u in de Gemeente Gods bent." Zie? Zeker!

246 Zij ging stampend naar buiten, perste haar kleine lippen op elkaar terwijl zij het gebouw uitging en zei: "Als híj godsdienst heeft, zou ik nog niet willen dat mijn koe dat soort godsdienst heeft!"

     Ik zei: "Maakt u zich niet bezorgd, zij zal het niet hebben!"

247 Toen wij die tent hadden, belde ze mij op, zij was stervende. Zij had een hartaanval en was stervende. Haar man kwam. Hij zei: "Kom vlug!" Ik was in de samenkomst. Een grote, lange man die bij de deur op mij stond te wachten. En ik liep als...

248 Ik stapte in mijn auto en reed er heen. Toen ik er aankwam, ontmoette ik die oude verpleegster, die in Howard Park woont. Ze zei: "Eerwaarde, het is niet meer nodig te komen." Dat is ongeveer twintig jaar geleden, of iets langer. Ze zei: "Zij is dood. Zij is ongeveer drie minuten dood. Zij schreeuwde om u zo hard als zij maar kon", en ze zei: "Ik heb een boodschap voor u!"

     Ik zei: "Wat?"

249 Ze zei: "Vraag die prediker mij te vergeven voor wat ik zei."

250 Ik ging daarheen om haar te zien, een mooie vrouw. Zij had zo erg geleden, dat zij kleine spikkels op haar neus had. Een knappe vrouw. De spikkels zagen eruit, alsof zij uitpuilden. Haar ogen waren compleet uit de kassen gepuild, en waren halverwege weggedraaid. Natuurlijk, haar darmen en nieren hadden gewerkt en de stoom kwam omhoog over het bed.

251 Haar man keek naar mij en zei: "Broeder Branham, bid een gebed, omdat zij u wilde zien."

     Ik zei: "Een gebed zal haar nu niet meer helpen."

252 "Zoals een boom overhelt, zo valt hij." Zie? "Laat u niet misleiden, God laat niet met Zich spotten. Wat een mens zaait zal hij oogsten."

253 Ziet u waar het is? Nu, wat is er gebeurd? Kijk naar een vrouw die dat zou doen. Kijk naar een vrouw die vroeger leefde, het koormeisje! Wat was haar dochter? Een bakvis. Wat was de dochter van een bakvis? Een rock-and-roll teenager. Wat zal haar dochter zijn? Wat is het?

     Ziet u het zaad van de rechtvaardigen?

254 Kijk naar de Baptisten, ga terug in het verleden. Ga terug naar John Smith, uw stichter, u Baptisten; hij bad voor de ongerechtigheid van de mensen, tot zijn ogen opgezwollen en dicht waren en zijn vrouw hem moest voeren aan tafel, bij zijn ontbijt.

255 En u Methodisten, die hier zijn, met juwelen in uw neus en in uw oren, die eruit zien als zadels voor de duivel; u gaat naar buiten in shorts en dat soort dingen... De oude John Wesley, één van de oudsten van de Methodistenkerk, hield, voor hij stierf op vijfentachtigjarige leeftijd, een korte prediking van vier uren. Zij moesten hem dragen en hem op de preekstoel zetten. En dit waren zijn laatste woorden... hij zei: "Ik ben zo geschokt door de handelswijze van de Methodistenkerk!" Hij zei: "Zelfs de dochters van de Methodisten dragen gouden ringen aan hun vingers!" Wat zou hij nu zeggen, met shorts aan, zingend in het koor?

256 Gij liept goed! Wat gebeurde er? U gedraagt zich als uw moeder! Dat is het precies.

257 Dat is de reden, dat wij niet willen, dat ook maar één van de denominaties hier omheen hangt of hieraan verbonden is. "Wij zijn Methodisten!" "Wij zijn Baptisten!" Wij zijn gewoon van Christus! Laat het zo en wees vrij.

258 Nu, ziet u het zaad van de slang? Hoe zou zo'n vrouw er nu aan toe zijn? Hoe zou het zijn? Wat... zij gingen steeds meer achteruit. Ze duwden de Baptisten terug, duwden de Methodisten terug, duwden de Presbyterianen terug. Wat deden zij? Zij gingen regelrecht terug, zoals hun moeder, de oude hoer. Ze zijn daar allen in dezelfde prostitutie. "Wel, het maakt geen enkel verschil. Zij zijn ondergedompeld, zij zijn besprenkeld. Zij kwamen en deden belijdenis. Zij hadden een zesmaandelijkse proeftijd. Zij dronken niet al teveel in die tijd, enzovoort. Zij waren goede leden. Zij betaalden goed..." O my! Dat heeft niets te maken met de vruchten van de Heilige Geest!

259 De vruchten van de Heilige Geest zijn: geloof - gelovend dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid; - liefde voor de broeders; vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld, ootmoed en matigheid. Dat zijn de dingen, de vruchten van de Geest.

260 En we nemen een mens... "Wel, hij leeft een goed leven in de buurt". Dat deed Ezau ook.

261 Ezau deed nooit iemand kwaad, en Ezau was van de duivel. Maar Jakob uit dezelfde schoot, was van God. Het zaad van de duivel, het Zaad van de vrouw. Het Zaad van God komt door.

262 Nu zie, het komt allemaal hier op neer, tot "wat is er overgebleven in de wereld van vandaag?" Ik ga dit werkelijk ernstig zeggen; laat het goed tot u doordringen. Dan zullen wij hierna beginnen met de opwekking, in de volgende samenkomst. Het is tot een vorm gekomen. Alstublieft, ik zeg dit niet om heiligschennend te zijn. Ik zeg dit niet om gemeen te zijn. Het is gekomen tot een punt nu, waar het één groot religieus stel onechte bastaardkinderen is! Dat is mijn slotopmerking. Zo is het precies. U weet dat dat waar is. Het is gekomen tot een punt van; "sluit u aan bij onze gemeente", "wordt lid van de kerk." "Hebbende een vorm van godzaligheid en ontkennen de kracht ervan", tot het is gekomen tot een groep van religieuze bastaardkinderen! Zó is het precies.

263 Wat is het volgende wat er komt? Er hangt een raket ginds, verschillende, kobaltbommen en al het andere, slechts wachtend tot die kracht komt. En er zal een vernietiging zijn door vuur zoals er eens geweest is door water.

264 Vrienden, wat u ook doet, als u een Christen bent, als u God in uw hart hebt en u weet dat u overgegaan bent van de dood in het Leven, behoorde u de gelukkigste mens in heel de wereld te zijn! Wanneer de Heilige Geest in u...

265 Als de Bijbel zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid."

266 De denominaties zeggen: "Wel, wij geloven dat de wonderen voorbij zijn."

267 De Heilige Geest zegt: "Amen. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde tot in eeuwigheid. Zo is het!"

268 Als de Bijbel zegt: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, voor de vergeving van uw zonden, en gij zult de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is aan u en aan uw kinderen, aan de Heidenen en allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, zal roepen." (Niet: "Zovelen als de Methodisten roepen" of "de Baptisten roepen"). Maar: "Zovelen als de Here onze God zal roepen, zullen deze Heilige Geest ontvangen en worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus." Dat is wat de Bijbel zegt!

     Wanneer dat u treft zegt u: "Amen!"

     De kerk zegt: "O, het maakt geen enkel verschil."

269 Maar deze Heilige Geest in u zegt: "Amen" op Zijn Woord! "De mens zal bij brood alleen niet leven, maar door alle Woord dat de mond Gods uitgaat!" Daar bent u er!

270 Ik wil dat u mij één Schriftgedeelte toont, waar ooit werd gezegd, dat een appel de hele zaak aan het rollen bracht. Ik wil dat u mij toont dat zij appels aten. Ik toonde u hoe Kaïn hetzelfde dacht, en hoe zijn zaad nog steeds hetzelfde denkt!

271 Maar de geestelijke openbaring van God bewijst, met de Bijbel, dat het onwettige sexuele omgang was tussen man en vrouw! Daar komen uw reuzen vandaan. Daar komt uw zonde vandaan. Daar komt uw corruptie vandaan. Daar is het vandaan gekomen.

272 Nu, bemerk in dit alles, kijk, de slang was tweemaal zo knap. Zijn zaad is altijd tweemaal zo knap geweest. En ik zou wel op deze preekstoel willen klimmen, deze microfoon in mijn hand nemen, mijn voet boven op de preekstoel willen zetten en dit willen zeggen. En waar zijn uw grote intellectuelen vandaag? Uw voorganger die teruggevallen is en die heel wat intellectuele kennis heeft opgedaan en daar staat. Hij is de voorganger van de grootste kerken die er in het land zijn, enzovoort. Waar staat het zaad van de slang? In de knappe, intellectuele plaatsen zoals dat! Knappe, schrandere geleerden. Daar is hij. Daar ligt hij.

273 "Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, spreekt de Here!" Zie? Daar is waar u...

274 Dan neemt u een kleine broeder die daar op de hoek van de straat staat, zijn ogen droog huilt en daar misschien staat, slaande op een oude guitaar en hij zegt: "Broeders, komt, vindt de Here!"

275 Er komt een voorganger voorbij. "Hm, hm, ik zou niet willen dat mijn gemeente daarmee samen ging... Ik zou niet willen dat Liddy en Johnny mij in de buurt van zoiets zagen!" Ga weg, zaad van de duivel! U bent hoe dan ook op weg naar uw eeuwige bestemming. Dat is zo. Ik zou hier een ander woord hebben kunnen zeggen - bastaardkinderen. En dat is zo ongeveer net waar het aan toe is. Want, zie je, je...

276 "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem trekt. En allen die tot Mij komen, zal Ik opwekken ten jongste dage. Er zal niets verloren gaan. Ik heb het. Ik zal het bewaren. Geen mens kan het doen, behalve dit."

277 Het ligt alles in Hem. U kunt geen van allen zeggen: "Ik heb één ding gedaan." Het is de genade van God, Die het alles deed. Dus ik deed niets. Ik hoefde nooit één ding te doen. U ook nooit. U verdiende nooit één ding. God deed elk stukje ervan. U stak nooit één vinger uit voor één stukje ervan. U kunt zeggen: "Ik kom uit een goed gezin. Ik deed dit." Dat heeft er niets mee te maken! God is Degene die het deed! Gods genade!

278 Het spijt mij, het is nog niet helemaal elf uur, maar ik zal toch sluiten.

279 Hoevelen begrijpen dat de Bijbel spreekt van deze dingen dat zij de Waarheid zijn? Speciaal u Branham-tabernakelmensen. Nu, dat is nog maar ongeveer éénzestiende van wat wij onderwijzen en geloven. Maar onthoudt, aan u toehoorders, u, die hier niet als lid komt, mag ik dit zeggen: "Dit geloven wij, dit is de Bijbel en de Bijbel is Gods Waarheid!"

280 Wij geloven dat in het Oude Testament nu, zij een manier hadden om te weten wat de Waarheid was, en wat niet de Waarheid was.

281 Nu weten wij allen dat zij de geschreven wet hadden. Hoevelen weten dat? De wet, de geboden in de Ark, enzovoort. De wet en de geboden. Daarin stond: "Gij zult geen overspel bedrijven! Wie overspel pleegt, wordt gestenigd." Dat was het gebod en de wet op het gebod. Nu, bij de Ark was het zo. De geboden waren in de holten aan de zijkant van de Ark. Als een mens daar kwam en overspel pleegde, reikten zij daarin en lazen zij wat de wet zei: "Stenigt hem." Zij namen hem meteen mee naar buiten en stenigden hem. Dat is wat de wet op het gebod was.

282 Nu, zij hadden nog twee manieren om het te weten. Er zijn er altijd drie als een bevestiging. Zij hadden nog een manier om het te weten en dat was, òf door een profeet òf door een dromer. Hoevelen weten dat? "Als er iemand onder u is die een geestelijk mens of een profeet is, Ik de Here, zal Mijzelf aan hem bekendmaken in dromen en tot hem spreken in visioenen." Dat is juist. Nu, hij was een profeteerder.

283 Nu, als een man kwam en zei: "O, halleluja; ik heb het! Ik profeteer nu in de Naam van de Here. Ik heb de openbaring." Zij lieten het niet zo gaan, zoals u mensen doet. Zij onderzochten dat eerst bij God.

284 Nu, op Aäron's borst hing, wat zij noemen, een Urim en Thummim. Hoevelen hoorden ooit dat woord? Wat was het? Het waren twaalf stenen, van de twaalf aartsvaders; zes aan elke zijde. Jasper, Juda, enzovoort, en verder, twaalf stenen. En dan namen zij deze profeet of dromer en zij hingen hem die borstplaat om en lieten hem daar zo staan. En ze zeiden: "Nu, profeteer en vertel uw profetie."

     "De Here sprak tot mij en zei een zeker bepaald ding!"

285 Het geeft niet hoe echt het scheen, het zou mogen klinken of het helemaal precies de waarheid was, maar als die lichten niet samen overéén kwamen en een regenboogkleur vormden over de Urim en Thummim, zodat die lichten samenvloeiden; de bovennatuurlijke werking namelijk om het te bevestigen. Ziet u, God heeft altijd Zijn Woord bevestigd. En als dat bovennatuurlijke licht daar niet over opflikkerde, dan kan het mij niet schelen hoe echt het scheen, het was verkeerd.

286 Als een dromer zei: "Ik had een droom en deze droom zei: 'Israël moet optrekken en naar een zekere plaats gaan omdat de Syriërs zullen komen aan deze zijde om u te bestormen'," dan plachten zij die dromer daarheen te nemen en hij vertelde zijn droom. Als de lichten daar niet overheen flikkerden, was hij verkeerd, het geeft niet hoe... Al hadden de Syriërs zich in al de strijd begeven daarginds, hij was fout. O nee, het moest absoluut bewezen worden door de Urim en Thummim.

287 Nu, iedereen weet dat het oude priesterschap verdwenen is en de Urim en Thummim verdween daarmee ook. Wij weten dat, is het niet zo?

288 En het nieuwe priesterschap is binnen gekomen. En wat hebben wij als Urim en Thummim vandaag? Ja meneer, Gods Woord! Ja meneer. Dit is het! Indien een mens enige openbaring heeft, iets spreekt, of een leer heeft, die niet in overeenstemming is met de Bijbel, dwars door de hele Schrift heen, is hij fout. Het kan mij niet schelen van welke denominatie hij is, hoe goed hij is, hoe knap hij is, of hoe bestudeerd hij is; hij is fout.

289 Wanneer een mens u vertelt over deze dingen die wij hebben onderwezen hier in de gemeente, en hij vertelt u dat als u bent besprenkeld, dat het goed is, heeft hij u een leugen verteld. Dat zal niet oplichten op de Urim en Thummim. Als hij u vertelt dat begieten goed is, heeft hij u een leugen verteld. Als hij u vertelt dat gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest goed is, dan heeft hij u een leugen verteld. Als hij u vertelt, dat de dagen van wonderen voorbij zijn, heeft hij u een leugen vertelt. Als hij u vertelt, dat het goed is dat vrouwen prediken, heeft hij u een leugen verteld. Als hij u vertelt, dat het goed is dat u doorgaat en trouw blijft aan uw denominatie, heeft hij u een leugen verteld. Het zal niet oplichten op de Urim en Thummim. Zo zijn er tientallen dingen die gekomen zijn uit de oude moederhoer en daarvan komen, en daarom blijven wij weg van die denominaties.

290 Wij hebben onze broeders en zusters in die denominaties lief, maar u gaat er niet heen en zegt: "Ik ben een Methodist", dat maakt u geen Christen voor mij. U bent een Christen omdat u geboren bent door de Geest van God, u hoeft geen Methodist of Baptist te zijn. U hoeft geen van beide te zijn. U moet slechts geboren zijn door de Geest van God. Gelooft u dat?

291 Op deze basis; als er iemand hier is die wenst mee te werken en te komen in de gemeenschap van deze aanbidding en ondergedompeld wil worden, gedoopt in de Naam van Jezus Christus, hier is het doopbasin. Wij zullen binnen een ogenblik gaan dopen.

292 Als er iemand hier is, velen hier, iemand die wil komen op één of andere wijze, wij zijn hier. Dat is goed.

293 Nu, wij hebben geen enkel lidmaatschap, u komt slechts hier naar de gemeente. Wij geloven dat Christus in de Methodisten-kerk, de Baptisten-kerk en in de Presbyteriaanse-kerk is. Hij heeft leden in elk van hen. En wat vandaag ontbreekt... het is valse profetie, die die dingen verkondigt; de onderwijzing van die kerken, welke absoluut in tegenspraak is met de Bijbel.

294 Nu, als iemand Het mij zo duidelijk maakte, zou ik mezelf zeker... Ik geloof dat er genoeg van Gods Geest in mij is, om de Bijbel te onderzoeken, en te komen en het in orde te gaan maken. Als ik alleen naar voren kwam en de prediker de hand schudde, en mijn naam in het boek zette en nog steeds haat en boosheid in mijn hart had, nog steeds jaloezie had en tweedracht en nog steeds niet geloofde dat Jezus Christus de Grote Geneesheer was, enzovoort, op die manier, zou ik maken dat ik heel vlug in het reine kwam met God. Ik geloof zeker dat ik dat zou doen. Ik zou er oprecht over willen zijn. Ik zou het in orde gaan maken met God. Als ik alleen vasthield omdat ik een Baptist of een Methodist was, zou ik komen en het Christendom in mijn hart krijgen. Ik zou het doen, o ja mensen!

295 Nu onthoudt dit, de komende opwekking zal beginnen, zo de Here wil, de komende woensdagavond. Het is op deze basis.

296 Luistert vrienden, er is een waarachtige, Levende God. Dat is juist. Jezus Christus is de Zoon van God. De Heilige Geest is in de Gemeente vandaag.

297 Nu, als er alleen maar iemand was, die mij dat vertelde, zou ik het recht hebben het te betwijfelen. Maar luister, vroeger op een dag, toen ik nog een kleine jongen was, stond ik onder een boom. Ik zag Hem. Ik hoorde Hem. Hij vertelde mij: "Blijf weg van deze onreine vrouwen. Blijf weg van de sigaretten en blijf weg van vloeken en drinken en al deze dingen. Ik heb een werk voor je te doen als je ouder wordt." Ik weet dat Hij een werkelijke, Levende God is, Die overeenstemt met Zijn Woord.

298 Toen ik een beetje ouder werd, o, hoe ontmoette Hij mij! Hoe sprak Hij met mij. Hoe zag ik Hem ginds als bij het brandende bos, en dat Vuur dat daar binnenin bewoog! Hoe heb ik Hem zien spreken en precies vertellen wat plaats zou vinden en elke keer is het zo volmaakt als het maar kan zijn.

299 Dezelfde Die deze volmaakte dingen zegt, is Dezelfde Die mij inspireert deze Bijbel te onderwijzen op de wijze dat ik Het onderwijs. Dat is juist. Dus het komt van God! Voor mij is het God Almachtig en Hij is gisteren, en heden Dezelfde tot in Eeuwigheid.

300 Jezus zegt: "Ik kom van de Vader en Ik ga tot de Vader." Toen Hij kwam...

301 Toen Hij God was in de woestijn, was Hij een brandend Licht. Hoevelen weten dat? Hij was een brandend Licht, de Vuurkolom.

302 Hij kwam hier op aarde en zei: "Ik kom van de Vader en Ik ga... Ik kom van God en Ik ga terug naar God."

303 Hij stierf, werd begraven en stond op; en Paulus, op zijn weg naar Damascus, ontmoette Hem. Wat was Hij? Nog steeds de Vuurkolom. Jawel.

304 Wat deed Hij toen Hij hier op aarde was? Wat deed hij toen Hij Paulus ontmoette? Hoe zond Hij hem? Hij zond Hem naar een profeet die hem vertelde hoe hij moest worden gedoopt, die hem vertelde wat hij moest doen. Legde zijn handen op hem en genas hem. Hij vertelde hem dat hij een visioen had gezien.

305 Dezelfde Jezus is hier vandaag, dezelfde dingen doende, en nog steeds dezelfde Vuurkolom, hetzelfde onderwijzend en Hij bevestigt het door Zijn Woord, en door tekenen en wonderen. Ik ben blij een Christen te zijn, dat ik niet weet wat te doen! Ik ben blij dat u een Christen bent.

306 U mensen van de Tabernakel hier, ik vertelde u, dat wij de naam hier zullen veranderen. Het is niet juist om het "Branham Tabernakel" te noemen. Dat is maar een mens. We zullen de naam ervan veranderen, het een andere naam geven. Wij zullen daar later wel toe komen. Ik wil gewoon dat het een gemeente is van de Levende God. Ik wil het niet als "Methodist" of "Baptist", "Presbyteriaan", of "Pinksteren" hebben.

307 Al deze mensen heb ik lief met heel mijn hart. Ik weet niet wie wie is. Ik kan het u niet vertellen. Ik moet slechts het Woord prediken. Ik werp het net uit en trek het in. Er zijn dan kikkers en er zijn wat waterspinnen, en er zijn slangen en er is ook wat vis in. Dat is aan God om dat te beslissen. Ik trek slechts aan het net, predik alleen het Woord en trek het op en zeg: "Hier zijn zij Here, allen rond het altaar. U kent het Uwe. U hebt hen sinds de grondlegging gekend. Ik weet niet precies wie wie is. U wel, dus het is aan U, Here." Dat is het beste wat ik kan doen. Ik zal hier heengaan en het visnet ergens anders uitgooien en een andere groep binnenhalen.

"O, ik heb een gevoel om door te reizen,
Ik heb een gevoel om door te reizen.
Mijn Hemels tehuis is helder en schoon;
Ik heb een gevoel om door te reizen."

308 Nu onthoudt dit, als iemand een afspraak wil maken, bel dan even naar meneer Mercier hier, of BUtler 2-1519. Wij zullen u graag bezoeken. Als uw geliefden willen binnenkomen zullen zij zich moeten haasten gedurende de opwekking... Ik ga mij nu, vanaf vanavond voor twee dagen wat terugtrekken op mijzelf.

309 Ik ga daar naar binnen en ga studeren op deze wijze: "Heer, U bent dicht bij mij. Ik weet dat U hier nu bent. Uw Woord zegt dat U zult naderen tot hen die tot U naderen." Ik blijf bidden en uitzien totdat ik die Vuurkolom zie beginnen te bewegen. Ik weet dan dat het klaar is. Dan loop ik naar het podium voor de genezingsdienst om te bidden, te doen wat ik kan doen voor de zieken en de aangevochtenen.

310 Wij waarderen al uw vriendelijkheid, en als u komt, kom dan gelovend. Wij verwachten een grootse samenkomst te zullen hebben. Ik wil zeggen dat...

311 Broeder Jefferies... Is hij hier vanavond? Ik wilde zeggen dat ik broeder Jefferies en zijn werk waardeer. Ik geloof dat hij is teruggegaan naar de eilanden, enzovoort.

312 Blij ook broeder en zuster Wright te zien en velen van u mensen hier.

313 Ik zag procureur Robinson hier een poosje geleden binnenkomen. Ik wilde hem mijn complimenten maken over zijn boodschap die hij onlangs gaf. Niemand zei ooit wie het was. Ik schaamde mij. Hij had werkelijk een goede boodschap over profetieën, zoiets als ik gepredikt heb vanavond.

314 En dan was er een andere prediker hier vanmorgen, of gisteravond liever, broeder Smith van de Methodistenkerk... of van de Gemeente van God hier. Ik weet niet of hij hier vanavond is of niet. Als u ooit op deze plaats hebt gestaan en zo terugkijkt, is het een beetje moeilijk te zien. Het is zo vlak hier, ziet u. Je kunt het dan niet zo goed zien. Als u hier bent broeder Smith, wij waarderen u.

315 Is dit niet die kleine broeder uit Georgia, die daar zit? Daar achterin bij broeder Collins? Blij u vanavond te zien, broeder.

316 En de rest van u allen. Ieder van u, wie u ook bent.

317 Ik geloof dat dit de zuster en broeder zijn die daar heengingen en baden voor dat meisje die keer. Een dokter die daar zit aan de kant. De Here zegene u, dokter.

318 Nu, voelt u zich alstublieft niet geërgerd over mij, u predikers en broeders, vanwege de wijze waarop ik dit naar voren bracht, zo hard als ik maar kon. Dit is onze tabernakel. Het is waar wij voor staan en wij willen het goed vastleggen naar het Woord, en hen ermee schudden. Dan, als u ooit van de lijn afwijkt, zullen wij terugkomen en zeggen: "U weet wel beter. Hier staat het op de band." Zie? Daar bent u er. "Hier is Het op de band."

319 Wij hebben een heleboel meer om mee verder te gaan, Leo. Maar we... U hebt zoveel. Blijf daarbij en wij zullen de rest daarvan na een poosje nemen. Zoals de man die watermeloen at en zei: "Dat was werkelijk goed, maar is er nog wat meer van." Wij hebben Er nog een heleboel meer van dat komt.

320 De Here zegene u werkelijk bijzonder. Wij zullen nu een doopdienst hebben. Is dat goed, broeder Neville? Is er iemand hier om gedoopt te worden op dit ogenblik? Het kan ons niet schelen wie u bent, wij zijn hier om te dopen. Steekt uw hand op, degenen die zouden worden gedoopt. Hier is een dame. Nog iemand? Wij hebben kleding hier voor beiden, mannen en vrouwen.

321 Nu, wij zeggen niet: "Verlaat de Baptisten-kerk", "verlaat de Methodisten-kerk." Wij zeggen niet... Gaat u regelrecht terug naar uw gemeente. Maar als u niet gedoopt bent overeenkomstig de Schrift, in de Naam van Jezus Christus, niet in de Naam van 'Jezus' alleen, in de Naam van de 'Here Jezus Christus', dat is naar de Schrift, bent u verkeerd gedoopt.

322 Ik wil helemaal geen moeilijkheden, wanneer ik bij de rivier kom. Ik wil alles zo duidelijk mogelijk hebben als ik maar weet hoe. Ik houd dat kaartje was, omdat ik op dat moment aan boord wil gaan. Ik zou u aanraden hetzelfde te doen.

323 Ga terug naar uw gemeente. Het is tussen u en God. Dat is alles wat ik u zeggen kan.

324 Maar niemand in de Schriften werd ooit gedoopt op enig andere manier dan in de Naam van de Here Jezus Christus. En dezen, die reeds waren gedoopt, werden bevolen door Paulus, die zei: "Als een engel iets anders predikt laat hem vervloekt zijn"; hij beval hun opnieuw gedoopt te worden in de Naam van de Here Jezus Christus. Dat is juist. En hij deed het. En wat hij deed, beval hij ons te doen. Dat is wat wij willen doen, zo God het wil.

     Wij geloven in voetwassing. Wij geloven in het Avondmaal.

325 Wij geloven in de tweede komst van Christus, het zichtbare lichaam van de Here, niet geestelijk, maar het zichtbare lichaam van de Here; niet de geest, maar het zichtbare lichaam van de Here Jezus, terugkomende in Heerlijkheid.

326 Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, die een lichaam ontvangen, niet oud en gerimpeld zoals wij het graf ingaan, maar een nieuw, in de ware zegen van de jeugdigheid, om voor eeuwig te leven.

327 Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, zeer zeker. Wij geloven dat er maar één vorm van Eeuwig Leven is, en dat is het Leven dat u van Jezus Christus ontvangt. Dat is precies juist.

328 Daarom geloven wij niet in een eeuwige straf. Wij geloven in een hel, vuur en zwavel brandende, maar wij geloven niet dat het voor eeuwig brandt; als het dat doet, heeft u Eeuwig Leven. Er is maar één Eeuwig Leven en dat komt van God. Dat is juist. U brandt misschien voor een miljoen jaar of tien miljoen jaar, ik weet het niet; maar u kunt geen Eeuwig Leven hebben. U kunt branden voor een eeuwigheid, maar niet Eeuwig. Er is verschil tussen eeuwig en voor een eeuwigheid (voor is een voegwoord), betekenende een beperkte tijd (of tijdsruimte). Maar Eeuwig... er is geen Eeuwige straf.

329 Je hebt Eeuwig Leven, omdat er maar één vorm van Eeuwig Leven is, en Hij die het Eeuwig Leven heeft, leeft Eeuwig in de zegeningen van God.

330 Maar de ziel die zondigt, die ziel zal wat? Sterven. Dan heeft het geen Eeuwig Leven. Zeker. Het heeft zijn straf, maar geen Eeuwig Leven.

331 Zo, ziet u, er zijn vele dingen om geleerd te worden, we zullen er later op ingaan. De Here zegene u.

332 Nu, laten wij dit goede oude lied zingen, terwijl onze zuster daar in gaat. Ik geloof, deze dame hier mag...

333 Rosella, is dat je moeder? [Zuster Rosella Griffin zegt: "Ja"] Dan, gezegend uw hart! Blij om u te zien, zuster, dat u dat doet. Dat is erg fijn.

334 Rosella Griffin, één van de fijnste, kleine vrienden die we hadden. Zij is een jonge vrouw die een alcoholiste was; voor sommigen van u mensen hier kan ze een vreemdeling zijn. Rosella neem me niet kwalijk dat ik dit zeg. Toen ze naar het podium kwam daar op, op waar... hier in Indiana. Als u ooit een wrak gezien hebt, was zij er wel één, een verstokte alcoholiste. Vier grote doctoren van Chicago zeiden dat ze... De Anonieme Alcoholisten, en al de anderen, gaven haar op. Maar op een avond toen ze naar de samenkomst kwam, ontvouwde de Heilige Geest haar leven en vertelde het haar precies. Dat maakte het vast.

335 Kijk naar haar nu, ik veronderstel, dertig en nog wat jaren oud, ze zou voor achttien door kunnen gaan; een lieflijke jonge vrouw. Raakte sindsdien geen whisky meer aan; geen verlangen er meer naar. Levend voor Christus, gaat rond in de straten, overal, getuigende van de glorie van God aan zondaren en alcoholisten, in de kroegen, en zo meer, door Chicago, iets doende voor de Here.

336 Ze is gedoopt in de Naam van de Here Jezus, en haar moeder komt vanavond om hetzelfde te doen; als God haar kan genezen, als Jezus haar kon genezen... "Wat u ook doet in woord of in daad, doe het alles in de Naam van... [Samenkomst zegt: "Jezus Christus"] Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is waar.

337 In orde, nu zullen we de doopdienst hebben. We zullen de lichten uitdraaien voor een paar minuten terwijl we ons klaarmaken voor de dienst, om te dopen, en dan verwachten we een goede tijd in de Here.

338 Gaat u de doopdienst vanavond houden? In orde, uw doop... U kunt beter klaar zijn. En ik zal beginnen, ik zal het zingen leiden en dergelijke, terwijl we doorgaan. Ondertussen maken zij... [Broeder Neville zegt: "Is er wat kleding daar achter, Doc?"] Doopkleding, Doc, heel vlug, In orde.

339 Laat ons een van deze goede oude... [Broeder Branham leidt het zingen, terwijl broeder Neville de zuster doopt ]

340 [Leeg gedeelte op de band] En terwijl we dat doen, als we weggaan, wat moeten we doen?

Neem de Naam van Jezus mede,
Val ootmoedig voor Hem neer,
Spoedig zult gij Hem aanschouwen,
Jezus aller heren Heer.

     In orde, ga staan!

Neem de Naam van Jezus mede,
Kind van kommer zorg en smart;
Die schenkt u de ware vrede...

341 Ik zeg u wat we zullen doen. Draai u om en schudt handen met iemand daar, en zeg: "Hoe gaat het met u, broeder? Ik ben blij met u verbonden te zijn."

Dierbare Naam, o hoe zoet!
Hoop der aard en 's Hemels vreugd;
Dierbare Naam, o hoe zoet, o...

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)