De koningin van Scheba

Door William Marrion Branham

1 Laten we even een ogenblik blijven staan terwijl wij bidden. Laten we onze hoofden buigen.

     Onze genadige hemelse Vader, wij danken U voor dit grote voorrecht om vanavond opnieuw Uw troon van genade te benaderen in de algenoegzame Naam van Jezus Uw Zoon. Wij danken U, omdat wij de volmaakte verzekerdheid hebben dat als wij iets vragen in Zijn Naam, het toegestaan zal worden. Want er zijn velen hier vanavond die behoeftig zijn; ze zijn ziek in hun lichaam. Enigen zijn ziek in hun ziel. En wij bidden, Vader, dat U in alles zult voorzien wat zij nodig hebben, boven alles redding voor hun ziel, en genezing voor de zieken, vreugde voor degenen die treuren, hoop voor degenen die geen hoop hebben. Sta het toe, Here. En wanneer de dienst zal eindigen vanavond en wij naar onze verschillende huizen gaan, verblijfplaatsen, mogen wij dan zeggen zoals degenen die op die dag van Emmaüs kwamen: "Waren onze harten niet brandende in ons toen Hij tot ons sprak langs de weg?" Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen. U mag gaan zitten.

2 Zo'n voorrecht om vanavond opnieuw hier in dit Long Beach Municipal Auditorium te zijn. Het is verschillende jaren geleden dat ik hier was, rond '46 of '47, iets dergelijks. Ik geloof dat ik volgde op de dienst van een groot dienstknecht van de Here, dr. Charles Fuller, die vroeger het "Ouderwetse Opwekkingsuur" hield, dat hier begon en hier werd gemaakt: een grote dienstknecht van de Here. Ik hoor nu dat hij zijn diensten hier niet meer houdt. Ik wilde altijd broeder Fuller ontmoeten; ik heb nooit dat grote voorrecht gehad.

3 Ik herinner mij toen ik aankwam in Zuid-Afrika, ongeveer zeven of acht jaar geleden, het gehoor van ongeveer tweehonderdvijftig duizend mensen. U... Sommigen van u mensen uit Long Beach zouden nooit kunnen raden waarmee ze mij begroetten toen ik op het podium kwam. Zij zongen het in ongeveer vijftien verschillende talen, allemaal harmonieus samen: "Heavenly sunshine" ["Hemelse zonneschijn" – Vert]. Ze zongen "Heavenly sunshine", wat geloof ik het themalied was van dr. Fuller. En ik dacht altijd dat als ik hem ooit zou ontmoeten, ik hem dat graag wilde zeggen, dat zijn boodschappen helemaal gekomen waren in... helemaal in Zuid-Afrika. En die dierbare mensen hadden hem lief en kenden hem, en omdat ik een Amerikaan was, zongen ze "Heavenly Sunshine", of "Sunlight", hoe het ook was. En zij zongen het in vijftien verschillende talen allemaal samen. Nu, u heeft nooit... Maar het sloot allemaal perfect harmonieus aan, de Heilige Geest... Wanneer mensen samenkomen en de liefde voor God begint zich over hen heen te bewegen, is er geen wrijving. Het is gewoon één heel groot lichaam dat samen beweegt.

     Doctor F. F. Bosworth, die een van de managers is, stond gewoon... Hij leidde de symfonie, hij nam de Dowie, een vijfenzeventigkoppig orkest mee naar Madison Square Garden in de dagen van doctor Alexander Dowie. En hij zei dat hij het koor had getraind. En dan had je iemand die een paar octaven, of hoe je het ook noemt, te hoog ging, en anderen te laag. Maar hij zei dat bij die ruwe heidenen, inboorlingen, die niet wisten wat een rechter- of een linkerhand was en die in oorlog waren met elkaar – ze moesten hen in stammen van elkaar scheiden – dat zij geen enkel octaaf naast de toon zaten, iedereen deed in harmonie mee in "Heavenly Sunshine". Als iemand broeder Fuller kent, vertel hem dat voor mij. Ik denk niet dat ik zal... misschien zal ik hem nooit te zien krijgen. Hij is een drukbezette man, ik zou zijn tijd niet willen nemen. Maar het zou hem zeker ontroeren.

4 Het Evangelie, en toch in zijn eenvoud, heeft de grootste aantrekkingskracht die de wereld ooit heeft gekend. Jezus zei, toen Hij hier op aarde was: "Als Ik verhoogd zal zijn, zal Ik alle mensen tot Mij trekken." Zwart, wit, geel, bruin, ongeacht wat hun kleur of ras is, het Evangelie blijft nog steeds de grootste aantrekkingskracht voor elke man en elke vrouw.

     En ik geloof dat onze kerken een beetje verder gevorderd behoren te zijn in het Evangelie dan wat wij zijn. Ik denk dat wij daaraan bijdragen, dat denk ik, en als ik het fout heb, bid ik dat de Here mij vergeeft. Ik denk dat we teveel achterom proberen te kijken om te zien wat iemand anders heeft gedaan of gezegd in plaats van vooruit te kijken naar Christus. Hij is onze Leider.

     Enkele honderden jaren geleden – ik kan mij vergissen in deze aanhaling, maar laat ik zeggen dat het driehonderd jaar geleden was – was er, geloof ik, een wetenschapper in Frankrijk die probeerde een bal te nemen en die om de aarde te laten cirkelen of zoiets... Misschien was het honderdvijftig jaar geleden... Hij liet hem rond de aarde draaien en... met de snelheid... en hij beweerde dat als enig voertuig op aarde ooit met de verschrikkelijke snelheid van vijftig kilometer per uur zou bewegen, de zwaartekracht zijn houvast zou verliezen, het zou rechtstreeks van de aarde afgaan. Nu, dat was wetenschappelijk bewezen in die dag. Denkt u dat er een wetenschapper zou zijn die daarnaar terug zou kijken en daar iets over zou zeggen? Zeker niet. Ik zag dat ze nu een vliegtuig hebben, ik herinner het me even niet, dat soms ongeveer achtduizend kilometer per uur gaat. En ze stoppen daar zelfs niet bij, ze blijven verdergaan, en verder.

     Maar wij Christenen, en wij geestelijken en predikers, wij proberen terug te kijken in onze school om te zien wat meneer Moody erover zei, wat meneer Sankey zei, of Finney, of Knox, of Calvijn, of een van diegenen. Nu, zij waren grote mannen in hun tijd. Maar, kijk, we kijken altijd terug; laten we vooruitkijken. Zie? Wij hebben onaangeroerde bronnen.

5 En nu, de wetenschap kan slechts zo hoog klimmen, dan moeten ze het loslaten, teruggaan. De boom der kennis produceert alleen zoveel. En die werd vóór ons geplaatst in de hof van Eden. En een menselijk wezen is geneigd om te leven van die boom der kennis. Maar het was nooit Gods plan dat wij zouden leven door die boom der kennis. De eerste keer dat een mens een beet van de boom der kennis nam, scheidde hij zich af van zijn gemeenschap met God. Elke keer als hij een beet neemt van die boom vernietigt hij zichzelf, voortdurend. Hij beet er buskruit vanaf; kijk wat dat deed: doodde zijn kameraad. Beet er auto's vanaf, die doden er meer dan het buskruit. Nu heeft hij een atoom- en waterstofbom. Eet nog steeds van die boom der kennis die hem uiteindelijk terug zal sturen naar zijn bestemming.

6 Maar de Boom des levens die hij opzettelijk verliet om te eten van de boom der kennis, liet hij voor wat het was. Ik geloof dat de wetenschap nu... Ik werd onderzocht door een van deze testapparaten op je armen over dit Licht, de Engel des Heren. En de wetenschappelijke foto werd ervan genomen; u heeft hem hier precies nu (hij werd over de hele wereld genomen op verschillende plaatsen.), een foto van dezelfde Vuurkolom die de kinderen Israëls volgde; wetenschappelijk bewezen. George J. Lacy, het hoofd van de FBI voor vingerafdrukken en documenten (zie?), onderzocht het om te zien of het juist was. Hij zei: "Het is geen psychologie," zei hij, "het mechanische oog van de camera zal geen psychologie opnemen."

7 Nu, in plaats van verder te gaan en te zien wat God beloofde, kijken we terug om te zien wat een broeder in een vorige tijd heeft gezegd. Laten we niet terugkijken, kijk vooruit, blijf verdergaan, verder. We hebben onaangeroerde bronnen. Jezus zei in Markus 11:23: "Alle dingen... Wel, indien u tot deze berg zegt: 'Word opgeheven' en u twijfelt niet in uw hart, maar gelooft dat wat u hebt gezegd zal geschieden, kunt u ontvangen wat u zei." On-... Geen... geen voorwaarden, het is... het is niet... het is gewoon onbeperkt. "Alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden", wat dan ook, Goddelijke genezing, vreugde, vrede, alles.

     Nu, u zegt: "Broeder Branham, wat als we om iets zouden vragen waardoor iemands leven genomen zou worden, of om iets kwaads." Wel, u zou geen echt Christelijk geloof kunnen hebben voor zoiets. Er is een Christelijke geest voor nodig om om Christelijke dingen te vragen. Om dingen van Christus te ontvangen. U moet hebben...

8 Onthoud altijd, gemeente: Gods woorden zijn waar. Ik geloof dat de juiste geestelijke houding ten opzichte van elke Goddelijke belofte van God het zal laten geschieden, als u er op de juiste manier naar kunt kijken. Maar onthoud, hier is mijn standaard in het leven, ik heb geprobeerd om dit te doen: ten eerste wil ik erachter komen of het de wil van God is of niet. Dat... dan weet ik dat het Gods wil is. Het volgende is mijn doel ermee, en mijn motief om het te doen. Als het dan de wil van God is, en mijn doel is juist, en mijn motief is juist, dan heb ik geloof dat het zal worden gedaan. Omdat het ten eerste de wil van God is en ik heb... en het mijn doel is om Hem te verheerlijken, en mijn motief is om Hem al de glorie te geven. Zie? Er zijn dus geen zelfzuchtige motieven bij. Als u een zelfzuchtig motief hebt, zal het niet werken. Als het uw doel is om er zelf geld aan te verdienen of zoiets, wel, dan zal het u nooit lukken. En als u probeert om iets te doen buiten de wil van de Here, dan zal het om mee te beginnen niet werken.

     Dus er is waarachtig geloof, maar u moet komen in het ware kanaal van God om dat waarachtige geloof te hebben. Er is menselijk geloof, vervolgens is er geloof van God. En u moet een Goddelijk geloof hebben om te geloven. Nu, om dan een Goddelijk geloof te hebben, moet u de gezindheid van Christus in u hebben. Dan is het dat waardoor God u visioenen toont, openbaringen; en al deze dingen komen doordat de gezindheid van Christus in u is. Begrijpt u het? "Laat de gezindheid die in Christus was in u zijn."

9 Wel, het ontroert mij opnieuw vanavond om te kunnen zeggen dat wij hier na vele jaren terug zijn in Long Beach. Ik herinner mij toen ik voor het eerst hier kwam dat er een heleboel twijfel was over de bediening. Ik was bijna de enige op het veld in die tijd die genezingscampagnes hield. Ik herinner mij hoezeer het werd bekritiseerd. Ik herinner mij de avond dat ik hier vertrok, en ik luisterde naar de aangrijpende boodschap van doctor Fuller. Ik zat daar onder hen die middag en hoorde zijn geweldig stimulerende, krachtige onderwijzingsboodschap. Ik zag zijn gehoor vertrekken: fijne mensen, intelligent, er fijn uitziende nette mensen, zag hen allemaal het gebouw verlaten. Dat was zijn gehoor. Nu, hier kwam het mijne binnen in dwangbuizen, rolstoelen en... Ik dacht: "Dat is nogal een verschilletje met jouw geloof (ziet u?), wij moeten het weten." Maar het was een uitdaging voor het Woord van God, dat wat God had beloofd waar was, en dat Hij erachter zou staan. Ik ben de wereld rond geweest met deze Boodschap, niet één keer heeft God mij in de steek gelaten.

     En ongeveer veertien jaar sinds ik hier geweest ben, sta ik hier vanavond met dezelfde Boodschap aan Long Beach als die ik had toen ik hier kwam: "Jezus Christus Dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid." Zie? Hij is in geen enkel opzicht minder geworden. Hij heeft mij nooit in de steek gelaten. Ik heb voor medicijnmannen en duivels gestaan die bloed dronken uit een menselijke schedel en de duivel aanriepen en je gewoon uitdaagden. En ik heb nooit één keer gezien dat er ooit een uitdaging werd gedaan dan dat God op het toneel kwam en iets geweldigs deed. Ik daag uw geloof vanavond uit om de Here Jezus te geloven.

10 Wij hebben een geweldige week gehad, of twee weken, met broeder Buntane van de Assembly of God kerk hier in de stad. Ik ben erachter gekomen dat je broeder Buntane kunt liefhebben zoals alleen broeders elkaar kunnen liefhebben. Ik kende hem nauwelijks toen ik hier aankwam. Ik had van zijn dappere vader in Canada gehoord, die een groot man is, dienstknecht van Christus. En toen ontmoette ik zijn broer; had dat voorrecht. Ik ontmoette andere broeders daar en heb gemeenschap met hen gehad. Fijn gezang, fijne predikers... De kleine dame die net zong, mevrouw Piper geloof ik dat haar naam is, zo'n lieflijke stem. Die zou voortdurend overal moeten doorgaan voor Christus. Al deze dingen zouden moeten werken, want het is een beetje later dan u denkt. Ik geloof dat wij dichtbij de...

11 Sta ik te dicht bij de microfoon? Kunt u mij beter horen als ik naar achteren ga op deze manier? Is dat beter? Ik wil niet... ik wil dat u hoort wat ik spreek, maar ik wil niet dat mijn stem terugkaatst. Nu, de akoestiek hier is gewoonlijk zeer goed, het was zo de laatste keer dat we hier waren.

     Ik zou ooit willen terugkomen, als het God zou behagen, de wil van God, en het de mensen zou behagen, en misschien zouden we zo'n plaats als deze kunnen krijgen. In plaats ervan dat slechts één kerk het sponsort, laten ze het allemaal sponsoren. En dan zouden wij hierheen kunnen komen voor een uitgebreide samenkomst. Ik zal daartoe bidden als u het ook wilt doen. En dan... dan zouden we het misschien lang genoeg van tevoren kunnen regelen totdat... zodat we de dierbare beheerders, of wie ze ook zijn, de opzichters van dit auditorium nu – aangezien ze daarginds een veel grotere aan het bouwen zijn... zodat we het eerdaags kunnen gebruiken voor een tiendaagse conventie of zoiets. Ik geloof dat het wonderbaar zou zijn om te komen. Alles wat Hem zou kunnen behagen, of iets om voor God te doen.

12 En nu, toen ik enkele ogenblikken geleden de Assemblies of God noemde, was dat maar één denominationele kerk. Wij willen niet... Wat mezelf betreft, zoals iedereen weet, werd ik op ongeveer eenentwintigjarige leeftijd verordineerd, en dat was ongeveer eenendertig jaar geleden in de Missionary Baptist Church [Zendingsbaptistengemeente – Vert]. Waarover ik niets kwaads te vertellen heb, van de Missionary Baptist Church, of welke andere denominatie ook. Ik heb dit standpunt ingenomen, dat als...

     De Katholieke kerk, een Katholiek, een Rooms-katholiek, of orthodox, of wat hij ook mag zijn, als hij naar de Katholieke kerk kijkt voor redding, is de persoon verloren. Als de Baptist naar de Baptistenkerk kijkt voor redding, is hij verloren. Als de Pinkerstermens naar de Pinksterkerk kijkt voor redding, is hij verloren.

     Maar als de Katholiek, Pinkstermens, of Baptist, Presbyteriaan, of wat dan ook, als hij volkomen op Jezus Christus vertrouwt, is hij gered. Omdat het door geloof is dat u bent gered, en dat door genade. Zie? Katholieken kunnen gered zijn; Baptisten kunnen gered zijn; Pinkstermensen zijn gered, omdat we allen aanvaarden wat Christus voor ons deed. Dat is juist. Het is ons persoonlijk geloof in een volbracht werk dat Jezus voor ons heeft gedaan. En daarom heb ik nooit een denominatiegrens getrokken of een barrière gehad. En nu, ik heb geprobeerd om mij uit te strekken, eenieder te omhelzen en hen naar het kruis te wijzen. En dat is...

Dierbaar stervend Lam,
Uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen,
Totdat geheel de vrijgekochte gemeente van God gered zal zijn
Om niet meer te zondigen.

Sinds ik door geloof die stroom zag
Waarin Uw vloeiende wonden voorzien,
Is verlossende liefde mijn thema geweest,
En dat zal het zijn totdat ik sterf.

     Dat is mijn... dat is mijn motto, zou ik kunnen zeggen. En dan is het volgende: "Jezus Christus Dezelfde, gisteren, heden, en in eeuwigheid."

13 Ik dank u allen voor al uw vriendelijkheid en genade. En de hartelijke manier waarop u mij de hand hebt geschud. En de vriendelijke dingen die u hebt gedaan, en uw brieven. En we zullen die beantwoorden zo snel als wij kunnen. En van de kleine gebedsdoeken waarover ik gebeden heb, zijn er nog niet veel van verstuurd. En als u er een wilt, het is absoluut gratis, schrijf me gewoon in Jeffersonville, Indiana, en ik zal u er een opsturen. Als u gewoon... Postbus 325. Maar als u dat niet kunt onthouden, gewoon Jeffersonville, Indiana. Het is een kleine stad van ongeveer vijfendertig duizend mensen. En er is altijd veel post voor ons.

14 Nu, ik probeer niet uw adres te krijgen, want ik heb helemaal geen programma's. Ik heb niets, geen programma's. We hebben boeken, maar die boeken kopen we van iemand anders om ze mee te nemen naar de samenkomst. Ik heb geen radio, geen televisie, niets anders. Ik heb geen verplichting aan iets of iemand dan alleen aan God. Want ik kan naar een kerk gaan, klein of groot. Ik hoef geen bepaald geldbedrag te hebben; er wordt niets afgesproken. Ik ben eenenvijftig jaar oud, heb eenendertig jaar gepredikt en heb nooit een offer in mijn leven opgehaald. Dat is juist. Ik... ik... er is helemaal geen geld aan verbonden. Mensen geven me kleine dingen zodat ik ervan kan leven, en helpen met de bediening te ondersteunen, wat gewaardeerd wordt. Dat gaat naar een stichting in mijn gemeente. Zelf ontvang ik honderd dollar per week om van te leven. En buiten dat, wel, dat is alles wat ik heb. En dat... dat is alles wat ik nodig heb.

     En ik geloof niet dat het Evangelie van Christus ooit gemaakt werd om er aan te verdienen. Ik geloof dat dat niet gedaan behoort te worden. En ik geloof niet dat dienstknechten van God moeten proberen show-mensen te zijn. Ik geloof dat ze nederig behoren te zijn, om de plaats van Christus in te nemen, Die... wij... Zijn leven in ons vertegenwoordigt Hem voor het publiek.

15 Nu, we komen erachter dat Hij zei: "De vossen hebben holen en schuilplaatsen, en de vogels hebben nesten; maar de Zoon van God heeft geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen." Hij hoefde niet op die wijze te zijn. Ik denk dat het lieflijkste woord in de Bijbel, één daarvan, is: "Vader, Ik heilig Mijzelf ter wille van hen." Hij had recht op een vrouw; Hij had recht op een thuis. Hij had recht op de genoegens van het leven, net als wij, op zijn minst het gemak in het leven. Maar Hij heiligde Zichzelf omdat Hij twaalf mannen aan het trainen was die de wereld zouden opschudden met het Evangelie. En als Hij dat kon doen, hoeveel te meer zouden wij onszelf moeten heiligen! Zie? Nu, laten we slechts nog één woord meer tot Hem spreken voordat we het Woord van de Auteur benaderen; laten we Hem nog een keer in gebed benaderen.

16 Here, het is Uw Woord, wij bidden dat U het vanavond levend voor ons zult maken. Nu, we weten dat er staat geschreven: "De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat." En terwijl wij Uw Woord lezen, weten we dat het niet zal falen. Onze woorden zullen falen, want wij zijn sterfelijk en wij zijn eindig. Maar Gij zijt oneindig en de onsterfelijke eeuwige God. En terwijl ik Uw Woord benader, benader ik het onder dat soort geloof dat Uw woorden niet kunnen falen. En als ik dit Woord lees, dan kunnen de mensen die zich hier vanavond vergaderd hebben en naar huis gaan, ten minste zeggen dat zij iets eeuwigs gehoord hebben, omdat het Uw Woord was.

     Vervolgens, Vader, als het Evangelie niet alleen door het horen van het Woord kwam – geloof kwam erdoor – maar het Evangelie moest de kracht van de Heilige Geest Die in het Woord is, manifesteren of demonstreren. Want: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons." Vervolgens wordt ons onderwezen in het boek der Hebreeën dat het Woord van God scherpsnijdender is dan een tweesnijdend zwaard, dat doorgaat tot zelfs de verdeling van het merg. En het Woord van God is een onderscheider van de gedachten van het hart. Het Woord van God kan de overleggingen van ons hart en onze gedachten openbaren. Want de levende Christus, Die het levende Woord is, komt tot in onze levende zielen en openbaart het geheim van het hart, omdat Hij het Woord is. Laat het Woord spreken, Vader, en de overdenking van ons hart aangenaam voor U zijn, o Here. Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

17 In het boek van het Evangelie van Mattheüs, het twaalfde hoofdstuk, vers 42, zullen we dit lezen als een gedeelte... als een tekst.

     En de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en het veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!

     Jezus had hier in het voorafgaande... Ik zou willen dat wanneer u naar huis gaat, u dit heerlijke hoofdstuk leest. En Jezus had hen verweten en hen berispt omdat ze Hem niet geloofd hadden. Hij kwam, zei Hij, in Zijn Vaders Naam, en zij ontvingen Hem niet. Hij zei: "Een ander zal in zijn eigen naam komen, en dan zult u hem aannemen." En dat is juist. Wij komen en maken onze kerken en hebben onze denominaties, en ze zijn... u bent bereid om te zeggen: "Ja, ik – ik – ik – ik behoor tot de Baptisten, de Presbyterianen." U neemt dat gemakkelijk aan. Maar om Jezus aan te nemen, huh-uh, ze willen Hem niet.

18 Nu, Hij zei: "Ik kom." En toen Hij kwam, herkenden de mensen Hem niet. Hij kwam precies op de wijze dat de Schrift zei dat Hij zou komen. Hij kwam en Hij was de Joodse Messias. En niet alleen de Joodse Messias, Hij was het beloofde Zaad van Abraham, wat wij zo gedurende de week van studie hebben doorgenomen, en in mijn gemeente. En Hij kwam tot de Zijnen en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. En Hij had Zichzelf aan de Zijnen voorgesteld. En Hij kwam tot Israël, wat de gemeente van God was, en het volk van God, en de natie van God. "En Hij kwam tot de Zijnen en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven."

19 Nu, wij ontdekken dat er drie klassen mensen waren. Wij stammen af van drie zonen van Noach: Cham, Sem, en Jafeth. En er waren... Dat waren Jood, heiden, en Samaritaan. Als u opmerkt, aan Petrus werden, door openbaring, de sleutels van het Koninkrijk gegeven, omdat God wist dat hij de openbaring van de Schrift had. Want Hij vroeg het aan Zijn discipelen als geheel: "Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?"

     En één zei: "Gij zijt Elias." En de ander zei: "Gij zijt de profeet." En één zei: "Mozes."

     Hij zei: "Maar Ik vraag u: wie zegt u dat Ik ben?"

     En Petrus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

     En Jezus zei: "Gezegend zijt gij, zoon van Jonas: vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemel is. (Zie, het was een openbaring.) En op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen; en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen." Zie? Het was een directe openbaring die aan de apostel was bekend gemaakt dat Hij de Zoon van God was.

     Nu, als de gemeente van God nog steeds bestaat, dan zijn diegenen in de gemeente daarin binnengekomen door geestelijke openbaring, want dat is hoe wij in de gemeente binnenkomen. Maar velen van ons proberen binnen te komen door leerstellige theologie, en "zo en zo", en "alles is in orde". Waartegen ik niets zeg. Maar ik probeer het verschil te tonen tussen wat werkelijke waarheid is en wat gedeeltelijke waarheid is. De openbaring die God aan u openbaart dat dat Zijn Zoon is Die in uw plaats stierf, dan is dat de openbaring Wie Hij is.

20 Nu, Jezus was gekomen en had aan de mensen bewezen, door alle middelen die de Schrift had gezegd, dat Hij de Messias was Die zou... naar Wiens komst zij uitzagen. Nu, velen hadden zich de verkeerde voorstelling gemaakt van Zijn komst, en daardoor werd Hij verkeerd begrepen. Excuseer mij de uitdrukking, maar dat is vanavond de reden dat Hij verkeerd begrepen wordt. Ze hebben zich de verkeerde voorstelling gemaakt van wat Hij is.

     Nu, ik geloof terwijl ik daar stond, dat ik mijn medewerker hier de Schrift hoorde lezen en zeggen dat het thema van de campagnes altijd "Jezus Christus Dezelfde gisteren, heden, en in eeuwigheid" is. En hij citeerde het uit Hebreeën 13:8 dat "Jezus Christus Dezelfde is gisteren, heden, en in eeuwigheid." Nu, toen Hij kwam, hadden ze... de meerderheid van Isra ël keek zeker met wijd open ogen uit naar een Messias, maar ze keken naar Hem uit op de wijze waarop ze onderwezen waren dat Hij zou komen. Welnu, elke goed geestelijk denkende, of zelfs intellectueel denkende persoon, zou weten dat Hij niet tegenstrijdig met de Schriften zou komen. Hij zou tegenstrijdig met hun begrip van de Schriften komen, niet tegenstrijdig met de Schriften.

     Maar zij waren op een bepaalde manier door hun leraars onderwezen terwijl de leraars de verkeerde voorstelling van Hem hadden. En moge ik geen gevoelens kwetsen door dit te zeggen, maar het zou wellicht opnieuw op die wijze kunnen zijn. Weet u, als Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid, dan zal Hij wellicht een beetje anders komen dan dat wij verwachten dat Hij komt. Dat is slechts een logische, verstandige wijze om zo'n gedachte te benaderen, zou ik geloven, in deze dag.

21 Nu, we zullen dan zien dat toen Hij kwam, de Messias werd verondersteld te zijn in overeenstemming met wat de profeet Mozes had gezegd, die werkelijk degene was die Zijn komst had voorspeld, namelijk: "De Here, uw God zal een profeet doen opstaan gelijk mij." Nu, elke goede theoloog had moeten weten dat die Messias een profeet moest zijn, of Zijn... Zijn attributen die Hem volgden, zouden profetisch moeten zijn, want Israël was altijd bevolen hun profeten te geloven. Dat was hun altijd bevolen.

     Maar wij moeten dit ook in overweging nemen dat niet allen tot Christus kunnen komen. Want Hij zei: "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekke. En al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen." Kijk naar de miljoenen die ontvingen... die Hem niet ontvingen in die dag en de minderheid die Hem wel ontving. Nu, laten we dat overzetten naar vandaag en er eerlijk naar kijken op de wijze dat het zou moeten zijn.

22 Nu, we zien dat toen Hij kwam, Hij inderdaad het teken van de Messias deed. En zoveel keren gedurende de week hebben wij geprobeerd om dat naar voren te brengen en het telkens opnieuw te tonen; helemaal van Genesis tot Openbaring hebben we het gevonden. Is dat juist, klas, deze week? Dat wat de Messias zou zijn... [Leeg gedeelte op de band – Vert] Hij was gezalfd, de profeet heeft altijd het Woord van de Here, een ware profeet. Zie? De profeet zei: "Ze hebben ogen en kunnen niet zien." Ze konden de wonderen niet zien. "Ze hadden oren en ze kunnen niet horen." Zie? Jesaja zei het. Daarom weten we dan dat ze zo moesten zijn. Niet dat God het Zich zo voorgenomen had, maar door Zijn voorkennis wist Hij dat het zo zou zijn, want Hij is oneindig .

     Dus als Hij is oneindig is, wist Hij het einde vanaf het begin. En dat is de reden dat Hij het einde vanaf het begin kon voorspellen. Hij wist het omdat Hij God was. En als Hij niet oneindig is, dan is Hij God niet. Maar we weten dat Hij oneindig is en dat wij eindig zijn. Wij halen dingen zo door elkaar en worden zo overtuigd dat wij gelijk hebben, waar God met Zijn oneindige gedachten gewoon helemaal overheen gaat. "Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten", zei God. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Dus behoren wij onszelf aan Zijn weg te onderwerpen.

23 Nu, we hebben gehoord van allerlei soorten dingen die gebeurd zijn. We hebben gehoord van Elia's, we hebben gehoord van maagdelijke Maria's door het hele land. En we hebben gehoord van allerlei sensaties en van al dergelijke dingen. Waar ik... ik ben hier niet om daartegen te spreken. Ik ben hier om te zeggen dat elke engel van God, of elke boodschapper van God, strikt bij het Woord van God moet blijven.

     In de Oude Bijbel hadden ze een manier om te ontdekken of het de waarheid was of niet. Ze hadden in hun mozaïsche wetten, ze hadden daar wat ze het A äronitische priesterschap noemden, en dan... het Levietische priesterschap, bedoel ik, en A äron was de hogepriester die de borst-... die op zijn borst de stenen van elke geboorte van de aartsvaders droeg. Ze hingen die borstplaat op. En toen werd het de Urim en Thummim genoemd. En wanneer een profeet profeteerde, als hij naar de Urim en Thummim ging, en hij zijn profetie vertelde, of zijn droom vertelde, en die bovennatuurlijke lichten niet weerkaatsten in een lichtbundel, dan, het maakt mij niet uit hoe goed het klonk, was het verkeerd. Ze weigerden het. Alle goede leraars weten dat, dat ze het weigerden. Het moest overeenstemmen met de Urim en Thummim. En nu, natuurlijk, toen dat priesterschap eindigde, was er een ander priesterschap dat binnenkwam en wel naar de ordening van Melchiz édek.

     Nu, nu vandaag hebben we de geboortestenen van de patriarchen niet, maar we hebben wel een Urim en Thummim. En dat is Gods Bijbel. Jezus zei: "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit voorbijgaan." En in het boek Openbaring, wat de openbaring is van Jezus Christus, zei Hij: "Indien iemand eraan zal toevoegen of ervan zal afdoen, diens deel zal afgenomen worden van het boek des levens." Dit is de Urim en Thummim.

     Joseph Smith ontmoette een engel; het was niet Schriftuurlijk. Nu, als er enige engel of iets is dat tegengesteld is aan Gods Woord: dit is de volledige openbaring van Jezus Christus. Blijf daar dus bij.

24 Toe n maakte Jezus Zichzelf bekend aan Zijn broeders door tot Simon te spreken en hem te vertellen wie hij was en wie zijn vader was; Simon herkende onmiddellijk dat Hij de Messias was. Gelooft u dat God voor de grondlegging der wereld wist dat die zaak op die manier zou gebeuren? Jezus zei het. Hij wist het voor de grondlegging van de wereld. Dus... En God had hem geroepen.

     Nu, toen Nathanaël kwam, was hij het ook, zoals ik de broeder hier enkele minuten geleden hoorde spreken. Dat werd bewezen. En Nathana ël, die een Schriftuurlijk man was, wist dat dat de Messias was en wat de Messias zou doen. De vrouw bij de bron, aan wie Hij Zich bekendmaakte. Hoe vaak nog meer? Zache üs boven in de boom, zich verbergend voor Hem. Stond precies onder de boom en zei: "Zache üs, kom naar beneden; Ik ga met je mee naar huis om te eten." Blinde Bar-Time üs liep daar in de menigte... En zij gooiden dingen naar Hem en schreeuwden en maakten gekheid over Hem, toch stopte zijn geloof Hem, en niet alleen stopte het Hem, maar het genas de man. Een vrouw raakte de zomen van Zijn kleed aan, en trok zich terug en ging zitten; Hij zei: "Iemand raakte Mij aan." En de apostel berispte Hem dat Hij zoiets zei. Hij keek rond over het gehoor tot Hij de vrouw vond en vertelde haar van haar bloedvloeiing en zei dat haar geloof haar had behouden. Zie? Het was volmaakt, het teken van de Messias, en zij weigerden het te herkennen.

25 Nu, mijn standpunt is, in verband met de Schrift, dat Hij deze tekenen deed voor zowel Jood als Samaritaan maar niet voor de heiden, geen enkele keer, want de heidenen keken niet uit naar een Messias. Maar kijken wij heidense Christenen vanavond uit naar een Messias? Hij beloofde het ons in Lukas; Hij zei dat wanneer wij het teken van Sodom zouden zien, het op die manier zou zijn bij de komst van de Zoon des mensen. Herinnert u zich dat? Hoe Lot daarginds was, de grensgelovige daarginds in Sodom, klein kerklid, helemaal verstrikt in de wereld en zijn theologie helemaal in de war; maar er was een moderne Billy Graham die daar naartoe ging en zij predikten het Evangelie en brachten Lot en de zijnen eruit.

26 Maar Abraham was er reeds uit. Het woord gemeente betekent 'uitgeroepen', de eruit geroepen groep. Met andere woorden, God vraagt om afscheiding. De wereld vandaag vraagt om mixers. Veel mensen... wanneer u uw voorganger kiest, wilt u iemand die zal mixen, die meegaat naar het strand om te gaan zwemmen, of die een klein gezellig drankje met u zal nemen, of een smerig grapje zal vertellen of zoiets. Dat is er teveel in de Protestantse kringen vandaag. Maar de mensen willen een mixer, maar God vraagt om afscheiders. Scheidt u zich ervan af. Ga niet samen met ongeloof. Dat is Gods manier van doen. De wereld heeft een andere opvatting.

27 Nu, terwijl we verder het Woord inkijken, ontdekken we dat er bij de eruit geroepen gemeente, de uitverkorene, een Engel was Die tot hen sprak en hun een teken gaf. En er was een vreemde Man Die in vlees woonde, Die Abraham later Elohim noemde, God de Almachtige. En hij had dus bemerkt dat deze Man Die daar zat, Zijn rug naar de tent had gekeerd. En net in het hoofdstuk hiervoor, had God Abraham ontmoet en had hem een naam gegeven van Abram naar Abraham, Saraï naar Sara, een prinses. En Hij sprak hen beiden aan met hun priesterlijke, of door God gegeven naam. Elohim. H-e-m, nam een deel van Zijn naam, Abraham. Van Abram, ham, een deel van Gods naam, want hij zou ook, door zaad, een vader worden van vele volken, de vader van volkeren.

     Nu, u merkt op wat er daar gebeurde. Nu, de Engel met Zijn rug gekeerd naar de tent, zei: "Waar is Sara, uw vrouw?" Hoe wist Hij dat haar naam Sara was? Hoe wist Hij dat hij getrouwd was? En hoe wist Hij al deze dingen?

     Hij zei: "Zij is in de tent achter U."

     En Hij zei: "Ik zal u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens." En Sara lachte in zichzelf. Toen ze dat deed, zei die Engel: "Waarom lachte zij, zeggend in haar hart: 'Dat zal ik niet kunnen, en ik ben te oud', enzovoort." Hoe wist Hij dat?

28 Nu, Jezus zei duidelijk... Nu, luister aandachtig. Mis het niet. En wees gewoon zo eerbiedig als u kunt. Merk op. Die belofte werd alleen gedaan om opnieuw te gebeuren bij de komst van de Here. Ziet u het? Nu, Jezus, Die verkeerd begrepen werd, wat zeiden ze toen ze Hem Zijn tekenen van de Messias zagen doen? Ze zeiden: "Hij is Beëlzebul." Welnu, we weten dat Be ëlzebul een duivel was. Hij was het hoofd van de duivels. En anders gezegd, zij noemden Hem, doordat Jezus hun gedachten in hun hart onderscheidde, een waarzegger, of een gedachtelezer, of zoiets dergelijks; waarvan we weten dat dat beslist van de duivel is. En het is een verdraaiing, iets wat echt was maar bedorven werd.

     De duivel kan niet scheppen. De duivel kan slechts bederven wat God heeft geschapen. Er is maar één Schepper: dat is God. Wat is een leugen? Een waarheid die verkeerd wordt voorgesteld. Wat is een slechte vrouw? Het is een goede vrouw die bedorven is geworden. Zie? Alles wat bedorven is, is van de duivel. Alles in zijn oorspronkelijke toestand is uit God. Zie? God is de enige Schepper. En de duivel kan niet scheppen; hij moet bederven wat God heeft geschapen. Houd dat in uw gedachten.

     Nu, ze noemden de Geest van God Die deze grote tekenen deed om te bewijzen dat Hij de Messias was, ze noemden dat een boze geest. En Jezus zei: "Ik zal u dit vergeven; maar wanneer de Heilige Geest zal komen (om hetzelfde te doen), zal één woord daartegen nooit vergeven worden in deze wereld, noch in de wereld die zal komen." Let op hoe het standhoudt.

29 Nu, voordat het oordeel kan treffen, komt er eerst genade. Dan na genade, dan is er geen... Als u genade weigert, blijft er maar één ding over: dat is oordeel. Oordeel volgt op genade nadat ze afgewezen wordt. Ze wezen Christus af: oordeel volgde. Ze wezen de profeten af: oordeel volgde. En hoezeer het mij ook pijn doet als een Amerikaans burger, moet ik zeggen dat deze natie genade heeft afgewezen. Daarom is ze gereed voor Gods Goddelijk oordeel. Kijk wat er door deze natie heen is gegaan, allerlei dingen; grote mannen zoals deze over wie ik net enkele minuten geleden sprak: Charles Fuller, Billy Graham, Jack Schuler, Oral Roberts, Tommy Hicks, T.L. Osborn; grote mannen hebben deze natie doorkruist en laten schudden; en zij waadt voortdurend in zonde, gaat verblind voorwaarts. Sommigen zullen be ïnvloed worden door de bediening van deze grote mannen en zullen binnenkomen en tot de kerk toetreden, en zullen er direct weer uitgaan en leven zoals ze altijd leefden. Wanneer u de Naam van Jezus Christus belijdt, blijf dan bij alle zonde vandaan. "Laat eenieder die de Naam van Jezus Christus noemt", zegt de Schrift, "weggaan van zonde." Maar wat doen we?

30 Wat is zonde? Ongeloof. Er is slechts één zonde: ongeloof. U pleegt overspel, u rookt sigaretten, u vloekt, u drinkt, omdat u een ongelovige bent. Als u een gelovige was, zou u dat niet doen. Die dingen zijn attributen van ongeloof. Een ware gelovige is bestendig, degelijk gebaseerd op Christus, en er is niets dat hem zal schudden. Maar omdat u aarzelt, naar één kant wegtrekt, is dat de reden dat deze dingen in uw leven gebeuren. Echt onvervalst geloof zal u veilig tegen het kruis aan houden . Het zal het doen.

31 Nu, Hij verweet het hun en vertelde het hun, omdat zij dit deden; Hij begon te zeggen (en ik kom nu tot mijn tekst), dat de koningin van het zuiden zou opstaan en die generatie zou veroordelen. Zij hadden Hem slechts enkele verzen hiervoor verteld dat Hij Beëlzebul was. En Hij had hen berispt voor hun ongeloof. Hij had hun verteld dat zij hun dag gehad hadden maar dat zij die hadden afgewezen. Hij zei eens: "Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb Ik over u willen broeden gelijkerwijs een hen over haar broedsel, maar gij hebt niet gewild. Nu wordt u achtergelaten."

     En ik geloof dat de grote Heilige Geest in de harten van mannen en vrouwen in Amerika die Christenen zijn, dat men Hem kan voelen uitroepen: "Groot Amerika, Amerika, hoe vaak heb Ik u een opwekking willen geven! Hoe vaak heb Ik u willen vergaderen, maar u wilde niet. U hebt de dingen van de wereld meer lief dan de dingen van God; zo staat u ervoor." Dan is er niets anders overgebleven dan Goddelijk oordeel dat zal moeten neervallen: afscheiding van God.

32 Nu, we ontdekken dat God gedurende alle generaties gaven heeft gehad. In elke generatie, door de Bijbel heen – zoals ik hier vele Schriftplaatsen heb waarnaar ik zou kunnen verwijzen – heeft God gedurende de verschillende tijdperken Goddelijke gaven gehad. En nu wil ik dit zeggen tot de geestelijken. Ik wil dat u mij vertelt, of mij één keer noemt in de geschiedenis van enige historicus, of één keer dat God ooit Zijn zegeningen uitgoot en een opwekking had z ónder dat er bovennatuurlijke tekenen op die opwekking volgden! In elke opwekking! In elke opwekking hebben zij genezingen en spreken in tongen gehad en demonstraties van de Geest. Het zijn de tekenen van God. God, waar God is, zijn er tekenen, want God is een God Die door tekenen werkt. Jezus zei nooit: "Hebt u Mij geloofd omdat Ik de leer van Mijn Vader had?" Zei Hij: "Als Ik niet de leer van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet"? Hij zei: "Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe; geloof Mij niet als Ik de werken niet doe."

33 Wij zijn scholen gaan maken, en Bijbelscholen, en seminaries, en hebben prachtige gebouwen gebouwd, maar dat was zeker niet de opdracht. Ze zijn in orde, ik kan er geen kwaad over zeggen, ze hebben hun rol gespeeld. Maar dat was niet de opdracht. De opdracht was: "Gaat in de gehele wereld en predikt het Evangelie." Het Evangelie prediken was om de kracht te demonstreren. Het moest zo zijn. Wat zegt het volgende vers? "En deze tekenen zullen degenen volgen die geloven." De manifestaties zijn... de demonstraties zijn de werken uit het Woord die zichtbaar worden gemaakt. Wanneer het Woord wordt gepredikt, bevestigen tekenen van het Woord dat het Woord waar is. Als dat niet gebeurt, komt het niet uit het hart des geloofs. Het is niet verankerd in het hart des geloofs.

     Heeft Jezus niet gezegd dat enigen zaden zaaiden, en dat het toen langs de weg viel en dat de vogels het vergaderden? Een paar vielen in steenachtige grond en de rijkdommen van de aarde hebben ze verstikt, zoals doornstruiken enzovoort. En zei Hij niet dat er sommige neervielen en honderdvoudig voortbrachten? Zie? U moet eerst het Woord laten vallen in het juiste soort geloof. En dan produceert dat geloof wat het Woord zei, want het Woord is een zaad. Het Woord van God, precies hier, is een zaad dat een zaaier zaait. En elk zaad zal voortbrengen naar zijn aard als het in de juiste atmosfeer en de juiste toestand wordt gebracht .

34 U kunt het niet verbergen. U kunt waarachtig leven niet verbergen. Neem natuurlijk leven, botanisch leven. Laat die zon warm worden. Nu, zoals in mijn streek de zaadjes afvallen uit deze bloemen; ze sterven. Ze hebben een begrafenisprocessie: de hemelen huilen grote dikke oktobertranen naar beneden en begraven ze in de grond. Het zaad barst open; de pulp loopt eruit. Dat is niet het einde van die bloem. Laat gewoon de zon begaan, de z-o-n, die de controle heeft over heel het botanische leven, en wanneer ze dan op de grond begint te schijnen en deze een bepaalde temperatuur heeft laten bereiken... geen andere temperatuur zal het doen. Niets anders zal die kleur daarin brengen dan de zon. Dus als u het op de juiste temperatuur laat komen, de juiste atmosfeer, dan zal die kleine levens kiem, ergens verborgen in het stof, opnieuw tevoorschijn komen. Hebt u ooit een pad van beton aangelegd, en hebt u in de lente van het jaar opgemerkt waar uw gras het dikste was? Vlak langs de rand van het pad. Wat is het? Het is dat zaad dat onder dat pad begraven lag. En wanneer de juiste temperatuur wordt bereikt, het wordt het juiste seizoen, dan kunt u leven niet verbergen. Het zal zijn weg er doorheen werken en zijn kopje omhoog steken en God prijzen. Omdat het leven is. U kunt het niet verbergen wanneer de z-o-n schijnt.

     Net zo zeker als dat de z-o-n botanisch leven brengt, brengt de Z-o-o-n eeuwig leven. En u kunt het niet verbergen. Het zal schijnen. Er moet iets gebeuren. Jezus zei: "Als zij zich stilhouden, zullen de stenen het onmiddellijk uitroepen." Er gebeurt iets. Wanneer God, de eeuwige God, begint met Zijn Geest naar beneden te laten schijnen, zullen diegenen die tot leven verordineerd zijn het herkennen. Zij zullen komen en wandelen in het licht, leven in het licht.

35 En Hij zei: "Waarlijk, Ik zeg u, een kleine tijd en de wereld (kosmos, wat de wereldorde betekent) zal Mij niet meer zien; doch gij zult Mij zien, want Ik ("Ik" is een persoonlijk voornaamwoord daar), Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de voleindiging", heel de weg door. "Gaat in de gehele wereld." Niet slechts tot deze generatie, heel de wereld. U die zegt dat de... die wil zeggen dat de tekenen van de apostelen... dat zij de enigen waren die de Heilige Geest hadden, de enigen die wonderen konden doen; hoe kunt u de geschiedenis lezen van de kerk en zoiets dergelijks zeggen? Wat met Polycarpus? Wat met Irenaeüs? Wat met Martinus? Wat gaat u met die mannen doen? Columba? Columbia? Al diegenen, wat gaat u met hen doen? Honderden jaren later genezen zij nog steeds de zieken, laten de doden opstaan, spreken in tongen, werpen duivels uit; hoe gaat u dit verbergen? Zolang die Zoon, Z-o-o-n, van Gods Heilige Geest op de gemeente schijnt, zullen tekenen en wonderen verschijnen. U kunt het niet verbergen. Het is daar.

     Lees dit met mij, Markus 16: "Gaat uit in de gehele wereld." Het is nog steeds niet in de hele wereld gekomen. "Predikt het Evangelie", demonstreer de kracht. Hoeveel? "Tot elk schepsel." Zie? "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Hoe ver? De gehele wereld. Elk schepsel. U kunt het gewoon niet verbergen. Hij zei nooit: "Ga, onderwijs het Woord"; "Ga, en predik het Evangelie." Demonstreer de kracht van de Heilige Geest.

36 Nu, als u het Woord niet kent, hoe zult u dan het teken herkennen? "Deze tekenen..." U moet het Woord kennen om te weten waarover u spreekt. Als u het neemt op grond van iemands opvatting, dan hebt u het nog nooit gekregen zoals Petrus het kreeg. Dan zult u zich uw eigen opvatting erover vormen. Maar Jezus zei tegen Petrus: "Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemelen is. En op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen."

     Nu, om te zien of het juist is of niet, ga terug en neem de Pre-Nicea vaders of het Concilie van Nicea en de historici van die tijd, en ontdek of het Woord, telkens wanneer het door mensen werd geloofd, niet precies voortbracht wat het zei dat het zou voortbrengen.

37 Ik zag niet lang geleden waar ze de graanschuren van Egypte binnengingen en wat graan namen dat daar ongeveer vijfentwintighonderd jaar geleden in werd gelegd, ja, meer dan dat, ongeveer drieduizend jaar geleden, daarin geplaatst door Jozef. Een deel van het graan had daar al die jaren gelegen, en ze hebben het in de grond geplant en het bracht opnieuw voort. Ongeacht hoe lang dit Evangelie hier ligt – tweeduizend jaar hebben wij spotters en verachters gehad die zeiden dat de dagen van wonderen voorbij zijn – maar plaats dat Woord in het juiste soort hart en het zal opnieuw precies hetzelfde voortbrengen als de eerste keer, omdat het het Woord van God is. Het moet in een kanaal van geloof komen. Zolang het in de graanschuur lag, had het niets nodig. Het bleef daar gewoon als een gedenkteken.

38 Ik was verbaasd in Rome. Ze hebben negentien verschillende authentieke spijkers die in Jezus' hand werden genageld. Iedereen zei: "Wij hebben het." "Onze kerk heeft het." "Wij hebben het." Negentien spijkers waarvan ze het kunnen bewijzen, terwijl er slechts drie waren. Zie? Iedereen wil een spijker. Hier niet lang geleden kwam een 'groot' – u begrijpt wat ik bedoel – een groot persoon naar voren met een stuk... "Hier is een stuk van het oorspronkelijke kruis." Wat maakt dat uit? Het maakt mij niet uit hoeveel spijkers u hebt, hoeveel stukken van het kruis u hebt. Wij moeten dit Woord opnieuw voortbrengen. Plaats het niet op een kruis, op een spijker, maar op de levende atmosfeer van de Heilige Geest. Dat brengt de resultaten voort. Gods Woord, onder de juiste atmosfeer, zal precies voortbrengen wat het zegt. Maar het moet onder de juiste atmosfeer zijn. U kunt het niet in het seminarie leggen of in een Bijbelschool die niet gelooft in tekenen en wonderen. Het zal nooit geb-... het zal daar nooit doorbreken en leven produceren. De atmosfeer is verkeerd. Maar u moet het in de juiste atmosfeer brengen. Welk soort atmosfeer? Een overgegeven atmosfeer. Blijf daar totdat het begint te groeien en tot leven komt. Dat is het idee.

39 Hij zei nooit: "Als Ik de onderwijzing van Mijn Vader doe..." Hij zei: "Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe." Dat, de onderwijzing, iedereen zou het kunnen onderwijzen, maar laat ons de werken gedaan zien worden. U kunt zeggen: "O, Hij is een grote God." Zeker. Wij gaan naar Bijbelscholen, niet dat ik ze veroordeel, maar ik probeer te... ik hoop dat u mij niet verkeerd begrijpt. Ik veroordeel Bijbelscholen niet. Maar ik veroordeel het wel als u zegt dat u deze dingen onderwijst, en dan het hele fundament wegslaat door te zeggen dat het in een ander tijdperk was. Het is hetzelfde als wanneer u aan uw kanarie vitaminen geeft om hem goede sterke vleugels op te laten bouwen en hem dan in een kooi zet. Wat voor nut heeft het om dat te doen? Waarom zou u zijn vleugels opbouwen als u hem in een kooi gaat houden? Wat de gemeente vandaag nodig heeft, is het openen van deze barrières die ze vasthouden en dat enige Pinkster Heilige Geest vitaminen opnieuw worden uitgegoten in de gemeente. Dan zal het de atmosfeer veranderen. Dat is juist. Ze zullen uitgebroed worden. Het zal arenden voortbrengen in plaats van kippen.

40 Uitgebroede kippen. Hij is een vogel, maar hij is een halfbroer, hij weet niets over de hemelse zaken. Hij weet niet wat het betekent om daar boven te zijn. Een van de droevigste gezichten die ik ooit heb gezien, was... Ik ging eens naar een kooi toe. Mijn kleine Sarah en ik liepen eromheen. En er was een... ik hoorde een geluid, en een grote arend – iemand had hem gevangen – had gewoon alle veren van zijn kop en van de uiteinden van zijn vleugels er vanaf geslagen. En dan liep hij terug in de kooi en kwam flapperend naar voren, en sloeg met zijn kop tegen zijn vleugels zodat de veren er vanaf vlogen, en dan viel hij achterover. Ik zag hem daar liggen en met die grote grijze ogen om zich heen kijken. Waarom? Hij was een hemelse vogel. Hij leeft in de hemelen. Dat is waar zijn hart is. Maar door de sluwheid van de mensen was hij in een val gelokt en hadden ze hem in deze kooi gezet. En hij probeerde zichzelf naar buiten te slaan met zijn eigen kracht, tegen de kant aan slaande. Ik dacht: "Dat is jammerlijk." Ik liep er bijna huilend vandaan. Ik dacht: "Ik wou dat ze hem aan mij zouden verkopen." Ik houd er niet van om wat dan ook gekooid te zien.

     Ik houd er niet van om de gemeente gekooid te zien. Ja. Gewoon uzelf dood slaan, en al het andere, met allerlei soepmaaltijden, en diners, en groepen worden verdeeld in klassen, en dergelijke. My! U werd niet geboren om zo te zijn. Nee, nee.

41 En ik lette op de oude makker. Ik dacht: "Als ik kon..." Ik dacht: "Wel, dat is een jammerlijk gezicht."

     Sarah zei: "Papa, die arme vogel."

     Ik zei: "Ja, lieverd."

     Zei: "Waarom slaat hij met zijn kop en..."

     Ik zei: "Hij probeert uit die tralies vandaan te komen."

     Zei: "Waarom wil hij... waarom gaat hij niet gewoon zitten en is daar tevreden mee?"

     Ik zei: "Dat kan hij niet. Zie je, lieverd, zijn natuur is daarboven. Dat is waar hij behoort te zijn. Die grote vleugels werden hem gegeven om hem daar boven in de lucht te houden, om neer te kijken, om hoog te vliegen."

     En ik keerde mij daarvan af; ik dacht: "Dat is een jammerlijk iets, maar ik weet iets wat nog droeviger is. Om een gemeente te zien die zichzelf de gemeente Gods noemt, de gemeente van Jezus Christus, opgesloten in een kooi." Terwijl ze in feite de Bijbel kunnen lezen om erachter te komen dat ze niet geboren zijn om gekooide kippen op een boerenerf te zijn. Ze behoren arenden te zijn die hun vleugels in de machtig ruisende wind kunnen zetten die neerkomt. Ze hoeven niet te flapperen; ze weten precies hoe ze hun vleugels moeten houden om ver weg omhoog te vliegen, daar waar alle dingen mogelijk zijn, naar een plaats die hen uit deze gekooide toestanden vandaan haalt waarin wij zitten. "De dagen van wonderen zijn voorbij, er bestaat niet zoiets als Goddelijke genezing, er is geen Heilige Geest." O, het is jammerlijk. Wat kun je doen?

42 Nu, Jezus sprak tot hen. Hij gaf hun enkele tekenen. En aangezien mijn tijd bijna voorbij is, zou ik graag naar enige van die tekenen willen verwijzen. Let op wat Hij hier een vers verder zegt: "Zoals de dagen... Zoals het was in de dagen van Jonas de profeet..." God heeft in alle generaties tekenen en wonderen gehad. Hij heeft dienstknechten gehad waarmee Hij handelde. Soms maar één. Wist u dat? In de dagen van Noach was het er nog maar één. En Hij... Hij gaat over op een type, zoals er ook staat van de komst van de Zoon des mensen, enzovoort. Hij kwam tot een plaats waar Hij altijd Zijn dienstknechten had. Nu, luister nu aandachtig in de komende paar minuten. Ik denk dat ik nog precies vijftien minuten heb om op tijd te zijn.

43 Let op, altijd wanneer God Zijn dienstknechten zond, en Zijn gaven aan Zijn dienstknechten zond, was dat, als dat volk die gaven geloofde, een gouden jubeljaar voor de mensen. Maar als zij die tekenen en gaven verwierpen die Hij hun gaf, eindigde het altijd in chaos. Nu, vraag het aan elke geestelijke die u wilt of elke historicus. En ik weet dat er in onze tegenwoordigheid nu een paar van de beste historici zitten die ik ken; ik heb net met hen gesproken. En dat is juist. Ze falen altijd wanneer ze falen om God te herkennen en Zijn gaven, Zijn teken. God heeft altijd... Waar God gaat, zijn er altijd tekenen en wonderen. Alle... Hij beloofde het. "Deze tekenen zullen..." Niet misschien, ze zullen. Zeker. Nu, zo was het altijd, het werd voorspeld dat het zo zou zijn.

44 Nu, merk op. Als... Hij sprak tot hen over de dagen van Jonas. Hij berispte hen omdat ze faalden om Zijn Messiaanse teken te zien. Maar de vrouw bij de bron herkende het, nietwaar? Zij zei... Hij zei: "Ga, haal uw man."

     Zei: "Ik heb er gaan."

     Zei:" Dat is juist. U hebt er vijf gehad; en degene met wie u nu leeft, is uw man niet."

     Ze zei: "Here, ik zie dat U een profeet bent. Nu, wij weten dat wanneer de Messias komt, dit het Messiaanse teken zal zijn. Wij weten dat dit is... dat de Messias dit zal doen. Maar Wie bent U?"

     Jezus zei: "Ik ben Hem."

     En ze rende de stad in en zei: "Kom, zie een Man Die mij de dingen heeft verteld die ik gedaan heb; is Deze niet de echte Messias? Is dat niet wat de Messias wordt verondersteld te zijn?" En de mannen van de stad geloofden in Jezus door wat de vrouw had verteld. Begrijpt u het?

45 Nu, Jezus was daar die dingen aan het doen en ze hadden Hem verworpen. Daarom zei Hij: "Zoals het was in de dagen van Jonas... Jona." Iedereen bespotte Jona altijd. Ik ga het opnemen voor Jona. Jona had heel wat meer geloof dan de mensen hem willen toeschrijven. Velen zeggen: "Wel, hij was een oude teruggevallene." Nee, dat was hij niet. "De voetstappen van de rechtvaardige worden door de Here verordineerd." En Jona was een profeet. God deed dat opzettelijk. Liet hem dat schip naar Tarsis nemen in plaats van naar Ninevé. Heb altijd medelijden met hem gehad toen hij in de buik van die walvis zat. U weet dat sommige mensen altijd naar hun symptomen kijken. Bijvoorbeeld: "Kijk naar mijn hand. Er werd voor mij gebeden; er is geen verbetering." Het zal nooit beter worden op die wijze. U kijkt niet naar uw hand; u kijkt naar de belofte. Zie?

46 Bad voor een ba-... jongen hier enkele jaren geleden. De oude vader en moeder kwamen mij halen om voor hem te bidden; hij had zwarte difterie in het hart. De hartslag daalde zo ver dat het cardiogram aantoonde dat het gewoon weg was. En ik moest mij aankleden als een soort Ku Klux Klan, dat deed de dokter, om mij naar binnen te brengen. De dokter was Katholiek, en hij wilde mij niet naar binnen laten gaan omdat ik getrouwd ben en kinderen heb. En ik zei: "Dokter, zou u het aan de priester toestaan om daar naar binnen te gaan om hem de laatste rituelen te geven?"

     Hij zei: "Ja, maar u bent geen priester." Zei: "Een priester zou geen kinderen hebben om naartoe te gaan."

     Ik zei: "Maar hij zit in de biechtstoel."

     Hij zei: "Ga uw gang." En hij liet mij gaan. Dus ik ging naar binnen en de oude vader en moeder gingen aan de ene kant zitten en zeiden: "Broeder Branham, alles wat wij willen dat u doet, is het woord te spreken." Ik ging daar naar binnen en bad, en legde de handen op de baby, ik bedoel de jongen; hij was ongeveer twaalf jaar oud. Ik zei: "Hemelse Vader, dit is een belofte; dit is wat U beloofde. Ik leg nu handen op deze jongeman, en ik vraag om zijn leven omdat U het beloofde. Deze mensen geloven het, en ze lieten mij hierheen komen. Dit is alles wat ik weet te doen, om mijn handen op hem te leggen omdat U zei: 'Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven.'" Ik legde hem de handen op, liep regelrecht naar buiten: "Nu, de Here zegene u."

47 En de vader pakte de moeder beet en zei: "O, lieverd, is het niet wonderbaar?" De jongen toonde geen enkele verandering. En de kleine verpleegster... want de vader en moeder huilden gewoon en omhelsden elkaar, verheugden zich omdat de jongen gezond was. Zie? Maar de jongen was helemaal niet veranderd. En het verpleegstertje zei: "Wel, meneer, beseft u wat dit is?" Zei: "Hoe kunt u zich zo gedragen terwijl uw kind ligt te sterven?"

     Zei: "Mijn kind ligt niet te sterven. Mijn kind leeft; hij zal leven."

     Ze zei: "Wel", zei ze, "meneer, ik wil u iets vertellen." Zei: "Ziet u dat elektrocardiogramapparaat?" Ze zei... ik begreep niet wat ze zei, maar ze zei: "Wanneer die wijzer (of wat het ook was) helemaal zover rond is gegaan, is het in de medische geschiedenis nog nooit voorgekomen dat hij ooit terugkwam." Zei: "De jongen is stervende." Zei: "Zijn hart klopt nu nog maar zoveel keer per minuut," zei ze, "het zal nooit beter worden. En bovendien heeft de ziekte heeft hem in zo'n toestand gebracht, en het is zo vergevorderd, dat er niets meer gedaan kan worden; de jongen is stervende."

     En ik zal nooit die dappere oude vader vergeten, hoe hij dat verpleegstertje naar zich toe trok en zijn arm om haar heen legde, ze was nog maar een kind, en hij zei: "Kijk, jongedame, ik neem het je niet kwalijk, dat je... jij studeert om op die grafiek te letten." Zei: "Dat is alles... dat is wat je weet. Je hebt gestudeerd en het wordt je verteld door de geschiedenis en door jouw dokters en van alles, dat..." Zei: "Jij kijkt naar die grafiek. Dat is alles wat je ervan weet. Maar", zei hij, "ik kijk naar een belofte." Weet u wie die jongen is? Het is Bob Bosworth in Zuid-Afrika die vanavond het Evangelie predikt, een getrouwde man met een gezin. Dat is juist. Waarom? Het hangt ervan af waar u naar kijkt. Zie? U... kijk naar God, kijk naar Zijn belofte.

48 Nu, als ik ooit dacht dat iemand een goed geval van symptomen had en een recht had, dan was het Jona. Nu, hij was in de buik van de walvis op een stormachtige zee, met zijn voeten achter zich vastgebonden, en lag beneden in de buik van de walvis die vol zat met braaksel. Nu, als hij deze kant op keek, was er de buik van de walvis. De andere kant op was het de buik van de walvis. Die kant op was het de buik van de walvis. Overal waar hij keek, zag hij de buik van de walvis. Nu, ik denk niet dat er hier iemand is die er nu zo slecht aan toe is. Zie? Ze zijn... ze zijn gewoon in een... Dat is een vreselijke toestand om in te zijn.

     Maar weet u wat hij zei? Hij zei: "Het zijn leugensprekende ijdelheden. Ik zal niet naar ze kijken." Maar hij zei: "Nogmaals zal ik naar Uw heilige tempel kijken." Toen Salomo de tempel inwijdde, bad hij, toen die Vuurkolom binnenkwam, de rook daarna, en achterin de heilige plaats ging, toen wijdde hij de tempel in en zei: "Here, als Uw kinderen ergens in de problemen zijn en naar deze heilige tempel zullen kijken en zullen bidden, hoor dan uit de hemel." En hij geloofde dat het in orde zou zijn, omdat Salomo een dienstknecht van God was. En hij bad, en wat deed God? Nu, ik zou het u niet wetenschappelijk kunnen verklaren. Hij zette misschien een zuurstoftank daar neer. Ik weet niet wat Hij deed. Maar Hij hield die profeet drie dagen en drie nachten in leven in de buik van die walvis. Is dat juist?

49 Welnu, als Hij dat zal doen onder die omstandigheden, dat een geloof in een man die uiteindelijk terugviel... Salomo viel terug, zijn vrouwen trokken hem af van God. Als hij zoveel vertrouwen had in het gebed van Salomo, in zo'n toestand, onder die omstandigheden, hoeveel te meer behoren wij vanavond onder deze omstandigheden weg te kijken van onze symptomen naar de rechterhand van God, waar Jezus staat met Zijn eigen bloed om te bemiddelen op onze belijdenis. "Nog eenmaal, Here, kijk ik naar Uw heilige tempel waar de levende opgestane Zoon van God staat met Zijn eigen bebloede klederen voor God om voorspraak te doen, om voor ons te pleiten als een Hogepriester op wat wij belijden dat Hij heeft gedaan." My! Kijk naar wat God deed.

50 Ik las niet lang geleden een verhaaltje, ik zal het hier invoegen als u het niet erg vindt. Merk op, weet u, al de mensen uit Ninevé... het was een grote stad, ongeveer even groot als St. Louis hier. Goed. We weten dat ze daarheen waren gegaan, en ze waren... ze waren allemaal bij God weggegaan, en ze waren heidenen. En zij aanbaden afgoden. En hun beroep daar bij de zee... natuurlijk, zij waren vissers. Alle mannen vertrokken vroeg in de ochtend, duizenden boten op de zee, en zij brachten vissen binnen. Het was een grote import. En ze exporteerden vis en dergelijke voor hun levensonderhoud.

     En nu, de god van de zee was een walvis. En denk maar aan al de mannen daar buiten op.... daar in hun vissersboten, daar aan het vissen, en al de vrouwen en kinderen die aan de oever stonden te wachten tot manlief zou terugkeren om de vissen en de vangst enzovoort binnen te brengen. En het eerste wat u weet, is dat de god van de zee omhoogkomt, de walvis, en tot aan de oever komt, zijn tong uitsteekt als een loopplank, en dat de profeet rechtstreeks zijn mond uitloopt. Zeker. Geen wonder dat zij zich bekeerden. Ja meneer. Zeker. Zij bekeerden zich omdat de god een profeet had geproduceerd. En ze luisterden naar zijn woorden omdat hij daar op een bovennatuurlijke wijze aankwam.

51 En merk op, Jezus zei dat een boos en overspelig geslacht naar tekenen zoekt. Heeft Hij dat gezegd? Precies hier staat het, lees dit vers: "Een boos en overspelig geslacht zoekt naar tekenen; en zij zullen geen teken ontvangen dan hoe de profeet Jona in de buik van de walvis was gedurende drie dagen en nachten; evenzo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde zijn gedurende drie dagen en nachten." Nu, wat was het teken dat een boos en overspelig geslacht zou ontvangen? Het teken van de opstanding.

     Welnu, vertel mij, wanneer hebben wij ooit een bozer en meer overspelig geslacht gehad, terwijl degenen die verdorven zijn hier in Californië met twintig tot dertig procent per jaar toenemen? Terwijl ze beweren dat er in onze eigen regering vijfendertig of veertig procent homoseksueel is. "Zoals het was in Sodom..." Vertel mij wanneer wij ooit een goddelozer... Wel, mensen doen dingen die de mensen vanouds nooit zouden hebben bedacht om te doen: de wrede straf. Goddeloos, ongelovig, niet wedergeboren, elke kwade inbeelding in het hart van een mens zoals het was in de dagen van Noach, dat is de generatie waarover Hij sprak. Een boos en overspelig geslacht zal welk soort teken ontvangen? Het teken van de opgestane Jezus, het teken van de opstanding; zij zouden het ontvangen. Nu, Hij zegt het precies zo hier in de Schriften.

52 Nu, dan gaat Hij naar de afsluitende tekst. "En zoals het was in de dagen van Salomo, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen. Want in de dagen van Salomo kwam de koningin van het zuiden vanuit de uiterste delen van de bekende wereld om de wijsheid van Salomo te horen."

     Nu, laten we Salomo in zijn tijdperk nemen voor slechts een ogenblik. Salomo was een groot man van God aan wie God een gave had gegeven. Zijn gave was onderscheiding. Hoe velen weten dat? Zeker was het dat. Goed. En kijk naar geheel Israël. Hoeveel Bijbelleraren hier weten dat dat Isra ëls gouden tijdperk was? Zeker was het dat. Zij bouwden de tempel; ze deden grotere dingen; er waren geen oorlogen of zoiets. Wel zeker, waarom? Zij waren allen eendrachtig, gaven God de lof voor wat Hij voor hen had gedaan. Ieder van hen vergaderde zich rondom die grote gave. En Isra ël was in vrede met de rest van de natie.

53 Laat me hier even stoppen. Als Amerika zijn wetenschap zou nemen en proberen om onderzoek te doen om kanker te genezen, of iets wat iemand goed zou doen, in plaats van te proberen te... Of hier, ik zal dat veranderen. Als Amerika zich zou keren naar haar gave van God, en Gods gave zou ontvangen die nu in de natie is, dan zouden ze geen schuilkelders en dergelijke hoeven te bouwen om zichzelf te beschermen. De hele wereld zou deze natie vrezen. Er is maar één wapen tegen het communisme, en dat is Christus. Christus is hetgeen het communisme vreest.

54 Ik stond daar in Rusland, of niet in Rusland, maar in Finland, toen de kleine jongen... U heeft erover gelezen in de tijdschriften en dergelijke, toen die kleine jongen werd opgewekt uit de dood. En daar, wanneer u in Rusland bent, als u vijfenzestig kilometer vandaan bent van de plaats waar u bent geboren, moet u een visum hebben om te tonen dat u het recht heeft om vijfenzestig kilometer verderop te zijn dan waar u werd geboren. En toen dat via die radio werd uitgezonden op die dag dat die kleine jongen was opgestaan uit de dood, hoe hij daar lag... Velen van u mensen die hier zitten, hebben dat in uw Bijbel opgeschreven twee jaar voordat dat gebeurde, toen ik u vertelde... Hoe velen hier vertellen mij dat ze het gehoord hebben en dat ik u vertelde om in uw Bijbel te schrijven dat er een opstanding van een jongetje zou zijn, dat ik het westen zou doorkruisen en dat alles? Hoe velen hier herinneren zich dat verhaal? Steek uw hand op. Kijk daar. Zie? Door het hele gebouw. Twee jaar voordat het gebeurde... Daar, de kleine jongen... Was het niet precies op de manier waarop er werd gezegd dat het zou zijn? Zeker. God doet dat altijd, Hij doet het precies op de juiste manier. Nu, precies zoals Hij zegt dat het zal zijn, dat is de wijze waarop het zal zijn. Dat is de reden dat Zijn Woord, Zijn tijd, en alles precies zal zijn zoals Hij het zei. Ongeacht wie het niet gelooft, het zal op die wijze zijn hoe dan ook. Zie?

55 Toen ik dus die avond naar de Messuhalli kwam, had men er ongeveer dertigduizend naar binnen gebracht; daarna lieten ze hen uitgaan en kwamen er weer dertigduizend binnen om mij te horen spreken. En toen ik daarna door de straat kwam, waren hier die kleine Finse soldaten die zich nog nooit geschoren hadden, nog jongens, ongeveer zes, zeven vooraan, en zes of zeven achteraan. En daar stonden die communisten, Russische soldaten, die daar stonden met die Russische saluut toen ik voorbijkwam met tranen die langs hun wangen liepen, die deze Finse soldaten vastpakten en hen omhelsden. Alles wat een Fin een Rus zal laten omhelzen, en een Rus een Fin zal laten omhelzen, zal oorlogen veranderen en ze voor altijd afhandelen. Ze zeiden: "Wij zullen zo'n God ontvangen, een God Die kracht heeft, een God Die kan bewijzen dat Hij God is."

     Wat er aan de hand is, is dat onze kerken het tot een loge hebben ingeperkt. Het is meer dan een loge. Het is de doop in het lichaam van de levende opgestane Jezus Christus met kracht en tekenen en wonderen. Dat is het Evangelie. Dat is Christus; dat is God.

56 Let op hem. Zeker, Salomo, iedereen stond om hem heen. Iedereen zei: "O..." Iedereen zei eensgezind: "O, kom kijken naar de grote gave die onze God heeft gegeven. Kom, zie de grote gave die onze God gaf." Terwijl God ons de gave heeft gegeven van de Heilige Geest, dat is onze gave, de Heilige Geest. God zond ons de Heilige Geest. Wat doen wij? Lachen erom; noemen hen heilige rollers; jagen hen de hoek in; vertellen hun dat ze gek zijn; zij zijn buiten zinnen; zij komen niet van onze scholen; zij zijn niets anders dan een troep tongensprekers. Dat is de reden dat we oordeel ontvangen.

     Wat deden zij op de Pinksterdag? Wat deden die Joden? Ze lachten en maakten er gekheid over. Wat deden zij enkele jaren later? Titus belegerde de poorten en slachtte hen daarbinnen gewoon af tot het bloed de poorten uit stroomde, en hij keerde de plaats ondersteboven, haalde de tempel neer. Sindsdien zijn ze steeds verstrooid geweest. Dat is juist. Wij zullen hetzelfde krijgen. U hebt de gave van God, de Heilige Geest, afgewezen. U hebt het vervangen door een handdruk of een brief van een bepaalde kerk om de plaats ervan in te nemen. De Heilige Geest is geen handdruk; evenmin is het een brief. Het is een gave van God met kracht van boven om aan de mensen te demonstreren. Dat is de Geest van God Die in ons leeft, Die het maakt en het toont, en aan de mensen bewijst door tekenen en wonderen dat het God is. Halleluja!

     Ik weet dat u mij hierna een heilige roller zult noemen, maar... Misschien ben ik er één van. Ik voel me nu echt godsdienstig hoe dan ook.

     Merk op. God, demonstraties, krachten, Zich bewijzend dat Hij God is. Dat is de Schrift; u kunt niet loochenen dat het de waarheid is. Gaven van onderscheiding... Nu, allen...

57 Bedenk slechts dat de mensen die voorbijkwamen, zouden zeggen: "O, u zou naar onze natie moeten komen om onze grote krachtige God te zien. Wel, Hij... Hij werkt onder onze mensen. Hij... Hij doet grote tekenen en wonderen. We hebben een koning genaamd Salomo. U zou de grote onderscheiding moeten zien die die man heeft. Wel, het gaat boven wat je kunt bedenken." Wel, weet u, geloof komt door het horen (nietwaar?), het horen van het Woord van God. Dus het nieuws verspreidde zich over de hele wereld, overal hoorde men hierover. En zij begonnen allemaal te vrezen, omdat... niet Salomo te vrezen, maar God te vrezen, want de levende God betuigde Zich.

     Uiteindelijk kwam het nieuws helemaal in Scheba, honderden kilometers daar vandaan, ongeveer vijfhonderd kilometer naar het zuiden, ver weg, aan de andere kant van de Saharawoestijn. Meet het op uw kaart na en zie hoever het was. Nu, zij hadden geen televisie in die dagen, en radio, en kranten, en telefoons. Zij reisden gewoon van... van lip tot oor, en karavanen kwamen langs en brachten het nieuws. En iedereen die in Scheba kwam, zei tegen de kleine koningin: "Weet u, u zou daar naartoe moeten gaan in... daar naar Palestina. U weet dat zij daarginds een God hebben Die die mensen zo heeft gezegend dat zij allen eensgezind zijn. Er is helemaal geen frictie onder hen. En zij hebben een broeder daarginds: zij noemen hem Salomo; zij hebben hem koning gemaakt. En zij vertellen mij dat God hem gewoon gebruikt voor alles waaraan zij behoefte hebben en dat hij geheel in staat is het hun te vertellen."

58 Weet u, en geloof komt door wat? Het horen van het Woord. "En zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden." Dus begon de kleine koningin te hongeren. Zij dacht: "Weet je, dat moet ik gaan zien." Nu, bedenk dat zij heel wat prestige had, weet u, omdat zij de koningin is. Ik veronderstel dus dat zij zei: "Voordat ik dit nu doe, kan ik maar beter aan onze voorganger vragen of ik kan gaan of niet (zie?), omdat ik toestemming van mijn denominatie moet hebben omdat dát een andere denominatie is. Zie? Daarom kan ik het maar beter aan mijn voorganger vragen of ik kan gaan, of ik vrij ben."

     Ik kan haar dus daarheen zien lopen met een kleine wacht bij haar; ze zei: "Heilige vader, kan ik toestemming van u krijgen, van deze grote heilige kerk die wij hier in Scheba hebben, mag ik van u toestemming krijgen, omdat zij ginds in Palestina een opwekking hebben. Mag ik in staat zijn die opwekking bij te wonen?"

     "Onzin, mijn dochter. Nu, als er zoiets dergelijks was – ik heb die onzin ook gehoord – het heeft niets te betekenen. Het is gewoon een troep heilige rollers, het stelt niets voor. Maar kijk, als er enige kracht was in enige god, dan zou het precies in onze god hier zijn. Het zou tot onze organisatie komen; het zou de onze zijn, als het iets te betekenen heeft. Zie?"

59 O broeder, weet u, de duivel neemt zijn man, maar nooit zijn geest. Dat is juist. God neemt de Zijne ook, maar nooit zijn geest. Hij nam Elia, maar zijn geest kwam op Elisa, kwam daarna op Johannes de Doper. En Hij nam Zijn Zoon Jezus, maar de Heilige Geest kwam terug in de gemeente om dezelfde werken te doen. "De... Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen." Kijk, het blijft verdergaan. En de duivel neemt zijn man maar nooit de geest. Die twee geesten zijn nog steeds in oorlog met elkaar en blijven doorgaan tot het einde.

60 Nu, hij zei: "Nee, u kunt niet gaan."

     "Wel", zei zij; "luister, weet u, er is iets diep in mijn hart." U weet dat er iets mee is wanneer God een houvast krijgt op een menselijk hart; hij... zij doen eigenaardige dingen. Ja. Zei: "Maar weet u wat, ik had, heilige vader, ik heb... of... geachte bisschop, algemene opzichter, ik heb zo'n groot verlangen om te gaan. Ik heb steeds van die samenkomsten gehoord en ik zou willen gaan."

     "Nu kijk, kind, we zullen u gewoon direct uit onze boeken excommuniceren." Zie? "We zullen u er gewoon uitnemen, uw naam direct uit deze organisatie weghalen als u gaat."

     "Wel," zei ze, "maar kijk, wat ik wil zeggen... ik zal u geen schade berokkenen, ik zal natuurlijk regelrecht terugkomen zodra de opwekking voorbij is, zodra ik vertrek."

     "Maar u kunt niet gaan. Ik heb die afkondiging gedaan, en dat is wat de anderen ook zeggen, en dat is waar wij bij moeten blijven. Nu, als er iets dergelijks voortgaat, zou het hier precies bij ons zijn."

61 Ik kan die kleine koningin zien hoe God over haar hart beweegt; zij vermant zich en zegt: "Ik wil u iets vertellen." Daar hebben wij er meer van nodig. "Ik ben hier jaren en jaren in geweest. Mijn moeder was erin. Mijn oma was erin. En alles wat ik gezien heb, is een hoop papier, een hoop geschriften, en spreken over een god, maar ik heb helemaal geen enkele beweging gezien van wat dan ook. Ik wil deze dode dingen niet. Zij vertellen mij dat zij er daar Eén hebben Die leeft, Die leeft in Zijn volk, en dat is wat ik wil zien." Amen. God, geef ons wat meer koninginnen van Scheba in Long Beach. Zie? "Ik wil iets zien waar leven in zit. Ik wil iets zien. En ik heb al de rollen gelezen van de oude... van hun boeken daarginds, en die vertellen mij dat die God een God is Die de geheimen van het hart kent. En ze vertellen mij dat die man Salomo daarginds, de voorganger, gewoon in staat is deze dingen te doen en het is wonderbaar. En ik zal het gaan zien."

     "Als u het doet, zal ik u direct van het boek afhalen."

     "Wel, u kunt me er evengoed direct afhalen, want ik ga." Daar houd ik van. "Ik ga hoe dan ook."

62 Welnu, merk op, toen zij had... wat het haar kostte. Weet u, het is niet goedkoop om tot Christus te komen. Dat is wat er aan de hand is met u Amerikaanse mensen vandaag, met ons Amerikaanse mensen; alles is zo gemakkelijk, geen lijden, niets. We hebben geen oorlogen gehad, dus we kunnen gewoon zo gemeen handelen als we maar willen.

     Ik ging naar Zwitserland, en als u kon horen hoe zij de klokken luiden, zou u denken dat het millennium bezig was. Dat is juist. Maar wat doen zij? Zij geloven zelfs niet dat Jezus maagdelijk geboren was; zij hebben die oude leerstelling van Zwingli, geloven dat Hij de Zoon van Jozef was. Maar zij luidden die klokken zo hard dat ik dacht dat het millennium begonnen was. Het maakte mij op een zondagmorgen wakker, en ik wist niet wat er gebeurde, ongeveer anderhalf uur. En er kwamen ongeveer tachtig of negentig bussen aan met een glazen dak vanuit Duitsland. Weet u, Zwitserland heeft helemaal geen oorlogen; zij hoeven zich nergens zorgen over te maken; ze zijn net zo gemeen en onafhankelijk als de Amerikanen. En u gaat van daar rechtstreeks naar het zuiden, en het eerste wat u weet... u komt daar via Duitsland. En toen wij die avond naar de samenkomst gingen – broeder Arganbright die daar zit, was precies daar. Wie waren het die de Heilige Geest er uitriep? Iedereen was een Duitser, en Hij liet de Zwitsers precies daar zitten met al hun klokkengelui enzovoort. Zie? Er is lijden voor nodig. U moet graven.

63 O my, als u het slechts wist. Het is niet gemakkelijk. Alles wat u op een dienblad wordt aangereikt, daar geniet u niet van. Zeker. U kunt niet waarderen wat u gegeven wordt. Als God tegen Mozes had gezegd: "Ik geef u Palestina. Ik heb al de huizen schoongeveegd en de gordijnen opgehangen. Ga er gewoon allemaal naartoe en woon daar." Zou dat het geweest zijn? Zij zouden het nooit gewaardeerd hebben. Hij zei: "Ik zal het u geven; het is vol reuzen. U zult voor elke centimeter van de weg moeten vechten. Maar elke plaats waar uw voetzolen stappen, betekenen bezit. Ga, neem het in, zeker, want Ik zal met u zijn."

     Zo is het met Goddelijke genezing. Zo is het met de Heilige Geest. Alles wat u met lopen achter u kunt laten, zijn voetstappen van bezit, blijf lopen. Blijf voortgaan. Dat is de manier. Beweeg gewoon uw vinger die u helemaal niet kon bewegen; beweeg hem vandaag zoveel; beweeg morgen zo'n stukje meer; en zo'n stukje meer de volgende dag. Blijf gewoon verder, verder, verder doorgaan. Voetstappen betekenen bezit.

64 Merk op, snel nu. Die jonge vrouw moest heel wat onder ogen zien. Wat moest zij nu doen? Ze zei: "Weet je..." Zij had een goed verstandig idee. Ze zei: "Weet je wat ik zal doen?" Ze zei: "Ik zal wat geld meenemen. Als het... als het de waarheid is, als het dat is, zal ik het ondersteunen. Maar als het dat niet is, zal ik het mee terugnemen."

     O broeder, zou dat de Amerikanen niet iets kunnen leren? Jazeker. Dingen ondersteunen die om u lachen en gekheid over u maken... Dat is juist. Programma's die lachen en u een heilige roller noemen, en toch ondersteunt u het met uw geld, en uw eigen zendeling bevindt zich daarginds en leeft op twee schoteltjes rijst per week zonder schoenen aan zijn voeten. Schande over u. Geef uw geld aan iets wat God in zich heeft en laat dat voortbewegen. Niet omdat het geweldig bloemrijk is en er gebouwen van zes miljoen dollar achter staan en dergelijke, met theologie, die hun zendelingen meenemen en hun een verstandelijk onderzoek geven door een wereldse psychiater om te zien of zij voldoende geestelijke kracht hebben om een zendeling te zijn. God is Degene om dat te beoordelen door de Heilige Geest. Zeker. Wij hebben dat spul niet nodig. Wij hebben God nodig. Merk dan op hoever mensen... wij missen het gewoon.

65 Nu, de kleine koningin, zij zei: "Ik zal... Als het niet juist is, zal ik het geld mee terug nemen." Zij laadde dus allerlei soorten juwelen en wierook en van alles op. Nu, kijk, nog iets, wat als zij had gedacht... Met al dit geld moest zij de Saharawoestijn doorkruisen. En u weet dat de kinderen van Ismaël daar zijn, en zij waren allemaal rovers. Wat als zij die kleine karavaan van haar hadden overvallen met slechts enkele eunuchen en wat meisjes bij haar, wat zou er zijn gebeurd? Wel, zij zouden haar binnen een minuut beroofd hebben en al het geld hebben meegenomen. Maar weet u, als God tot uw hart roept, kent u geen enkele vrees. U blijft gewoon doorgaan. U geeft er niet om wat alle anderen zeggen, of wat anders ook, u blijft voortbewegen wanneer u hongert en dorst naar gerechtigheid.

     Herinner u ook, dat het geen wonder was dat Jezus zei dat zij zou opstaan in de laatste dagen en deze generatie zou veroordelen. Weet u hoelang het haar kostte om daar doorheen te trekken? Het kostte drie maanden, negentig dagen. En ook zat zij niet in een Cadillac met airconditioning. Nee, nee. Zij trok er doorheen op de rug van een kameel om de wijsheid van Salomo te horen. En Jezus zei: "Een grotere dan Salomo is hier." En hetzelfde hier: de Heilige Geest is hier, en mensen zullen zelfs de straat niet oversteken om Hem te horen. Dat is juist. "Een grotere dan Salomo is hier."

66 Zij arriveerde bij de plaats. Let erop hoe zij, toen zij de woestijn was overgestoken en eruit was gekomen, tot de hoven van Salomo naderde. Nu, ik stel me voor... Kunt u het zich voorstellen, ik ga een Amerikaans burger van haar maken. Zij kwam binnen: "Ik zal er naartoe gaan en gaan zitten, en zal dan die heilige roller gewoon een paar minuten aanhoren, omdat mijn buurman hier, mijn dienstmeisje, mij vertelde dat ik erheen zou moeten gaan. Als hij niet het juiste zegt, helemaal precies, dan zal ik direct opstaan en naar buiten gaan." O my. "Hij zal zeggen wat ik geloof dat hij behoort te zeggen, of ik zal helemaal niet naar hem luisteren."

     Dat is waar wij vanavond staan. Dat is juist. "Als hij één ding zegt waarvan mijn voorganger zei dat het fout was, zal ik direct opstaan en naar buiten gaan." Zie? Nu, u zult ook met haar staan op de dag des oordeels, en dan zult u samen geoordeeld worden. Zie? "Want een grotere dan Salomo is hier." De Heilige Geest is hier. Zie?

     En zij kwam negentig dagen op de rug van een kameel door het hete brandende zand om de wijsheid van Salomo te horen. Zij kwam niet alleen maar om te gaan en te zeggen: "Ik zal naar binnen gaan en het uitzoeken; als ik er dan niet zo van houd, zal ik opstaan en naar buiten gaan." Nee, zij zette haar kamp op direct in de hoven. Ze zei: "Ik zal blijven totdat ik overtuigd ben. Ik ga de Schriften nemen en ik ga het uitzoeken." Zij had ze helemaal doorgelezen wat God verondersteld werd te zijn. "En ik zal zien of het juist is."

67 Ik kan me dus indenken dat zij zich de volgende morgen in orde bracht met haar dienstmeisjes, en dat zij naar de kerk ging, en haar zitplaats kreeg en ging zitten. Na een poosje speelden de bazuinen, werden de liederen gezongen, en voorganger Salomo kwam eraan lopen, kwam er aan, en direct daarna lieten zij misschien de rij beginnen; misschien hadden zij een nummer, een kaart; ik weet niet hoe zij het deden. De eerste kwam naar voren, de kleine koningin zei: "Nu, ik zal het nu gaan zien. Ik ga gewoon opletten en zien of dit juist is of niet, zien of dat echte onderscheiding is."

     Hier kwam een persoon naar voren, misschien was het een man. En zij zag direct dat Salomo gewoon een man was. Zij zei dus: "Nu, ik zal zien waar die God is. Ik zie dat daar een man is, maar ik wil weten waar die bovennatuurlijke God is." Zij lette dus op die man. "Ja, hij loopt als een man, spreekt als een man, ziet eruit als een man; hij is een man; dat is alles. Maar nu, waar komt dat bovennatuurlijke vandaan?" Dus toen die man daar stond, het eerste wat er gebeurde was dat de geest van onderscheiding op Salomo kwam; en hij vertelde hem de geheimen van zijn hart. Ik kan me indenken dat het hart van de kleine koningin begon te bonzen. De volgende hetzelfde, de volgende hetzelfde, de volgende hetzelfde.

68 Zij ging misschien naar huis die avond en bad in haar tent. De volgende dag kwam zij terug en ging weer zitten. Ze zei: "Ik geloof dat ik een gebedskaart ga halen", dus zij... of zoiets, wat het ook was. "Ik zal naar voren gaan." Zij hadden toen... Uiteindelijk kwam haar nummer. Nu, we zouden daar lang bij stil kunnen staan, maar om tijd te besparen... we staan op het punt om te sluiten. Want haar beurt was gekomen. En toen zij uiteindelijk voor Salomo kwam te staan, zegt de Bijbel dat er niets voor Salomo verborgen was van wat zij wilde weten. God goot het gewoon op Salomo uit en vertelde haar elk geheim dat zij wilde weten. Is dat niet wonderbaar? Weet u wat zij zei? Zij stond daar. Nu, zij ging niet terug en zei: "Ik geloof dat het verstandelijke telepathie is. Ik... ik geloof dat het..." Nee, nee. Zij stond daar en ze zei: "Alles wat ik gehoord heb, was wonderbaar. Maar het is groter dan wat ik dacht. Het is groter omdat het op mij werkte." Amen.

     Jezus zei: "Zij zal opstaan in de laatste dagen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van de uiterste delen der aarde om de wijsheid van Salomo te horen." Wat was het? Zij zag iets echts. De wereld leeft vandaag voor iets echts. Denkt u ook niet? Zij willen iets dat een fundament heeft.

69 Niet lang geleden, ik ben... en ik zal sluiten met dit verhaaltje dat ik nu op het punt sta te vertellen. Vroeger ging ik jagen in de noordelijke bossen. Wat houd ik ervan om te jagen. En ik jaagde met een kerel, Call genaamd, een heel fijne man. Maar hij was de gemeenste man die ik ooit gezien heb wanneer het erop aan komt wreedaardig te zijn. Hij schoot kleine reekalveren neer alleen maar om mij me er slecht over te laten voelen. En dan zei ik: "Doe dat niet, Buddy, doe het niet."

     Hij zei: "Ach, prediker, kom toch tot jezelf, je bent een bangerik . Dat is wat er aan de hand is met jullie predikers."

     Ik zei: "Nee," zei ik, "ik geloof niet dat het verkeerd is om een reekalf te schieten als..." – ik ben jarenlang jachtopziener geweest – ik zei: "als de wet zegt dat je een reekalf mag schieten. Maar doe het niet zomaar, alleen maar om gemeen te zijn. Abraham doodde een koe... een kalf en bereidde dat voor God. Het is in orde om een reekalf te doden als de wet het zegt, maar niet om er zomaar acht of tien te doden alleen om een kerel zoals ik zich slecht te laten voelen."

70 En hij had ogen als van een hagedis hoe dan ook, hij... en hij... hij deed altijd... [De samenkomst lacht – Vert] Ik bedoelde dat niet zo. Hij was gewoon een beetje een vreemd uitziende kerel, en hij maakte vroeger dat ik me heel slecht voelde, en hij zei dus tegen mij... Op een dag was hij daarboven. Ik ging er naartoe om met hem te jagen. Hij had een klein fluitje. Hij had op dit kleine fluitje geoefend, hij kon erop blazen en het klonk als een baby reekalfje dat roept om zijn mama. U weet wat een klein reekalfje is, een klein ding. En het riep op zijn mama. Ik zei: "Bert, zoiets zou je toch niet doen?"

     Hij zei: "Ach, Billy," zei, "kom toch tot jezelf. Dat is hoe het is met jullie predikers; jullie zijn veel te bang."

     Ik zei: "Nee, nee, Bert. Dat is... dat is niet goed." Ik zei: "Doe dat niet."

71 Maar hij was een goede jager. Je hoefde hem nooit op te sporen; hij wist waar hij zich bevond. En dus gingen wij op pad, en we hadden geweldige tijden samen. Hij was een goede, o, hij is een scherpschutter. En wij gingen dus op een morgen op jacht. We namen altijd wat warme chocolade in een thermosfles met ons mee, en er lag ongeveer vijftien centimeter sneeuw op de grond, goed weer om sporen te volgen. En we gingen naar boven door de Notch en verder over de Presidential bergketen. Het was ongeveer elf uur op de dag, en het was erg laat in het seizoen. En wanneer die witstaartherten... u zegt dat Houdini een ontsnappingskunstenaar was, u zou een van hen moeten zien. Zij kunnen werkelijk ontsnappen. En omdat het struikgewas dicht is, kunnen ze onder die bosschages schuilen en van alles, en zich verbergen gedurende de dag om dan 's nachts te grazen. Ze zullen daar dus niet onder vandaan komen tenzij je ze eruit jaagt.

     Bert stopte dus bij de kleine open plek, ongeveer, o, wellicht zo groot als de begane grond van dit auditorium. Hij stopte om ongeveer elf uur en begon naar achter te reiken in zijn jas, en ik dacht: "Wel, het is tijd dat we even een boterham zullen eten, en dan zullen we scheiden, en hij gaat de ene kant op en ik een andere." We waren ongeveer drie of vier uur steil de berg opgelopen. Dan zou hij aan de ene kant afdalen en ik langs de andere kant en we zouden elkaar enige tijd later die avond weer ontmoeten in ons basiskamp.

72 Ik zag hem dus naar achteren reiken, en ik dacht dat hij zijn warme chocolade zou pakken. En toen hij zijn hand eruit haalde, had hij dit fluitje. En ik zei: "Bert, je wilt toch niet op dat ding blazen?" Hij zei... keek naar mij met die hagedisachtige ogen, hij zei... En hij deed het zo in zijn mond en blies. Het klonk precies als een reekalfje dat roept om zijn mama. En ik... ik had niet gedacht dat het zou werken. Dus net rond die tijd, aan de andere kant van de open plek, stond een heel groot moederhert op. Ze was prachtig. En ze was dichtbij genoeg dat ik haar grote bruine ogen kon zien. En ik keek naar hem; hij keek op naar mij en grinnikte een beetje. Ik zei: "Bert, je zou die moeder toch niet willen doden?" En hij keek zo naar mij. En hij bukte zich en blies er opnieuw op.

     Nu, normaal gesproken is dat ongewoon voor een hert om dat te doen. En toen hij er weer op blies, stapte die moeder helemaal tevoorschijn in die opening. Nu, dat is vreemd; zij zullen dat niet doen, eigenlijk nooit, zeker niet tijdens het jachtseizoen nadat geweren afgevuurd zijn en zo. Maar zij stapte tot in die opening. Wat was het? Zij was geen huichelaar. Zij was een moeder. Er was iets in haar dat echt was; het was een moeder. Een baby was in moeite. En zij wilde ontdekken waar haar baby was. Het maakte geen enkel verschil hoeveel gevaar er was. Het gevaar drong zelfs niet tot haar door.

73 Ik kan die grote oren nu zien die zo omhoog stonden, die bek die zo kauwde, die grote bruine ogen die rondkeken. Hij keek zo naar mij op en trok een... We droegen onze geweren nooit geladen mee. En daarom haalde hij over, haalde die hendel naar beneden op een .30-06, een honderdtachtig korrel kogel, mushroom [een kogel in de vorm van een paddenstoel, die uiteen barst in scherpe punten – Vert]. Hij legde zo aan, en ik dacht: "O my." Ik dacht: "Bert, hoe kun je dat doen?" Ik zei: "Die dierbare moeder op zoek naar haar baby..." En ik... Hij gniffelde zo'n beetje en legde aan: gewoon een gewisse dood. Ik wist, tjonge, dat hij binnen een of twee seconden dat dierbare trouwe moederhart regelrecht uit haar zou blazen, omdat hij een echte scherpschutter was. En ik dacht: "Hoe kan hij zo slecht zijn?" En die moeder die zo'n echte moederlijke liefde vertoonde. Haar baby was in moeite. Zij toonde geen vrees.

     En toen de grendel naar beneden ging en het geweer omhoog werd gebracht, zag het hert de jager. Ze keek en maakte een schrikbeweging. Wel schrik betekent 'springt op', weet u, slechts een ogenblik. En ze keek naar de jager. Maar ze had die baby gehoord. En ze wist dat haar dood op haar afkwam. Maar liep zij weg? Zeker niet. Zij keek eerst om te zien waar die baby was. "O," dacht ik, "wat een getrouwheid. Wat een trouwe ... En dat dierbare trouwe hart, Bert, ga je zo uit die moeder blazen?"

74 En ik zag hem zo aanleggen. En ik dacht: "Ik... ik kan er gewoon niet naar kijken." Ik keerde mijn rug ernaartoe en ik dacht... ik zei: "Hemelse Vader, hoe kan hij zo slecht zijn en toch aan één kant zo'n aardige man, en dan zo wreed in zijn hart zijn om dat dierbare moederhart regelrecht uit haar te blazen, dat trouwe hart dat daar klopt voor die baby? Hoe, wel, waarom... hoe kan hij zoiets doen?"

     En ik bemerkte dat het geweer niet afging. En ik wachtte en ik wachtte. Ik dacht: "Waarom vuurde het niet?" Ik keek om en de geweerloop deed zo. En hij keek om naar mij, en die ogen waren veranderd, grote dikke tranen liepen naar beneden uit zijn... langs zijn wangen. Hij gooide het geweer op de grond, greep me bij de broekspijp en zei: "Billy, ik ben het beu." Hij zei: "Leid me naar die Jezus waarover je spreekt."

75 Wat was het? Hij had iets echts gezien. Hij had iets gezien wat niet opgewerkt was. Hij had de liefde van een echte moeder gezien die onbevreesd de dood tegemoet zal gaan. Het was geen prediking die ik predikte; het was geen lied dat werd gezongen. Het was een uitdrukking van iets dat zo echt was, waardoor hij iets echts had gezien. En de getrouwheid van die moeder leidde die man, hij is daar nu een diaken in een Baptistenkerk. De liefde van een moeder die echt is...

     O, zondaar vriend, of lauwwarm kerklid, zou u er niet van houden om de liefde van Jezus Christus te laten zien aan de wereld, zo getrouw aan Christus als die moeder was voor haar baby? Zou u uw hand willen opsteken en zeggen: "Bid voor mij, broeder Branham, dat ik zo'n soort Christen zal zijn." Steek uw handen omhoog, overal. God zegene u. God zegene u. "Ik wil iets echts, broeder Branham. Ik wil iets wat blijvend is. Ik wil zozeer een Christen zijn als dat hert een moeder was." Steek uw handen nu goed omhoog zodat ik kan bidden. God zegene u. God zegene u. Laten we onze hoofden buigen.

76 Hemelse Vader, de handen waren zo talrijk dat ik ze niet kon tellen. Ze waren helemaal rondom, overal, boven op de balkons, en vooraan, en achteraan, en aan de zijkanten en van alles, overal, door de hele hoofdzaal. Zij staken hun handen op, Here, omdat zij U geloven. Zij willen iets echts. Zij willen iets dat niet opgewerkt is, iets wat gewoon echt is. Ik bid dat U het hun geeft, Vader. Geef hun de echte Heilige Geest. Mogen zij gelukkig en verheugd naar hun kerk terugkeren.

     Nu, het is geschreven in het Woord, Johannes 5:24: "Die Mijn woorden hoort," dat is waarover ik gepredikt heb, "en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en zal niet in het oordeel komen maar is overgegaan van dood in leven." Nu, Vader, ik houd dat vast; dat is Uw Woord. Ik houd het voor U, en U Die almachtig en alwetend bent, en U Die elke hand die omhoog ging, kent... Waarom staken zij hun hand op? Omdat er een geest in hen is, en er is een Geest Die bij hen staat Die zegt: "U bent verkeerd; u wilt dat soort Christen zijn. Steek uw hand nu omhoog en Ik zal u redden." En zij staken hun hand op. Zij namen een beslissing. Die beslissing was dat zij verlangen om een ander leven te leiden. En U zei: "Die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en zal niet in het oordeel komen maar is overgegaan van dood in leven." U zei ook: "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem trekt. En allen die de Vader Mij gegeven heeft, zullen tot Mij komen. Ik zal hem eeuwig leven geven en hem ten jongste dage opwekken." Nu, Vader, dat is Uw Woord. En als Uw dienstknecht vanavond, eis ik elk van die zielen voor U op. Ik eis hen op, elkeen. Ik bid, God, nu zij tot U gekomen zijn, tot deze bron gevuld met bloed, dat zij veilig gered zullen zijn, en hier vanavond vandaan zullen gaan en zoeken om de doop van de Heilige Geest te vinden die hen zal weg verzegelen van de dingen van de wereld. Sta het toe.

77 Terwijl wij onze hoofden gebogen hebben; er is hier geen plaats om een altaaroproep te doen, maar ik vraag me gewoon af of ieder van u die uw hand opstak even zou willen opstaan. De anderen houden hun hoofd gebogen. Sta even op. Ik dacht dat u oprecht was. Sta op, iedereen die... als zij hun hand hebben opgestoken, sta even op, allen die hun hand opstaken, overal. Dat is goed. Kom overal overeind. Blijf even staan voor een ogenblik van gebed. Iedereen die zijn hand heeft opgestoken, sta op... In orde. Zijn dat ze nu allemaal? Iedereen? In orde.

     In de tegenwoordigheid van deze Shekina heerlijkheid van de Heilige Geest waarin u nu hebt geloofd door de prediking van het Woord en de manifestatie van Zijn Geest, ik geloof niet... ik geloof met heel mijn hart ieder van u. Ik geloof niet dat u uw hand opstak alleen omdat u het leuk vond om hem op te steken. Ik geloof dat u hem opstak omdat u oprecht was. U geloofde dat u verkeerd was. En als u gewillig bent uw verkeerdheid te belijden en op te staan zoals u nu hebt gedaan, dan geloof ik dat God in Zijn Woord – dat elk woord bevat dat Hij beloofde – u uw zonden heeft vergeven. Niet omdat u zich zo voelt, niet omdat u het verdient, maar omdat Hij het beloofde: het staat in Zijn Woord. En u bent bereid en weet dat u verkeerd bent geweest, maar u gelooft dat Hij stierf, en dat Hij, toen die grote zwarte wolken die dag over het kruis hingen, uw oordeel doorstond. En zonder ook maar iets aanvaardt u dat als uw vergeving. Als u dat wilt doen, Zijn genade aanvaarden voor uw vergeving, zou u dan even uw hand naar Hem willen opsteken, iedereen die staat. Steek uw hand op, dat is alles wat ik u vraag te doen, gewoon in uw hart. God zegene u. Dat zijn er honderd procent, iedereen.

78 Nu wil ik dat u mensen die Christenen bent uw hoofd opricht en u even omdraait en handen schudt met iedereen die is opgestaan en zegt: "Welkom in het Koninkrijk, dierbare pelgrim." Schud een nieuwe Christen de hand. Vertel hun dat u God dankbaar bent. Laat iedereen zeggen: "Ja, ik ben dankbaar." Nodig ze nu uit bij uw kerk. Vertel hun: "Kom naar mijn kerk. Kom naar ons toe. En u kunt de Christelijke doop ontvangen opdat u de Heilige Geest mag ontvangen." Dat is juist. O, is Hij niet wonderbaar? Nu, laten we nu gewoon de Here danken.

79 Hemelse Vader, wij danken U voor deze zielen. Ik mag ze misschien nooit meer een hand geven op aarde, nooit meer de gelegenheid hebben misschien; ik hoop van wel. Maar als ik het niet heb, op die dag wanneer de mist laag hangt en het oude schip van Sion op de scheepshoorn blaast, zal ik hen ontmoeten; ik zal hen daar zien, Here, met hun ticket in hun hand, terwijl zij zeggen: "Het was in Long Beach, broeder Branham, op die zondagavond." O God, wat zal ik gelukkig zijn te weten dat ik hen daar zal ontmoeten. De jongeren zullen oud zijn... de jongeren zullen... De ouderen zullen daar voor eeuwig jong zijn, en er zal nooit meer ziekte zijn, en smarten, of dood. Wat een wonderbare tijd zal dat zijn. Ik dank U hiervoor, Vader. Zij zijn de Uwen en ik presenteer hen aan U als trofeeën van Jezus Christus, Zijn Geest en Zijn tegenwoordigheid hier vanavond. Ik geef hen aan U, Vader, in de Naam van Jezus Christus, omdat zij liefdegaven zijn aan Christus. Amen.

80 Nu, u kunt gaan zitten, en God zegene u. Nu, voordat we de positie van de samenkomst veranderen voor een gebedsrij, laten we het een keer zingen als u wilt, allemaal samen, voordat we de gebedsrij oproepen: "Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst liefhad." In orde, kunnen we zingen?

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief
Omdat Hij mij eerst liefhad
En mijn redding kocht
Op Golgotha's kruishout.

     O, klinkt dat niet prachtig, broeders? Ik wou dat u hierboven kon zijn en daarnaar luisteren, is dat niet prachtig? Nu, ik wil dat uw hoofden buigt en het zingt, zachtjes en lieflijk, met uw tenor of bas, waarin u ook zingt. Zing het nu gewoon in de ouderwetse countrystijl.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief
Omdat Hij mij eerst liefhad
En mijn redding kocht
Op Golgotha's kruishout.

81 O, is Hij niet prachtig? O, hebben we Hem niet gewoon lief? Wonderbaar. Nu, vrienden, ik weet dat ik u een beetje lang hield, maar dit is zondagavond, er zijn nog ongeveer vijftien of twintig minuten over. We zullen de gebedsrij oproepen.

     Nu, hoeveel geloven er dat de Schrift onderwijst dat Jezus Dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid? Hoeveel weten er dat de Bijbel zegt dat Hij een Hogepriester is Die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden? Als Hij Dezelfde is gisteren... En hoeveel geloven er dat wij de... dat wij aan het einde van de heidentijd zijn? Hoeveel Bijbellezers, met uw handen omhoog, willen zo wuiven en belo-... en geloven dat Hij beloofde dat Hij dezelfde dingen zou doen bij de afsluiting van de heidentijd als die Hij deed in de Joodse tijd?

     Kijk, hier is wat het is. Toen God eens op het toneel werd geroepen om een beslissing te nemen, was de wijze waarop Hij het deed... Hij is eeuwig; het moet elke keer op dezelfde manier zijn wanneer Hij opnieuw geroepen wordt. Toen Hij dus op de aarde geroepen werd om naar de aarde te komen om Zichzelf bekend te maken als de Messias om het Joodse en Samaritaanse tijdperk te beëindigen, dan moet Hij hetzelfde doen wanneer Hij komt nadat... De Joden hadden vierduizend jaar; wij hebben tweeduizend jaar gehad om aan het einde van het tijdperk op het toneel te komen om hetzelfde te doen. Is dat juist?

82 Welnu, als Hij Dezelfde is gisteren, vandaag, en in eeuwigheid, dan moet Hij Dezelfde zijn in beginsel, Dezelfde in kracht, Dezelfde in manifestatie. Het enige verschil is een fysiek lichaam; Zijn lichaam bevindt zich aan de rechterhand van God de Vader in de hemel Die op de troon zit. Gelooft u dat? Een Hogepriester. En nu is Zijn Heilige Geest hier, welke de Geest was op Christus, welke God is in menselijk vlees, uw vlees, mijn vlees, omdat het bloed ons reinigt. Hij predikt het Evangelie door de prediker, profeteert door de profeet, en openbaart de geheimen van het hart, spreekt door tongen, legt tongen uit, en alles is in orde gezet. Gelooft u dat? In orde.

83 In orde, laten we nu de gebedsrij roepen. Nu, nu, hij vertelde mij dat hij gebedskaarten had uitgegeven, maar ik zeg dat ik niet weet wat en waar. O, Billy, je bent zo klein dat ik je altijd mis. In orde, 1 tot 100, J. In orde. Nummer 1? Laten we beginnen. Wie heeft J zoals in Jezus. J, kijk naar het... Er staat een J en een nummer op. J nummer 1, wie heeft dat? Steek uw hand op. (Weet je het zeker? In orde.) Kom hier naar voren, dame. Nummer 2, wie heeft J nummer 2? Steek alstublieft uw...

84 [Leeg gedeelte op band – Vert] ... mijn leven. En zij is een vreemde voor mij, omdat we net onze handen hebben opgestoken dat we vreemden voor elkaar zijn. Nu, ik ken haar niet, evenmin kent zij mij. Maar nu is zij hier voor een bepaald doel. Wat is dat? Is zij ziek? Misschien is het zo. Misschien is zij hier voor iemand anders. Misschien zijn het huiselijke problemen. Misschien zijn het financiële problemen. Misschien is het iets anders; ik weet het niet. Zie? Ik weet het niet. God weet het.

     Nu, als zij hier naar binnen is gekomen zoals gewoonlijk in genezingsdiensten, dan zou ik mijn hand op haar leggen en zeggen: "God, genees de vrouw. Ik ben een gelovige. Ik vraag dat het zo gedaan mag worden. Amen." Nu, de vrouw heeft een recht om weg te gaan en te geloven. Als ze dat gelooft, dat is het Woord van God, om handen op de zieken te leggen. Is dat juist? Ze zou een recht hebben om dat te geloven. Maar nu, wat als de Heilige Geest komt en iets openbaart aan haar dat diep in haar leven is, haar vertelt wat er geweest is? En als Hij haar nauwkeurig kan vertellen wat er geweest is, dan zou ze zeker kunnen geloven wat er dan zal zijn. Is dat juist? Nu, hoeveel weten er dat dat is wat Jezus deed, steek uw hand omhoog. Dat is wat Hij beloofde. Zo is het precies.

85 Nu, als Hij hier is... Nu, Hij is hier in de vorm van de Heilige Geest. Nu, dit is een panorama, net zoals de bron in Johannes 4: opnieuw een prachtig beeld, een man en een vrouw, de eerste keer dat zij elkaar in het leven ontmoeten, deze dame en ik, de eerste keer dat wij elkaar in het leven ontmoeten. En nu is het precies hier waar wij elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet. Nu, als Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid... Nu, iets moet openbaren waarvoor zij hier is, en dan zou zij weten dat dat waar is. Is dat juist, dame? Iemand zou het moeten openbaren. Iets zou moeten komen om het doen. Is dat niet zo? Wel dan, als het komt...

     Nu, ze zou kunnen zeggen: "Het is de duivel." Dan is dat voor haar rekening. Zie? Als zij zou zeggen dat het Christus was, er is slechts... Het zou geestelijke kracht moeten zijn. Als zij zegt dat het de duivel is dan krijgt zij de beloning van de duivel. Zegt zij Christus dan krijgt zij de beloning van Christus. Maar als zij de duivel zou zeggen en het was Christus, wat heeft ze dan gedaan? Zij heeft zichzelf voor eeuwig weg verzegeld van het Koninkrijk Gods. Is dat wat Jezus zei? Wanneer de Heilige Geest komt, er dan één woord tegen te spreken, zal nooit vergeven worden, ongeacht wie u bent. U zegt: "Maar ik predik het Evangelie, broeder Branham." Dat deden die priesters ook. Via generaties van priesters waren zij opgegroeid en hadden het Evangelie gepredikt, en Jezus sprak rechtuit tot hen. En zij verloren hun leven. Dat is juist. Slecht één weg naar God, dat is alles, dat is de weg van waarheid en licht.

86 Nu, als u hier zou kunnen gaan staan. U hoeft niet te staan... blijf daar gewoon zo staan aan deze kant, zodat de mensen u en mij kunnen zien. Nu, omdat...

     Nu, hier is het zoals bij de vrouw bij de bron. Nu, ik... Zij is niet de vrouw, en ik ben niet de Here Jezus, maar Zijn Geest is hier. En Hij zou het weten, kan haar vertellen... Nu, als Hij zou... Nu, als wij zouden zeggen: "Broeder Branham, wat deed Jezus daar?" Wel, de Bijbel zegt dat Hij gedrongen werd om via Samaria te gaan. Ik weet niet waarom. De Vader zond Hem daarheen omdat Hij zei in Johannes 5, Johannes 5:19: "Voorwaar zeg Ik u: de Zoon kan niets uit Zichzelf doen tenzij Hij de Vader dat ziet doen." Wie van u kennen er deze Schriftplaats? Jezus volvoerde nooit iets tenzij God Hem in een visioen toonde wat Hij moest doen. Is dat juist? Johannes 5:19: "Voorwaar, voorwaar (absoluut, absoluut), zeg Ik u: de Zoon kan niets uit Zichzelf doen tenzij Hij de Vader dat ziet doen; dat doet de Zoon desgelijks."

87 Nu, als dan deze vrouw, met haar hand omhoog, zegt dat zij een vreemde voor mij is en ik een vreemde voor haar, als dan de Heilige Geest, door Zijn belofte, is wat ik u heb onderwezen, en hier zal komen om hetzelfde te doen als wat Hij toen deed, het geheim van het hart van de vrouw openbaren, of zeggen wat het is, en haar zal vertellen wat... iets over haarzelf, en haar de rechter zal laten zijn of het juist is of niet, hoeveel hier binnen zullen er in de Here Jezus Christus geloven voor uw genezing? Nu, allen overal in het rond, steek uw handen omhoog als u het gelooft. Dat is ten minste vijfennegentig procent. Natuurlijk zouden sommigen niet geloven ongeacht wat Hij doet. Het is niet voor ongelovigen. Het is slechts voor gelovigen. Er stonden er enkelen in Zijn menigte die niet geloofden. Dat zal de gelovige niet kwetsen. Nee, zij hebben gedaan... weten dat het waar is.

88 Ik heb echt geen enkel idee waarvoor u hier bent. Maar God weet wel waarvoor u hier bent. Als Hij het aan mij zal openbaren, dan zult u weten of het de waarheid is of niet, wat Hij ook doet. Nu, ja, als het gehoor nog steeds mijn stem kan horen, het Licht dat u ziet op de foto staat tussen mij en de vrouw in. Zij beweegt van mij vandaan. Een soort beverig, flikkerend Licht... Ja, ik zie, zij... haar onderzoek toont dat zij een opgezwollen maag heeft, een maag, heeft een slechte maag die opzwelt. Als dat juist is, steek uw hand omhoog. Gelooft u?

     Nu, u zei dat u zou geloven als Hij het zou openbaren. Gelooft u nu? Dan is haar... het is... Nu, ik weet niet wat ik haar verteld heb, want ik was het niet die het haar vertelde. Het is slechts jezelf overgeven aan de Geest. Nu, ik blijf dat voelen in elke samenkomst. Iemand zegt: "Hij raadde het, hij raadde het." Je raadt deze dingen niet. In orde, zie of het een raden was.

89 Lijkt een fijn iemand te zijn. U bent een Christen; ik kan uw geest voelen (zie?): je bent welkom. Hetzelfde als wat Jezus tegen Nathanaël zei, een Isra ëliet. Nu, laten we zien of er ooit wat... Ja, ik zie het weer komen. Het was een maagkwaal. Een opgezwollen maag, zei hij. Dat is juist. Dat is wat de dokter zei: opgezwollen maag. En dan is er hier nog iets, dat u een soort rectaal probleem heeft. Dat is juist. En u... u denkt dat het een soort allergie is, of een soort jeukend gevoel. Dat is waar. En er is geen geneesmiddel voor. Dat is juist. Maar wel in Christus. Als God mij zal vertellen wat ik zie, uw naam op dat papier daar dat hij voor me houdt, ik zie hem daar staan, wilt u dan geloven dat ik Zijn profeet ben? Mejuffrouw Martin, u zult nu in orde zijn. [De zuster prijst God – Vert] Het is nu voorbij. U kunt naar huis gaan en genezen zijn.

     Nu, criticus, hoe zit het daarmee? Nu, u gelovige daarginds, geloof nu met geheel uw hart. Heb slechts geloof. Twijfel niet; geloof met heel uw hart. Nu, blijf precies... blijf op uw plaatsen zitten; zit stil.

     Ik heb de vrouw nooit gezien. Kijk, ik heb haar helemaal niet genezen. God genas haar. Hoe genas Hij haar? Haar eigen geloof deed dat. De genezing werd reeds volbracht op Golgotha. Uw redding werd volbracht op Golgotha. Hoe weet u dat? Is dat juist? Al wat u moet doen, is het aanvaarden.

90 Nu, hier is een andere dame. En we waren... onze eerste keer... we zijn vreemden voor elkaar. Echter God kent ons beiden, nietwaar? Wel dan, als de Here Jezus mij iets zal openbaren dat... dat ik... Natuurlijk ziet u dat ik... als ik zo kijk. Dat komt omdat het mij zwak maakt, het visioen. Zie, het gehoor weet dat, iedereen weet het. Jezus... een vrouw raakte Zijn kleed aan, en Hij zei, Hij werd... Deugd ging uit; deugd is sterkte, u weet dat. En Daniël zag één visioen en hij had vele dagen last van zijn hoofd. Wel dan, als Jezus, Die de Zoon van God was, als een vrouw Hem aanraakte, wel, wat zou dat dan met mij doen (zie?), mij, een zondaar gered door genade. Want Hij zei: "De dingen die Ik doe, zult gij ook doen; meer dan deze zult gij doen." De King James zegt 'grotere', maar de algemene vertaling zegt 'meer'. Zie? Wat meer zou u kunnen doen bij dit...?...

91 Nu, als de Heilige Geest aan mij zal openbaren wat uw moeite is, of iets, zoals Hij deed bij de anderen die passeerden, zou u dan met uw hele hart willen geloven? Zou het het gehoor doen geloven met hun hele hart? Zie? God doet dit niet voor de show. Hij doet dit omdat Hij beloofde dat Hij het zou doen, en tot Zijn eer. Zie? En ik vertel u: ik ben het niet, ik weet helemaal niets. Ik houd mijn hand hier omhoog voor God en deze Bijbel hier. Deze vrouw is een vreemde voor mij. U bent allemaal vreemden, voor zover ik weet. Maar als God mij door de Heilige Geest zal openbaren... Nu, de Bijbel zegt: "Het Woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, zelfs een onderscheider van de gedachten van het hart."

     Nu, Jezus... toen Hij hier op aarde was, was Hij het Woord, nietwaar? Dat is de reden dat Hij de gedachten kon onderscheiden, opmerken, enzovoort. Hij was... Hij was een God-profeet. Dat is de reden dat de profeten... Hoe konden zij onderscheiden? Omdat zij het Woord van God waren. Het Woord van God kwam tot de profeet. Is dat juist, gehoor? Zie? Nu, als het Woord van God nog steeds komt, dan kan het Woord van God... Hebreeën zegt: "Het Woord van God is een onderscheider der gedachten." Als Zijn Woord, Zijn belofte in menselijk vlees komt, maakt het dat het een onderscheider van de gedachten van het hart wordt.

92 Nu, u bent hier niet voor uzelf: u bent hier voor iemand anders, uw man. Dat is juist, is het niet? Hij is in een stervende toestand. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat zijn moeite is? Blaaskanker. Als dat juist is, steek uw hand omhoog. Zult u geloven dat God hem zal genezen? Ik zal voor die zaak bidden. Laat mij mijn handen op u leggen en u vertegenwoordigt hem. Here Jezus, spaar deze man. Doe het geschieden, Vader, vraag ik nederig als Uw dienstknecht. In Jezus' Naam. Amen.

     God zegene u, zuster. Nu, twijfel niet. U gelooft dat nu? Jezus zei: "Zoals u geloofd hebt, zo zal het zijn." Heb geloof.

     Niemand zal ooit weten wat dat met je doet. Zie? Nu, voor mij lijkt het erop of ik verblind ben voor het gehoor. Nu, heb slechts geloof nu en dat is...

93 Bent u de volgende? U en ik zijn vreemden, veronderstel ik, voor elkaar. [De zuster en broeder Branham spreken met elkaar – Vert] O, u bent in een genezingsrij geweest, u bent eerder in een genezingsrij geweest ergens anders. In een andere stad, of... In Lake Street, in Californië, in... O, o, ik bad eerder voor u in Lake Street. Hoe lang geleden was dat? O, het is vele jaren geleden. Daardoor zouden we elkaar toch niet kennen? Nee. Maar God kent ons beiden. En u gelooft dat God mij een of ander iets bekend zou kunnen maken... Kwam Hij... natuurlijk komt Hij op dezelfde wijze...?... Dan bent u hier voor iets anders. Nu, u zou dan geloof hebben, nietwaar? U hebt geloof. In orde, als de Heer het wil openbaren... In orde. Ik vertrouw erop dat Hij het zal doen.

     U bent hier niet voor uzelf deze keer. U bent hier voor iemand anders: een broer, zeer, zeer ziek, op de rand van de dood. En ik zal u iets vertellen wat u weet, opdat u kunt geloven dat ik Zijn profeet ben, of Zijn dienstknecht, excuseer me. De mensen struikelen over dat woord profeet (ziet u?), dat is de reden dat ik... Maar... Het is zijn vrouw. Zij is in een ernstige toestand. Zij staat op het punt een zenuwinzinking te krijgen vanwege het wachten op hem. U hebt nu een echt vreemd gevoel op u, is het niet? Neem die zakdoek die op uw hand ligt terwijl dat gevoel op u is en leg die op hem. Zij zullen herstellen. Twijfel niet. Amen. God zegene u.

     U gelooft toch met uw hele hart? Twijfel niet. Heb geloof in God.

94 U die daar zit, lage bloeddruk, een dame die naar mij kijkt. Hebt u een gebedskaart? Nee. In orde, het is goed, Hij heeft u geroepen; het is Zijn tijd. U moet bloedtransfusies hebben. Dat is juist. Maar toen ik tot die vrouw sprak, gebeurde er iets met u, een echt vreemd gevoel kwam over u. Als dat juist is, steek uw hand omhoog, deze kleine dame die hier vooraan zit. In orde. En u zei in uw hart: "Heer, laat mij het zijn vanavond." Nu, sta op als die dingen waar zijn. Ga staan. U problemen zijn nu over. Jezus Christus maakt u gezond.

     Ik wil het gehoor één ding vragen: wat raakte die vrouw aan? Ik ken haar niet; ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Als we vreemden zijn, wuif met uw hand naar... zoals dit, zuster, wuif zo met uw hand zodat de mensen weten dat we vreemden zijn. Ik ken u niet. Wat raakte zij aan? De Hogepriester. Zij is twintig meter bij mij vandaan. Zij raakte mij nooit aan, nietwaar? Maar zij raakte Iets aan dat door mij heen sprak en haar vertelde waarover zij bad, wat zij zei, en hoe zij zich voelde. Is dat juist? Gelooft u nu, met heel uw hart?

95 Nu, loop niet, alstublieft, doe het niet. Kijk, als u dat doet... alstublieft... Ziet u deze mannen hier staan? Zij letten op elke beweging die ik maak. En zodra zij zien dat ik genoeg heb, zullen zij mij van het podium wegnemen. Dus bewegen verstoort... Kijk, ik ben in contact met uw geest. Dat is wat ik probeer te doen. Ik ben hier om te proberen u te helpen. Als u... Er zal niets verkeerd gaan; u zult uw bus halen; zit gewoon stil. Wacht gewoon, slechts twee of drie meer of zoiets, laat het...

96 Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Maar God kent u wel. Als... Hoeveel zijn dit er die er doorheen zijn gegaan? Is het voldoende geweest als bevestiging? Twee? Slechts... Ik dacht dat het er wel twaalf zijn geweest. Ik, wel, het voelde aan of het er heel veel waren; misschien ben ik het gewoon. In orde. U, zuster, God kent uw hart; Hij kent mijn hart. Maar als Hij Zich, voorbij enige schaduw van twijfel, aan ons wil openbaren, ons die vreemden voor elkaar zijn, zal het u doen geloven? Zal het maken dat het gehoor gelooft? Hoeveel weten er dat ik... dat het gewoon totaal onmogelijk voor mij is om dat te doen. Laat me uw handen zien. Zie, zie?

     Nu, met uw handen naar beneden, hoeveel aanvaarden er dat het Jezus Christus is overeenkomstig Zijn belofte en Zijn Woord, steek uw hand omhoog. Dat is waar, mijn broeder, zuster. Ik vertel u de waarheid (zie?), dit is Zijn Woord. Misschien een beetje vreemd vergeleken met wat u ooit hebt gezien, maar het is Zijn belofte; Hij beloofde dat Hij het zou doen.

97 Ik heb geen idee waarvoor u hier bent. Ik heb u nooit gezien; dus daarom zou het... ik... ik heb geen idee waarvoor u hier bent. Maar God weet waarvoor u hier bent. Hij kent u; Hij kent mij; Hij kent ons allemaal. Is dat juist? Maar als Hij mij iets zal openbaren over u dat ik niet weet, dan zult u weten dat het van Hem komt. U had iets als een beroerte waar u last van hebt. Dat is juist. U bent Zweedse, nietwaar? [De zuster zegt: "Ja." – Vert] ...?... Ik kon dat water zien rollen, en ik kon zien waar u vandaan komt. U had een ongeval en het maakte u bewusteloos. En u was een behoorlijke tijd bewusteloos, verschillende dagen. En dan bent u... u hebt er nog steeds kwaadaardige gevolgen van. U zult ze niet meer hebben. Dat bewegende Licht is precies rondom u. Jezus heeft u nu genezen. Vervolg uw weg en word gezond.

98 Gelooft u met uw hele hart? Nu, u zegt: "U kijkt recht naar deze mensen, broeder Branham. U leest hun gedachten." Dat doe ik niet. Hier, kom hier, dame. Raak mijn hand aan. Als God mij zal openbaren, terwijl ik deze kant op kijk, wat uw moeite is, zult u het aanvaarden, is het niet? Dan heeft uw hartkwaal u verlaten. Vervolg gewoon uw weg en verheug u.

     Gelooft u dat met uw hele hart? Hier. De Bijbel zegt dat de Engel daar een man was die gezalfd was en Elohim werd genoemd, en dat Hij Zijn rug naar de tent had gekeerd. Is dat juist? Wat als ik mij omkeer en u bidt? Ik zie een...

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)