Jehova Jireh

Door William Marrion Branham

1 ... broeder Buntain. Goedemorgen aan de klas. Het is een voorrecht om hier te zijn. Gisteren was het een 'rood-licht' dag, of 'rode letters' dag, zou ik moeten zeggen, in mijn bediening. Ik denk dat de broeder die dit vertaalde zelf een dezer dagen wil komen om te lezen wat gisteren werd gezegd en wat een buitengewone zaak er plaats vond.

     En ik kreeg een traktaat dat iemand hier heeft uitgegeven, genaamd: Een Baptisten Schriftgeleerde. Ik denk dat het broeder Paul Boyd was, ik ben er vrijwel zeker van. Lees dat als hij er nog meer van heeft. Ik heb het, zover ik weet, nooit gelezen tot vanmorgen. En ik las het.

     Ik ben gewoon vroeg opgestaan. En ik houd ervan om op zondagmorgen vroeg op te staan en rond te wandelen. Weet u, de duivelse bewoners blijven 's avonds heel lang op en slapen dan in; en dan gaat u naar buiten in de koelte en lieflijkheid van de ochtend. Het is net als de... weet u, de atmosfeer komt 's nachts neer en je kunt naar buiten wandelen en de kamperfoelies ruiken en de bloemen, en dergelijke, want het is de aangenaamheid van de morgen die de dauw brengt en de aroma vasthoudt.

     En ik denk dat dit de manier is waarop wij altijd naar de preekstoel moeten komen, om ingesloten te zijn met God en de wereld buitengesloten, zodat je binnen kunt wandelen met de zalving van de Heilige Geest, zo prachtig. Ik houd er zo van.

2 Ik stond net een paar ogenblikken geleden daar achterin en hoorde u dat lied Only believe zingen. Ik keek naar mijn zoon en broeder Borders en zei: "Te bedenken dat dat lied mij naar het podium heeft geroepen, ik schat in veertig verschillende talen rondom de wereld." En ik herinner mij dat ik aan Paul Raders voeten zat toen hij dat schreef.

     Hoe velen hebben wel eens over Paul Rader gehoord? Zeker. Wij bijna allemaal hier, hij, een Baptistenbroeder van de Fort Wayne Evangelie Tabernakel. En ik herinner mij hoe het voor mij het allerheerlijkst klonk, het klinkt altijd heerlijk, maar nu is het mijn themalied geworden, al veertien jaar sinds ik op het veld ben. En ik herinner mij dat ik daar in de Rediger tabernakel zat, toen ik was... de Fort Wayne Evangelie Tabernakel, toen ik een dienst hield. En ik zat daar in Pauls studeerkamer precies waar hij dat lied had geschreven. En ik zat daar en had al met F.F. Bosworth en enige voorgangers zitten praten net voordat ik naar de preekstoel ging, en lieflijk begon het door die luidspreker binnen te stromen. "O my," dacht ik, "Paul, ik wou dat ik nu uw hand kon schudden", weet u. Weet u, hij was... Paul was een groot man van God. Hij was een echte, grote zielenwinner.

3 Weet u, zijn laatste woorden hier, toen hij stervende was... hij kwam tot de begraafplaats hier en dat doodde hem. Dus toen hij stervende was, zei hij: "Als ik..." toen hij zijn hand op de schouder van een broeder legde en dat was een vriend van mij, die vandaag nog steeds leeft, zei hij: "Als ik mijn boodschap van genade aan de vurige Pinkstermensen had uitgegeven in plaats van het op jullie Baptisten te werpen, zou ik een langer leven hebben gehad." En dat was waar. Als hij zijn boodschap van genade aan de Pinkstermensen had doorgegeven, in plaats van zich alleen daarmee te kwellen en neergedrukt te worden met de grote tempel en met het bouwprogramma daarvan; hij was een geestelijk man, dus werd het leven helemaal uit hem geperst en het gaf hem kanker en hij stierf.

     Net voordat hij stierf riep hij om zijn broer, Luke. De Moody Bijbelschool in Chicago had een klein kwartet gezonden om voor hem te zingen. En Paul had altijd gevoel voor humor. Ik vermoed dat u Paul wel hebt gekend, hoe...

     En Luke was erger dan hij. Luke was een geweldige grappenmaker, je kon nooit zeggen of hij ernstig was. Gewoonlijk ging hij naar het restaurant en zij hadden... wanneer zij deze hadden... Wat was het, Gene, jij noemt dit spul dat jij had, nogal lang? Omwikkeld en helemaal opgerold, weet je, ze hebben het nu in kleine stukjes. Een of ander soort... Nee, het is een... het is een granenontbijt: 'Shredded Wheat' [geplette tarwe – Vert]. Gewoonlijk hadden zij die in kleine lange dingen, zoals dat en hij noemde hen 'doll mattresses' [uitgedoste matrassen]. Hij zei tegen de dame: "Breng me wat uitgedoste matrassen." Hij was een hele grote eter. En hij zei op een ochtend tegen de dame...

     Ze zei: "Wat wilt u hebben?" Een meisje uit het zuiden.

     Hij zei: "Wel, ik zal een half dozijn eieren nemen en een pond ham en ongeveer tien biscuits."

     Zij tikte met haar voetje en zei: "Wanneer u nou besluit mij te vertellen wat u wenst..."

     Hij zei: "Dat is wat ik wil", en hij was een grote eter.

     Broeder Bosworth zei: "Dat is wat hij wil."

     Hij zei: "Wat is er aan de hand? Bent u hier in het zuiden niet gewend mannen te voeden?"

     Ze zei: "Ja meneer, maar geen silo's te vullen." Hij had absoluut gevoel voor humor.

4 Toen Paul hier in het ziekenhuis op sterven lag, in Los Angeles, en toen hij zei... Paul en zijn broer waren altijd samen zoals Billy en ik samengaan. Zij deden altijd alles samen en dus zei hij: "Waar is Luke?" En Luke wilde hem niet zien sterven. Hij was naar een andere kamer gegaan.

     En het kleine koor of kwartet was gaan zingen: Nader mijn God tot U. Paul die een beetje bij kennis kwam, keek om zich heen en zei: "Wie is stervend, u of ik? Al die treurige muziek," zei hij "trek die zonneschermen omhoog en zing wat pittige Evangelie liederen voor mij." Dus begonnen zij te zingen: Daar aan het kruis waar mijn Redder stierf. Hij zei: "Dat klinkt beter." En hij zei: "Waar is Luke?"

     Ze zeiden: "Hij is daar in die andere kamer."

     Hij zei: "Zeg hem om hier te komen." Luke kwam binnen en vermande zich als het ware, wetend dat zijn broer stervend was, dus zei hij dat hij zich voorover boog om zijn hand vast te pakken en hij zei: "Luke, wij hebben samen een lange weg afgelegd, nietwaar?"

     Hij zei: "Ja Paul, dat is zo."

     Hij zei: "Denk eens in dat ik binnen vijf minuten in de tegenwoordigheid van Jezus Christus zal staan, gekleed in Zijn gerechtigheid", kneep zijn broers hand en stierf.

     O, dat is de manier. Dat is het.

     Ik stond bij doctor Bosworth toen hij heenging. En ik hoorde over Moody's getuigenis toen hij heenging. En wij zullen ook heen moeten gaan. Ik heb ze in mijn armen gehouden en voelde ze sterven, afkoelen, dan zich weer uitstrekken, schreeuwend om genade en hulp vragend. Ik heb hen horen zeggen: "Leg mij tegen uw borst aan, broeder Branham", hun handen zien opheffen en zingen.

Blijde dag, blijde dag,
Sinds Jezus al mijn zonden vergaf!

     Hij leerde mij hoe te waken en te bidden.

     Ik herinner mij een kleine vriend van mij; ik vroeg hem: "Kun je Hem niet zien?" "Broeder Branham, daar komt Hij." Hij zei: "O, vaarwel broeder, tot het u aan de overkant brengt." Hief zijn handen omhoog en zei: "Ik zal u aan de andere kust zien." Hij zei: "O, Here Jezus." En hij boog zijn hoofd en viel voorover op mijn schoot. Zie? Dat is de manier om te gaan (Zie?), dat is waar. Hij was een beminde geheiligde jongen.

     En... het... Ik geloof dat er een keer in de Schrift staat geschreven dat, geloof ik, David zei dat hij de goddelozen in kracht heeft gezien, zich uitspruitend als een groene laurierboom, die gewoon voorspoedig waren en van alles maar deden. Maar de Here zei David: "Maar hebt u ooit het eind van hen aanschouwd?" Daar telt het, niet wat hier is, het is wat het einde is. En dat is waarom ik met heel mijn hart probeer de mensen op het einde te wijzen.

5 Welnu, voor ik deze boodschap vanmorgen ga beëindigen, zo de Here wil, is dat de reden waarom ik er hierop moet hameren, als u het niet geestelijk kunt vatten...

     Zeg, u die mij een brief hebt geschreven over Ezechiël 33:33, u heeft de spijker op de kop geslagen, maar houdt u stil.

     Nu, terwijl wij verdergaan. Ern Baxter vertelde mij dat ze in Canada een wedstrijd zouden houden met deze nieuwe Schwinn... Schwinnfiets. Er zou een wedstrijd worden gehouden om over een plank van, geloof ik, ruim negentig meter lang en ongeveer veertig centimeter breed, te rijden zonder in een greppel van ruim zestig of negentig centimeter diep te vallen en rechtstreeks over die greppel te gaan. Wie het dichtste bij het einde zou komen, zonder eraf te vallen, zou dan de winnaar van de fiets zijn. Wel, Ern zei dat hij wist dat hij het zou winnen, want om voor zijn moeder kruidenierswaren te halen, kon hij zelfs zonder het stuur aan te raken naar de stad rijden. Zei dat hij gewoon ging... U weet hoe je fietsen moet. Hij zei: "Het waren enkel ervaren rijders."

     Hij zei: "Toen zij daar die dag verschenen om te rijden", zei hij... dat zij daar een klein, zogenaamd watje hadden; hij leek een tenger uitziende knaap te zijn en hij was de enige die het uitreed. Hij reed regelrecht naar het einde, stapte van zijn fiets af, terwijl elk van hen eraf viel voor ze nog maar een stukje hadden gereden. Dus allen kwamen kijken en de jongens kwamen om hem heen staan en zeiden: "Hoe kwam het dat jij het haalde? Hoe deed je het?"

     Hij zei: "Nu, makkers, ik ga jullie vertellen wat het was." Hij zei: "Ik lette bij ieder van jullie op waar het fout ging." En hij zei: "Ik had succes door jullie fout." Hij zei: "Toen jullie op de fiets stapten en afgeduwd werden, merkte ik bij jullie op hoe jullie op die plank probeerden te blijven." Hij zei: "Kijk, wanneer je zo naar beneden kijkt, wordt je nerveus." Hij zei: "Toen zij mij afduwden hield ik mijn ogen gericht op het einde en bleef in evenwicht."

6 Dat is het. Zie? Dat is het, vrienden; kijk niet naar beneden op wat vandaag of morgen gaande is, houd uw oog gericht op het einde en wees onwankelbaar. Zie? Als u daarnaar gaat kijken en: "Wel, als ik dit niet doe, als ik dat niet doe, als ik..." Zie, u zult er vanaf vallen zo zeker als de wereld. Zie? Houd uw oog op het einde gericht en aan het einde van ieders leven ontmoet u Jezus. Dat is juist. Dus houd uw oog op het einde gericht en wees onwankelbaar. Laten wij bidden.

     Vader God, wij treden nu binnen in Uw tegenwoordigheid, in Uw heiligdom, waar de goedheid van God ligt opgeslagen voor diegenen... het verborgen manna. Ik bid God, dat U het voor ons vrijelijk wilt openbreken in deze enkele minuten van les vanmorgen, om deze belangrijke studie over Uw dienstknecht, de grote patriarch Abraham te beëindigen.

     Wij danken U voor deze gemeente en voor haar open deuren. Wij danken U voor de herder en zijn dappere standpunt. En om te zien, Vader, de wijze waarop hij gezegend en geholpen is, daarom zijn wij zo blij. Ik denk aan die dierbare oude vader van hem in Canada, en hoe hij stond voor hetgeen goed was in zijn dag, zijn uur. God, moge zijn zoon die voetstappen volgen en nooit een compromis sluiten, maar puur bij de Geest en het Evangelie blijven.

     Ik bid hier voor zijn gemeente, deze lieflijke mensen die zijn binnengeroepen. Hemelse Vader, Gij brengt ons naar het huis van correctie en correctie begint bij het huis van God; oordeel begint hier. En als wij... Van sommige mensen gaat de zonde voor hen uit, bij sommige volgen zij. Here, laat die van ons voor ons uitgaan, terwijl wij belijden dat ze verkeerd zijn en mogen wij barmhartigheid en genade ontvangen van Uw Zoon Jezus.

7 Zegen alle vreemdelingen in onze poorten. Wij bidden dat U hun de buitengewone overvloed van Uw Geest wilt geven. En mag deze kleine opwekking die nu begonnen is nooit eindigen, totdat Jezus komt; sta het toe. Moge het een klein vuur in heel ons hart zijn. En ik ben er zeker van, Here, dat zij allen mijn standpunt dat ik inneem voor U begrijpen, dat het nauwgezet moet zijn. Het is een smalle weg en er is geen ruimte op de weg dan voor die ene persoon en Jezus alleen, dus hebben wij die weg te gaan, Here. Ik bid dat het gehoor die visie zal vatten en moge het hun hart nooit verlaten; sta het toe.

     Zegen ons gedurende de avond terwijl wij vanavond in de genezingsdiensten komen, moge er vanavond een buitengewone krachtige bediening van Uw genezende kracht zijn die de lamme laat lopen en de blinde doet zien. Mogen zij binnenkomen, Here, en zich insluiten met U en naar U opzien. Moge Uw grote Geest hier zijn. Mogen zij niet komen met een of ander waanidee of wat dan ook, maar alleen onder de grote verwachtingen dat U Uw overvloedige zegeningen op hen gaat uitstorten en hun het verlangen van hun hart gaat geven, want wij geloven dat het de Vaders wil is om goed te zijn voor al Zijn kinderen. Het staat in de Schrift geschreven: "Boven alle dingen wil Ik dat het u welgaat in gezondheid." Want, Here, wij kunnen U niet dienen wanneer wij ons ziek en neerslachtig voelen en... Voelen wij ons goed, dan kunnen wij ons best doen en ik bid dat U ons wilt helpen om op ons allerbest te zijn. Door Jezus Christus' Naam. Amen.

8 Welnu, vanavond zou ik graag willen dat alle mensen... Nu zullen er maar weinig gebedskaarten zijn om uit te delen. De jongens zullen hier om zes uur zijn voor het uitgeven van de gebedskaarten en ga dan direct op deze stoelen zitten die precies hier in een rij staan. Dan zullen zij hierheen komen en de kaarten precies vóór u door elkaar schudden en ze u geven. Nu, wees er absoluut om zes uur. Als u niet komt, dan kunt u niet... En u laat nu de persoon komen... Degene die de instructies over de samenkomsten hebben... De kaarten kunnen niet geruild worden. Neem ze niet aan om ze aan Jones te geven en hij zal helemaal niet komen, en zoals dat. U neemt uw kaart en gaat zitten; wacht daar gewoon tot de tijd aanbreekt om te worden opgeroepen. En wees hier dan precies om zes uur, want ik denk dat ze hier andere bezigheden hebben van... Voor zover ik weet doen bijna alle kerken het zo... Wij willen u hier graag vroeg hebben, zodat wij dit gedaan hebben en ik zal er dan om half acht of kwart voor acht zijn, ongeveer zoiets denk ik (Is het niet, broeder?) om voor de zieken te bidden.

9 En nu zou ik willen dat u die zitplaatsen vooraan altijd voor de zieken bewaart, als ik ze hier naartoe kan krijgen. Zie, dan krijg ik hen direct om mij heen. Gisteravond moest ik daarna een kleine wandeling maken. De zalving viel neer, na zo diep in die boodschap te zijn gegaan. Ziet u, de Geest van de Here viel toen neer om te geven... de onderscheiding te geven, enzovoort. Er was iemand die hier achter mij zat, een geliefde broeder; ik draaide mij om en zag iets, knikte naar hem en ik ontmoette hem daar in de kamer en ik vertrouw op God dat alles nu voorbij is. En zo, het is net... Je moet voorzichtig zijn.

     Mensen denken dat het erg gemakkelijk is. Dit is het moeilijkste waarin u ooit opklom. Ik heb dingen gezegd en ging naar huis, en huilde totdat mijn kussensloop er nat van was. Als mijn vrouw bij mij was, kwam zij en sloeg haar armen om mij heen, omdat ik 's nachts midden op de vloer zat te huilen. Je moet dingen doen die je niet wilt doen. Zie, dat is de Geest Die dat doet. U kunt niet anders zijn dan wat u werkelijk bent. Zie? Je moet... Als je niet de leiding van je geest volgt, dan doe je iets waartoe je je dan niet geleid voelt en dan wordt je een huichelaar. Zie? Wees wat je bent; ongeacht wat u bent, wees zo (Zie?), wees dat alleen. En het maakt het verschrikkelijk moeilijk.

10 En dan soms wanneer de zalving neerkomt en u kunt kijken en dingen zien... Onlangs zat ik hier met enige voorgangers aan een tafel. O, ik wou dat ik daar niet had gezeten. Ik kwam net uit een samenkomst; zij wilden mij mee uit nemen voor een diner. En daar zat die man, keek over de tafel en zei een bepaald iets tegen mij, en eerlijk, ik... ik zou als ik het kon, er vijfhonderd dollar voor willen geven als ik nooit naar dat diner was gegaan. Zie? Want ik heb altijd hoogst respect voor de man gehad en wat ik daar zag... Zie? Als u denkt dat dit gemakkelijk is, broeder, beseft u niet... u beseft gewoon niet wat het is; het doodt je. En maar een klein beetje ervan. U spreekt enkel met iemand die u kent, over hun... over hun toestand of zoiets dergelijks, het is net als...

11 Ziet u, u beseft niet dat u het bent die deze visioenen voortbrengt. Ik ben het niet; u bent het. Ik zou het niet kunnen doen, ik... Ik heb het niet onder controle, het bestuurt mij. Nu, even... Zou ik nog ongeveer vijf minuten extra kunnen hebben? Ik denk dat het onze samenkomst zou helpen. Zie? Ik ga u wat vertellen, zie, wij komen in een genezingsdienst. Nu, kijk, wij zijn allemaal kleine jongens en we gaan naar het circus, het carnaval of het circus komt naar de stad. Wel, ik ben toevallig een grote, magere, slanke knaap. En ik loop erheen. En jullie zijn korte, zwaargebouwde, stevige kerels. Wel, we lopen verder, maar hoe komen wij daarbinnen? Het is achter een houten schutting. Wel, ik keek toevallig omhoog en daar zat een gat van een kwast in.

     Wel, ik... u zegt: "Hé, broeder Branham, wat gebeurt daar?"

     "Wel, ik spring omhoog en kijk."

     "O, ik kan er nooit bij."

12 Zie, wij moeten wezen wat wij zijn. "Gaven en roepingen zijn onberouwelijk." Toen u in deze wereld werd geboren, kende God u voordat de wereld ooit begon en plaatste u in uw positie. Als dat niet zo is, is de Bijbel niet zo. Dat is juist. God plaatste onze namen in het levensboek van het Lam, niet toen u naar het altaar kwam, maar vóór de grondlegging der wereld. Jazeker. Dat is wat de Bijbel zegt.

     Dat is... Wanneer werd het Lam geslacht? Vóór de grondlegging der wereld. En toen het Lam werd geslacht, werd uw naam in Zijn Boek gezet. God door Zijn voorkennis zag alle dingen. Hij is oneindig. Hij wist het einde vanaf het begin. Hij wil niet dat iemand verloren zou gaan. Dat is niet Zijn verlangen. Maar omdat Hij God is, moest Hij weten wie wel en wie niet verloren zou gaan. Zie? Zoals Ezau en Jakob, Hij haatte de ene en had de andere lief v óórdat zij zelfs geboren waren en een kans hadden om iets te doen, omdat Hij God was; Hij wist alle dingen.

13 Nu, zie, gaven en roeping zijn onberouwelijk. Jezus kon het niet helpen de Zoon van God te zijn. Hij was... Hij was de Zoon van God, van tevoren bepaald, voorbestemd nog vóór de grondlegging der wereld en zelfs geslacht v óór de grondlegging der wereld. Zie? Zo is het.

Jesaja zag Johannes de Doper zevenhonderdtwaalf jaar voordat hij geboren werd en zei: "Hij is de stem van één die roept in de woestijn." Is dat waar? Hij kon het niet helpen Johannes de Doper te zijn; hij was Johannes de Doper, omdat God hem als Johannes de Doper had voorbestemd.

     Ik geloof dat het de profeet Ezechiël was, of Jeremia, Jeremia geloof ik dat het was, de profeet... Ik geloof dat hij in Jeremia 1:4 zei: "Eer u zelfs in de moederschoot ontvangen of gevormd was, heb Ik u gekend, u geheiligd en u geroepen en u gesteld tot een profeet aan de naties", nog voor hij zelfs in de baarmoeder van zijn moeder was gevormd. Zeker. Zie? God heeft in de gemeente geplaatst, eerst apostelen, profeten, enzovoort.

14 Welnu, dan gaven, waarvan Paulus zei: "Ik bid ernstig voor de beste gave." Dat zijn gemeentegaven; geen ambten. Er bestaat een gave, en dan een ambt. Het is een ambt, dat is een profeet. Er is heel wat verschil tussen een profeet en een gave van profetie. Voordat een gave van profetie in de gemeente werkelijk uitgegeven zou moeten worden, moet het voor twee of drie beoordelaars komen die de gave van onderscheiding hebben om te zeggen of het ook kan worden gezegd. Maar nooit hebt u voor Jesaja iemand zien staan om het te beoordelen. Zie? Hij was een geboren profeet. Deze profeten, zij waren... Zij hadden het ZO SPREEKT DE HERE heel hun leven door. Zie? Kijk, het is een groot verschil.

     Wat de... O, ik denk dat de gemeente een echte, goede, Schriftuurlijke les nodig heeft omtrent die dingen. En dan zijn er geen gissingen meer. Als iemand opstaat en in tongen spreekt en een geeft de uitlegging... Nu, ik ben geen rechter, nee, maar door onderscheiding kunt u het vertellen. Heel wat is puur vleselijk. Zij zeggen: "Zie Hij komt. Zie Hij komt", en iets zoals dat... Welzeker weten wij dat allen. God zei: "Gebruik geen zinloze herhaling", vertelde ons het niet te doen en Hij zou het niet doen.

15 Wanneer in onze gemeente er een werd uitgesproken, liever gezegd, toen ik mijn gemeente had, was ik pas een Pinksterman geworden; als een profetie werd gegeven... Al de mensen met gaven kwamen eerst bijeen. En zij deden gewoonlijk... en zij zijn een deel van de gemeente. Zij brachten het uit, zeg dat iemand in tongen sprak en iemand de vertolking gaf, dan moest het iets zijn wat rechtstreeks aan de gemeente werd gericht, het moest een boodschap zijn: "Vertel broeder Zo-en-zo, ga er bij vandaan en doe dit niet, of wees op die tijd niet op deze hoek, want er zullen bepaalde dingen gaan gebeuren." En voordat het dan uitgegeven kon worden, moest het worden getoetst door twee of drie onderscheiders en zij ondertekenden het papier met hun naam en legden het op mijn lessenaar en dan geef ik het door aan de gemeente. Als het gebeurt, dank God. Zo niet, dan zou ik het hen niet meer laten doen totdat die boze geest van hen werd afgenomen. Dat is juist; dat is correct.

16 Wij hoeven geen vervanging te nemen; de Pinksterhemelen zijn vol van het oorspronkelijke. Waarom nemen wij iets wat vals is, terwijl er een echte is? Zeker. Maak het echt, dan zijn er geen gissingen. Zie, u hebt het op orde. Iemand zegt bijvoorbeeld: "ZO SPREEKT DE HERE, vertel broeder Branham dat er vanavond een vrouw binnen zal komen en zij komt uit Ohio. Zij zal een bepaald kledingstuk aanhebben. Zij heeft kanker. Maar toen ze een klein meisje was, had ze geld gestolen uit een offerkist, zij zou nooit genezen kunnen worden. Vertel haar dat geld terug te brengen en het in orde te maken, ZO SPREEKT DE HERE, zij zal genezen worden." Daar is het. Als het geen boodschap was die rechtstreeks tot iemand daar gericht was, dan was het vlees; wij accepteerden het dan geheel niet.

17 Wat als ik hier kom en zeg: "De Here zegt mij dat iemand nierproblemen heeft. Hoe velen hebben nierproblemen?" Jazeker, het is door het gehele gebouw. Ik heb dat zo geïmiteerd gezien van een gave van God. Iemand vertelt mij: "De Here zegt mij, halleluja, ik voel dat het nervositeit is, iemand hier is nerveus." Zeker, de hele menigte is dat. Nee, dat is het niet. Maar wie is het en waar kwamen zij vandaan, wat veroorzaakte het en wat zal de uitkomst zijn? Zie? Dat is vleselijke nabootsing, wat vleselijk is in Gods aangezicht.

     Waarom dat accepteren als er een echte is? Waarom zou u dat doen wanneer daar een is die zuiver is? Dus hier is wat het is (zie?), dan reik ik ver omhoog en trek me op, dat is de gave. Zie, de persoon die daar staat. Zie? Ik kijk omhoog; ik zeg: "Aha, ik zie een giraf."

     "O, u zag het." Nu, weet u wat dat is? Nu toon ik u een gelijkenis in het natuurlijke. Nu kijk, in het natuurlijke zouden de andere broeders misschien water tillen, zij zijn sterk, maar ik werd mogelijk geboren om lang te zijn. God maakt ons wat wij zijn, predikers, evangelisten, apostelen, profeten. God plaatst in de gemeente... "Wie denkt iets aan zijn gestalte te kunnen toevoegen?" U kunt het niet. Probeer niet deze ene te zijn als u die andere bent. Zie? Wees gewoon wat u bent. Welnu, wat zet dat in werking? Dat bent u, die dat zelf doet. Zie? Kom omhoog. "Ah, het doodt mij bijna. O, ik zag een giraf."

     "Wat zag u nog meer?"

     O my, hier ga ik weer, spring omhoog: "Een olifant."

     "O, zag u dat."

18 Zie nu, dat gebeurt op het podium. Dat is de wijze waarop u Gods gave gebruikt. Dat is hetzelfde als wat de vrouw deed die Zijn kleed aanraakte. Zie? Hij heeft nooit gezegd: "Ik deed zo-en-zo." Hij zei: "Uw geloof heeft u behouden." Zie? Hij keek om Zich heen toen zij Zijn kleed aanraakte en zei: "Ik bemerk dat er kracht van Mij is uitgegaan." Keek over de menigte totdat Hij haar vond en zei: "O, uw geloof heeft u behouden." Zie? Hij zei...

     Maar let nu op, toen de Vader Hem toonde dat Lazarus zou gaan sterven... Bedenk nu dat Jezus nooit iets deed zonder dat de Vader het Hem eerst toonde. Hoe velen weten dat? Johannes 5:19: "Voorwaar, voorwaar (Dat is absoluut, absoluut), zeg Ik u, dat de Zoon niets kan doen, tenzij Hij de Vader het eerst ziet doen." Dat is waar.

19 Dus de Vader vertelde Hem: "Ga nu weg, omdat Lazarus gaat sterven en keer terug na vier dagen, of zoveel dagen, en Ik zal U hem weer laten opwekken." Zie? Wel, Hij vertrok; Hij zei niet waar Hij heenging. Lazarus werd ziek; zij stuurden Hem bericht en o, Hij ging gewoon verder. Zie? Stuurden Hem opnieuw bericht, Hij ging gewoon verder en negeerde het. Dat was vreemd van Hem. Zie? Maar mannen worden geleid door de Geest van God; heb alleen geloof en vertrouw. Zij zijn bezig een visioen te volgen; zij kunnen u niet vertellen wat te doen. Laat hen gewoon met rust.

     Dus dan vinden wij uit, toen Jezus wist dat de tijd die de Vader Hem had getoond vervuld was, dat Hij zei: "Onze vriend Lazarus slaapt."

     Hij zei: "Wel, als hij slaapt dan wordt hij gezond; laat hem begaan, dat is goed."

20 Hij zei: "Hij is gestorven en om uwentwil ben ik blij dat ik daar niet was, maar Ik ga hem opwekken." Let op Hem bij het graf: "Vader, Ik dank U, Gij hebt reeds... (Zie?), maar Ik heb dit gezegd voor degenen die er rondom staan", alleen om een voorbeeld te geven.

     En Hij riep Lazarus uit het graf en wekte een man op uit zijn doodsslaap die al vier dagen in het graf lag. En binnen vier dagen is de neus al ingevallen. U weet dat, meer... Bederf zet in in het lichaam. En Hij riep de geest van die man terug en wekte hem op en ging met hem mee voor het diner. Hij was levend. Zo is het. En Hij heeft nooit iets gezegd omtrent zwak te zijn geweest. Maar de vrouw raakte Zijn kleed aan en kracht ging uit Hem. Zie? Dat gebeurde toen de Vader gebruik maakte van Zijn gave.

21 Welnu, dat gebeurt in deze bediening op dezelfde manier. Ik kan in mijn hotelkamer zijn of ergens thuis of waar het ook is en de Heilige Geest zal zeggen: "Stap in een vliegtuig en ga naar een zekere plaats; ga dan naar een bepaalde plek; je zal een zekere gelegenheid vinden om binnen te gaan", zoiets dergelijks. En er gebeuren geweldige dingen.

     Zoals dit, ziet u in de krant erover... Niemand heeft ooit geweten wie dat deed; weten het tot nog toe niet, dat is waar. Die keer daar in Denver, dat was toen de Heilige Geest mij erheen riep naar die man met TB en mij vertelde op de hoek van die tien cent-winkel te gaan staan, totdat die man in die rolstoel met die Bijbel in zijn hand eraan kwam. Zei alleen: "Er gebeurde iets raadselachtigs; een man in een rolstoel werd genezen; en een man verdwijnt." Ik was niet verdwenen, maar ik ging gelijk de tien cent-winkel binnen en achter in het steegje weer eruit, om regelrecht naar de luchthaven te gaan. Zo is het precies. Zie? Maar ze hebben nooit geweten wat het was, deze dingen. Want, zie, het is niet...

22 Wat voor goed doet het? Zie, God krijgt de eer en zolang wij proberen om een mens te eren, dan hebt u het helemaal verkeerd. Dat is de reden waarom ik geen mensen oproep en handen opleg en zeg: "Ontvang het, broeder, dit is zo-en-zo." Dat is goed, maar dat maakt teveel dat men zegt: "Broeder Branham legde mij de handen op. Glorie voor God, ik werd genezen." Laat broeder Branham erbuiten. "Ik zag de Here Jezus Christus en Hij legde Zijn handen op mij. Ik legde mijn hand op Hem en was niet eens in de gebedsrij; ik zat daar gewoon en geloofde, en Hij draaide broeder Branham om en zei zo-en-zo." Daar hebt u het. Dat is het; dat is de echte zaak. Zie? Nu, kijk, dat is dan het verschil.

23 Welnu, wanneer ik ga zeggen: "Hier staat een vrouw hier." En ze zegt... Ik zeg: "Hoe maakt u het?" Wat probeer ik te doen? Zoals Jezus tot de vrouw bij de bron sprak om contact met haar geest te krijgen. Zie? En zij zegt... "Hoe maakt u het?" Zie, ik leg contact met haar geest. Een paar minuten... er komen vreemde trillingen van haar of iets vreemds, o, o, dat is... dat is iemand die probeert zich te verzekeren van iets; nu wacht even. Kijk wat er met hen gebeurt. Kijk gewoon hoe zij het na een moment op het podium het opnemen. Zie? Ik zeg: "Hoe maakt u het?" Spreek tot hen, ga iets zeggen, weet u, en weldra als het niet goed lijkt, dan wacht ik gewoon en zie wat de Heilige Geest zegt. Zie? En dan...

24 Zoals een kerel die in de gebedsrij kwam. Hij dacht dat het telepathie was, want hij schreef het op een gebedskaart. Hij schreef dat hij TB had, en van alles. Hij kwam in de rij en zei: "Hoe maakt u het?"

     En ik zei: "Hoe gaat het met u, meneer?" En hij zei, ik zei: "Wel, gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben?" Zie? Dat was wat de Engel vertelde: krijg de mensen ertoe om jou te geloven.

     "Ja meneer." Dat klonk niet goed. Ik kon het niet plaatsen. Zie, in mijzelf zou ik... O, hij was een fijn uitziende man, gewoon een aardig uitziende kerel.

     Ik zei: "Ja, meneer." Begon met hem te spreken en ik zei: "Er is niets verkeerd met u; u bent compleet gezond."

     Hij zei: "U bent verkeerd."

     Ik zei: "Nee, dat ben ik niet."

     Hij zei: "Kijk op die gebedskaart daar en zie het." Zei: "Ik heb TB en kanker." Ik weet niet wat hij allemaal had geschreven...

     Ik zei: "Het maakt mij niet uit wat u op die gebedskaart hebt staan, er is niets verkeerd met u."

     Hij zei: "Wel, het staat op mijn gebedskaart."

25 Ik zei: "Dat doet er niet toe..." Ik zei: "Het maakt mij niet uit wat u op uw kaart hebt staan, dat zegt niets. (Zie?) Het is wat de Heilige Geest zegt."

     En hij zei: "Wel, het is..."

     Ik zei: "Wel, misschien had u geloof genoeg om genezen te worden, voordat u in de samenkomst kwam. Ik..."

     Hij zei: "En dat is hoe het is..."

     En ik dacht: "Wat gebeurt hier?" Hij zag eruit als een Christen. Ik keek om mij heen, keek daar naar de muur, daar net in die richting en daar zag ik het bewegen. En ik keerde me naar hem om. Velen die hier nu zitten waren precies in de samenkomst toen het gebeurde. En ik zei: "Waarom, waarom wilde u de duivel zoiets in uw gedachten laten brengen?" Ik zei: "Nu, u bent van een zekere kerk", ik wil de naam niet noemen, "die niet gelooft en zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn. En u was de vorige avond in de samenkomst en vertelde mij, en zei bij uzelf, liever, dat dit niets anders was dan geestelijke telepathie." En ik zei: "Die man die daarginds op het balkon zit, met een rode stropdas en een grijs pak aan; u was in zijn huis de vorige avond; u zat aan een tafel waar een kleed zo-en-zo overheen lag en u besloot in uw gedachten dat u hierheen zou komen en dat op uw gebedskaart te schrijven en hierheen te komen."

     En die man schreeuwde het uit en zei: "Dat is de zuivere waarheid." Daar zo staande op het podium.

26 En ik zei: "Omdat u dit hebt gezegd en dat op uw gebedskaart hebt geschreven, hebt u het nu." En hij stierf ongeveer zes weken daarna.

     Ziet u, wij spelen geen kerkje. Wij leven in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Herinnert u zich Ananias en Saffira? U kunt met God maar beter oprecht en juist zijn voor u dat probeert te doen. Onthoud: "Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God." Zie? Daar was het. Het kwam direct op hem en de diagnose van de zaak enzovoort, toonde dat hij zowel kanker als TB had gekregen. Hij zei het en zijn woorden kwamen te geschieden. Gewoon precies. Hij verzegelde zijn eigen vonnis, gewoon nauwkeurig.

     Zoals David deed toen hij voor Nathan stond en zei: "De man zal zeker sterven." Zie? Hij zal ervoor moeten betalen. U weet wat Nathan hem vertelde. Hij verzegelde zijn eigen vonnis. Dus is het nog steeds dezelfde God. Wij dienen geen andere God van een andere dag. Welnu, zo is het, dus heb alleen geloof in God.

27 Nu, over ongeveer tien minuten wil ik met Jehova Jireh afsluiten. Zou u nog een paar minuten langer willen blijven? Ja? Goed, ik weet dat u... De bonen zullen niet aanbranden en als ze dat doen, zal niet... wil dit niet... dit zal u helpen.

     Nu, gisteravond lieten wij Hem, Jehova Jireh, achter met een gezegende Abraham en Sara, nadat Hij hun de belofte van de kleine jongen had gegeven en zij weer veranderd waren in een jonge man en vrouw. Gelooft u dat? Zeker. Hij moest iets doen om haar kracht te geven, dus bracht Hij haar weer terug. Want het liet de kenmerken zien van wat zij deed en toonde dat zij opnieuw een jonge, mooie vrouw was geworden.

28 En herinner u, laat mij u iets tonen, dat Abraham honderd jaar oud was en leefde tot hij honderdvijfenzeventig jaar was geworden. En na veertig jaar, toen Izaäk veertig jaar was geworden, trouwde Abraham met een andere vrouw en kreeg buiten de dochters nog zeven zonen. Amen. Jazeker. Is dat juist? Dus u ziet dat Hij hem weer een jonge man maakte, bracht haar weer terug tot een jonge vrouw. Bent u niet blij dat u kinderen van Abraham bent? Dat is wat Hij op een dag bij Zijn komst voor ons zal doen.

     Merk op, snel nu, dan zullen wij, indien mogelijk, het hoogtepunt bereiken. Nu ontdekken wij dat direct daarna kleine Izaäk werd geboren. God veranderde haar in een lieflijke jonge vrouw en hem in een jonge man; en de kleine Iza äk werd geboren. En toen Iza äk dan ongeveer twaalf jaar oud was, veronderstel ik dat het een prachtige kleine Joodse jongen was... En wat een gevoel was dat voor die moeder en vader na al deze jaren de zekerheid te hebben.

29 Als God ooit één keer een gebed van u beantwoordt, dan weet u dat Hij een gebedsverhorende God is. Is dat zo? Nu, hoe velen hebben de Heilige Geest ontvangen, steek uw hand op, allen die de Heilige Geest hebben? Hou zou u aan genezing kunnen twijfelen? Hoe velen hier hebben wel eens een gebedsverhoring gekregen? Laat eens zien. Zeker. Dan is Hij een gebedsverhorende Vader, is Hij dat niet? Daar bent u er. Vat u de gedachte? Als u iets nodig hebt, vraag. Gebrek aan wijsheid, vraag het aan God. Zie? Hij zal het u geven.

     Welnu, Abraham wist dat hij aan de belofte had vastgehouden en Hij het zou laten geschieden. Zie? Zo ziet u dat de kleine jongen werd geboren. Dus zei de Here: "Nu ga Ik die mensen daar in de Assemblies of God in Long Beach, ongeveer vijfentwintighonderd jaar vanaf nu, ga Ik hun een echte verzekering geven en laat al het Zaad van Abraham weten dat Ik een gebedsverhorende God ben en dat Ik Mijn belofte aan Mijn volk houd."

30 Daarom zei Hij: "Ik ga Abraham nemen, omdat Ik weet dat hij Mij gelooft. En Ik ga hem vragen... Ik heb hem al verteld dat Ik hem een vader van volkeren zou maken. Hij wachtte vijfentwintig jaar en nu is hij ongeveer honderdvijfenveertig jaar oud of honderdtwaalf jaar", zoiets als dat. "Nu ga Ik hem vertellen om de kleine jongen waarop hij gewacht heeft, mee naar boven te nemen en hem te doden. Abraham zal Mij gehoorzamen."

     Wat een beproeving was dat voor Abraham. Denk eens in wat dat was. Nu zijn wij in Genesis 22. Nu, als... Hij wilde het misschien niet aan Sara vertellen. Hij wilde haar niet gaan vertellen: "Sara, ik ga Izaäk vanmorgen doden." Nee, hij wilde dat niet doen, dus stond hij vroeg op en kapte wat hout en kliefde het, zei de Schrift. Deed het misschien in een of andere kleine zak of zoiets en legde het over de rug van de ezel en nam twee knechten en Iza äk mee. En zij liepen voor een driedaagse reis.

31 Nu, iedereen... ik kan elke dag lopen, vijftig kilometer. Ik patrouilleerde; zeven jaar lang liep ik vijftig à zestig kilometer per dag door de wildernis. En nu hebben wij benzinevoeten gekregen. En in die dagen moesten de mensen lopen om ergens te komen. Abraham zou misschien in zijn jonge conditie wellicht honderdzestig kilometer in drie dagen hebben gelopen.

     Nu kijk, hij bevond zich op drie dagen afstand van de beschaafde wereld. En toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij van verre de berg die God hem getoond had. Let nu op waar hij heenging.

     Nu. Dan wanneer hij dichterbij komt, stopt hij de kleine muilezels en bindt ze vast, neemt het hout en legt het op Izaäks schouder. En hij zei... Luister nu hiernaar, o dit is zo prachtig. Het is een... Ik wenste gewoon dat wij hiervoor genoeg tijd hadden. Zie? Zo prachtig. Hij zei: "Wachten jullie hier met de ezels. De jongen en ik zullen daarheen gaan om te aanbidden en wij zullen terugkomen."

32 Hoe zal hij gaan terugkeren? Hij gaat hem doden. Hoe zal hij gaan terugkomen? Maar wat de... Sla Hebreeën op, als wij gewoon hadden... Of in Romeinen, het vierde hoofdstuk. Als wij maar gewoon wat tijd hadden om er doorheen te gaan... Maar Abraham zei dit in zijn hart: "Ik heb hem als één uit de dood ontvangen en ik ben volledig overtuigd dat God in staat is hem uit de dood op te wekken", een volmaakt type van God Die Zijn enige verkregen Zoon heeft gegeven. Zie? Abraham offerde Iza äk op, God gaf Zijn Zoon en gaf een verzekering, omdat God hem dat reeds had gezegd, "Ik heb... Ik heb u tot vader van volkeren gemaakt." Hij had hem reeds de belofte gegeven en hij wist zonder een zweem van twijfel dat hij het zou zijn, dat hij het reeds was. Niet: "Ik wil", maar "Ik zal. Ik heb het reeds gedaan."

33 En dat is de wijze waarop uw genezing is; Hij heeft het reeds gedaan. Er blijft één ding voor u over om te doen: het aannemen. Zo is het met uw redding; slechts één zaak om te doen: het te accepteren.

     Ik las vanmorgen dat artikel van die Baptisten Schriftgeleerde, terwijl de broeder het aan het uitdelen was. Ik merkte die Baptistenprediker op die daarnaar stond te kijken en ik keek hem recht in het gelaat, hij zei: "Ik wil die Pinksterzegen." Met andere woorden: "Bij God is geen aanzien des persoons." En hij ontving het. En hij had grote samenkomsten in Chicago met Moody, en hij was een voortreffelijke Baptistenprediker.

34 Want als God het u bekendmaakt dat het voor u is, dan is het voor u, het behoort aan u. Als u een zondaar bent en iets zegt [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert]: "Ik ben de Here Die u redt." Dat is Gods stem. Keer u om en schenk er aandacht aan, accepteer het en ga door. Als Hij nooit klopt, wel, dan kunt u het gewoon niet. Dus is het niet degene die wil of degene die loopt, maar God Die genade toont. Zo is het. Zie, als God aan uw hart klopt, is dat het grootste voorrecht dat u ooit in heel uw leven hebt gehad. Als iemand ooit dat voorrecht heeft gekregen, is het van God Die u een uitnodiging geeft om tot Hem te komen.

     Wij zien dat Abraham geloof had, omdat hij vijfentwintig jaar op het kind had gewacht. En nu vertelt God hem hetzelfde kind te nemen om het te doden. Nu, wat een beproeving was dat. Maar Abraham twijfelde nooit aan de belofte van God. Hij zei: "Als God hem aan mij gaf uit de dood, is God in staat hem uit de dood op te wekken. Ik ga gewoon door, omdat Hij mij zei dat ik de vader van volkeren was."

35 Nu kijk, de duivel wil proberen om op zijn schouder te zitten en te zeggen: "Abraham, als... je weet dat je God liefhebt."

     "O ja, ik heb God lief."

     "Nu dan, als u Hem liefhebt, hoe gaat u het enige bewijs en het enige wat het kan zijn, vernietigen, dat u een vader van volkeren zult zijn." Zie? "Hoe zult u dat gaan doen? Hoe zult u een vader van volkeren zijn als u uw... het enige zaad dat u heeft, deze beloofde jongen door deze vrouw, vernietigt? En hoe gaat u het nu doen?"

     "Wel, als God mij vertelde dat ik de vader van volkeren zou zijn, is het aan Hem om het te doen. God zei het en dat maakt het vast."

36 Vat u de gedachte? Hoe ga ik gezond worden als de dokter mij vertelt dat ik ga sterven? God zei het en dat maakt het vast. Dat is de gedachte. "Hoe ga ik dat doen?" "Hoe kan ik in de lucht omhoog reiken en iets vinden, en een bestanddeel zal neerkomen en mij genezen?" Ik weet het niet. Hoe zou u daar omhoog kunnen reiken en iets hebben gevonden dat u redde? Dat is het. Zie, dat is groter dan genezing, veel groter dan genezing, want het verandert heel uw gezindheid, verandert uw verstand, verandert uw gedachten, het verandert alles in u. Daarom is het groter.

     Maar Abraham geloofde God. Let nu op wat er gebeurde. O, ik vind dit prachtig. Let op. Abraham droeg het hout nooit zelf; hij legde het hout op Izaäks rug (Zie?), precies tonend dat enkele honderden jaren later, Christus, het ware Zaad van Abraham, Zijn eigen offerhout naar Golgotha zou dragen. Wanneer u Jezus ziet opgaan naar Golgotha, of ik bedoel Abraham en zijn kleine zoon Iza äk omhoog ziet gaan en Iza äk dit hout droeg, was dat een voorafschaduwing van Jezus Christus gaande naar Golgotha, gaande als een offer... gehoorzaam.

37 En weet u, kleine Izaäk begon wantrouwig te worden. En hij zei: "Vader, we hebben hier vuur; wij hebben hier hout; wij hebben alles gereed, maar waar is het lam voor het brandoffer? Waar is het?" Hij begon rond te kijken: "Ik zie alles behalve dat ene." O my. "Hoe gaat het gebeuren?"

     En kijk naar de vastberaden stem van Abraham, hoe hij zijn zoon heeft geantwoord, zie hij deed een... misschien wist hij niet wat hij zei. Hij zei: "God zal in een lam voorzien voor het brandoffer." God zal voorzien, Jehova Jireh, de Here zal voor Zichzelf in een brandoffer voorzien. O, daar houd ik van, u niet?

38 "Hoe ga ik het doen, broeder Branham? Ik ben door gebedsrijen gegaan; ik heb dit gedaan; ik heb dat gedaan; hoe kan ik het doen?" God zal voorzien. "Hoe gaat u het hiermee redden? Als u op die manier spreekt, weet u dat u zichzelf tot doelwit maakt?" Maar God zal voorzien. Dat is alles. "Hoe weet u dit als u op het podium staat..." God zal voorzien. Dat is al wat ik weet. Hij beloofde het; wij nemen Zijn woorden; wij geloven het. Dat maakt het vast; dat is alles. Laat het varen, want God zei het zo, dat is... Het moet op die manier zijn.

     Daar gingen die twee samen de berg op. Tenslotte kwam hij tot een plaats; hij rolde de stenen bij elkaar, legde het hout erop. En let op kleine Izaäk, gehoorzaam tot de dood zoals Christus. Zijn handen werden samen op zijn rug vastgebonden; bond zijn voeten vast en hij legde deze kleine jongen daarop, zijn eniggeboren zoon; het zaad dat de beloofde moest zijn, legde hem op het altaar, streek zijn haar weg uit zijn gezicht, een aardige kleine jongen... Wat zal moeder gaan zeggen wanneer je thuiskomt en vertelt dat je die zoon moest doden? Maar God zal voorzien, zolang je Zijn Woord gehoorzaamt.

39 Wierp zijn kleine hoofd zo naar achteren, reikte naar zijn borstzak, nam het mes uit de schede en hief het zo omhoog, trok zijn haar zo naar achteren en in zijn hart onderdrukkend, het wegslikkend als om te zeggen: "Vaarwel, Izaäk, mijn jongen." Hief zijn hand omhoog in volle gehoorzaamheid, en op ongeveer die tijd, zelfs als u iets verkeerd doet en in gehoorzaamheid wandelt, is de Heilige Geest daar om u te stoppen. U zegt: "Ik ben bang dat als ik ooit de Heilige Geest ontvang, ik mij misschien onfatsoenlijk zal gedragen." Wees niet bezorgd, want als het de Heilige Geest is, zal Hij weten wanneer u te stoppen en wanneer u te starten; Hij heeft de knop in Zijn hand. Ziet u? Dus weet Hij wanneer aan te draaien en uit te draaien. Doe gewoon een beroep op Zijn genade.

40 Zo doet u ook met genezing; doe een beroep op Zijn barmhartigheid. Hij beloofde het; het is Zijn Woord. Hij is genoodzaakt... Hij zal Zijn Woord moeten vervullen; als Hij dat niet doet, is Hij geen God.

     Zo zien wij dan dat juist toen hij op het punt stond zijn eigen kleine zoon dood te steken, de Heilige Geest zijn hand moet hebben gegrepen om te zeggen: "Abraham, Abraham, neem uw hand terug. Ik weet nu dat u God vreest. Ik weet dat u Mij liefhebt."

     En wat gebeurde er? Op die tijd hoorde hij iets achter zich en daar was een ram, dat is een mannelijk schaap, die met zijn horens in de struiken gevangen zat. Nu wil ik ter afsluiting de klas iets vragen. Waar kwam die ram vandaan? Hij had de stenen erheen gerold die daar rondom lagen en een altaar gemaakt en het hout erop gelegd, enzovoort. Waar kwam die ram vandaan? Hij bevond zich minstens honderdtwintig tot honderdzestig kilometer verwijderd van de beschaving, drie dagreizen. Daar zijn leeuwen, jakhalzen en allerlei valse wilde beesten die juist op schapen zouden azen, en dergelijke. Hij kon het niet overleefd hebben; er was daar geen beschaving. Waar moest de ram vandaan komen?

41 Nu, nog iets, hij was helemaal bovenop de berg waar geen water was. Hoe zou hij er ooit zijn gekomen? Wat was het? De tekst verklaart het: Hij is Jehova Jireh. Hij sprak de ram in bestaan. Nu, het was geen visioen; een visioen bloedt niet. Hij ging erheen, kreeg de ram, legde hem op het altaar, sneed zijn keel door en het bloed stroomde eruit. Het was geen visioen. Het was een ram.

     En daarom noemde Abraham de naam van de plaats Jehova Jireh. Als God een belofte heeft gedaan, kan God voorzien in de zaak voor die belofte. Jehova Jireh, de Here zal voor Zichzelf voorzien. Die ram was in een ogenblik in bestaan gesproken; het volgende ogenblik ging hij uit bestaan. Maar het vervulde Gods doel.

42 En God is vanmorgen in staat de Heilige Geest in ons midden te zenden. Hij is in staat kracht te zenden om de zieken te genezen, de verlorenen te redden en alles te doen waarvan Hij gesproken heeft dat het zo zal zijn. "Hij is in staat om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken", zei Johannes.

     En een ware boodschapper van God gelooft dat en houdt zich eraan. Jehova Jireh, God zal voorzien. Wanneer God iets zegt... "Hoe gaat het gebeuren, broeder Branham?" Ik weet het niet. Dat is niet mijn zaak om te weten. God zal het erin voorzien. God zal er Zelf voor zorgen.

     "Nu, kijk hier, broeder Branham, de dokter heeft gezegd dat ik kanker heb. En hij vertelde mij dat ik zal gaan sterven en dat ik nog dertig dagen te leven heb; hij zei dat ik zou sterven. Nu, hoe ter wereld gaat iets wat ik niet kan zien, aanraken, voelen, ruiken en smaken of iets anders, hoe ter wereld gaat zoiets die kanker uit mij wegnemen? Wat zal hier neerkomen en letterlijk die kanker doen weggaan?" Ik weet het niet, maar God beloofde het en God kan in iets voorzien om het te doen.

43 God zal voorzien. Hij is Jehova Jireh. Hij is evenveel nu Jehova Jireh als toen. Hij is nog steeds Jehova Jireh, de Here zal voor Zichzelf in een weg voorzien om Zijn Woord te laten geschieden. Amen. Als de Pinkstermensen het niet willen ontvangen, is God in staat om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Als de Baptisten het niet willen ontvangen, dan is God in staat om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. God zei het.

     Ik herinner mij die avond toen de Engel van de Here mij daar ontmoette, toen Hij daar bij de rivier naar beneden kwam en die woorden in aanwezigheid van ongeveer tienduizend mensen sprak. Mij vertelde en zei... U hebt de boodschap gehoord, het staat in het boek wat Hij heeft gezegd. Kijk hoe nauwkeurig en perfect het woord voor woord is gebeurd. Zeker. Precies de woorden die Hij zei, ongeveer eenendertig jaar geleden: vertelde mij waarheen ik zou gaan, wat te doen en wat het zou teweegbrengen. God zei het.

44 Ik ging toen naar mijn Baptistenvoorganger en vertelde het hem. Hij zei: "Met een zevenjarige lagere schoolopleiding? En jij gaat de wereld rond om het Evangelie te prediken en wonderen en tekenen te doen?" Ik zei: "Dat is wat Hij zei." Hij zei: "Billy, wat voor maaltijd heb jij die avond gegeten?" Ik zei: "Ik kan nu meteen evengoed mijn gemeenschapskaart intrekken, omdat licht en duisternis samen geen gemeenschap kunnen hebben." Juist. Hij zei: "Wie zou jou geloven, denk je?" Ik zei: "Als God mij zendt, heeft God iemand daarbuiten die een boodschap zal ontvangen, omdat God het niet tevergeefs doet."

     Toen ik dan de Pinkstermensen vond, droeg ik mijn deel bij aan hen, precies juist, omdat zij het geloofden en ernaar hadden uitgekeken. Zij geloofden dat het de waarheid was. "God is in staat uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken." Jazeker.

45 Dus zond God een boodschap; God beloofde het in de Bijbel; God zei dat Hij het zou doen. Hij beloofde het te doen. Hij zei: "Deze tekenen..." Hij zei: "Dezelfde tekenen en wonderen zouden plaatsvinden zoals in de dagen van Sodom."

     "Hoe zal het geschieden?"

     "Ik weet het niet, ik kan het u niet vertellen. Hij beloofde dat Hij al deze dingen zou zenden en hier gebeuren ze."

     "Hoe werkt het, broeder Branham?" Ik wou dat ik het wist; ik weet het niet. Maar God heeft het beloofd en God is Jehova Jireh; Hij kan in een weg voorzien om het te laten geschieden. Amen.

     Hij kon het zich binnen en buiten een organisatie verschaffen of wat Hij maar wil doen. Hij kan doen wat Hij wil, omdat Hij God is, Jehova God. "Hij is in staat om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken." Hij is Jehova Jireh. Ik wil dat u deze woorden nu in uw gedachten houdt. Ik heb u twintig minuten langer gehouden, maar ik wil dat u deze dingen in uw gedachten houdt.

     "Hoe zal God mij genezen?"

     "Mijn moeder, broeder Branham, is erg ziek."

     "Mijn baby is erg ziek", en dit-en-dat.

     "Kunt u hen helpen?"

     "Nee."

     "Kan ik iets doen? Wel, wat zou u zeggen..."

     "Wel, God kan het doen."

46 "Wel, hoe gaat Hij dit doen? Deze baby was op die wijze geboren." Ik heb duizendmaal duizenden gezien die gekweld geboren waren, met een waterhoofd, misvormd en van alles, die vandaag volkomen normaal en gezond zijn.

     Hoe doet Hij het? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat Hij Jehova Jireh is, de Here heeft in een offer voorzien. De Here heeft voorzien in een lam. Bedenk, het was géén vrouwelijk schaap; het was een ram. Jezus was een man. De Man was God. De Man waarin God woont en Hij was de Offerram. En Hij heeft reeds erin voorzien. Het is niet nodig op Hem te wachten of iets anders waarin voorzien moet worden als offer; er is reeds in voorzien. En het enige wat wij moeten doen is ons vertrouwen en geloof in Gods offer te plaatsen, waarin reeds is voorzien. Hoe weet u dat erin voorzien is? Wel, hier is Hij, precies onder ons en doet hetzelfde als wat Hij op aarde heeft gedaan. Amen. Hebt u Hem lief? Laten wij ons hoofd buigen.

47 Here Jezus, moge het nooit over de hoofden van de mensen heen gaan, Here; moge het diep in elk hart naar binnengaan. Mogen wij vanavond Uw grote Geest in deze samenkomst zien bewegen en de kinderen van God zien die hier ziek liggen en buiten doktersbereik... Wij danken U voor onze dokters en alle kennis die zij hebben, maar God, boven alles danken wij U voor Jezus Christus.

     En ik bid, hemelse Vader, dat U een ieder vandaag als zij naar huis gaan en studeren, de buren zullen uitnodigen om hen hier vanavond om zes uur te laten komen. Moge Jehova God een weg voor hen banen om te komen. Hij is nog steeds Jehova Jireh. "Hoe kan ik hen ooit zover krijgen om te komen?" Here, als wij ons deel zullen doen, bent U in staat om te voorzien in Uw deel. Moge het zo zijn, Vader.

48 Genees de zieken; red de verlorenen; verkrijg glorie voor Uzelf, want het is alles voor Uw heerlijkheid, Here. Het is niet voor ons, wij zijn gewoon... Het is ons medegevoel, ons hart. Wij voelen dat het de mensen zal helpen, het is iets om de gemeente te helpen. Waarom zouden wij hier zijn? Was het voor mij niet veel beter om deze ochtend thuis in mijn tabernakel en met mijn vrouw en kleine kinderen te zijn? En zij roepen mij aan de telefoon, huilend, en zijn eenzaam... En, o God, heb ik eenendertig jaar van mijn leven hierbuiten op het veld doorgebracht, hoe makkelijk zou het voor mij zijn om naar huis te gaan, maar God, iets diep in mijn hart zegt: "Blijf hier aan de westkust waar de zonde overvloedig is. Blijf daar bij de muur waar oost en west elkaar ontmoeten en waar de verontreiniging als winden zwiepen en blazen tegen deze westkust hier, waar cultussen en zo nergens anders in het land bekend zijn..."

49 God, waarom zouden wij hier staan? Omdat het Uw opdracht is. Hoe gaan wij de muren afbreken? Ik weet het niet, Here, maar U bent Jehova Jireh Die voor Uzelf in een weg kan voorzien. Wij zullen standhouden, omdat wij in ons hart voelen dat wij Uw dierbare kleine gemeente zouden kunnen helpen die langs deze kust worstelt tussen al deze Hollywood betovering en al dit andere spul. God, U zult op een of andere wijze Uw uitverkorenen roepen. "Degenen die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij geroepen. Degenen die Hij geroepen heeft, heeft Hij gerechtvaardigd. Degenen die Hij gerechtvaardigd heeft, heeft Hij verheerlijkt." Here, zij zijn hier ergens; spreek tot hen, Here, als wij werken en arbeiden in liefde om Uw gemeente uit de chaos te brengen. Sta het toe, Vader.

50 Wij dragen hen aan U op en onszelf, dat U door ons heen wilt werken en wij een voorbeeld in deze buurt mogen zijn. Dat andere kerken en andere mensen in deze omgeving het leven van de Pinkstermensen hier zullen zien en bemerken dat zij een ander volk zijn; dat zij bijzondere mensen zijn, een koninklijk priesterdom, een heilige natie. Sta het toe, God. Laat Uw gemeente geheiligd en apart gezet zijn, uitgeroepen en afgezonderd van de rest van de wereld. Geef het, Here, een bijzonder volk, tekenen en wonderen die door hen heen werken, verbazende, glorieuze samenkomsten en kracht. Dan zullen ze weten dat er iets is dat het verschil maakt.

     U zei: "Gij zijt het zout der aarde, maar als het zout zijn kracht verliest, zal het hen doen weglopen." Mensen zeggen dan: "Wel, jullie spreken over de komst van Christus en kijk wat jullie doen." En: "U zegt dat u anders bent en wij zien geen verschil in u." O God, sluit de heidense mond. Sta het toe, Here. Maak Uw gemeente zo anders, zo zoutend, dat de mensen zeggen: "Als er ooit een stel Christenen was, zijn zij het. Zij zijn absoluut anders." Geef het, Here. En U zei: " Wanneer Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal Ik alle mensen tot Mij trekken." En mogen wij in ons leven en in onze getuigenissen U verhogen, zodat de wereld een Redder voor de wereld mag zien. Sta het toe, grote Jehova Jireh, want wij vragen het in de Naam van Uw voorziene Offer, Uw eigen Zoon, Jezus Christus. Amen.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief
Omdat Hij mij eerst liefhad
En mijn redding kocht
Op Golgotha's kruis.

51 O, doet dat niet iets voor u? [Broeder Branham begint te neuriën: "Ik heb Hem lief" – Vert] Wat zouden wij doen zonder Hem? Wat als er geen Jezus bestond? Wat zou ik vandaag zijn? Waar zou ik heengaan? Gij alleen, Here, hebt woorden van eeuwig leven. Ik wend mij om naar U. Laat de wereld doen wat wij zij maar willen, maar Gij hebt eeuwig leven; laat mij U aanhangen, mijn Vader. Wat als daar geen Vader was, geen Jezus, geen liefde, geen hoop, wat zou ik doen? Wat konden wij doen? O, ik kan niet... Al had ik tienduizend talen dan zou ik de aanbidding in mijn hart voor Hem niet kunnen uitdrukken. Het enige wat ik kan doen is zeggen:

Ik heb Hem lief, ik... (Omarm Hem, omarm Zijn Wezen, door geloof in uw hart.)
Omdat Hij mij eerst liefhad... (Grote Jehova Jireh!)
En mijn verlossing kocht
Op Golgotha's kruis.

52 O, zou het niet wonderbaar zijn als de Geest nu houvast op ons krijgt op de wijze waarop Hij verlangt om de lamme, de aangevochtenen en de zieken gewoon te doen opstaan. O, het zou deze kuststrook in vuur zetten. De nieuwsbladen zouden erover spreken als elk hart overgegeven zou kunnen zijn. Het fenomeen van de Assemblies of God in Long Beach, op een zondag rond de middag. Indien er nog dagen zullen komen dan zullen zij zeggen dat zij allen één van zin waren, en plotseling kwam er iets in de kerk. O my! Hoe ik voel... Ik keek omlaag. O! Laat mij... vergeef mij alstublieft dat ik tijd neem.

     Vanmorgen probeerde ik op de televisie, die in mijn kamer staat, Oral Roberts te vinden. Tenslotte vond ik het. Ik ging verder, nam een bad en scheerde me en ik keek op de... ging terug om te zien wat er gaande was, en my, de meest goddeloze dingen; ze probeerden rokken te adverteren voor een vrouw en ze lieten elke beweging van hun lichaam zien. Hoe... God maakte een vrouw zo hoogwaardig als zij is en toen zij haar geest verlaagde, legde God er een schaapsvel over om haar te verbergen en hier wil ze een gebreide jurk om elke vorm van haar lichaam te tonen.

53 Christenen, kunt u dat kwaad niet voelen? Als u dat niet kunt, is daar iets fout. Het grieft mij. Ik draaide mij om en ik dacht: "O God, ik vraag mij af of mijn Pinksterzusters zouden... Alstublieft God, laat dat niet gebeuren, alstublieft. Heb genade, God; doe het niet; laat hen niet meegesleurd worden door die rommel."

     Ik ging naar buiten de straat op en dacht een ontbijt voor mezelf te gaan halen. Daar kwam een man met zijn vrouw aan die naar de kerk gingen en die vrouw blies naar beide kanten sigarettenrook, net als een stoommachine of zoiets. Hier komt grootmoeder langs de straat, een paar hoge hakken, stak naar alle kanten uit, van voren, van achteren en opzij. Ik maak geen grappen. Ik probeer u gewoon iets te vertellen. En mijn ziel was zo gegriefd. Ik dacht: "God, ik ben hier als een prediker van gerechtigheid en ik kan het uitspreken en het maakt dat zij mij haten. Wat kan ik doen, Here? Wat kan ik doen; het is Uw volk?"

54 En toen zei iets tegen mij: "Zou je meer naar de lof van mensen dan naar de lof van God verlangen?"

     Ik zei: "God, geef mij moed. Laat de mensen zien dat het liefde is; het is niet om verschillend te zijn. Het is liefde. Ik probeer over redding te spreken (Zie?), in mijn eigen kleine gemeente waarvoor Jezus stierf."

     Toen ging ik op de hoek zitten. Ik zat daar en keek en hier kwamen aan de overkant van de straat twee of drie jonge vrouwen en hier kwam een jongen met een van die Ricky kapsels, weet u, en ik dacht: "O God", komend uit de kerk met sigaretten in de hand. Keek in de richting van die andere straat en daar kwam een hele ploeg aan; een van hen was een echt gekke immorele mop aan het vertellen. Ik begon de straat af te lopen en ik dacht: "God, dit is niet mijn thuis, waarom laat U mij niet gewoon mijn zwaartekracht verliezen om hier eenmaal vandaan te wandelen. Laat mij gaan, Here." Ik dacht: "O, ik kan dat toch niet zeggen. O God, wie zal het gaan uitschreeuwen? Wat gaan we doen? Wat moeten we doen?" Het voelde alsof iets in mijn hart binnenkwam, diep binnenin en ik dacht: "Bedoelt U dat Uw kinderen, Uw dochters, Uw zonen, daarmee gevangen genomen zijn, God? Zijn zij hierin gevangen?"

55 En het leek dat ik gewoon kon zien, het was geen visioen, gewoon in mijn geest. Ik kon Jezus zien neerkijken over Jeruzalem, tranen liepen over Zijn wangen, en horen zeggen: "Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb Ik over U gebroed, gelijk een hen over haar broedsel. Hoe heb Ik u willen bijeen vergaderen, maar gij hebt niet gewild."

     En ik kon de Geest in mijn hart voelen wenen: "O, Pinksteren, Pinksteren, hoe dikwijls heb Ik u onder Mijn vleugels willen nemen, maar gij hebt niet gewild."

     Daarom denk ik dat het uur van afscheiding dichterbij komt. O, Christenen, geroepen door God, laat dat niet uw bestemming zijn. Kijk omhoog, kijk omhoog, hak uzelf los van elke band. Kom los van de dingen van de wereld. Wees niet aards gebonden; vaar in diepe wateren. Ga de diepte in. Doe dat, wilt u niet?

56 Vader God, ik bid dat U de mensen wilt laten weten wat ik bedoel; sta het toe. En mogen zij begrijpen, Here, dat de enige reden waarom een ongeletterd persoon zou worden toegestaan deze dingen te doen is, om hun te laten beseffen dat het uur waarin wij leven oordeel is. Zij lezen de kranten, zij horen het op de radio en de televisie. De wetenschap zegt dat het nu drie minuten voor middernacht is en zelfs minder dan dat. Wat elk moment zou kunnen gebeuren; de klok is gereed om te slaan. De wereld is aan zijn eind. Wij zien dat elke kleine natie met hun atoom en waterstofbommen, er sommigen van hen een gat in de grond kunnen blazen van ongeveer vijftig meter diep en honderdzestig vierkante kilometer. O God, wat zou het doen wanneer een van hen, een van hen ooit loskomt en op die radarschermen verschijnt, dan zal iedere natie gaan vuren. Dan is het einde hier. Ik weet het niet, Vader, het zou al vandaag kunnen zijn, dat ik... ik weet het niet. Maar ik ga leven alsof het vandaag is. Sta het toe, Here; helpt U mij om dat te doen.

57 Niet alleen mij, maar help deze mensen om dat te doen, Here. Mogen wij ons gereed houden. Jezus vertelde ons: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, hef het hoofd omhoog, verlossing komt nabij." En wij kijken naar Israël, Gods kalender, ginds in het thuisland, wachtend om de Messias te zien, keerde Isra ël terug als Jozef zich bekend zal maken. Er zal geween zijn, elke familie scheidt zich wenend af. Maar voordat dit gebeurt, wat deed hij? Zond zijn vrouw in het paleis. O God, geef, geef Here, dat de gemeente het snel zal zien.

     Wij weten dat niet allen het zullen zien, omdat U hebt gezegd dat zij lauw zouden zijn en U hen uit Uw mond zou moeten spugen, maar het kleine overblijfsel zou worden binnengehaald. God, sta toe dat elk persoon hier vandaag dat kleine overblijfsel zal worden genoemd, sta het toe. Mogen zij de beloning van het kleine overblijfsel krijgen.

58 Zegen deze gemeente, God. Deze kleine kerk die hier op de hoek staat werd ongetwijfeld onder grote tegenstand gebouwd, Here. Wij weten dat vele mensen die tot de organisatie van de Assemblies of God hebben behoord, welke deze kerk vertegenwoordigt. Ik kan gewoon deze getuigenissen horen van deze oudgedienden, toen deze oude vrouwen zouden juichen. Ik herinner mij de man die met een vijfenveertig colt pistool de zaal inschoot en deze vrouw precies op haar schort raakte en de kogels vielen gewoon op de grond, een godvruchtige oude moeder van de Assembly of God. Wat zou zij zeggen als zij deze morgen zou kunnen opstaan en haar dochters ziet? O Vader God, wees genadig, doe snel iets voor ons, Here. Sta het toe.

59 God, ik kan het niet helpen om deze dingen te zeggen; er is een Geest binnenin mij huilend, uitroepend, gewoon druppelend, wenend. Ik pleit voor genade, Here. Deze mensen gaven mij een liefdeoffer; dat is een deel van hun levensonderhoud, Here, om in het levensonderhoud van mijn kinderen te voorzien. Ik zou ze niet willen kwetsen; U weet dat ik dat niet zou willen, Here. Ik houd teveel van hen. Maar God, wat kan ik doen dan alleen Uw Geest volgen; ik bid dat U de rest ervan duidelijk wilt maken, Here. Sta het toe dat zij het zullen begrijpen en allen met elkaar gered zullen zijn bij die heerlijke komst van de Here. Ik vertrouw hen toe in Uw handen, en wijd mijzelf toe, Here. U leidde mij naar hen en hen naar mij. Schenk het, Vader, dat wij een gemeente van de levende God mogen zijn, samengesmolten met liefde en banden van liefde door de Heilige Geest. Wij kunnen dit niet uit onszelf doen; de Geest is nodig om het te doen. Daarom Vader, vertrouwen wij onszelf toe in Uw handen in de Naam van Uw Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.

60 Totdat ik u vanavond om zes uur zal zien... Leo, Gene, broeder Borders, Billy, of enigen van hen zullen hier zijn om de gebedskaarten uit te reiken. Wellicht Billy, dat is zijn werk. Hij zal vanavond hier komen, de kaarten door elkaar schudden en ieder een gebedskaart geven die het wil. Dan zullen we gedurende de avond ergens beginnen met oproepen.

     Nu, misschien zullen we volgende week zondag er nog een hebben. Nu, krijg uw mensen hierbinnen. We weten niet of wij het wel of niet zullen hebben, dat zal zijn zoals de Heilige Geest het leidt, wat Hij ook maar doet. Maar soms breekt het door in de samenkomsten. Het komt dan zo geweldig dat ik het niet kan stoppen; het gaat hoe dan ook verder. En ik... Ik weet niet wat er zal gebeuren. Ik weet alleen dat ik de Here liefheb. En ik heb u lief.

61 U zegt: "U hebt ons lief en spreekt u op die manier tegen ons?" Dat komt omdat ik u liefheb. Dat toont dat ik u liefheb. Ik wil u niet verloren zien gaan. Ik wil de eeuwigheid met u doorbrengen, mijn broeder, mijn zuster. Ik probeer u niet boos op mij te maken. Ik houd teveel van u. Zou een echte vader zijn kind op de straat laten zitten en zeggen: "Baby kind, je zou beter..." O nee, hij zou het corrigeren; hij zou alles doen wat hij maar kon om het ervan te weerhouden gedood te worden.

     Wanneer ik die dag daar sta en naar Hem opkijk en wat als de Heilige Geest zou zeggen: "Ik heb u gezalfd en zond u uit en u hield het achter." En u zou met uw hand naar mij wenken en zeggen: "Broeder Branham, als u het mij maar had verteld." Huh-uh. Dat zal niet zo met mij zijn. Ik wil eerlijk met u zijn, ik wil oprecht met u zijn, omdat ik u werkelijk liefheb. En God is mijn getuige dat dit waar is. Totdat ik u vanavond zie. De voorganger, God zegene u, broeder Buntain. [Broeder Buntain zegt: "Zullen we allemaal opstaan?" Er wordt een profetie uitgesproken: "...?... acht geeft op het Woord van de Heer. Voorwaar Ik ben met u. Ik heb u geroepen tot een ...?... als dit. En Ik bevestig het Woord dat gij gesproken hebt, want het was Mijn Woord deze morgen. Ik bevestig dit, die ...?..." – Vert]

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)