Balsem in Gilead

Door William Marrion Branham

1 ... veel zeggen... Laten we nog even blijven staan voor gebed. Ik spreek altijd graag tot de Auteur voordat ik Zijn Boek open. Dat is een goed idee, vindt u niet? Iemand sprak op een keer. Ik zei het een of ander, en de man zei... Het was een fijne vriend van mij; bijna ieder van u kent hem; en hij predikt in zeven talen. Booth-Clibborn, u hebt van hem gehoord, denk ik, William Booth-Clibborn. En hij zei tegen mij; hij zei: "Maar broeder Branham, u kent gewoon uw Bijbel niet."

     Ik zei: "Maar ik ken de Auteur heel goed." Dat is...?... En ik ken de Auteur; ik denk dat Hij mij Zijn Woord zal onderwijzen. Laten we dus nu tot Hem spreken voordat we Zijn Woord ingaan.

2 Onze hemelse Vader, de Auteur van dit Woord, de Auteur van het Woord van God, "Het Woord was God en werd vlees gemaakt en woonde onder ons." Wij naderen U in de Naam van Jezus, Uw Zoon, onze Redder. Wij hebben Hem lief, Vader, omdat Hij gehoorzaam was tot de dood. En de gramschap die werd verondersteld op ons te komen, werd uitgegoten op Hem op Golgotha. En daar leed Hij in onze plaats opdat wij vrijuit konden gaan. Geen wonder dat de mensen nooit in staat zijn geweest om uit te drukken welke liefde de Vader had voor het gevallen ras van Adam, om Zijn Zoon te geven om te lijden om ons te verlossen door Zijn genade.

     En, Vader, wij bidden vanavond dat U ons zult zegenen in onze inspanningen vanavond terwijl we komen om gemeenschap te hebben rondom het Woord. Moge het Woord een lamp zijn voor onze voeten, een Licht dat ons zal leiden tot diepere diepten en hogere hoogten in de liefde van God. En genees de zieken vanavond, Vader. Dit is de avond dat we voor de zieken gaan bidden. We vragen dat U een ieder van hen wilt genezen.

     Zegen deze kleine gemeente, o God, zegen haar dierbare kleine voorganger, broeder Buntane en zijn dierbare broer uit Calcutta die ik net heb ontmoet en de hand schudde. Ik bid, Vader, dat U deze jongens zult zegenen. En denkend aan hun godvruchtige oude vader daarginds, toen hij hen bij zich hield als kleine jongens, hoe hij misschien geloofde dat U op een dag predikers van hen zou maken zoals ze nu zijn, en we zijn blij, Here, dat God gebeden beantwoordt; we weten het. Beantwoord dus de onze vanavond, Vader, en verkrijg glorie uit onze samenkomst. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen. U kunt gaan zitten.

3 Dit is zo'n groot voorrecht om te vergaderen in dienst van God. En u weet, tegen de tijd dat we alle vreemde gevoelens verdreven hebben, is het zo'n beetje tijd om te vertrekken. Ziet u? Wanneer we binnenkomen, is het voortdurend dat we zeggen: "Hoe maakt u het?" En verder is de bediening geheel nieuw, en ik ben nieuw, en het eerste wat u weet, is dat wij allen een tijdje nodig hebben om met elkaar vertrouwd te raken. De Heilige Geest moet onder ons bewegen om te laten zien dat we broeders en zusters zijn (ziet u?), dat er niets verkeerd met ons is, en dat we slechts Gods kinderen zijn. En de bediening die God mij gegeven heeft, wel, het is voor u, en het is liefde, uitdrukkingen van liefde. En dan zeggen we: "Tot ziens" en vertrekken naar een ander plaats. En ik heb geprobeerd... Ik kan niet op de naam komen van die plaats; ik noem het... Billy zegt: "Waar denkt u dat we naartoe gaan, papa?" Ik zei: "Venezuela." Dat zou een heel eind weg zijn, nietwaar? We zijn echter naar Venezuela geweest, zijn daar geweest, maar we hebben daar nooit diensten gehouden.

4 Maar wij verwachten, zo de Here wil... Ik ontmoette mijn goede vriend broeder Kopp daar. En iemand nodigde ons uit om weer terug te komen naar Californië, en... en dan... en naar verschillende plaatsen door de naties. En we moeten al onze interviews afronden die... Hoe wij dat doen, de voorganger zei onlangs iets over die interviews waarover we hadden gesproken. Wel, er zijn dingen in het leven van mensen waardoor ze niet weten in welke richting ze moeten gaan. Ze zijn gewoon... ze zijn gewoon aan het einde van de weg; dat is alles. Zij weten niet... Ik geloof dat het Woord van God alles oplost waar wij behoefte aan hebben, denkt u niet? Dat is juist. Maar nu, bijvoorbeeld, als wij iets zouden zeggen over redding, dan legt het Woord van God dat uit.

     Nu, maar wat als het iets is wat niet hier in het Woord van God staat geschreven? Dan heeft God niets nodig; Hij heeft de verschillende gaven gezonden om daarin te voorzien. En dan, in het Oude Testament, wij... de Here heeft ons mannen gegeven waar zij naartoe konden gaan om hen te raadplegen en vragen te stellen over wat er zou gaan gebeuren. En zij werden opgevoed van baby af aan, en hadden het Woord van de Here, en zij voelden zich verzekerd dat als deze ziener kon zien wat de Here tot hen zei, wel dat... dan was dat het. Wel, ik ben geen ziener; ik ben geen profeet; maar ik ben slechts een arme heiden aan wie de Here toestaat dat ik gebruikt word om het heidenvolk in deze dagen te helpen. Ziet u? Ik geloof dat het ergens in de Bijbel beschouwd wordt als een bepaalde gave, maar wat het ook is, dat is... het is iets kleins en dat is niet het belangrijkste. Het is wat wij kunnen doen om iemand te helpen om dichter bij God te komen.

5 En hoe wij handelen: de mensen schrijven naar mijn huis, en dan krijgen we hun adres, en wij ondertekenen dan met een naam en sturen hun een kaart terug. En overal in die gemeenschap, in die gemeenschap, schrijven wij aan hen terug om te zeggen wie kan komen. Wel, dan gedurende de tijd overdag... hier is de reden waarom velen onder u niet wisten waarom wij deze onderscheidingsdiensten niet elke avond hielden, wel, alles gebeurt overdag. Zie? En je bent zo zwak en vermoeid dat je het 's avonds niet meer kunt doen. En dus wij... De mensen komen binnen en gaan zitten. Ik weet niet wie ze zijn; ik vraag het hun niet. En wij wachten daar gewoon totdat de Heilige Geest komt en de hele zaak naar voren brengt, hun vertelt wat ze hebben gedaan, waar ze hun fout maakten, wat ze behoren te doen, en... en alles precies hoe het is... En u zou verbaasd zijn: dokters, advocaten, zakenmannen, en van alles vanuit het hele land, uit Afrika, uit Azië, uit Duitsland, uit Zwitserland, ze komen vanuit heel het land, zitten daar te wachten gedurende maanden en al het andere. En wij schrijven ze gewoon aan. In plaats van dat ze daar allemaal opeengehoopt zitten, en velen teleurgesteld naar huis zouden gaan, wachten wij eenvoudig tot hun tijd komt, en dan brengen wij hen naar binnen.

6 Nu, hier in Californië hebben wij samenkomsten. En hier hebben sommige mensen wel drie jaar of meer moeten wachten. En dan, zodra we bij hen kunnen komen, vertrekken we niet, we blijven precies daar totdat de Heilige Geest spreekt. En dan weten zij wat ze moeten doen, en vertellen hun hoe ze het moeten doen, en hoe het is. En het heeft nooit één keer gefaald, omdat het God is. We zijn daar dankbaar voor, zeer dankbaar aan onze hemelse Vader, dat... En predikers bij de honderden... We hebben dus een kamer waar wij hen naartoe brengen, en zij weten wanneer hun afspraak is, en precies wanneer het is. Dan is het... we komen slechts...

     Nu, soms ben ik buiten aan het rondwandelen, of ben ik misschien in gebed voor iemand anders, en toont Hij mij in een visioen waar ik heen moet gaan om iemand te vinden, of iets te doen. Dan vertrek ik onmiddellijk en doe het direct, want dat is God Zelf Die spreekt, het gebruikt. Zie? Dus, ik doe altijd precies wat... probeer precies te doen wat Hij mij vertelt. Het spijt me om te zeggen dat ik zo vaak faal tegenover Hem. Ik schaam mij voor Zijn gemeente vanavond om een dergelijke belijdenis te doen, maar er zijn vele keren dat ik tegenover Hem gefaald heb, en ik... Bid voor mij dat ik... dat ik niet vaker tegenover Hem zal falen dan menselijk mogelijk is. Ik... vaak weet ik dat als ik was gegaan en bepaalde dingen had gedaan, het anders zou zijn geweest. Maar het is gewoon zo dat iemand je deze kant en een ander die kant op trekt, en het... het is zo moeilijk, en goede vrienden die je echt liefhebt, en soms raak je uit de wil van de Here. Alles bij elkaar is het een soort tweevoudige bediening. Dit is een evangelische bediening. Die andere... Herinnert u zich hoe de oude zieners het deden? Zij bleven buiten in de wildernis, bleven daarbuiten totdat God hun vertelde iets te doen. Dan stormden ze regelrecht naar binnen, leverden hun boodschap af, en gingen weer terug naar de wildernis. Zie? En dat is het verschil.

7 Nu... Maar we zijn zo blij te weten dat onze hemelse Vader van het Oude Testament – Dezelfde Die in Jezus Christus Zijn Zoon was – Dezelfde is Die in Zijn gemeente is vandaag. Zie? O, ontroert dat niet gewoon uw hart om te weten dat in de dag wanneer er zoveel is... Ze zeggen... wel, de verschillende organisaties zeggen: "Wij hebben het; kom hierheen." De verschillende naties zeggen: "Wij hebben het; kom hierheen." Maar Hij is Degene Die het heeft. We zijn dus blij dat Hij neerkomt en ons door de Bijbel precies bewijst wat Hij zal gaan doen, en komt neer en doet precies wat Hij zei dat Hij zou doen. Kijk dan daar terug in de Bijbel en zie het zich gewoon bladzijde voor bladzijde ontvouwen zoals Hij zei dat Hij zou doen. Wonderbaar, wonderbaar!

8 Hoeveel hebben er deze keer de Business Men's Voice ontvangen? Chri-... The Business Men's Voice? Ik waardeer dat kleine artikel over dat visioen. Hij plaatste er een deel van in wat erg fijn is, ik veronderstel dat het door broeder Tommy Hicks werd geschreven. Dat bracht een verandering in mij. Ik was altijd bang voor de dood. Ik dacht dat ik zou... wilde geen geest zijn. Ik... ik wist nooit iets... Dat is de reden dat ik weet dat de Engel des Heren Die tot mij spreekt van God is. Want Hij had... In de eerste plaats, als Hij me ook maar iets zou vertellen dat niet Gods Woord was, zou ik het niet geloven. Nee, meneer. Het maakt mij niet uit wat het is; het moet Gods Woord zijn. Zie? En er zijn allerlei soorten engelen weet u; we weten dat. Maar de... Paulus zei: "Al zou een engel komen en een ander Evangelie prediken dan dit wat ik predik..." Ziet u?

     En toen ik daar kwam en dit kleine... Ik weet het niet; ik wil niet wat zeggen om de grote Paulus na te bootsen, zeker niet. Ik zou dat voor niets willen doen.

     Ik weet het niet, het was waarschijnlijk een visioen, maar er is één ding dat ik weet; ik was niet in slaap. En als het een visioen was, had ik er nooit eerder in mijn leven zo een gehad. Ik was bijna even hoog als die zuilen of roosters, zoals je die daar noemt, die plafondtegels daar. Ik was ongeveer zo hoog en keek terug naar mezelf. En evenzeer zoals ik hier nu sta, keek ik terug, en ik kon mezelf daar zien liggen. Had een echt vreemd gevoel, ik dacht dat ik een hartaanval had gekregen en gestorven was. En ik dacht: "Wel, als dit de dood is, my, dit is wonderbaar." En ik vertel u Christenen nu, dat u nergens bezorgd over hoeft te zijn als u in Christus bent. Vrees nooit de dood; er is geen vrees meer voor de dood, nee, nee, nee. Het is een vreugde.

9 En ik ontmoette die vrouwen daar. En eerlijk, ik voel soms dat ik een beetje hard ben geweest tegenover mijn zusters. Ik... Niet om te proberen wreed te zijn, maar ik wil niet dat zij net als de rest van de wereld zijn. Ik ben... ik ben ijverzuchtig over hen. Zie? Ik wil slechts dat zij echte Christenen zijn. Ik wil dat zij er zo uitzien, zo handelen, en zo zijn, en waarachtig zijn. En dat is de reden dat ik ijverig ben over mijn broeders. Ik wil niet dat zij afzakken in een klein oud sociaal evangelie zoals je hier ergens uit een broedmachine krijgt. Ik wil dat zij echte mannen van God zijn, standhouden, en geen compromissen sluiten over dat Woord, en het daar zuiver uitleggen. Dat is... Het is niet dat ik probeer mijn broeders te kwetsen; ik heb hen daarvoor te zeer lief. Ik heb de mensen te zeer lief om dat te doen. Maar echte liefde snijdt, wist u dat?

     Nu, moeder, ik wil u iets vragen, of dochter die nog geen moeder is. Als uw moeder, of uw kind, hier buiten op straat zou zijn, en u weet dat die kleine afvalligen door die straat rijden en half dronken zijn en van alles, zodat dat kind gedood zal worden, en het wilde niet van de straat weggaan, zou u dan zeggen: "Wel, schat, ga je gang en blijf daar maar op straat zitten; ik denk dat dat wel in orde zal zijn"? Niet voor... U zou dat kind niet liefhebben als u zo handelde. Echte liefde zou daar naar buiten gaan, en u zou het kind onder zulk een discipline stellen en zo'n pak voor zijn broek geven dat het van die straat zou wegblijven. Is dat juist? Word dan niet boos op mij. Zie? Ik wil gewoon dat u wegblijft van de dingen van de wereld; dat is het, blijf er gewoon bij vandaan. Ga erbij vandaan.

10 Nu, organisaties, u hoort mij hen af en toe kastijden. Nu, ik wil niet zeggen dat de organisatie niet in orde is. Beslist niet. Maar, ziet u, u komt enkel tot een plaats waar u zegt: "Ik behoor tot de Church of God." "Ik behoor tot de Assemblies." Dat is hetzelfde als wat jullie vroeger deden toen jullie de Methodisten belachelijk maakten als zij dat zeiden, en de Baptisten en de Presbyterianen, en we zijn precies in hetzelfde straatje verzeild geraakt. Zie? Nu, ze zijn in orde; Methodisten zijn in orde; Baptisten zijn in orde; Assemblies of God, Church of God, ze zijn allemaal in orde. Maar broeder, wanneer u ziet... Ongeacht waar het is...

     Nu, geestelijk gezinde mensen, ik hoop dat u het begrijpt, dat u het in het oog zult houden, dat het eerste wat u weet... Net als de eerste ronde van de apostelen, zij waren allen Geest-vervuld. De tweede ronde begon af te zakken. De derde ronde begon verder af te zakken. En dan in de vierde ronde, gingen zij regelrecht over in heidendom. En toen verenigden het Romanisme, en het heidendom, en het Christendom zich en maakten een universele kerk. Van daar af...

11 Kijk, dat is dezelfde zaak. Maarten Luther had een echte opwekking. Toen Luther leefde, leefde hij er strikt naar. Weet u dat Maarten Luther in tongen sprak? Ja, meneer, zeker deed hij dat. En hij had grote tekenen en wonderen. Maar wat gebeurde er toen Luther stierf? De kerk organiseerde zich en daar ging zij. Een andere ronde kwam op door de broedmachine, en zij gingen allen weg. Nu, kijk, het overkwam Maarten Luther dat hij de grote Vuurkolom zag, en hij volgde die. En... Maar wat deed hij? Wat deden zij? Zij organiseerden zich precies onder deze Vuurkolom, en u kunt God niet organiseren. Dus toen de Vuurkolom bewoog, kon Luther er niet in meebewegen, omdat hij georganiseerd was.

     Toen zag John Wesley het, en daar ging hij met heiliging. En wat deden zij na de dagen van Wesley? Zij organiseerden het. En wat deed men toen, toen de doop... bij de doop van de Heilige Geest, toen verliet het hen weer. Toen zagen de Pinkstermensen het en weg gingen zij, erachteraan. Maar wat deden zij? Hetzelfde als wat de anderen hadden gedaan, zij organiseerden zich er precies onder. Na de eerste ronde van de oude vaders, ongeveer veertig, vijftig jaar geleden, kwamen deze jonge knapen binnen. Na de jonge mannen begonnen de kleinkinderen te komen. Daar hebt u het (zie?), precies weer dezelfde zaak.

12 Maar bedenk, broeder, die Boodschap behoort de natie te schudden of de gemeente te schudden. Kijk er niet naar uit dat er iets groots neerkomt uit galerijen. De Boodschap van God zal exact tot de uitverkoren gemeente zijn. Deze tekenen en wonderen zullen nooit voor de wereld gedaan worden; daar zijn ze niet voor bedoeld.

     De vrouw van de president van de Four Rose Whiskey Company was... Zij behoort tot de Missionary Alliance. En zij was in een van de samenkomsten; zij belde broeder Bosworth op, die ook van de Missionary Alliance was, en zei: "De zaak is, dat u niet met die gave voor de dag komt." Zei: "Als wat ik gisteravond zag, zou gebeuren in hoofdsteden enzovoort van het land, wel", zei ze, "dan zou het bekeren... de hele wereld tot het Christendom brengen." Maar, ziet u, het wordt niet tot hoofdsteden van naties gezonden. Zie? Het wordt gezonden tot de uitverkoren gemeente. Ziet u, u bent niet...

     "O," zeggen ze, "zet uw naam op heel grote borden, en bereik de grote zenuwcentra; kom op de televisie." Daar was het niet voor bedoeld. Ik werd slechts tot u gezonden, de gemeente, en dat is het. Nu, geloof het met uw hele hart.

13 Ik wil zeggen, terwijl ik hier in de gemeente ben, dat dit zeker een wonderbare tijd voor ons is geweest; wij waarderen broeder Buntane en zijn... de medewerkers, broeders, u allen, en in het bijzonder u mensen. Hoewel het geen genezingsdiensten zijn, we komen hier slechts staan om te ploegen en laten het gewoon vallen waar het ook valt, en... maar we blijven geheel trouw aan het Woord. Ik heb geen enkel woord gezegd waarop ik zou moeten terugkomen, en ik heb geen enkel woord gezegd dat de Bijbel niet zegt (dat is juist), of ik kan het bewijzen door de Schrift, het is dus precies overeenkomstig het Woord geweest. En de gezegende Heilige Geest is de hele tijd langsgekomen en heeft het Woord steeds precies bevestigd. En u dierbare mensen bent elke avond gekomen en hebt deze plaats helemaal gevuld, en bent steeds gekomen. Ik waardeer dat. Dat is werkelijk fijn. Ik bid dat niet één van u verloren zal zijn, dat ieder van u in het Koninkrijk van God zal zijn; en ik bid.

14 Ik bid dat zij zullen... dat deze opwekking nooit zal eindigen in deze kleine Assembly of God gemeente hier op de hoek. Ik bid dat het licht en de kracht van God zich van hieruit zullen verspreiden, totdat het de hele westkust beslaat. En ik vertrouw dat deze kerk een voorbeeld zal zijn. Zeker. En dat andere Assemblies of God, en Baptisten, en Methodisten, en overal, gewoon overal vlam zullen vatten.

     Kijk, broeders, wij zijn niet verdeeld. Wij kunnen niet verdeeld zijn; we zijn menselijke wezens. U weet toch dat Methodisten hetzelfde soort voedsel eten als u? Baptisten doen hetzelfde. Katholieken hebben hun kinderen evenzeer lief als dat u uw kinderen liefhebt. Katholieke mannen hebben hun vrouw lief zoals u uw vrouw liefhebt, en de mannen en hun vrouwen hebben elkaar lief. Zij willen naar de hemel gaan evenals u. Zie?

     Laten we dus onze kleine verschillen... ik... laten we die vergeten. Laten we een arm uitstrekken naar iedereen. Strek u slechts uit en trek naar binnen, en heb het Koninkrijk van God lief.

     Hebt u bemerkt wat Hij mij vertelde? Ik heb altijd geloofd en geloof altijd, dat die kracht van liefde spreken in tongen te boven gaat; het gaat uit boven jubelen; het gaat boven alles uit waarvan ik weet. Het is altijd mijn thema geweest:

Dierbaar stervend Lam,
Uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen,
Tot heel de verloste kerk van God
Gered zal zijn om niet meer te zondigen.

Altijd sedert ik door geloof die stroom zag
Die door Uw vloeiende wonden wordt gevoed,
Is verlossende liefde mijn thema geweest,
En zal dat zijn totdat ik sterf.

     Als ik dan waarlijk de gemeente van God liefheb die Christus kocht met Zijn eigen bloed, hoe kan ik mij dan stilhouden en aanzien dat het slechter wordt? Ik kan het niet; ik kan het gewoon niet, broeder. Als mijn broeders mij eruit zetten, ik... ik kan het gewoon niet helpen. Zie? Maar ik... ik moet trouw blijven aan dit Woord (zie?); het is mijn... het is mijn werk.

15 Nu, we gaan vanavond een gebedsrij hebben en bidden voor de zieken. En ik ben er dus zeker van dat dat een goede manier zou zijn voor het afsluiten van de dienst hier in de gemeente. En zij vertellen mij dat ze mij een liefde-offer geven hier in de gemeente. Welnu, ik... ik vroeg daar niet om, vrienden. Daar kwam ik hier niet voor. Ik kwam voor gemeenschap met u en met uw kleine voorganger hier. Dat is waarvoor ik kwam, niet voor een offer. Al zou u nooit één rode cent geven, zou u... zou ik gewoon dezelfde zijn. Dan waardeer ik het evenzeer. Zie? En het is niet waarheen...

     Ik heb nooit in mijn leven... Ik ben eenenvijftig jaar oud; ik heb het Evangelie eenendertig jaar gepredikt. Ik ben de Baptist Tabernakel zeventien jaar voorgegaan en heb nooit in mijn leven een offer opgehaald, nooit in mijn leven. Ik ben zeventien jaar voorgegaan in de Baptistenkerk daar in Jeffersonville, Indiana, en had zelfs nooit een collecteschaal in de kerk. Dat is juist. Niet omdat zij dat niet wilden doen, maar omdat ik in staat was om te werken, ik ging dus uit en werkte, en het was ook zwaar werk: vijftig, vijfenvijftig kilometer per dag lopen, patrouillerend en dergelijke dingen door de wildernis, en werkend op hoge lijnen, en wat zich nog meer voordeed om te werken. Werkte voor mijn levensonderhoud. Ik was geen last voor de mensen.

16 Ik heb de Here lief. Dat is het. Zie? Het gaat niet om geld; het zijn niet die dingen; het is om... het is om te proberen de gemeente van God en ons allemaal samen te krijgen om omhoog te gaan in die grote opname. Ik let op het einde, dat is waar ik op let, zoals ik u vertelde over het rijden met de fiets. Als u hier kijkt naar wat er nu bezig is, zult u zeker van de plank afrijden. Maar als u slechts uw ogen gericht houdt op het einde en uw evenwicht bewaart, gewoon het einde in het oog blijft houden (zie?), dan zult u niet zo zenuwachtig worden. Zie? "O, hoe zal dit aflopen? Hoe zal dat aflopen?"

     Wanneer ik een samenkomst binnenkom, merk ik soms mijn jongens op. Ik roep ze bij me, mijn groep. Zij zullen binnenkomen: "Broeder Branham, dit ging..." Ik blijf slechts letten op het kruis (zie?) en blijf gewoon doorgaan. Het zal goed komen. Het is in orde. Het heeft nog nooit gefaald, dus zal het gewoon niet falen; dat is alles. God beloofde het en het kan niet falen. God zei het. En daarom hebben we Hem lief.

17 Nu, we gaan een Schriftgedeelte lezen en vanavond eenvoudig enkele woorden spreken. En morgenavond nu, zullen we in het Municipal Auditorium zijn. En het spijt me dat we tot deze kleine verandering heel snel besloten hebben, zoals we deden, of het veranderden, liever gezegd. Ik denk dat de broeders, sommigen, dachten dat het de mensen misschien meer ruimte zou geven zodat zij de kerkdienst konden bijwonen. En ik hoop dat niemand die naar deze fijne kerken hier in de omgeving gaat, hun diensten morgenavond zullen missen; ik hoop dat zij dat niet zullen doen. Als zij een post van plicht hebben, blijf daarbij. Dat u bij uw post van plicht blijft bij uw gemeente, waarheen u ook gaat, en uw tienden daaraan betaalt, en uw voorganger liefhebt, en voor hem bidt. En als er voor u moet worden gebeden, vraag het aan hem; hij is een man van God; hij zal voor u bidden. En Hij zal zijn gebed hetzelfde beantwoorden als dat Hij het mijne of dat van een ander zal beantwoorden, want uiteindelijk is het uw eigen geloof in God dat het werk doet. Dat is juist, helemaal precies.

18 Nu, u allen, wees goed, en God zij altijd met u. En ik hoop hier weer terug te zijn aan de kust, om hier weer langs te komen op bezoek in deze kleine Assembly of God, om hier te komen en op uw deur te kloppen; ik hoop dat u mij zult binnenlaten. En ik zal binnenkomen en weer voor u prediken, en we zullen daarbij een kleine tijd van gemeenschap hebben. En vertel uw voorgangers enzovoort in de omgeving, u die in de buurt bezoeken aflegt, geef hun mijn liefde en groeten, en probeer hem uit te leggen dat wat ik probeer te doen, het is proberen de gemeente van de levende God samen te houden als een eenheid, één groot lichaam. Ik houd van dat lied:

Wij zijn niet verdeeld,
én lichaam zijn wij;
én in hoop en leer,
Eén in liefde jegens allen.

Voorwaarts, Christenstrijders! Marcherend als ten oorlog.

19 En nu, de gebedskaarten zullen morgenavond uitgedeeld worden om zes uur in het Municipal Auditorium. En nu, wat dat betreft, de reden dat we dat doen, is dat er hier te grote menigten zijn; dan beginnen ze te dringen en te duwen, en de een zegt: "Ik was hier eerst." U weet hoe ze doen; je kunt het zo niet doen, je moet hun een kaart geven. En op de kaart staat niets anders dan een nummertje, u bewaart dus gewoon uw nummer. En wanneer uw nummer geroepen wordt, kom dan naar voren.

     Nu, ik denk dat dat alles is wat ik voor vanavond wilde zeggen, en ik vertelde... En de musici, het lied, het koor, en hen allen, ik waardeer hen allemaal. En die groep die vanmorgen zong, wat was... Squire, Squire? My, zij waren wonderbare zangers. En die kleine dame daar die zong, zij was een lieflijke kleine dame, kleine... zag eruit als een kleine Noorse voor mij. O, ze is hier, en dat is zij niet... Ik heb geen haar meer om uit m'n hoofd te trekken, dus...

20 Weet u, ik was pas geleden mijn drie of vier haren die ik over had aan het kammen, en mijn vrouw zei tegen mij: "Billy, weet je dat je bijna kaal bent?"

     Ik zei: "Maar ik heb er geen enkele van verloren."

     Ze zei: "Wat?"

     En ik zei: "Ik heb er geen enkele van verloren."

     Ze zei: "Vertel me dan eens waar ze zijn."

     Ik zei: "Vertel mij waar zij waren voordat ik ze kreeg." Dat is juist. Zij zijn een substantie, is dat juist? Dus waar ze ooit waren voordat ik ze kreeg, daar wachten ze op mij totdat ik naar ze toe kom. [De samenkomst lacht – Vert] Wanneer dus iemand u vertelt dat broeder Branham dood is, geloof het niet; ik stierf jaren geleden. Zie? Ik ga slechts naar dat jonge lichaam daarginds. Wanneer dit oude karkas geëindigd is:

Ik zal neervallen en opstaan,
De eeuwigdurende prijs grijpen;
En jubelen, terwijl ik door de lucht ga:
Vaarwel, vaarwel, lieflijk uur van gebed!

     Wel, dat is zo, nietwaar? Het is zo.

     Kijk, die haren waren iets; zij waren ertoe bestemd om een substantie te zijn; zij waren ergens.

21 Waarom ik dat ooit een keer dacht... Ik ben een groot gelovige; ik ben... schiet, u weet hoe het is, met geweren enzovoort, en mensen geven me wapens en ik speel ermee. Gene en ik hier, we hebben gewoon een... ontspannen ons door op doelen te schieten. En ik kan een .220 Swift nemen, dat is een van de snelst vurende geweren vanaf de schouder, en kan dat laden, dat hanteren tot vijftienhonderd meter per seconde. Nu, denk eraan. Zie? Maar als je er maar een kwart korrel meer kruit in doet, dan kun je regelrecht naar dat venster schieten en je zou het venster nooit raken. En niets valt. De kogel keert direct terug naar zijn originele gassen zoals hij miljoenen jaren geleden was. Zie? Nu, kijk, het waren gassen; toen werd het iets, en als het lang genoeg duurt, zou het weer regelrecht tot een kogel kunnen terugkomen. Zie? Dat is hoe het is. Zie?

22 Het is onze... Wat ik... deze haren waren er voordat ze op mij kwamen, ze wachten op mij; en iedere haar is geteld, en er zal helemaal niets van ons verloren gaan, maar "Ik zal het doen opstaan in de laatste dagen", zei God. Ik geloof dat dat even waar is als dat ik geloof dat ik hier sta.

     Wij zijn slechts gemaakt uit zestien elementen; dat is petroleum, kalium, kosmisch licht, enzovoort, zodat... God neemt... Het is in de aarde, en Hij zal het gewoon weer oproepen, en ik zal antwoorden. Dat is juist. Ik geloof dat. Ik geloof dat met alles wat in mijn hart en ziel en verstand is. Ik geloof het plechtig boven deze Bijbel. Als ik erboven sterf binnen de volgende twee minuten, geloof ik dat, dat Hij zal roepen. En geen enkel ding dat ik was toen ik twintig jaar oud was, zal mij ontbreken (dat is juist), behalve onsterfelijkheid. Ik zal niet meer hoeven te sterven.

     Zal dat niet wonderbaar zijn? Denk aan de oude mensen. En in dat visioen, toen ik daar was, zag ik die vrouw, de prachtigste vrouwen die ik ooit heb gezien, lang haar tot hun taille, en lange rokken aan, die toeliepen en hun armen om me heen sloegen, mij "broeder" noemden. Ik zag mannen en hun tanden parelwit, hun ogen glinsterden, liepen op me toe en sloegen hun armen om mij heen en noemden mij "broeder", allemaal jong. En ik kon het niet begrijpen. En Hij zei: "Zie je die vrouw die net haar armen om je heen sloeg?"

     "Ja."

     Zei: "Zij was over de negentig toen je haar tot Christus leidde. Waarom zou zij jou niet haar 'liefste broeder' noemen?" Dat doet mij doordrukken. O my. Ziet u waarom ik snijd en trek? Kom aan, laten we gaan, vrienden.

23 Diep in mijn hart bewaar ik vele geheimen; u weet dat. U weet dat absoluut. U moet mij dus gewoon vertrouwen en geloven. Ik zal het Woord nooit verlaten; ik zal precies bij het Woord blijven. Maar u moet er nu precies mee in lijn komen. En wanneer u hier terugkomt... wanneer u terugkomt naar de kerk, komt en... Als ik kom, als de Here ons laat leven en Jezus vertoeft, als ik een jaar vanaf vandaag terugkom, hoop ik deze menigte hier gewoon te zien stralen tot heerlijkheid van God en de kracht van God. Zeg dan: "Weet u wat? Elke Assembly of God, elke Church of God, elke Foursquare, elke Eenheid, Tweeheid, Drie-eenheid, en Vier-eenheid, en helemaal langs de kust, ze zijn volkomen eensgezind, en deze opwekking is de kracht van God die deze kust zo schudt als nooit tevoren."

     "O," zou ik zeggen, "Here, laat Uw dienstknecht in vrede heengaan, want mijn ogen hebben Uw heil gezien." Dat is juist. Ik zou gereed zijn om te gaan.

     Als u de Schriften opschrijft... U bent zo lieflijk. Billy zei tegen mij: "Papa, je spreekt meer dan dat je predikt." Hij zei...

     "Wel," zei ik, "ik heb iets om over te spreken, dus... En iets goeds, iets waarvan ik echt houd." En ik weet dat we er allemaal van genieten, nietwaar? Blijf spreken met elkaar...

24 Nu, ik wil... heb hier vanavond ook enkele Schriftgedeelten opgeschreven; ik kan daar naar verwijzen. En ik wil dat u Jeremia 8:22 opslaat, en we zullen dat vers lezen, deze verzen.

     Is er geen balsem in Gilead; is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen?

     Dat is een vraag. Bewaar dat in uw hart: Vraag. "Is er geen balsem? Is er geen balsem in Gilead; is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid van de dochter Mijns volks niet gerezen?" Als er geen balsem is, en geen heelmeester... Als die er wel is, waarom dan, waarom is zij niet genezen, is een vraag.

25 Ik geloof dat als God een voorziening maakt, en een weg ter ontkoming voor Zijn volk, iets doet voor Zijn volk, en als dan het volk weigert om het te ontvangen, heeft Hij een recht om te vragen waarom. Wat als u iets voor iemand deed... Als u zegt: "Nu, ik zal u mijn auto geven; hij is vol benzine; hij is in een goed functionerende staat; ik wil dat u mij over tien minuten op de hoek oppikt." En u wacht de hele dag en nacht, en de persoon komt nooit, en u ontmoet hem ergens, dan hebt u een recht om te zeggen: "Waarom deed u dat niet?" Is dat juist?

     En God heeft in alle tijdperken, toen Hij maakte... Hij heeft nooit een weg ter ontkoming gemaakt die ten volle door het volk zou worden aangenomen. Er zijn er altijd geweest die ervan wegtrokken. Maar ik wil dat u één groot ding opmerkt, dat God altijd genade zendt, en oordeel volgt op genade. En wanneer u... En als u genade niet accepteert, dan moet u oordeel ontvangen. Gelooft u dat?

26 Nu, als u opmerkt, vlak voor de Eerste Wereldoorlog ontvingen zij de doop van de Heilige Geest in dit land en andere landen. Zie? Nu, toen zagen we de grootste zaak, de grootste opwekking, de grootste bedieningen die er ooit zijn geweest sinds de dagen van Jezus Christus; ze hebben dit land doorkruist. Vertel mij wanneer, waar, waar ergens, hebben wij ooit, ooit in een boek gelezen, of van gehoord, of zelfs een bediening gekend zoals wij vandaag hebben? Nu, wat zal erop volgen? Oordeel, als men het afwijst.

     Kijk naar de bediening van onze Heer. Omdat zij die verwierpen – we hadden het erover in de dienst gisteravond – door het te verwerpen, wat gebeurde er? Oordeel volgde. Zeker, altijd. Omdat zij... Kijk, de Heilige Geest viel in Rusland ongeveer honderd jaar geleden. Wist u dat? Zeker gebeurde dat. Zij verwierpen het. Wat kregen zij? Het viel in Duitsland voordat het hier viel. Wat kregen zij? Zij wilden het kruis niet accepteren, daarom kregen zij een dubbel kruis, een hakenkruis. Zie?

     En nu, omdat wij het als natie hebben afgewezen... En ik geloof waarlijk dat wij onze fatale vergissing maakten in '56. En toen we... Nu, bedenk, ik heb het op de band (zie?), en onthoud dit: zij zal nooit weer terugkomen; het is afgelopen met haar. Dat is juist. We lezen na. Maar ze zal nooit meer terugkomen. Er zal nooit meer een grote opwekking over dit land zwiepen voordat het oordeel komt. Zij komt tot het oordeel; zij is nu daarheen op weg. Het kan elk moment arriveren. Zelf geloof ik, dat voordat dit grote oordeel het land zal treffen, de tweede komst van Jezus Zijn gemeente van de aarde zal wegnemen. Ik geloof het.

     Nu, wij weten dat de wereld geen atoomexplosie kan doorstaan. God heeft een weg voor ons gemaakt om eraan te ontsnappen. Maar als wij weigeren eraan te ontsnappen, dan zal Hij vragen waarom we het niet aannamen.

27 Nu, Hij heeft alles gedaan wat Hij beloofde in de Bijbel. Nu, veel mensen... Ik wil het niet oneens zijn met de geleerden. Nee, meneer. Maar ik werk alleen door openbaring; de openbaring moet het Woord zijn. Als het niet overeenkomstig het Woord is, dan is het een verkeerde openbaring. Velen kijken ernaar uit dat er grote dingen gaan gebeuren, en zij passen dat toe op Israël en niet op de gemeente. Neem de eerste drie hoofdstukken van Openbaring en u hebt de gemeente precies daar. Daarna werd Johannes opgenomen van het gemeentetijdperk. Nu, onze dag is dus bijna ten einde, de gemeente. Het Evangelie zal nu terugkeren naar de Joden in Palestina. En dan is het gemeentetijdperk ge ëindigd voor zover het het gemeentetijdperk betreft, de echte, Geest-vervulde gemeente.

28 God maakt een weg, en dan wandelen de mensen er niet in; Hij zegt: "Waarom?" Eens was de koning van Israël... Want op een dag wandelde hij achter het tralievenster van zijn veranda, en hij viel door het latwerk, en hij... het bezeerde hem, hij hield er een kwaal en ziekte aan over. En daardoor werd hij bedlegerig. En hoewel hij de koning van Isra ël was, zond hij toch, in plaats van iemand te zenden om God te vragen, enkele van zijn mannen naar Ekron om Ba äl-Zebub te vragen, de goden daarginds, hun profeten, of hij gezond zou worden of niet.

     Nu, u weet dat God Zijn geheimen openbaart aan Zijn profeten; we weten dat. Aan Zijn dienstknechten openbaart Hij dat. En Elia zat waarschijnlijk in zijn grot. En hoe wist hij dat de koning deze mannen bij zich geroepen had, twee of drie mannen genomen had en had gezegd... hun opdracht had gegeven en gezegd: "Nu, trek door het land, wat jullie verschillende dagen zal kosten, en ga naar Ekron. En wanneer je daar komt, zal er... zullen jullie Baäl ontmoeten, de god van Ekron, en dan zal ik... Jullie moeten aan zijn profeet vragen om aan Ba äl te vragen of ik gezond zal worden of niet."

     Maar weet u, omdat hij een Israëliet was, openbaarde God het toen aan Elia de profeet. En Hij zei: "Ga ernaartoe en sta op hun weg en stop hen." En zo kwamen deze soldaten, of tempelwachters daar langs, de weg aflopend, sprekend, met de strikte opdracht om op weg te gaan om de heidense god hier over te raadplegen, omdat het hele land in zonde was gevallen.

29 En dat is wat er vandaag aan de hand is, het hele land is in zonde gevallen: whisky kroegen, de mensen worden koud en formeel, ongecensureerde radioprogramma's, ongecensureerde televisieprogramma's. En het is zo fascinerend, en zonde is zo prachtig dat het de aandacht van de mensen trekt. En als zij niet waarachtig wedergeboren zijn, waardoor ze aangetrokken worden door Christus en op één ding gericht zijn, zullen zij achter dat spul aangaan. Zij zullen handelen zoals die mensen. En zij... de geest daarvan zal op hen komen.

     Vroeger zouden de oude Pinkstermensen hun kinderen zelfs niet toestaan naar de bioscoop te gaan. De duivel trok er een over hun ogen. Hij bracht de bioscoopvoorstelling gewoon in huis. Dat is juist. En ziet u dus hoe hij het voor elkaar kreeg? Zo gehaaid, wijs, sluw als hij maar zijn kan. Onderschat hem nooit; blijf onder het kruis; het is de enige plaats om te blijven voor veiligheid.

     Dus, de oude strijders (ziet u?), zij bleven bij God. En deze profeet bleef bij God, zodat God tot hem kon spreken. Gewoonlijk volgen de mensen de trend van het land; ze hebben het altijd gedaan. En dat is wat er vandaag aan de hand is; de mensen volgen de trend van het land. Als het in orde is, als het land sterke drank legaliseert, wel, dan is het in orde. Als zij legaliseren...

30 Ik zag een vrouw onlangs over straat lopen, en elke politieagent die enig fatsoen over zich had, zou dat meisje van de straat hebben afgehaald vanwege de wijze waarop ze gekleed was. Ik heb nog nooit zoiets vulgairs in heel mijn leven gezien: mensen renden het tankstation uit en dergelijke, stonden op straat deze jonge vrouw aan te gapen. Waar is in hemelsnaam het fatsoen van ons volk gebleven? God respecteerde een vrouw om een van de juwelen van de aarde te zijn. En hoe zij zichzelf verkoopt aan de duivel is meer dan... Wel, het is omdat zij God niet kent; dat is gewoon de hele zaak. Zie? Weet dat haar lichaam heilig is en dat zij dat niet zou moeten doen, en zij doen het hoe dan ook, omdat zij denken dat het fijn is. Ricky en Elvis en zij allemaal, zij romantiseren dat gewoon en [Broeder Branham fluit zoals een jongen naar een meisje fluit – Vert] wolvenfluitjes. En zij houden daarvan. Dat behoorde een schande te zijn voor elke vrouw wanneer men op die wijze naar haar zou fluiten.

     Ja, u bent een lam, u wordt verondersteld om de lieveling en vrouw van een man te zijn, de moeder van een baby. U behoort beschaamd te zijn om dergelijke dingen te doen. Het fatsoen van echte vrouwelijkheid behoort te... Het respect dat u had voor uw moeder behoort u anders te leiden. Dat is juist.

31 Merk op hoe het zo is geworden dat... En predikers laten het gewoon gaan, laten het regelrecht de kerk binnenkomen. Ten slotte kruipt het geleidelijk naar binnen, een klein beetje op deze wijze. Ik zat niet lang geleden met een oude Methodistenprediker te spreken, die vroeger een lied zong:

We lieten de barrières neer,
We lieten de barrères neer,
We sloten een compromis met de zonde;
We lieten de barrères neer,
De schapen liepen naar buiten,
Maar hoe kwamen de geiten binnen?

     Wel, ik denk dat zijn lied het echt uitdrukt; u liet de barrières neer. Dat is alles. Lieten gewoon de barri ères neer... E én kwam binnen en hij begon er op deze manier over te praten, en zij begonnen te kijken, hij had een beetje succes, en toen zeiden ze: "Wel, als Jones het kan doen, dr. Jones, dan kan ik het ook." En voor je het weet, daar gaat het.

     En het is precies zoals de oude rodelbaan; je glijdt erop rond. Hoeveel herinneren zich de oude rodelbaan? Je ging zitten, bleef heel gemakkelijk rond glijden, kijkend hoe dicht je bij de rand kon komen en alles, en voor je het wist [Broeder Branham knipt met zijn vingers – Vert] ging je naar beneden. Dat is wat er gebeurde met de Pinkstergemeente. Dat is juist. Kijk niet hoe dicht u erbij kunt komen; kijk hoe ver u er bij vandaan kunt blijven.

32 Er was eens een koetsier die de berg op moest rijden en een man die haast had om de bergen over te gaan. En toen zeiden ze... Een koetsier liep naar hem toe; hij zei: "Ik ben zo'n perfecte koetsier dat ik zes paarden en mijn koets kan mennen op een afstand van vijftien centimeter van de rand langs die grote richel van driehonderd meter diep. Ik kan het mennen op een afstand van vijftien centimeter in volle galop, en zal nooit vallen."

     Een andere koetsier stapte naar voren en zei: "Meneer, laat mij het doen. Ik kan mennen op een afstand van tien centimeter in volle galop en zal nooit vallen."

     En er was daar een oude makker die daar gewoon stond te kijken, en de man die de berg over wilde, zei: "Wat zegt u, meneer?"

     Hij zei: "Wel, kijk, meneer, volgens wat zij zeggen, zijn zij betere koetsiers dan ik. Ik blijf zo dicht mogelijk bij de muur; ik neem geen enkel risico."

     Hij zei: "Brengt u mij erover." Zie? Kijk niet hoe dicht u bij de zonde kunt komen zonder te zondigen; kijk hoe ver u erbij vandaan kunt blijven. Dat is hoe het is. Blijf helemaal bij het territorium vandaan. Op die wijze wil ik een gemeente hebben. Dat is de gemeente waartoe ik wil behoren: een die zelfs de schijn van zonde mijdt, die erbij vandaan blijft. Er wordt gezegd: "Wel, onze jonge vrouwen, of onze mannen, of onze... zij hebben alleen een beetje onschuldige pret." O my, my, onschuldige pret. Wat Amerikanen onschuldige pret noemen...

33 Ik was niet lang geleden in Canada met mijn goede vriend Fred Sothmann die daar zit. Ik... Een van de grote Amerikaanse... Ik ga de naam van deze groep niet noemen. En zij waren dus daarginds en hielden een conventie, en whiskyflessen lagen overal opgestapeld. Toen ik binnenkwam die avond, begon ik de... stapte ik in de lift, en die liftboy... Het maakte me zelfs beschaamd dat ik een Amerikaan ben. En hij keek om zich heen; ik zei: "Wat is er aan de hand?"

     Hij zei: "De Amerikanen zijn binnen vanavond."

     En ik zei: "My..." Dat was in Saskatoon. En ik zei: "Het is een loge die hun conventie hier houdt." En dus toen ik daarboven kwam en de hal uitliep naar mijn kamer, daarheen begon te lopen, stonden daar twee jongedames, beiden met trouwringen aan, met hun... slechts hun onderjurk aan, zo dronken als zij maar konden zijn. En oude dronkenmannen probeerden hen aan te raken, misschien met een echtgenoot thuis die aan het babysitten was. Misschien waren van deze mannen die deze jonge vrouwen probeerden aan te raken, hun vrouwen thuis om voor een baby te zorgen. Maar zij hadden een beetje onschuldige pret op zijn Amerikaans. Het is vuiligheid en zonde! Dat is juist.

34 En ze kwamen de gang af, en deze oude kerel greep deze ene bij de onderjurk, en probeerde haar te trekken, en brak bijna een van de bandjes van haar schouder af en zij stond vreselijk voor schut. Ze kwam voorbij; mooie jonge vrouwen, allebei kwamen ze daar langs, struikelend op die manier. En ik stapte even achteruit in een soort kleine ruimte, in zo'n kleine hal, en lette op. Zij kwamen tamelijk dichtbij mij; ze hadden een fles whisky. En ze greep ernaar, nam deze fles, hield hem omhoog en nam nog een slok met die trouwring glinsterend aan haar hand. Mijn hart begaf het gewoon. En ik dacht: "Zo'n mooi meisje en kijk dan wat ze doet." En toen ging de andere met haar voorbij en zij nam... ze pakte haar rokje, wat ze aan had, haar onderjurk, trok hem helemaal omhoog zover als ze kon en riep: "Joepie, dit is leven!"

     Ik stapte naar voren uit de hal; ik zei: "Excuseer me; dit is dood. Dit is dood. De Bijbel zegt: 'Zij die leeft in het plezier is dood terwijl zij leeft.'"

     Ze zeiden: "Drink ook wat."

     Ik zei: "Wacht even. Ik ben een Amerikaan."

     "Goed," zeiden ze, "een oude Yankee."

     Ik zei: "Wacht even; ik ben een prediker van het Evangelie. Schaamt u zich niet", zei ik. Een van hen was een zondagsschoollerares. Ik zei: "Schaamt u zich niet?" En ik greep haar bij de hand; zij was te klein om er vandoor te gaan. Ik hield haar vast. Zij begon te schreeuwen en te trekken op die manier, en ik dacht dat ze misschien zouden komen om mij te arresteren, en verkeerd over mij zouden denken. Ik zei dus: "Schaamt u zich niet, als vrouwen hier, u beiden met een trouwring aan en uw mannen thuis!"

     Zeiden: "We hebben gewoon een beetje onschuldige pret."

     Ik zei: "Het is zonde!" Juist!

35 God maakte een weg ter ontkoming maar zij willen die gewoon niet nemen. Wat maakt dat mensen dat doen? Het is omdat God een mens maakte om te dorsten. En u... Hoe durft enig mens te proberen die heilige dorst tevreden te stellen met de dingen van de duivel! Probeer dat niet te doen. U zult nooit voldoening hebben; het brengt alleen maar smarten, maakt dat u een pistool pakt en uw hersenen eruit blaast. Daar zit geen echt leven in. Echt leven komt van God. U kunt nooit tevreden zijn en volkomen gelukkig... En een van deze halfslachtige Christenen – wat ze verondersteld worden te zijn – is de ellendigste persoon in de wereld. "O, ik kan dit niet doen. Als mijn kerk wist dat ik dat deed..." God weet dat u het doet; wat maakt het dan uit? Heb precies daar uw gehele hart gecentreerd op God en blijf daarbij. Dan bent u gelukkig, en wandelt u vredevol met Hem.

36 Elia ging daar naartoe en stond op de weg. Hier kwamen deze mannen aan en zeiden... kwamen naar hem toe; hij zei: "Ga terug en vertel uw koning, ZO SPREEKT DE HERE; hij zal niet van dat bed afkomen. Vraag hem waarom hij u niet hierheen zond; hij is een Israëliet. Is het omdat er geen God in Isra ël is? Is het omdat wij geen profeet hebben? Heeft Isra ël noch een profeet, noch een God? Waarom wilt u ze eigenlijk naar Ekron sturen? Heeft Isra ël geen profeet? Heeft Isra ël geen God? Waarom zou u ze dan naar Be ëlzebul laten gaan of naar Ba äl? Waarom zou u die dingen willen raadplegen? Is het omdat we geen enkele profeet of geen enkele God hebben?"

     Dat is wat God de Verenigde Staten een dezer dagen zal vragen: "Waarom hebt u deze dingen gedaan?" Dat is wat God de Pinkstergemeente een dezer dagen zal vragen: "Waarom ging u naar dansfeesten? Waarom heeft u zich zo gedragen? Waarom knipten de vrouwen hun haar af? Waarom deden de mannen deze dingen? Waarom hebben zij zich als de wereld gekleed? Waarom hebben zij zich zoals de wereld gedragen? Was het omdat er geen Evangelie was, geen vreugde, geen Heilige Geest Die op u uitgegoten werd? Is het omdat zij geen prediker hadden die het zou prediken?"

37 O, het is omdat... precies zoals het was in de dagen van de koning, het was zijn eigen koppigheid. Hij haatte de profeet omdat zijn mama hem haatte. Hij was de zoon van Izebel. En dat is de reden dat Achab, een grensgelovige... En dat is hoe het kwam: hij kwam uit een oude koude formele kerk. En dat is de reden dat hij de profeet haatte, omdat de profeet hem de waarheid vertelde. En hij wond er geen doekjes om. En hij haatte hem. Zijn moeder haatte die profeet. Zijn vader haatte die profeet.

     Zijn vader zei, toen Josafat kwam en daarheen ging om met Achab te overleggen, hij zei: "Laten wij hier naar Ramoth in Gilead optrekken en het land daar innemen." Zei: "Het behoort aan Israël." En natuurlijk toonde hij hem al de grote dingen die zij hadden, hij... Want dat is hoe de duivel het doet, u al de grote dingen tonen. En het verblindde zijn ogen, en hij zei: "Wel, ons volk is uw volk." Zei: "Maar denkt u niet dat we eerst de Here erover behoren te raadplegen?"

     Hij zei: "Zeker, beslist, Josafat. Dat is juist, dat moeten we doen. Ik heb vierhonderd seminariepredikers hier, de besten..." Zij hadden de besten die er in het land waren. "O, ik zal ze allemaal laten halen, hen hier naartoe brengen." En zij allen profeteerden eensgezind en zeiden: "Trek op, trek op, de Here is met u."

38 Maar dat leek Josafat niet geheel juist. Hij zei: "Hebt u er niet nog één?"

     "Nog één, terwijl we er vierhonderd uit mijn seminarie hebben die eensgezind zijn, waarvan iedereen hetzelfde zegt?" Het maakt mij niet uit hoeveel er spreken. Als het niet het Woord van God is, dan is het niet het Woord van God. "We hebben hier vierhonderd knappe, getrainde, opgeleide profeten staan. Eenstemmig zeggen zij om te gaan."

     Maar Josafat zei: "Maar u hebt er vast nog één."

     Hij zei: "Ja, we hebben nog een heilige ro-..." Excuseer me, dat had ik misschien niet moeten zeggen, maar... Wel, ik heb het hoe dan ook gezegd. "Ja, we hebben er één, Micha, een heilige roller hier. Maar ik haat hem." Daar hebt u het.

     "O, laat de koning niet zo spreken." Zei: "Ga hem halen en laten we zien wat hij zal zeggen."

     Hij zei: "Ik waarschuw je; hij profeteert alleen kwaad tegen mij." Zeker, wat kon hij doen? Wat meer kon hij doen? Toen ze die wereldsgezindheid zagen, wat anders kon hij doen dan voor de waarheid te staan?

39 Gingen hem halen en toen... Natuurlijk lieten zij de raad van diakenen hem halen om die opwekking te houden, en zeiden: "Nu, wacht even, predik nu niet tegen dit, en predik niet tegen dat. Zeg niet tegen de vrouwen dat zij hun haar niet moeten afknippen, en vertel hun niet dat zij geen make-up zouden moeten dragen, want al onze vrouwen doen dat." Ik heb hen dat horen zeggen. En ik zei: "Zwijg. U wilt mij... u wilt mij, dus hier kom ik." Zie?

     Zij zeiden dus tegen Micha, ze zeiden: "Nu, zeg hetzelfde als wat de anderen zeggen, want op een dag, moet u weten, dan zult u de algemene opziener zijn. Als u slechts naar mij wilt luisteren, zal ik... Zij zullen u opnemen in de conferentie als u het slechts met hen eens zult zijn." Nee, dat ligt niet in het hart van een echte profeet van God. Nee, meneer.

     Hij was niet van plan om het met hen eens te zijn; hij hoefde zijn invloed niet te laten gelden, noch had hij levensonderhoud nodig. Hij zei dus eenvoudig: "Ik zal alleen zeggen wat God in mijn mond legt om te zeggen, en dat is alles." Hij ging dus daarheen en hij zei: "Geef me deze avond, laat me zien wat de Heer zal zeggen." Kwam de volgende dag terug, u weet wat hij zei: "Ik zag Israël verstrooid op de bergen gelijk schapen die geen herder hebben."

     Zei: "Wat heb ik u verteld?" En toen sloeg het hoofd van de predikersvereniging hem op de mond, sloeg hem gewoon neer. Ja, dat is juist. Zei: "In welke richting ging de Geest van God toen Hij mij verliet?"

     Zei: "U zult het zien wanneer mijn profetie geschiedt."

     Hij zei: "Zet hem in de binnenste kerker. Zet hem daar achterin en voedt hem met het brood der bedruktheid en het water der bedruktheid", zei Achab, "tot ik in vrede weerkom."

     Micha zei: "Indien gij enigszins weerkomt, zo heeft God niet tot mij gesproken."

40 Nu, waarom zouden zij aannemen... waarom namen zij dat woord van die ene man niet aan (zie?), één man in de hele natie die opstond tegen het verkeerde. En de overige... Waarom? Omdat zij de klassieke groep geloofden. Zij geloofden de Ph.D., LL.D.'s, en Q.S.D.'s, en allerlei D.D.'s, en allerlei soorten, alles wat ermee samenging. Zij wilden het geloven omdat zij dachten dat zij knapper waren en opgeleid. Maar let op. Wie had gelijk? Micha had gelijk, omdat hij precies bij het Woord van de Heer bleef; hij bleef er precies bij. Hoe kon hij zegenen wat het Woord van God had vervloekt?

     Hoe kan ik u vrouwen vertellen dat u in orde bent met kort haar, en als u make-up gebruikt, en jurken draagt alsof u erin gegoten werd als een afgestroopte knakworst, of zoiets dergelijks, terwijl het Woord van God het veroordeelt? Waarom kan ik u niet zeggen dat u gelijk hebt, u Assemblies of God, en Churches of God, en Foursquare? Want u brengt mensen binnen die lid worden, die op die wijze binnenkomen, en u laat ze zich als de wereld gedragen, en doorgaan met allerlei verschillende dingen te zijn terwijl het verkeerd is. Juist, het is verkeerd. [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] Wat wij nodig hebben, is niet een nieuw lidmaatschap, het is de kracht van de Heilige Geest weer terug in de kerk: ouderwetse Pinksteropwekking in de kracht en demonstraties van de Heilige Geest. [De zaal applaudisseert.] We hebben genoeg van dit spul...

41 De Foursquare kerk is een van mijn grootste sponsors. Zij hebben enige van de fijnste mensen daar, dr. Teeford, velen onder hen zijn echte godvruchtige mannen. Maar toen zuster McPherson en ik en Rolf op een dag zaten te eten, spraken we over een bepaalde organisatie, of een bepaalde man aan deze kust die de meeste van hun leden had weggenomen. Ik zei: "Dat spreekt niet veel goeds over u." Waarom zouden ze daarheen gaan waar zij van plan zijn om een kerk te bouwen voor vier of vijf miljoen dollar, terwijl u de uwe reeds gebouwd hebt, om daar die schuld te moeten betalen? Ik zei: "Wat is er gebeurd?"

     Weet u hoe het komt? Ik zei: "Toen zuster McPherson hier was, had ze een opwekking. Zij bleef bij de Geest. Mensen kwamen van overal, met de Heilige Geest vervuld. Maar wat gebeurde er toen zij stierf? U begon met Ph.D's te maken, D.D.D.'s, dubbel L.D.'s, Q.S.D.'s en allerlei dingen. En wat hebt u nu? Een nutteloos bezit van een miljoen dollar in uw handen." Dat is juist. Wat we nodig hebben is terug naar de Pinksterboodschap, terug naar de Heilige Geest; dat is waar.

42 Micha kon niets anders zeggen dan dat, omdat dit was wat Elia had gezegd. Hij zei: "Ik zag hoe het hemelse heer geheel bijeen vergaderd was in een raad." En Hij zei: "Wie kunnen wij naar beneden sturen om Achab te verleiden?" Met andere woorden: om te veroorzaken dat het woord van Elia de profeet zou geschieden, om hem daarbuiten te krijgen zodat hij gedood kon worden, want de honden moesten zijn bloed likken van de wagen omdat Elia het had gezegd; dat was het Woord van God. God zei: "Wie kunnen we vinden om dat te doen?"

     En hij zei dat een leugengeest op kwam, die zei: "Ik zal ernaartoe gaan en al die predikers beïnvloeden en ik zal hen laten denken dat zij gelijk hebben."

     Waarom? Hoe kon hij dat doen? Hoe kon een leugengeest in een prediker komen? Omdat hij een compromis had gesloten over het Woord van God. Als hij bij het Woord van God was gebleven, zou die niet in hem gekomen zijn. Elke geest die tegengesteld aan dat Woord spreekt, is een leugen. Dat is juist. Dat is Gods Urim en Thummim. Juist. Als het niet hierin staat, is het fout. Dit is het.

     Onze God kan dingen doen die niet in dit Boek geschreven zijn, maar Hij heeft meer dan genoeg hierin staan waaraan ik mij kan vasthouden om te weten dat ik het juist heb, precies hier. Als ik slechts dit bewaar, zal dat fijn zijn.

43 Nu: "Ga, vertel hem, dat hij niet van dat bed afkomt. ZO SPREEKT DE HERE, hij zal niet van het bed afkomen. Hij zal op het bed sterven", en hij deed het.

     Dus toen de boodschappers terugkwamen bij koning Ahazia, zei hij – de zoon van Achab – toen zei hij tegen hem: "Waarom kom je zo vlug terug?"

     Hij zei: "Wij ontmoetten een man daarginds die zei dat we tegen u moesten zeggen: 'ZO SPREEKT DE HERE, waarom heeft u iemand daarheen gezonden? Is er geen profeet in Israël om te raadplegen? Is er geen God hier in Isra ël, dat u iemand ginds naar de heidenen moet zenden?'"

     Met andere woorden: "Is er niet voldoende vreugde in de gemeente? Waarom blijft u thuis op woensdagavond om televisie te kijken? Is er geen vreugde meer in de gemeente, niets in uw hart dat méér verlangt om het Woord van God te horen dan dat u "We love Suzy" wil zien, of wat die dingen ook zijn waarvoor u thuisblijft om ernaar te kijken?" Wat is er aan de hand? De voorganger heeft me niet gevraagd om dit te zeggen; ik vertel u gewoon de waarheid. Wat is er met de gemeente aan de hand? Dat is precies wat er verkeerd is. Als u mensen zegt: "Wel, onze voorganger..." Niets te maken met onze voorganger. U moet in lijn komen met God, en hij zal het ook moeten, of hij zal weggaan. Dat is juist. Laat de gemeente in lijn komen. Dat is juist. Blijf precies bij het Woord. Bent u al de vreugde kwijt, klinkt het Evangelie voor u niet zoals het vroeger klonk? Dan is er iets mis. Als die liefde van God niet boven al het andere staat, zodat uw hart, wanneer die kerkklok luidt, uw hart gewoon brandt...

44 Hier enkele jaren geleden kwam ik van een telefoonpaal naar beneden, en ik werkte toen voor de openbare nutsbedrijven terwijl ik voorganger was in de Baptisten tabernakel. En dr. Brown is een echt goede vriend van mij, behoort tot een fijne denominatiekerk daar, en ze zeggen dat zij vijfhonderd leden hebben. Maar zij bevinden zich over de hele wereld, en sommigen van hen zijn al jaren dood. Maar dus, hoe dan ook, hij zei dat ze zoveel lidmaatschapskaarten hadden.

     Dus ik kwam van de paal naar beneden, en ik was daar over de heuvel ten zuiden van New Albany. Ik was daar naartoe gegaan om een elektriciteitsrekening te innen. Zij hadden me opgedragen om daarheen te gaan om tegen die mensen te zeggen dat zij die elektriciteitsrekening niet langer meer konden uitstellen. Zij hadden de rode waarschuwingsbrief gekregen en wij moesten de elektriciteit afsluiten. Wel, in plaats van langs te gaan en het af te sluiten, dacht ik, als een gentleman, dat ik naar de deur zou gaan en op de deur zou kloppen om de dame te vertellen wat er zou gebeuren. Ik ging naar de deur en klopte op de deur. Er kwam een kleine vrouw, meisje, aan, met amper genoeg kleren aan om als een propje in een jachtgeweer te steken. Zij kwam daar naar de deur toe, weet u... Wel, je had die kleren in een lucifersdoosje kunnen stoppen, echt waar; ik heb nooit in mijn leven een vrouw gezien die zo dun gekleed was. Zij kwam naar de deur, ik was... ik keerde gewoon mijn hoofd om. [De samenkomst lacht – Vert] Ik zei: "Hoe maakt u het?"

     En ze zei... en ze zei: "Wel, wat wilt u?"

     Ik zei: "Mevrouw, ik ben van de dienst openbare werken." Ik zei: "Zij... ik... zij hebben mij gestuurd om deze lichten af te sluiten."

     "O," zei zij, "weet u, ik was het helemaal vergeten." Ze zei: "Moeder zei mij onlangs om die elektriciteitsrekening daar te gaan betalen. En weet u, ik ben het gewoon vergeten." Het was toen tien uur en zij was het bed nog niet uit. Ik zei: "Oké, haal de rekening, en ik zal u er een ontvangstbewijs voor geven, en we zullen het aan laten, want als ik het afsluit, zal het u twee dollar kosten om het weer aan te sluiten."

     "O," zei zij, "dank u."

     En ik zei: "In orde."

45 En ze begon weg te lopen en ze had daar die oude radio aanstaan met deze Clayton Matt Mitchell, of hij heten mag, een van die tomkatten of wilde katten of zoiets uit Georgia... Ze had daar iets met een oude viool, weet u, die zo bezig was dat liedje te fiedelen over "één meter zeventig en bedekt met een vacht, en precies zoals...", en al dat soort onzin. En hij speelde verder op die manier. En zij begon over de vloer te dansen, en dat arme ding was zo bezeten met dat soort geest; zij deed "toetelie, toetelie, toetelie" over de hele vloer. [De samenkomst lacht – Vert] Nu, ik zeg dat niet als een grap; ik vertel u gewoon de waarheid. En zij ging in het rond, roepend: "Toetelie, toetelie, toetelie, toetelie." En zij vergat dat ik bij de deur stond. En daarna, toen deze dansleider, weet u, die de viool had, zei: "Nu, kom allemaal naar de oude Greenbrier Ridge vanavond, we zullen daar zijn en we zullen de rock-'n'-roll doen", of wat het ook was, toen boog zij zich neer, wierp hem een kushandje toe en zei: "Bye-bye, lieve schat," zei, "ik zal daar zijn."

     Ik stond daar maar te wachten, en ik dacht: "Arm kind." Zie? Jammer, zo'n knap meisje. Ik wachtte een poosje, ze zei: "O, excuseert u mij", zei ze, en kwam met het geld, weet u, ze zei: "Ik houd gewoon zo van 'donsen'", om indruk te maken. Nu, u weet dat het niet "donsen" is. Zij zei dus d-a-n-s-e-n, het wordt niet als "donsen" gespeld. Zij zei dus: "Ik dons gewoon zo graag." Ze zei: "Weet u wat?" Ze zei: "Ik verlies gewoon..." [De samenkomst lacht – Vert]

     Ik zei: "Ik had het opgemerkt." En ik nam het geld in ontvangst. Ik zei: "Dank u wel", en ging naar buiten.

46 En het was nog maar een korte tijd later dat ik nog een paar opdrachten kreeg en daar naartoe ging. En ik had een plaats daar waar iemand was geweest die de draden op een meter had geduwd en de stroom zonder iets liet doorgaan terwijl er iemand daar binnen aan het strijken was. Wel, als zij een draad hadden doorgesneden terwijl daar drieëntwintighonderd watt doorheen ging, zou het een vrouw doden die een strijkijzer in haar hand had. Ik moest daar dus naartoe gaan en die klemmen afknippen om te verhinderen dat ze het direct daarop zouden kunnen aansluiten. Dus knipte ik ze er zo vanaf, kwam naar beneden, en dr. Brown kwam de straat af lopen. Hij zei: "Hallo, Billy."

     En ik zei: "Hallo daar, dr. Brown." My, hij is een erg fijne man, een Methodisten predikant.

     En hij zei: "Hoe maak je het vanmorgen?"

     Ik zei: "Fijn, fijn."

     Hij zei: "Jullie Baptisten hebben echt een goede tijd daarginds, nietwaar?"

     Ik zei: "O, ja, meneer. We hebben gewoonweg..."

     Hij zei: "Hoe krijg je die menigte daar die je daar hebt elke zondagavond, Billy?"

     Ik zei: "Ik geef hun pillen." [De samenkomst lacht – Vert]

     Hij zei: "Wat voor soort pillen?"

     Ik zei: "Evangelie-pillen." [In het Engels "Gos-pills".] Zie?

     En dus: "O," zei hij, "je hebt nog geen van je zuidelijke ideeën verloren."

     Ik zei: "Nee, nee, dat is juist."

47 Hij zei: "Weet je wat, Billy?" Hij zei: "Onlangs... Ik heb vijfhonderd leden in die kerk daarginds", en hij zei: "ik heb vijfhonderd kaarten opgestuurd om die mensen te laten beloven dat zij zes maanden in het jaar naar de zondagsschool zullen komen. Tijdens het jaar zouden zij zich zes keer aanmelden in... zij zouden zich voor zes maanden van het jaar laten registreren dat ze zouden komen." En zei: "Weet je hoeveel hebben gereageerd?"

     Ik zei: "Heb geen enkel idee, broeder Brown." Nu, hij was een aardige man, beslist, ik geloof een echte waarachtige man. En ik zei... Ik geloof niet dat hij de Heilige Geest had, zeker niet, dat geloof ik niet. Maar ik bedoel: ik geloof dat hij geloofde wat hij predikte en dat hij er trouw aan was zover als hij ging. Zoals de gekleurde man die watermeloen at, hij zei – at er een stuk van – en zei: "Wat vind je ervan, Moos?"

     Hij zei: "Dat was goed, maar er is nog mee' van." En dat is wel ongeveer hoe het is. Ziet u? Dat deel was dus in orde, tot zover als hij ging, maar hij ging niet al te ver.

     Dus toen zei ik: "Hoeveel hebben er gereageerd, broeder Brown?"

     Hij zei: "Twee reageerden afgelopen zondag." Hij zei: "Wat denk je daarvan?"

     Ik zei: "Wel, dat is tamelijk slecht, broeder Brown."

48 Ik zei: "Weet u wat, broeder Brown; ik wil u iets kleins vertellen wat enige tijd geleden gebeurde." Ik zei: "Ik was ginds in New Albany", ik was toen in Jeffersonville. Ik zei: "Ik was ginds in New Albany", (slechts vijf kilometer zuidwaarts), en ik zei: "Ik was de stroom daar aan het afsluiten voor iemand die haar rekening niet had betaald. Ik ging er naartoe en klopte op de deur", en ik vertelde hem over het meisje. En ik zei: "Dat meisje werd zo meegesleept dat zij over de vloer danste – nadat ze met mij gesproken had – en die muziek had zo'n effect op haar dat ze over de vloer danste met 'toetelie, toetelie, toetelie', en een kushandje wierp naar die Clayton Matt Mitchell, of wat zijn naam ook was, op die Greenbrier Patch, of wat hij ook zou gaan doen daarginds." Ik zei: "Denkt u dat iemand een kaart zal moeten te ondertekenen om haar daar op zaterdagavond te krijgen?"

     Hij zei: "Welnee."

     Ik zei: "Zij zou die weinige kleren die zij aan had, verpanden om daar te komen." Dat is juist. "Waarom?" Ik zei: "Omdat er in haar een dansgeest was." En ik zei: "Nu, broeder Brown, excuseert u mij voor mijn onwetendheid, en denk niet dat ik probeer u iets te vertellen, maar ik wil u nu iets vertellen." Zie? Ik zei: "De... Als die mensen God liefhadden zoals die vrouw dansen liefhad, zouden zij in de kerk zijn; u zou geen kaart hoeven laten ondertekenen om hen daar te krijgen." En dat is wat het is, broeder. De kerk heeft haar ijver verloren, haar liefde voor het Evangelie, voor de kracht, voor de Heilige Geest. Zij heeft het verloren. "Is er geen balsem in Gilead; is er geen geneesheer daar? Waarom is de dochter van mijn volk dan niet hersteld?"

49 Het doet mij denken aan een man die sterft op de stoep van de dokter, terwijl de dokter de remedie heeft voor zijn ziekte: dezelfde zaak. Juist. Als een man een ziekte heeft, en de dokter een toxine [medicijn] heeft voor die ziekte, en de man komt erheen en hij weigert om het medicijn van de dokter aan te nemen, als de man dan sterft op de stoep van de dokter, kunt u de dokter dan de schuld geven? Kunt u de toxine de schuld geven? Wie heeft de schuld? Hijzelf. Dat is juist. U kunt de dokter de schuld niet geven; hij heeft de toxine; hij is bereid die te geven. U kunt de toxine de schuld niet geven, de wetenschap heeft het ontdekt voor de ziekte. Hij sterft dus precies daar op de stoep; maar geef de dokter niet de schuld. Dat is precies juist.

     Vandaag precies hetzelfde. Mensen sterven precies in de kerkbanken aan zonde. Het is niet omdat we geen toxine hebben; het is niet omdat we geen dokters hebben; het is omdat de mensen het niet willen nemen.

50 [Leeg gedeelte op band – Vert] ... en denkt dat hij uw arm zou kunnen zetten, dan is het gevaarlijk om dat niet te doen, u behoort het te doen. Het is gevaarlijk als u het niet doet. En er was een tijd dat we niet veel toxine hadden. Mensen stierven aan difterie, maar zij hebben er een vaccin voor. Polio, het Salkvaccin, dat is... dat is fijn; ik waardeer dat zeker. Ik geloof dat wanneer men nederiger zou zijn... U zegt: "Broeder Branham, gelooft u in Goddelijke genezing?" Dat is allemaal Goddelijke genezing. Elk deel ervan is Goddelijke genezing. "Ik ben de Here, Die al uw krankheden geneest." Ja. Elk deel ervan is Goddelijke genezing. Als ziekenhuizen, en dergelijke spul, niet de...

     Vertel mij waar er ooit een dokter was die een ziekte kon genezen, of vertel mij waar ze een medicijn hebben dat een ziekte zal genezen. Ik werd geïnterviewd bij de Mayo's; u zag het in de "Reader's Digest", enzovoort, Donny Morton werd hier genezen. Zij belden me op en zeiden: "We beweren niet dat we genezers zijn, meneer Branham, we beweren slechts de natuur te helpen. Er is één Genezer; dat is God." Zeker.

51 Ik predikte daar een keer over en iemand zei: "Wat dan met penicilline, broeder Branham, voor de... voor een erge verkoudheid?"

     Ik zei: "Wel, het is hetzelfde als wanneer uw huis vol ratten zou zitten en u zou gif plaatsen om de ratten te doden; dat maakt de gaten niet dicht." Ik zei: "Penicilline doodt alleen de kiemen. Het doet niet... bouwt de bloedcellen en dergelijke niet opnieuw op." God is de enige Schepper Die bloedcellen kan scheppen, en calcium, en zo... De dokter zet de arm, hij geneest hem niet.

     Wat als ik mijn auto aanslingerde en mijn arm brak, naar binnen zou gaan en zeggen: "Dokter, genees mijn arm heel snel, dan kan ik mijn auto verder aanslingeren." Zie? Hij kan hem niet genezen; hij zet hem slechts, terwijl God hem geneest. Dat is juist. Hij helpt slechts de natuur. God is de Genezer. Er is dus slechts...

     Er zijn hulpmiddelen, en dat is goed. En als u die hulpmiddelen niet neemt, dan is het gevaarlijk. Wel, u zegt: "Gelooft u dan in Goddelijke genezing?" Wel, luister broeder, ik bid voortdurend dag en nacht voor hen dat ze iets zullen vinden tegen kanker. Kijk naar de arme mensen. Alles... Geen goed ding kan komen tenzij het van God is. Dat is juist. Wat zouden we vandaag doen als we die plaatsen niet hadden? Ik weet dat toen ik eerst begon onder de Pinkstermensen, dat zij... dat sommigen de deur achter mij sloten. Maar u ziet wat God deed; Hij ging er gewoon mee door; Hij had mij lief en liet hen hoe dan ook doorgaan. Hij geneest evengoed, dus het is niet nodig... het maakt geen enkel verschil. Jazeker, alle genezing is van God. "Ik ben de Here, Die al uw ziekten geneest."

52 Ik heb het al vaak gezegd, wat als ik hier in mijn hand zou snijden? Men heeft geen medicijn in de wereld dat die messnede zou kunnen genezen, geen enkel. Als het een snee daar zou genezen, zou het een snee in mijn jas of in deze lessenaar genezen. U zegt: "Het werd niet gemaakt voor uw jas of lessenaar, het werd gemaakt voor uw hand." In orde. Ik heb een snee van een mes in mijn hand en val dood neer. Men voert mij weg naar het mortuarium, en balsemt mijn lichaam met de vloeistof die mij er vijftig jaar natuurlijk doet uitzien. Ze geven me elke dag een penicilline-injectie, ze doen er Merthiolate op, en Mercurochrome, en naaien het toe. De dokters komen uit Duitsland en ze geven mij stoombaden en wat zij ook maar willen. Die snee zal gewoon precies zo zijn als dat hij was toen hij vijftig jaar geleden werd gesneden. Nu, als medicijnen het menselijk lichaam genezen, waarom geneest het hem dan niet? "Wel," zegt u, "u hebt geen leven." Dan is medicijn de genezer niet; leven is de genezer. Vertel mij dan wat leven is; ik zal u vertellen Wie God is. God is Leven. Precies juist.

53 Nu, medicijn, er is zoveel voor... Het is gevaarlijk om in te nemen. Maar o, u kunt er misschien mee wegkomen als u het vaccin van de dokter niet neemt, maar u kunt er niet mee wegkomen zonder Gods vaccin, Zijn balsem. Dat kunt u niet. Het zal... het... U kunt het zeker niet. En dan, hoe vinden zij een vaccin uit? Wel, een bepaalde wetenschapper bestudeert een heleboel stofjes, en die brengen ze samen aan de kook, en doen het in reageerbuizen enzovoort, en koken het. Na een poosje wanneer zij tot het punt komen dat zij denken dat zij het hebben, injecteren zij het in een cavia. En als hij het overleeft, dan injecteren zij het in u. Juist.

     En weet u, een medicijn zal sommige mensen doden en anderen helpen. Penicilline heeft er ongeveer evenveel gedood als dat het heeft geholpen. Dat is juist. Ik las onlangs waar een verpleegster de laatste vijftien jaar of meer penicilline gebruikte, en zij nam een dosis en het doodde haar onmiddellijk. Zie? Nu, u ziet dat het sommigen zal doden en de anderen zal helpen, want alle mensen zijn niet gemaakt als cavia's. Wij zien dus dat... Dat is de reden dat het enigen helpt en anderen doodt. Dat is juist.

     Maar Gods vaccin helpt allen! Het is een geneesmiddel; het is geen remedie; het is een geneesmiddel! Amen. Juist.

54 Ze zeggen dat een hartkwaal doodsoorzaak nummer één is. Huh-uh. Ik ben het niet met u eens. Doodsoorzaak nummer één is het zondeprobleem: ongeloof. Dat is doodsoorzaak nummer één. O, ja. Weet u, mensen zeggen: "Ik kan gewoon niet stoppen met roken; ik kan gewoon niet stoppen." De man zegt: "Ik ben ontrouw geweest aan mijn vrouw, broeder Branham, maar ik kan er gewoon niet mee stoppen; één vrouw is niet genoeg voor mij."

     En iemand anders, een vrouw, zei: "O, ik weet het niet, broeder Branham, ik begon gewoon toen ik een jong meisje was met uitgaan; ik kan er gewoon niet mee stoppen; dit breekt mijn huwelijk op. Ik..." Weet u wat? Het is slechts omdat u het vaccin niet probeerde; dat is alles. U weigerde gewoon om het te nemen. Wij hebben het spul dat dat doodt. Wij hebben het spul dat maakt dat u fatsoenlijk leeft met uw vrouw. Amen! Wij hebben de zaak die het verlangen naar sigaretten uit u wegneemt! Wij hebben de zaak die zonde uit u wegneemt! Maar u weigert het te nemen, dat is alles. U wilt het vaccin gewoon niet proberen. U bent bang voor uw sociale standing, bang voor die nieuwe geboorte.

55 Weet u, de wedergeboorte is wat de mensen willen ontwijken; zij willen het vraagstuk vermijden. Daarom lapt de duivel het op en zegt: "Wanneer u gelooft, is dat het wanneer u wedergeboren bent." Dat is niet juist. Luister, elke geboorte, zoals ik eerder zei, elke geboorte is een knoeiboel. Ik geef er niet om waar het gebeurt. Als het in de varkensstal is, is het een knoeiboel. Een knoeiboel van biggen die daar geboren worden, het is iets verschrikkelijks. Als het buiten in het veld is wanneer een kalf geboren wordt, is het iets verschrikkelijks, een akelige knoeiboel. Als het daar in de roze versierde ziekenhuiskamer is, is het nog steeds een knoeiboel. En de nieuwe geboorte is een knoeiboel. Maar u moet die knoeiboel hebben om nieuw leven voort te brengen! Amen! Dat is wat er met de mensen vandaag aan de hand is. Zij zijn bang dat het wat verf van hun gezicht zal afwassen en hen in lijn zal doen komen. Zij hebben het vaccin, maar zij willen het niet nemen. En God zal u op een dag vragen waarom u het niet deed? Waarom deed u het niet?

     Er is toxine; er is balsem in Gilead, er zijn artsen daar. Maar de reden is dat de mensen zich niet bij deze arts willen laten inschrijven. Zij willen liever een aspirine. Zij willen de zaak niet laten diagnosticeren. Wanneer u naar een dokter gaat en hem vertelt: "Mijn... ik ben ziek, mijn maag doet pijn; mijn hoofd doet pijn." Als hij van u wil afkomen, wel, dan is het eerste wat hij doet, dat hij u een receptje zal geven dat wat aspirine bevat en dan stuurt hij u naar buiten. Dat is geen dokter. Hij probeert van u af te komen. Een echte dokter zal dat geval onderzoeken tot hij de oorzaak vindt en dan van daaruit beginnen te werken.

56 Dat is de reden dat we bij deze samenkomsten veel zaken krijgen van eruit geroepen worden, in de zogenoemde genezingssamenkomsten. Als u daar in de gebedsrij komt, let dan op die onderscheiding die neerdaalt en die zaak onderzoekt tot het de oorzaak ervan vindt. Wanneer je de oorzaak vindt... "Hier is wat het is: u doet dit; u doet dat." Immoreel leven en dergelijke, mensen die naar het podium komen... U hebt het in de samenkomsten gezien, nietwaar? Steek uw hand op als u de Heilige Geest die dingen hebt zien onderscheiden en die zonden hoorde uitroepen: mannen leven ontrouw aan hun vrouwen, en dergelijke dingen. Heeft het ooit gefaald? Het is altijd de waarheid. U hebt... u zou olie op hun hoofden kunnen gieten, en stampen en schreeuwen, en bevingen en koude rillingen hebben en al het andere, die duivel zal daar precies blijven zolang als hij een recht heeft om daar te blijven, totdat u die zonde belijdt en het in orde maakt en de Heilige Geest laat binnenkomen! Halleluja. Terug naar Pinksteren!

     "Is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar?" Zeker zijn ze er. Maar de mensen willen het medicijn niet; zijn willen Gods toxine niet; dat is alles. O, ja, zij... ze... er is balsem in Gilead en er is een geneesheer daar, maar de mensen willen niet naar de geneesheer luisteren, uh-huh. Bang voor de nieuwe geboorte...

     Er was een tijd dat de toxine, zelfs voor de zonde, niet zo direct was, omdat het van lammeren en duiven en vee, enzovoort was; maar nu is het beter. Het heeft wat verandering ondergaan.

57 Weet u, zoals ik zei, wanneer dokters hun vaccin willen uitproberen, spuiten zij het bij een cavia in en kijken hoe hij reageert. Maar weet u, toen God Zijn vaccin naar beneden bracht, deed Hij het niet in een cavia, Hij plaatste het in Zijn Zoon, Zichzelf. Hij maakte voor Zichzelf een lichaam; gelooft u dat? Hij overschaduwde de maagd Maria en schiep voor Zichzelf een lichaam, veranderde Zijn vorm van God Jehova tot een Man hier op aarde om Zichzelf uit te drukken in een lichaam. En Hij gaf het niet aan een cavia. En ik wil enige van die sociale leerstellingen hier rechttrekken waarin zij beweren dat Hij slechts een profeet was. Hij gaf het nooit aan een profeet. Hij gaf het aan Zichzelf. Elke goede dokter zal zijn eigen medicijn uittesten om te zien of het werkt.

     Jezus gaf het aan Zichzelf. Hij werd op de Jordaanoever gedoopt met de Heilige Geest. Johannes legde er getuigenis van af, zag de Geest van God als een duif nederdalen op Hem, een stem die zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik behagen heb om in te wonen." Zij letten erop. Toen Hij verzocht werd, hield het vaccin stand. Toen Hij in het gelaat geslagen werd, hield het stand. Toen Hij uitgescholden werd, sprak Hij niet terug. Toen zij een vod rondom Zijn hoofd deden en Hem op het hoofd sloegen met een stok en zeiden: "Als U een profeet bent, vertel ons nu wie U op het hoofd sloeg", hield het vaccin stand. Toen ze baard uit Zijn gezicht trokken en in Zijn gelaat spuwden, en dronken soldaten rochelden en in Zijn gelaat spuwden en handenvol baard uittrokken, hield het stand. Op Golgotha hield het stand. Halleluja. In het uur van de dood hield het stand. Toen Hij stierf, hield het stand. Toen Zijn ziel in de hel afdaalde, hield het stand.

58 Maar op Paasmorgen werd het bewezen dat het God was. Het vaccin dat Hij geeft is eeuwig leven. Hoe kunt u dat in de hel vasthouden? Hoe kunt u het ergens anders vasthouden? De poorten der hel, dood, en het graf konden het niet vasthouden. Hij stond op de derde dag weer op, bewees dat het vaccin echt was. Amen! Hij stond op. O, toen zij Hem zagen opstaan... De profeten stierven en werden begraven, maar Jezus stond weer op. Gods vaccin was neergekomen als een duif van boven, lichtte op op Zijn eigen Zoon, en Hij leefde een leven van vrede, trok niet rond als een showman, een opschepper die ergens vandaan naar voren stapte met: "Ziet u wat Ik kan doen?" Hij verborg Zich en trok Zich terug, ging bij de mensen vandaan, enzovoort. Werd van alles genoemd wat maar genoemd kon worden. En Hij bediende gewoon door aan de eenvoudigen, de zieken, de prostituees, en alles wat er was; het hield stand. In elke verzoeking hield het stand. En in de dood hield het stand. In het leven hield het stand. In de dood hield het stand. En in de opstanding bewees het dat het eeuwig leven was. Dat is Gods eigen leven. Het woord eeuwig komt van het Griekse woord Zoë, wat 'Gods eigen leven is in Hem' betekent. En wanneer u de Heilige Geest ontvangt, is het eeuwig leven, en Gods eigen leven is in u. U kunt net zomin sterven als God kan sterven.

     Hij verdeelde Zichzelf. Toen Hij neerkwam op de Pinksterdag en Zichzelf verdeelde, verspreidden tongen van vuur, die Vuurkolom, zich door het hele gebouw en zetten zich op elk van hen: God Die Zich verdeelde onder Zijn gemeente. Glorie! "In die dag zult gij weten dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij, en Ik in u." Amen! Dat is Pinksteren! Dat is de echte zegening. Het vaccin hield stand, ja.

59 Wat gebeurde er? Nadat zij allen hadden gezien dat dit diezelfde Jezus was, zei Thomas: "Ik moet mijn hand in Zijn hand en in Zijn zijde leggen." Daarna zei hij: "Mijn God, mijn Here en mijn God!" De overigen zagen het; zij geloofden het. Hij zei: "Willen jullie ingeënt worden, jongens?"

     Zeiden: "Ja, ik wil ook wat van die inenting, omdat ik ook wil opstaan in de laatste dag."

     Zei: "Ik zal jullie zeggen wat je moet doen. Jullie moeten naar de stad Jeruzalem gaan en stoppen met je prediking, stoppen met jullie gezang, stoppen met getuigen. Maar ga daar naar de stad Jeruzalem en wacht, want Ik zal er een hele partij van uit de hemel zenden." En toen het kwam, was het geen prediker die zei: "Nu, sta op, en we zullen naar het altaar komen en wat water sprenkelen met een zoutvaatje, enzovoort." Of een priester die de weg afliep met zijn boord omgekeerd, die zei: "Steek uw tong uit, we zullen de heilige eucharistie nemen", en hij drinkt de wijn. Zij hebben al die dingen vervangen. Dat is de leer van een mens.

60 Maar toen Hij het vaccin naar beneden zond, kwam er plotseling een geluid vanuit de hemel als een machtig ruisende wind, en het vulde heel het huis waar zij gezeten waren. En God entte er honderdtwintig in, het vaccin kwam in hen, eeuwig leven! Een stel lafaards, zij waren toen geen lafaards meer. Zij gingen door ramen, deuren en al het andere, de straten op en wankelden...

     Luister, mijn Katholieke zuster, de gezegende maagd Maria was bij hen, hoewel zij de 'moeder' van onze Here Jezus Christus was. En als God haar niet naar de hemel wilde laten komen tenzij zij naar boven ging en de Heilige Geest ontving en handelde zoals de rest van hen – wankelde alsof zij dronken was – hoe zult u dan naar de hemel gaan met iets minder dan dat? Denk daaraan.

     U Methodistenvrouw, die denkt dat omdat u tot de kaartclub behoort... en u, Baptisten, die in water gedoopt werd en denkt dat dat het vastmaakt, en u, kerk van de zogenaamde 'Church of Christ', en de rest van u, en u Adventisten met de zevende dag, u Pinkstermensen die slechts toetreedt tot de denominatie, hoe zult u naar de hemel gaan met iets minder dan de doop van de Heilige Geest? Hoe zult u binnengaan als u niet ingeënt bent? [De samenkomst juicht: "Glorie! Halleluja!" – Vert] U moet hetzelfde hebben. Juist.

61 Ja, zij wankelden allen als dronkenmannen. De... zij stonden hen buiten uit te lachen en zeiden: "Deze mensen zijn vol nieuwe wijn."

     Tenslotte was er een kleine prediker die op een zeepkist ging staan of een boomstomp, die geen opleiding had, zijn naam niet kon schrijven, hij was niet naar een van onze scholen geweest. Maar hij zei: "U mensen van Judea, en u die in Jeruzalem woont, laat dit aan u bekend zijn; dezen zijn niet dronken zoals u veronderstelt, ziende dat dit het derde uur van de dag is; maar dit is dat." Broeder, als dit dat niet is, zal ik gewoon dit bewaren totdat dat komt.

     Wat gebeurde er? Zij werden verslagen in hun hart, en ze zeiden: "Mannen broeders, hoe worden wij ingeënt? Is er nog wat balsem in Gilead; is er een geneesheer daar?" Ja, zij hadden heel wat balsem. Zij hadden een geneesheer. Zou u willen weten wat zijn naam was? Zij noemden hem dokter Simon Petrus. "Ja, wij hebben een geneesheer hier die u de waarheid vertelt; hij heeft de sleutels tot het Koninkrijk. Hij heeft een geneesheer. Wij hebben meer dan genoeg balsem."

     "Wat kunnen wij doen?" En Petrus stond op in hun midden, sprak tot hen: "Ik zal u een recept voorschrijven. En het zal zijn voor u, en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn, en zelfs voor zovelen als de Here onze God zal roepen. Het zal een eeuwig voorschrift zijn." En hij zei: "Bekeert u, ieder van u, wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en hun die verre zijn, zovelen als er de Here onze God toe roepen zal." [De samenkomst verheugt zich – Vert] Hoe lang zal dit voorschrift duren? Zolang als God roept. Nog steeds dezelfde Heilige Geest...

62 Nu, wat het is, als uw dokter u daarvoor een recept voorschrijft, kunt u maar beter naar de juiste apotheek gaan. Want als u een kwakzalver neemt die dat recept niet juist kan beoordelen, zou hij de patiënt kunnen doden. Ik denk dat dat is wat er gebeurd is; we hebben teveel oude dode formele kerken; zij gebruiken geen recept. Dat klinkt grof, maar het is waar.

     Nu, die dokter stelt de diagnose van de zaak; hij weet precies wat er voor nodig is, zoveel vergif om een kiem te doden, zo'n grote antidosis om het vergif te remmen, om te voorkomen dat het u doodt. Zie? En als u al het vergif eruit haalt, wat zal het dan doen? Het zal uw patiënt totaal niet helpen. Als u de hele antidosis eruit haalt, zult u uw pati ënt doden door vergif. Neem dus maar liever een echte apotheker die weet hoe hij dat recept moet lezen om u te vertellen wat u moet doen. Knoei niet met dat recept. En wat er vandaag aan de hand is, is dat er teveel mensen zijn die ermee geknoeid hebben. Laat het gewoon op de wijze dat het is en neem het medicijn. Halleluja.

63 Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Katholieken, koude formele Pinkstermensen, de rest van u, er is balsem in Gilead. En er zijn geneesheren hier. Halleluja! Wat is er aan de hand? Er zijn er genoeg die elke zonde zullen doen exploderen en elke... Is er geen balsem in Gilead? Zeker is die er. Zijn er geneesheren daar? Een heleboel. Zij zullen het precies onderwijzen zoals het daar is opgeschreven. Ze komen niet slechts naar u toe om uw kerkbrief te nemen en te zeggen: "Ik verander het van de Methodist naar de Baptist." O my. Ze staan op en nemen een zoutvaatje en schudden enkele keren een zoutvaatje met water over u heen op die wijze, en zeggen: "Het is allemaal voorbij, broeder, geef de rechterhand van gemeenschap, en zes maanden proeftijd." Onzin.

     Petrus zei: "Bekeert u, ieder van u." Bekeer u, keer om. [De samenkomst zegt: "Amen!" – Vert] Dat is juist. Wel, u zegt: "Broeder Branham, toen ik mijn kerkbrief nam, wel, vroeg ik hun hierover; ik las het in de Bijbel, maar zij zeiden: 'O, dat was lang geleden; zij hebben dat niet meer.'" Wat zei de dokter? Hij zei: "De belofte is voor u en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn, zovelen als er de Here onze God toe roepen zal."

     "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie", aan wie? Ieder schepsel, ieder schepsel. Hoe ver? De gehele wereld. Hebben dat nog nooit bereikt. Hoe lang zal het moeten duren? De gehele wereld. Wat zal er gebeuren? "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven; in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken, als zij een slang zouden opnemen of een dodelijk iets drinken, zou het hun niet schaden; als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen." Wij hebben balsem in Gilead; wij hebben artsen. Maar de mensen weigeren gewoon het te nemen. God zal vragen waarom, "Waarom deed u het niet?", op de dag des oordeels.

64 Nu, we hebben deze week het medicijn zo hard uitgegoten als ik maar wist hoe ik het uit moest gieten, en zo direct als ik maar wist hoe ik het moest uitbrengen. Nu, als u het niet ontvangt, dan zal God zeggen: "Waarom?" Op een dag zal de Bijbel gesloten op de kansel liggen. De prediker zal zijn laatste gebed bidden. De signaaltonen van de bugel zullen wegsterven, en de zon zal voor de laatste keer ondergaan over de heuvel. Dan zal God u vragen om een reden te geven. Wanneer degenen die de Boodschap afwijzen, gevraagd zullen worden om een reden te geven, wat dan? Wat dan? Wat dan? Wanneer dat grote boek geopend wordt, wat dan? Wanneer aan degenen die deze boodschap vanavond afwijzen, gevraagd zal worden een reden op te geven, wat dan?

     U hebt deze opwekking bijgewoond. God heeft alles wat er voor u in het Boek staat gedaan, het bewezen. Zolang u leeft... Mensen hebben de Heilige Geest ontvangen; zij zijn vervuld met Gods Geest, jong en oud. Zij hebben zich van hun zonden bekeerd; zij hebben vreugde in hun hart. We hebben Goddelijke genezing zien plaatsvinden: mensen met een hartkwaal en verschillende ziekten werden genezen. We hebben de Engel des Heren zien nederdalen, door het gebouw zien gaan, precies zoals Hij zei dat het net voor de komst van de Here zou zijn, de geesten onderscheidend en dergelijke dingen. Profetische uitingen kwamen naar voren, mensen spraken in tongen en profeteerden en betuigden het Woord van voor tot achter; u hebt het gezien en vastgesteld. Welke kiest u vanavond? Hollywood of de heilige hemel? U zult gevraagd worden er een reden voor te geven op een dag. Wat dan?

65 Eens was er een oude vrouw hier in het land; zij was stervende; zij was aan het verhongeren, door armoede getroffen. Iemand diende haar zaak in bij de autoriteiten, de liefdadigheidsinstelling. En zij gingen naar deze vrouw, en ze zeiden tegen haar: "We zijn gekomen om uw zaak te onderzoeken, en we willen weten wat er aan de hand is." Zeiden: "Hebt u geen familie?"

     Ze zei: "Ik heb een lieflijke zoon."

     Zeiden: "Waar..."

     Zei: "Hij is een zakenman."

     "Waar is hij?"

     "Hij is in India."

     "Wel...", zei ze. "Is hij een zakenman?"

     Zei: "Ja."

     Zei dus: "Waarom stuurt hij u niet iets?" Zei: "Hoe lang is hij daar al?"

     Zei: "Ongeveer tien jaar." Zei: "O, hij is een zeer succesvolle zakenman."

     Zei: "Wel, waarom helpt hij u niet?"

     Zei: "Ik kan het hem gewoon niet vragen. Ik kan het gewoon niet." Zei: "Hij is zo'n lieve jongen." Zei: "Ik kan hem er gewoon niet om vragen." En zei: "Ik schrijf hem brieven en hij schrijft mij de lieflijkste brieven die een jongen maar zou kunnen schrijven aan zijn moeder, en vertelt mij hoezeer hij mij liefheeft." Maar zei: "Maar ik kon hem er gewoon niet om vragen."

     En ze zeiden: "Wel, u behoort het hem te vertellen."

     Zei: "Ik kan het gewoon niet. Mijn eigen zoon vertellen dat ik straatarm ben en dergelijke," zei ze, "ik zou het gewoon niet kunnen." Maar zei: "Hij zendt mij de mooiste plaatjes die ik ooit in mijn leven gezien heb."

     En ze zeiden: "Wel, wat voor soort plaatjes?"

     Zei: "O, leuke plaatjes die ongeveer zo groot in het vierkant zijn."

     Zei: "Mag ik er een zien?" Zei: "Waar heeft u ze?"

     Ze zei: "Ik bewaar ze in mijn Bijbel." De oude moeder liep dus weg en zij pakte haar Bijbel op en begon ze uit te spreiden, ze neer te leggen. De onderzoeker keek ernaar... Ze was een rijke vrouw. Wat waren het? Het waren bankcheques vanuit India. Er stonden mooie plaatjes op. Waar vond zij ze? In haar Bijbel. Ze was rijk en wist het niet. Waar vond ze die? In haar Bijbel.

     U hoeft zich niet te gedragen als de wereld. U hoeft niet diep neergebogen te gaan. U bent rijk. Waar vindt u het in? In de Bijbel. U keek er gewoon overheen, en dacht dat het slechts een prentenboek was of een of ander "Waar verhaal". Maar dat is het niet; het is Gods Woord. U bent rijk.

Ik ben het kind van een Koning!
Ik ben het kind van de Koning!
Met Jezus mijn Redder,
Ben ik een kind van de Koning!

Mijn vader is rijk in huizen en landerijen,
Hij houdt de weelde van de wereld in Zijn handen!
Met robijnen en diamanten, zilver en goud,
Zitten zijn koffers vol, Hij heeft ongekende rijkdommen. (Zing het.)

Ik ben een kind van de Koning!
Een kind van de Koning!
Met Jezus mijn Redder
Ben ik een kind van de Koning!

66 Laten we onze hoofden buigen. "Is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar? Waarom handelen de mensen van Mijn gemeente dan nog steeds op de wijze dat zij doen? Waarom wendt Mijn gemeente zich voortdurend van Mij af? Is het omdat er geen balsem is in Gilead, omdat er geen dokters zijn om hun diagnose te stellen en hun te laten weten dat zij verkeerd zijn?" Nee, we hebben dokters; we hebben balsem; maar de mensen willen het niet. Ik begon eerst met het de voorgangers toe te rekenen. Maar ik kwam erachter dat ongeacht hoeveel ik het predik, zij hoe dan ook niet bewegen. Misschien is het de voorganger niet; het zou de samenkomst kunnen zijn. Dat is juist. Als u het wilt, is er een balsem in Gilead.

67 Hoeveel zouden er graag willen komen tot de grote Heelmeester vanavond, om al uw zonden van u af te laten nemen, en onuitsprekelijke vreugde te hebben, om vol van glorie te zijn in uw hart? Zou u uw hand willen opsteken en zeggen: "Bid voor mij, broeder Branham." God zegene u, dame, hier. God zegene u, jongeman. God zegene u daarginds. God zegene u daarboven. Dat is erg fijn. O, zeker. God zegene u hier, meneer. Boven op het balkon, zou u willen dat de grote Genees... God zegene u, ja meneer, ik zie uw hand aan mijn rechterkant. Zou... En deze dame hier, God zegene u, jongedame. En grote beslissing om te nemen.

     "Is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar? Waarom gaat Mijn volk dan nog steeds gebukt onder zonde? Waarom blijven zij nog steeds lusteloos rondhangen bij de dingen van de wereld? Is er niet genoeg bevrediging in Mijn Evangelie om zorg te dragen voor elk verlangen dat zij hebben? Is er niet genoeg vreugde wanneer zij Mij ontvangen? Geef Ik hun niet genoeg vreugde en liefde zodat het al de liefde van de wereld uit hen zou wegnemen? Ik zei, weet u: 'Indien u de wereld liefhebt of de dingen van de wereld, dan is de liefde van de Vader niet in u.' Is er genoeg vreugde in het dienen van God om u van de dingen van de wereld weg te nemen? Waarom is de dochter van Mijn volk dan niet hersteld van hun zonde-ziekte?"

68 Zou er nog een ander zijn, voordat we gaan bidden, steek uw hand op en zeg: "Bid voor mij, broeder Branham." God zegene u daar achteraan, dame. O, dat is wonderbaar. Zeven of acht handen gingen omhoog. Zijn er nog een paar meer die zeggen: "Bid voor mij, broeder Branham; ik wil de balsem van Gilead." Er is een balsem in Gilead. Zou er iemand anders zijn die graag zou willen dat het vaccin van de Heilige Geest in uw ziel wordt gebracht? Zou u even uw hand willen opsteken en zeggen: "God, ent mij vanavond in tegen de dingen van de wereld, en ent mij in tegen al mijn ongeloof, opdat ik geloof kan hebben om een standpunt in te nemen als een echte Christen." Steek uw hand omhoog, wilt u? God zegene u, meneer. God zegene u, jongeman, die hier zit. God zegene u daar achteraan, mijn vriend. God zegene u, broeder. Hier, dat is goed.

     "Ent mij in, Here, tegen de dingen van de wereld. Ik dacht dat ik ze niet kon opgeven, maar in werkelijkheid heb ik nog nooit Uw vaccin genomen. Ik zou het graag willen hebben, Vader. Laat slechts de Heilige Geest komen om mijn ziel in te enten tegen alle zorgen van de wereld. Gedenk mij in gebed, broeder Branham, ik steek mijn hand op omdat ik geloof." God, zegen deze jonge vrouw die hier zit. God, zegen deze hier. Ja, jongeman, God zegene u; dat is goed. In orde. Precies daar... Ja, de Here zegene, ja, precies daar in de hoek, het zijn er twee. De Here ziet uw hand. Laten we nu samen bidden.

69 Hemelse Vader, eenvoudig en lieflijk komen we tot de bron gevuld met bloed, vloeiend uit Immanuels aderen, waarin zondaars zich onderdompelen in de vloed, en al hun schuldige smetten verliezen. Zij hebben hun handen opgestoken, Vader, omdat zij geloven. En we weten dat zij in hun hart een geest zijn, en toen kwam de Heilige Geest naar hen toe en zei: "U bent verkeerd; u bent verkeerd. Waarom accepteert u Mij niet vanavond?"

     En zij zeiden: "Ja, Here", en zij staken hun hand op.

     Nu, U zei in Johannes 5:24: "Die Mijn Woord hoort..." en Here, naar mijn beste weten heb ik het gepredikt. "Die Mijn Woord hoort, en (verbindingswoord) gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft (tegenwoordige tijd) eeuwig leven, en zal niet in het oordeel (bij het oordeel) komen, maar is overgegaan van dood in leven." Vader, ik leg dat aan U voor; dat is Uw Woord. U zei: "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord niet." U zei: "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt. En al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen."

     Nu, ons werd geleerd in de Bijbel: "Zo velen als er geloofden, werden aan de gemeente toegevoegd." Nu, Vader, in een handeling van geloof, plaats ik deze mensen die hun handen opstaken in de gemeente van de levende God door een belijdenis van geloof, dat zij vanaf vanavond Uw kinderen zijn. En nu, Vader, zijn zij gekomen naar de spreekkamer van de Dokter. Zij zijn nu binnen de deur, en zij willen naar de grote Geneesheer toekomen opdat de Heilige Geest aan hen gegeven wordt, de Inenting, de Balsem, die hen zal bewaren voor de dingen van de wereld. U zei: "Nadat u geloofd hebt, werd u verzegeld met de Heilige Geest der belofte." Ik bid, God, dat zij die Heilige Geest der belofte zullen krijgen nadat zij Uw kinderen zijn geworden. Sta het toe.

70 Nu, terwijl wij onze hoofden gebogen hebben, ga ik iedereen die zijn hand opstak vragen om even op te staan voor een woord van gebed. Iedereen die zijn hand heeft opgestoken, ik geloof niet dat u dat zomaar voor de grap deed. Ik geloof dat u het werkelijk meende voor God in een samenkomst zoals deze. Sta op. Dat is juist; ga op uw voeten staan. Overal, boven op het balkon, waar u ook bent, ga staan. God zegene u. Dat is goed. Blijf gewoon even staan. Buiten in de hal, als u even zou willen gaan staan en zeggen: "Ik doe zelf die belijdenis." Er zijn velen die nu staan.

     Nu, mijn geliefde nieuwgeboren broeders en zusters, ik denk aan het visioen dat ik zag. Op een dag ginds in een land... Ik wou dat ik daar nu naartoe kon lopen en mijn armen om u heen slaan en u omhelzen. Het zou in dit menselijk leven zo niet kunnen; ik zou dat niet kunnen doen. Maar net over de grens zal ik het op een dag doen. U zult zo blij zijn; ik zal zo blij zijn wanneer ik u zie, en u mij ziet, en wij zullen dan echte broeders en zusters zijn. We krijgen er nu slechts een kleine aanraking van.

71 Nu, luister, ik zal u vertellen wat God zei. God zei: "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt. En allen die de Vader Mij gegeven heeft, zullen tot Mij komen." Nu, u bent gekomen omdat u weet dat u niet waardig bent om te komen, maar u kwam omdat iets in uw hart u vertelde dat u verkeerd was, en u wilt niet meer verkeerd zijn. Dat is ware belijdenis. Nu, de Bijbel zegt dit: "Wie Mij zal belijden voor de mensen, die zal Ik belijden voor mijn Vader en de heilige engelen." Nu, geestelijken, is dat wat Jezus zei? Hij zei dat. Nu, wat hebt u gedaan? U bent hier voor deze zeshonderd mensen – of misschien meer – in dit gebouw vanavond opgestaan om een getuigenis af te leggen: "Ik ben verkeerd, en ik aanvaard Jezus Christus als mijn Redder. Ik... Er is Iets dat tot mijn hart sprak en zei: 'Dit is de avond voor u.' Ik sta dus op omdat ik een getuigenis wil afleggen dat ik verkeerd ben. Ik wil hier staan om een getuige van Christus te zijn." Nu, Christus zal een getuige van u maken. En Hij zei: "Ik zal van u getuigen voor de Vader en de heilige engelen."

72 Nu, terwijl u staat op de plaats waar u zich bevindt, wil ik dat ieder van u, als u gelooft dat Jezus de Zoon van God is en Hij uw plaats innam op Golgotha, toen die zwarte wolken over het kruis dreven, de bliksem flitste, Jezus stervende, dorstend het uitriep, toen God Zijn vurige toorn op Jezus uitgoot... Gelooft u vrijelijk dat dat waar is, dat Hij die innam in uw plaats? En zult u nu Zijn vergeving accepteren, niet hoe u zich voelt, maar wat u gelooft, dat Hij dat deed voor u... Als u het accepteert, zeg dan: "Here, dat... ik kan niets doen; ik ben slechts een verschrikkelijke zondaar, maar ik accepteer Uw vergeving voor mij. Ik accepteer dat U stierf in mijn plaats; ik geloof dat met heel mijn hart." Steek uw hand omhoog, u die... Ja, dat is goed. Iedereen, iedereen. Nu, voor zover ik weet in de Schrift is dat alles wat ik heb om aan vast te houden, u bent gered van... u zult nooit in het oordeel komen, maar bent overgegaan van dood in leven.

     Nu, ik wil dat u, Christenen, die in de buurt zit van deze mensen die zijn opgestaan; ik wil dat u uw hoofd opheft en kijkt. Ik wil dat u hen de hand schudt en zegt: "God zegene u, mijn broeder, zuster. Welkom in het Koninkrijk van God." Keer u even om, schud hen de hand. Dat is juist. "Welkom, mijn Christelijke broeder, zuster." Dat is juist. Ik zie vrouwen elkaar omhelzen en dergelijke, gewoon wonderbaar: "Welkom in het Koninkrijk van God."

73 Ik wil dat u nu een goede Volle Evangelie gemeente vindt. Laat een man u dopen in de christelijke doop. Zoek dan de doop van de Heilige Geest. Nu, dat ent u precies in tegen de zaak die u vanavond veroordeelde. U stijgt er precies bovenuit. Kijk, de inenting bewaart u voor de ziekte. Inenting van de Heilige Geest geeft u kracht om al de verleidingen van de wereld te overwinnen. Is dat juist, geestelijken? Het is uw... het is de balsem... het is de balsem van de inenting die... U zegt: "Ik... ik heb het geprobeerd, broeder Branham, maar... maar ik faalde." Maar, ziet u, het is niet wat u doet; het is wat Hij voor u heeft gedaan. Het is niet wat u bent; het is wat Hij is. U moet Hem geloven.

     Nu, laat... kom slechts tot Hem, vertrouw Hem als Uw Geneesheer en laat Hem u nu inenten tegen de verzoekingen van de... Nu, u zult verzocht worden, natuurlijk. Maar een goede sterke plant hoeft niet besproeid te worden. Hij is sterk en krachtig. Zijn weerstand werpt de kwaadaardige parasieten af. En zo is het bij een goede sterke Christen; hij kan alle verleidingen overwinnen, omdat het al de dingen van de wereld omverwerpt. De vrouwen kunnen zeggen: "Kom op, lieverd, je gaat nu niet ouderwets zijn; jij gaat mee dansen."

     "Ik vond een Parel van grote waarde."

     "Nu, je weet dat je opnieuw zult gaan roken."

     "Beslist niet, ik heb iets gevonden wat zoveel groter is. O, het is zoveel groter." God zegene u nu. U kunt gaan zitten. En God zij met u. Ik bid dat u na de gebedsrij uw weg zult vinden naar het altaar van God en zult vullen... gevuld zult worden met de Heilige Geest vanavond. Ik bid dat God onze Vader dat aan u zal toestaan. Is Hij niet wonderbaar?

74 Nu, wanneer wij dat doen, de grote Heilige Geest is hier... Terwijl ik uitkeek over het gehoor, kon ik me indenken... ik weet dat we een geweldige gebedssamenkomst voor de zieken zullen hebben. Voordat we die oproepen, laten we even... Hoeveel hebben er geen gebedskaart? Ik wil niemand met een gebedskaart, want ik ga hier voor u bidden. Degenen zonder gebedskaart die ziek zijn, steek uw hand op. Goed. Nu, houd uw hand omhoog zodat ik even kan rondkijken. Houd uw handen omhoog in dit gedeelte.

75 Hier is een dame, ze zit precies hier. Zij doet haar hand nu naar beneden. Ja. U hebt geen gebedskaart. Wel, zodat die nieuwgeboren baby's zouden weten dat deze Geest Die predikte ik niet was, Hij was het. Zie? Om hem te laten weten... Nu, ik wil dat u naar mij kijkt en mij gelooft als Zijn dienstknecht. Doet u dat? Zou Jezus kunnen uitkijken over het gehoor, en zouden ze met hun hele hart geloven dat God de zieken zou kunnen genezen? Gelooft u dat? In orde, wat als ik u vertelde dat uw moeite voorbij was? Uw nierkwaal en galblaaskwaal en dergelijke zullen van u weggaan, en u bent genezen. Nu, steek uw hand op als dat juist is. Goed, ga nu gelovend, en heb geloof, wees gezond. "Indien gij kunt geloven." Gelooft u nu met uw hele hart?

76 In orde, hier aan deze kant. Er is een gekleurde vrouw met haar hand omhoog. Wat denkt u, zuster? Gelooft u dat ik Gods profeet ben, of Zijn dienstknecht? Ik denk dat ik genoeg gunst heb bij de menigte om profeet te zeggen. In orde. Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? U bent een Ethiopische vrouw. Ik ben een Angelsaksische man. Zoals Jezus de vrouw bij de bron ontmoette en heel even met haar sprak... Nu, als Jezus mij uw probleem zal laten weten, zult u dan geloven dat de Geest Die op mij is dezelfde is als Die op Hem was? Zult u dat? Dan zal uw hoge bloeddruk u verlaten.

     Gelooft u? Heb geloof; twijfel niet. Geloof slechts met heel uw hart. Heb geloof en twijfel niet.

77 Nu, ik keer u mijn rug toe, en u bidt. Een dame verschijnt voor mij. Zij zit in deze richting. Zij lijdt aan slijmbeursontsteking. Sta op. Haar naam is mevrouw Hart. Sta op. Hebt u een gebedskaart gekregen? Nee, die hebt u niet. U hebt hem niet nodig. U raakte Iets aan, nietwaar?

78 Gelooft u met heel uw hart? Nu, hoeveel weten dat Jezus Christus zei dat dezelfde Geest hier zou zijn? Hoeveel weten dat dat het teken was van de Messias toen Jezus op aarde was? Hoeveel weten dat Hij het beloofde aan de uitverkoren gemeente in de laatste dag? Wel, hier is het. Nu, ziet u, nieuwe bekeerlingen, na tweeduizend jaar... Het is nooit gebeurd in tweeduizend jaar, omdat de avondlichten schijnen. De Bijbel zei dat er een dag zou komen die noch dag noch nacht zou zijn. Maar in de avondtijd zou het licht zijn. Uh-huh. Daar is Hij. Nu, welk soort licht zou het zijn? Dezelfde zon die opgaat in het oosten gaat onder in het westen. Is dat juist? Het Avondlicht is gekomen. Gelooft u dat?

79 Nu, hoeveel hebben er een gebedskaart? Laat ons uw hand zien? O, ik schat dicht bij de honderd. Nu, waar is mijn zoon? Welke gebedskaarten gaf je uit? C van 1 tot en met 50. Van 1 tot en met 50. Wie heeft gebedskaart nummer 1, 2, 3, 4, 5. Laat hen hier eerst opstaan. 1, 2. Wat zeg je? 1, 2, 3, 4, 5, ik zie hen. 6, 7, 8, 9, 10, laat hen komen. Vorm hier een rij. De jongen zal u in de rij plaatsen. Kom slechts overeenkomstig uw nummer. 10? Het zal nu moeilijk worden om me bij die zalving vandaan te schudden. Als het is begonnen, blijft het zich heel de tijd over het gehoor bewegen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

     Kom alleen als ik roep, als u wilt. Kom precies langs deze kant, en ga daar achterin de rij staan. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Wat als u zich allemaal hier bij de rij voegt vanaf 33, precies hier? En dan zouden zij zich bij die rij daar achteraan kunnen voegen. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Precies hier, wanneer het einde van die rij langskomt, kunnen zij zich er gewoon bijvoegen. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50.

Geloven alleen,
Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen.

80 Als er enigen van de Volle Evangelie Zakenlieden hier zijn, ik zou graag enkele van die boeken willen hebben met die... Broeder Tommy Hicks, als u hier bent, u schreef er een mooi stukje over, dat is erg mooi. Er is slechts een klein beetje meer dat erbij hoort, maar u deed het gewoon wonderbaar, ik waardeer het. Ik zou er graag een paar willen hebben voor mijn vrienden. Ik zal ze kopen, misschien drie-, of vier-, of vijfhonderd ervan.

     Nu, in plaats van te zeggen... Nu, laten we zingen: "Nu geloof ik." Gelooft u nu? Weet u, Jezus... precies aan het einde van de... precies aan het einde van Zijn bediening, konden Zijn discipelen Hem niet begrijpen. Niemand begreep Hem. Hoe weet... hoe dat... Hoeveel weten dat zij Hem niet konden begrijpen? Zeker. Waarom? Zij dachten dat Hij een dubbele persoonlijkheid had. Nee. Soms was het Jezus Die sprak, soms was het de Vader in Hem Die sprak. Zie, zie? Dat was het, de man... Jezus zei dus zoiets als...

     Ze zeiden: "Nu geloven wij. Nu geloven wij dat U alle dingen weet en dat geen mens U hoeft te onderwijzen. Wij..."

     Jezus zei: "Gelooft u nu?" Zie? Laten we het zingen: "Nu geloof ik, Heer." U hebt genoeg gedaan, U hebt ons de Heilige Geest gegeven; U hebt ons spreken in tongen gegeven.

81 Nu, hoeveel Pinkstermensen zijn hier, laat ons uw handen zien. In orde. Nu, zegt de Bijbel niet, Paulus zei, de grote Paulus zei: "Als er zijn... als u allemaal in tongen spreekt, en de ongeletterden komen binnen, en u allen spreekt in tongen, dan zullen zij zeggen dat u gek bent. Maar als iemand een profeet is die het geheim van het hart zal openbaren, dan zullen zij neervallen en zeggen: 'God is waarlijk met u."' Is dat juist? Gewoon precies zoals Pinksteren voortkomt. Zie, zie? Ga niet mee in de trend van de wereld, blijf Pinksteren.

     Al u Methodisten hier... Hoeveel van u hier waren vroeger Methodisten, laat ons uw handen zien. Zie? Hoeveel waren er Baptisten, houd uw hand omhoog. Hoeveel waren er Presbyterianen, houd uw hand omhoog. Hoeveel waren er Katholiek, houd uw hand omhoog. Zie? Ik kan het u vertellen, vriend, dat ik ook van een Katholieke familie kom. Ik ben een Ier. Dat is juist. Een Katholiek... had een gesprek met een priester onlangs, niet... of niet onlangs, een hele tijd geleden. Zij zeiden: "Als dit van God is... alle echte gaven zijn terug te voeren tot de moederkerk."

     Ik zei: "Ik ben al bij de moederkerk terug sinds ik de Heilige Geest ontving." Ik zei: "U bedoelt de moeder van organisaties, niet de moeder van de gemeente. We worden erin geboren, treden er niet in toe, erin geboren." Dat is juist. In orde.

82 Nu geloof ik (U hebt genoeg gedaan, Here; ik geloof nu.) Ik geloof nu,
Alle dingen zijn mogelijk (gelooft u het?), nu geloof ik;
Nu geloof ik, nu geloof ik,
Alle dingen zijn mogelijk, nu geloof ik.

     Nu, laten we het veranderen en zeggen: "Nu ontvang ik." Leg één hand op uw hart, de andere omhoog naar God.

Nu... (Er is balsem in Gilead, ontvangt u het?), nu ontvang ik.
Alle dingen zijn mogelijk, nu ontvang ik,
Nu ontvang ik, nu ontvang ik,
Alle dingen zijn mogelijk, nu ontvang ik.

83 Nu, heeft Hij alle dingen goed gedaan? Heeft Hij alle dingen gedaan die Hij beloofde te doen? Dat is juist. Laten we nu samen onze hoofden buigen, en allemaal... Hij zei: "Op deze manier moet u bidden." Allemaal samen.

     Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.
     Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
     Geef ons heden ons dagelijks brood.
     En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
     En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze:
     Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

     U zegt: "Waarom deed u dat, broeder Branham?" In het gebed wordt gezegd: "Op deze manier wordt alles gedaan." Wat zei u daarin? Verlos ons van de boze: alle ongeloof, alle ziekte, alle kwalen, alle aanvechtingen, alle bijgelovigheden, alles. "Verlos ons van de boze."

84 Nu, u weet dat ik die hele rij niet zou kunnen langsgaan met onderscheiding, ik zou... ik zou volledig flauwvallen voordat ik er half doorheen was. Nu, morgenavond zullen we een onderscheidingsrij hebben daar in de andere plaats. Vanavond zullen gaan we bidden voor deze mensen. Hoeveel van u in die rij daar zijn nu heel ernstig, u ziet hoe... Ik wil vragen... U spreekt over een wonder, hoe zou een man, een menselijk wezen zoals ik, die dingen weten? Ik zou het niet kunnen. Hoeveel van u geloven dat dat precies is wat onze Here Jezus deed? Gelooft u het? Welnu dan, die zalving waarover ik u vertelde en waarover ik de waarheid tot u predikte, het is Jezus Die is neergekomen en heeft bewezen dat het waar is. Is dat juist? En Hij zei: "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Is dat juist? Nu, dat maakt van mij een gelovige. Is dat juist? Nu, wat zei Hij dat het was om een gelovige te zijn? "Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen." Is dat juist? Nu, ik wil u iets tonen.

85 Voorgangers, evangelisten, zendelingen, hoeveel onder u allen zijn gelovigen? Zie? Nu, ik ga er zoveel, van u allen die kunnen, vragen om precies hier bij mij te komen. Zie? Ik... Laat de evangelist niet alles doen, de mensen... Ik wil niet dat u uw geloof bouwt op een evangelist. Ik wil dat u uw geloof hebt gebouwd op uw eigen voorganger. Hij is de man die van hieruit zal leiden. Zie? En deze mannen... Kom hierheen, enigen van u broeders. Kom hier naartoe, laten we een dubbele rij vormen. Ja, een dubbele rij...

     Deze mannen zijn mannen van God die geloven. Ik zal precies tussen hen in gaan staan. En we gaan bidden... Hoeveel daar gaan ook voor hen bidden, in de zaal? Steek uw hand op. Bedenk, daar staat iemands moeder, daar staat iemands vader, daar staat iemands lieveling, iemands kind. Is dat juist? Wel, wat als u het was? Wat als het uw moeder was? Wat als het uw kind was? Wat als het uw zuster was, uw vrouw, uw man? U zou iemand willen die oprecht is, nietwaar?

86 Nu gaan we bidden, en al deze mannen van God... Kom hier even naartoe, broeders, als u zou willen. Kom gewoon rechtstreeks hierlangs en vorm een dubbele rij. Weet u wat? Ik zal u wat vertellen: het maakt mij trots in mijn hart en dankbaar om dienstknechten van God te vinden die voor de mensen willen staan en zeggen: "Ik ben ook een getuige van dit Evangelie." Bent u niet trots op uw voorgangers? Zeg: "Prijs de Heer" als u trots bent op deze voorgangers. [De samenkomst zegt: "Prijs de Heer." – Vert] Wij zijn trots op onze broeders. Amen. Wij zijn trots op hen. Zij zijn uw voorgangers. Een voorganger betekent 'een herder'. Deze... elk van deze mannen heeft precies evenveel van de zalving om handen te leggen op de zieken als ik.

87 Nu, ik ben geen prediker. Zij zijn predikers. Zij hebben een hoger ambt dan ik. Het mijne is een profetisch ambt, en het is om te profeteren. Nu, zij zijn niet... zij werden daar niet voor gebouwd. Zij werden daar niet voor verordineerd. Maar wat zegt de Bijbel? "God heeft in de gemeente geplaatst apostelen (dat zijn zendelingen), profeten, herders, leraars, evangelisten." Is dat juist? Die gaven zijn verordineerd door God en gezalfd...

     Nu, ik heb geen opleiding; dat is de reden dat ik zeg dat ik geen prediker ben. Deze mensen zouden dit Woord kunnen nemen, en zij zouden niet een van deze gaven hoeven te gebruiken. Zij zouden dat Woord daar gewoon zo kunnen uitleggen dat zij Satan in zo'n knoop zouden binden dat hij er niet uit kon komen. Zie? Maar dat kan ik niet; dat is niet mijn roeping. Zij zijn daarvoor geroepen. Nu, maar zij zijn... zij zijn mannen van God. Elke man die geroepen is door God is opgedragen om zieken de handen op te leggen, en zij zullen herstellen. Hoeveel geloven dat? Dan, hoe zult u dan falen om gezond te worden als u passeert langs een arcade als deze?

88 Hebt u ooit opgemerkt hoe Salomo zijn tempel bouwde? Luister aandachtig. Wanneer u de deur binnenging, wat gebeurde er? Er waren engelen, uitgesneden uit olijvenhout met vleugels die elkaar aanraakten, zodat elke aanbidder die naar de heilige troon kwam, regelrecht voorbij de uiteinden van deze engelenvleugels zou komen, recht naar de genadetroon, recht naar het altaar. U kent de orde van Salomo's tempel.

     Wel, wat is een engel? Een boodschapper. Neem het woordenboek en kom erachter wat een "engel" betekent. Sommigen zijn hemelse boodschappers, sommigen zijn aardse boodschappers waar God in woont om Zijn aardse boodschap te brengen. En deze mannen zijn boodschappers, engelen van de Heer, boodschappers aan u. En zij staan daar met hun handen uitgestrekt om te gehoorzamen wat God zegt: "Leg handen op de zieken, en zij zullen herstellen." Het moet gebeuren. Is het niet zo? Gelooft u dat, ieder van u die er doorheen komt?

     Nu, aan het orgel daar: Only believe. Laat iedereen hierbinnen het hoofd buigen, en terwijl deze mensen door de rij lopen, zullen we handen op hen leggen voor hun genezing. Terwijl iedereen bidt... Elke prediker, raak hen aan terwijl zij voorbijgaan.

89 Onze hemelse Vader, we brengen tot U deze grote rij mensen. Zij zijn ziek, Here. Ik bid dat U elk van hen zult genezen terwijl zij voorbijgaan onder de zalving van deze dienstknechten van U. Mogen zij, terwijl zij door deze rij gaan, eenieder volledig genezen worden. In Jezus' Naam.

     [Broeder Branham en de predikers bidden voor de mensen. De woorden zijn niet allemaal verstaanbaar. De gebedsrij duurt ongeveer 6 minuten – Vert]

     Nu, terwijl zij staan, leg elkaar de handen op. Leg uw handen nu op elkaar. Nu, dit is een tijd voor u om te... U gelooft mij? [De gemeente bidt voor elkaar – Vert]

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)