Beeltenissen van Christus

Door William Marrion Branham

1 Dat is een heel fijne zaak. Ik ben zo blij in het huis van de Heer te zijn. Er bestaat slechts één betere plaats en dat is bij de Here, is het niet? Wanneer al de moeiten en beproevingen en levensproblemen zullen overgaan in een heerlijke toekomst. Wij zien beslist uit naar de tijd dat we Hem zullen zien.

     Iemand vroeg me onlangs, zei: "Gelooft u, broeder Branham, dat de komst des Heren aanstaande is?"

     Ik zei: "Dat geloof ik beslist."

     Zei: "Wel, dat heb ik al zo lang gehoord."

     "Maar", zei ik, "op een dag zult u het voor de laatste keer horen." Ziet u? Zo is het. Want Hij zal op een dag arriveren. En wanneer dat ook is, ik wil gereed zijn; ik... dat...

2 Onlangs spraken we tot enige zakenmensen die procureur waren, enzovoort, en ze zeiden... Eén zei: "Wat is uw belangrijkste doel in dit leven?"

     Ik zei: "Ik heb er één."

     Hij zei: "Wat is dat?"

     Ik zei: "Zielen redden voor Christus, dat...?..." De enige zaak die ik... Mijn hoogste ambitie en enige ambitie is te zien dat Jezus Christus wordt verheerlijkt. Daar leef ik voor.

     En ik ben zo blij dat ons getuigenis nu al bijna eenendertig jaar bestaat, dat ik Hem nederig heb gediend. Als ik hier miljoen jaren zou leven... Als ik zo lang zou kunnen leven, zou ik iedere minuut daarvan voor Hem willen leven, want ik... En als ik zou weten dat ik aan het eind verworpen zou worden, toch is het zo'n voorrecht voor Hem te leven. Hij is zo werkelijk en zo goed. En gedurende heel mijn levenswandel heb ik niets gevonden wat maar enigszins vergeleken kan worden met de gemeenschap die wij tezamen hebben als wij alleen zijn, Hij en ik. Er bestaat geen fijnere gemeenschap. Het is groter dan de liefde voor iets anders, voor vrouw, kinderen of wat dan ook, de liefde van Christus. Het is zo goed.

3 Welnu, we zijn zo blij om deze opwekking te zien die gedurende deze week bezig is en ik hoorde dat broeder Parnell en de anderen hier fijn gesproken hebben. En we vertrouwen dat er gedurende deze opwekking... Soms bestaat er een verkeerde opvatting over opwekking. Iemand denkt dat er opwekking is om nieuwe leden in de gemeente binnen te brengen. Nee. Het is het resultaat ervan. Maar een opwekking is om op te wekken wat al in de gemeente is, ziet u, het is er om te zorgen dat...

     Ze waren... Op een keer stond ik bij de zeekust. Ik vermoed dat ik het al dikwijls heb aangehaald, maar het is... Het is jaren geleden en het was de eerste keer dat ik ooit een... Wel, het was geen zee, het was het Michiganmeer. Hope en ik waren daar toen daar de Wereldconferentie werd gehouden. Dat was in, ik geloof dat het ongeveer in 1922 was, broeder Higgin, als ik me goed herinner, toen in Chicago de Wereldconferentie was.

4 Het was de eerste keer dat ik zo'n groot wateroppervlakte zag. En ik stond die dag daar buiten en zag die grote golven. Dat was precies op Paasmorgen. Ze hielden daar buiten een zonsopgangsdienst. En ik zag die grote golven aanzwellen en weggaan. En o, het leek erop of ze zo blij waren. Maar ik begon te denken: "Weet je, er is niet meer water in dat meer terwijl het zo tekeer gaat dan wanneer het volkomen stil is. Het is dezelfde hoeveelheid water, geen druppel meer." Maar ik dacht: "Wel, waarom komen de winden naar beneden en brengen ze dat meer zo in beroering?" Het is om al de rommel uit het meer te krijgen. Ziet u? Het werpt al de rommel op de kust als...

     En ik denk dat het precies zo is als dat meer dat een opwekking had. Zie? Het schudt het en danst en kolkt rond totdat al de rommel eruit gaat.

     En met een opwekking is het precies zo, het is om ons in de Geest van God te laten komen, om je je te laten verheugen en verkeerde dingen in orde te laten maken; voor een dichtere wandel en opnieuw toewijden en opdragen; totdat al de dingen en twijfels van de wereld op het strand zijn geworpen. Ziet u? Dan zie je weer goed waar je loopt. Wanneer het oude levensscheepje zich er een weg door baant... O, dan hoeven ze niet zo goed op te letten omdat alles uit de weg is geruimd. Dat is goed.

5 Wel, vanavond willen we u niet te lang houden omdat dit maandagavond is en de eerste avond van de week, onze opwekkingsavond. En ik was zo verheugd om aan te kondigen dat de opwekking voortduurt.

     Ik heb vele vrienden. Ik zie hier enige broeders en mensen die mij dromen hebben gegeven, waar zij in de afgelopen paar weken over hebben gedroomd. En de Heer heeft me geholpen de uitleg van deze dingen te krijgen. Ik weet niet wie er in ons midden is en hoeveel vreemdelingen of zo. Maar de Here God geeft nog steeds uitleg van dromen. Ze zijn exact en perfect.

     Hij is dezelfde God die bestond in de dagen van Jozef, toen de koning de dromen droomde, en hij legde het voor hem uit en het was volmaakt. En sommige van deze dromen gelden nog voor vandaag, de resultaten gaan nog steeds door. En Daniël in de dagen van Nebukadnezar...

6 En onze fijne, kleine, nederige herder zei een paar ogenblikken geleden... Wel, hij wilde me niet vragen om deze week met nog een paar meer te helpen. Hij zei: "Ik weet dat u vermoeid bent, broeder Branham. Maar," zei hij, "wel, we wachten eenvoudig af en zijn benieuwd." Wel, dat is fijn.

     Tussen twee haakjes, ik moest de samenkomst in Sydney, Australië, afzeggen omdat ze mij op dit ogenblik geen visum willen geven om op dit moment de Verenigde Staten te verlaten, enzovoort, en andere dingen. Dus ik kan er op deze tijd niet heengaan. Ik weet niet wanneer ik in staat zal zijn te gaan. Maar spoedig zal ik kunnen gaan.

     Maar omdat we dat een beetje moesten uitstellen, ga ik nu naar Chicago, naar de komende samenkomst in Chicago, waarvan zij hadden geadverteerd dat ik daar zou zijn. Maar zonder dat ik het wist – de tijd dat ik werd verondersteld daar te zijn zou ik op de Fiji-eilanden zijn, waarvan men had gezegd dat er veel mensen op de eilanden zouden samenkomen. Maar ik zal nu niet in staat zijn de samenkomst daar te nemen vanwege visumrechten. Maar ik zal spoedig gaan. Ze wachten erop.

7 Welnu, ik zal in Chicago zijn... Gene, weet jij welke data dat zijn? Weet iemand wat er in de advertentie stond? Ik weet zelfs niet wanneer het was, ik zag het pas in "The Herald of Faith". Ik geloof dat het ongeveer op de vierde of de vijfde van de maand begint, of zoiets, of het is de week daarop, over tien dagen.

     Dus ik sta onder heel wat spanning en ik vraag om uw gebeden.

8 Nu, vanavond heb ik uit de Schrift gekozen om te lezen – als u het met me wilt meelezen – een gedeelte uit het dertiende hoofdstuk van Johannes. U die uw Bijbel bij de hand hebt en wilt meelezen terwijl wij lezen...

     Onmiddellijk na deze dienst vanavond zal hier een repetitie voor een huwelijk plaats vinden. Zodra wij zijn weggegaan, als... We zullen zo snel mogelijk opschieten, niet haasten, maar zodra het gebouw leeg is, willen ze oefenen voor de trouwerij. Er zal hier morgenavond een bruiloft zijn. Twee van onze kinderen in deze gemeenschap van de Tabernakel zullen morgenavond trouwen. Zoals u allemaal weet. Onze geliefde broeder David Wood huwt met Marilyn Jeffries, morgenavond in de Tabernakel, vlak voor de dienst. Dus daarom wordt dit huwelijk voorbereid zodat... Het zal niet formeel zijn, het zal een semi-formeel huwelijk zijn, voor morgenavond.

9 Laten we nu voordat wij Zijn Woord lezen, bidden. Vader God, terwijl wij zo eerbiedig mogelijk in Uw tegenwoordigheid komen en voor ons uit die al genoegzame Naam van Jezus dragen, zijn wij er van overtuigd dat U naar ons zult horen, want Hij zei: "Vraag de Vader iets in Mijn Naam en Ik zal het doen." En daarom komen wij als Christengelovigen vrijmoedig tot de troon der genade, dit wetende, dat wanneer ons hart ons niet veroordeelt, wij weten dat onze bede door God wordt beantwoord. Wij bidden dat onze levens U zo welgevallig zullen zijn door ons belijden van onze fouten en Zijn rechtvaardigheid om ons te vergeven, dat onze verlangens vanavond zullen worden vervuld. Here, ons grootste verlangen is te zien dat Uw grote genade over ons wordt uitgestort door onze zonden te vergeven en de ziekten in ons midden te genezen. En moge U tot ons spreken door middel van een openbaring, of profetie, of eenvoudig iets wat U verlangt tot Uw gemeente te spreken. En mogen onze harten ontvankelijk zijn voor Uw Geest. Mogen wij vanavond zodanig met de hoofdlijn verbonden zijn, dat de Heilige Geest tot onze harten kan spreken en uit Zijn tegenwoordigheid de glorie kan verkrijgen.

10 Nu willen wij bidden, Here, voor allen die ziek en in nood zijn, want vlak voordat ik kwam, legde onze secretaris een lange lijst van namen op mijn bureau, van de afgelopen twee dagen, van mensen uit het hele land die lijden, stervende zijn, de spoedgevallen in rood geschreven. Terwijl ik mijn vinger langs elk van hen laat gaan terwijl ik over de bladzijde naar beneden ga, o God, met de aanwezigheid van deze gemeente vanavond, smeek ik om Uw genade en ontferming voor elk van hen. U kent ieder van hen en wat zij behoeven.

     En wij willen diegenen niet vergeten, Here, die vanavond herstellende zijn, die zich ginds in de bejaardenhuizen en herstellingsoorden bevinden. O, Here God, velen van dezen zijn bloedgewassen kinderen van U. En o, wanneer wij oud worden en onze geliefden zijn ons vergeten, dan hebben wij één troost: God vergeet ons nooit. Al onze daden staan opgeschreven in het boek des levens en zij zijn voor altijd in Zijn tegenwoordigheid. En wij willen vanavond voor hen pleiten, Here.

     Wij vragen genade voor onze natie en voor degenen die zondigen en verkeerde dingen doen, en voor degenen in de café's en op de verschillende plaatsen van zonde vanavond; wij zouden om vergevende genade willen vragen, Here. En wij bidden dat U ons zodanig wilt voeden, Here, dat onze harten zo vol liefde voor U zullen zijn, dat het ons uiterste verlangen is U te dienen en dezen gered te zien. Zegen het lezen van het Woord en alles wat wij doen. Nederig buigen wij onze hoofden en danken U, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

11 Sla nu in het boek van Johannes het dertiende hoofdstuk op. We zullen een gedeelte lezen:

     En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.

     En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden, stond Hij, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, van de maaltijd op,

     en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede.

     Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was.

     Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot Hem: Here, wilt Gij mij de voeten wassen?

     Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan.

     Moge de Here Zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van het Woord.

     Ik wil vanavond als tekst nemen – slechts voor een korte tijd – het onderwerp van "Beeltenissen van Christus." En ik wil als onderwerp nemen: Wat zou dit zijn... Wat is er voor nodig om een Christen te zijn?

12 Nu weet ik dat dit beslist geen evangelistische tekst is. En toch is het een evangelistische tekst, omdat de gemeente nimmer vooruit kan gaan totdat zij weet op welke gronden zij vooruit gaat. En ik geloof dat, voordat iemand ooit kan bewegen of echt betrouwbaar geloof kan hebben, dat zij eerst moeten weten waar zij staan en hoe ze moeten staan, nadat zij hun standpunt hebben ingenomen. Ik geloof dat dit essentieel is. Want je kunt niet zo maar hals over kop met geloof ergens in springen, als je niet weet waar je in springt. Dat moet je weten.

     En wanneer ons geloof goed staat gericht en in de juiste positie, dan geeft het een voortdurende voldoening.

13 Het is precies zoals over een vrouw werd verteld. Dat het kan zijn dat wanneer zij gehuwd is, zij zo verlangend is haar eerste kleine baby te omarmen dat zij ternauwernood kan wachten. Maar zij... zo sterk is haar verwachting. Maar daar zit iets achter, er bestaat vrees dat als het niet snel komt, zij die baby niet zal krijgen. Dan brengt dat haar er al die tijd verder bij vandaan.

     Nu bestaat er een remedie voor die zij in deze tijd toepassen en die in alle tijdperken heeft gewerkt. Als deze vrouw ziet of gelooft dat zij deze baby niet zal krijgen, als zij dan eenvoudig ergens heengaat en een baby adopteert, weet u, dan is het eerste wat er gebeurt dat ze er zelf een zal krijgen.

     Nu, in negen van de tien gevallen is dat bewezen correct te zijn, wat wordt veroorzaakt door die spanning van zich af te vragen: "O, misschien krijg ik er wel geen een." Maar dat geeft haar die kleine bevrediging en misschien is het Gods weg om haar in die toestand te krijgen dat ze daarna haar eigen baby zal hebben, omdat die vrees en overspannen verwachting haar tenslotte zullen verlaten.

14 Zo gebeurt het met mensen die genezen willen worden. Zij... als zij maar slechts één klein zichtbaar bewijs kunnen hebben. Zoals Elia toen hij zei... Gehazi zei: "Ik zie een wolkje van ongeveer de grootte van een mannenhand." Elia zei: "Ik hoor het geluid van een overvloedige regen." Hij zag het bewijs.

     Om die reden vertel ik de mensen dikwijls: "Ga door. Begin de Heer te prijzen." Ziet u, want dat is de geadopteerde baby. Want het zit in hun verstand totdat het in hun ziel komt dat zij zijn genezen. Dan maakt geloof het in orde.

     Je moet weten wat je aan het doen bent. Je moet vertrouwen hebben in wat je doet.

15 Daarom, zo dikwijls horen we deze opmerking maken: "O, wat is een Christen?" Sommige mensen beperken het tot bij een kerk te behoren.

     Iemand zei: "Wel, een Christen is een kerklid, iemand die is aangesloten bij een kerk." Ik geloof dat alle Christenen dat zouden moeten doen. Maar ik geloof niet dat dit christendom is. Ziet u? Dat doet een Christen nádat hij een Christen wordt. Maar het betekent niet, omdat hij dat doet, dat hij een Christen is.

     Dan zeggen sommigen: "Nee, het is naar de kerk gaan en bepaalde leerstellingen onderschrijven en trouw zijn aan die dingen die de kerk onderwijst."

     Dan zijn er anderen die zeggen dat wanneer je een dingetje draagt, bijvoorbeeld een kruisje of zoiets, dat dit het teken van een Christen is. Wel...

     En dan zijn er nog die geloven dat – heel misschien – als zij een kaars zullen branden of een soort boetedoening doen, dat ze dan een Christen zijn. Als zij helemaal onder water zijn gedoopt of als ze een bepaald offer brengen of enige goederen aan de kerk geven, of hun naaste helpen, wat kolen kopen voor de weduwe, of een paar schoenen voor de wees... Dat zijn daden die een Christen zou doen, maar dat maakt hem nog steeds geen Christen.

16 En dan zijn er sommigen die zeggen dat als je een afbeelding van Christus in je auto hebt of aan je muur, dat dit een teken van een Christen is. Wel, die dingen zijn in orde, maar ik geloof niet dat het dragen van een afbeelding u een Christen maakt. Ik geloof dat een afbeelding van Christus te zijn u een Christen maakt. Het is niet wat we uitwendig doen, het is wat er inwendig is gebeurd wat maakt wat we zijn. We zouden daarom als Hij ons voorbeeld is en wij naar Zijn beeld en leden van Zijn lichaam zijn, dan zouden wij beeltenissen van Hem moeten zijn. Dan zouden onze levens het beeld van Christus reflecteren, niet in hoe wij bij de kerk horen, of hoe wij een crucifix dragen of in onze emoties, maar het zou door de levende tegenwoordigheid van de levende God zijn zoals die door onze levens wordt weerkaatst.

17 Deskundigen vertelden mij hoe zij vóór de tijd van de smelters het vuil uit het goud haalden – het ijzer en het pyriet eruit haalden. Het pyriet lijkt zo sterk op het echte goud dat het 'dwazemansgoud' wordt genoemd. Maar de manier waarop ze dat er allemaal uit kregen was, door het er met een hamer uit te slaan. De indianen deden dat vroeger zo. En de oude goudsmeden deden het zo. Er met een hamer op slaan en het steeds omkeren en erop slaan totdat al het vuil eruit was. En de enige manier waarop ze wisten dat het zuiver goud was, was wanneer de smid zijn beeltenis erin kon zien. Degene die sloeg kon voortdurend kijken, totdat hij zich bijna kon scheren door zijn eigen reflectie in het goud waarop hij hamerde.

     En wanneer de Heilige Geest van God met de Evangeliehamer op ons begint te slaan, tot al de dingen van de wereld er uit zijn geslagen en wij het beeld van de Here God kunnen reflecteren, dan worden wij, geloof ik, Christenen. Want het woord 'christen' betekent, 'Christus-gelijk', om Hem te reflecteren.

18 Welnu, dat betekent niet dat we een lange baard moeten laten groeien, zoals de kunstenaar Hem heeft geschilderd. Evenmin betekent het dat wij lang haar moeten laten groeien zoals de schilder Hem heeft afgebeeld of om een mantel te dragen zoals Hij droeg; want wij leven in een andere tijd. We hoeven niet noodzakelijk zo te zijn om Zijn lichamelijk beeld te weerspiegelen, maar wij moeten in onze zielen Zijn geestelijk beeld en Zijn manier van leven weerkaatsen.

     Ik geloof niet dat een Christen bestaat uit kerkgang en geloofsbelijdenissen aanhangen. Ik geloof dat het de weerkaatsing van Jezus Christus in een menselijk wezen is. Want wij zijn Zijn leden – de leden van Zijn lichaam. En zoals de Schrift zegt, dragen wij Zijn beeld.

     Nu, welk beeld droeg Hij uit? Hij kwam niet om een belangrijk persoon te zijn – hoewel Hij dat was – maar Hij kwam als een dienaar. Hij kwam niet om gediend te worden maar om te bedienen. Onze tekst vanavond laat zien wat Hij was. Dat maakt Hem naar mijn opvatting groot. Toch nam Hij – die de God der eeuwigheid is – de enige God, die de hemelen en aarde maakte, toen Hij hier kwam de laagste positie in, het minst begeerde baantje dat iemand kon hebben: dat van een voetenwasknechtje.

19 En van al de baantjes uit de dagen van de oude Oosterse wereld, werd het voetenwasknechtje het laagst betaald van allemaal. Want in die dagen liepen de dieren langs de hoofdwegen en over de ruiterpaden. En het stonk overal langs de weg waar de dieren liepen en het stof vloog rond en het plakte aan hun benen en voeten. Het stonk daar dan verschrikkelijk.

     En wanneer iemand bij iemand anders op bezoek kwam, kon hij op die manier niet binnen komen. Hij rook vies van de stank en het stof op de weg, precies als bij een stalhouder. Dus het eerste wat hij deed was hem meenemen naar een halletje, de ontvangstruimte. En de laagst betaalde man op die plaats – zoiets als een slaaf – was daar binnen om de voeten van deze komende gast te wassen en om hem een ander paar schoenen aan te trekken, sandalen om aan te doen. Daarna werd hij gezalfd met olie en dan kon hij naar binnengaan om de gast van zijn vriend te zijn. Want hij zou zich slecht op zijn gemak voelen als hij zo vol stank van de wegen en bezweet, enzovoort, naar binnen zou gaan. En het voetenwasknechtje werd lager betaald dan enig ander mens.

     En de God des hemels vernederde Zichzelf om te... De grootste die er was werd de laagste die er was.

20 Wat een verschil met de zogenaamde uitstraling van de hedendaagse Christen. Wat een verschil. Want de zogenaamde hedendaagse Christen wil worden gediend. O, hij begint te denken dat hij iets is. Wat een verschil is dat met Zijn... met Hem te weerkaatsten. Hij kwam helemaal niet om te worden gediend, maar Hij kwam om te dienen. "Laat degene die de grootste onder u is, aller dienaar zijn."

     En we hebben vandaag gezien dat onze moderne trend van Christendom is: "Ik ben iemand en jij bent niemand." O, het is een... Het is verkeerd. Het behoorde niet op die wijze te zijn. We proberen op de verkeerde manier Christendom te weerkaatsten. God wil niet dat we het op die manier doen. Hij... We zingen het lied: "Te zijn als Jezus." Maar wanneer het erop aankomt onze trots te laten varen en ons te vernederen zoals Hij deed, dan trekken we een grens. En door zo te doen, hebben mensen denominaties gevormd zodat ze zich kunnen afscheiden; schijnbaar hebben zij de Geest niet, zoals de Schrift zegt. Zij scheiden zich af: "Wij behoren tot een zekere – bepaalde – kerk. Het is een grotere kerk. Het is een betere kerk. Onze denominatie is een grotere denominatie."

     Zo handel je niet als Jezus. Dat weerkaatst Zijn liefde en Zijn persoonlijkheid niet. Hij kwam naar de laagste, naar de straathoer, naar de bedelaar, naar de zwerver en daalde met hem af in het stof. Dat is het christenleven. Zo zou het moeten zijn, om Hem zo te weerspiegelen.

21 O, ik weet dat mensen zeggen: "Dat is de... Die dagen zijn voorbij." Dat zijn ze niet. Als Christus nog steeds Christus blijft, als Zijn Geest nog steeds dezelfde Heilige Geest is die in Hem was en nu in u is, dan zal het u in dezelfde positie brengen.

     Maar vandaag denken we dat we anders zijn. Hoe ver staat dat af van Zijn gebed toen Hij bad dat alle mensen dit zouden weten dat wij Zijn discipelen zijn als wij liefde voor elkander hebben. In plaats daarvan ruziën we met elkaar. We verachten elkaar omdat we het over bepaalde dingen oneens zijn. En we lopen weg en beschuldigen elkaar. Kijk, we zijn... En toch beweren we Christenen te zijn. Ik ken mensen die beweren vervuld te zijn met de Heilige Geest en zich aan zulke dingen schuldig maken, weggaan en echt lelijke dingen over andere Christenen zeggen, terwijl zij zulke dingen niet behoren te doen.

22 Welnu broeder, zuster, als we die soort geest hebben, mogen we wel goed bedenken dat we nog geen Christenen zijn. Ongeacht hoeveel wij belijden; wat we bezitten is wat telt. We kunnen geen Christenen zijn als we niet alle mensen liefhebben. We mogen met mensen van mening verschillen. Maar Jezus trad niet naar voren op deze manier: "Welnu, jullie Farizeeën allemaal, jullie gaan allemaal naar de hel en jullie maken geen enkele kans vanwege dit, dat en nog meer, omdat je een Farizeeër bent." Maar Hij ging naar ze toe en Hij bediende ze en hielp ze. Hij deed al het mogelijke om ze te helpen.

     Maar tegenwoordig hebben opleidingen en kerklidmaatschap en wereldse banden de kerk zodanig bij elkaar gebracht dat het intellectuele de plaats van het geestelijke heeft ingenomen. U kunt niet tot God komen tenzij door de Geest. Er bestaat slechts één manier waarop een mens tot God kan komen en dat is door de Heilige Geest. Jezus zei: "Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader hem eerst trekt." Dat is zo waar als het maar zijn kan, Christenen. We willen vanavond een notitieboekje in ons hart nemen en al deze dingen opschrijven.

23 Laten we hier over nadenken. O, sommigen van ons beweren alle kennis te bezitten. We hebben degenen die zeggen: "Nu wacht..." Ze houden ervan doctors te zijn en heilige vaders, enzovoort. Maar dit wetende dat, al had je al de kennis, het je totaal geen goed zou doen, tenzij je een geest van liefde in je had. De Bijbel zei: "Al zou ik alle kennis bezitten en had de liefde niet, dan ben ik niets." En wat voor goed doet onze kennis als iemand zegt: "Ik zou niet naar zo'n opwekking willen gaan, want dat zijn onontwikkelde mensen. Ik zou niet met hen willen omgaan." Het doet er niet toe of zij hun ABC wel of niet kennen, ze kunnen Christus kennen. Beslist.

     U kunt nooit te laag gaan. Moge God die Geest altijd in mij laten blijven. Ongeacht hoe laag, wat hij wel en wat hij niet gelooft, welke leer, kleur of wat dan ook, ik wil mijn hand uitsteken om hem te helpen. Zeker. Ik wil die Geest in mij. Ik wil niet denken dat ik beter ben dan iemand anders. Ik zou m'n borst vooruit kunnen steken en zeggen: "Alle mensen staan op wanneer ik binnen kom." Of: "Ik had de grootste campagne van allemaal." Wie ben ik hoe dan ook, dan klei die God heeft gemaakt? Laat mij mezelf verootmoedigen zodat Zijn leven zal worden weerkaatst. Laten alle Christenen zich zo voelen. Kennis brengt ons nergens.

24 Laten we als voorbeeld een kooi vol kanaries nemen. En de kooi heeft de afmeting van deze Tabernakel. En één kleine kanarie vliegt in de kooi omhoog en zegt: "Heren, ik wil jullie allemaal iets vertellen. Het zit namelijk zo dat ik een beetje belangrijker ben dan jullie allemaal. Kijk, ik ben een kanarie die alles weet over het menselijk wezen. O, ik kan er alles over verklaren. Ik heb de mevrouw door het huis zien lopen; ik heb de kinderen zien spelen. Ik weet er alles over. Nu, luister nu allemaal naar mij."

     En ongeveer op de tijd dat hij zo staat op te scheppen, stapt er van de Princeton Universiteit een geleerde heer naar voren met een hoog ontwikkeld taalgebruik. En hij begint een discussie met die kleine kanarie en gebruikt de hoogste spraakkunst die hij kent en spreekt zo tot deze kleine kanarie. Ik kan me voorstellen dat de kleine knaap z'n kopje schuin houdt; hij probeert op te vangen wat hij kan. Maar hij weet totaal niet waar het over gaat. Toch kan hij hem horen, toch kan hij hem zien, maar wat stelt zijn kennis voor? Niets. Omdat hij niet weet waar de man over spreekt. Waarom? Hij heeft kanarieverstand. Hij heeft geen menselijk verstand. Hij begrijpt alleen wat kanaries kunnen begrijpen.

25 En op die manier is het met de mens. Het kan me niet schelen hoe intellectueel u bent, we hebben nog steeds kanarieverstand, omdat we slechts menselijke wezens zijn. God wordt gekend door de Geest en door de openbaring door de Heilige Geest. We zullen Hem nimmer kunnen begrijpen door intellectuele vermogens. U zou mogen spreken in... en intellectuele samenkomsten hebben en psychologie zoveel als u maar wilt en toch zullen de mensen God nimmer kennen. Onmogelijk.

     U kunt uitleggen en zeggen dat mensen die wenend de andere wang toekeren alleen maar ouderwets zijn. Maar dat is de man die Christus in zijn leven weerkaatst; een man die nederig is. Een man die met God wil wandelen en als Jezus wil handelen.

26 Maar ziet u, de kleine vogel kon het niet begrijpen. Toch dacht hij dat hij het kon. Maar hij is niet zo gemaakt, zijn intelligentie is niet te vergelijken met de intelligentie van deze knappe geleerde.

     En ons intellect zal ook nimmer dat van God kunnen evenaren. Hoe zou ooit ons kleine oneindige verstand vergeleken kunnen worden met het eindige... of het eindige verstand van ons ooit vergeleken kunnen worden met het oneindige verstand van God? Dat oneindige verstand van God staat zover af van het menselijk intellect dat dit nooit zou kunnen.

     De enige manier dat die vogel ooit te weten kan komen waar de man over spreekt is door zichzelf over te geven en het aan te nemen en alles te doen wat hij denkt dat de man hem wil laten doen.

27 Dat is de enige manier waarop we God kennen, door het volgen van de leiding van de Heilige Geest. Dat is ouderwets. Het is Gods programma. Het is altijd al Gods programma geweest. Het zal altijd Gods programma zijn. "Noch door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, spreekt de Here." Daar komt het vandaan.

     Longfellow zei eens: "De manier om succes te hebben is door een waardige zaak te vinden waarover gesproken wordt, een waardige zaak waarover gesproken wordt, en houd daar dan aan vast." Zeker. Iets waarover gesproken wordt – verworpen door de wetenschap – en als het waardig is, houd er dan aan vast.

     Wist u dat in 1872 de medische staf van de Verenigde Staten de badkuip verwierp? Ze zeiden dat ze absoluut onhygiënisch waren en ze zeiden dat ze ziekten zouden verspreiden. Badkuipen... tenslotte draaiden ze bij.

28 En dit ouderwetse Evangelie waarover we spreken is gewassen in het bloed van het Lam. Het mag er ouderwets uitzien maar ze zullen er vroeger of later achter komen. Het is een waardige zaak. Houd eraan vast met alles wat u heeft. Het is een met bloed gewassen weg. Het reinigt een mens. Geen uit drinken gaan en roken en "gaan stappen" en zichzelf Christenen noemen omdat ze tot een kerk behoren. Het is die reine, ongerepte Heilige Geest in een menselijk leven die Jezus Christus, de Zoon van God, reflecteert.

     Om die reden verwerpen de mensen vandaag de nieuwe geboorte. O, ze hebben wat men de nieuwe geboorte noemt ontvangen. "Ik heb de hand geschud van de voorganger!" Maar dat is geen geboorte. De reden waarom zij het niet willen ontvangen is... Daarom zoeken ze aansluiting bij een kerk, omdat ze dan op een intellectuele manier kunnen komen. God zei: "Tenzij een mens opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God zelfs niet zien." Ongeacht hoe intelligent u mag zijn, of hoe u beweert een goede Christen te zijn, u móet wederom geboren worden.

     U zegt: "Betekent dat dan, broeder Branham, dat ik naar een kleine zendingspost moet gaan?" Dat wordt niet bedoeld. Het betekent dat u de nieuwe geboorte moet ontvangen. U moet wederom geboren worden.

29 Dit is een gemengd gehoor en ik ga iets zeggen. Wat is een geboorte? Waar een geboorte ook plaats vindt, op een strozak of op de vloer of in een ziekenhuis waar de kamers zijn gedecoreerd met roze zijde, het is overal een troep. Dat is juist.

     Zo is het ook met de nieuwe geboorte. Het is op welke manier je het ook neemt een troep, maar het brengt leven voort. Amen. Het brengt leven voort. Welk soort leven? Het leven van een dienstknecht, om uzelf te vernederen, uzelf te verloochenen. Dat is het soort leven.

     "O," zegt men, "maar ik zie ze huilen en snotteren bij het altaar en tekeer gaan." Zeker. Ze worden geboren. Het is een rommel. Het maakt me niet uit wat u doet. Misschien staat u op met een behuild gezicht en uw ogen rood en uw handen rauw van op het altaar slaan, maar het is een geboorte. Er gebeurt iets met u. Het maakt u een dienstknecht. Het doet de trots uit u weggaan. Het vormt een beeld, vormt een nieuw leven, een nieuwe schepping. Misschien ziet u er niet uit als u opstaat, maar u bent wederom geboren. Ongeacht hoe of wat, het geeft nieuw leven. Het brengt een nieuw beeld tot leven. Het maakt een dienstknecht uit u. Dan wilt u dienen. Jezus wilde dat wij elkander zouden dienen. Hebt elkander lief. En wanneer wij elkaar dienen, dienen wij Hem.

30 Onthoud nu dat alleen de zieken aandacht nodig hebben – dienstbetoon, alleen de zieken. Zij behoeven aandacht. En wanneer u een prediker ziet... En mag ik dit niet alleen aan een prediker toeschrijven maar aan ieder kerklid dat de aandacht trekt met: "Ik ben iemand", onthoud dan dat daar een geestelijk ziek persoon is. Ze hebben aandacht nodig. Ze hebben de aandacht van Gods Geest nodig om hun iets te geven wat die houding van ze zal wegnemen en ze van hun zelfzucht en geweldige ideeën en van "ik ben groot en jij bent klein" zal genezen. De Heilige Geest maakt ons allemaal gelijk. Teveel geestelijke ziekte – bloedarmoede...

     Weet u wat anemie is? Het is iemand die helemaal geen bloed heeft. Ze handelen vreemd. Ze gedragen zich averechts, heel de tijd tegendraads.

     En dat is wat er vandaag met veel van onze kerkleden aan de hand is. Ze lijden aan bloedarmoede. Ze hebben een bloedtransfusie van Calvarie nodig, wat hun rijk Koninklijk bloed zal geven waardoor ze in de ouderwetse, door de Heilige Geest uitgehakte weg, gaan wandelen; die hun iets zal geven om voor te leven, hun voldoening geeft waardoor ze kunnen wandelen in het beeld van hun Heer.

31 Wat mij betreft, als ik een keus moest maken, dan zou ik willen zijn zoals Hij was. Hij kwam om een herder te zijn en Hij was een herder. Een herder is iemand die achter zijn schapen aangaat.

     Er is een beroemd schilderij, maar ik geloof niet dat het hier ergens aan de muur hangt. Maar ik heb in mijn kamer gezeten en ernaar gekeken. Ik kan alleen op dit ogenblik niet de naam van de kunstenaar noemen. Maar wat doet hij als hij dat zwarte schaapje verliest en hij de negenennegentig achterlaat en ernaar gaat zoeken? Hij zoekt de wildernis af. Hij snijdt zich aan dorens. Hij trotseert gevaren. Zwerft door het donker totdat hij tenslotte, heel diep langs een berghelling, terwijl hij zijn eigen leven riskeert – hangend aan een struikje – zich uitstrekt en de kleine knaap uit zijn gevallen conditie bevrijdt. Dan ontfermt hij zich erover. En een andere kunstenaar schilderde een schilderij waar hij het thuis bracht.

     Nu zou je denken dat de herder gewoon zijn arm onder het schaap zou steken en het zo zou gaan dragen. Maar hebt u gelet hoe de Geest vat kreeg op het penseel van de kunstenaar. Hij hield het niet onder zijn arm, maar hij legde het over zijn schouder.

32 Nu wil ik dat u let op de zorg van de Herder. Toen Jezus duivelen uitwierp zei Hij dat Hij dat deed door de vinger Gods. Als nu een duivel u lastig valt, dan is het enige wat nodig is van God... hij is zo onbetekenend dat Hij slechts een vinger nodig heeft om hem uit te werpen. Maar wanneer een schaap naar huis komt...

     Waar bevindt zich het sterkste deel van een man? Bij zijn schoudergedeelte. Merk op dat bij een man zijn schouders het breedste zijn. Waar kan hij zijn zwaarste last dragen? Op zijn schouders. Waar vertrouwt hij het meest op? Als de last op zijn schouders rust.

     Daarom neemt Hij het schaap, legt het over Zijn schouders en loopt er voorzichtig mee terug. Al Gods krachten worden ingeschakeld om die kleine verloren knaap terug te brengen. Maar een duivel is zo'n "makkie", die werpt Hij gewoon uit met Zijn vinger. Hij is een Herder.

33 Een herder moet rondzwerven om de dwalenden te vinden. En een goede voorganger is een herder. Eerlijk gezegd betekent het woord 'voorganger' herder. Soms rijst er in de gemeente een kleine cultus op, of een kleine kliek. De ene groep wil díe kant opgaan en de anderen de andere kant. Een echte goede herder zal met die kliek meegaan – om wat te doen? Om ze terug te brengen. Wat zal een echte trouwe herder doen? Hij zal zelf gaan zwerven. Om wat te doen? Het verlorene terug te brengen. Wat doet hij? Hij reflecteert het beeld van de goede Herder, probeert die ziel terug te winnen. Als ze in een plaats terecht komen, broeder, waar ze bij wijze van spreken op stel en sprong de wereld op z'n kop willen zetten, dan zal die voorganger er direct achteraan gaan om ze op orde te krijgen, om ze regelrecht weer deze kant op terug te winnen. Dat is een goede herder. Hij reflecteert het beeld van Jezus.

     Broeder, ik weet dat het ketterij wordt genoemd; het wordt fanatisme genoemd. Maar als ik vanavond een keuze zou moeten maken, dan zou mijn keuze zijn om als Hem te zijn. Ik wil niets anders in mijn leven doen dan het beeld van de Here Jezus reflecteren. Mijn leven.

34 Na morgenavond ga ik... Na dit huwelijk ga ik de wildernis in en ik ben van plan daar te blijven, omdat ik diep in mijn ziel voel dat ik een dichtere wandel met God nodig heb, dan die ik heb... Ik wil niet alleen maar wandelen... Ik probeer juist voor Hem te wandelen. Maar ik... ik wil een dichtere wandel met Hem. Terwijl de Branham Tabernakel een opwekking heeft, wil ik er zelf een. Ik wil niet alleen dat het in het gebouw gebeurt, ik wil dat het in mij gebeurt. Ik wil een dichtere wandel.

     Ik wil meer van de Heilige Geest in mij om Christus in mij te laten reflecteren. Ik wil zijn zoals Hij. Ik weet dat iedere waarachtige Christen wil zijn zoals Hij. Dat is mijn hartsverlangen: te zijn als Jezus. Hij... Wel, ik wil dat Hij mijn... Ik wil dat Hij het... Hij is het voorbeeld van wat ik wil zijn. En kijk. Daar is de Heilige Geest voor nodig om dat te doen. Dat is het enige wat het kan doen.

35 Ik ben niet geïnteresseerd in bijbelscholen en iets wat iemand mij heeft te vertellen. Ik geef niets om het kussen van een crucifix of je hart ontledigen of gebeden voor de doden zingen. Ik ben slechts in één ding geïnteresseerd, dat is meer van de Heilige Geest om William Branham over te nemen. Ik ben er niet in geïnteresseerd om me bij een grotere kerk te voegen dan waar ik toe behoor. Ik behoor tot de ware gemeente van de levende God – de eerstgeborenen. Ik werd er in geboren. En ik wil meer van de Heilige Geest in mijn leven om Christus, die ik liefheb, te reflecteren. Het maakt me niet uit hoe hoog of hoe diep ik ervoor moet gaan om het te krijgen. Het maakt me niet uit of ik hierheen of daarheen moet gaan, om fanatiek te worden genoemd, heilige roller of wat het ook mag zijn; ik wil meer van Zijn leven weerkaatsen. Ik ben niet geïnteresseerd in het niveau waarop ik moet komen, ik ben geïnteresseerd in de Heilige Geest, zodat ik meer zal lijken op een dienstknecht zoals Hij was. Hij was de dienstknecht des Heren.

     Hij kwam nimmer om te worden gediend of te worden bediend. Hij kwam nimmer om te worden bediend maar om te dienen. Hij nam de plaats van een dienstknecht in. En als de Koning des hemels dat kon doen – en wij zijn de leden van Zijn lichaam – laten we dan allen daar aan gelijk zijn. Het niet oneens zijn maar onszelf vernederen in Zijn tegenwoordigheid. Ongeacht wat de wereld heeft te zeggen of de intellectuele mensen; denk daar niet over na. Ontvang slechts meer van de Heilige Geest en wees als Jezus: eenvoudig, zachtmoedig, nederig. Neem Zijn plaats in en Hij zal de uwe innemen bij het oordeel.

36 Laten we onze hoofden een ogenblik buigen. Zou ik vanavond een aantal handen kunnen zien in dit gebouw van de leden van deze kerk en andere kerken? Als ik zeg deze kerk, dan bedoel ik alleen dat er slechts één kerk bestaat: dat is de gemeente der wedergeborenen, de gemeente der eerstgeborenen, de gemeente van Jezus Christus, die niet geboren zijn van de wereld, maar geboren zijn uit de Geest van God. Zou ik een aantal handen kunnen zien opgaan die zeggen: "God, maak mij als Jezus. Vorm mij, o Heer. Was mij, o God." God zegene uw harten. "Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn."

     "Here, er zitten bochten en bulten in mijn leven. Ik heb hier zitten luisteren naar broeder Parnell en broeder... broeder Neville en de andere fijne predikers; en broeder Collins en vele van deze broeders die prediken. Ik heb geluisterd. Maar Here, vanavond ben ik tot de conclusie gekomen: Wat zijn ze me aan het vertellen? Wat proberen ze me duidelijk te maken? Ik zie dat ze proberen mij er toe te krijgen om als Jezus te zijn. En er bestaat geen mogelijkheid voor mij om dat te doen. Ik ben als een luipaard met vlekken. En als ik ze lik, maak ik ze alleen maar witter. Ze tonen zich alleen maar helderder aan de wereld."

     "Here, laat mij mezelf verliezen. Het kan me niet schelen hoe het er voor de wereld als een knoeiboel uitziet; ik wil opnieuw geboren worden door de Geest van God. En ik wil dat U, Here, mij vanavond vult met Uw Heilige Geest. Was mij, heilig mij. Laat het bloed van Jezus mij heiligen. Reinig mij en vul mij totdat ik mijzelf verlies en het in U vind, Here."

37 O Here God, de Schepper van hemel en aarde, die de Here Jezus weer terugbracht uit de dood, Hem terugbracht door de levendmakende Geest van de eeuwige God, dat lichaam deed opstaan waar U in woonde en het omhoog bracht naar de troon des hemels... Hij kwam naar de minste personen die er op aarde waren, de prostituée, en werd de minste dienstknecht, ging naar de minste stad, ging om met de minste mensen; ontving de minste naam en werd de armste van de armen. Zelfs in het natuurlijke, want de vogels hadden nesten en de vossen holen, maar de Zoon des mensen had geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen. Toch wekte die levendmakende Geest, die deze trouwe Dienstknecht eerde – die van Zichzelf een dienstknecht maakte zodat wij daar een voorbeeld aan konden nemen – Hem op uit de diepten der hel, bracht Hem voorbij het graf en bracht dat lichaam eruit en plaatste dat in de hoogste hemelen, waar Hij zozeer verhoogd werd dat Hij naar beneden moet kijken om de hemel te zien. En gaf Hem een Naam die boven iedere naam staat, zowel in de hemel als op de aarde...

38 Here, mogen wij vanavond Zijn Geest ontvangen. Moge dat de honger zijn van ieder hart hier binnen. U zag de handen die omhoog gingen, Here. Moge door de Heilige Geest worden bewerkt, Here, dat het niet is om geloofsbelijdenissen op te zeggen of zich bij een kerk aan te sluiten, of om ruzie te maken over allerlei dingen, maar om nederig van hart te zijn, om gelijkvormig te worden aan het beeld van God. Moge Gods Heilige Geest ons maken – niet door een intellectuele opvatting dat we zo behoorden te zijn en te handelen, maar... Dat is de geadopteerde baby. Maar, Here, moge het echt gebeuren door de Heilige Geest door een nieuwe geboorte, die ons verandert door de vernieuwing van onze geest om ons te maken zoals Hij. Hoor mijn gebed, Here. Het is zwak; ik weet het, Here. Het is zwak.

     Ik bid niet alleen voor degenen die hun hand opstaken, maar ook voor mijn eigen handen die omhoog gingen. Maak mij zoals Hij. God, wat u ook aan mij moet doen, op welke vlakten ik moet komen, maak mij zoals Hij. Ik wil als Jezus zijn in mijn hart. Sta het toe, Here. En niet alleen mij, maar maak al dezen hier vanavond zo. Sta het toe, Vader, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

39 Kerklidmaatschap is in orde. Ik heb er niets tegen, noch tegen zoiets dergelijks. Maar broeder, een Christen te zijn houdt in dat men gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus. Wij willen levende beelden zijn, geen beeltenis meedragen, maar een beeld van de Here Jezus zijn.

     Er is een klein lied waarvan ik wil dat u me helpt het nu te zingen. Ik weet het niet – ik kan het niet zingen – maar ik ben er zeker van dat u het allemaal kent. Help mij: "Als Jezus te zijn." Hoevelen hebben er wel eens van gehoord? Ik weet dat we allemaal zo willen zijn. Laten we het daarom voor Hem zingen. Ik ben me ervan bewust dat de grote Heilige Geest hier is. U kunt zich niet verbergen. David zei: "Al maakte ik mijn bed in de hel, toch zou U daar zijn." Hij zal overal zijn. Dus is Hij vanavond ook hier. Hij weet iedere beweging, iedere actie, alles wat we doen; iedere blik, iedere gedachte. Hij weet er alles over. Gelooft u dat niet? Dus...

Te zijn als Jezus, te zijn als Jezus;
Op aarde verlang ik te zijn als Hij.
Door heel de levensreis,
Van d'aarde naar 't paradijs
Vraag ik alleen te zijn als Hij.

     Houdt u daar niet van? Luister nu hiernaar:

Van uit Bethlehems kribbe kwam een Vreemdeling voort;
Op aarde verlang ik te zijn als Hij.
Van d'aarde naar 't paradijs,
Vraag ik alleen te zijn als Hij.

40 Weet u wat er op dit moment door mijn gedachten gaat? Gisteren keek ik in het oude kasboek van de gemeente. Het was er al lang maar ik had het nog nooit gezien. Eerlijk gezegd was het de eerste keer dat ik er in keek. Ik moest het in gebruik nemen toen de gemeente pas werd gesticht.

     En daar stond de naam van broeder Seward in. En daar stond broeder George DeArk en broeder Webber, al deze namen stonden daar. Ik zag de kleine zondagsschoolklassen staan. Ik zag dat de totale opbrengst van het offer van vijf klassen één dollar en zestig cent was voor deze Tabernakel, terwijl er hier honderden zaten; één dollar en zestig cent. Ziet u?

     Toen keek ik naar de lijst van vandaag. En ik dacht: "Hoevelen zijn heen gegaan?" Ik zag broeder Frank Broy daar, mijn eigen... Dat is mijn schoonvader. Ik zag al die oudgedienden: mevrouw Webber, al die oudgedienden. Ze zijn allemaal de ladder opgeklommen, omhoog gegaan. Ze zijn allemaal heen gegaan.

41 Ik kan me herinneren hoe we hier stonden en ik dacht: "Here God, onze kerk mag er een beetje beter uitzien en we zijn van plan er een te gaan bouwen. Maar, Here, houdt U nu meer van ons dan toen?" Nee, ik geloof niet dat Hij dat doet. Toen waren we gewend te staan en te zingen: "'k Verlang alleen te zijn als Hij; door heel de levensreis." Ik kan de kleine oude George daar zien staan met z'n kraag open op die manier en het zweet dat langs hem loopt, met de zakdoek die hij tussen z'n vingers ronddraait. Ik kan die dierbare oude geheiligde gezichten daar zien terwijl ze huilen met hun handen omhoog. Predikers die het gebouw binnen liepen, zeiden: "Hé, jongeman, hoe krijg je die mensen op zo'n manier zo eensgezind?"

     Ik zei: "Daar heb ik niets mee van doen." Ze waren gevormd en veranderd naar het beeld van God, op een oud met zaagsel gevuld bankje, ergens op een plaats waar zij Christus vonden in hun hart. Wat een lieflijk ruikende geur waren die gebeden, die de hele avond voortdurend omhoog gingen. Soms kwamen we binnen en gingen naar elkaars huis en gingen pas naar huis bij het aanbreken van de dag; baden de hele nacht lang.

42 We vinden die oprechtheid niet meer. Het lijkt of alles weg is. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Laten we teruggaan naar de eerste liefde die we hadden, en:

Slechts te zijn als Jezus, te zijn als Jezus;
Op aarde verlang ik te zijn als Hij.
Door heel de levensreis,
Van d'aarde naar 't paradijs,
Vraag ik alleen te zijn als Hij.

     Wilt u dat echt? Laten we het zingen met opgeheven handen.

Slechts te zijn als Jezus, te zijn als Jezus;

     (Gevormd naar Zijn beeld.)

Op... (Heb elkander lief.) ... te zijn als...

     (Wij zijn leden van Zijn lichaam. We moeten zoals Hij zijn.)

Door heel de levensreis,
Van d'aarde naar 't paradijs,
Vraag ik alleen te zijn als Hij.

     Meent u dat echt? Zeg: "Amen." Wel, is dat niet een lieflijke Geest? Ik zou dat liever hebben dan iets anders ter wereld waarvan ik weet. Ik... U kunt heel de rest van de wereld nemen met al z'n ideeën; al uw intellect, al uw doctors, rabbi's, bisschoppen, heilige vaders; maar geef mij Jezus. Dat is juist. Laat mij Hem gewoon hebben, op die ouderwetse manier. Ik voel Hem diep in mijn hart. En als ik op mijn leven let dan zie ik dat mijn verlangen is om Hem te dienen, eenvoudig, zachtmoedig en nederig. Dat is wat we nodig hebben, vrienden, het is een... Dat is Jezus. Dat is de Jezus van de Bijbel, niet een Jezus van het verstand, maar een Jezus van de ziel.

43 Hij is vanavond hier. Hoevelen zijn er ziek en behoeftig; steekt uw handen op. Hoeveel hebben Christus nodig? U bent ziek en wilt dat er voor u gebeden wordt, steekt uw handen hoog op zodat ik kan zien wie u bent. Wel, hoevelen hebben een verlangen in hun hart om voor iemand anders die ziek is te bidden, mag ik uw handen omhoog zien gaan? In orde. Er zijn er tamelijk veel.

     Hoevelen geloven dat Jezus nog steeds dezelfde is? (We hebben geen gebedskaarten uitgedeeld, ik geloof niet... Er zijn geen gebedskaarten, is het wel? Ik denk niet dat ze er waren.) Gelooft u dat Jezus, onze Redder, vanavond bij ons kan komen? Als wij zingen en ik spreek over het weerkaatsten van Zijn beeld, wat zou Hij dan doen als Hij hier stond? Denkt u dat Hij hetzelfde zou doen als Hij in Johannes 4 deed, waar Hij de vrouw bij de bron zag en haar vertelde – wist wat in haar hart was en het haar uitlegde en het haar vertelde – en dat zij toen wist dat Hij de Messias was? Gelooft u dat? Gelooft u dat diezelfde Jezus, die een Hogepriester is... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... hand van God?

44 Gelooft u vanavond in dezelfde Jezus die op een dag voorbij kwam en daar was geen gebedsrij, maar er was een kleine vrouw die een bloedvloeiing had. Ze wrong zich tussen de menigte door totdat ze Zijn kleed kon aanraken, liep terug en ging zitten. En Jezus keerde Zich om en zei: "Wie heeft Mij aangeraakt?" Gelooft u dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde Jezus is, vriend? En haar verlangen in haar hart... Kijk, ze was bevreesd. Ze liep terug en ging zitten. Ze wachtte. En Jezus zei: "Wie raakte Mij aan?"

     En Petrus, de apostel, bestrafte Hem en zei: "Here, wel, iedereen raakt U aan."

     Hij zei: "Ja, maar dit was een andere aanraking. Er ging kracht van Mij uit. Ik voelde het." En Hij zocht tussen de toehoorders totdat Hij die kleine vrouw zag. En Hij vertelde haar dat ze een bloedvloeiing had gehad en dat haar geloof haar gezond had gemaakt. Is dat die Jezus?

     Wilt... Zouden we ons vanavond kunnen vernederen en veranderd kunnen worden door de vernieuwing van onze geest, door de Heilige Geest, zodat we onze lippen, onze ogen en uw geloof en mijn geloof, kunnen overgeven, zodat Hij in het publiek kan komen en in u bewegen en in mij bewegen om Zijn Woord te vervullen, dat Hij een Hogepriester is van onze belijdenis? Hij zit vanavond ter rechterhand Gods om te bemiddelen op onze belijdenis. Hij is ook een Hogepriester die door het gevoelen van onze zwakheden op dezelfde manier kan worden aangeraakt als toen Hij hier op aarde was. Gelooft u dat? Diezelfde Jezus...

45 Hoevelen hier binnen hebben een nood voor uzelf of iemand anders, enigen van u die ik niet ken, iemand van u waarvan u weet dat ik er niets over weet? Ik zeg het op die manier. Ik weet niets over u of over uw verzoek, maar u gelooft dat Jezus hier is om Zichzelf te vereenzelvigen, Zichzelf zichtbaar te maken voor ons, om op dezelfde wijze in ons te handelen als toen Hij in Jezus Christus was? Als u dat gelooft wilt u dan uw hand opsteken? Ieder van u die weet dat ik u niet ken. Ziet u? Ik ken u niet.

     Wel, laat eens zien. Waar kunnen we ons allereerst op concentreren. Wees nu eerbiedig. Als Hij dit wil doen, wilt u Hem dan van ganser harte geloven? Ik voel dit zo. Ik was van plan u hier naar boven te roepen om u handen op te leggen. Maar ik geloof dat ik dat niet zal doen. Ik geloof dat Jezus hier is. We... Niet om te... Niet om een beeldje van Hem te dragen, maar om een afbeelding van Hem te zijn. Dat is de Jezus die wij willen, is het niet? Om een beeld te zijn... In orde.

46 Nu, Here God, dit hier is een geweldige uitspraak. Maar U bent het, Here, die de belofte deed. Wij moeten voorwaarts marcheren. Er moet iets worden gedaan hoewel we zelfs geen denominatie zijn, we zijn niets meer dan een kleine, eenvoudige groep van arme, miskende mensen, waarvan velen van ons uit de grote intellectuele kerken zouden zijn geschopt. Als we daar heen gingen, zouden we ons niet kunnen kleden zoals zij. Vervolgens zouden wij, als we zouden opstaan en de Geest zou ons zegenen en we zouden "Amen" zeggen, zoals de Schrift zegt, er onmiddellijk worden uitgezet. En velen zouden niet worden ontvangen: sommigen vanwege hun kleur, sommigen vanwege hun geloofsovertuiging, sommigen omdat zij U zozeer liefhebben dat zij... Ze ontvingen de Geest, ze zijn dood voor de dingen van de wereld en zijn opnieuw geboren. Maar zij hebben nieuw leven ontvangen, dienend leven.

     Maar we zijn hier tezamen gekomen, Here, onder dit kleine dak dat U ons hebt gegeven, waar we dankbaar voor zijn. Nu, Here, laat het bekend worden dat U Christus bent – dezelfde – en dat deze ene Grote waarover wij spreken, dat Hij nu aanwezig is om bekend te maken en precies hetzelfde te doen als wat Hij deed toen Hij hier op aarde was. Sta het toe, Vader, opdat zij het mogen zien en geloven, want ik vraag het in Jezus' Naam. Amen.

47 Gelooft u dat u krijgt waar u om vraagt? Wat is geloof? Geloof is werkelijkheid. Geloof is iets waar u positief zeker van bent. Geloof is niet iets waar u naar raadt. Geloof is iets wat u weet (zie?), iets wat diep beneden in uw ziel komt. Ik zou willen vragen of degenen die mij niet kennen en die ik niet ken en toch een verzoek of verlangen in hun hart hebben of u uw handen opnieuw zoudt willen opsteken? Ik wil even een algemene indruk krijgen. Ieder persoon hier die ik niet ken. In orde. Het is gewoon overal. Ik wil liever niet spreken tot mensen die ik ken, want dan zouden sommigen zeggen: "Hij kent ze." Maar er gingen vele handen omhoog van mensen die ik niet ken.

     Welnu, als de Here Jezus dit zal toestaan, zal de rest van u dan geloven met geheel uw hart en uw genezingen, en wat het moge zijn, ontvangen? Alstublieft, laten we eenvoudig in onze harten bidden: "Jezus, neem al de twijfel weg." Want Jezus kan niet twijfelen. Als wij in Zijn beeld zijn, geloven wij. Hij geloofde God; Hij kwam om de wil van God te doen. Het maakte Hem niet uit wat mensen zeiden of wat wie dan ook zei; Hij kwam om één ding te doen: om een dienstknecht van Zijn Vader te zijn. En Zijn Vader woonde in Hem. Wij komen om de dienstknecht van God te zijn; de Heilige Geest woont in ons. Wij willen Hem dienen.

48 Ik zal me op een vrouw concentreren – een kleurling vrouw die hier achter zit. Ik geloof dat zij haar handen ophief, dat ik haar niet ken. Terwijl dat... Wel, er zitten er daar twee. In orde. Geen van beide dames kent mij, evenmin ken ik u. Als dat waar is, steekt dan uw handen op, dat ik u niet ken; wilt u uw hand opsteken? In orde, in orde. Wij zijn vreemden voor elkaar.

     In de Schrift werd gesproken... De reden is omdat ik opmerkte dat u gekleurde mensen bent. Ziet u? Er was eens een vrouw in de Bijbel, in het vierde hoofdstuk van Johannes. Jezus kwam bij de bron en daar was deze Samaritaanse vrouw. Ze was een vrouw van een ander ras.

     En Jezus sprak slechts een paar ogenblikken tot haar totdat Hij ontdekte wat haar probleem was en Hij vertelde haar wat haar moeite was. En toen Hij haar over haar probleem vertelde, zei ze: "Meneer, ik zie dat U een profeet bent. Nu, wij weten dat wanneer de Messias komt, Hij ons deze dingen zal vertellen." Maar ze begrepen niet wie Hij was. Want ze zei tegen Hem: "Wie bent U?"

     En Jezus zei: "Ik ben het, die tot u spreekt."

     Ze ging terug naar de stad waar ze vandaan kwam en zei: "Kom, zie een Man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan; me vertelde wat er fout is, zou dat de Messias niet zijn?"

49 Hebt u, vrouwen, dat wel eens gelezen? Zeker; Johannes, het vierde hoofdstuk. Wel, als Jezus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, en u staat zes meter bij me vandaan, of zit liever gezegd, gelooft u dan dat dezelfde Jezus die tussen ons spreekt, aan mij hier zou kunnen openbaren wat u nu wilt? Als ik u de waarheid heb verteld en deze Bijbel juist is, dan kan Hij dat, is het niet zo? Als Hij het zal doen, zult u het dan geloven?

     De vrouw aan het einde die me van die kant aankijkt, lijdt aan een rugkwaal, waar ze van genezen wil worden. Dat is geheel juist. Als dat waar is, steek dan uw hand op, dame, op het einde. Daar bent u er.

     Nu, hoe zit het met u, dame? Gelooft u ook? Ik geloof dat u zei dat u ook een vreemde voor mij bent, naast haar? U hebt problemen met uw hoofd en u hebt ook een huidziekte. Als dat waar is, wilt u dan uw hand opsteken? Ga nu naar huis, u zult beiden gezond worden. Uw geloof heeft u gezond gemaakt.

     Gelooft u dat Jezus vanavond hier is? Hoe zit het met enigen van u, de rest van het gebouw; ergens anders? Geloof.

50 Hier zit een vrouw te bidden. Ze is een vechter; ik ken haar. Maar ik kan het niet helpen, want dat Licht hangt boven haar. Dat is mevrouw Bruce. Nu, mevrouw Bruce, ik weet absoluut niet wat er verkeerd met u is. Eenmaal werd u van een kanker genezen. Maar precies daar bij die deur, de eerste keer dat ik u ooit zag... vertelde... bij die deur zag staan, vertelde de Heilige Geest mij iets wat niemand wist behalve u en de dokter. Dat is waar, is het niet? Gelooft u dat Hij mij kan vertellen wat er nu verkeerd is? Ik ken u, maar ik weet niet wat uw probleem is. Ik heb geen idee, want u bent van de kanker genezen? Maar ik kan er niets aan doen dat dit Licht boven u hangt. Het verblijft precies daar.

     Nu zie ik iemand anders opstaan. Het is niet voor u. Het is voor iemand die kanker heeft en dat is absoluut waar. Dan zie ik een vrouw of zoiets. Ze is een zondaar of zoiets... heeft een gewoonte om te drinken of iets dergelijks. En u hebt twee zakdoeken bij u voor mij om mijn handen op te leggen voor hun bevrijding. Dat is ZO SPREEKT DE HERE. Absoluut juist. Nu, u bent de rechter; is dat waar? Als dat waar is, steekt u dan uw hand op?

51 Iemand hier achterin die ik niet ken, steek uw hand op. Iemand die ik niet ken. Hier. Daar is... Wat is dat? Steek uw handen opnieuw op, precies daar in de hoek. Er zitten daar vier, vijf vrouwen daar. Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat wat u ziet, in werking wordt gezet door de Geest van God? Gelooft u dat? Als u kunt geloven...

     De vrouw die naar me zit te kijken, met die kleine hoed op, met bril en wit uitziende oorbellen... Ja. Het is niet voor uzelf; het is voor iemand anders en ze bevinden zich in een ernstige toestand. Het is een inwendige bloeding. Ze zijn in een ziekenhuis; dat ziekenhuis is in New Albany. Dat is de waarheid: ZO SPREEKT DE HEILIGE GEEST.

     De jonge vrouw, stak u uw hand op, de vrouw aan deze andere kant, die zo naar me kijkt? Gelooft u mij? Hebt u een verlangen op uw hart? Gelooft u dat God het aan mij kan openbaren? In orde. U bidt ook voor iemand anders. Het is iemand die staar krijgt op de ogen; ze zijn bang dat ze blind zullen worden. Dat is waar. Nu, als u voor haar gelooft, zal ze niet blind worden – als u het gelooft.

52 De vrouw die precies daar op het einde zit, vlak achter de vrouw die haar hand opstak, u bent in een nerveuze toestand. Dat is juist. De nervositeit zit in uw keel. Dat is waar, is het niet? Er... Steek uw handen op als deze dingen zo zijn, u, vrouw, tot wie ik spreek; in orde?

     Wie was die volgende vrouw daar? Het was een... U zuster, daar, stak u ook uw hand op? U, oudere dame, steek uw hand op daar. In orde. U hebt reuma, waar u voor wilt laten bidden. Dat is waar, is het niet? Steek uw handen op. Gelooft u?

     Iemand achterin de kerk, geloof. Heb geloof.

     Ik zie een vrouw recht naar me kijken, kijkt tussen twee vrouwen door, precies hier, ze houdt een vinger bij haar mond. Ze moet een operatie ondergaan aan de appendix. Dat is geheel juist. Als dat waar is, steek dan uw hand op, dame. Daar is ze.

53 Gelooft u? Wat is het? Het is Jezus Christus, de Zoon van God. Gelooft u met geheel uw hart? Nu, nog slechts een ogenblik...

Te zijn als Jezus, te zijn als Jezus,
Op aarde verlang ik zijn als Hij.
Door heel de levensreis,
Van d'aarde naar 't paradijs,
Vraag ik alleen te zijn als Hij.

54 Nu, ziet u de doodsheid van de kerk van deze dag? Wat zou er zijn gebeurd in de dagen van de Here Jezus als dat had plaats gevonden? Die vrouw was zo ontroerd dat ze haar waterkruik liet vallen en de stad inrende. Ze zei: "De Messias is hier!" Maar vandaag... Ja. U bent nog niet vies genoeg geworden bij het altaar om een nieuwe geboorte te ontvangen. Er is ergens iets verkeerd. Dat zou de Heilige Geest door deze plaats moeten zenden, zou een opwekking moeten bewerken. De weerkaatsing van Jezus Christus aan Zijn beeld gelijkvormig, die onder de mensen beweegt om dat te doen – wat is er aan de hand? Er ontbreekt iets. We hebben een opwekking nodig.

     Hoeveel anderen zijn er ziek, steek uw hand op, die ziek en behoeftig zijn. Leg uw handen op elkaar. Laten we bidden. Echt snel nu, leg uw handen op elkaar. Wees gereed uw genezing te ontvangen. Als u het met uw hele hart gelooft, kunt u nu op dit moment gezond worden.

55 Ik was verbaasd. We spraken over een vrouw, een geboorte. En ik heb nog nooit in mijn leven één vrouw meegemaakt – zover ik weet – die ooit het podium is opgelopen met het verlangen naar een baby. Wat gebeurt er, als ik haar kan zien en ik zie het gebeuren, haar diepe verlangen naar de juiste zaak, dan zou ik tegen haar zeggen: "Dame, u wilt graag een baby hebben."

     Ze zou zeggen: "Ja, broeder Branham."

     Ik ken een vrouw van negenenveertig jaar, die nu een kleine jongen heeft. Haar hele leven heeft ze met deze man geleefd, wel, ongeveer vanaf haar zestiende jaar. Zij is negenenveertig en hij is vijftig en nog wat. En zodra Hij 'ZO SPREEKT DE HERE' zei... Dat is juist... "U zult deze baby krijgen." Ze ging naar huis en kocht de kleertjes voor de baby. Drie jaar later, toen ze tweeënvijftig jaar oud was, werd de kleine jongen geboren, die ze zo graag had willen hebben.

     Waarom? Toen ze dat hoorde zeggen, wist ze dat het moest gebeuren. Wat veroorzaakte het? Het bracht haar in de juiste houding. Als deze... De Heilige Geest is zo goed om te komen en deze dingen tot de mensen te spreken. Als het u nu in de juiste houding kan brengen, is de genezing voleindigd.

56 O Heer, U bent God en U zult voor altijd God zijn. En wij zijn – we zijn zo blij te weten dat U hebt beloofd dat U een overblijfsel zou hebben wanneer U naar de aarde komt. Ongeacht wat er komt of gaat, er zullen mensen zijn die gereed zijn. En we weten dat er tienden bestaan die mensen aan God geven en er zijn tienden van mensen. Misschien zouden we kunnen zeggen dat een tiende van de oogst van de gehele wereld, gedurende de eeuwen, de uitverkorenen zullen zijn die zijn geroepen.

     O Vader, wij bidden terwijl wij ons hier inzetten – wij allen tezamen – als we de stad doorzoeken, proberend zondaren binnen te brengen, proberend iets te doen voor het Koninkrijk van God. We gaan een stad binnen; we merken de onverschilligheid op. We zien het. En evenals Lot in Sodom kwelt het dagelijks onze ziel, te zien dat vrouwen sigaretten roken en beweren Christenen te zijn, en drinken en zwelgen en onzedelijke kleding dragen, en mannen die begeren en... o, de zonde van Sodom... Onze harten zijn gegriefd binnenin ons, Heer.

57 O, geen wonder dat geloof op een laag peil komt te staan wanneer de mensen zo zijn, ze missen het bloed van Jezus dat hun zielen zou reinigen en ze in vlam zou zetten. Toch willen ze het niet ontvangen. En in de kleine zendingsposten op de hoek waar ze op de tamboerijn en trommels slaan... ze lachen ons in hun auto's uit als we de heiligen van de levende God binnen brengen.

     O, hoe zouden we U moeten danken, Vader, voor een plaats, ergens, waar het Evangelie wordt gepredikt om de handen uit te strekken naar de mensen. Sta het toe, Here, op dit ogenblik terwijl wij bidden en weten dat Uw grote Heilige Geest en de engelen hier in deze kerk op hun posten staan. God, vergeef iedere zonde.

     De mensen hier vanavond zijn ziek. Er zijn er velen. U bewees Zelf, Here, door Uw dienstknecht dat U hier bent. Er zaten er velen die zich uitstrekten en riepen en trokken. En Here, U weet dat U de Enige bent die kon toestaan dat dit werd gedaan. U bent God en God alleen. En U doet dat voor dit ene doel, namelijk dat U beloofde dat U dit doen zou. En dit is het laatste teken aan de gemeente, zoals u gesproken hebt. De eindtijd is hier.

58 Toen stelde U deze vraag: "Zal Ik geloof vinden als Ik naar de aarde kom?" U vroeg nimmer: "Zal Ik kerkleden vinden? Zal Ik leerstellingen vinden? Zal Ik oprechtheid vinden?" U zei: "Zal Ik geloof vinden als Ik naar de aarde kom?" Here, mogen deze zieke mensen hun geloof los laten. Mogen ze bij hun frustraties en twijfels en angsten vandaan komen. Moge hun geloof precies nu worden losgelaten. En wanneer zij hun geloof loslaten, zal de ziekte moeten loslaten; de duivel zal zijn houvast verliezen en ze zullen door de kracht van de almachtige God worden bevrijd. Laat de Heilige Geest ieder hart doorzoeken, iedere ziel dopen en ieder genezen die in Goddelijke tegenwoordigheid is. Sta het toe, Here. Want ik vraag dit: dat de duivel ieder persoon verlaat die hij vanavond hier binnen kwelt. In de Naam van Jezus Christus, Satan, scheer jezelf weg bij deze mensen. Als een dienstknecht van God roep ik het voor hen uit en vraag om genade voor hen. Amen.

59 Hoevelen geloven nu van ganser harte, met alles wat in u is, dat Jezus Christus Zichzelf vandaag op aarde onder Zijn volk reflecteert? Hebt u Hem lief? Laten we dan dit oude lied samen zingen: "Ik min Hem; ik min Hem, omdat Hij mij eerst liefhad." Allemaal nu samen, terwijl wij staan. Nu, iedereen. Allemaal samen. Hoevelen kennen het, steek uw hand op? Ik min Hem. Laten we Hem nu aanbidden.

     Al de zieken, al de aangevochtenen, ga nu op uw voeten staan, ontvang uw genezing. Ik geloof met heel mijn hart, als u nu precies op dit moment uw geloof loslaat, dat de Christus van God, die aanwezig is om te...

     Wat is Hij aan het doen? Bezig ons naar Zijn beeld te maken. Ziet u, het is Zijn Geest hier die Zichzelf voor u weerkaatst... Hoe... U weet dat ik het niet ben. Ik ken deze mensen niet, wie het ook waren die hun handen opstaken. Ze staken hun handen op dat zij mij niet kenden; ik stak mijn handen op dat ik hen niet kende. Maar God kent ze.

     Wat is het? Het is de Christus die Zichzelf weerkaatst. Het is uw geloof om het te geloven. Het is mijn geloof in een bediening die Hij door een engel aan mij bevestigde, wiens foto u ziet. Het hangt in "Het museum van religieuze kunst" en is over de hele wereld bekend.

60 De Vuurkolom die de kinderen Israëls leidde, was toen Hij vlees werd gemaakt in een gedaante die de Zoon van God werd genoemd. Hij zei: "Ik kom van God en Ik ging naar God... Ik keer terug naar God."

     Na Zijn dood, begrafenis en opstanding ontmoette Paulus Hem op de weg naar Damascus, in de gedaante van een Vuurkolom, in een licht dat zijn ogen verblindde. Paulus zei: "Wie bent U, Here?"

     Hij zei: "Ik ben Jezus. Het is hard voor u tegen de prikkels te slaan." Jezus zei: "Een korte wijl en de wereld (kosmos, de wereldorde, de kerkleden, enzovoort) zal Mij niet meer zien. Toch zult ú Mij zien, want Ik (persoonlijk voornaamwoord), Ik (dezelfde Jezus) zal met u zijn, zelfs in u tot het einde der wereld. En de werken die Ik doe, zult u eveneens doen. Meer dan deze zult u doen, want Ik ga naar Mijn Vader." Amen. O my.

Ik min Hem, ik min Hem,
Omdat Hij eerst mij liefhad;
En voor mijn verlossing betaalde,
Op Golgotha's kruis.

61 O, terwijl wij dat opnieuw zingen, wil ik dat de Methodisten en Baptisten en Pinkstermensen en Nazareners en Pelgrim Heiligheid, Kerk van God en al u mensen bij elkaar, ik wil dat u iemand de hand schudt die voor u staat, achter u, opzij van u, terwijl we dat nu doen. Allemaal samen:

Ik (God zegene u, broeder) min Hem,
Omdat Hij eerst mij liefhad;
En voor mijn verlossing betaalde,
Op Golgotha's...

     Nu, dit is de volgorde van de opstanding: "Wij die levend achterblijven zullen degenen die ontslapen zijn niet hinderen; want de bazuin Gods zal schallen en de doden in Christus zullen eerst opstaan; wij die levend achterblijven zullen samen met hen worden weggevoerd..." Maak kennis met elkaar voordat wij Hem ontmoeten; maak kennis met elkaar voordat wij Hem ontmoeten... "Worden samen weggevoerd met hem – met hen om de Here tegemoet te gaan in de lucht." Allemaal samen.

     Welnu, we hebben elkaar ontmoet, elkaar de hand geschud. Laten we Hem nu begroeten.

Ik min Hem, ik min Hem,
Omdat Hij eerst mij liefhad;
En voor mijn verlossing betaalde,
Op Golgotha's kruis.

62 Een jonge vrouw stapte zojuist uit de rij, kwam naar voren en knielde bij het altaar neer, snikkend en huilend. Zouden er nog anderen zijn die diezelfde overtuiging voelen, die bij haar zouden willen neerknielen? We zouden het fijn vinden als u naar voren komt en een plaats vindt. God zegene u, broeder. Zou er nog iemand naar voren willen komen? Dat is fijn.

Ik min Hem (Vorm mij, Here. Maak mij), ik...

     (Ga naar het huis van de pottenbakker. Wil er nog iemand hier plaats nemen?)

Omdat Hij eerst mij liefhad;
En voor mijn verlossing betaalde,
Op Golgotha's kruis.

     O, is Hij niet wonderbaar? Gezegende Here, U weet het over deze jonge vrouw. Ik niet. Maar enige ogenblikken geleden trof een vreemd iets haar, zodat ze zonder enige aandrang tussen het gehoor vandaan kwam. Dat was U, Here. Ze ligt hier bij het altaar geknield terwijl geliefden er omheen, met hun armen om haar heen geslagen, voor haar om genade smeken en voor leiding en geestelijke kracht. Laat dat worden gedaan, Here. Het is geschreven, laat het nu worden gedaan, dat U het goede niet zult weerhouden aan degenen die oprecht voor U wandelen. Uw beloften zijn "ja en amen" voor allen die U willen liefhebben en U willen volgen. Laat de jonge vrouw vanavond dit definitief weten, dat er niets in de hemel is wat is beloofd in het Woord van God, of God is meer dan bereid om het op dit moment regelrecht in haar hart te gieten. Moge er zo'n al genoegzaam deel aan haar worden gegeven terwijl zij neergeknield ligt bij het altaar, moge de Heilige Geest haar die dingen schenken die zij in haar hart verlangt. Sta het toe, Here, want wij vragen dit in Jezus' Naam. Amen.

... Hij eerst mij liefhad;
En voor mijn verlossing betaalde
Op...

     [Broeder Branham stapt van het podium af om te bidden voor de mensen die bij het altaar zijn neergeknield – Vert]

63 Dierbare God, moge dit verlangen van deze vrouw...?... waar ze zoveel van houdt. Moge de grote Heilige Geest het werk volvoeren dat Hij alleen kan doen...?... Wij dragen het alles aan U op en bidden dat Uw goedertierenheid beter is dan het leven. David zei dat: "Want Uw goedertierenheid betekent meer voor mij dan het leven; mijn lippen zullen U prijzen." Geef aan haar de verlangens van haar hart, Here, wat deze gemeente en ik – uw dienaar – en de andere predikers die in het gebouw zijn, oprecht voor haar bede willen vragen, in de Naam van Jezus Christus. Amen. Als u het claimt, zuster. God zegene u.

64 Nu, terwijl deze mensen zichzelf toewijden... zich concentreren op de Here, terwijl Zijn Geest door het gebouw beweegt, zou ik willen dat we even stil blijven staan. De herders handelen met hen bij het altaar. Laten we nu even in gebed zijn. Hij komt voorbij. En laten we nu zingen. Hij spreekt tot elkeen. Laten we onze hoofden buigen zodat we in gebed zijn.

En voor mijn verlossing betaalde,
Op Golgotha's kruis.

Ik min Hem, ik min Hem,
Omdat Hij eerst mij liefhad;
En voor mijn verlossing betaalde,
Op Golgotha's kruis.

Ik kan, ik wil en ik geloof;
Ik kan, ik wil en ik geloof;
Ik kan, ik wil en ik geloof,
Dat Jezus mij nu redt.

Ik kan, ik wil en ik geloof;
Ik kan, ik wil en ik geloof;
Ik kan, ik wil en ik geloof,
Dat Jezus mij nu redt.

Ik neem Hem op Zijn Woord;
Ik neem Hem op Zijn Woord;
Hij brengt aan mij verlossing vrij,
En ik neem Hem op Zijn Woord.

Ik kan, ik wil en ik geloof;

65 Kijk hierheen, jongeman. Je wilt een diepere wandel met God? Geloof je dat Hij het aan je zal geven? Als je het met je hele hart zult geloven, kun je het hebben. Geloof je het en aanvaard je het?

... geloof
Dat Jezus mij nu redt.

     Allen die Hem liefhebben, steekt nu uw handen op en zegt: "Ik houd van Hem met alles wat in mij is." Alles wat in mij is. Is Hij niet wonderbaar? Terwijl we onze hoofden nu buigen voor het slotgebed, gedenk de dienst van morgenavond.

     Ik ga u vragen, als u dat nu wil – zo snel mogelijk – ieder van u die uw hand opstak voor redding, een dichtere wandel, geloof dat u het hebt. Als u het niet kunt voelen, neem dan het geadopteerde kind. Ziet u? Blijf zeggen dat u het hebt totdat het werkelijkheid is geworden.

     U, die genezing hebt aangenomen en u voelt zich helemaal niet anders... U zegt: "Mijn geloof is niet groot genoeg om het nu in beweging te zetten, broeder Branham", neem de weg van het geadopteerde kind. Blijf gewoon zeggen: "Here, ik ben genezen. Ik geloof het." Het zal komen. U komt in de juiste gesteldheid (ziet u?) en dan zal uw geloof in orde zijn. Dat zal het brengen. Gelooft u het slechts met geheel uw hart.

66 Nu, morgenavond zal de dienst om half acht beginnen, morgen op de normale tijd en iedere avond deze week. Kom en hoor broeder Neville en deze andere predikers en ons allen tezamen, die proberen een opwekking naar voren te brengen. God zegene u. Wij kunnen het niet brengen. U moet... U moet het samen met ons naar voren brengen door gebed. Kom en wees hier aanwezig. God zij met u.

     Nu zou ik willen dat u, zodra wij zijn geëindigd, zo snel mogelijk uit het gebouw... We hebben hier nog ongeveer een half uur nodig voor de repetitie en sommigen van de mannen werken. We gaan onze hoofden buigen. En ik geloof dat ik achteraan in het gehoor broeder Junie Jackson hoorde. Broeder Junior, ben je hier vanavond? De broeder van de methodisten kerk uit New Albany... of... In orde, broeder Jackson, zou je met ons willen eindigen in een woord van gebed?

     [Broeder Jackson eindigt met gebed. Leeg gedeelte op de band – Vert] ... wie bij de bruiloft zal zijn, kom nu snel naar voren. De Here zegene u. En wij zullen u morgenavond zien.

... kind van kommer en van smart,
Het zal u troost en vreugde geven,
Overal...

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)