Abraham en zijn zaad na hem

Door William Marrion Branham

1 ... gaan zitten. Zo blij om hier weer in Chicago te zijn in deze geweldige gemeenschap met de Christelijke Volle Evangelie Zakenlieden, en de gemeenschap van de mensen, en om bij mij te hebben als de... degene die mij helpt, en een van mijn belangrijkste medewerkers en broeder, Tommy Hicks. En wij zijn onder grote verwachtingen dat de Here deze week grote dingen voor ons doet. En ik hoorde dat zij vooraf aan deze samenkomst waren samengekomen. En het lijkt erop dat er enige grote dingen zijn bereikt. En wij verwachten een grotere terwijl wij in de richting van de eindtijd gaan.

     En we zullen hier nu tot en met de volgende zondagmiddag zijn; ik geloof dat dat juist is. Toen broeder Carlson daarnet de uitspraak deed dat deze bedieningen door heel wat heen moeten gaan om hun bediening te doen slagen: hoe waar is dat. Broeder Joseph die bij mij stond, zei: "Wel," zei hij, "als je geen soldaat was, zou er niet op je geschoten worden." Dus ik dacht dat dat erg goed op zijn plaats was. Dat is waar.

2 En als de oorlog woedt, wel, dan word je een echt doelwit. Dus staat er alleen maar één ding te doen: doe de hele wapenrusting van geloof aan, blijf God trouw, en marcheer voorwaarts. Dat is alles. Gods leger geeft niet op. Het gaat door. Velen van hen vallen weg langs de kant en beginnen dit, dat of wat anders. Maar het leger van God marcheert voorwaarts. Wij gaan gewoon rechtdoor.

     Nu, deze week zond ik Billy om ongeveer drie uur, of half drie, hierheen. En hij zei dat hij tot ongeveer drie uur was gebleven en hij vond twee mensen die een gebedskaart wilden, en hij zei dat dat alles was. Want ze hadden aangekondigd dat we voor de zieken zouden bidden. Nu, misschien heeft... broeder Hicks heeft een grote bediening om te bidden voor de zieken, en waarschijnlijk heeft hij dat reeds gedaan.

3 En ik zal Billy hier hebben om gedurende de week elke avond om ongeveer zes uur of zoiets de gebedskaarten uit te delen, als iemand... als we enige mensen hebben die gebed willen. Broeder Hicks, en ik, en de andere broeders zullen voor de zieken gaan bidden gedurende de hele week. En wij verwachten dat God onze gebeden beantwoordt.

     In al deze jaren nu, ongeveer vijftien jaar op het veld rondom de wereld, heb ik nog nooit iemand in heel mijn leven genezen. Maar ik heb zeker enige geweldige antwoorden op gebed gehad; want God heeft de zieken genezen, lammen, blinden, de aangevochtenen, zodat het werkelijk voor mij een van de... een ontroerend, volgepakt leven voor mij is geweest. Als ik deze avond geroepen zou worden, zou ik God dankbaar zijn dat Hij mij één ding heeft laten weten: dat Jezus Christus mijn Redder is, om te weten dat Hij nu leeft en dat Hij niet dood is, maar is opgestaan en voor eeuwig leeft.

4 En nu, voordat we vanmiddag het Woord benaderen... En dan wil ik deze uitspraak doen, als u mij wilt vergeven dat ik even stop. Ik wil proberen deze week mijn boodschappen een beetje korter te maken dan gebruikelijk. Ik heb de naam om overal één tot tien uur te prediken, of iets dergelijks. Maar ik zal proberen het deze week in ongeveer vijfendertig tot veertig minuten te doen, zo de Here wil. En de mensen, de meeste mensen die ik ken, denk ik, komen helemaal vanuit het zuiden (ik denk dat het juist is, vanaf die kant), vanuit het zuiden, en op die manier kunt u dan op tijd terugkomen voor de volgende dienst.

     Nu, voordat we het Woord benaderen, laten wij door gebed de Auteur benaderen, terwijl wij onze hoofden buigen.

5 Onze hemelse Vader, wij zijn U dankbaar voor het voorrecht om tezamen te vergaderen op deze regenachtige middag in de Naam van de Here Jezus; nog eens aan deze kant van Zijn komst, gelovend dat wij ons op een dag voor de laatste keer vergaderen, totdat die grote generale vergadering zal worden opgeroepen in de hemel. Mogen onze namen duidelijk en helder geschreven zijn, gewassen in het bloed van het Lam. Dat wij kunnen antwoorden op het appél bij het bruiloftsmaal. Dat is waarom wij hier vandaag zijn, Vader, om onze harten voor die grote gebeurtenis toe te bereiden.

     Wij bidden dat U ons wilt vergeven voor onze tekortkomingen, onze fouten, de dingen die wij hebben gedaan en gezegd die niet juist waren. Bedenk van ons, Vader, dat wij mensen zijn en onderworpen aan allerlei soorten fouten. En als wij niet Uw belofte van Uw genade zouden hebben, zouden wij allen verloren zijn. Maar het is door Uw genade dat wij vandaag als soldaten staan, gelovend door geloof dat God ons heeft gered uit een leven van zonde, en van een eeuwige straf in de wereld hierna.

6 Wij vragen nu, of U al onze inspanningen wilt gedenken. U weet waarom zij gedaan zijn. U weet waarom wij hier zijn. U weet waarom ik broeder Carlson die avond aan de telefoon antwoordde: "Ja, ik voel me geleid."

     Nu, Vader, het overige is in Uw handen. Doe met ons zoals U goeddunkt. Want wij bieden onszelf aan U aan met Uw Woord, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

     In het boek Koloss... Galaten, liever, voor een tekst deze middag, wil ik het onderwerp nemen uit het derde hoofdstuk van Galaten, het negenentwintigste vers.

     En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

7 En nu benader ik dit onderwerp deze middag voor de derde keer gedurende de laatste twee maanden dat ik over dit onderwerp gepredikt heb. Ik deed dit omdat ik dacht dat, als wij geen genezingsdienst hadden, ik een beetje meer tijd hieraan kon besteden, omdat het naar mijn mening een van de grote belangrijke boodschappen is voor dit uur waarin wij leven.

     Ten eerste zou ik even deze vraag willen stellen. Hoe velen die hier zijn, zijn Christenen, wederom geboren Christenen, steek uw hand op, door het hele gebouw, overal? Ik geloof dat het honderd procent is, overal, wederom geboren Christenen.

     De zaalwachter zou... U weet dat ik niet een van deze spotlight-predikers ben. En ik zou graag willen dat u deze grote lichten uitdoet, als het... Als we dat kunnen doen, zou ik dat erg waarderen. Ik houd niet van deze, wat ze schijnwerpers noemen, en verschillende soorten lichten. Ik houd alleen van het Heilige Geest Licht. Dat is het enige waaraan ik kan denken. En deze andere brengen mij een beetje in verwarring.

8 En nu, deze middag dus, ik... U heeft uw Bijbels en misschien een potlood en papier. Ik zou graag willen dat u deze opschrijft en ze bestudeert nadat de diensten over zijn en in de komende week. Nu, ik geloof dat wij hier zijn toegestaan tot, welke tijd dat we...? Tot zes uur. Dat zal mij een-derde laten klaarkrijgen. En dan kunnen wij er dus misschien een beetje later wat dieper op ingaan.

     Nu, dank u, meneer. Dat is erg, erg fijn. Nu ziet u er beter uit.

     Ik wil dit onderwerp nemen, of de... uit dit onderwerp de samenhang halen, en ik hoop dat het dit zal zijn: Abraham en zijn zaad na hem.

     Nu wil ik graag maken... Ik geloof dat dit speakers zijn hier aan elke kant. En ik wil er zeker van zijn dat u dit in gedachten houdt. En ik ga naar... Heb twee bladzijden van de Schrift hier opgeschreven waarvan ik graag deze Schrift voor u wil aanhalen, omdat ik werkelijk met mijn hele hart geloof dat wij precies in de namiddagtijd leven, dat de avondlichten uitgaan, en het komen van Christus aanstaande is. En ik geloof dat ik dat wezenlijk en Bijbels gezien, zonder enige schaduw van twijfel, door de Schrift heen kan bewijzen dat we in de eindtijd zijn.

9 Nu, ik weet niet of ik u hiermee wel of niet kan overtuigen, maar het bevredigt mij zeker. En omdat ik niet bekwaam ben door opleiding, benader ik daarom de Schrift aan de hand van een voorbeeld, meer zoals een typoloog doet om te typeren wat er geweest is en wat er zal zijn. Want we weten dat elk Schriftgedeelte een samengestelde betekenis heeft. Zoals er in Mattheüs 3 staat: "Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen." Nu, als u die verwijzing zult nagaan, ontdekt u dat Jakob bedoeld wordt, Zijn zoon, en ook Jezus, Zijn Zoon.

     Als we dus typeren, zien we waar het Oude Testament het Nieuwe typeert. En al deze verschillende schaduwen en types, zoals de maan en de zon een type zijn van Christus en de gemeente. En als de zon ondergaat, geeft de maan licht in afwezigheid van de zon. Net zoals de Zoon de aarde verliet om in de heerlijkheid naar de Vader te gaan, geeft de maan, de gemeente, dan het licht. En hoe de maan haar licht krijgt, is door het reflecteren van het zonlicht naar de aarde als een minder licht. En al deze dingen mogen voor theologen meer op een babyvorm lijken, maar ik geloof niet dat ik er tegen zoveel van spreek. En als ik dat doe, excuseert u mij dan voor mijn ongeletterde manier om te proberen het weer te geven. Maar ik zou willen vragen of u het grondig zou willen onderzoeken voordat u het onverschillig afwijst.

10 Nu: "Aan Abraham en zijn zaad." Ik ga hier deze kant nemen om Abraham te zijn, en neem deze kant, zoals deze luidspreker, als zijn zaad na hem. Nu, deze luidspreker hier vertegenwoordigt Abraham, en deze luidspreker vertegenwoordigt zijn zaad na hem.

     Nu zegt de Bijbel hier in Galaten 3:29: "En als gij van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams zaad en erfgenamen overeenkomstig de belofte."

     Nu zullen wij er allemaal mee instemmen dat de belofte aan Abraham gegeven werd. En we hebben het ons dikwijls afgevraagd, en ik heb deze tekst vanuit een ander gezichtspunt benaderd dan wat ik met deze middag voorheb. Ik heb het op de wijze van geloof voor de gemeente benaderd, de gelovigen enzovoort, om geloof voor genezing op te bouwen. Maar omdat ze vanmiddag niemand voor de kaarten hadden, dacht ik dat het me tijd zou geven om dit nader te verklaren, terwijl we een kans hebben. Nu, Abraham...

11 Ik wil dat de samenkomst het samen met mij zegt, heel de klas, ik wil u oproepen om het samen met mij te zeggen. Aan deze kant is Abraham, Abraham en zijn zaad na hem. [Enige mensen zeggen het na – Vert] Nu, de belofte werd aan Abraham gegeven en (voegwoord dat de zin verbindt), Abraham en zijn zaad na hem. De Schrift zegt vervolgens: "Indien gij in Christus zijt, dan zijt gij Abrahams zaad." Is dat zo?

     Nu, hoe komen wij in Christus? Het onderwerp begint hiermee. Hoe komen wij in Christus? Is het als wij Christenen worden? Hoe worden wij Christenen? Als wij gevuld worden met de Geest van Christus, dan wordt ons leven geregeerd door het leven van Christus, dat in ons is.

12 Nu, zoals een wijnstok een druif voortbrengt. Het brengt druiven voort. En een watermeloenrank brengt een watermeloen voort. Als dan Christus in u is, dan zult u het leven dat Christus leefde en de werken die Christus deed, ook doen. Hij zei dat in Johannes 14:7 of 8 [vers 12 – Vert], geloof ik dat het is. Er staat: "De werken die Ik doe, zult u ook doen. Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen; en meerder dan deze zal hij doen, want Ik ga tot de Vader."

     Nu, de belofte werd gegeven aan Christus, of aan Abraham en zijn zaad, en wij die in Christus zijn, zijn Abrahams zaad. Nu, hoe komen wij in Christus? Komen wij in Christus door een belijdenis? Nee. Komen wij in Christus door ons bij een kerk aan te sluiten? Nee. Komen wij in Christus door de waterdoop? Nee. Hoe komen wij in Christus?

I Korinthe, het twaalfde hoofdstuk, zegt dat wij "door één Geest allen gedoopt zijn in één lichaam", welke het lichaam van Christus is. Door één Geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt en worden leden van dit lichaam.

13 Nu, we moeten bedenken dat wij door deze Heilige Geest in het lichaam van Christus zijn gebracht en vrij zijn van de oordelen van God. Wij kunnen niet in het oordeel komen nadat u in Christus bent gekomen, omdat Christus het oordeel van u op Zich nam. Hij stond in de plaats, zoals Adam. Adam werd in den beginne niet verleid, en II Timotheüs [I Timotheüs] vertelt het ons zo: "Adam werd niet verleid, maar Eva, verleid zijnde, is in overtreding geweest."

     Nu, Adam werd niet verleid. Hij wist exact wat hij deed, maar Eva werd verleid. Zij dacht dat ze deed wat goed was. Satan gaf haar ongeveer vijfennegentig procent zuiver Evangelie. En de andere vijf procent was genoeg om het overige te verwerpen. Daarom moeten we niet slechts een deel van het Evangelie zijn. We moeten het Volle Evangelie zijn. We moeten het gehele Woord hebben. Want de antichrist is een gedeeltelijke Evangelieprediker. Wij weten dat. En zijn werken zijn een gedeeltelijk Evangelie.

14 Jezus zei in Mattheüs 24:35 dat de antichrist in de laatste dagen zo op de echte Christus zou lijken, dat het de uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk was. Een paar dagen geleden hoorde ik onze broeder Billy Graham in een boodschap zeggen dat de antichrist de uitverkorenen reeds verleid had. Maar dat is niet zo. Broeder Billy, ik... Niet om het met zo'n grote evangelist oneens te zijn, maar zij kunnen niet... Als het mogelijk was, maar het is niet mogelijk, omdat de gemeente voor eeuwige redding was uitverkoren, en er is niets dat hen kan scheiden. Zij zijn van Christus. En dat is... dat is het. Zij zijn in het lichaam van Christus en niets kan hen scheiden. En dat is deze middag een deel van het onderwerp.

     Wij gaan het nu benaderen om te ontdekken wie Abraham was, en dan wat zijn zaad na hem zou zijn. En nu zou ik dit willen zeggen met betrekking tot... De eerste gemeente, die Christelijke kerk die gevestigd werd, werd in Jeruzalem op de dag van Pinksteren gevestigd. Elke theoloog zal daarmee moeten instemmen. Elke theoloog neemt zijn gemeente mee terug naar die tijd: de Katholieke kerk. En het is waar, de Katholieke kerk begon op de dag van Pinksteren; helemaal juist.

15 Maar als we teruggaan naar ongeveer honderd jaar later, driehonderd jaar later, toen gingen zij daarvan weg en kwamen in een organisatie terecht. En toen organiseerden zij een grote algemene kerk, want katholiek betekent 'algemeen'. En vanaf daar begonnen zij een apostolische opvolging, en ze brachten een andere man binnen om Petrus zijn plaats in te nemen, en pausen. Zij begonnen hen bisschoppen te noemen en zo door en door. En zij begonnen feitelijk met Pinksteren. Dat was juist. Omdat heel het Christendom op Pinksteren begon.

     Nu is de zaak die ik mij afvraag, als wij allemaal geloven dat wij daar begonnen zijn, waarom wij dan niet hetzelfde doen als wat zij daar deden? Waarom hebben wij dan de zegening van God niet op de gemeente zoals zij toen hadden, of we nu Katholiek zijn of wat anders? Waarom hebben wij dan niet dezelfde Geest Die Zich beweegt en dezelfde werken doet die zij daar terug deden? Het komt omdat we een klein iets gekregen hebben en ons daarop hebben vastgepind, en er een leerstelling van hebben gemaakt met een punt erachter, en het organiseerden, en het zo lieten gaan. En dan zeggen we: "Hier blijven we bij." God beweegt Zich er precies bij vandaan en verlaat ons. Dat is wat Hij precies gedaan heeft met de Katholieken, Lutheranen, Presbyterianen, Baptisten, Methodisten, en de Pinkstermensen en zo verder. Hij heeft hetzelfde gedaan. En Hij zal daarmee doorgaan als u een streep trekt en zegt: "Wel, wij groeperen ons tezamen en scheiden ons van de anderen af." De Bijbel zegt dat zij dat in de laatste dagen zouden doen, schijnbaar het geloof niet hebbende. En dat is juist. Wij willen het geloof dat eens werd...

16 Nu, we beginnen daar, en we weten dat dat het begin van de gemeente was en dat... Over het algemeen waren ze in het begin allemaal Joden. Nadat het Joodse volk het Evangelie had gehoord, ging het naar de Romeinen toe en naar de Grieken enzovoort, en begon. Maar toen de reformatie opkwam in de beginjaren van vijftienhonderd en daar begon, begon de Christelijke kerk zichzelf te organiseren, of zich aaneen te sluiten. En wij leven nu in het laatste gemeentetijdperk, dat van Laodicea, overeenkomstig de Schrift.

     Nu, dat is de Abraham. Dit is zijn zaad na hem. Nu, ga naar Genesis 12 terug als u wilt, en we beginnen daar waar God Abraham riep. Nu, het eerste wat ik u wil laten weten, is, toen God in Genesis 12 Abraham riep, het door uitverkiezing was. Het was niet omdat Abraham goed was. Het was niet omdat Abraham het verdiende. Het was omdat God Abraham koos, niet dat Abraham God koos; het was God Die Abraham koos. En dat is de wijze waarop Hij Zijn zaad ook roept. Niet wat u wilt zijn, niet hij die wil, of hij die loopt, maar God Die genade bewijst. Is dat de Schrift? Zeker. Het is niet wat u wilt zijn; het is wat God verkoos wat u zou zijn.

     Abraham en zijn zaad na hem, niet zaden nu, het zaad na hem, het beloofde zaad.

17 Wij ontdekken nu dat toen God Abraham riep, het door uitverkiezing was. Ik heb dikwijls mensen horen zeggen: "Ik zocht God. Ik zocht God." Nee, ik verschil met u van mening. U zocht nooit God. God zocht u eerst. U zocht nooit naar God. Het is God Die achter u aanging. U bent degene die zich niet wil overgeven aan God. Het is hetzelfde als wanneer u het varken in het varkenshok zou kunnen vertellen dat hij geen draf zou moeten eten. Als hij zou kunnen spreken, zou hij tegen u zeggen: "Wel, bemoei je met je eigen zaken." Zie? Totdat zijn natuur is veranderd, anders zal hij altijd een varken blijven.

     U zult altijd blijven wat u... een zondaar, omdat u werd geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, leugensprekend ter wereld kwam. En u bent een zondaar van geboorte. En... Kijk wat Adam deed. Zodra hij een zondaar werd, probeerde hij nooit God te zoeken; het was God Die Adam zocht. Hij vertegenwoordigde daar werkelijk het menselijk ras toen hij zichzelf achter wat vijgenbladeren verborg, die hij zelf maakte, zoals de meeste mensen vandaag doen. "Ik behoor tot de kerk, en ik heb mijn vijgenbladerenschort om." Maar het was God Die Adam zocht, en niet Adam die naar God zocht.

18 Het had Adam moeten zijn die schreeuwde: "Vader, Vader, waar zijt Gij?"

     In plaats daarvan was het God Die zei: "Adam, Adam, waar zijt gij?" En dat is vandaag hetzelfde. Er is geen enkel goed ding aan ons waardoor we zouden kunnen zeggen dat wij ook maar iets met onze redding te maken hadden. Het was God Die ons door uitverkiezing riep.

     Nu wil ik dat u het getal drie in gedachten houdt. Altijd waren er drie klassen mensen op aarde. Zij kwamen van drie rassen mensen. Zij kwamen van Cham, Sem en Jafeth. Wij weten dat Petrus op de Pinksterdag, toen Jezus hem de sleutels had gegeven om het Evangelie voor de Joden te openen, vervolgens voor de Samaritanen, en daarna voor de heidenen, dat dat het beëindigde. Overeenkomstig de Schrift komen alle rassen van de aarde van deze drie jongens vandaan.

19 En nu zijn er drie klassen mensen, die zijn er altijd, in elke samenkomst, waar je ze ook maar vindt, die overal bestaan uit gelovigen, schijngelovigen, en ongelovigen. Je vindt deze drie klassen mensen in bijna elke kerk die er in de wereld is. Het zijn schijngelovigen, en ongelovigen, en gelovigen.

     Nu, Abraham werd geroepen door genade. Nu, God zei niet... En bemerk dat God niet zei toen Hij Abraham riep: "Abraham, als jij een zeker iets zult doen, zal Ik een zeker iets doen." Hij zei: "Abraham, Ik heb het reeds gedaan. Niet wat jij deed, wat Ik deed", wat God deed. Dat zei Hij.

     Nu, toen Hij een verbond met Adam sloot: "Als je die boom niet zult aanraken, zul je voor eeuwig leven." Adam verbrak het. Tot Mozes en diegenen: "Als je de geboden houdt, zal Ik zo-en-zo doen. Als je de geboden breekt, zal Ik zo-en-zo doen." Toen God een verbond met de mens maakte, verbrak de mens het verbond met God. Maar opdat de uitverkorenen, de gemeente, de uitverkoren mensen, de uitgeroepenen, de afgescheiden groep mensen zeker zouden weten gered te zijn, riep God hen door Zijn genade. Niet dat God zou zeggen: "Ik koos u en veroordeel u." Helemaal niet. Maar als Hij oneindig is... Hoe velen geloven dat Hij oneindig is? Wel, dan wist Hij vanaf het begin... Hij wist vanaf het begin wat het einde zou zijn. Dat is wat de Schrift zegt. Hij is alomtegenwoordig, alwetend, almachtig, en oneindig.

20 Nu, als Hij oneindig is, wist Hij door Zijn voorkennis wie tot Hem zou komen en wie niet tot Hem zou komen. Hij wist wie gered zou worden en wie niet gered zou worden. Dat zou zeker Romeinen 8 en 9 voor u verduidelijken als er enige vraag over God zou zijn, of Hij Zijn kinderen door uitverkiezing roept of niet.

     Want daar spreekt Paulus over Ezau en Jakob voordat er een kind geboren was en zelfs niet wist wat goed of kwaad was. God zei: "Ik houd van Jakob en haat Ezau", voordat het kind ook maar wist een keuze te maken. Maar God wist vanaf het begin wat Ezau was. Hij wist wat Jakob was. En God wist vanaf het begin wat u was en wat u niet bent. Dus daarom kunnen wij niets anders zijn dan wat... Als wij niet op iemand anders kunnen lijken, laten wij dan gewoon zijn hoe God ons maakte; dat is alles wat we kunnen doen. Alles wat ermee verschilt, zou huichelachtig zijn. We zouden een huichelaar zijn. Maar zo willen we niet zijn. Het zou beter zijn om een ongelovige te zijn dan een huichelaar. Laten we gewoon zijn wat we zijn. En al deze dingen moeten samenwerken om te maken dat de grote wielen van God door draaien, dan zal er geen enkel ding fout gaan. Dat garandeer ik u. Alles... Denkt u dat de duivel ooit God kan overwinnen? My, zeker niet. Want hij kan het niet. God... Alles werkt mede ten goede voor hen die Hem liefhebben. Hij maakt dat alles precies goed uitwerkt. Het enige is dat Hij moeite heeft om ons in de goede lijn terug te trekken, daar waar wij behoorden te zijn; dat is waar God moeite mee heeft.

21 Nu, Hij riep Jakob, niet... riep Abraham, excuseer mij, door uitverkiezing en door genade, en gaf hem eeuwig leven en vertelde hem dat Hij, als hij op hoge leeftijd was, tot hem zou komen. Hij had daar niets mee te maken. Het was enkel door genade, en dat is exact de manier waarop de gemeente vandaag geroepen is. Het is door genade dat u gered bent, door geloof. En wij weten dat dat juist is.

     God roept de gemeente door Zijn genade. Als het vandaag niet door de genade van God was, zou u hier ergens buiten in de regen een balspel bekijken. U zou zich hier op de snelwegen bevinden om overal heen te gaan. U zou ergens in een bar zitten, uitgaan met iemand anders vrouw of iemand anders man. U zou buiten in de wereld zijn. Maar het is door het roepen en de genade van God dat Hij uw gedachten veranderde, en u nieuwe schepselen maakte in Christus Jezus, en onze ziel ziet vandaag naar Hem op met de verwachting naar Zijn komst.

22 Daarom, in Kolossensen vinden we, in Kolossensen 3 staat: "Lieg niet tegen elkander, en al deze dingen die u gewend was te doen, leg deze dingen opzij. Geen kwaadheid, geen ruzie en van alles, en heb elkander lief, want ons leven... Wij zijn dood; ons leven is verborgen in God door Christus en daar verzegeld door de Heilige Geest. En als Christus, Die ons leven is, verschijnen zal, zullen wij met Hem verschijnen." O, wat een... Wat zou dat voor een man of vrouw moeten doen die deze hoop levend in zich heeft, om te zien dat wij in de laatste dagen leven en weten dat ons Leven, Christus, als Hij verschijnt... wij levend met Hem zullen verschijnen. Amen. Wij hebben er nu het onderpand van door de Heilige Geest.

     God riep Abraham. En bemerk, dat toen God Abraham riep, Hij hem riep om zich af te scheiden van al de rest van het ongeloof. Ongeacht hoe religieus zij waren, hoe vroom zij waren, hoe vriendelijk zij waren; Hij riep om een totale afscheiding. En als God een man roept, roept Hij hem voor een totale afscheiding, als hij het zaad van Abraham is: om uzelf af te scheiden van de dingen van de wereld, van dit moderne leven.

23 O, de predikers hebben vandaag zo'n zware tijd met de... om hun mensen op woensdagavond naar de gebedssamenkomst te krijgen. Ze houden van televisieprogramma's en ze houden van amusement. Zondag... Ze willen op zondag niet naar de kerk komen, velen van hen. De predikers vertellen mij dat de kerkstoelen leeg zijn, leeg raken, omdat mensen beginnen te gaan naar... De wereld biedt zoveel klasse aan, en zoveel vertier en klatergoud betreffende de dingen van de wereld, en de mensen vallen ervoor.

     Nu, dat toont aan dat zij al vanaf het begin niets hadden om mee te beginnen. Want als u God liefheeft, ik... dan kunt u niet... dan zou u zich niet kunnen lostrekken van de gemeente. Zij kunnen u er niet vandaan trekken. Zij kunnen een gelovige niet voor God verbergen. Hij... in zijn hart, o, zou hij helemaal verleid kunnen zijn. Nu, er zijn veel mensen die feitelijk geloven dat zij juist zijn. Maar als zij zouden stoppen en hun leven zouden bezien, dan zou u zien dat zij zijn... dat de Geest van God daar niet in is. Als het niet overeenstemt met deze Bijbel, dan is er iets verkeerd met de ervaring die u heeft. Dan moet u terugkomen en met het Woord onderzoeken om te zien of het leven van God in u is. Als u meer van de wereld houdt dan dat u van de gebedssamenkomst houdt, als u liever een televisieprogramma bekijkt dan te bidden, dan is er iets verkeerd met u. Als u liever op zondagmiddag een ritje maakt in plaats van naar de gemeente te gaan, is er ergens iets verkeerd met u. "Want waar uw hart is, daar zijn uw schatten ook", zei de Here Jezus. Uw hart is erin gevormd. U bent er een deel van. U wordt een deel van Christus omdat u bent opgebouwd in de structuur van Christus, omdat u de bruid van Christus bent, als u Hem liefhebt.

24 Nu, God riep hem door uitverkiezing, gaf hem het verbond in Genesis, het twaalfde hoofdstuk (nu willen wij dat onthouden), en riep om een totale afscheiding van al de dingen van de wereld. Welnu, Abraham gehoorzaamde God niet.

     Ik ga dat nu noemen. Nu, als er... als ik hier vanmiddag één woord spreek dat tegen iemands geloof ingaat, welnu, sta dan niet gewoon op om naar buiten te gaan, omdat dat uw houding toont. Zie? Maar alleen... Het... Laat mij dit zeggen: ik geloof, dat als een man Katholiek is en hij op de Katholieke kerk vertrouwt voor redding, hij verloren is. Ik geloof, dat als een man tot de Katholieke kerk behoort en op Jezus Christus vertrouwt voor redding, hij gered is. Als hij een Baptist is, of een Pinksterman, en op de kerk vertrouwt voor redding, dan is hij verloren. Als hij op Jezus Christus vertrouwt, is hij gered; omdat u door geloof gered bent, door genade. Kijk, het is uw... uw persoonlijk geloof in Christus wat u redt. En geen kerk kan u redden. Geen organisatie kan u redden. Geen groep mensen kan u redden. Het is Christus en Hem alleen waardoor u gered bent.

     En dat moet u dus in gedachten houden. Als ik daarom vanmiddag een denominatie tref of iets dat behoort... waartoe u behoort, blijft u dan hier alstublieft een poosje rustig zitten, totdat ik dit punt voor de mensen heb uitgelegd, als u wilt.

25 Nu ontdekken we dat rechtvaardiging... God riep Abraham door rechtvaardiging. En door genade riep Hij hem. Door uitverkiezing werd hij gekozen. Door genade werd hij geroepen en werd door Hem het verbond gegeven. Voordat Abraham één woord kon zeggen of het goed of fout was, ongeacht of hij wilde of niet wilde, riep God hem. Is dat juist?

     Nu, lees het eerste – het twaalfde hoofdstuk van Genesis – het eerste, ongeveer de eerste tien of vijftien verzen en u zult het vatten. Goed.

26 En dan bemerken wij nu, dat in het vijftiende hoofdstuk van Genesis, God nu iets anders deed voor Abraham. Nu, hoe roepen wij de... Hoe riep Hij Abraham? Door geloof, riep hem door genade, redde hem door genade, rechtvaardigde hem door genade. Is dat juist? Hoe riep Hij de gemeente, Abrahams zaad? Door geloof, door genade, rechtvaardiging door genade, door geloof. Precies zoals Hij het bij Abraham deed, zo deed Hij het bij het zaad van Abraham ná hem. Allen die dat geloven, zeg: "Amen." [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Zeker. Daar is rechtvaardiging.

     Nu, welke kerk zou rechtvaardiging vertegenwoordigen? In de eerste reformatie was het Maarten Luther die voortkwam en rechtvaardiging door geloof predikte. Wij weten dat allen. Die jonge Duitse priester wierp de communie op het altaar en zei dat het niet het bloed van Jezus Christus was, of het koosjer brood, omdat hij wist dat het gewoon brood en wijn was. Dus wierp hij het op het altaar en zei: "Het vertegenwoordigt het lichaam van Christus." En dat is het verschil dat de Katholiek van de Protestant scheidt.

     De ene zei, de Katholiek zegt: "Het is het lichaam van Christus." En de ander zegt: "Het vertegenwoordigt het lichaam van Christus."

27 Nu, Luther zei: "De rechtvaardige zal leven door geloof." En dat is precies de eerste roep aan het zaad van Abraham na de honderden jaren van donkere middeleeuwen om de gemeente te vormen die in de opname zal gaan. Nu, verdraag het nog even.

     Nu, hoe had Hij Abraham geroepen? Genesis 12 nu. Door geloof, rechtvaardiging door geloof, riep Hij vervolgens het zaad van Abraham. Hetgeen gebeurde door geloof, door rechtvaardiging...

     Nu, Abraham gehoorzaamde God niet volledig. Totdat hij God volledig gehoorzaamde, bevestigde God nooit het verbond met hem. Nu, in het vijftiende hoofdstuk ontdekken we dat Hij het verbond met Abraham bevestigde. Hoe deed Hij dat?

28 Let op. U zult opmerken dat Hij het Abraham vertelde in het vijftiende hoofdstuk. Daar vertelde Hij hem om een vaars van drie jaar oud te nemen, een geit en een schaap van drie jaar oud, en ze door midden te delen, en ze aan Hem te offeren. En Abraham nam deze drie dieren van drie jaar oud, zoals ik u vertelde, drie afscheidingen, de drie zoals de drie-eenheid, enzovoort, de drie.

     Nu zien we dat hij deze opensneed en ze vaneen scheidde. Dan plaatste hij er twee, een tortelduif en een jonge duif in. Hij deelde deze vogels nooit, omdat het bloed voor het offer in het Oude Testament veranderd werd in het Nieuwe Testament. Maar de tortelduif en duif vertegenwoordigden genezing. Want wij weten dat dat de reiniging was van melaatsheid, enzovoort, voor genezing. En genezing is altijd gebaseerd op uw geloof in God. Dan als... Ik zeg...

     U zegt: "Genezing was niet inbegrepen in het Nieuwe Testament, in het nieuwe verbond."

     Wel, als het oude verbond er genezing in had, is dit dan geen betere? Hoe kunt u dan zeggen dat dat niet zo is? Maar het is allemaal op hetzelfde gebaseerd.

29 Of zoals niet lang geleden broeder Hegre, of enigen van deze broeders, de Lutherse broeders, mij vertelden dat zij een heks kenden die de mensen genas...

     Ik zei: "Nee, nooit. Je zult nooit een heks zien die een persoon geneest." Toch heb ik hen gezien toen ik in Afrika was... Zij gaan naar de toverdokter toe en worden genezen. En in Alsace Lorreine, Frankrijk, is daar een plaats, ginds bij de... daar bij de... Ik geloof dat het de rivier de Seine is, waar de kerk van de Notre Dame is. Daar is een dode vrouw begraven, en op deze grote plaats waar zij naartoe gaan, wrijven ze over deze rots boven deze dode vrouw om plagen van de stad af te weren. Welzeker, er gebeuren dingen.

     Zeker. Het is de benadering. De mensen denken dat zij God benaderen door die afgod. Mensen denken dat zij God benaderen door de toverdokter. En vele keren, mensen op de velden hier vandaag in Amerika... Mannen zeggen: "Kom gewoon, o, ik heb genezing." Dat... dat is fout. De goede betrouwbare Evangeliepredikers onderwijzen het niet op die manier. Zij onderwijzen dat het in de verzoening is. Christus genas u. En zij zijn hier slechts als mannen van God in geloof om te geloven en te bidden voor u. Maar als u iemand hoort zeggen: "Ik kan u genezen. Ik heb genezing. Ik heb dit gedaan." Dat is verkeerd. Christus deed dat voor u toen Hij stierf voor u op Calvarie. Dat is de zegening die u toebehoort. Het is uw...

30 En deze mensen benaderen deze afgoden en beelden en toverdokters en waarzeggers en al deze verschillende dingen op die manier. Zij worden genezen omdat zij geloofden dat zij daar doorheen God benaderen. En Goddelijke genezing is gebaseerd op geloof; als u het gelooft.

     Nu, dat is de reden dat de tortelduif en de duif niet gedeeld werden. Ik vertelde u dat ik daar op een dag aan toe zou komen. En ik dacht, omdat ik vanmiddag zoveel tijd heb als ik heb, dat ik zou proberen om daartoe te komen voor u. Dat is de reden dat zij niet vaneengescheiden werden. Maar de anderen werden gedeeld, in tweeën gedeeld.

31 Nu, wat was God aan het doen? Om deze dieren te doden, kostte het bloed. Volgens het voorschrift voor de reiniging van zonde moet er een bloedoffer zijn. God baseerde dat in Genesis, toen de mens probeerde voor zichzelf een organisatie te bouwen, of een soort vijgenbladschort, om er zo mee weg te komen. God weigerde om naar hem te kijken. En God, als God eenmaal een uitspraak doet, als God eenmaal iets zegt, als God ooit eens gevraagd wordt om een besluit te nemen, moet die beslissing voor eeuwig standhouden, omdat Zijn Woord perfect is. Hij kan niet teruggaan en zeggen: "Ik had het gisteren fout; Ik weet er vandaag meer over." Hoe kan Hij oneindig zijn en aan hem een uitspraak doen om er daarna op terug te komen? Hoe? Dat geeft ons vertrouwen in Degene waarover wij spreken: God. Hij kan niet falen.

32 Als God ooit werd geroepen om een zieke man te genezen, en Hij genas hem op de basis van zijn geloof, als dan een andere man op dezelfde basis komt, moet Hij aan dezelfde voorwaarde voldoen, anders deed Hij het verkeerd toen Hij de eerste man genas. Zeker. Als Hij een man redt op basis van geloof, hoe zullen wij dan kunnen binnenkomen door ons bij een kerk aan te sluiten, en besprenkeling, en dopen, enzovoort? Het is door geloof, door genade, door de kracht van God, door iets wat u was... iets wat aan Gods vereiste voldeed, en Hij riep u, en veranderde uw leven voordat u er zelfs ook maar iets aan kon doen.

     Wel, er is niets in u. U bent een zondaar om mee te beginnen. En er is daar niets om te veranderen. Dus God heeft door Zijn genade u reeds gekend, en u tot Zijn dienst en tot Zijn bruiloftsmaal geroepen. Ziet u, er is helemaal niets wat u eraan kunt doen. Het is geheel en al Gods genade, God deed het door genade. "Die Mijn woorden hoort, en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft (geen schijngeloof), maar gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft (tegenwoordige tijd) eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven." Amen.

33 Hoe zouden we daar onderuit kunnen komen? Er is zoveel schijngeloof dat op sensaties en op verschillende dingen berust. Maar als u het in uw hart gelooft, als er iets met u is gebeurd, is het God Die het deed, en God is de Enige Die het kan doen. Dus God heeft dat door genade en uitverkiezing in uw hart geplaatst om het te geloven. Het was daar niet om mee te beginnen, en u had geen manier om het daarin te plaatsen. God plaatste het daar en u beantwoordde de roep.

     Nu bemerk, in Genesis, het vijftiende hoofdstuk, toen Hij Abraham onderwees over het verdelen, toen Abraham gereed was om zichzelf af te scheiden van ongeloof... de gelovige Lot, het lauwwarme kerklid... Want Lot was naar Sodom gegaan en was de burgemeester van de stad geworden en had daar een mooie kerk voor zichzelf gebouwd of zoiets, wat hij ook deed, toen ontmoette God Abraham, en zij offerden een bloedoffer voor afscheiding en het verbond aan Abraham werd bevestigd. Amen.

34 Want zonder bloedstorting is er geen afscheiding van zonde. Zie, het is door het vergoten bloed. Nu, bemerk wat hij... wat plaats vond.

     Hij nam de dieren en sneed ze vaneen. Abraham waakte erover totdat de zon onderging. En er viel een diepe slaap op Abraham. En toen hij bemerkte dat er een diepe slaap kwam, betekende dat dood. Het komt tot ons allen. Daar komen we allen toe, tot die diepe eeuwige slaap.

     Nu zien we onmiddellijk daarna dat hij een grote afschrikwekkende duisternis en een rokende oven voor zich zag. Wat is dat? De hel. Gaande door de vallei van de schaduw van de dood... Elk mens gaat naar de hel; dat is waar hij behoort. En daar vlak achteraan kwam een klein wit licht, dat tussen elk van deze vaneen gescheiden stukken vlees doorging. Abraham kreeg het verbond aan hem bevestigd door de Here God, de manier waarop Hij Abraham zou nemen en hem een vader van naties zou maken, hoe Hij Abraham en zijn zaad zou redden. Hij maakte een bevestiging van het verbond door het gestorte bloed van de reine geofferde dieren.

35 Nu, hoe sluiten wij een verbond? Zeg bijvoorbeeld broeder Carlson hier; sta een ogenblik op, broeder Carlson. Als ik zou zeggen: "Broeder Carlson..." Bijvoorbeeld: "Broeder Branham, wilt u naar Miami naar de samenkomst komen?"

     Ik zou zeggen: "Wel, laat mij erover nadenken, broeder Carlson." Ik zou zeggen: "Wel, ik geloof van wel. Goed. Ik zal komen, broeder Carlson. Hand erop." Zie? Dat is een verbond. We zullen daar zijn. Dat is goed. Dat maakt het vast. Zie? Wij sluiten op die manier een verbond. Dat is de manier waarop wij een verbond sluiten.

     Hoe doen zij het? Weet u hoe ze in Japan een verbond sluiten? Zij gaan uit... Wij gaan gewoonlijk uit eten. De Japanners nemen een vaatje met zout en strooien een beetje zout op elkaar, dat is hoe zij het verbond met elkaar sluiten, omdat zout contact maakt en bewaart. Ziet u? Daarom strooien ze zout op elkaar om een verbond te sluiten.

     Maar weet u hoe zij toen een verbond sloten daar in de oosterse landen van de Oriënt, in de dagen van Abraham? Zij doodden een dier en zij stonden tussen deze dode stukken van het beest; zij schreven op het perkament of op de huid van het lam, wat het ook was, en schreven dit Joodse schrift, het verbond, wat het ook was. En dan, zij... Boven dit dode lichaam van het dier legden zij een eed af, dat, als zij dit verbond verbraken, zij in stukken mochten worden gehakt zoals dit dode dier.

36 Dan namen zij de huid en scheurden die doormidden, en de een hield één stuk, de ander bewaarde het andere stuk. En als dan dit verbond naar voren werd gebracht, of als het verbond werd uitgevoerd, dan moesten deze twee stukken in elkaar passen om die huid te maken, en deze letters moesten letter voor letter op elkaar aansluiten. Dat is de wijze waarop het verbond met Abraham werd bevestigd. Dat is... Hij toonde hem daar wat Hij zou gaan doen in de komende tijden door het Koninklijke Zaad dat Hij aan hem had beloofd, hoewel hij nog geen kinderen had. Hij had de zoon beloofd die hij zou gaan krijgen. Hij was vijfenzeventig jaar oud, en Sara was vijfenzestig toen de belofte werd gedaan en het was vijfentwintig jaar later voordat de belofte ooit werd vervuld. Maar God hield Zijn belofte met hem, omdat Abraham geloof in God hield.

37 Nu, verder gaande, werd Abraham in plaats van zwakker te worden, sterker, zegt de Bijbel. Hij werd sterker, God de eer gevend. Hij wist dat het zou gebeuren. Ongeacht hoe lang het uitbleef, het zou gaan gebeuren, gaan gebeuren. Zoals mensen vandaag zeggen: "O, de Bijbel zei... Het is niet anders geworden vanaf de tijd dat onze vaderen ontsliepen. O, ik heb over de komst van de Here gehoord sinds ik een klein kind was. Mijn moeder zei dat zij haar moeder erover hoorde spreken. Er is niet zoiets."

     U ziet vervolgens dat zij gaan eten, drinken, en vrolijk zijn. Ziet u dat? Ze gaan weg, en gaan hun gang, waarom? Daar is nog nooit enige overeenstemming mee in hun hart geweest. Maar als God dat eenmaal in uw hart bevestigt, in plaats van te krijgen... Als u een echt waarachtig zaad van Abraham bent, wordt u, als u de tijd voorbij ziet gaan, in plaats van zwakker heel de tijd sterker. U zegt: "Wel, als grootmoeder het niet zag, en moeder het niet zag, als ik het niet zie, dan zal ik ernaar uitkijken. En als ik het niet zie, zullen mijn kinderen het zien. Wij waren... Ik geloof het. Of ik in de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde of zevende wake in slaap val... (Een of ander tijdperk, het eerste gemeentetijdperk of het laatste gemeentetijdperk, deze waken, welke tijdsperioden waren.) Als ik in een ervan ontslaap, het maakt niet uit in welke, dan zal ik die morgen in Hem ontwaken. Daarom ga ik mij klaarmaken, gelovend dat Hij naar dit tijdperk zal komen."

38 Maar als hij nu lui wordt en zegt: "Wel, wel, ik heb over die onzin gehoord", en zo doorgaat... Kijk, dat is Abrahams zaad niet. Abrahams zaad neemt er niets van terug. Zij gaan niet op en neer, en in en uit, en vallen de ene dag terug en gaan de volgende dag naar de kerk, en komen dan terug. Zij zijn standvastig. Broeder, zij zijn in Christus en daar blijven zij bij. Er is niets wat hen kan doen wankelen. Waarom? Jezus zei: "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen. De poorten der hel kunnen haar niet overweldigen." God heeft het verbond met Abraham gesloten en zijn zaad na hem. En die gemeente zal daar zijn zonder vlek of rimpel. U kunt daar eenvoudig op vertrouwen.

     Dus u ziet dat het in die dagen een stukje materiaal was, of doek, geen doek, maar een vaneengescheurde huid. De ene man nam een stuk, de andere man nam het andere stuk. En als dan dit verbond uitgevoerd was, dan kwamen zij weer tezamen. En daar is geen manier om het na te bootsen, omdat deze twee stukken gewoon precies tegen elkaar aan moesten passen, en ook in het geschrevene. Zij moesten letter voor letter bij elkaar passen.

39 Nu, dat is exact wat God deed bij het Koninklijke Zaad van Abraham. Nu, ik weet dat Izak potentieel het zaad van Abraham was, of, het was het natuurlijke zaad van Abraham, maar niet het werkelijke Zaad van Abraham. Het werkelijke Zaad van Abraham was Christus, het Koninklijke Zaad. Izak was alleen plaatsvervangend totdat Christus kwam, welke het Zaad van Abraham was.

     Nu, en dan gelooft het ware zaad van Abraham de belofte, net als Abraham, omdat het voor Abraham was en zijn zaad na hem. Let nu op wat God aan het Koninklijke Zaad deed om het verbond te bevestigen. Hij nam Christus, welke het Zaad van Abraham was, en op Calvarie verscheurde Hij Hem. Hij nam de Geest van Hem af, en plaatste Zijn lichaam in het graf en Zijn ziel in de hel, en wekte Hem op de derde dag op, en wekte Zijn lichaam op en bracht het omhoog in de heerlijkheid, en vandaar zond Hij de Geest weer terug, en hield het lichaam aan Zijn rechterhand. Zond de Geest terug om in de gemeente te leven, om een gemeente te maken met zoveel van het leven van Christus, dat in de opstanding de twee samen zullen komen: bruid en Bruidegom. De gemeente en Christus zullen exact op elkaar gelijken met dezelfde soort bediening, dezelfde soort kracht, dezelfde soort Geest. Hij wekte het lichaam van Jezus Christus op en zette dat aan Zijn rechterkant, Zijn rechterhand, en stortte op de Pinksterdag de Geest uit op de gemeente. Dat is hoe God Zijn verbond met Zijn gemeente bewees.

40 En Jezus zei: "Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen." En wij zien dat dat Gods manier is, hoe Hij Zijn verbond bevestigde met Zijn gemeente (amen) door het bloedoffer, door het bloed van Jezus Christus. Nu, Hij heiligde toen die gemeente, reinigde haar, scheidde haar af. En als afscheiding komt, betekent dat "opzij gezet". Eigenlijk is het woord heiliging het samengestelde Griekse woord, wat 'geheiligd, gereinigd en opzij gezet voor dienst' betekent.

     Nu, het altaar heiligde het vat, en dan zetten zij het opzij voor dienst. Dus wat nu? Wie was de volgende boodschapper op aarde die rechtvaardiging predikte? Luther, tot het zaad. Wat was de volgende boodschap? Wesley, de Methodisten predikten heiliging; het tweede onbetwistbare werk van genade. Wij zien dat; ieder van ons weet dat; wij zijn ons daarvan bewust.

     Nu, kijk. Wat Hij deed voor Abraham door rechtvaardiging, deed Hij voor zijn zaad. Wat Hij deed voor Abraham door heiliging, toen Hij afscheiding maakte, toen deed Hij dezelfde zaak. Als de gemeente zich afscheidt van alle dingen van de wereld, dan brengt God het bloed bij haar aan.

41 Welnu. Als Hij dat dan doet, dan wilt u niet meer roken, drinken, niet meer dat gedoe van in de rondte rennen en tekeer gaan. U bent afgescheiden mensen. Dat is juist. God scheidt u af als een speciaal volk. Heel wat schijngeloof gaat met al deze dingen samen. Maar toch, de werkelijke ware gemeente, ik spreek over het ware zaad van Abraham, degene die werkelijk het zaad is...

     Bemerk nu het volgende wat Hij deed. Nadat dat gedaan was, ontdekken we... Riep Hij Abraham door genade? Zeg: "Amen." Riep Hij Zijn gemeente door genade? Amen. Heiligde Hij Abrahams werken door de... door een bloedoffer? Amen. Deed Hij hetzelfde hier vroeger door Wesley? Amen.

     Nu, nu, in het zeventiende hoofdstuk van Genesis. Ga naar het eerste hoofdstuk, het eerste vers. God verschijnt aan Abraham in de Naam van Almachtig God, het Hebreeuwse woord wat "El Shaddai" betekent. El betekent 'borst', of El betekent 'de Sterke'. En Shad betekent 'borst' zoals een vrouwenborst. En Shaddai betekent 'met borsten'. "Abraham, je bent negenennegentig jaar oud." Denk daaraan. "En je bent door rechtvaardiging gekomen. Je bent door heiliging gekomen. En nu verschijn Ik aan je als de sterke God met borsten." Amen.

42 Met andere woorden nu: "Abraham, jij, jouw leven is dood. Wat dat aangaat, is het leven van je lichaam dood." De verstorvenheid van Sara's schoot, het was gewoon niet... Zij was onvruchtbaar om mee te beginnen. En kijk nu hoe oud zij is. Zij is... Als hij negenennegentig is, is zij negenentachtig. "En dus, kijk hoe oud je nu bent en kijk hoe oud Sara is. Maar Ik ben de Sterke, Die Mijzelf aan jou geef. Lig aan Mijn boezem en zoog Mijn eigen leven in je... Door het nemen van Mijn leven in je, geef Ik je kracht voor de komende zoon, voor degene die komt."

43 Dat is de zaak die Hij voor de gemeente deed nadat zij door rechtvaardiging en heiliging is gekomen. Wanneer deed Hij dat voor de gemeente? Dit waren allemaal inzettingen die werden gehouden door geloof en genade. Maar bij de Pinksterbeweging riep God Zijn geheiligde mensen naar Zijn borst, om in henzelf datgene uit Hem te zogen wat in God was. Dat is de doop van Heilige Geest voor de gemeente, precies zoals Hij bij Abraham deed. Daar hebt u de uitverkoren Pinkstergroep die zij vandaag fanatiekelingen noemen; ik bedoel de uitverkoren groep. Daar zijn zij, net zoals Hij om rechtvaardiging en heiliging riep, en Abraham vulde met Zijn eigen kracht. Hij riep de gemeente door rechtvaardiging, heiliging, en vulde de gemeente met Zijn eigen kracht, Zijn Geest in de gemeente, en gaf de gemeente de doop van de Heilige Geest. Dat was de grote, volgende grote beweging die de aarde trof. Wij weten dat.

     Maarten Luther, John Wesley en de Pinksterbeweging zijn de bewegingen geweest. Rechtvaardiging, heiliging, doop met de Heilige Geest: precies zoals Hij met Abraham deed, zo deed Hij het bij zijn zaad na hem. Begrijpt u het nu?

     Nu, schrijf het vierde en vijfde vers op in datzelfde hoofdstuk daar, in het zeventiende. Ik wil nu dat u let op wat God hier deed. Hij... God kan Zijn eigen wetten niet onteren. Hij moet Zijn eigen wet houden. Dus God kan Zijn eigen wetten niet ongehoorzaam zijn. Hij kan Zijn eigen wet niet te niet doen en dan God zijn.

44 Nu, als wij opmerken, in het Oude Testament was daar... Als een kind in een gezin werd geboren, zeg een jongen, dan was hij natuurlijk een erfgenaam. Maar voordat dat kind volledig een erfgenaam was van alle dingen die zijn vader had, voordat hij de volmacht verkreeg, werd hij eerst onder een onderwijzer geplaatst. En deze onderwijzer voedde deze zoon op. Nu, wij... alle geestelijken weten dat, dat hij onder een leraar werd geplaatst. En deze leraar was een man die de vader nauwkeurig had gezocht om de beste man te krijgen die hij kon vinden, omdat dat zijn zoon was. Want deze zou na hem de erfgenaam zijn.

     Daarom spoorde hij een goede leraar op, niet een leraar die zou zeggen, wel, een leugen zou vertellen en zeggen: "O, uw gemeente doet het gewoon goed. Uw... uw zoontje doet het gewoon fijn", terwijl hij het niet doet, hij een kleine kwajongen is. Dat is vandaag vaak het probleem met teveel van onze bisschoppen, enzovoort, en al onze leraren die door mensen zijn opgeleid. "Uw gemeente doet het prima." Maar het is een leugen. Het is niet zo. "Hebbende een vorm van godzaligheid en verloochenen de kracht ervan..." Ergens is er iets fout.

45 Dus toen de vader de beste leraar die hij maar had kunnen vinden, had gevonden, de beste onderwijzer... Nu, wat moet de onderwijzer schaamrood zijn geworden toen hij naar de vader toeliep en zei: "O, uw zoon..."

     "Hoe gaat het met hem? Hoe doet mijn zoon het?" De vader was druk en had een groot koninkrijk, en veel, zoals veel plaatsen en pachters en zaken om voor te zorgen. Nu, hoe moet die onderwijzer zich gevoeld hebben om naar hem toe te gaan, wetend dat hij door de vader was ingehuurd, om daar te komen en te zeggen: "O, uw zoon, hm. O, hij is verschrikkelijk. Ik kan hem er gewoon niet toe krijgen om ook maar naar iets te luisteren. Hij gaat uitsluitend zijn eigen gang, het meest koppige kind dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Hij is gewoon... Hij wil niet luisteren. Ik zal... Ik heb uw wetboek hier; ik heb het hem precies voorgehouden, maar hij weet al wat hij gaat doen. Zijn oude vader zou het op die manier doen, maar hij gaat het anders doen." Wat moet die leraar schaamrood zijn geworden toen hij moest komen om de vader dat te vertellen. Hoe moet de vader zich daar ook zo over hebben gevoeld.

     En hoe moet de Vader Zich vandaag wel niet voelen. Ik hoop dat dit geen pijn doet, maar net voldoende om u in orde te krijgen. Want mijn tijd is spoedig ten einde.

46 Let op. Maar dit moet worden gezegd. Het was de Heilige Geest Die werd aangesteld als Leraar over het huis van God, geen dominante bisschop, geen overheersende organisatie, niet enige van deze door mensen gemaakte theorieën. Het kind van God behoort naar de Heilige Geest te luisteren, het geschreven Woord: het waarachtige kind van God, de echte zoon van Abraham. Nu, hier is waar de scheidingstijd komt. Let op.

     "O", zegt u, "wij zijn Pinkstermensen." U richtte het op. Maar u bent dan pas begonnen. Zie? Nu, hoe moet hij zich hebben gevoeld? Hoe moet de Heilige Geest Zich vandaag voelen als Hij voor God de Vader moet verschijnen? Ik wil dat u mij vertelt of God op de Pinksterdag een Roomse priester aanstelde om vader te zijn, leraar? Stelde Hij een Methodistenbisschop aan? Een Pinksterouderling? Nee, zeker niet. Hij zond de Heilige Geest neer om de Heerser van de gemeente te zijn. Dat is precies juist. Wat gebeurde ermee?

47 Jezus, Die Johannes had opgetrokken, zei daar dat hij niet zou sterven. En enigen van hen zeiden dat Hij het had gezegd, maar dat had Hij niet gedaan. Zei: "Wat zal er met deze man gebeuren bij de opstanding? Wat gaat het u aan als hij blijft totdat Ik kom?" Maar in plaats van dat te doen wat zij zeiden, bracht Hij hem eenvoudig omhoog en toonde hem wat er gebeuren zou totdat Hij zou komen aan het einde van het gemeentetijdperk. Hij bracht hem dus omhoog...

     Onthoud, dat Jezus zei dat in het tweede gemeentetijdperk, dat van Smyrna, er daden van de Nikolaïeten waren. En wat de daden waren in het tweede gemeentetijdperk, werd een leerstelling in het derde gemeentetijdperk. Nu, hoe zit het daarmee? Die woorden worden nergens anders in de Bijbel gebruikt. Ik zocht op wat het betekende. Niko betekent 'overwinnen'. Laïeten betekent 'de leken', 'de leken overwinnen', van iemand een heilige man maken, iemand die heiliger is dan u. U gaat gewoon op zoek naar iemand en hij zal een soort halfgod zijn of zoiets, om op te staan en... Doe wat u wilt en hij zal de zonden vergeven, en daar gaat u dan: "de dame overwinnen, de leken", ze nemen daar de Heilige Geest van de gemeente weg en plaatsen het allemaal op het podium. Dat was niet Gods wijze van doen. Niemand op het podium heeft het recht om te zeggen dat hij de enige is die de Heilige Geest heeft gekregen, en dat hij de enige is die er wat in te zeggen heeft.

     De Heilige Geest is voor het gehele complete lichaam van Christus, wereldwijd, waar tongen, uitleggingen, gaven en manifestaties van de Heilige Geest zijn. Maar wij hebben dat overwonnen. Zeker.

48 Pinksteren keerde weer regelrecht terug naar de zaak waar we uit vandaan gekomen zijn, net zo hard als zij maar konden. Precies datgene wat u gewoonlijk de "oude formele Baptisten en Methodisten" noemde, zijn geen formele Baptisten, het zijn nu formele Pinkstermensen. U heeft hetzelfde gedaan waar u uitkwam... uw vaders uit vandaan kwamen. U draaide zich precies weer om en deed hetzelfde en sloot het op, en maakte een kerk hier en een andere daar en bevocht elkaar. Als deze persoon niet naar uw kerk komt, heeft u er geen samenwerking mee.

49 O, u arme, teruggevallen huichelaar, zogenaamde Christen. Schaamt u zich. Uw uur is op handen. God zal u daarvoor straffen, zo zeker als ik hier als Zijn dienstknecht sta. Scheiden de leken en maken scheidingen tussen broeders. God, heb genade. Niets tegen de Pinkstermensen, dat systeem! Niets tegen Katholieken, het is het systeem van Katholicisme. Niets tegen de Methodisten, het is dat systeem. Niets tegen de Lutheranen, het is het systeem. Rechtvaardiging door Luther was juist, maar toen zij het gingen organiseren als een instituut, deden zij verkeerd. En bij Wesley... Luther organiseerde het nooit; degenen na hem deden het. Wesley organiseerde het nooit; degenen na hem deden het. En het waren niet de Pinkstervaderen die uit die corruptie kwamen, u hebt dat gedaan, dat stel dat na hen kwam. Precies wat u hebt gedaan. Dat is waar wij vandaag zijn beland. Als de Pinkstergemeente tweehonderd jaar vanaf nu nog zou bestaan, dan zou het terrein dat u in deze laatste dertig of veertig jaar hebt veroverd in de wereld, het zou er slechter aan toe zijn dan de Katholieke leerstelling vandaag. De Katholieken begonnen ook op Pinksteren. Wat deed ze? Verdraaien. Nu, maar het ware zaad blijft oprecht.

50 Merk op. Wat als deze leraar, die zorg droeg voor het kind daar terug onder het Oude Testament... o, wat als dat kind precies op de vader leek! My, alles wat de vader zei: "Ja, dat is het. Amen. Dat is waar. We zullen het op die manier doen." Hoe zou die leraar naar de vader zijn toegelopen en gezegd hebben: "Uw zoon is een wonderbare jongen. Dezelfde dingen die u doet, doet hij op precies dezelfde manier. Het maakt mij niet uit hoe, u hebt daar buiten enige bazen en opzichters, maar, o my, hij is niet bang voor ze. Hij houdt zich kranig, net zoals u. Amen."

     Hoe deze vader gezegd moet hebben: "Dat is mijn zoon. Ik ben trots op hem. Ja zeker, hij is mijn zoon. Op een dag zal ik de wereld tonen dat hij mijn zoon is." Goed. Hij schonk geen aandacht aan strobazen. Hij bleef precies bij wat de vader had gezegd.

51 En hoe zou de Heilige Geest Zich vandaag moeten voelen als Hij naar de Vader toegaat en zegt: "Wel, weet U wat? Uw... Uw vrouwen dragen make-up. Zij knippen hun haar. Uw mannen... Uw broeder, kinderen organiseren hun gemeenten net zo strak als de rest van hen. En zij willen niet samengaan met elkaar, en al deze dingen." Hoe moet Hij Zich dan wel niet voelen! Hoe de... Hoe moet God Zich wel niet voelen over Zijn gemeente? Wat een schande moet dat zijn.

     "Wel," zei Hij, "Ik dacht dat Ik hun gezegd had uit Sodom weg te blijven."

     "Maar zij gingen er gelijk weer in terug, Vader." Net zoals Lot voor een paar centen en een betere plaats om te aanbidden, en een groter gebouw, en mooiere stoelen, en een beter geklede prediker, en iemand die op deze manier heel goed "Aa-men" kan zeggen, en is weggegaan om Ph.D., LL.D. achter zijn naam te krijgen, zodat hij de overige mensen hier alles over kan vertellen.

52 God geeft daar nog geen cent voor. Hij wil een man die gevuld is met kracht en de Heilige Geest, die kan standhouden en de waarheid vertellen, ongeacht of het de huid van hen afscheurt. Dat is juist. Maar waar vinden we dat? Iedereen krijgt een maaltijd-bon en een Cadillac. Ergens is er iets fout. [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] Ergens klopt er iets niet. Dat is de reden waarom de gemeente vandaag zo heen en weer schudt, omdat ze is weggegaan van de grondslag.

     Wat gebeurde er toen verder met de zoon in het Oude Testament? Graag zou ik daar een poosje bij blijven. Wij zullen er later op terugkomen. Maar nu, wat als de zoon dan een goede jongen was, precies bleef wat de vader geboden had om te zijn?

     Als de Bijbel iets zei, bleef hij er precies bij. Wat de Bijbel ook zei, hij bleef er precies bij staan. Ongeacht wat het was, wat de rest van hen ook geloofde, al de strobazen; hij bleef staan met de hoofdbaas; hij bleef staan met wat God had gezegd. God zei: "Laat ieder mensenwoord een leugen zijn, en het Mijne de Waarheid." Het maakt me niet uit wat komt of wat gaat, blijf daar precies bij. En wij weten dat de Bijbel voorzegde dat het Pinkstertijdperk lauwwarm zou worden en uit Gods mond gespuugd zou worden. Wij weten dat dat is wat de Bijbel heeft gezegd. Precies juist. Nu, wij moeten het onder ogen zien; het is hier. Nu.

53 Welnu, als deze zoon een goede zoon is, dan zullen wij op een dag krijgen wat we in de Schrift van het Oude Testament het plaatsen van een zoon noemen. Of soms wordt het "de wet van aanneming" genoemd. ["adoptie" – Vert] Nu, deze zelfde zoon die in het gezin geboren was, had nog nooit... hij kwam... Zijn naam was niet geldig op de cheque. Wij noemen dat zo. Zijn naam was daarginds nog niet geldig. De wet van aanneming was op hem nog nooit toegepast. Maar als het tot de tijd van de wet van aanneming komt, neemt de vader zijn zoon mee naar buiten in een publieke plaats en plaatst hem op een verhoging en kleedt hem in een zeker gewaad, en verricht dan wat bekend staat als het plaatsen van een zoon, of de wet van aanneming. En nu, als deze zoon in zijn eigen gezin is geadopteerd, dan is vanaf dat moment macht gegeven aan de zoon. Hij is begiftigd, en dan is zijn naam op de cheque net zo goed als die van zijn vader, omdat hij de baas is. Hij is over de strobazen aangesteld. God geeft hem dingen waar niemand van de strobazen iets vanaf weet, omdat hij een zoon is. Dat is juist.

54 En dat is precies wat God met Zijn eigen Zoon gedaan heeft nadat Hij Hem in alles beproefd had. En in het zeventiende hoofdstuk van Mattheüs nam Hij Hem omhoog op de berg en overschaduwde Hem daar met een wolk van heerlijkheid. En Zijn klederen straalden als de zon in haar warmte of haar sterkte. En toen Hij dat deed, hoorde Hij een stem komend van de hemel, Petrus, Jakobus en Johannes hoorden het, die zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb. Hoort Hem!"

     Wat deed Hij? Plaatste de wet, Zijn eigen wet van aanneming op Zijn Zoon, plaatste Zijn Zoon vóór Hemzelf. Ongeacht... "Daar is Mozes, Ik sprak tot Mozes; daar is de wet; daar zijn de profeten; maar dit is Mijn Zoon": de wet van aanneming. O, sabbathouders en wettische mensen, wat is er met u aan de hand? "Hier is Mijn Zoon; hoort Hem!" Waar.

     Dat is exact wat God bij Abraham deed, Zijn zoon daarvoor. Nadat Abraham was gerechtvaardigd door geloof... Wij geloven dat, is het niet? Abrahams zaad wordt gerechtvaardigd door geloof. Juist.

55 Toen kwam het volgende, wat deed Hij? Het volgende was heiliging door het bloed: heiliging door het bloed voor het zaad. Het volgende was Gods eigen kracht in zich drinkend: Gods eigen kracht in de gemeente innemend. Wat Hij voor Abraham deed, deed Hij voor zijn zaad na hem. Begrijpt iedereen dat? Goed, nu bemerk.

     Toen zei Hij tot Abraham (let op dit vierde en vijfde vers): "Abraham, Mijn verbond is nu met u." Amen. In welke positie moet hem dat hebben geplaatst! Wat een woord van bemoediging aan een honderd jaar oude man, bijna honderd, negenennegentig, om hem te vertellen dat Hij El Shaddai was. "Nu, Ik geef u de kracht. Ik ga u nu met Mij plaatsen. Ik ben de Vader van de hele schepping. Mijn Naam is Elohim." Iedereen weet dat het woord Elohim 'de Algenoegzame' betekent, de grote 'in Zichzelf bestaande', Elohim.

56 "Nu, Mijn Naam is Elohim en uw naam is Abram. En u zult niet langer Abram genoemd worden, maar u zult Abraham genoemd worden." Nu gaan wij ons uitstrekken naar een echt moeilijke onderwijzing. Abraham... Let op. Van Elohim naar Abraham. Hij gaf hem een deel van Zijn eigen Naam toen Hij hem plaatste.

     Bemerk. Abraham en zijn zaad... Nu, toen God de Pinkstergemeente opwekte, begon Hij hen te plaatsen, hun gaven gevend enzovoort, en plaatste hen in het Koninkrijk. Maar iedereen wilde dezelfde gave hebben. En, o my, daar gingen we. Maar dat stopt Gods zaad niet, alleen maar... Abrahams zaad gaat toch gewoon door.

57 Let op: Elohim, Abraham; gaf hem een deel van Zijn eigen Naam. Waarom? "Ik heb u de vader van naties gemaakt", een vader. "Ik heb u een vader van vele naties gemaakt. En Ik doe een deel van Mijn Naam in uw naam." O, wat zou ik hier nu precies iets kunnen inwrijven. Gaf hem een deel van die Naam: Abraham. En veranderde Sarah's naam omdat zij een deel van Abraham was. [In het Engels staat er een h achter Sara – Vert]

     Nu, bemerk. Het volgende belangrijke ding dat wij hier gedaan zien worden, staat in het achttiende hoofdstuk, het volgende hoofdstuk, waar God aan Abraham verschijnt toen hij onder de eikenboom zat. Nu, let op, toen Hij... U ziet hoe Hij Zijn zoon heeft geplaatst: rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest, gaven gevend.

     Nu, toen Hij aan hem verscheen, vlak voordat Hij Sodom verbrandde...

58 Ik ben niet geneigd om televisie te kijken omdat ik tegen die ongecensureerde programma's ben. Maar in de plaats waar ik gisteravond verbleef, pakte ik een boek op nadat ik erg laat thuiskwam, en ik keek naar wat er op dat boek stond, en daar stond "televisiegids". En ik merkte daarin op, dat er een zender was waar zij deze atoomraketten, of iets dergelijks, van het Pentagon zouden tonen.

     Dus ging ik naar deze radio, of televisie, en zette hem aan om deze raket, dit atoomprogramma, of schotels zoals zij het noemden, of wat het ook is, te bezien. Het was een hoop kritiek, een hoop voor en tegens. Maar let nu gewoon een ogenblik op. Ieder mens... U heeft recht op uw mening; ik op de mijne. Laat ik de mijne uitdrukken.

     Nu, voordat Sodom verbrand werd, net ervoor... Wie van u hebben dat programma gezien? Ik veronderstel dat velen van u dat zagen. Goed. Het is niet iets dat verzonnen is. Het kwam van de regering. En ze hebben gedurende vele jaren aan dit onderzoek gewerkt en zij weten dat dit absoluut de waarheid is. Het is waar. Dat is niets nieuws. Als je alleen maar de Schrift leest, zouden ze precies weten waar ze aan toe zijn. Zij zouden daar niet bezorgd over hoeven te zijn. Maar nu, laten we dat nu voor een ogenblik precies in deze boodschap plaatsen.

59 Nu, toen Abraham, nadat hij gerechtvaardigd en geheiligd was, de Heilige Geest had ontvangen, evenals zijn zaad, en de zoon werd geplaatst, bewees deze zoon dat hij er een was, omdat hij de Geest van God in zich had. Hij deed dezelfde werken, want zijn woord was precies gelijk aan het Woord van God.

     Wij kunnen nooit een gemeente bouwen op negenhonderd en nog wat verschillende organisaties, en elk verschillend van elkaar. Nee, zeker niet. Nee, dat kunnen we niet. Let nu op. Maar als deze zoon, het zaad van Abrahams zoon, wordt gemanifesteerd, dan zal de Geest van God in dat gemanifesteerde zaad dezelfde werken doen die Jezus deed, omdat dezelfde werken van het Koninklijke Zaad in het zaad van Abraham zullen zijn. Bemerk, het plaatsen van de zoon, hem precies hetzelfde als de Zoon makend: Zijn gemeente.

60 Nu, als we verdergaan. Op een dag zat Abraham onder de eikenboom, hij keek op en hij zag drie mannen naar hem toekomen. Nu, berg dit nu diep in uw geheugen op. Hij zag drie mannen. Zij waren misschien met stof overdekt en kwamen van ver. Abraham keek naar hen en hij herkende dat er iets Goddelijks aan de mannen was. Zij hadden misschien niet hun boorden achterstevoren gedraaid en hoge tulbanden op, noch werden ze bisschoppen genoemd of... Maar hij keek naar hen. Het waren gewone mannen, hetzelfde gekleed als de overige mannen gekleed waren.

61 En Abraham liep snel naar Hem toe en zei: "Mijn Heer, wilt U binnenkomen en onder de boom gaan zitten? En ik zal een beetje water halen en Uw voeten wassen en U een stukje brood geven, en daarna kunt U Uw weg vervolgen."

     Abraham wist het nu; hij was Abrahams zaad. Onthoud dit! Luister! Het was alleen Abraham die dat herkende. Wist u... Ik sprak onlangs tot een gelovige Jood, die altijd geloofde dat er één God is, en hij wilde geloven dat er drie waren. Dus hij zei: "Weet u dat het daar Vader, Zoon, en Heilige Geest betekende?"

     O, genade, hoe ver kan een man van God weggaan? Abraham zei nooit: "Mijne heren." Hij zei: "Mijn Heer", hoofdletter H-e-e-r.

     Maar Lot, de teruggevallene daarginds, zei: "Mijne heren", toen hij er twee van hen zag komen: h-e-r-e-n.

62 Maar de man die was afgescheiden, wist het toen hij Hem zag. Hij zei: "Mijn Heer (Elohim), kom dichterbij en ga hier zitten." En Hij liep naar hem toe. En hij haastte zich naar binnen en zei tegen Sara: "Kneed snel wat brood, of wat meel, wij willen een paar koeken." En hij ging naar buiten en nam een vet kalf, en zij doodden het kalf, en maakten dingen klaar en brachten het naar buiten. En Hij zat daar en at het. Twee van hen gingen naar Sodom toe om daarginds in Sodom tot Lot te prediken, om die lauwwarme kerk eruit te halen.

     Nu, let op de drie klassen. Nu, daar waren Lot, en Sodom, en Abraham, de drie klassen mensen die in die dag op aarde waren. Luistert u nu alstublieft goed. Dat is dezelfde situatie hoe het vandaag is met het zaad van Abraham. Zie? Daar was Sodom, de Sodomieten, de wereld, zondaren. Daar was de georganiseerde lauwe kerk die daar zat, Lot, de zonden van de mensen kwelden zijn rechtvaardige ziel. Dat is exact wat de Bijbel zei. Daar hebt u het: er bevinden zich daar veel rechtvaardige goede mensen die eruit geroepen zullen worden. Maar daar spreek ik nu niet over. Nu, zij zonden een man daarheen om deze mensen te bevrijden, en hij ging erheen en predikte tot hen.

63 Kijk. Tot de kerk die in Sodom in de wereld was... Nu, we zullen deze week op een keer het merkteken van het beest en het Zegel van God nemen. En let erop hoe dat precies in Eden begon en het ermee eindigde dat Kaïn heenging uit de tegenwoordigheid van God om zijn vrouw te krijgen; hoe Seth in de tegenwoordigheid van God bleef en zijn vrouw kreeg. Hoe de kerken op verschillende manieren weggingen met hun organisaties naar... weggingen met hun organisaties van systemen en voor zichzelf een kerk verkregen, een bruid. En hoe de werkelijke ware gemeente met God bleef staan. Volmaakt.

     Nu, hier is wat plaatsvond toen deze mannen daar heengingen. En is het niet vreemd hoe Hij de naam van Abraham veranderde van Abram in Abraham? En de boodschapper ging daarheen om te prediken tegen deze mensen om hen eruit te brengen, en wordt in deze laatste dag de boodschapper die naar deze Sodomieten is gezonden om deze mensen uit deze plaatsen daarginds te roepen niet G-r-a-h-a-m genoemd? Niet B-i-l-l-y S-u-n-d-a-y, Sunday, maar G-r-a-h-a-m: een boodschapper. Toon mij één kerkelijke boodschapper die vandaag zijn plaats kan innemen. Er is niemand op deze aarde voor de christelijke kerk zoals Billy Graham. Wat doet hij? Schreeuwt: "Kom uit die zaak vandaan. Scheid u af", met een woord van rechtvaardiging om hen eruit te roepen en zich af te scheiden.

64 Wat deed hij? Zijn boodschap verblindde hun ogen voor de Deur. Dat is er vandaag aan de hand. De boodschap verblindt hun ogen. Zij hebben zoveel organisatie in zich dat zij de Deur niet kunnen zien, en Christus is die Deur. Dat is juist.

     "O," zeggen zij, "wel, ik ben Methodist."

     "Wel, kijk hier, meneer Graham, ik ben Presbyteriaan."

     "Ik ben Lutheraan."

     "Ik ben..."

     Zij zien de Deur niet. En de boodschap heeft hun ogen verblind. Ziet u het wonder van God niet? Kijk naar de Lot-groep, daar helemaal in Sodom.

65 Nu, let op. Deze Ene Die daar achterbleef, tot de uitverkoren gemeente, Eén, Hij zei: "Nu, kijk..." Slechts een paar dagen daarvoor werd Abrams naam veranderd in Abraham. Nu, Hij zei nooit: "Abram, waar is uw vrouw S-a-r-a- ï?"

     Hij zei: "Abraham, waar is uw vrouw S-a-r-a?" Hoe wist Hij dat, als Hij een Vreemdeling was?

     Let nu op, Hij spreekt nu tot het uitverkoren zaad van Abraham. Nu, Hij sprak tot Abraham, en zoals Hij bij Abraham deed, zo moet Hij het doen bij het zaad na hem. Tot op deze tijd zien we dat het volmaakt in vervulling is gegaan. "Abraham," de openbaring, "waar is uw vrouw Sara?"

     Zei: "Zij is in de tent achter U." Onthoud nu, achter Hem.

66 Hij zei: "Ik ga u bezoeken. (Ik, dat persoonlijk voornaamwoord is erbij betrokken. Zie?) Ik ga u bezoeken." Dat is hoe Hij wist wat zijn naam was geweest... Hij was Degene Die zijn naam had veranderd: "Abraham". "Ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de tijd des levens bij Sara. En Ik zal dit kind sturen, helemaal precies zoals Ik gezegd heb het te zullen doen. (Zie?) Ik ga dit doen."

     En toen Sara hoorde dat... Nu, mijn zusters hier, u jonge vrouwen, neem me dit niet kwalijk. Maar Sara lachte. Weet u waarom zij lachte? Ze zei: "Ik, een oude vrouw, zou ik weer genot hebben met mijn heer, die ook oud is?"

67 Nu, als echtgenoot en vrouw was de gezinsrelatie al gedurende vele jaren opgehouden. Zij waren rond de honderd jaar oud. Ze zei: "Zou ik opnieuw als een jonge vrouw met mijn echtgenoot daar kunnen samenleven, en zouden we samen weer genot kunnen hebben als een jong getrouwd stel?" En het liet haar lachen. En ze zei: "Zou ik, een oude vrouw daar weer opnieuw met mijn echtgenoot kunnen samenleven, terwijl wij die manier van leven misschien al vijftien of twintig jaar niet hebben gehad?" Zie? "Wij... hoe zou dat kunnen?" En toen...

     En toen zei de Engel met Zijn rug naar haar toe: "Waarom lachte Sara?"

     Jezus verwees ernaar en zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Zo zal het zijn voor het zaad van Abraham.

68 Kunt u zien waar Lot zit? Kunt u zien waar de boodschap is? Kunt u de boodschap zien die naar de uitverkoren gemeente is gegaan? De kracht van God weer terug onder de mensen, God wonend in menselijk vlees van Zijn eigen gemeente, deze zelfde tekenen verrichtend, en zij noemen het gedachtenlezen, geestelijke telepathie, waarzeggerij. Geen wonder dat zij veroordeeld zijn. Geen wonder dat er geleide projectielen daar... Zij merken het op in de lucht en zij weten er niets over. Ik zal u mijn uitleg ervan geven. Het zijn engelen die neerkomen net zoals zij daar in Sodom deden. Weet u, ik geloof dat wij daarvan een foto achterin hebben, op een foto hier ergens. Het zal de komende dagen in de samenkomst zijn. Heeft dezelfde Geest; het doet dezelfde dingen. Diezelfde Geest in de gemeente zal dezelfde dingen voortbrengen die Jezus deed.

69 En we letten op. En bij het Pentagon waar ze zich vergaderden, konden ze zien hoe deze projectielen zich rondom hen verzamelden op die manier, niet een verzonnen iets, een of ander verdichtsel. Het is werkelijk de waarheid, het is hier op de radar. Hier is het op... de camera nam het op. En ze gaan zo snel dat ze opeens verdwenen zijn. Einstein bewees voordat hij stierf, dat, als twee projectielen snel genoeg zouden aankomen, of twee mannen in een auto de weg afkwamen, als ze er snel genoeg aan kwamen, zij precies door elkaar konden gaan zonder zelfs de ander te verstoren. Ze zouden zo snel moeten komen dat het miljarden kilometers per seconde zouden moeten zijn om dat te kunnen doen, maar ze zullen het.

     Kijk naar Jezus. Wij kunnen het niet begrijpen. Toen Jezus in de kamer kwam door een stenen muur waren de deuren gesloten, en Hij stond daar nadat Hij Zijn verheerlijkte lichaam had gekregen en at vlees. Halleluja. Glorie. U spreek over het ruimtevaarttijdperk, de gemeente is zich aan het klaarmaken om er snel één te nemen.

     Zij scheppen op over hun vliegtuigen dat die zo snel gaan: "Wij hebben een man in het ruimteschip." Wel, my, wat maakt dat uit voor de gemeente van de levende God? Goedheid.

70 Hij zei: "Als deze dingen komen te geschieden, hef uw hoofd omhoog, er zullen tekenen boven in de hemel zijn en op de aarde beneden, de zee onstuimig, aardbevingen op diverse plaatsen. Dat is de tijd om omhoog te zien. Uw verlossing genaakt." U ziet de tekenen van Sodom waar de organisatie de kerk ginds meeneemt in de mystieke... O, een zichzelf rechtvaardigende wettische manier... Maar die man en vrouw die wachten op de belofte van God hebben de tekenen van de ware levende God onder hen werkend, onderscheidende de diepste gedachten van het hart. Het is het Woord. Jezus was het Woord.

71 "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vleesgemaakt en woonde onder ons." Johannes 1. Is dat juist?

Hebreeën, het vierde hoofdstuk, zegt: "Het Woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, onderscheidende zelfs de gedachten en de overlegging van het hart."

     En toen het Woord... toen Gods Woord, niet de helft ervan, deel ervan, gemengd met enige door mensen gemaakte leerstellingen... "Als gij in Mij blijft, en Mijn Woord in u, vraag wat gij wilt en het zal worden gedaan."

     Maar als het ware Woord in u wordt gemanifesteerd, dan is het een onderscheider van de gedachten van het hart. En mensen noemen het gedachtenlezen, geestelijke telepathie. Geen wonder dat zij Jezus Beëlzebul noemden. En Hij zei: "Ik zal u dat vergeven, maar als de Heilige Geest is gekomen en het doet, zal één woord ertegen nooit vergeven worden."

72 Dan kunt u zien waarom wij onze naam ergens daarbuiten op een raket hebben staan. U ziet waar het oordeel zich opstelt. Bemerk. Zeker zijn wij veroordeeld. Daarginds is de Billy Graham groep, predikend tot: "Lot, kom uit Sodom. Ga weg uit Sodom. Ga weg uit Sodom." Misschien weet de jongen het niet, of de man, voor zover ik weet. Ik denk dat hij ongeveer zevenendertig jaar oud is, of veertig, nee, ongeveer vierenveertig of zoiets, vijfenveertig. Ik weet niet hoe Billy... Hij zei, wel, dat hij zoiets als in de veertig is.

     Maar hoe dan ook, hoe de mensen zich misschien niet realiseren wat het is. Zie? Daar is hij. Hij is de boodschapper van de dag aan die kerk, niet beseffend dat hij zo moet roepen. Hoe hij is... Alles... U zegt: "Wat heeft die naam daarmee te maken?" Waarom veranderde Hij Jakobs naam? Waarom veranderde Hij al de namen van de overigen die tot Hem kwamen?

73 "Uw naam is Simon; hierna zult u Petrus genoemd worden." "U was Saul, maar van nu af aan zult u Paulus heten." Wat met al deze namen als zij niet iets betekenden?

     "O," zegt u, "dat is numerologie." De duivel heeft er een (dat is zo), en God heeft er een. Alles wat de duivel heeft, heeft hij van God nagemaakt. Exact juist. Veranderde zijn naam...

     Nadat Jezus had overwonnen, ontving Hij Zelf een nieuwe Naam. Elke overwinnaar... Als de gemeente totaal overwint, en de openbaring werkelijkheid voor hen begint te worden... Waarom werd hij zo genoemd? Waarom is hij een boodschapper vandaag, nu de mens is... Precies zoals het in Eden was, hij vernietigde zichzelf door zijn eigen kennis. En vandaag doet hij hetzelfde: vernietigt zichzelf door zijn eigen kennis. Let nu op. Nog even een paar minuten voordat wij sluiten. We hebben nu nog dertig minuten, maar wij hoeven dat niet te nemen. Kijk. Ik wil u iets vragen.

     Nu, hij ging daarheen en predikte, deze engelen predikten. Deze Andere bleef achter: Boodschapper.

74 Een prediker vroeg mij op een keer: "Broeder Branham, zei u dat dat God was?" Dat was God. Abraham noemde Hem "Elohim". Als u met Abraham, de Bijbel, wilt argumenteren, oké. Maar hij zei dat het Elohim was, stond daar en Hij at vlees, had gewone kleding aan, at vlees, dronk de melk van de koe, at brood, verdween uit Abrahams gezicht. Hij was Elohim. Wat bewees dat? Jezus verwees daarnaar, dat "Elohim terugkomt in het zaad van Abraham in de laatste dagen."

     "En zoals het was in de dagen van Sodom (aan de uitverkoren gemeente), zo zal het zijn."

75 En tot de kerk in Sodom: zo zal het zijn. Nu zien wij waar zij staan, is het niet? Wij zien de namen, alles, precies juist geplaatst, precies waar wij geplaatst zijn. Wat deed Hij toen daarna? Onmiddellijk daarna – zoals ik dit vele keren heb genomen, ik geloof dat ik er één keer tegen u over gepredikt heb – veranderde Hij Abrahams en Sara's lichaam en bracht hen terug tot een jonge man en vrouw.

     Nu, wij weten dat dat de waarheid is. Onthoud nu... Laat mij het nu precies hier aan u bewijzen, zodat u niet... als u enige gedachten krijgt zoals: "In die dagen leefden zij gewoon langer."

     De Bijbel zei hier dat zij beiden hoogbejaard waren: hoogbejaard. Waarom zei Sara dan dit: "Zou ik genot hebben met mijn heer?" En de Bijbel zei van Abraham dat zijn lichaam zo goed als dood was; het zaad in zijn lichaam was zo goed als dood. En vijfenveertig jaar later, nadat Izak geboren was, kreeg hij nog zeven kinderen. Beantwoord dat eens, wilt u?

76 Waarom werd Abimélech... Abim élech dan verliefd op Sara, als zij een oude vrouw was? Zei: "Ik, een oude vrouw, hoogbejaard. Ik, zou ik, zo oud als ik nu ben, ooit opnieuw genot kunnen hebben?" En toen zij een reis van vijfhonderd kilometer maakte, en daar aankwam, zag een jonge koning haar en werd verliefd op haar, de mooiste die hij ooit zag. Hij veranderde haar lichaam. Waarom? Hij moest haar lichaam veranderen alvorens zij de beloofde zoon kon ontvangen. En dat is het volgende wat aan orde is: de verandering van het lichaam, de opname.

     Nu, wat als Hij gewoon Abraham had genomen en gezegd had: "Nu, Abraham, Ik ga je gewoon weer tot een jongeman maken en Sara weer tot een jonge vrouw, en ga nu allen gewoon door en krijg de zoon." Zij zouden het niet gekund hebben, want zij hadden samen geleefd toen zij jong waren en zij hadden de zoon niet gekregen. Zij hadden helemaal geen zoon. En zij hadden al deze jaren samen geleefd. Als Hij hen gewoon weer terug had veranderd... Maar zij moesten een ander soort verandering hebben. O, glorie!

77 Wat? Zij zou niet de barensweeën hebben kunnen doorstaan met een honderd jaar oud hart. De melkklieren in haar lichaam waren opgedroogd. Haar schoot was onvruchtbaar. O, ik weet dat het vreemd lijkt. Ik weet dat het zo is. Het lijkt vreemd. Kunt u... Wat, als een kleine baby voordat hij geboren is, wanneer hij in zijn moeders schoot is, kon zeggen: "O, wee mij. Ze vertellen mij dat ik binnen een paar dagen geboren zal worden. Wat zal ik doen? Ze vertellen mij dat het een grote wereld is; daar is zonneschijn, mensen wandelen er rond. Oooh. Hoe zal ik... Wat zal... Hoe zal ik kunnen leven? Ik verkrijg hier mijn leven in de schoot. Die hele grote ruimte, wat zal ik doen? Wee mij." Maar als hij er alleen maar aan kon denken wat het was, als hij kon... Als u eenmaal aan deze kant bent gekomen en dan achterom kijkt, zou u nooit meer in de schoot willen teruggaan.

78 En dat is zoals wij nu zijn, eraan denkend: "Hoe zal dat gaan zijn? Wat is die andere wereld, waar wij kunnen doorgaan van heerlijkheid..." Wel, als zij een telescoop kunnen nemen en honderdtwintig miljoen lichtjaren in de ruimte kunnen zien, zou dat nog geen anderhalve millimeter in de eeuwigheid zijn. Halleluja! Glorie! Maar Jezus komt van de hemel naar de aarde in een gedachte. Glorie! En de gemeente zal op dezelfde manier zijn. Gaat het licht voorbij met zo'n snelheid... Glorie voor God. U zegt: "Hoe kan dat worden gedaan?" Net zoals... Hoe kan ik dat nu weten? Het enige wat ik nu weet, zijn centimeters en meters en kilometers en dagen en weken en uren en minuten. Dat is de manier waarop wij het voorstellen. Wij zijn in de schoot van de aarde. Maar wacht maar eens totdat wij aan de andere kant geboren zullen worden. Glorie! Wacht totdat deze verandering komt. Ja. Dan zal de ruimte komen als... hier komen vanaf de heerlijkheid in een fractie van een seconde, met zo'n snelheid recht door de muur gaan dat men zelfs niet weet dat het er is. Dat is het. Deze aardse dingen zullen dan zo eenvoudig zijn. Het... O my. Er zal niets mee vergeleken kunnen worden. Nee, zeker niet.

79 Abrahams lichaam werd veranderd en Sara's lichaam werd veranderd zoals die tevoren nooit veranderd waren geweest... Nu, wij weten allemaal dat wanneer Jezus komt, wij opgenomen zullen worden in een opname. En wij weten dat onze lichamen eerst veranderd zullen moeten worden. En het zal... Het zal niet moeten zijn om alleen maar terug te gaan naar jonge mannen en vrouwen, maar het zal veranderd moeten worden, omdat Abraham en Sara's lichaam op die wijze veranderd moest worden, zodat zij de beloofde zoon konden ontvangen. Dat is Abraham. Zijn lichaam moest veranderd worden om de beloofde zoon te ontvangen, na te zijn gerechtvaardigd, geheiligd, gevuld met de Heilige Geest, geroepen door uitverkiezing, met de gemanifesteerde God der heerlijkheid bij hem. En toen werd zijn lichaam veranderd teneinde de beloofde zoon te ontvangen.

80 Wel, de gemeente moet door rechtvaardiging, heiliging en de doop van de Heilige Geest komen met gaven die dat manifesteren. En wat nu? De Geest van God beweegt in de gemeente en doet dezelfde werken die Jezus deed die Hij als een belofte had gegeven voordat Hij heenging. En wat is het volgende? De verandering. Het volgende wat bij Abraham gebeurde, was een veranderd lichaam. Hij moest dat hebben, anders had hij de zoon nooit gekregen. En het volgende wat met de gemeente gebeurt, is de opname. Wij zullen veranderd moeten worden en opgenomen worden in de lucht om Hem te ontmoeten. Wij kunnen Hem niet op aarde ontmoeten; wij zullen in de lucht moeten gaan om Hem te ontmoeten. Het is de komende Zoon, de beloofde Zoon. Amen. Wij hebben nu gedurende honderden jaren naar Hem uitgekeken. Hij zal op een dag komen. Maar het volgende voor de gemeente is om veranderd te worden. We hebben elk teken gehad: rechtvaardiging, heiliging, doop met de Heilige Geest, het plaatsen van een zoon, manifestatie van de Geest. En wat nu? De verandering van het lichaam voor de opname.

81 O my. Hoe behoorde de gemeente haar handen te wuiven in heerlijkheid, God dankend, God dankend, elk moment zou de verandering kunnen komen. Want de Bijbel zegt dat het universeel zal zijn. Jezus zei: "Er zullen twee met de molen aan het malen zijn, één zal Ik aannemen en één achterlaten; twee in het veld, één zal Ik aannemen en één achterlaten; twee in het bed", wat toont dat het aan beide kanten van de aarde zijn zal, terwijl het aan de ene kant nacht is, is het aan de andere kant dag. "Ik zal er één aannemen en één achterlaten." De opname zal universeel zijn, en hun lichamen zullen veranderd worden.

     Onze lichamen zullen veranderd moeten worden. We kunnen niet gewoon terugkeren naar jonge mannen en vrouwen; we zullen een ander soort lichaam moeten krijgen, zodat u kunt worden opgenomen in de lucht om de beloofde Zoon te ontvangen. Dat is waar de gemeente nu op wacht; de ware gemeente. Elke manifestatie die Hij bij Abraham deed, heeft Hij voor Zijn zaad na hem gedaan, één ding uitgezonderd, dat is de opname van de gemeente.

82 "En als u ziet dat deze dingen beginnen te gebeuren," zei Jezus, "heft dan uw hoofd omhoog." Zie omhoog! Uw verlossing is nabij. Toen Jezus daarnaar verwees, zei Hij: "Zoals het was in Sodom..." Als u een moderne Billy Graham naar Sodom ziet gaan, als u deze tekenen ziet die voor de uitverkoren gemeente beginnen te verschijnen, en de overige ertegen vechten, let op, dan is de tijd van de opname op handen. De vijgenboom brengt daarginds zijn knoppen voort... Die generatie zal niet voorbijgaan totdat alles is vervuld. En die generatie is al ver gevorderd sinds de Joden naar hun thuisland zijn teruggekeerd. Wij zijn in de eindtijd.

Naties breken, Israël ontwaakt,
De tekenen die de profeet heeft voorzegd;
De heidendagen zijn geteld, met verschrikkingen gekweld;
Keer terug, o verstrooiden, naar uw bezit.

83 Kom, ga met ons mee naar Miami, waar een man gaat spreken die ginds in Groenland met zijn hand aan de knop stond om atoombommen los te laten die de halve aarde zouden vernietigen. Hij begon te beven en werd een Christen. Toen hij een raket op het scherm zag, dachten ze dat het Rusland was die begon. Wij zijn ook gereed. Andere naties zijn ook gereed. Castro wordt daarginds gewoon als een marionet gebruikt, wordt bespeeld zodat Rusland daarbinnen kan komen, dichtbij genoeg om hun atoombommen en raketten en dingen te kunnen afwerpen. Hier is het precies onder onze neus. En de gaven van God, de manifestatie van God onder Zijn mensen, dezelfde dingen doende die Jezus Christus deed, is nu over de hele wereld gesneld. Zie? Zij is gereed. Nu, het volgende is de verandering, en om in de lucht te worden opgenomen om Hem te ontmoeten.

     De verandering voor degenen die uitzien naar de beloofde Zoon... Kijkt u vanmiddag verwachtend naar Hem uit? O, ik zal uitzien en wachten om dat schouwspel te zien. Hij komt spoedig.

     De heidendagen zijn geteld, met verschrikkingen gekweld...

84 Wel, deze aarde zal in stukken geblazen worden één dezer... Het zou voor morgenochtend kunnen gebeuren. Er is maar één ding: dat is dat een almachtige God ons kan bewaren om in het volgende uur in stukken geblazen te worden. Rusland is ons zover vooruit in wetenschap... En zoals die nieuwslezer gisteravond zei, dat niet Rusland dat doet, noch onze wetenschapsmensen; het zijn de Duitsers die het gedaan hebben. In de oorlog namen wij wat en zij namen wat. En daar is het. Zij hebben nu een man die gaat... Staan in een klein apparaat als een spoetnik of zoiets, wat hier omhoog van de aarde gaat... Wat als... Zij kunnen er misschien honderden van hebben. Wat als zij gewoon naar de Verenigde Staten overkomen en zeggen: "Geef je over of verga tot as." [Leeg gedeelte op de band – Vert] ...geef je over; natuurlijk. Wat zou er gebeuren? Als de Russen zouden binnenkomen en uit uw huis komen, dan weet u wat er zou gebeuren.

85 Als zij zich niet overgeven wat gebeurt er dan? As komt. Wanneer kan dat gebeuren? In een komend uur vanaf nu. Maar onthoud, voordat dat gebeurt... Hier is het waarmee u van mening verschilt. Maar voordat dat gebeurt, komt Jezus voor de gemeente. Voordat er één vuurvonkje op Sodom viel, moest Lot er uitkomen. Voordat er één druppel regen viel, moest Abraham in de... ik bedoel, moest Noach in de ark zijn. En zoals het was in de dagen van Abraham... of dagen van Noach, en in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen. Voordat er ook maar iets plaats vindt, gaat de gemeente in de opname. Amen. Zij zijn in Christus, alreeds geoordeeld.

     En een van deze morgens zal er een verdwijning zijn, en een van deze avonden zal er een verdwijning zijn; en de gemeente zal veranderd en opgenomen worden om Jezus in de lucht te ontmoeten. En wee dan voor deze groep. Zij zullen op hun tong kauwen van pijn als de atoombommen deze natie binnenvallen, ogen uitbranden die als water naar beneden stromen, en er zal op tongen gekauwd worden van de pijn, en geschreeuwd. Gewoon de ene bom die na de andere ontploft. U zult zich dan herinneren hoezeer dat geestelijke telepathie was, hoezeer dat een stel heilige rollers of fanatiekelingen was. Onthoud, God weet wat Hij doet. Ja zeker.

86 Het volgende dat wachtend is, is voor dat uitverkoren en uitgeroepen zaad van Abraham, dat de manifestatie van God onder Zijn mensen heeft herkend en staat te wachten. Dat zullen degenen zijn die zullen worden opgenomen om Hem in de lucht te ontmoeten.

     Laat ons onze hoofden voor een ogenblik buigen. Als er vandaag hier zijn die Hem niet als een persoonlijke Redder kennen, die niet met de Heilige Geest vervuld zijn, bij wie de openbaring van God nooit uw leven heeft getroffen, en u heeft zich alleen maar bij een kerk aangesloten en leeft een goed eerlijk leven... Wist u dat deze Hebreeën daar vroeger, deze priesters, een perfect leven leidden? Niemand kon een vinger op hun leven leggen. Zij waren heilige, geheiligde mannen, en Jezus zei: "U bent van uw vader de duivel."

87 Wat is zonde? Het is ongeloof. Ongeloof in wat? Het Woord van God. Nu, dat is het Woord van God aan Abraham en zijn zaad na hem. Als u niet door God gekend bent als Zijn zoon, als wederom geboren en gevuld met Zijn Geest, en nooit heeft geput uit El Shaddai, de boezem van God, waarom komt u dan niet direct hierheen en sta hier. Laten we met u bidden, terwijl hier prediker broeders zijn om te bidden.

     Wilt u nu opstaan? Ik geloof dat het uur van al dit overtuigen gewoon voorbij is. Als u Christus nog niet ontvangen hebt en gevuld bent met Zijn Geest, kom. Eén arme ziel wandelt naar het altaar, en dat is een Jood, een volgende is een Ethiopiër. God wees genadig.

     Hoe kunt u het Woord van God horen en dan stilzitten, vrienden? Kunt u niet zien dat de wetenschap ongeveer vijf jaar geleden heeft gezegd dat het drie minuten voor middernacht is?

88 Weet u wat God deed? Hij reikte... we zijn overtijd. Hij stak Zijn hand uit en stopte hem. Hij houdt de tijd in Zijn hand zodat de gemeente zichzelf gereed kan maken. Er zijn nog een paar leden meer om in het lichaam van Christus te komen. Misschien is er hier vandaag een van hen. Dat is waarom ik hier ben. Dat is waarom ik hierheen geleid werd, om te proberen u te overtuigen. Ik zeg niet: wees geen Katholiek, wees geen Methodist. Ik zeg niet waartoe u moet behoren. U behoort tot allen van ze of tot geen van ze. Maar ik wil dat u gevuld wordt met Zijn Geest; als u niet bent... Onthoud gewoon, dat ik u op die dag zal ontmoeten. En deze woorden zullen tegen u getuigen. Het staat allemaal op Gods bandopname en op Zijn grote fotocamera. En de manier waarop u zit en wegloopt en het achter u laat, zult u zelf zien op die dag in de spiegel van God. Wilt u komen?

Ga Uw gang!
Gij zijt de Pottenbakker; ik ben de... (Vergeet gewoon alles. Nu, kom, ik ben de klei.)
Kneed mij en maak mij, naar Uw wil,
Terwijl ik wacht...

89 Bent u overgegeven? "Laat Uw wil geschieden, Here. Neem al de kerkelijkheid uit mij weg. Neem al de strakheid en denominatie uit mij weg, Here. Laat mij een echte Christen zijn."

Here... Ga Uw gang!
Houd over mijn wezen absolute leiding!
Vul met Uw Geest, totdat allen zullen zien
Christus alleen, altijd, levend in mij!

Ga... (God zegene u, dame. Kom gelijk hierheen, zuster.) Ga Uw gang!
Gij zijt de Pottenbakker; (al u Katholieken, Baptisten, Presbyterianen, Methodisten, Pinkstermensen...)
... mij en maak mij, naar Uw wil,
Terwijl ik mij overgeef, gelovig en stil.

Ga Uw gang, Here!

90 Nu, terwijl de mensen hierheen komen, nog steeds komen, zolang er mensen komen, zullen we aanhouden. Ik denk niet dat we nog veel meer tijd hebben in deze wereld om dit soort oproepen te doen.

     Nu, onthoud dit goed, ik spreek in de Naam van de Here. Het uur is komende dat u zult schreeuwen om een samenkomst zoals deze. U zult dan niet zo popelen om op te staan en weg te lopen, maar dan is het te laat. U zult zeker weggaan, buiten in een eeuwigheid zonder God, zonder...

     U noemt mij een profeet; ik heb mijzelf nooit zo genoemd; u doet dat. En waar kwam het Woord van de Here naartoe? Wat betekent het woord profeet? 'Een goddelijke uitlegger van het Goddelijke geschreven Woord'. En dan heeft u uw eigen uitlegging om boven het ware Woord te stellen? Tekenen en wonderen bewijzen of het goed of fout is. God vertelde hun hoe ze het konden weten. "Als wat zij zeggen komt te geschieden, dan is het goed; als het niet gebeurt, is het niet goed." Nu, u bent uw eigen rechter. U kunt maar beter naar God vluchten, Pinkstermensen, terwijl u er een kans voor hebt. U neemt gewoon een idee aan: "Ik sprak met tongen en dat betekent alles." Dat is er net zo ver bij vandaan als dat Methodisten juichen, Lutheranen handen schudden. U kunt beter tot God komen.

Terwijl ik wacht, overgegeven en stil.

91 Nu onthoud, na deze boodschap vanmiddag ben ik vrij van ieders bloed. De samenkomst is in Chicago belegd; ik heb u ZO SPREEKT DE HERE verteld; ik heb u met de Schrift bewezen dat wij aan het einde zijn. Ik ben vanaf nu onschuldig aan het bloed van enig mens. Ik vraag mij af hoeveel Christenen daar naar het altaar zouden willen komen om met deze mensen te bidden die hier rond het altaar staan. Wie van u Christenen, die gevuld zijn met de Heilige Geest, zouden hierheen willen komen om met deze mensen bidden?

... mij en maak mij, naar Uw wil,
Terwijl ik wacht, overgegeven en stil.

92 Abraham en zijn zaad na hem, Abraham en zijn zaad... Laat mij u iets vertellen. Net een paar dagen geleden was ik in Californië in een grote denominatiekerk, Pinksterdenominatie. Een paar mensen kwamen naar het altaar, vier of vijf, na een harde boodschap gepredikt te hebben. En toen liepen vier of vijf zondaars naar het altaar, vielen over elkaar heen. Ik moest bedelen en de mensen overtuigen om te komen om met hen te bidden. Ik deed dit vanmiddag met een doel, om te zien wie er zou komen. En onder ongeveer driehonderd mensen, kijk wat er komt om te bidden. Wel, de Baptisten in Kentucky, daarginds in de bergen waar ik ben geboren, zouden de Pinkstermensen beschaamd zetten. Laat één ziel opstaan om naar het altaar te komen, en de hele gemeente zou om hem heen komen staan om te proberen... zo dankbaar aan God dat één ziel is binnengekomen. En dan zijn wij Abrahams zaad? Wij hebben alle ijver die wij ooit hadden verloren. Ziet u wat ik bedoel? O God.

93 Laten we onze hoofden buigen. Tot u mensen hier bij het altaar, ik wil dat u nu uw leven aan Hem overgeeft. Onthoud, ik zal u die morgen gaan ontmoeten. Ik zal rekenschap moeten gaan afleggen voor deze boodschap vanmiddag. Ik ben in Chicago geweest sinds het begin van mijn bediening, terwijl die nu aan het beëindigen is. Ik kan geen profeet en evangelist tezelfdertijd zijn. E én bediening zal spoedig haar plaats vinden.

     En hoe ben ik hier tijd na tijd in Chicago geweest, en heb daar uur na uur, hart aan hart met u gestaan. Hebt u mij ooit één ding horen vertellen in de Naam van de Here dan dat het de waarheid was? Als dat zo is, vraag ik u om het te komen corrigeren. Nee, zeker niet. Het is niet bekend. Dan vertel ik u in de Naam van de Here, onder zo'n conditie, dat als u vandaag hier naar voren bent gekomen, God u hierheen leidde. Dit is het uur van uw bevrijding als u het met uw hele hart zult geloven. Ik wil dat u voor God zo nederig als u maar kunt, eenvoudig alles belijdt wat u verkeerd hebt gedaan. Zeg: "God, ik heb daar spijt over. En nu ben ik hier, en wens dat U mij de doop van de Heilige Geest geeft. Sta het toe."

94 Terwijl wij de dienst sluiten met u rondom het altaar hier, biddend. Ik ga de samenkomst en iedereen vragen om op te staan en te bidden. Leg uw handen op elkaar hier rondom het altaar. U mensen met deze...

     Onze hemelse Vader, wij brengen vanmiddag tot U de vruchten van de nalezing; lang geleden is de oogst van het land gehaald. En wij doen zoals Ruth de nalezing. Onze evangelisten broeders weten deze dingen zeer wel. Onze broeder Tommy Hicks hier, en broeder Oral Roberts, en Billy Graham en... Hoezeer zij weten dat wij in Amerika alleen nog nalezen en kijken of wij hier of daar een stengel kunnen vinden. Wij weten dat het einde nabij is.

95 Vader God, van degenen die gekomen zijn, hebt Gij in uw Woord gezegd: "Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." En ook: "Niemand kan komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt. En allen die tot Mij komen, geef Ik eeuwig leven, en zal hem in de laatste dag opwekken." Dat is Uw belofte, Here.

     En als Uw dienstknecht, en als vrucht van deze boodschap, geef ik U deze zoekers bij het altaar. Ik geef hen als Uw dienstknecht in gebed aan U, Here. En met al deze andere dienstknechten van U die hier staan, die getuigen zijn van Uw opstanding, getuigen van de kracht van God. En wij staan hier, Here, diep oprecht vanuit ons hart gelovend dat U de Zoon van God bent, gelovend dat U komt, met al deze angstaanjagende gezichten die wij zien en horen in de natie die ons schudden, en we zien Israël naar haar thuisland gaan, de naties in beroering, zien mysterieuze schouwspelen boven Washington. Angstaanjagende dingen op de aarde, een verwarrende tijd, en benardheid tussen de naties, gevaar, zo'n gevaar... Zij zijn allemaal zo nerveus dat zij niet weten wat te doen. Elkeen met atoom- en waterstofbommen die ze verborgen houden, alleen wachtend totdat de ander een beweging maakt.

96 Op een dag wordt er een fout gemaakt, er wordt teveel wodka gedronken of zoiets. Dan zal een bom op een beeldscherm aan komen vliegen, en daar gaat het dan. God, U hebt het ons beloofd, en ik geloof U. Noach stond in de deur van de ark en predikte tot een stervend volk. En vandaag staan de echte wederom geboren mannen van God in de Deur, Jezus Christus, en tonen de mensen de uitweg. Geen kerk, geen organisatie, maar de Deur, Christus. Mogen deze mensen nu direct naar de Deur komen, kloppend op de Deur. Wij weten dat er een hand van welkom uitgestrekt zal zijn, die zegt: "Komt, gij gezegenden van Mijn Vader, ga in, in de vreugde die voor u bereid was van voor de grondlegging der wereld. Want geen mens kan komen dan alleen degenen die Hij tevoren kende." En zij zijn deze avond gekomen, en ik geef hen aan U, als Uw dienstknecht, en als Uw volk. Sta het toe, Here, aan elk van hen. In de Naam van Jezus Christus.

97 En terwijl elk persoon hier... u mensen die rond het altaar staan, door geloof, door geloof, u hoeft niets te voelen, maar in uw hart. Nu, hoe kwam u hierheen? God daarginds in het gehoor trok u hierheen. Jezus zei: "Geen mens kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt. En hij die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven." En er is maar één vorm van eeuwig leven, dat is de Heilige Geest.

     Nu, als u met uw hele hart zult geloven dat God u de Heilige Geest wil geven, steek uw handen op en zeg: "Dank U, Here. Ik ben nu hier gekomen om Hem te ontvangen."

     Al degenen daar in het gehoor die met hen geloven, steek uw handen op en zeg: "Here, wij staan gereed voor de Heilige Geest."

     Broeder Tommy Hicks, ik wil dat u komt en nu gebed voor hen opzendt, precies hier. Ja zeker. Allen in...?...

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)