Waarom? Balsem in Gilead

Door William Marrion Branham

1 Laten we nu opstaan voor een moment van gebed... Laten we onze hoofden buigen. Ieder die een verzoek heeft, laat het weten door uw hand op te steken voor God. Houd uw verzoek nu in uw hart als we bidden.

     Meest genadige en heilige God, we komen nu in Uw Goddelijke tegenwoordigheid door middel van gebed. Ten eerste vragen wij U of U onze overtredingen wilt vergeven, zoals wij hen vergeven die tegen ons overtreden.

     En er zijn vele verzoeken vanavond, Vader. U ziet hun handen en U weet het verlangen van hun hart en wat daarin is. Ik vraag ook met mijn hand omhoog, dat U ons het verlangen van ons hart wilt geven en speciaal de genezing van onze lichamen en aan ons de vreugde van onze verlossing wilt herstellen, in zulke menigvuldige zegeningen die wij van God verlangen. En moge het op ons komen, Here.

     En we bidden dat U overal, over de hele natie en de wereld, de predikers wilt zegenen. Morgen zal het sabbat zijn en er zullen kerken zijn met de deuren geopend. De mensen zullen komen en gaan en de predikers zullen prediken en bidden voor de zieken... O God, we bidden dat U morgen ieder van Uw dienstknechten wilt zalven met grote boodschappen en hun gebeden voor de zieken en behoeftigen wilt horen. Red de verlorenen. En verkrijg roem voor Uzelf, want we vragen het in Jezus' Naam, Uw Zoon. Amen. U mag gaan zitten.

2 Het is zo'n voorrecht om vanavond weer terug te zijn in de Tabernakel, om door te gaan op de tweede avond van deze, of deze derde avond van ons samenkomen... We vinden het jammer dat we niet genoeg ruimte voor zitplaatsen hebben voor deze mensen die uren staan en we weten dat hun ledematen pijn doen. Maar ik bid met heel mijn hart, dat de God des hemels u ervoor zal belonen in uw... terwijl u staat en wacht op deze manier, en velen van u zitten hier ziek en behoeftig...

     Nu vroeg ik net aan Billy Paul, mijn zoon, en ik... Of Gene of iemand van hen of hijzelf weer gebedskaarten had uitgegeven; en hij zei dat ze het niet hadden gedaan, omdat we direct na de dienst vanavond een doopdienst verwachten. Beneden in het souterrain, geloof ik, is het basin. Ik herinner me de laatste keer dat ik hier was en zij een doopdienst hadden. Ik geloof dat ze me een van broeder Lyle's overalls aanschoten. En hij is een beetje groter dan ik, dus moest ik hem van onder oprollen, en zij lieten me in het basin neer en hadden te heet water. Het was alsof ik geroosterd werd, maar ik deed wat ik dacht dat goed was en doopte allen die ik wist om te dopen.

3 Nu, morgen, vernam ik juist van broeder Moore, zal ik moeten spreken na de zondagsschool, morgenochtend, direct na de zondagsschooldienst.

     Nu, u hier, die kerken hebt om naartoe te gaan; we willen niet dat u uw eigen dienst verzuimt. U moet op uw post staan. Altijd, als uw kerk diensten heeft, wel, en u hier een plaatselijke bewoner bent, is het uw plaats om in uw eigen kerk te blijven. Ziet u? En als u geen kerk hebt en graag wil komen, wel dan waarderen we dat.

     En als we dan voor de zieken bidden, en als u geliefden heeft, geloof ik, als u slechts tegen de prediker zegt: "Zal het goed zijn als ik mama, zoontje of iemand anders meeneem voor gebed?" Ik ben er zeker van dat hij zegt: "Dat is goed." Ziet u? Als u komt om voor iemand te laten bidden. Maar als u het alleen maar zou geloven, uw voorganger heeft dezelfde autoriteit om voor de zieken te bidden als ik (Zie?) of iemand anders. U hoeft niet naar een speciale samenkomst te gaan om genezen te worden. Er hoeft zelfs niet voor u gebeden te worden. Ontvangt u Hem slechts. Dat alleen is noodzakelijk.

4 De laatste avond deed de Heilige Geest iets speciaals. We hadden geen enkele gebedskaart, dus ging Hij door het gehele gebouw. Was dat niet iets wonderbaarlijks, hoe Hij dat deed? En u ziet, Goddelijke genezing ligt hoe dan ook niet in een man. Zie? Het is een volbracht werk, uw geloof in een volbracht werk. En een gave van genezing is louter een gave van geloof voor genezing. Zie? Nu, een gave van genezing hoeft zelfs niet bij een voorganger te zijn. Het kan bij een leek zijn. De leken kunnen hetzelfde hebben. Zie? Ik herinner me een keer in Meridian, Mississippi, geloof ik dat het was. Ik hield een samenkomst en het regende. Ik was daar met een man, genaamd broeder – hij was een van de samenwerkende predikers of hij was een die het ondersteunde, door die andere kerken. Het leek me toe dat zijn naam Bigsby, of Busby, een van beide was, of zoiets daar in Mississippi: Busby, dat was het misschien, hij was vroeger een voetballer.

     En het was in een gehoorzaal en er werd een getuigenis gegeven dat verbazingwekkend was, en het getuigenis was... Ik had Billy gestuurd om gebedskaarten uit te geven, zodat het niet zo zijn zou als in een arena. Het was een kerk, ofschoon het een gehoorzaal was, maar we zijn nog steeds een kerk zolang de kerk er een samenkomst heeft. Dat waar het ook is dat... De mensen zijn de kerk, de uitgeroepenen.

5 En het getuigenis dat later kwam, was dat er een kleine dame vooraan zat, gewoon een klein meisje van een kerk, een kleine moeder, en daar was een andere dame die met een baby heen en weer liep. En die baby was in een deken gewikkeld en het regende en de kleine dame had geen zitplaats. Het was propvol tot in de straten toe, en de mensen stonden er met paraplu's. De kleine dame zat daar dus, de Heilige Geest sprak tot haar (gewoon een klein lid van het lichaam van Christus) en ze zei... De Heilige Geest sprak tot haar: "Ga, bid voor die baby." En toen de dame zich omkeerde, hield ze een gebedskaart in haar hand.

     "O", zei ze, "Vader, ik kan niet gaan bidden voor die baby, broeder Branham zal vanavond voor die baby bidden." Alsof dat er iets mee te maken had, maar ze zei: "Ik – ik kan niet bidden voor die baby."

     En ze liep heen en weer, het bleef maar steeds op haar hart. "Ga voor die baby bidden." En op het laatst zei ze: "Misschien kan ik, om het van mijn hart af te krijgen, de dame in ieder geval mijn plaats geven", omdat het leek of ze uitgeput was, en ze zei als de...

6 Ze zei: "Hoe gaat het met u, zuster?" Ze zei: "U ziet er zo moe uit met de baby en ik... ik ben niet... heb mijn baby niet, dus zou u mijn plaats willen nemen en hier gaan zitten?"

     En ze zei: "Dank u, zuster. Ik wil uw plaats niet nemen."

     Ze zei: "Ja, u moet het wel doen, want ik zie dat u zo vermoeid en uitgeput bent."

     Wel, ze ging zitten. Ze zei: "Net voor u ging zitten", zei ze, "merkte ik dat u een gebedskaart in uw hand had."

     Ze zei: "Ja, de jonge man gaf hem mij een paar ogenblikken geleden toen hij de deur uitging."

     En ze zei: "Wel, broeder Branham gaat vanavond voor uw baby bidden."

     Ze zei: "Dat hoop ik. Ik hoop dat mijn nummer vanavond wordt geroepen."

     En ze zei: "O, ik bid dat broeder Branham vanavond uw nummer zal roepen." En ze zei: "Ik als een Christen, ik kan het niet van mijn hart krijgen, als u me niet kwalijk neemt, maar het zou mijn gevoel opluchten als u me een klein gebed voor uw baby laat doen?"

     "Nou," zei ze, "natuurlijk, lieverd. Ga je gang en bid voor de baby."

7 En ze hield het vast en de kleine moeder legde haar handen op de kleine huilende baby en zei: "Here, ik doe dit om het van mijn hart te krijgen. Ik bid dat U de baby wilt genezen, als Uw dienstknecht, broeder Branham, komt en er voor bidt. Laat het genezen zijn." En ze ging zitten; de andere dame met de baby, en deze dame klom omhoog het balkon op. Ik geloof dat er twee balkons waren en zij was op het hoogste balkon. Vijf minuten later kwam ik binnen en nadat ik klaar was met prediken, zei ik: "Ik wil de gebedskaarten nummer vijfentwintig tot vijftig roepen" of zoiets dergelijks. U weet wel hoe ik het gewoonlijk doe, begin ergens waar de kaarten door elkaar zijn geschud en roep gewoon een groep eruit, zodat de mensen niet gaan dringen: "Ik wil nummer een of nummer twee" of wat het ook is.

8 Toevallig was deze dame de derde of vierde in de rij. Wel, de kleine moeder, weet u, boven in het gebouw, was zo gelukkig. Ze zei: "O, dank U, Here. O, ik ben zo blij voor die kleine moeder; dat was zo op mijn hart voor deze arme, kleine zieke baby."

     Toen de kleine baby in de gebedsrij kwam en dichtbij kwam waar wij stonden – waar ik stond; ik keek naar haar. Nu, we hebben het op de band, weet u, en zei... Dat is hoe ik het achterhaal, en ik zei: "Zuster, uw baby lijdt aan een..." (ik vergat wat het was) "een soort ziekte of kwaal." Zei: "U komt uit een zekere plaats, en u bent die en die mevrouw," (een zekere naam) en zei: "maar uw baby is al genezen want de Heilige Geest sprak tot die kleine dame die daar op het balkon staat. Zij heeft reeds het gebed des geloofs voor uw baby gebeden." Zie? Het medegevoel van die moeder voor de baby ging veel verder dan ik had. Ziet u? Dus de gave van genezing... Als God ooit tot uw hart spreekt om te gaan bidden voor iemand moet u doen wat God u vertelt te doen. Zie, zie? Volg altijd de Heilige Geest.

9 Gisteravond sprekend... We geloven dat we in de laatste dagen leven (U gelooft dat, nietwaar?), vlak voor het komen van de Here Jezus. En hoe God in het begin toen Jezus op aarde kwam... Hij zei: "Als Ik niet de werken doe van Mijn Vader, geloof me dan niet; maar als Ik de werken van Mijn Vader doe, geloof dan de werken." Als u Hem niet als een Man kunt geloven, geloof dan de werken die de Man volgen.

     En we zagen toen we gisteravond spraken, dat God Zich eerst in een Vuurkolom openbaarde. Toen openbaarde Hij Zich in Zijn Zoon. Nu openbaart Hij Zich in de gemeente (Zie?), dezelfde God: Vader, Zoon, Heilige Geest (Zie?) in de gemeente. Juist. God boven ons, God met ons, God in ons, dat is het.

10 Nu, we vonden uit dat toen Jezus op aarde was, Hij zei: "Ik kom van God en Ik ga naar God." In orde. Wel, toen stierf Hij, werd begraven, opgewekt en voer op naar de Hoge; we beseffen dat God, dat de Logos, of de Vuurkolom die de kinderen van Israël door de wildernis volgden, Christus was. Dat was de zalving. Hij zei: "Voor Abraham was, Ben Ik." Ik houd van dat woord "Ik Ben", u niet? Niet: Ik was, of Ik zal zijn, maar IK BEN. U zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn; u laat Hem zeggen: "Ik was." Maar dat zei Hij niet. "IK BEN. Vóór Abraham was, BEN IK."

11 Nu, we ontdekken dat Hij na Zijn opstanding en hemelvaart, terugging naar God, welke Hij was; die de kinderen van Israël door de wildernis leidde, en Hij was opnieuw de Vuurkolom.

     Paulus werd op weg naar Damascus getroffen door een licht, en niemand van de overigen zag dat licht, maar Paulus zag het wel. En toen hij getroffen werd, hoorde hij een stem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?"

     En hij zei: "Wie zijt Gij, Here?"

     Hij zei: "Ik ben Jezus." Hij kwam van God en Hij ging terug naar God. We ontdekken dat in de laatste dagen de Heilige Geest is teruggekomen in de Pinksterbeweging. We hebben Zijn foto, dezelfde Vuurkolom. Nu, dezelfde Vuurkolom die er toen was, die in menselijk vlees werd gemanifesteerd, toonde het Messiaanse teken aan de mensen. Nu, we weten dat de Messias, zoals we het bestudeerden, het teken van de Messias, dat Hij dat was, de God Profeet. Daar keken al de ware Israëlieten naar uit, naar een profeet, omdat God had gezegd: "Als er iemand onder u geestelijk is of een profeet, zal Ik, de Here, Mij aan hem bekendmaken, en als wat hij zegt komt te geschieden, luister naar hem. Ik ben met hem. Als het niet zo is, luister niet naar hem."

12 En Mozes zei, "De Here uw God zal een profeet verwekken zoals ik." En we bemerken dat toen Jezus kwam, Hij het teken van de profeet deed voor een man genaamd, laten we zeggen, Simon Petrus. Zijn naam was toen Simon en Hij zei... Zo gauw hij naar Hem toekwam, zei Hij: "Je naam is Simon. Je zult Petrus worden genoemd. Je vader was Jonas."

     O, dat was volmaakt die Profeet. En Nathanaël zag het en... Of Filippus zag het en rende, vertelde Nathanaël: "Kom, zie Wie wij hebben gezien, of Wie we hebben gevonden, Jezus van Nazareth, de Zoon van Jozef."

     En hij zei: "Kan daar iets goeds uit komen?"

     Hij zei: "Kom, vindt het uit." Ongetwijfeld vertelde hij hem de geschiedenis toen hij bij hem was gekomen.

     Toen Nathanaël, een betrouwbare Hebreeër en een gelovige, zodra hij in de gebedsrij of de audiëntie, wat het ook maar was, kwam, zien we dat Jezus zei: "Zie, een Israëliet in wie geen bedrog is."

     Hij zei: "Rabbi, vanwaar kent Gij mij?"

     Hij zei: "Voor Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag Ik u."

     Dat was genoeg. Hij zei: "Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël."

13 Nu, er zijn drie mensenrassen op aarde. Als u de Bijbel gelooft zijn er drie rassen: het volk van Cham, Sem en Jafeth – Joden, Heidenen en Samaritanen. Petrus, met de sleutels, opende het op Pinksteren voor de Joden. Filippus ging heen en predikte en doopte daarginds in Samaria, maar Petrus kwam en legde handen op hen; zij ontvingen de Heilige Geest; en het huis van Cornelius. Toen had hij de sleutels welke het voor deze drie volken opende. Nu, er waren twee mensenrassen die naar een Messias uitkeken: de Samaritanen en de Joden. Hij komt alleen voor diegenen die naar Hem uitkijken. Is dat juist? Zoon van gerechtigheid – diegenen die naar Zijn verschijning uitkijken in de eindtijd, met genezing onder Zijn vleugelen.

14 Nu, let op. Nu, toen Hij Zichzelf aan de Joden bekendmaakte door Zijn Messiaanse teken... Hij moest door Samaria gaan, Hij moest toch, Hij ging naar Jericho. En de vrouw kwam daar aan. We kennen het verhaal hoe Hij eerst contact met haar geest kreeg en tegen haar begon te spreken en zei: "Breng Mij te drinken."

     En het gesprek; zij hadden afscheiding. Ze zei: "Het is niet gebruikelijk." En na een tijdje vond Hij uit wat haar moeite was. Hij zei: "Ga ja man halen en kom hier."

     Ze zei: "Ik heb geen man."

     Hij zei: "Je hebt het goed gezegd." Hij zei dat tot haar. "Want je hebt vijf mannen gehad, en degene waar je nu mee leeft is niet je man; wel, je had gelijk."

     Ze zei: "Meneer..." Let op het verschil tussen haar en deze priesters, rabbi's. Zij zeiden: "Hij is Beëlzebub", toen Hij dat deed, en zij zeiden...

     Hij zei: "Dat is onvergeeflijk; om de Geest van God een onreine zaak te noemen is godslasterlijk." Zie?

15 Maar deze vrouw wist meer over de bediening dan menige prediker vandaag weet. Dat is... Ofschoon we denken dat ze een hoer was; maar ze zei: "Meneer, ik bemerk dat U een profeet bent. Wij weten dat wanneer de Messias komt, Hij deze dingen zal tonen." Dat was haar onderwezen; Zij wist waar zij naar uitzag.

     Hij zei: "Ik ben Hem die tot je spreekt."

     Hierop verliet zij haar waterkruik en rende de stad in en zei: "Kom, zie een Man, die me de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de ware Messias? Is dit niet wat de Messias verondersteld wordt te doen?"

     "Ja." En de mensen geloofden Jezus op grond van dat de vrouw gezegd had dat Jezus de Messias was, omdat Hij het Messiaanse teken toonde.

16 Nu, niet één keer in de Schrift deed Hij het ooit voor de heidenen. Nee. Maar Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, etende, drinkende, huwend en ten huwelijk gevend, en in de dagen van Lot..." Nu, we namen dit door. Let op. In de dagen van Lot waren er drie klassen mensen. Er zijn altijd drie klassen. Alles is in een drieëenheid en drieëenheid door één.

     Let op. Er was... In de dagen van Lot was daar de ongelovige, de Sodomieten. Daar was Lot, de lauwwarme kerk en zijn gezin. Daar was Abraham, de eruitgeroepenen, vertrokken naar de woestijn door een keuze. Niet omdat hij moest, maar door keuze nam hij de weg met de weinige verachten van de Heer.

     Toen de engelen neerkwamen en tot hem spraken, waren zij... Ik geloof dat het een theofanie was; ik geloof dat echt, omdat het God was. Twee van hen – een moderne Billy Graham, enzovoort, gingen naar Sodom en predikten tegen de Sodomieten en de lauwwarme kerk. Zij deden nooit enige wonderen, alleen verblindden zij hen. Het prediken van het Evangelie verblindt de ongelovigen. We weten dat. De prediking van het Woord verblindt hem die niet gelooft.

17 Maar let op het teken dat deze Engel daar deed voor de uitverkoren gemeente. Hij had Zijn rug naar de tent gekeerd en was een Vreemdeling en Hij zei: "Abraham, waar is je vrouw, Sara?" Is dat juist? Vertelde hem dat hij getrouwd was en dat de naam van zijn vrouw Sara was – een Vreemdeling, en let op wat de Bijbel uitdrukkelijk zegt: "Zij is in de tent achter U", achter de Man. Deze Man was God gemanifesteerd in vlees. Abraham noemde Hem Elohim, de Almachtige. Zie? Wat doet Hij in de laatste dagen? "In de tent achter u." Wat voor soort gedachtenlezen of geestelijke telepathie is dat?

     En Hij zei: "Ik ga u bezoeken." Nu, bedenk: "Ik." "Ik" was God die de belofte deed. Deze zelfde man zei: "Ik." En "Ik" is een persoonlijk voornaamwoord. In orde. "Ik zal u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens", en Sara lachte bij zichzelf in de tent. U weet... En de Engel zei: "Waarom lachte Sara?" Achter Hem... Sara loochende het. God zou haar daar onmiddellijk geslagen hebben, maar Hij kon het niet, omdat zij een deel van Abraham was.

     Onze zonden zouden ons te gronde richten als we niet een deel van Christus waren. Hij kan de gemeente niet slaan omdat we van Christus zijn. Zie? Sara en Abraham waren één. Christus en Zijn gemeente zijn één. Onze zonden zijn bedekt door Zijn Bloed, door Zijn geloof. Wij vertrouwen niet in onszelf, maar in Zijn volbrachte werk.

18 Nu, bedenk dat Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Anders gezegd, een bezoeking van hetzelfde wezen... Nu, als God Zijn teken toonde aan het eind van de Joodse- en aan het einde van de Samaritaanse bedeling, en de Heidenen op gewone theologie laat komen; dan deed Hij fout. Hij is oneindig. Zijn eerste beslissing om iets te doen blijft altijd hetzelfde. Daarom hebben wij geloof in Zijn Woord, omdat Hij niet kan veranderen wat Hij zegt.

     Ik kan mijn woord veranderen, omdat ik eindig ben. Hij is oneindig en kan Zijn Woord niet veranderen. Daarom, als God iets zegt, plaats je ziel erin, want het is de Waarheid. De enige wijze waarop je ooit geloof kan hebben, is door te geloven wat Hij zei. De enige wijze waarop je Hem kan behagen, is door te geloven wat Hij zei.

19 En merkte u op, precies nu op het laatste uur, waarin we naar voren brachten over deze laatste grote conferentie, waar Chroestsjov met vijf naties van het Oosten, en Eisenhower, de leider van vijf naties van het westen, de tien tenen van het beeld vertegenwoordigden; ze zouden niet vermengen; en Chroestsjov trok zijn schoen uit en sloeg ermee. De geestelijk gezinde zou dat snel oppikken (Zie?); op de lessenaar. Zie? Zij zullen zich niet vermengen.

     Het volgende is het komen van de Steen welke zonder handen uit de berg werd gehouwen, die in het Heidens koninkrijk zal rollen. Het zal geëindigd zijn.

     Juist vóór deze tijd, zal Hij Zijn engel zenden naar welke gemeente? Naar Sodom? Nee. Naar de lauwwarmen? Nee. Hij zendt deze naar de uitverkoren, uitgeroepen gemeente. Wat voor soort teken toonde Hij? Hetzelfde dat Hij de laatste avond hier deed: God, Elohim, gemanifesteerd in de Persoon van de Heilige Geest in Zijn gemeente. O my! Het behoorde ons miljoenen mijlen in de lucht te doen gaan, met geroep en lofprijs vanwege Zijn heerlijkheid.

     Deze dingen gebeurden juist voor... Niet voor het water viel. Hij gaf de moraal aan van de mensen die zouden komen, maar in Sodom, herinner u, liet Hij dat gaan. Dat wordt geestelijk uitgelegd. Wij zijn in de eindtijd, vrienden. Denk daaraan vanavond. Als zonde aan uw leven hangt, denk eraan.

20 Morgen, als God het wil, zal ik de jongens sturen, of ik vraag ze nu van hieruit, om de gebedskaarten morgenavond om zes uur, denk ik, uit te geven. Is dat ongeveer goed, broeder Moore? Ongeveer zes uur morgenavond... Nu, terwijl we hier vanavond zijn, bidt. Wie weet wat God zal doen? We weten het niet. Hij is God en als God iets wil doen, bovennatuurlijk, om te bewijzen dat Hij hier is, als onfeilbaar bewijs, het enige wat u dan hoeft te doen, is zeggen: "Ja, Heer. Ik geloof het."

     In Zuid-Afrika waar tienduizenden maal duizenden gezeten waren, kwam één teken en van vijfentwintigduizend in rolstoelen, brancards en stretchers werden zeven grote vrachtwagens vol opgepikt in één keer. Dertigduizend wilde heidenen braken hun afgoden op de grond en kwamen tot Jezus Christus.

21 O my. Wij zijn zo geïndoctrineerd met van alles en zijn zo zenuwachtig en bang. Wees niet bang. Onlangs 's avonds predikte ik daarover: "Wees niet bevreesd; Ik ben het." Het was het enige wat hen kon helpen, zij waren stervend, verdrinkend; Satan stond op het punt hen te pakken en zij dachten dat het een spook was – een geest. Het enige waarmee je hen kon helpen, en zo is het vandaag.

     Het enige wat u kan bevrijden van kanker. Het is het enige wat u kan bevrijden van uw hartkwaal. Medicijnen kunnen het niet verhelpen. Het enige wat u kan helpen is hetgeen waar u bang voor bent, bang dat het een geest is of zoiets. Het ìs een Geest, een Heilige Geest, Christus gemanifesteerd in onze levens. Geloof Hem nu.

     Nu, morgenavond zullen we voor de zieken bidden, en morgenochtend, zo de Here wil, zal ik spreken. Nu, dit als het de wil van de Here is, wil ik spreken over dit onderwerp, na de zondagsschool: "Zo was het niet van den beginne."

22 Nu, laat ons vanavond gaan naar het boek van Jeremia, en ik zal maar kort spreken over een onderwerp. Laat ons gaan naar Jeremia en beginnen met het achtste hoofdstuk en lezen vers 20 tot en met 22. En luister goed naar het lezen. Mijn woorden zullen falen. Gods Woord kan niet falen. Ik ben een man. Mijn woorden falen. Gods Woorden niet. Zij moeten gebeuren. Vers 20:

     Voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost!

     Om de breuk van de dochter mijns volks ben ik gebroken, ik ga in rouw, ontzetting heeft mij aangegrepen.

     Is er geen balsem in Gilead, of is daar geen heelmeester? Want waarom is de wond van de dochter mijns volks niet geheeld?

     Als ik er een tekst uit zal nemen, zou ik graag dit woordje nemen: "Waarom; waarom?" Laten we nog een keer bidden, voor we het benaderen.

23 Vader, Gij zijt de Stroom van al onze troost, zoals de blinde Fanny Crosby eens zei: "Meer dan leven zijt Gij mij." En wij zitten hier vanavond in deze Life Tabernakel, een tabernakel die de naam van leven draagt. Niet alleen zegt de naam het aan de buitenkant, "Leven Tabernakel", maar Here, de mensen hebben aan de binnenkant eeuwig leven, omdat we U geloven.

     Want er staat in het Woord geschreven: "Hij die Mijn Woorden hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven." Hoe lief hebben we deze Woorden, omdat zij leven voor ons zijn. Uw Woord is leven. "In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord was God; en het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons."

24 En er staat eveneens zo genadig geschreven in het boek der Hebreeën door Paulus, geloven we, het vierde hoofdstuk, dat het Woord van God (hetwelk Christus is) "scherper is dan een tweesnijdend zwaard, vaneenscheidend, zelfs het gewricht van het merg, en (voegwoord) een onderscheider van de gedachten van het hart." Dat het Woord, het Woord dat Geest is, de Heilige Geest, de gedachten die in ons hart zijn kan onderscheiden...

     Hoe danken we U hiervoor, Here: de Heilige Geest met Zijn kracht om de zieken te genezen, en de gevangenen vrij te zetten, en bevrijding te geven aan allen die in slavernij zijn. We bidden vanavond, Here, dat U iedere ziel van slavernij bevrijdt.

25 Neem de man of de vrouw die tot een kerk behoort en U niet kent als hun persoonlijke Redder, mogen zij U vanavond ontvangen als hun Redder, morgenochtend teruggaan naar hun kerk en de hand van hun voorganger grijpen en zeggen: "Voorganger, ik ben hier al zoveel jaren een lid of zoveel maanden (of wat ook het geval mag zijn), maar gisteravond gaf ik waarlijk mijn hart over. Ik ben nu een Christen. Jezus is mijn Redder. Ik vond Hem lieflijk en dierbaar voor mijn ziel. Ik ging over van dood in leven. Mijn hele motief en mijn doelstellingen zijn nu anders. Ik houd van Hem, en ik wil een beter lid van deze kerk zijn dan ik hiervoor was." Sta het toe, Here.

     Mogen velen gevuld worden met de Heilige Geest, de zieken genezen, moge God de eer ontvangen. Help ons nu als we het grote Woord, de vraag, liever gezegd, overdenken: "Waarom." Want we vragen het in Jezus' Naam. Amen.

26 Nu, waarom? Dat is een vraag, en er is niemand die meer recht heeft om het te vragen dan God, en Hij vraagt het in de tekst vanavond. Als God een weg ter ontkoming maakt voor Zijn volk om te ontsnappen aan iets verschrikkelijks, hetzij ziekte of dood, of de eeuwige dood, en als dan de mensen falen om dat te ontvangen, vraagt God waarom? Waarom nam je het niet aan?

     Nu, dat zal iets geweldigs zijn op de oordeelsdag, als God òns gaat vragen, die hier vanavond vergaderd zijn, die Hem niet als hun Redder willen accepteren en gevuld worden met Zijn Geest, waarom deed je het niet? Waarom? En we zullen daar een antwoord op moeten gaan geven. Onthoud het maar. We zullen moeten antwoorden op elk woord dat God heeft geschreven. Waarom deed je het niet? Waarom? En je zult geen verontschuldigingen hebben op die dag. We zullen voor God moeten staan.

27 Nu, precies zoals de koning van Israël, die de zoon van Achab en Izebel was. Hij leefde in Samaria. Hij was een goddeloos man. Hij leek op zijn papa of op zijn moeder. Hij aanbad zijn moeders god, Baäl. En op een dag, toen hij op de veranda wandelde, viel hij door het lattenwerk en verwondde zich. Hij werd ziek, en toen riep hij twee van zijn lakeien, soldaten, en zond ze naar Ekron en zocht raad bij de profeten van Baäl, of Beëlzebub, liever gezegd: "Zou hij beter worden of niet?" Maar u weet dat je niets voor God kunt verbergen. Ver weg, ergens in de wildernis, was een oude prediker die God kende. Zijn naam was Elia. God openbaart Zijn geheimen aan Zijn dienstknechten, en de Heilige Geest kwam tot Elia en zei: "Ga heen en sta in de weg en stop hen."

     En Elia maakte zich op om de berg over te gaan op de weg die over de berg naar de andere stad ging en hij hield de soldaten tegen op de weg en zei: "Ga, vertel deze koning dat hij niet van dat bed afkomt."

28 Waarom? Waarom wilde hij Beëlzebub aanroepen om iets te vragen? Is het omdat er geen God in Israël was? Is het omdat er daar geen profeet was? Is het omdat God Zichzelf niet bekend had gemaakt in Israël? Is het omdat God niet voorzien had in een profeet om Hem in deze zaken te raadplegen? Waarom wilde hij daar dan heengaan?

     Hij wilde weten waarom, en toen de man terugkeerde en de boodschap bracht, zei de koning: "Wat voor soort man was dit?"

     Hij zei: "Hij was harig en had een stuk schapenvacht of leer om zijn lendenen." Toen wist de koning dat dit Elia was, de profeet, die het Woord van de Here had.

     Het was niet omdat er geen God in Israël was. Het was niet omdat God geen profeet voor hen had om te raadplegen, maar het was eigenzinnigheid van de koning zelf. Hij hield niet van Elia. Hij hield niet van hem, omdat Elia hem altijd zou corrigeren over zijn zonden, en een profeet van God blijft altijd getrouw bij de Bijbel. Ongeacht wat het is, hij houdt Gods Woord en hij plaatst het juist. En het zal een man opschudden en als de man eerlijk en oprecht is, zal hij deze zaak weer in orde brengen. Maar als hij dat niet doet, en hij keert zich tegen de boodschapper, probeert hij de stem te verdringen.

29 Enige tijd geleden las ik een artikel in een krant in Phoenix, en de krant zei dat er een goudzoeker was vermoord, omdat hij wat geld verdiend had. Hij was op weg en een slechte man volgde hem. En zijn hond ging rechtop staan blaffen, maar de man droomde de hele dag wat hij met het geld zou gaan doen als hij het had, en hij pakte zijn geweer. Hij ging naar de deur en schoot de hond neer.

     Een tijdje later kwam de schurk binnen en doodde de goudzoeker en nam zijn geld, vele jaren geleden. En het werd beleden door de man voor hij stierf. Wat deed de goudzoeker? Hij was zo helemaal opgegaan in wat hij zou gaan doen met het geld, dat hij zijn geweer nam en de stem tot zwijgen bracht die hem probeerde te waarschuwen.

     Dat is de wijze waarop mannen en vrouwen vandaag doen. Zij gaan uit, sluiten zich misschien aan bij een kerk om uit te vinden... of het hun niet een beetje geruststelt; en ze proberen de stem van God te stoppen die probeert te waarschuwen voor een komend oordeel. Proberend te zeggen: "Wel, het is fanatisme of zoiets dergelijks." Ze willen net niet lang genoeg stilzitten om te luisteren. Nee, het is niet omdat we geen God hebben. Het is niet omdat Hij geen redding voor ons heeft. Het is omdat wij niet naar Hem willen luisteren.

30 Precies als een man die gaat... die aan zijn ziekte zal sterven op de stoep van de dokter. De dokter heeft een geneesmiddel om de man te geven tegen zijn kwaal, en hij kan hem helpen met zijn medicijn, maar de man wil er niet naar luisteren. Hij weigert gewoonweg om het medicijn van de dokter te nemen. Wel, de man zou zo dicht bij de dokter kunnen zijn – hij kon op zijn stoep zitten en sterven, precies sterven op de stoep van zijn praktijk of naast hem leven als buurman, en sterven aan de ziekte terwijl de medicijnen in de dokterspraktijk liggen die hem kunnen genezen. Nu, het is niet de fout van de dokter. Het is niet omdat er geen medicijnen zijn. Het is omdat de man het geneesmiddel weigert. Dat is juist. Hij sterft, omdat hij weigert het geneesmiddel te nemen dat de dokter voor zijn kwaal heeft.

     Zo is het met de kerk vandaag. Mannen en vrouwen sterven in de kerkbanken in zonde, omdat zij het geneesmiddel weigeren. Er is een balsem in Gilead. Er is een geneesheer daar, maar de mensen weigeren het geneesmiddel. Zij willen het niet. Het is gevaarlijk om het medicijn van de dokter te weigeren. Als je roodvonk hebt, of longontsteking, of wat het ook is, en de dokter geeft het medicijn en je gooit het gewoon weg, dat is gevaarlijk (Dat is juist), omdat je zou kunnen sterven.

31 Maar nog veel gevaarlijker is het de balsem van God, Gods geneesmiddel, weg te gooien. Men maakt er gekheid over en noemt het fanatisme, lastert de Heilige Geest. Er zal geen verontschuldiging zijn als u gevraagd zal worden waarom. Het is gevaarlijk om dat te doen, gevaarlijk om je lichaam te verwaarlozen. Wel, als de dokter het medicijn heeft voor je kwaal... Het is gevaarlijker om de balsem voor je ziel te veronachtzamen, want God heeft ervoor gezorgd.

     Nu, je kunt het niet maken om te zeggen: "Wel, het is niet... Het is de dokter z'n fout." Nee. "Zij hebben geen medicijn." Zij hebben het wel. Je kunt niet zeggen... Het is niet Gods fout. Het is uw fout als u het niet neemt. Het is er hier voor u en de uitnodiging is voor elk die wil: Methodisten, Baptisten, Presbyterianen.

     Pinksteren is geen organisatie. Ik weet dat zij het proberen te organiseren, maar je kunt het niet. Pinksteren is een ervaring die gaat naar Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Katholieken, voor ieder die wil komen. Zwart, wit, geel, bruin, wie hij ook maar is. Het is Gods medicijn. Het is Zijn balsem voor de zonde. Er is een balsem in Gilead. Op een dag zal ons gevraagd worden waarom we het niet namen.

32 Nu, soms in het nemen van het medicijn... Soms is het medicijn niet... Het is goed. De Bijbel zegt het. "Een vrolijk hart doet goed zoals medicijn." Let op, maar soms hebben medicijnen niet altijd dezelfde uitwerking op de persoon, en moet je daarmee een risico nemen.

     Ik was verbaasd hier in Afrika, als er een dokter in de buurt mocht zijn, hoe God zorg draagt voor Zijn volk. Een inboorling vertelde me dat wanneer zij een zweer krijgen die niet wil genezen, ze onder een oude wilde sinaasappelboom zullen gaan, en een sinaasappel nemen die bedekt is met schimmel en ze wrijven die schimmel in die zweer – penicilline. Zij wisten dat honderden jaren geleden al, en wij vonden het pas uit. Dan denken wij dat zij dom zijn.

     God draagt zorg voor de Zijnen. Als we meer tijd zouden doorbrengen met bidden, zouden er meer dingen gebeuren.

33 Nu, we bemerken dat we soms een patiënt penicilline kunnen geven tegen longontsteking en het zal de kiem doden. Soms geven we het aan een ander en de patiënt gaat dood. Je kunt er niet zo erg zeker van zijn.

     Ik sprak eens een keer en maakte een opmerking dat medicijnen niet genezen. Medicijnen bevorderen alleen de natuur; toen ik door de Mayo's werd ondervraagd. Dat is wat zij mij vertelden. Snijdt je hand maar eens. Medicijnen genezen je hand niet. Je doet er medicijn op om het schoon te houden terwijl God het geneest. God bouwt weefsel. Medicijnen bouwen geen weefsel. Als ik mijn arm breek en zeg: "Dokter, u bent een genezer. Genees mijn arm."

     Hij zal zeggen: "Meneer Branham, u heeft verstandelijke genezing nodig." Dat is juist. De dokter kan mijn arm zetten. Dat is wat hij doet. Hij onderzoekt de arm om hem te zetten, maar God moet het genezen. Juist. Want Hij zorgt dat de calcium geleverd wordt en het leven dat het been samen verbindt. God geneest het. Psalm 103:3 zegt: "Ik ben de Here die àl uw ziekten geneest." Dat is juist. God – God heelt iedere...

34 Men heeft nooit medicijnen gehad die genezen. Ieder medicijn dat een snee in mijn hand zal genezen, zal een snee in mijn jas genezen, zoals ik dikwijls zei. U zegt: "Medicijnen waren niet voor uw jas gemaakt. Het was gemaakt voor uw hand." Laat mij in mijn hand snijden en dan hier onmiddellijk sterven. U naait mijn hand dicht en neemt me naar het lijkenhuis, en balsemt mijn lichaam met een vloeistof, zodat het voor vijftig jaar normaal zal lijken, en geef me iedere dag een penicilline-injectie, en doe er zalf op; en na vijftig jaar vanaf nu, als mijn lichaam daar nog steeds was, zal de snee daar ook zijn, want het zal mijn lichaam niet genezen. U zegt: "Het leven is eruit gegaan." Wat geneest u dan; medicijn of leven? Leven. Vertel me wat leven is, en ik vertel u wie God is. God is leven, eeuwig leven, om dit leven te helpen.

     Iemand zegt dan: "Hoe zit het dan met penicilline? Als men penicilline in je spoot?"

     Ik zei: "Wel, penicilline is precies als rattengif. Je hebt een huis vol ratten die gaten in het huis vreten. Je zet wat rattengif uit en het doodt de ratten. Het zal de gaten niet dichtmaken. Penicilline doodt de kiemen, maar God moet de cellen helen die erdoor beschadigd zijn. Dus God is de Genezer." Dat is juist.

35 Sommige medicijnen zullen werken bij sommige mensen, terwijl het een ander zal doden. Je kunt er niet al te zeker over zijn, maar ik wil één ding zeggen. Gods balsem voor de zonde heelt iedereen. Wie ook maar wil, of hij... wat voor natuur het ook is, het geeft niet wie het is, Gods balsem is het middel tegen de zonde, het dubbele geneesmiddel. Ik houd van dat oude lied die we vroeger zongen: "'t Is voor zonde een dubbel geneesmiddel." Ik houd daarvan.

     Nu, Gods balsem, er is geen... U hoeft zich daar geen zorgen over te maken; dat zal voor zichzelf zorgen. Ik heb me dikwijls verbaasd, en ik heb vele fijne doktervrienden, en zij bestuderen de medische tijdschriften, enzovoort en soms krijg ik er een voor studie. Ik houd ervan te bedenken hoe God handelt in de medische wetenschap.

36 Weet u hoe ze medicijnen ontdekken? Wel, de wetenschap doet verschillende chemicaliën tezamen en probeert het uit en na een tijdje hebben ze een recept opgebouwd, en dat recept injecteren zij in een cavia. Als de cavia het overleeft, proberen zij een...?... gaan ze kijken hoe het op u werkt. Zij proberen het op een cavia, en als het op de cavia goed uitwerkt, dan proberen ze het op een mens. Maar niet alle mensen zijn gelijk aan cavia's. Daarom zal het sommigen doden, anderen maakt het gezond.

     Ik heb gehoord wat zij in het tijdschrift zeiden, dat hartziekten doodsoorzaak nummer één zijn in de natie. Niet om te verschillen, niet om het oneens te zijn met deze trouwe mannen, maar dit zeg ik. Ik verschil hier in zoverre mee, dat hartkwalen niet de doodsoorzaak nummer één zijn. Zonde is de doodsoorzaak nummer één – de zonde. Dat doodt ziel èn lichaam; de zonde; doodsoorzaak nummer één.

37 U hebt wel de oude uitdrukking gehoord: "Ik kan gewoon niet ophouden met zondigen. Niemand kan ermee ophouden. Ik moet wel roken. Ik moet wel nu en dan een slok nemen. Ik moet deze dingen wel doen." Weet u waarom? Omdat zij Gods recept niet nemen, Zijn inenting ervoor. Gods balsem om je mee in te enten. Dat is juist.

     Zij zijn er bang voor. Zij zijn bang dat zij iets ongewoons zullen doen, bang dat zij uit de normale routine gaan, bang dat de kerk niet goed zal vinden wat zij doen, bang dat de buren het oneens zijn. Wat maakt u zich zorgen over uw buren zolang God het ermee eens is? Zolang uw ervaring samenstemt met Gods Woord, wat dan nog? Blijf daarbij.

38 O, het is de nieuwe geboorte. Zij zijn daar bang voor. De nieuwe geboorte is als iedere andere geboorte. Het is een knoeiboel. Het maakt me niet wat voor soort geboorte het is, het is een knoeiboel. Of het in een varkenshok is, of het op een boerenerf is, of in een roze versierde ziekenhuiskamer, het is een knoeiboel. Dus is de nieuwe geboorte een knoeiboel. Het zal maken dat je dingen doet die je dacht nooit te zullen doen, maar uit die knoeiboel komt leven. Halleluja! Dat is het. Uit een knoeiboel komt leven. Leven komt voort uit een knoeiboel. Leven komt uit dood.

     Tenzij een tarwekorrel in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar zolang als het sterft en rot, dan komt uit die verrotte knoeiboel leven voort. Tenzij mannen of vrouwen bereid zijn om aan zichzelf te sterven, te sterven aan hun geloofsbelijdenissen, te sterven aan hun eigen ideeën, en het uit die rotte knoeiboel een nieuwe geboorte voortbrengt van heerlijkheid en juichen en God prijzen, wat hem anders doet handelen, wat zijn natuur verandert, zijn leven verandert, zijn motieven verandert en zijn doel verandert...

39 Maar zij zijn er bang voor, bang (de vrouwen) dat het huilen de make-up op hun gezicht zal ruïneren. De mannen zijn bang dat het de smaak van hun sigaar zal bederven. Zie? Zij zijn er bang voor. Zij willen het niet, bang dat iemand hen heilige roller of fanatiekeling zal noemen. Als zij de Meester van het huis Beëlzebub noemen, hoeveel temeer zullen ze Zijn discipelen zo noemen? Zeker. Als ze mij dat níet zouden noemen, zou ik neerknielen en bidden en zeggen: "Here, wat is er met mij aan de hand?" De wereld kent de zijnen, maar u bent met een prijs gekocht. U bent een ander volk, een heilig volk, een koninklijk priesterschap, een heilige natie; u bent een koninkrijk.

40 Enige tijd geleden ging ik met mijn vrouw naar de kruidenierswinkel en we werden verrast. Wij hadden het zo'n lange tijd niet gezien. Verontschuldig mij, zusters. Er was daar een dame met een jurk aan! We hadden het zo lang niet gezien. Ik zei: "Weet je wat? Als ik een fototoestel had gehad, zou ik haar op de foto hebben genomen. Eigenlijk moest ik haar de hand schudden."

     En ze zei: "Billy, ik wil je iets vragen. Sommigen van deze vrouwen zingen in koren. Zij gaan naar de kerk en zij zeggen dat het goed is."

     Ik zei: "Maar de Bijbel zei dat de vrouw die een kledingstuk aandoet dat aan een man behoort een gruwel is in Gods ogen." Dat is precies wat Hij zei.

     Ze zei: "Wel, waarom doen wij dat en geloven wij dat, wij Pinkstermensen?"

     Ik zei: "Omdat wij niet van hun ras zijn. Wij zijn niet in hun koninkrijk. We zijn een ander Koninkrijk."

     "O," zei ze, "we zijn toch Amerikanen, nietwaar?"

     Ik zei: "Nee." Ik zei: "We leven in Amerika. Dat is waar, maar we zijn geboren."

41 Toen ik naar Finland ging, gingen de broeders allemaal een sauna nemen, een van de Finse baden. Ik voelde me een beetje vreemd. Ik deed het niet. Dr. Manninen zei: "Kom, broeder Branham." Er was geen zeep in die tijd na de oorlog...

     Ik zei: "Dank u. Ik... ik geloof niet dat ik het doe. Ik weet niet waarom." Broeder Jack lachte, omdat hij dáár was. Wel, de broeders gingen er allemaal heen en gingen een kamer in, en ik wist niet waarom ik ook niet wilde, maar ik ging buiten zitten. Hier komt een kleine blonde vrouw langs met een grote stapel handdoeken; ging precies in die kamer waar deze ontklede mannen waren. Ik zei: "Hé, daar niet heen... Stop."

     Ze keek om en zwaaide naar mij en wandelde erin. Daar kwamen ongeveer een dozijn meer, namen deze mannen mee, en gaven hen een bad. Nadat het voorbij was, zei ik: "Dr. Manninen, dat is niet goed."

     Hij zei: "Niet anders dan jullie Amerikaanse verpleegsters doen. Zij zijn van kleins af aan opgeleid tot wasvrouw."

     Ik zei: "Hoe dan ook, het is niet goed. Het is niet goed. God gaf kleding aan de mensen en zonderde hen daar vanaf. Het is niet juist."

42 Als we naar Duitsland gaan vinden we mensen met een Duitse geest. In Finland vinden we mensen met een Finse geest. Tot mijn verbazing was in de San Angelo te Rome, hoe laag het daar ook is, een bordje voor de Amerikaanse vrouwen om alstublieft kleding aan te trekken uit respect voor de doden.

     Vroeger gaven de Fransen de toon aan in de mode; nu doen wij dat. Zij komen hierheen om uit te vinden hoe deze vrouwen gekleed gaan. Zij zijn hen ver voor. O, het is een schande. Het is een schandelijk gedrag. Het is niet omdat het Woord niet wordt gepredikt. God heeft iemand die geen compromis met de zonde sluit. Er zijn doktoren, en er is balsem. Als u de Heilige Geest ontvangt, kleedt u zich anders, handelt u anders, bent u anders, leeft u anders. Omdat u het recept weigerde, dat is alles. U weigerde het geneesmiddel, bang voor de nieuwe geboorte.

43 Mijn vrouw zei: "Wel, bij wat voor soort koninkrijk horen wij?" Ik zei: "Iedere man in zijn eigen domein, in zijn koninkrijk, handelt op die wijze. De mensen daar vandaan, de Duitsers handelen als Duitsers. Zwitsers handelen als Zwitsers. Fransen handelen als Fransen, en Amerikanen handelen als Amerikanen."

     "Wel," zei ze, "zijn wij geen Amerikanen?"

     Ik zei: "In beginsel, ja. We leven hier, maar wanneer we geboren zijn van boven, dan hebben we een Geest die van een heilige plaats komt, waar de mensen heilig zijn en een heilige God, een heilige Redder hebben; en u bent een koninklijk priesterschap, een heilig volk. U ben gekocht met een prijs. U weet zeker dat u een... u bent een vreemdeling."

     Ik wilde dat ik dit oude lied kon zingen:

Wij zijn hier pelgrims en vreemdelingen,
Wij zoeken een toekomstige stad,
De reddingsboot komt spoedig,
Om haar juwelen thuis te vergaderen.

     O, ik houd daarvan. Pelgrims: Abraham, Izaäk en Jakob zochten een toekomstige stad, belijdende dat zij pelgrims en vreemdelingen waren, maar zij keken uit naar een stad wier Bouwer en Maker God is. Zij hebben geproefd van het hemelse, en een man die geboren is uit de Heilige Geest is niet meer van deze wereld. Hij zoekt een stad en een Koninkrijk waar heiligheid regeert, waar God leeft, hij zoekt een toekomstige stad.

44 Bang voor de nieuwe geboorte. Het maakt je alleen een ander persoon. Als u geen ander persoon bent, dan bent u niet bekeerd. U mag tot een denominatie bekeerd zijn. U mag overtuigd zijn tot een andere atmosfeer of zoiets, maar wanneer u bekeerd bent tot God, dan leeft u heilig.

     Ik geloof in heiligheid. Ik kan het door de Bijbel aan u bewijzen, en het maakt me niet uit wat u doet; u kunt God geen gave offeren zonder heilige handen, Hij zal het niet aannemen.

     De gaven in het Oude Testament moesten geheiligd worden op het altaar. Voordat de priesters konden gaan offeren moesten zij gezalfd en geheiligd zijn, of de gave werd geweigerd. God zal de gave uit onheilige handen niet accepteren. Dat is juist. Het moest door heilige handen komen anders wilde Hij het niet aannemen.

     Bang voor de nieuwe geboorte. Waardoor komt dat? Omdat het min of meer een smeerboel voor hen is, maar het brengt nieuw leven voort. Ik ben er zo blij om.

45 U weet dat er een tijd was dat er op aarde geen antistof tegen pokken was. Velen stierven aan pokken, omdat er geen antistof was. Difterie, geen antistof, maar nu kun je er tegen worden ingeënt. Wanneer er een epidemie in een stad uitbreekt, ga je vlug een pokkenvaccinatie of een inenting tegen difterie halen. Zij hebben antistof. Ik ben daar dankbaar voor. Ik ben er blij om. Ik ben blij dat we het hebben. En voor het Salk-vaccin voor kleine kinderen dank ik de Here. Bid dat Hij ons meer en meer wil geven.

     Ik geloof dat als we vuriger worden voor God, er hier dingen voor ons zijn. We zijn uit de aarde gemaakt, weet je. Als we alleen maar vuriger worden voor Hem, en tot Hem bidden, en onze slechtheid en dergelijke opgeven, zullen al deze dingen gevonden worden. Dat is juist, maar voor diegenen die geloven heeft Hij een geneesmiddel dat daar bovenuit steekt. Zeker heeft Hij dat. Nu, het is allemaal voor u klaargemaakt.

46 Er was een tijd dat er geen antistof was en dat vele mensen stierven aan hun ziekten. Maar nu kun je worden ingeënt. Er was een tijd dat Gods balsem niet perfect was, omdat het uit de aderen van dieren werd gehaald, en het alleen de zonde bedekte. Het scheidde het niet, maar er is nu geen verontschuldiging. Op een dag maakte God een antistof.

     Ik ga iets zeggen. Hij beproefde het evenmin op een cavia. Hij gaf het aan Zijn zoon. Hij injecteerde Hem aan de Jordaan toen de Heilige Geest op Hem neerkwam. Iedere jongen – ieder oog lette op Hem toen Hij leefde. Hij leefde het leven van God. Hij leek op God. Hij handelde zoals God. Hij leefde zoals God. Hij bad zoals God. Hij genas zoals God. Hij wekte de doden op zoals God. Hij was God. God was... Hij was ingeënt tegen de dingen van de wereld, en zij letten op Hem. [Leeg gedeelte op de band – Vert] In het uur van Zijn dood werkte de inenting.

47 Terwijl zij wisten dat Hij die Profeet was, en een Romeinse soldaat een vod om zijn hoofd deed en zijn ogen afsloot en een stok nam en Hem op het hoofd sloeg en zei: "Nu, als u een profeet bent, vertel ons wie u sloeg en we zullen u geloven." De inenting werkte.

     Hij stoorde Zich niet aan de duivel. "Ik doe wat de Vader Mij toont. Ik doe alleen wat de Vader Mij toont om te doen." Het bewees dat de inenting werkte.

     Toen de mensen zich uitstrekten om zijn gelaat te pakken, en handenvol haar uit zijn baard trokken, gevangen, de grote dronkelui in Zijn gelaat spogen, werkte de inenting. Toen Zijn eigen kinderen schreeuwden om Zijn bloed, werkte de inenting. Wat zei Hij? "Vader, vergeef het hun. Zij weten niet wat zij doen."

     Toen men Hem sarde, deed Hij geen kwaad terug. De inenting werkte. De hele hel keek toe of dat zou werken. Hij maakte een weg voor u en mij, gaf een voorbeeld.

48 Toen Hij aan het kruis stierf, werkte de inenting. Op Paasmorgen (Halleluja), bewees het dat het zo was. De inenting... Dood kon het niet houden. Leven en dood kunnen niet bestaan op dezelfde plaats. Hij stond op de derde dag op. De inenting werkte, en toen Hij opsteeg in den hoge, begonnen de mensen te verlangen. Zij wilden de inenting, want tenslotte zou er... hadden zij een serum gekregen. Er was een serum door God gegeven dat de doden zal doen opstaan uit het graf, en zij wilden de inenting.

     Toen ik er voor het eerst van hoorde, wilde ik het ook. Ik ben zo blij dat wij er nog steeds genoeg van hebben – van de inenting tegen de zonde. En als al... Er werden honderdtwintig patiënten hersteld, want zij zagen dat het in verzoeking zou werken. "Ik zou tot Mijn Vader kunnen spreken, en Hij zou Mij meteen twintig legioenen engelen zenden." Hij zou het kunnen hebben gedaan, maar u weet, zoals ik hier op een keer tot u predikte: "Het Lam en de Duif." U herinnert het zich. Alleen de duif had... Hij leidde het lam. Het lam kan zichzelf niet leiden. De duif leidt hem en het lam heeft één ding. Dat is wol, maar hij verbeurde dat gewillig, het enige wat Hij had.

49 Men zegt... Vele keren zeggen vrouwen tot mij: "Broeder Branham, dat is mijn... dat is mijn Amerikaans voorrecht dat ik me kleed op de wijze zoals ik me wìl kleden."

     Goed. Men zegt: "Als ik een sociaal drankje wil nemen, wat zij daar verkopen en het is niet tegen de wet. Dat is mijn Amerikaans voorrecht." Dat is juist, maar als Christen verbeurt u uw Amerikaanse rechten, als u een lam bent. Als u een geit bent, zult u het niet doen, maar als u een lam bent verbeurt u uw rechten omdat u van een ander Koninkrijk bent. De duif leidt u.

     Zij zagen dat het in het uur van verzoeking werkte. Het werkt in het uur van de dood, en toen Hij drie dagen en nachten in het graf was, werkte de inenting. Op Paasmorgen rolde een engel de steen weg, en de Zoon van God stond op en Hij steeg op naar omhoog.

50 Hij zei: "Nu, als u allen wilt worden ingeënt, ga heen omhoog en wacht in de stad Jeruzalem. Ik zal het serum rechtstreeks terugsturen vanuit het hoofdkwartier." O, ik ben zo blij. O, die grote inenting; wat zou u ervoor geven als een dokterspraktijk het had? Als je erheen zou gaan en zeggen: "Dokter, geef me deze injectie, en daarna leef ik een alledaags leven en sterf en dat alles." Het eerste wat u weet, is dat u op een morgen opnieuw zult opstaan voor een nieuw leven en nooit meer met dit zult sterven. "Geef me een injectie, dokter." Zou het niet wat geld waard zijn? Maar het is vanavond gratis. Je hoeft het niet te kopen. Er is reeds voor betaald. Er is balsem in Gilead. Neem me niet kwalijk, ik raak buiten mijzelf als ik daaraan denk.

51 Toen deze mensen werden ingeënt handelden zij raar. Gewoonlijk doet men dat wanneer er iets wezenlijks gebeurt. Men doet raar wanneer men dit spuitje neemt. Het vreemde daarvan was dat zij allen dronken werden, zo leek het, of men dacht dat zij dronken waren. Zij dansten en handelden als een stel dronken mensen, en de mensen die niet geïnjecteerd waren zeiden: "Deze mensen zijn vol van nieuwe wijn."

     Mannen en vrouwen, luister, mijn Katholieke vrienden. De maagd Maria was daar, en als de maagd Maria, de moeder van onze Here en Redder Jezus Christus, naar Pinksteren moest gaan en zo vol worden van de inenting van Gods Geest, dat zij als een dronken vrouw handelde, hoe wilt u met minder toe dan dat? Denk daar over na. Hoe gaat u het halen? Het maakt niet uit tot welke kerk u behoort. Zij behoorde ook tot een heilige kerk, maar ze moest geïnjecteerd worden. Dat is het enige wat zal doen opstaan. Er moet leven in komen. Zij werd ingeënt.

     Nu, toen zij deze inenting kregen gingen zij de straat op en begonnen werkelijk vreemd te doen – te dansen, te schreeuwen, rond te rennen. Ongetwijfeld lachten de mensen en zeiden ze: "Het lijkt alsof ze een aanval hebben." Maar zij waren gebrandmerkt.

52 Ik herinner me dat ik vroeger op de boerderij vee dreef. Daar in Colorado hadden we een kudde. De Hereford Association begraasde de Troublesome River Valley. Ieder voorjaar moesten we deze kalveren brandmerken. En als we de kalveren gingen brandmerken, waren ze soms tevoren een behoorlijk goed aan de maatse koe... Eenjarig voor hij werd gebrand. Misschien moesten we hem neergooien, dit hete brandende ijzer nemen en op hem plakken. De huid zou verbranden, en o my. Als je hem losliet, sloeg hij op hol; maar broeder, hij was van jou. Hij was gebrandmerkt. Het deed een klein beetje pijn, maar we wisten daarna waar hij toe behoorde. Het mag uw trots bezeren en een beetje van uw kerkelijke huid afbranden, maar u weet waar u van dan af aan toebehoort. Inenting, zeker...

     Zij waren ingeënt. Zij deden iets. Zij begonnen te spreken met andere tongen. Deze mannen zeiden: "Nu, wat betekent dit alles? Wel, we horen hen spreken. Zij zijn allen Galileeërs en waarom horen we hen spreken in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Dat moeten de wonderbare werken van God zijn."

53 En dan was daar een kleine kerel die op een boomstronk ging staan en tegen hen begon te prediken. Zij hadden genoeg van... Zij zeiden: "Kunnen wij deze inenting krijgen? We willen het graag krijgen. Wat kunnen we doen om ingeënt te worden?"

     Nu, het nieuwe serum was net uitgestort, zij hadden genoeg balsem, en zij hadden daar een dokter. Zijn naam was dokter Simon Petrus. Dat behoorde dat enigen van u geestelijken zich eigenlijk erg goed zouden moeten voelen. Simon Petrus sprak aangaande het serum. Zij zeiden: "Wat kunnen we doen om ingeënt te worden?"

     Hij zei: "Ik schrijf u een recept voor." Hij zei: "Bekeert u, ieder van u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult ingeënt worden." Dat is juist. Hij zei: "Bovendien zal ik dit tot een levenslang recept maken. Met dit recept kan niet meer gerommeld worden. Laat niemand anders proberen om er nog zo een te schrijven. Bewaar dit recept, omdat het voor u is en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn, zovelen als de Here onze God er zal roepen." Ditzelfde recept is goed voor hen. Dit is de inenting.

54 Als een dokter een recept gaat schrijven, een echte goede dokter, weet hij precies hoeveel van bepaalde zaken er in moeten, want het één kan het ander verstoren. Als dat niet gebeurt, als je er iets meer in doet, of iets eraan toevoegt, of er iets vanaf neemt, zal je je patiënt doden. Sommige kwakzalvers voegen iets toe of nemen er iets vanaf, wat de patiënt zou kunnen doden.

     Dat is er aan de hand met onze kerkbeweging vandaag. Daarom hebben we zoveel oude dode kerken gekregen. Zij hebben geprobeerd te knoeien met dit recept. Het is Gods recept. Er is een balsem in Gilead, en er is een Geneesheer daar. Knoei niet met dit recept.

     Men schudt iemands hand en neemt hem op in de gemeenschap. Dat neemt de bekering niet weg. Beslist niet. Men besprenkelt iemand met zout geschud water, dat neemt niet de plaats van de waterdoop in. Houdt op met knoeien met het recept. Daar is balsem in Gilead. Er is een Geneesheer daar.

55 Nu, waar wacht u op? Waarom gaat u het recept veranderen? De Dokter is hier, de Heilige Geest. Hij was Degene die het recept schreef. Zij gebruikten het door het hele Testament heen, gedurende driehonderd jaar of meer, tot het Nicéa Concilie. Toen begonnen zij er mannen bij te halen, die zich ermee begonnen te bemoeien, en die begonnen te besprenkelen en te gieten, allerlei andere vormen en dergelijke; maar ga terug naar het originele recept. Daar is het recept. De reden waarom mensen zo vol zonde zijn is omdat zij Gods recept niet nemen. Zij sluiten zich aan bij een kerk in plaats van erin geboren te worden. Ze proberen iets anders te nemen naast Handelingen 2:38. Dat is Gods recept.

     Is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar? Ja, er is balsem in Gilead. Ja, er zijn geneesheren. Velen. Zeker. Ze vertellen u de waarheid erover. "Dan waarom is de dochter van Mijn volk, de dochter, de kleine gemeente in deze dag..." De profetie gaat tot deze tijd. "Waarom is de dochter van Mijn volk dan, de dochter van Mijn volk dat er destijds was in het begin, die hetzelfde recept gebruikte, waarom is de dochter van Mijn volk nog steeds ziek? Waarom? Is er niemand om u de waarheid te vertellen? Zeker. Is er geen balsem hier, nog altijd de Heilige Geest?" Er zitten vanavond honderden, precies hier, die kunnen bewijzen dat de Heilige Geest juist is. Dat is zeker.

56 Dan, broeder, als u nog niet bent ingeënt tegen de zonde, neem Gods recept; er is balsem in Gilead, en er is een Geneesheer. Er is beneden een basin met water en hier een altaar.

     Laat ons onze hoofden buigen.

     Here, vanouds af bent U God. U bent God en verandert niet. Als u ooit een recept schrijft, U, grote Heelmeester, kan het niet veranderd worden. We herinneren ons het recept dat U schreef en zei: "Gaat heen in heel de wereld, en predikt het Evangelie aan ieder schepsel. Wie gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. En deze tekenen zullen hen volgen die geloven: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken, slangen zullen zij opnemen en dodelijke dingen drinken en het zal hen niet schaden. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij genezen." Uw laatste woorden tot Uw gemeente...

     Onmiddellijk daarna sprak U tot de apostel Petrus, in de gedaante van de Heilige Geest, toen het net voor het eerst werd uitgegoten. Ik noemde hem vanavond een dokter, Here, alleen maar om het duidelijk te maken. Het was de Heilige Geest, de inspiratie, de kennis dat de Heilige Geest de formule geschreven heeft, en we danken U hiervoor.

57 Er zijn hier misschien mensen in ons gehoor die deze formule nooit hebben aanvaard. Zij mogen tot een kerk behoren of zoiets, maar wat betreft het ontvangen van de Heilige Geest en ingeënt te worden, een Geest erin die hun oude natuur eruit neemt, en de nieuwe natuur erin doet, dat hebben zij nog nooit gedaan. Ik bid U, Vader, dat zij het vanavond zullen ontvangen, dat de zondaren tot U willen komen en U ontvangen zullen als hun persoonlijke Redder, gevuld worden met de Heilige Geest. Sta het toe, Here, dat van dezen, die in het water gaan, er vanavond niet één van hen in het water gaat zonder eruit te komen met de doop van de Heilige Geest.

58 Moge dit een avond ter gedachtenis zijn, welke een lange tijd herdacht zal worden, door Uw tegenwoordigheid en dat U, de grote Dokter, ieder ding hier bevestigt dat U beloofde, leven gevend aan diegenen die stervende zijn, genezing van ziekten aan diegenen die onze geliefde medische dokters niet kunnen aanroeren: hart, kanker, blindheid, doofheid, stomheid, verlamdheid. Iets wat U tot nog toe niet in hun harten of in hun verstand hebt geplaatst, om dat te kunnen wegnemen. Misschien is er niets dan alleen het Bloed overgebleven. Maar we weten, Here, dat die Injectie alles geneest. We danken U hiervoor, Vader. We bidden dat U de eer uit de dienst verkrijgt. We vragen het in Jezus Christus' Naam. Amen.

59

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht,
Op het hout van Calvarie.

     Reinigt het ouderwetse Evangelie u nu niet? Voelt u zich schoon? Laten wij eerbiedig onze hoofden buigen. Nu, laat ons het nu langzaam en zachtjes zingen met aanbidding in onze harten tot God.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht,
Op het hout van Calvarie.

60 Laten we het neuriën. [Broeder Branham neuriet – Vert] Met onze hoofden gebogen vraag ik mij af, terwijl de muziek zachtjes doorspeelt, als de meisjes willen... Zullen er in de Goddelijke tegenwoordigheid enige zondaars zijn die willen zeggen: "Ik wil Hem liefhebben, broeder Branham. Ik wil het werkelijk. Ik heb het altijd gewild. Ik wenste dat ik vanavond de moed had om Hem als mijn persoonlijke Redder te ontvangen." Wilt u nu uw hoofd omhoog heffen, of hand liever gezegd, terwijl niemand kijkt? Helemaal boven op het balkon, daar achterin. Ik geloof dat ik enige gekleurde mensen achterin zie, daarboven. Steekt uw handen nu op. God zegene u. God zegene u.

     "Hum." God zegene u. Ik zie uw hand. God zegene u. "Hum." "O, broeder Branham, als ik nu zeker kon zijn dat Jezus hier is. Ik geloof dat u de waarheid vertelde. Ik geloof dat Hij dat zei. 'De werken die Ik doe zult gij ook doen.' En u vertelt ons dat we aan het eind van de weg zijn."

61 Achter in de vleugel aan mijn rechterkant, steek uw hand omhoog. Dat... God zegene u. God zegene u. Goed. Daar achterin. Dat is goed. "Ik geloof, broeder Branham, dat het de waarheid is, maar tot nog toe heb ik nooit iets ontvangen waarvan ik onmiskenbaar zou kunnen zeggen dat het bovennatuurlijk was. Ik heb grote boodschappen uit de Bijbel gehoord, maar ik zag nooit de Heilige Geest iets komen doen. En vooral toen u vanavond sprak dat dat de Messias was. En Hij toonde een Messiaans teken en u zei dat Hij het aan deze generatie heeft getoond; en Hij beloofde dat Hij het zou doen precies zoals het was in de dagen voor de verbranding van de aarde in Sodom, dat Hij hetzelfde teken zou tonen, dat Hij door menselijk vlees zou werken en precies hetzelfde zou doen vlak vóór het verbranden van de aarde."

     "Als ik Hem iets zou kunnen zien doen waar ik mijn hand op kon leggen om te weten dat Christus precies hier is, zou ik Hem als mijn persoonlijke Redder aanvaarden." Is hier een ander die zijn hand niet heeft opgestoken? Steek uw hand op. Ik kan niet goed daar hoog op het balkon kijken. Het lijkt... Ja, ik zie de handen, de gekleurde mensen. God zegene u daar boven. Ja. Beneden op de begane grond hier overal... Staande op de galerijen daarachter, achter in de... Rondom achter in de vleugels ergens, overal... God zegene u hier, broeder. God zegene u. God zegene je, kleine man. Zegene je.

62 Onze hemelse Vader, nu de tijd gekomen is dat ik over U gesproken heb, vertellend dat U de grote Geneesheer bent, en U hebt de inentingskracht om dingen te doen; dat U niet dood bent... Dat U waarlijk stierf, maar op de derde dag weer opstond, en U voor altijd leeft...

     En U beveelt of draagt Uw gemeente op, om heel de wereld in te gaan en het Evangelie te prediken aan ieder schepsel die zal geloven; en hij die geloofd heeft en gedoopt is zal gered worden. En U zei: "De werken die Ik doe zult gij ook doen." En de wijze waarop U Uzelf bekend hebt gemaakt aan de Joden en aan de Samaritanen...

63 Nu, Here, de heidenkerk heeft tweeduizend jaar van theologie gehad. Zij hebben het nooit gezien tot dit tijdperk. De profeet zei: "Het zal licht zijn in de avondtijd." We weten, aardrijkskundig, dat de zon opgaat in het oosten en ondergaat in het westen. Dezelfde zon die in het oosten opgaat is dezelfde zon die in het westen ondergaat.

     De profeet zei: "Er zal een dag zijn die dag noch nacht zal zijn, een mistige dag. Juist genoeg licht om lid te worden van de kerk en een paar dergelijke dingen; maar in de avondtijd zullen de avondlichten schijnen."

     U stond op bij de oosterse mensen, bij de Joden, de Samaritanen, en liet dat licht op hen schijnen. Nu hebben we deze lange tweeduizend jaren gehad, de dag van nare oorlogen en moeiten, maar de avondlichten zijn begonnen te schijnen: dezelfde Zoon van God, met Zijn zelfde kracht, Zijn zelfde tekenen tonend, precies terwijl de zon ondergaat aan de westelijke horizon. We kunnen niet verdergaan, Here. We zijn aan de westkust. Het zal opnieuw terug zijn in het oosten. Here, schijn vanavond op ons. Toon ons Uw tegenwoordigheid als het U behaagt.

64 Ik vraag U of U wilt toestaan dat de Boodschapper van het Verbond die Abraham ontmoette, net voor de verbranding van Sodom, toen Hij Zijn rug naar de tent had toegekeerd... En de Geest die in Hem was, Die Abraham herkende als de Almachtige God, de grote El – Elah – Elohim, de in Zichzelf bestaande, gemanifesteerd in een lichaam van vlees, die het kalf van een koe at... Hij at boter en melk en korenbrood, en verdween regelrecht uit het gezicht van Abraham: Elohim.

     Toen Hij gemanifesteerd werd in vlees door een maagdelijke geboorte, beloofde Hij dat in de laatste dagen dit teken zou plaatsvinden, vlak voor Zijn terugkeer naar de heidenen. Hier zijn we, Here. U hield Uw Woord. Ik heb deze mensen verteld dat zij zijn – dat zij waren gered toen Jezus voor hen stierf. Zij waren genezen toen Jezus voor hen stierf. Bevestig Uw Woord.

65 Als U het vanavond wilt doen, Here, zullen de mensen beseffen dat U hier bent. U zou hen niet kunnen genezen, omdat U het reeds gedaan hebt. Het blijft hun geloof om het te manifesteren. Wilt U vanavond komen, Here, en Uw tegenwoordigheid bewijzen, als wij, Uw nederige dienstknecht, genade hebben gevonden in Uw ogen?

     Als U mij wilt zalven, Uw dienstknecht, Here, zult U ook Uw gehoor moeten zalven, omdat het door beiden moet gaan. Want we realiseren dat toen U hier op aarde was, toen U naar Uw eigen volk ging, dan staat er: "En Hij kon geen machtige werken doen wegens hun ongeloof." Zo is het vanavond.

     Hier, Vader, wij dragen onszelf aan U op, en wachten nederig dat U Uw genade en liefde aan ons wilt manifesteren. Dan zullen we de zondaars vragen naar voren te komen om het recept te ontvangen. In Jezus' Naam vragen wij het. Amen.

66 Voor God, de heilige engelen, wil ik zeggen dat ik voorwaarts wil gaan in de Geest om de vijand uit te dagen die ongezien onder ons is, wat ziekten en kwalen zijn. Het zijn duivels zoals kanker. Kanker is het medische woord, denk ik, "krab" weet u, het zeedier, met poten, maar hij heeft leven. Een kanker is een cel, een wilde cel, zoals ik het begrijp – ik ben geen dokter – maar een vermenigvuldiging van cellen. Zo bent u een vermenigvuldiging van cellen. Uw leven komt door het heilig huwelijk door de wil van God, maar waar komt deze kanker vandaan om uw leven te nemen? Hij is een duivel.

67 Jezus zei: "Toen de dove en stomme geest was uitgevaren van de man (een dove en stomme geest), kon hij spreken." Zie? Geest. Deze arme broeder mag naar een goede dokter zijn gegaan en hij heeft hem onderzocht. Hij zei: "Ja meneer. Ik heb het gevonden. U heeft een dode zenuw in uw oor en dat is wat u doof maakt." Nu, waarom waren er niet overal dode zenuwen? Zie? Het was alsof een ongeziene macht hem gegrepen had. Iets waar de dokter aan kan werken. Hij kan zien met zijn handen. Hij heeft twee zintuigen waarmee hij werkt. Dat is wat hij met zijn ogen kan zien, wat hij met zijn handen kan voelen. Zien, tasten, voelen, ruiken en horen, zijn de vijf zintuigen van het lichaam.

     Nu, als hij het kon zien, als hij eraan kon werken, maar zie dit ding heeft die zenuw gedood, wat hij niet kan zien. Zoals een doorzichtige band of zoiets. Nu, het is een dove geest. Neem dat eruit, dan zal de natuur zichzelf weer herstellen.

     Precies zoals een korenhalm, welks bloem groeit. Als er een kluit overheen ligt waardoor hij krom groeit en u haalt de kluit weg, dan zal hij weer recht groeien. U moet de oorzaak vinden voor u het geneesmiddel vindt.

68 Als u een dokterspraktijk binnengaat en hem vertelt: "Ik heb maagpijn", en hij geeft u wat asperines en stuurt u naar huis, is hij òf bezig te klungelen met u òf het kan hem niet schelen. Een goede dokter zal op u ingaan. Al zal het u een beetje meer kosten, maar hij zal u onderzoeken totdat hij de oorzaak vindt, en gaat dan aan het werk. Nu, niet als een medische dokter, maar als een dienstknecht van Christus, weet ik de oorzaak. Het is zonde. Wat is zonde? "Broeder Branham, ik zondig niet." Ongeloof is zonde. Hij die niet gelooft is reeds veroordeeld. Ongeloof is de enige zonde die er is. Hij die niet gelooft, is veroordeeld. U...

     Liegen, stelen, overspel bedrijven, dat is geen zonde. Dat zijn de attributen van ongeloof (Dat is juist), attributen van ongeloof. Als u gelooft zult u deze dingen niet doen.

69 Nu, de Heilige Geest beloofde te komen in deze laatste dagen om aan het heidense ras te tonen dat Hij de Messias is. Dat het God boven ons zou zijn in het Vaderschap, God met ons in het Zoonschap, nu God de Heilige Geest in ons. U weet dat. "Een kleine tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij zult Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs in u tot de voleinding." Hoe lang zal het duren? Tot het einde, Hij zal nog steeds in u zijn tot de wereld eindigt. God in u.

     Nu, als de Heilige Geest... Als dit de Heilige Geest is, en deze Engel van God waarvan de wetenschap de foto nam, die in Washington D.C. hangt onder auteursrecht, het enige bovennatuurlijke Wezen dat ooit is gefotografeerd. Ik zeg u in Christus' Naam: Het is nog geen halve meter weg vanwaar ik nu precies sta. Dat is juist. Dat is juist. Dat is de reden dat ik zeg wat ik zeg. Hij is hier.

70 Er is geen persoon in dit gebouw waar ik nu naar kijk die ik ken. Ja, toch. Ik ken deze broeder Daul... Ed Daulton, deze Baptisten predikerbroeder uit Kentucky, die hier precies tegenover zit, en zijn twee zoons die bij hem zitten. Buiten dezen zie ik geen enkele ziel die ik ken.

     Hoevelen hier zijn ziek en hebben Christus nodig voor genezing, lichamelijk, of voor een geliefde, of iets wat u van Christus nodig hebt; en u weet dat ik u niet ken en niet weet wat u wilt? Steek uw hand op. Goed. Heb nu geloof. Dan met uw geloof, geloof God met heel uw hart.

     Nu, wees heel eerbiedig. En dan... Nu, neem de tijd, en wees dan niet nerveus. Als u dat gelooft en op... Ik haal een Schriftgedeelte aan uit het boek van de Hebreeën zodra ik deze aanhaling doe.

71 Jezus van Nazareth, onze Heer en Redder, ging op weg om een klein dood meisje van een priester op te wekken, en daar was een vrouw die een bloedvloeiing had. Zij had geprobeerd om door de geneesheren genezen te worden; en zij hadden moeizaam geprobeerd de vrouw te genezen, maar zij konden het niet. Zij had een bloedvloeiing, misschien de overgang of zoiets. Het stopte niet, en ik kan het kleine, bleke vrouwtje zien. Ze zei in haar hart: "Als ik alleen maar dat kleed van die man kan aanraken, zal ik gezond zijn." Herinnert u zich het verhaal?

     En ze raakte Zijn kleed aan en Hij zei: "Wie raakte Mij aan?"

     En Petrus bestrafte Hem, zeggende: "Iedereen raakt U aan. Waarom zegt U zoiets?"

     Hij zei: "Maar Ik voelde me zwak worden; kracht ging van Mij uit." Kracht.

     Nu, u zegt: "O, ik ben ziek vanavond, broeder Branham. Als Jezus hier was, zou ik Hem precies nu aanraken." Wilt u het doen? Natuurlijk wilt u het. Goed. Ik wil u vertellen dat Hij hier is. Uh-huh. Juist. Zie?

72 Nu, als Hij hier stond met dit pak aan dat Hij mij gaf, als u hier naartoe zou komen lopen en zeggen: "Here Jezus, wilt U mij genezen?" Hij zou zeggen: "Ik heb het reeds gedaan." Gelooft u dat? Dat is waar... "U geschiede naar uw geloof", zei Hij. Zie? Het is reeds voltooid toen Hij stierf op Calvarie, maar Hij kan Zichzelf hier tonen om te laten zien dat Hij levend is en niet dood. Dat beloofde Hij. Dat is onze troost.

     Bent u niet blij in deze donkere uren waarin de wereld of... en niemand weet nu wat te doen, terwijl wij weten waar staan. Wij weten het. Zie? Hij is hier. We geloven Hem. Hier is Hij, en wetenschappelijk is bewezen dat Hij hier is door hun foto's en dergelijke. De kerk in de miljoenen rond de wereld zien Zijn kracht, zien het werken, en daar is...

73 Herinner, er staat iets groots op het punt te gebeuren. Het is nu het uur nog niet. Er zal iets plaats vinden, en u zult het een dezer dagen weten; het duurt nu niet lang meer. Laat het niet te laat zijn. Herinner u, vele keren gaan deze dingen voorbij en u weet het niet. De Katholieke kerk wist niet, toen zij Jeanne d'Arc verbrandden als heks, dat zij een heilige was. Evenmin wisten zij het van Patricius. Zij wisten niet dat Jezus de Zoon van God was totdat Hij dood en begraven was, en weer opstond. Zij beseften toen wat zij gedaan hadden. Wend u niet af van de Heilige Geest, want op een dag zult u beseffen wat u hebt gedaan. Zie? Laat het niet zo zijn.

     Nu, Hij is hier, en de Bijbel zegt, dat als u Hem wilt aanraken... Hebreeën... Elk van de geestelijken hier weet dit. De Bijbel zegt dat Hij precies nu een Hogepriester is, gezeten aan de rechterhand van de Majesteit van God, die kan worden aangeraakt door het gevoel van onze zwakheid. Is dat juist?

74 Zegt Hebreeën 13:8 niet dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? Als Hij dezelfde Hogepriester is zal Hij, als u Hem aanraakt, op dezelfde wijze handelen. Is dat juist? Hetzelfde als wat Hij daar deed toen die vrouw Hem aanraakte. Hij zou hetzelfde doen, omdat Hij beloofd heeft dat Hij het zou doen, overeenkomstig wat Hij daar deed toen Hij tot Abraham sprak. Zie?

     Als u het gelooft met heel uw hart, moge de Heilige Geest komen door een Goddelijke gave, niet iets van mijzelf... Precies zoals deze microfoon. Het is een stom ding totdat... Het zwijgt, wanneer niet iets aan deze kant geluid maakt. Zo ben ik stom, sprakeloos; wanneer niet Iets door mij heen spreekt, ken ik u niet. U raakt Hem aan en wanneer u dat doet, zet u iets in brand wat de Heilige Geest neerzendt.

     Als ik mijzelf kan loslaten en mijzelf kan vernederen om mijn eigen gedachten uit de weg te krijgen, zal uw geloof in God Hem doen omkeren; en Hij zal de Heilige Geest in mij gebruiken om hetzelfde te doen als wat Hij deed voor de vrouw die Zijn kleed aanraakte. U heeft uw gebedskaart niet nodig en hoeft niet híer te komen, omdat u nu zelfs geen gebedskaart hebt. Zie? We zullen ze morgen uitgeven. Heb nu geloof.

75 Nu, luister. Maak geen verstoring, maak geen geluid. Geloof nu en bid voor een ogenblik. Als ik mijn rug toekeer, zie of we niet aan het einde van de weg zijn. God, het is voor Uw eer en glorie dat we het vragen.

     Almachtige en getrouwe God, Die Uw Woord in elke generatie houdt, nooit falend, maar Die altijd bewijst dat U leeft. Op een dag thuiskomend van de opstanding, waren er niet velen die in U geloofden, en daar was een, Cleopas genaamd, die met zijn vriend op weg was naar Emmaüs. En terwijl zij de hele dag met U wandelden en U met hen sprak, herkenden ze U echter niet totdat U ze in de kamer had, ingesloten.

76 Er zijn hier velen vanavond, Here, die door de jaren heen met U wandelen, en nog steeds beseffen zij niet dat U hen bewaart voor ongelukken en de verschillende dingen die gebeuren: dat u hen liet leven om hier te zijn vanavond. En terwijl we binnengesloten zijn zoals Cleopas en zijn vriend, doe iets zoals U toen deed. Toen U iets deed, precies zoals U deed voor U werd gekruisigd, wisten zij dat U dezelfde Jezus was. Want niemand deed het zoals U; en zij renden snel weg en vertelden de anderen: "De Heer is waarlijk opgestaan."

     Nu, Vader, doet U vanavond in dit gehoor zoals U deed in de dagen toen U op aarde was, omdat het precies Uw belofte is. Spreek, o God, terwijl we onszelf vernederen en onze levens overgeven in Uw handen. Als U het maar één keer doet, Here, nog eenmaal, dan zal aan de mensen hier gevraagd worden wat de reden is waarom zij het recept van de Bijbel niet opvolgden, want zij zien dat God waarlijk werkt door Zijn gemeente en door Zijn mensen. Mag ik dit nederig vragen, onze vriendelijke, liefhebbende Redder; in de Naam van Jezus Christus vraag ik het. Amen.

77 Goed. U kunt uw hoofd opheffen. Ik kijk nu precies deze kant op naar een vrouw, zij heeft haar hoofd omhoog en bidt. Ik ken haar niet. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien, maar precies boven haar hangt dat licht, de Vuurkolom. En ik let erop als het beweegt. De vrouw bad dat ik me om zou keren en haar zou uitroepen, en zij lijdt aan een darmkwaal. Als u met heel uw hart gelooft, kunt u genezen worden.

     De kleine dame is van... Zij mag weten wie het is. Zij komt uit Fort Smith, Arkansas. Sta op uw voeten, kleine dame, daar met de kleine sjaal op uw rug. U darmkwaal heeft u verlaten, genaamd aambeien. Nu, ik houd plechtig mijn hand op. Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien, dat ik weet. Ik... U heeft geen gebedskaart, niet? Omdat er geen gebedskaarten zijn. Ik ken u niet. Is dat de waarheid? Wij zijn vreemden. Steek uw hand op zodat de mensen het mogen zien. Ik heb nooit... Is dat wat Hij u vertelde, de waarheid? Wuif met uw hand, als het de waarheid is.

78 Ik wil het gehoor iets vragen. Wie raakte de vrouw aan? Zij steekt haar handen omhoog; zij zag mij nooit en ik zag haar nooit. En toch is de Geest van God precies hier om naar haar terug te gaan, dezelfde. Zij had geloof zoals de vrouw die de zoom van Zijn kleed aanraakte. Zij raakte mij nooit aan. Kijk hoever ze van mij weg is. Zij raakte de Hogepriester aan. Dat bewijst dat Hij hier is.

     De dame die daar precies achter aan het eind zit met de kleine veren hoed. Zij bidt ook. Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? U lijdt aan de rug door een ongeluk, een ongeval. Dat is juist. Daarnaast heeft u artritis. Dat is juist. Complicaties... U heeft een geliefde waar u voor bidt. Een zoon, zenuwinstorting. U heeft een echtgenoot waar u voor bidt. Hij is een alcoholicus. Dat is ZO SPREEKT DE HERE.

     Neemt u nu Jezus Christus aan? Als deze dingen de waarheid zijn, steek uw hand op zodat de mensen het zullen zien. Als ik u niet ken en u kent mij niet, wuif met uw hand. Ik heb geen manier om... Gelooft u nu met heel uw hart? Ga dan heen en ontvang waar u om gevraagd hebt. Hier is zij. Als u kunt geloven zijn alle dingen mogelijk voor degene die gelooft. Als u gelooft; u moet eerst geloven.

79 Zie? Nu zie, ik... De enige manier waarop ik ooit zal weten wat ik tot de vrouw heb gezegd, is van de band. Dat was niet ik die sprak. Dat was Hij, maar er is nog steeds iets wat rond de vrouw hangt. Zij vraagt zich iets af. O, het is – het is haar... dat... Een jongen, nerveus. Nee. Hier is het. Het is een boze geest die veroorzaakt dat de jongen een zenuwinstorting krijgt, en het is op deze kerel híer. Hij heeft ook pas een zenuwinstorting gehad. Hij komt van Georgia. Hij is een prediker: Eerw. Farell, uw zenuwinstorting is over, meneer. Uw nervositeit is weggegaan. Jezus Christus maakt u gezond.

     Nu, tot deze... tot deze man, ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Wij zijn volslagen vreemden voor elkaar. Vraag het hem. Zijn deze dingen waar, meneer? Wuif uw hand als dat waar is. Wat Hij u juist vertelde, was dat waar? Ik ken u niet. Nee meneer. Nu, wie is hier die hem kent? Christus, is dat juist? Zeg, de man die daar bij u zit, opdat u ook mag geloven en weten dat ik Zijn dienstknecht ben, niet ik. U bidt voor uw vrouw, ook van Georgia. Heb goede moed, het zal goed komen. Als u gelooft, als u kunt geloven. Gelooft u? Als u kunt geloven zijn alle dingen mogelijk.

80 De kleine dame die hier zit te bidden, met een probleem aan haar rugwervel in de nek, hierginds. U komt van Baton Rouge, mevrouw Horn. Sta op. Ontvang uw genezing. Ik ken de vrouw niet, nooit in mijn leven gezien. We zijn volslagen vreemden. Als wij vreemden zijn, wuif met uw hand, zuster, zodat zij het weten. Heb vertrouwen en geloof.

     Daar is die Engel, staat hier precies achter. Ziet u dat Licht? Kunt u dat niet zien? Het is een vrouw met een geestelijk probleem. Mevrouw Haynes is haar naam. Mevrouw Haynes, geloof met uw hele hart. Hij zal in orde zijn. Accepteert u het nu? Ik ken u niet. Ik heb u nooit gezien.

     Een dame die bij daar bij u zit, bidt ook. Zij heeft een darmprobleem. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent, dame? Mevrouw Jackson, gelooft u met heel uw hart? Ik daag uw geloof uit.

     Hier, als u mensen daarginds in het gehoor, daar achteraan... Kunt u mij horen, u gekleurde mensen? Steekt uw handen op. Daarboven. Derde, hier van het einde af, die gekleurde dame lijdt aan een nierkwaal. Degene die naast haar zit lijdt ook aan een nierkwaal. Accepteert u uw genezing? Steekt uw handen omhoog als u uw genezing aanneemt. Goed. Ga naar huis. Christus maakt u gezond.

81 Heb vertrouwen en geloof. Twijfel niet. God is hier. U mensen in deze stoelen en dergelijke, ik kan u niet genezen. Ik... U... Ik weet dat... Ik kan u vertellen wat er fout met u is, als u het wilt geloven: spastisch, polio, precies in uw rug. Als u zult geloven met heel uw hart, kunt u uw stoel wegzetten en naar huis gaan, en gezond zijn, als u het zult geloven. Maar u moet het geloven met heel uw hart.

     Wie ligt hier op een bed? Die man? Ja. Dat is door een operatie veroorzaakt: dat maakte hem blind. Dat is de waarheid. Een tumoroperatie in de hersenen, verlamde hem, bracht hem in die toestand. Ik kan niet genezen, maar de Heilige Geest is hier. Gelooft u dat de Engel van de Here temidden van de mensen is? Neemt u Hem als uw Genezer aan?

82 Onze hemelse Vader, terwijl ik deze mensen vraag hun handen op elkaar te leggen en te bidden; ik vraag of U Uw Woord verder wilt bekrachtigen met dit te zeggen; U zei: "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen." Ik bid U, Vader, nu Uw Goddelijke tegenwoordigheid met ons is, moge elke persoon die in de Goddelijke tegenwoordigheid is, terwijl ik mijzelf zwakker voel worden, moge U, Vader, ieder van hen genezen. Laat hen weten dat U het bent. "Wees niet bevreesd; Ik ben het", zei de Heilige Geest, de enige toevlucht in een tijd van moeite.

     Komt, iedereen, ontvangt de balsem van Gilead. Wordt ingeënt tegen alle vrees en twijfel. Ontvangt de Here als uw Geneesheer en Redder, in Jezus Christus' Naam vraag ik het. Amen.

83 Ik daag hier iedere man en iedere vrouw, jongen en meisje, uit, in de Naam van Jezus Christus, Wiens tegenwoordigheid hier is, die weet dat geen sterfelijk mens deze dingen op aarde kan doen... Dat is juist. Het moet absoluut de Geest van God zijn, en ik daag elke geestelijke uit om te ontkennen dat de Bijbel belooft dat dit zal gebeuren vlak voor de eindtijd. Zie? En de Bijbel is vanavond vervuld. Jezus Christus, de Opgestane, Degene die u de derde persoon noemt, is dezelfde Persoon, Die nu werkt in ons midden in ons vlees, zoals Hij... Zoals God werkte in het vlees van Zijn eigen Zoon, werkt Jezus Christus in het vlees van aangenomen kinderen, door Jezus Christus, zoals Hij beloofde.

     "Een klein tijdje en de ongelovige zal Mij niet meer zien (niet tot het eind van de wereld), maar gij zult Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs tot het einde van de wereld." Hier is Hij vanavond. Ik vraag mij vanavond af, in de tegenwoordigheid van deze grote Heilige, hoevelen van u willen het recept zoals u werd gezegd? Zou u willen komen en Hem als uw Redder aannemen? Sta op en ga met ons naar beneden en word gedoopt. Wilt u het doen terwijl we een lied zingen? Als u wilt, "Ik heb Hem lief."

84 Ik vraag mij af of u wilt opstaan en hier komen staan waar ik kan bidden en handen op u leggen, opdat u de Heilige Geest moge ontvangen. U ontvangt de Heilige Geest door het opleggen van handen. De Bijbel zegt dat. Bent u zich bewust dat Christus hier is? Steek uw hand op. "Wat verhindert ons?" Filippus zei tot de eunuch, of liever, de eunuch zei tot Filippus: "Wat verhindert ons? Hier is water."

     Petrus zei op de dag van Pinksteren: "Bekeert u, ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Dat is Degene die u hier ziet werken. "Want de belofte is voor u en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn, zovelen als de Here onze God zal roepen." Volg dat precies en zie wat plaats vindt. Dat heb ik gedaan, en dat is wat plaats vond. Doet u het en het zal bij u plaats vinden.

Ik houd van Hem, ik... (Nu, met onze hoofden gebogen)
Ik...

     Grote Heilige Geest, Uw tegenwoordigheid is hier, genezende door heel dit gebouw. Nu, mogen dezen, Here, die zonder U zijn, die niet weten wat deze grote Heilige Geest inhoudt, die zelfs niet weten van de vergeving van hun zonden, mogen zij nu hierheen komen, Here; in de Naam van Jezus vraag ik het.

85 Wilt u nu opstaan en hier komen in de tegenwoordigheid? God zal u vragen op de oordeelsdag: "Ik verscheen in Shreveport op die zaterdagavond. Ik predikte het Woord door een ongeletterd persoon. Ik predikte Mijn Woord. Ik toonde Mijzelf levend om Mijn Woord te bekrachtigen." En u zult allen gevraagd worden een reden te geven waarom u het niet hebt aangenomen.

     God zegene u, mijn broeder. Kom hierheen. God zegene u, mijn zuster. Nog iemand anders? Als een persoon nooit gedoopt is in de Christelijke doop; er is geen andere formule in de Bijbel, helemaal geen plaats...

     Als u een zondaar bent, kom hierheen. Als u een kerklid bent, kom hierheen. Als u nooit bent gedoopt door het recept dat Petrus uitlegde in Handelingen 2:38, daag ik u uit voor God en de engelen. Waarom is het dat u aan mij twijfelt als profeet, terwijl ik hier sta en u de waarheid vertel, en u weet dat de profeet het Woord van de Here heeft. Dat is zijn Goddelijke dienst. Ik vertel u de waarheid. Ik vraag in Jezus Christus' Naam, dat ieder zonder de waterdoop – u bent besprenkeld of op welke wijze ook – kom en word met God verzoend. Volg het recept. "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel zullen haar nooit overweldigen."

Ik houd van Hem... (Sta nu op uw voeten en kom, wilt u?)
Ik houd... (Wilt u?)
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn red...

86 Kom nu. Waarom? Waarom komt u niet? Waarom? U zegt: "Mijn kerk gelooft in besprenkeling; mijn kerk gelooft iets anders." Ik vraag u waarom, volgens het recept dat God gaf. Er is geen ander recept in de Bijbel daarmee in tegenstelling. Als er iemand is die mij een recept kan tonen dat hieraan tegengesteld is voor redding, kom, doe het. Het is er niet. Het is Gods recept. Waarom wilt u niet...? Is er hier iemand die God gevolgd is in deze opdracht? Steek uw hand op. Hoevelen hier hebben God in deze opdracht gevolgd? Misschien allen.

     Als u het niet heeft gedaan, dan zal het u gevraagd worden bij het oordeel. Herinner, dezelfde God die op mij is, dezelfde Geest die mij vertelde dit te vragen en deze uitdaging te doen, zegt nu tot mij, "Hij zal u bij het oordeel vragen (waar u misschien voor de morgen zult komen): 'Waarom deed u het niet?'" ZO SPREEKT DE HERE.

87 We kunnen geen kerkje meer spelen. God is in ons midden. Voelt u dit vreselijke ontzag? Bent u zich er bewust van wat dat is? Het is de Heilige Geest, roepend, bewegend, proberend binnen te komen. Nog één keer, zodat ik zeker zal zijn dat er geen bloed op mijn handen zal zijn op de oordeelsdag. Herinner, ik draag u op voor God: kom.

Ik... Ik heb Hem lief...

     [Het gehoor gaat door met zingen. Broeder Branham gaat weg van de microfoon en bidt voor de mensen. De woorden zijn niet altijd te onderscheiden – Vert] God, in Jezus Naam...?... In de Naam van Jezus Christus, moge zij genezen zijn. In de Naam van Jezus Christus...?... In de Naam van Jezus Christus...?...

88 Almachtige God, Uw belofte van Uw Woord, moge het gemanifesteerd worden in mijn broeder. Moge hij de Heilige Geest ontvangen...?... Vader God, in de Naam van Jezus Christus...?... Vul hen met de Heilige Geest, Here...?... In de Naam van Jezus Christus...?... In de Naam van Jezus Christus...?... als hij komt voor zijn doop,...?... water...?... In Jezus Christus' Naam...?... op mijn broeder. Moge mijn broeder de Heilige Geest ontvangen, zijn geloof is in U totdat de dood hem neemt...?... Vader God, in de Naam van de Here Jezus...?... U Die nu tegenwoordig bent, moge U de Heilige Geest op hen zenden...?...

     Kom, lieve zuster. Kom, kom hierheen. Ieder... Iedereen nu. Hierheen zo... Ja, zuster. Onze Hemelse Vader, door de zalving van de Heilige Geest, moge onze zuster de Heilige Geest ontvangen. Zoals Petrus ging bidden voor hen en de handen op hen legde, en de Heilige Geest op hen kwam, zo bid ik, terwijl zij de waterdoop ontvangt, moge de Heilige Geest op haar komen. Ik bid het in Jezus' Naam.

89 Wilt u nu hier komen. Sta nu een moment heel lieflijk en rustig. Goed. Hemelse Vader, zoals deze sterk uitziende jonge kerel hier staat, moge als het water hem bedekt, moge de Heilige Geest hem vullen. Moge hij gebruikt worden voor Uw eer, Here. Het is Uw belofte, in Jezus' Naam. Amen.

     Heb ik er een gemist, iemand? Leg handen op hen, dat is de belofte. "Bekeert u, ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen; want de belofte is voor u, en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn, zelfs zovelen als de Here onze God roepen zal." Dat is het recept. Is er nog een ander die nog nooit is gedoopt, voor we dit gebed aanbieden en naar het basin gaan?

     Hemelse Vader, onder de zalving en overtuiging van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest, komt deze man met gebogen hoofd en hart...?... Als hij de waterdoop ontvangt, moge hij gevuld worden met de Heilige Geest, in de Naam van Jezus Christus.

     O God, Schepper van hemelen en aarde, Auteur van eeuwig leven, en Gever van elke goede gave, zend Uw zegeningen op mijn zuster. Moge zij de gezegende Heilige Geest ontvangen, als zij naar het water gaat om Uw gebod te gehoorzamen, door Jezus Christus, vraag ik het. Amen.

90 O, wat een plechtig moment. De vreze van de Heilige Geest. Het lijkt of iemand Hem bedroeft. Ik weet het niet. Misschien ben ik het. Zie? Want ik... ik vertrouw dat het niet zo is, omdat ik ongemerkt een verschrikkelijke uitspraak deed, enkele ogenblikken geleden. Ik hoorde me zelfs zeggen, ik daagde dit gehoor uit voor Jezus Christus dat zij het 'waarom' zullen moeten geven op die dag. Geen excuus (Zie?), omdat Hij Zichzelf heeft gemanifesteerd in Zijn Woord, door Zijn Woord, in Zijn mensen, en Hij is hier. Toon mij waar anders. Is dat nu alles? Een ander? O...?... Ik ben zo blij te weten dat u...?... Here God, zij kan niet laten...?...

     [De gemeente gaat door met zingen: "Jezus roept: 'Kom naar huis.'"]

     Onze Hemelse Vader, het afwachten was de moeite waard. Ik bid dat U nu mijn zuster wilt zegenen. Vervul haar met de Heilige Geest als zij gehoorzaamt en naar beneden komt. Zij wil geïnjecteerd worden tegen de vrees en zorgen van het leven. Moge de Heilige Geest, het grote Serum van God, dat de zonde wegneemt, moge het in haar leven komen en haar leiden op haar reis, in Jezus' Naam.

     Blijf nog voor een moment daar. Is dat geëindigd? Iedereen nu? Herinner, iedereen voelt nu dat...

91 Denk erover na, vrienden. Ik ben er zeker van dat als we het konden verlaten... precies een of ander iets dat we konden aanraken met onze handen en bemerken wat hier nu plaats vindt. Wij zijn... we zijn er ons onbewust van. Ik zeg deze dingen misschien in raadsels voor u. Misschien begrijpt u het niet, omdat u... Ik kon u alleen laten hebben wat ik nu weet, wat ik nu voel en weet wat tegenwoordig is. Een groot uur van beslissing, deze kerk is tot dit uur gekomen. Het komt tot de Berg der Verheerlijking in deze gemeenschap.

     Er zijn dingen gebeurd waar zelfs nooit aan gedacht is, maar waarvan lange tijd geleden was geprofeteerd dat ze plaats zouden vinden. Dit is voor velen het uur van beslissing. Ik ben zo gelukkig dat dezen zijn gekomen. Denk eraan. De grote Heilige Geest van God, die vader Abraham daar ontmoette, is in ons midden neergekomen, werkende in sterfelijke levens (iedereen van ons die door dit gebouw wandelt), juist precies wat Hij zei dat Hij zou doen.

92 We zien de grote samenkomsten en conferenties waarvan gesproken was vijfentwintighonderd jaar geleden, die net een paar weken geleden plaatsvonden. We zien het atoomtijdperk.

     Ik haalde gisteravond een profetie aan, die me destijds in 1933 werd gegeven over zeven dingen die plaats zouden hebben: Duitsland, de Siegfried Linie, en de presidentsverkiezing, en al deze andere dingen. Vijf hebben reeds plaatsgevonden; er zijn er twee over... het komen van het heersen van een vrouw om het over te nemen in de Verenigde Staten, misschien een kerk die het overneemt om te heersen... Let op. Het is ZO SPREEKT DE HERE.

     En dan zag ik dat ze een auto creëren die geen stuur erin nodig heeft. Ik heb die Maginot gezien (Maginot Linie, het was in plaats van de Siegfried)... de Maginot Linie, elf jaar, en vertelde het de mensen. Het is op papier geschreven. Hij heeft nooit één keer... Ik daag elke persoon in de Goddelijke tegenwoordigheid uit, of in de wereld, om me te vertellen dat de Heilige Geest ooit sprak en deze dingen zei, dat het niet gebeurde. Zie? Dat is juist. O, wat een uur waar we in leven. Wat een moment nu. Een stilte ergens als een dode. Zie?

93 Nu. Is er een ander? Is er iemand anders die zou willen komen op dit moment, die graag hier omhoog wil komen en zeggen: "Ik heb nooit de Heilige Geest ontvangen, broeder Branham? Ik ben een kerklid. Ik ben nooit gedoopt in de Christelijke doop. Ik ben besprenkeld, of overgoten, of wat meer, maar ik... ik wil komen overeenkomstig de weg die de Bijbel vertelt. Ik ben niet beschaamd. Ik wil Christus. Ik kom nu meteen."

     Ik wil juist zeggen... We zingen het nog een keer, en onthoud dan, tot morgenochtend. Dan zullen we dit gehoor hier beneden nemen. Ik denk dat iedereen klaar is, en het doopbasin is gevuld, en we zijn klaar om in het basin te gaan... Hier is nog een persoon. God zegene u, zuster. Ik wil graag mijn handen op u leggen, omdat de Bijbel...?...

     Hemelse Vader, moge zij de zegeningen van God ontvangen. Zij loopt nu naar beneden...

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)