Het onzekere geluid

Door William Marrion Branham

1 Hij is ons Leven, ons Alles in alles. Wij danken U voor deze nieuwe gelegenheid om Hem te omarmen en Hem lief te hebben. Wij danken U voor Zijn volk. En vanavond staan zij hier voor mij, degenen die Hij verwierf met Zijn bloed. En ik heb het voorrecht om tot hen te spreken.

     Ik bid dat U de lippen wilt zalven, Here, van degene die spreekt, de oren die horen. En moge het Woord van God vallen in de goede, rijke bodem van geloof. Mogen velen worden genezen en gered. Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

     [Tongen en uitleg worden gegeven. De uitleg is moeilijk te verstaan. Broeder Branham geeft er een korte samenvatting van – Vert] Amen. Dank aan onze hemelse Vader voor die sterke vermaning dat als wij Hem zullen geloven... Dat is wat wij moeten doen, Zijn Woord geloven, en in alles waar wij behoefte aan hebben, zal worden voorzien. "Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; andere dingen zullen toegevoegd worden."

2 Nu, ik weet dat u waarschijnlijk vermoeid bent. Ik... Deze morgen hielden wij u in het gebouw tot ongeveer half twaalf na het ontbijt. En ik denk dat onze dierbare broeder David de dienst deze middag had, en u bent misschien helemaal vol met het Evangelie, en het enige wat u nu hebt te doen, is om het gewoon in actie te zetten, en dat zal afdoende zijn. En dat is dus wat wij nodig hebben.

     Nu ben ik vanavond zeker dankbaar om deze eerbare groep mannen en vrouwen hier achter mij te hebben die dienstknechten van God zijn, om voor mij te bidden terwijl ik voor een paar ogenblikken tot u probeer te spreken. En ik waardeer allen die in de zaal ook voor mij bidden.

     Als u ooit iets voor mij wilt doen, bid gewoon voor mij. Dat is waar.

3 Voel je je beter, zoon? Het gaat nu helemaal goed komen. Let gewoon op, als iets niet...

     [Tongen en uitleg worden gegeven. "Ja, Ik zeg tot u, Mijn volk, dit is Mijn dag. Ja, Ik zeg tot u, Mijn volk, Ik zal een volk hebben dat Ik heb gekocht voor Mijn Naam. Ja, Ik zeg tot u: Vele jaren, vele jaren heb Ik tot u geroepen. Ja, Ik zeg tot u: Mijn volk, open uw hart, en Ik, de Here uw God, zal in uw hart bewegen zoals Ik nooit eerder heb gedaan. Ja, Mijn volk, Ik heb u lief met een grote liefde, zoals u weet. Ja, Mijn volk ...?... Ik verlang ernaar dingen in u te werken. Ja, Ik zeg, Mijn volk, geef u over aan Mijn Geest. Geef u over aan Mijn Geest." – Vert] Amen. God zij geprezen.

     Hoe wonderbaar is het om in hemelse plaatsen te zitten in Christus Jezus. Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam en zitten tezamen in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Houdt u daar niet van? Is het niet hemels en heerlijk om te zijn...

     Het spijt ons dat zo velen daar in de gangen staan, enzovoort. We wensten dat wij een zitplaats voor u hadden, maar dat hebben wij vanavond niet. En misschien beginnen morgenmiddag de diensten, denk ik, om twee uur. Is dat... Drie? Drie uur morgenmiddag; het spijt me. Drie uur morgenmiddag beginnen de diensten.

4 Dat zal u de gelegenheid geven om naar de kerk te gaan en uw dienst te hebben, en kom dan hier terug om onze diensten morgenmiddag te hebben, ga dan weer naar uw eigen dienst terug. Bezoekers, deze herders hier op het podium zullen u zeker welkom heten. En als u hier in de buurt bent, wees er dan zeker van om naar een van deze Volle Evangelie gemeenten hier te gaan, ga morgen naar een samenkomst. Want dat is de plaats die wij allemaal nodig hebben: om op zondag in het huis van God te zijn om de Here te aanbidden.

     Nu, en dan morgenmiddag, voor u die voor een gebedskaart komt, zou ik morgen in het bijzonder de herders willen uitnodigen, omdat ik wil dat zij mij helpen om voor de zieken te bidden. Ik wil aan u bewijzen dat God niet alleen het gebed van één man beantwoordt; Hij beantwoordt ieders gebed die zal bidden. Daarom, kom hierheen en help ons.

5 En wij zullen de gebedskaarten ongeveer uitgeven om ongeveer drie uur, of misschien om half drie of kwart voor drie. Zodat al de... Wij willen het overige van de dienst niet onderbreken. En de jongens zullen morgenmiddag de gebedskaarten ongeveer om half drie uitgeven.

     Nu, om naar de Schrift te gaan, waar wij ons voor een paar ogenblikken op zullen richten en proberen om... Deze morgen miste ik het opnieuw, deze morgen. Ik zei: "Zeker, als het half elf is, ben ik..." Ik zei tegen Billy: "Let op dat ik om elf uur klaar ben. Ja, of... let gewoon op mij. Ik ga daarheen en zeg alleen een paar woorden." En ik begon over de Here te spreken en liet u niet eerder uitgaan dan half twaalf. Want ik kan nooit die dertig minuten boodschap brengen, daarom veronderstel ik dat ik het net zo goed kan opgeven en ophouden met het te proberen.

6 Dus dan, in 1 Korinthe, het veertiende hoofdstuk en het achtste vers, lezen wij dit:

     Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg toebereiden?

     En nu, omdat er velen staan, wil ik proberen het gewoon zo kort mogelijk te houden. En ik ben blij om hier deze berichten te horen over broeder... Iemand vertelde, broeder David, dat er honderd en nog wat de Heilige Geest ontvingen. O my. Zet dat niet uw hart in vuur om mensen te zien die in deze laatste uren in het Koninkrijk van God binnenkomen en de Heilige Geest ontvangen?

7 En onze broeder David hier heeft een bediening waarmee hij bedient onder de kerkelijke groeperingen die niet van Pinksteren zijn. Zie? En ik las enige van de artikelen die verbazend waren, hoe God daar aan het bewegen is, Zijn mensen binnenbrengend. Wij danken God voor deze dingen. Voor al deze grote bedieningen van... hoorde hem spreken over Oral Roberts en Tommy Osborn; en deze broeders zijn werkelijk dierbare en geliefde kinderen van God.

     En ik ben zo blij te weten dat de Here Jezus mij een klein deel in hun bediening heeft gegeven, mij min of meer een klein iets heeft gegeven dat misschien daar in het andere land – als we ons hebben neergezet – en ik al hun tienduizenden zie binnenkomen, ik kan zeggen: "Dank U, Here. Ik ben zo blij dat ik niet beter wist dan eenvoudig te doen wat U mij vertelde om te doen. Om hen zo binnen te zien komen."

8 Welnu, "Als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich dan voor de strijd gereedmaken?" Nu, dat is nogal een uitspraak: "Het onzekere geluid."

      Welnu, als u niet zeker bent, dan kunt u geen geloof hebben. Als er geen zekerheid is, dan kunt u in geen geval geloof hebben, omdat geloof iets is dat zeker is. U weet het. Het is de... "Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt, het bewijs der dingen die men niet ziet." Het is geen mythe. Het is geen inbeelding. En het is geen hoop, maar het is geloof.

     En geloof is een zekerheid. Het is iets dat God aan u gegeven heeft. En hoewel u het niet ziet, hebt u toch... bent u er toch zeker van dat u het hebt, alsof u het al in uw handen houdt. En geloof is datgene wat het product koopt waarop u hoopt.

9 En nu spreekt Paulus hier van "Het onzekere geluid". Ik heb dit min of meer gekozen voor de avonddienst omdat wij in zo'n dag van onzekerheid leven. Er is vandaag zoveel dat onzeker is. En wij zijn... Zoals onze natie; de nationale veiligheid is zo onzeker.

     Een paar jaar geleden zeiden we, wel, er zullen geen oorlogen meer zijn. Maar we ontdekken dat we nog steeds oorlogen hebben. En we zullen ze hebben totdat Christus komt en het koninkrijk overneemt. Want zolang als Satan in het koninkrijk regeert, zullen we oorlogen en moeiten hebben. Maar de onzekerheid betreffende de veiligheid van de natie, en niet alleen deze natie, maar van al de naties...

     Want de kleine naties kunnen nu... hebben dezelfde wapens verkregen die de grote naties hebben. En ze zijn... De veiligheid is zeker onzeker. En wij weten er geen raad mee. Er is onrust onder de mensen.

10 Rondreizend van natie tot natie, ondervind ik dat iedereen nerveus schijnt te zijn. En de psychiatrische instellingen lopen vol. En de mensen zijn... Op straat schijnt er zoveel angst te zijn, en zij haasten zich zo hard als zij maar kunnen, zodat zij zelfs geen beleefdheid meer voor elkaar hebben. En ik heb dit onder alle mensen opgemerkt.

     Hier pas geleden had ik een samenkomst in een zekere plaats waar een parkeerterrein was. En ik bemerkte onder onze Pinkstermensen dat zij hun auto's schuin zetten, op zó'n manier. Als zij hem er gewoon recht in zouden parkeren, zou het een ander een kans geven. En zij houden er enige "Pinksterverwensingen" op na. Ik weet niet of u er ooit over gehoord hebt of niet.

11 Als zij 's avonds de weg afrijden, zal de man zijn lichten dimmen, maar de volgende man zal zijn lichten helemaal niet dimmen, gaat gewoon door, besteedt er geen aandacht aan. Laat iemand aankomen en verblindt hem zo nodig. Dat is "Pinksterverwensing". Ziet u? "Laat hem gaan, hij moet..." Wij zouden dat niet moeten doen, ongeacht wat de ander doet. Laten we tonen waaruit wij gemaakt zijn. Als... Laten we hier binnen wat krijgen om liefde en respect te kunnen tonen. En respecteer de naaste en heb hem lief, of hij goed of fout is.

     Als u alleen degenen kunt liefhebben die u liefhebben, wel, de zondaars doen hetzelfde. Maar wij zijn anders. Als Christus in ons hart is gekomen, krijgen wij degenen lief die ons niet liefhebben. Heb degenen lief die onbeminnelijk zijn. En wij waren ook eens onbeminnelijk, weet u, en Christus had ons lief voordat wij tot Hem kwamen.

     En als wij dan van Christus zijn en Christus in ons is, dan hebben wij diezelfde Geest van gemeenschap, en samenwerking, en we proberen te helpen om de zware last te verzetten, en om het leven een beetje makkelijker te maken voor onze medemens.

12 Pas geleden zat ik geïnteresseerd de krant te lezen toen ik las over deze rakettenwedloop. En ik denk dat broeder duPlessis ons er deze morgen een goede les over gaf; hoe de wereld een man in de ruimte wil krijgen en zien wie dit als eerste kan doen. Wij hadden een man in de ruimte gedurende tweeduizend jaar: Jezus Christus. Dat is juist.

     Maar Rusland dacht dat zij het laatst konden uitbazuinen toen zij een man hadden die zij in een of ander klein instrument konden doen opstijgen dat in een uur of twee rond de wereld kon gaan. Wel, my, Jezus kan sneller van glorie komen dan dat een gedachte daar tot Hem kan komen. Dat is gewoon hoeveel... Dat is hoe snel dit is.

13 Weet u, Einstein bewees dat als er twee krachten snel genoeg aankomen, zij regelrecht door elkaar heen zouden kunnen gaan en elkaar nooit, nooit zouden hinderen. Als twee auto's langs de weg zouden komen, en ze zouden allebei met een verschrikkelijke snelheid gaan, sneller dan het geluid, gewoon miljarden mijlen per seconde, dan zouden ze misschien door elkaar heen gaan zonder elkaar ook maar te beschadigen.

     Hij bewees dat, als krachten met elkaar botsen, wel, dan... Ziet u, wij zijn zulke aards gebonden mensen dat wij bijna alles waaraan wij denken en kunnen denken, altijd tijd en ruimte is en... Maar wanneer wij deze wereld verlaten, gaan we daar naar binnen waar geen tijd is.

14 Wij kunnen denken aan vijftig mijl per uur, honderd mijl per uur, tweeduizend mijl per uur, of tienduizend mijl per uur; dat is zelfs niet begonnen als wij aan eeuwigheid denken. Zo snel! Nadat Jezus verheerlijkt was en Zijn verheerlijkte lichaam ontving, uit de dood was opgestaan en was opgevaren naar omhoog naar de Vader, kwam Hij binnen een paar seconden weer terug, en met zulk een snelheid dat Hij precies voor Zijn discipelen kwam te staan door een muur heen, en het bewoog de muur zelfs niet; en toch met een lichaam dat daar kon staan en vis en brood kon eten. Dat is doorbrekende snelheid.

     En Hij kan heel de weg van glorie naar uw hart toekomen, zo snel als u over Hem kunt denken. Zo snel als u uw fouten kunt belijden, kan Hij de duivel uitdrijven en Zichzelf erin brengen, net zo snel als u genoeg geloof kunt hebben om het te geloven. Hoe snelheid...

15 Maar natuurlijk, zoals ik heb gezegd, zijn wij aardse mensen, en wij kunnen alleen centimeters en kilometers meten, enzovoort. Precies zoals het eens werd aangehaald: "Wat als een kleine baby in de schoot van zijn moeder kon denken? En het zou gebeuren dat hij zou zeggen: 'Wel', (hij denkt), 'weet je, ze vertellen mij dat ik binnen een paar dagen geboren zal worden. Wee mij. Zij vertellen mij dat daarbuiten zoveel plaats is, en dat er een zon is die schijnt. En mensen wandelen daar rond. Waar zal ik van moeten rondkomen? Ik word van binnenuit gevoed. Wat zal er van mij terechtkomen? Wee mij, als ik geboren ben.'"

     Wel, nadat hij dan geboren is, wil hij nooit meer teruggaan. Welnu, dat is de wijze waarop wij proberen te denken, en vermenigvuldig dat met miljoenen als wij proberen om hemelse dingen met aardse dingen te vergelijken. Het is zoveel groter.

     Als de dood ons treft, en wij verlaten dit grote land hier – wat de wereld wordt genoemd – naar dat land aan de andere zijde, wel, dan zullen we nooit meer naar deze plaats terug willen komen, dit land van corruptie en hartzeer.

16 In het Zakenliedenblad publiceerden zij een... Ik zal het een visioen noemen, ofschoon ik... het nooit was zoals enig ander visioen dat ik ooit heb gehad. Ik heb gezien... De Here is mij genadig geweest om mij visioenen te laten zien sinds ik ongeveer twee jaar of jonger was. En ik heb vele visioenen gezien, maar geen enkele zoals die, omdat ik daar naar beneden naar mijzelf stond te kijken. En ik zag deze mensen, schudde hen de hand. En zij waren net zoveel mens als wij mensen zijn. Alleen was daar geen gisteren, geen morgen, en daar waren geen oude mensen. Zij waren allen jong.

     En o, ik dacht... Ik wilde altijd leven om Jezus te zien komen omdat ik nooit een geest wilde zijn. En ik was altijd bang voor spoken, en ik... ik... ik wilde niet sterven en een kleine wolk worden. Zoals een kleine witte wolk die ergens ronddrijft, om dan mijn broeders te zien en te zeggen: "Daar zijn zij. Ik wenste dat ik hun hand kon schudden, maar zij hebben geen handen om te schudden. Die zijn dood. En ze zijn in het graf."

17 En toen werd dat Schriftgedeelte levend: "Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er reeds één die op ons wacht." O, beweeg gewoon regelrecht hieruit vandaan in die. O, ik vertel u, dat dat ons grote hoop geeft. Ongeacht wat de wereld denkt, en hoe onveilig de wereld is. Als wij aan deze dingen kunnen denken, verlaat alle vrees ons, en dan worden wij medeburgers van het Koninkrijk, en respecteren wij elkaar. En degenen die geen medeburgers zijn, willen wij trachten over te halen naar die plaats waar zij kunnen... Niemand behoorde die plaats ooit te moeten missen.

     Ik ben een man van middelbare leeftijd. Ik ben tweeënvijftig jaar oud. Ik heb een vrouw en een klein kind die hier vanavond zitten; een jongeman, mijn zoon hier, twee dochters thuis. En als het niet was vanwege het prediken van het Evangelie en het opvoeden van deze kinderen, om erop toe te zien dat zij goed opgroeien, en voor de zaak van het Evangelie, dan zou het mij helemaal niet bevreesd maken om nu precies weg te gaan, precies hier in uw tegenwoordigheid.

     Het is een glorieuze plaats. Dus ik ben... Het neemt al de vrees uit mij weg. Waar ik eens vreesde om te sterven, vrees ik het totaal niet meer. Ik ben daar dankbaar voor.

18 Wat dan als de natie geen veiligheid meer biedt? En wat als Rusland een satelliet laat neerkomen, of bommen, of hoe zij de projectielen ook noemen? Wat voor verschil maakt het? Wel, dat is slechts een naar-huis-gaan-ladder voor ons, gewoon een snelle ontsnapping aan al deze dingen om naar huis te gaan. Omdat wij zullen gaan vóórdat het hoe dan ook neerkomt.

     Ik geloof dus dat de Bijbel dat onderwijst. Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, in de dagen van Lot..." In de dagen van Noach, voordat oordeel de aarde trof, was Noach binnen in de ark, zelfs voordat het zachtjes begon te regenen. Zeker. Hij was buiten gevaar. En de engel zei tegen Lot: "Haast je en ga heen, omdat ik niets kan doen totdat je hieruit vandaan bent." Zie? Zij moesten er eerst uit vandaan zijn.

19 En ik geloof dat de bazuin van God zal schallen op een van deze morgens; de doden in Christus zullen opstaan. Wij, die levend zijn en overblijven, zullen in een ogenblik, in een oogwenk veranderd worden en tezamen met hen opgenomen worden om de Here in de lucht te ontmoeten. En dan zal de zware straf voor de bozen op de aarde beginnen.

     En als we weten dat we voor morgenochtend in stukken geblazen zouden kunnen worden... En de wetenschap zegt dat het nu één minuut voor middernacht is, hoe dichtbij is dan het komen van de Here Jezus? Maar dat zal plaatsvinden voordat het andere begint.

     Dus er is geen veiligheid bij de natie: nerveus, mensen proberen overeenkomsten te ondertekenen, en net zoals een stel kinderen zijn ze aan het ruziën en vallen ze elkaar aan. En wij behoorden op deze dingen te letten, omdat het noodzakelijk is dat wij ze in de gaten houden.

20 Hier laatst op deze conferenties die zij hadden... Daar waren meneer Eisenhower en Chroesjtsjov die elkaar hier in de Verenigde Staten ontmoetten. Eisenhower vertegenwoordigde al de westerse naties en Chroesjtsjov vertegenwoordigde al de oosterse naties. En bemerkte u dat er niets was waarvan zij konden zeggen dat zij het er samen over eens waren? Chroesjtsjov trok zijn schoen uit en sloeg hem... sloeg ermee op de lessenaar, en van alles.

     Wel, weet u niet dat het exact vervult wat de profeet heeft gezegd? Weet u wat Chroesjtsjov in het Russisch betekent? Het betekent 'klei'. Weet u wat Eisenhower in het Engels betekent? 'IJzer'. IJzer en klei, het oosten en westen, deze twee grote tenen uit het visioen van Daniël... Wij zijn reeds aan het einde, vrienden.

21 O, wij moeten deze onrust onder de naties hebben. Natie zal opstaan tegen natie, koninkrijk tegen koninkrijk; een tijd van verslagenheid; benauwdheid onder de naties; de zee die brult. Wel, het lijkt of de wereld in een nerveuse uitputting is beland.

     Nog iets anders, onze banen; onze banen zijn zo onzeker. Ik sprak daar in de hal met een jongeman die net vanuit het leger is teruggekomen. Kwam terug en had geen baan. En u weet geen dag van tevoren of iemand zal gaan naar... U begint ouder te worden, en iemand trekt zich terug dat hij niet met pensioen wil gaan, en dan vinden zij iets tegen u, en u staat op straat, en dan bent u te oud om een baan te krijgen. U bent de vijfentwintig gepasseerd, u... Tegenwoordig word je er niet wijzer van om naar een baan uit te kijken.

22 Dus zij... Zie, er is... Denk eens na, wat gaat iemand doen nadat hij vijfendertig of veertig jaar oud is als hij geen manier heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien? En vervolgens, als u een baan hebt, kunnen zij u eenvoudig ontslaan voor één klein ding, waarvoor u de laan wordt uitgestuurd, en dan hebt u niets meer. Er is dus geen veiligheid in banen. Het is een... Wij weten dat. Er ligt geen zekerheid in.

     Geen zekerheid op welke tijd onze naties opgeblazen zouden kunnen worden. In Miami, Florida – ik denk dat er in deze komende Christen Zakenliedenconferentie een man daarheen komt, ergens uit Groenland vandaan die onlangs zijn hand op de knop had; hij had de wereld naar de ondergang kunnen zenden. Hij was zo nerveus dat hij niet wist wat hij moest doen. Ze hadden een bom of een of ander projectiel op een scherm. En zij dachten dat Rusland op het punt stond om te vuren, overal staan projectielen opgesteld, liggen precies op een kruitvat, waardoor op elk moment de hele zaak kan worden opblazen.

23 Dus er is geen veiligheid. Er is geen manier om er bij weg te gaan. U kunt diep graven, maar deze bommen zullen vijfenveertig meter diep de grond inslaan, bijna honderdvijftig vierkante kilometer wijd. En dat is waar wij vanaf weten. Wat met degene waar wij niets van afweten? Elke natie heeft zijn geheime zaken die zij weghouden. En ik vraag me af welke dingen het zijn waar wij niets over weten.

     En dan spreken zij over allerlei plaatsen in orde maken en in plaatsen gaan, en om ergens een bomschuilkelder te vinden; ze graven diep in de grond om de regering onderin een tunnel te plaatsen. Wat voor goed zou dat doen? Wel, als een van deze bommen zou treffen en u zou er vierhonderdvijftig meter onder zitten, dan zou het elk bot in uw lichaam breken, de schokken zouden dat veroorzaken.

24 Er is geen manier om je te verbergen, ook hier beneden niet. Er bestaat maar één manier om te bedenken hoe je je kunt verbergen, dat is omhoog gaan, hier uit vandaan. En er bestaat slechts één weg omhoog. O, wat houd ik van onze Man in de ruimte. Ik houd daarvan. Want Hij heeft gezegd dat Hij ons eruit zou halen. Uit deze zaak vandaan... Jazeker. Er bestaat geen veiligheid bij de naties.

     U zegt: "Ik zal snel naar dit kleine land vertrekken, dat kleine land." Wel, het zal allemaal worden opgeblazen. En zij zullen... Er is hier geen veiligheid in het land. Er is geen veiligheid in onze banen.

     En merk op dat in deze dag het huiselijk leven in een toestand is geraakt waar we acht op behoorden te slaan. My, je ziet kleine jongens naar buiten gaan en een geweer pakken om daar hun papa en mama mee dood te schieten terwijl ze op bed liggen. Er is oneerlijkheid tussen onze vrouwen en mannen, onze moeders en vaders... In veel grote steden dragen de man en zijn vrouw geheime sleutels mee. Of, dezelfde sleutels liever, en ruilen sleutels om van hun appartement. Iedereen die thuiskomt, gaat ergens uit eten. En de een heeft een afspraakje en de ander heeft een afspraakje. My!

25 Hebben geen fatsoen meer, geen respect thuis. De huizen in deze dagen zijn niet meer zoals de ouderwetse huizen (over het algemeen, te veel hebben dat niet), waar de Bijbel open ligt en papa een hoofdstuk leest, waar zij knielen rondom de tafel en bidden. Mensen gaan naar binnen, gaan zitten en eten. Ik heb gezien dat mensen aan tafel gaan en gewoon beginnen te kauwen, en ze slurpen het eten naar binnen, vragen nooit om de zegen. Weet u, dat toont... Ik bedoel dit niet als grap; ik wil dit zeggen om een punt te maken.

     Toen wij op de boerderij woonden, bemerkte ik op een keer iets op toen ik buiten was. Het was... Er was een varken onder een appelboom. En deze appels vielen af en troffen hem op zijn kop. En hij at de hele dag door appels. En hij keek nooit omhoog om te zien waar ze vandaan kwamen. Dat is waar. [De samenkomst lacht – Vert]

     Wel, dat gebeurt niet alleen met varkens. U beseft niet waar dat voedsel vandaan komt. U kunt beter omhoog kijken en God ervoor danken, omdat Hij Degene was Die het gaf.

26 Thuis biedt ons geen veiligheid meer. U zendt uw kinderen naar school en wat onderwijzen zij hun daar? Vaak, veel te vaak onderwijzen zij hun dat wij van apen afstammen. Wel, wij geloven dat niet. Nee. En als een man niet meer is dan een dier, eet dan, drink, en wees gelukkig. Dat is de oorzaak van zoveel jeugdige misdadigers. Dat is de oorzaak waarom er zoveel misdaad wordt begaan. Want als mensen niet meer zijn dan een dier, laat hem dat handelen als een dier.

     Wij moeten hun vertellen dat hij een zoon van God is, geboren voor het Koninkrijk van God, en dat hij iemand is. Dit is slechts een negatief, een foto, negatief, erop wachtend dat het op een dag ontwikkeld wordt. En de dood is het enige dat het kan ontwikkelen.

     Als u aan uzelf sterft, begint er een nieuw portret aan de binnenkant. En dan begint dat nieuwe schepsel, Christus Jezus, zich er doorheen te tonen. En een dezer dagen zal Hij komen en u tot Hemzelf ontvangen. Dan zal de hele zaak veranderd zijn. En dan zal deze schaduw van het negatief een positief worden.

27 Wij ontdekken dat de zekerheid van 'thuis' erg onzeker is. Een jongeman kan op zoek gaan en een vrouw nemen, een jonge vrouw kiest een echtgenoot. Hij zou mogen handelen als een gentleman en van alles, maar het is... het is stellig een kans wagen.

     En wij bemerken dat er van alles aan de hand is in de huizen: overal valt het uiteen. Amerika heeft meer echtscheidingen, denk ik, dan enige andere natie in de wereld. Van ons wordt verwacht dat wij beschaving hebben, maar elk jaar ontdekken we dat ieder jaar de mensen een beetje onbeschaafder beginnen te worden.

     Kunt u zich voorstellen dat mannen, mannen en vrouwen en kleine kinderen kunnen doden en dat dat beschaving is, wat het verondersteld wordt te zijn? In oude tijden, toen men vocht voor vrijheid, was het geloof ik Stonewall Jackson die bovenop de Lookout Mountain stond, met een andere generaal die beneden stond. Zij hadden hun geschut op elkaar gericht. En toen ze dan gereed waren om de volgende morgen te vuren, gaf Jackson orders om te beginnen. Schreeuwde naar het dal van de berg en zei: "Broeders, wees gereed. Wij gaan op jullie vuren."

28 En nu, ginds in Duitsland en verschillende plaatsen, waar mannen zoals Hitler deze arme Joden oppakten en... Wel, de bewijzen daarvan zijn er nog steeds. Zij doodden hen daar bij de tienduizenden, bij de miljoenen: één, twee mannen die daar verantwoordelijk voor waren, van wie werd aangenomen dat zij hoog beschaafd waren, hoog opgeleid. Het zou goed zijn als we onze abc's niet zouden kennen maar Christus zouden kennen. Dan zou het zulke rommel niet produceren.

     Nee, het is beslist onvast. Nationale aangelegenheden, banen, huizen; en nu wil ik over iets anders spreken wat een onzeker geluid geeft, waar wij zoveel vertrouwen in stellen, waar wij zoveel over ruziën, en dat is over politiek.

     Oude buren vallen tegen elkaar uit, ruziën en vechten over politiek. De een is een Democraat en de ander een Republikein. En hij... Wel, zij ruziën en vechten erover, terwijl beide partijen net zo verrot en vuil zijn als ze maar kunnen. Dat is juist. Dus de een kan de ander niet verkeerd noemen, omdat ze allebei fout zijn. Dat is helemaal waar.

29 Maar politiek... Enige jaren geleden hadden we... Er werd voor het eerst gesproken over democratie. Een van de 'lords' van Engeland zei: "Het zijn allemaal zeilen en geen anker." Zei: "Spoedig zullen zij staan op... politici zullen op zeepdozen staan, lezingen houdend." Wel, dat is juist. Helemaal waar. Maar hij dacht niet aan wat er ook zou gebeuren met zijn eigen mooie Hogerhuis, en met het Huis van Afgevaardigden.

     Maar zo ontdekt u dat al deze dingen tot een einde moeten komen. Ik geloof in democratie. Maar ik geloof dat democratie net zo is als in Frankrijk gedurende de tijd van Jeanne d'Arc.

     Frankrijk had een revolutie nodig. Dat is juist. Maar nadat zij de revolutie hadden, hadden zij een tegen-revolutie nodig om sommige dingen recht te trekken waar zij opstandig over waren. En ik denk dat democratie goed is, maar nadat democratie het gewonnen heeft, hebben wij enig rechttrekken van de democratie nodig. Dat is juist.

30 Ik denk dat de kerk juist is, maar nadat de kerk overwonnen is, hebben wij wat rechttrekken in de kerk nodig. Dat is waar.

     Politiek. Pas geleden... Ik ben Democraat noch Republikein, ik ben een Christen. Dus ik... ik doe niet... Ik stemde op één Man, dat was Jezus Christus. En Hij aanvaardde het, en ik ben bestemd om het met Deze te winnen, dus is dat Degene voor Wie ik kies: voor Hem.

     En mijn moeder was een Democraat. O my. En mijn vader was evenzeer een Republikein. Dus daar had je... Wij hadden het thuis. Daarom zou de een elke keer gaan stemmen om de ander zijn stem teniet te doen. Nee, meneer, zij zouden niet toegeven.

     Dat is dus de wijze waarop het is. Kijk, het is precies zoals een stel spelende kinderen. Ik denk dat zij in beide partijen goede en slechte zullen hebben. Het hangt gewoon van de persoon af. Ik denk dat het net zo is als met de Methodisten, Baptisten, of Presbyterianen, of Pinkstermensen. Het is de individu die in de kerk is.

31 Als u een Katholiek bent, en u vertrouwt op de Katholieke kerk voor redding, dan bent u verloren. En als u van Pinksteren bent, en vertrouwt op de Pinksterkerk voor redding, dan bent u verloren. Maar als u een Katholiek bent, en u hebt geloof in Jezus Christus, en vertrouwt op Hem, dan bent u door uw geloof gered door genade. Hetzelfde met elke andere kerk... Het is de individu. Het is het systeem, zoals ik zei, dat de broederschap heeft weggegooid. Het is niet de kerk zelf.

     Nu, politiek. U kunt geen vertrouwen in ze stellen. Wij hadden pas een verkiezing die bewees dat het een van de meest oneerlijke zaken was die de natie ooit heeft getroffen. Juist. Maar wat deden ze? Zij hadden een betrouwbare telmachine. En de FBI ontmaskerde het en berichtte het in de kranten en overal, dat de telmachines zo waren ingesteld, dat elke keer dat men stemde voor meneer Nixon, ze tegelijkertijd op Kennedy hadden gestemd. En de FBI ontmaskerde het. Deden zij er iets aan? Nee, zeker niet. Dan is het vals. Dat is juist.

32 Nu, iemand zei: "U zult daar een dezer dagen voor worden doodgeschoten." Dit is de beste plaats waarvan ik weet om te sterven. En ik weet geen betere zaak om voor te sterven.

     Deze natie leek heel wat op Israël. Israël was een volk dat in slavernij was. En die kleine groep Israëlieten die in slavernij waren en van vrijheid hielden en de ware en levende God wilden aanbidden, werden door God bevrijd van hun slavenkuilen en Hij bracht hen in een land dat aan hen beloofd was, en verdreef de bewoners van dat land. En zij namen het land over en werden een machtige natie. Zij hadden machtige mannen.

     En deze natie deed hetzelfde. Wij waren een gebonden volk, geen vrijheid van religie. En God zond onze voorvaderen naar dit land. En wij verdreven de inwoners en namen het over. En het is de leidende natie van de wereld geworden.

33 En Israël was de leidende natie van de wereld in zijn dagen, omdat zij grote godzalige mannen hadden, mannen zoals David, zoals Salomo, mannen van eer, mannen van rechtschapenheid, mannen die God kenden en op God vertrouwden. Maar op een dag kwam er een afvallige die als troonopvolger werd gekozen en dat was Achab, een grensgelovige.

     Deze natie stond over de hele wereld bekend als de leidende natie omdat wij godzalige mannen hadden die daar achter stonden: Abraham Lincoln, George Washington, zulke mannen die op God vertrouwden en God vreesden. Maar net zoals Israël zijn vergissing beging en Achab aanstelde, deden wij niet zolang geleden hetzelfde.

     Toen Achab erin kwam, trouwde hij met Izebel. En Izebel was een heidense. En het was niet Achab; Achab was een tamelijk goede kerel. Hij wilde... bekeerde zich dikwijls. Maar het was niet Achab, maar het was Izebel achter de troon, omdat hij met haar getrouwd was. En zij leidde hem en bracht zonde in het land en zonde tot de mensen.

34 En hetzelfde gebeurt nu. Enigen van u goede trouwe Democraten mogen daarmee verschillen. Maar laat mij u vertellen; u had zo'n hoge dunk van uw politici in plaats van Gods Bijbel, dat u het gewoon liet binnenkomen en overnemen. God komt op de eerste plaats. Waar zijn wij hier voor, voor vrijheid van religie of wat anders? Dat Izebel-systeem!

     Onze president is nu met dat Izebel-systeem gehuwd. Exact juist. Precies zoals het toen was, is het nu. Het komt niet door hem... Ik heb niets tegen de president. Maar dat systeem erachter...

     Heeft u het onlangs opgemerkt over de scholen, hoe sluw zij probeerden die ene zaak over te nemen? [De Bijbel verbieden op de scholen – Vert] Zeker. Dat is slechts het begin ervan. Wacht u maar. Jazeker. Wacht u maar af. U bent hier goed voor gewaarschuwd door Heilige Geest-vervulde predikers die u gewaarschuwd hebben. Maar wat is er aan de hand? Wij verkochten onze geboorterechten voor politiek! [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

35 U bedrijft politiek in de kerk, enzovoort. En wat heeft u toen gedaan? U heeft de hele natie vastgelegd en hebt uw Godgegeven geboorterechten verkocht voor precies de zaak die u hiernaartoe heeft gebracht: voor vrijheid van godsdienst. Dat is helemaal juist. Amen. Het was niet mijn bedoeling daarover te spreken.

     Het is nu te laat. Dat is om profetie te vervullen. Dat is precies de reden waarom zij het niet wilden corrigeren nadat de telmachines bewezen waren vals te zijn. Dit is later dan u denkt. Het moet gewoon zo zijn.

     Nu, niet die wij niet kunnen... Deze politiek geeft een onzeker geluid. Je weet het niet. Je kunt stemmen, en stemmen, en stemmen, en stemmen; dat maakt geen enkel verschil. Zij laten het gaan op de manier zoals zij dat willen. Dus is er onzekerheid in de politiek.

36 In de kerk is er onzekerheid. O, wij hebben honderden denominaties gekregen, en elk zegt: "De onze is juist. Die zijn niet goed. Wij hebben het!" Ongeveer negenhonderd verschillende organisaties hier in de Verenigde Staten, hoe kunnen die allemaal juist zijn?

     Nu, er is daar ergens een onzeker geluid in. Het klinkt niet goed. De een zegt: "Komt u hierheen en sluit u aan bij onze kerk, en verlaat deze, en kom, sluit u aan bij de onze." En de volgende heeft zich aangesloten bij hun... Mensen nemen hun papieren mee van kerk naar kerk totdat ze versleten raken, veranderen alleen de naam van Methodist naar Baptist, naar Presbyteriaan, naar Lutheraan, naar Pinksteren, Eenheid, Tweeheid, Drie-eenheid, en waarvoor is het... Mijn goedheid.

     Waarom vergeet u het niet? Plaats uw naam in de hemel in het levensboek van het Lam. Daar hoeft u hem nooit meer uit te halen. [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dat is juist.

37 Onzekerheid, de kerk geeft onzekere geluiden. De Baptisten hadden niet lang geleden een slogan: "Een miljoen meer in '44." Wat kregen wij? U heeft een miljoen leden meer, zeker.

     Als alle mensen in deze Verenigde Staten die belijden Christenen te zijn en tot een bepaalde categorie van de kerken behoren, Katholiek of Protestant, als ieder van deze mensen een wederom geboren Christen was, dan vertel ik u dat dit land zo drooggelegd zou zijn, dat een dranksmokkelaar zichzelf zou moeten inspuiten om genoeg vocht uit zich te krijgen om te spugen. Dat is waar.

38 Het zou, o, het zou anders zijn. Maar vandaag verkopen ze whisky aan deze mensen en dan arresteren ze hen omdat ze het drinken. [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] O God, heb genade. Politiek, kerk, en alles is zeker een onzeker geluid: onzekerheid.

     "Kom en sluit u aan. Kom en zet uw naam erin." Dat is niet het idee. Kom en word geboren. Kom en sterf. Kom en rot aan uzelf en uw eigen gedachten, en laat Christus binnenkomen, en word een nieuw schepsel. Dat is het idee.

     Onzekerheid in nationaliteit, onzekerheid in banen, onzekerheid thuis, onzekerheid klinkt in de politiek, onzekerheid klinkt in de kerken... Wel, zelfs het leven zelf is onzeker. Wij weten niet wanneer wij gaan. Maar er is één ding zeker: wij weten dat we moeten gaan.

39 Zoals het oude gezegde luidt: "Er zijn twee dingen die zeker zijn, namelijk belasting en dood." En u zult ze allebei tegenkomen, dus waarom maakt u uzelf er niet voor gereed? Dat is juist.

     Onzekerheid van leven, onzekerheid in de kerk, zoveel onzeker... Dan zegt u: "Broeder Branham, u brengt ons zeker in een moeilijke positie. Is er iets dat zeker is?" Ik zou hier kunnen staan en hier een lijst van dingen opsommen die onzeker zijn.

     De natie is onzeker. Een onzeker geluid, wie weet wat er gedaan moet worden? Banen; politiek is onzeker; de kerk is onzeker; het huiselijk leven is onzeker. Wat is zeker? Is er iets dat zeker is? Ja, er is één ding waarvan ik u zal garanderen dat het zeker is. Dat is het Woord van God. Dat is juist.

40 In Mattheüs, het vierentwintigste hoofdstuk en het vijfendertigste vers, zei Jezus: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit falen." Net zo zeker als dat God iets zegt, is dat net zo zeker als dat het gaat gebeuren.

     Voordat er een wereld was, voordat er vierduizend jaren waren, voordat Christus ooit geboren was, zei de Bijbel dat Hij het Lam van God was, geslacht sinds de grondlegging der wereld. Want toen Gods programma werd opgesteld, wist Hij wat er zou gaan gebeuren, wist Hij in Zijn grote gedachten dat Hij Zijn eigen Zoon zou moeten slachten om de wereld te redden. En het was vastgesteld zodra God het gesproken had. Amen.

     Als God iets zegt, is het net zo eeuwig als Hij is. Het kan niet falen, Gods Woord. Jezus zei: "Zowel hemel als aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit falen." O, zeker is Dat zeker. Daar is geen onzekerheid over.

41 Het kan u vreemd doen handelen als u het ontvangt; u mag misschien niet zo handelen als u gewoonlijk deed. En dat is één ding dat ook zeker is. Paulus zei: "Het leven dat ik nu leef..." Hij moet een ander soort leven hebben geleefd, en toch was hij religieus opgevoed. Maar hij had een nieuw soort leven. "Niet ik, maar Christus leeft in mij." Zie, hij was overgegaan van het ene leven in het andere.

     En net zo zeker als u het Woord van God in uw hart ontvangt, zult u daarna eeuwig leven hebben, en zult u vreemd handelen, er vreemd uitzien, en anders zijn dan wat u was.

     Laten we nu gedurende een paar minuten teruggaan – ongeveer tien minuten – en enige mensen natrekken uit het verleden die plechtig hebben gerust op de zekerheid van de bazuin van Gods Woord.

42 Noach. Ver terug in het begin, nog voor de antediluviaanse vernietiging, was hij misschien een boer op de akker, maar op een dag ontmoette hij God. En God vertelde hem dat het zou gaan regenen. Noach was er net zo zeker van dat het zou gaan regenen als... er net zo zeker van als dat hij wist dat hij Noach was. En hij ging een ark toebereiden voor de redding van zijn huisgezin omdat hij er zeker van was dat het zou gaan regenen.

     Ongeacht hoe onwetenschappelijk het leek, ongeacht hoeveel... De wetenschap kon hem bewijzen dat daarboven geen druppel water was; er kon geen vorm van een wolk zijn; er kon geen dit, dat, of wat anders zijn. Ongeacht hoe wetenschappelijk het leek, was hij er zeker van dat het zou gaan regenen, en hij maakte er de toebereidselen voor. Amen.

     Dat is de manier, broeder. Als u zeker bent, maak er dan toebereidselen voor. Als u er vanavond zeker van bent dat u hier niet ziek naar buiten zult gaan, als God het aan u heeft geopenbaard, dan gaat u niet weg; u maakt toebereidselen. U zegt: "Ik ben kreupel; ik... ik kan niet lopen. Maar ik ben er zeker van in mijn hart dat God zojuist tot mij sprak en zei: 'Vanavond zul je dit gebouw uitlopen.'" Maak u gereed, u zult dat doen. Dat is juist.

     Wees zeker in uw hart. Als God spreekt, is het zeker, eeuwig zeker als God spreekt, geen enkel onzeker geluid daarbij.

43 Mozes was een knap man, hoog opgeleid, een beschaafde geleerde die zelfs de Egyptenaren kon onderwijzen. Hij was een krijgsman; ons werd verteld dat hij een geweldig militair talent had. En hij ontdekte dat hij in zijn militarisme faalde. Hoewel hij heel het leger van de Farao achter zich had staan en erfgenaam van de troon zou worden... Maar op een dag, nadat hij weggelopen was, en gedurende veertig jaar in de woestijn was geweest, trouwde, zich gevestigd had, en een vrouw en kinderen had...

     Op een dag aan de achterkant van de woestijn kreeg een oude man, tachtig jaar oud met lange bakkebaarden die schapen hoedde, een glimp van een brandende struik. Stond voor die struik en hoorde God zeggen: "Zeker zal Ik met u zijn. Ga naar Egypte." En Mozes was er zeker van dat niets hem kwaad zou kunnen doen. Hij wist dat hij daarheen ging om de mensen te bevrijden, omdat hij er zeker van was dat God hem de waarheid had verteld. Want hij wist dat het God was, en hij wist dat het Gods plan in Zijn Woord was om hen te bevrijden.

44 Nu, als Mozes zo zeker kon zijn om daar als een oude man heen te gaan en in z'n eentje een natie uit een natie te halen, hoeveel temeer behoorden wij zeker te zijn als wij Gods Woord lezen en zien dat deze... dat wij nu leven in deze tijden waarin wij nu leven... dan behoren wij zo zeker te zijn van een naderende opwekking. Wij behoren zo zeker te zijn van het uitstorten van de Heilige Geest. Wij behoren zo zeker te zijn van onze genezing. God heeft het gezegd; dat maakt het vast.

45 Mozes was volmaakt zeker dat Israël bevrijd zou worden. Hij wist niet hoe; hij had niets anders dan een oude stok in zijn hand. Maar hij ging er hoe dan ook heen. Hij wist niet hoe het gedaan zou worden, maar hij wist dat God tot hem gesproken had en hij was onderweg.

     Hij zou daarheen gaan en God laten doen wat Hij wilde nadat hij daar aankwam. Dat is dus de manier. U zegt: "Broeder Branham, ik heb kanker. Hoe kan ik zeker zijn?" Laat God tot u spreken. Neem het Woord aan. Wel, als de dokter heeft gezegd... Ik weet dat de man alles voor u zou doen wat hij maar kan; ongetwijfeld. Maar als God tot u gesproken heeft, weest u er dan zeker van dat het God is, en kom dan in beweging.

46 Als God tot u spreekt, zult u God zien, Zijn kracht zien, Zijn opstanding zien, Zijn werken zien en Zijn tekenen, en als u weet dat Hij hier is, neem Hem dan aan en aanvaard Zijn Woord. Als u het diep in uw hart kunt voelen dat het waar is, ga dan regelrecht door, maak toebereidselen, omdat alles in orde zal gaan komen.

     Dat meisje waarover ik gisteravond sprak, is misschien vanavond hier, de kleine dame uit Zion, met een kindje waarvan het voetje slap hing. Zij was zo zeker dat die kleine zou gaan lopen dat zij er een paar schoentjes voor had gekocht (Ziet u?), en hier naartoe kwam om ervoor te laten bidden.

47 En toen zij het podium over was gegaan om voor haar te bidden, keek ze en het kind probeerde zijn voet. En het was niet beter. Daarom ging ze naar mijn vrouw toe en mijn vrouw wist dat ik naar het kantoor was gegaan. Daarom stuurden ze het meisje daarheen. Het meisje kwam naar binnen en ik zei: "Bent u niet de dame waar gisteravond voor gebeden werd?"

     Zei: "Ja." Zei: "Maar u weet dat de Here tot mij gesproken heeft, en tegen mij zei om mijn kindje naar u toe te brengen, en als u uw handen op mijn baby zou leggen, dat hij zou gaan lopen."

     Ik zei: "Wel, dan is dat alles wat nodig is. God zei het. Dat... dat is alles wat wij hebben te doen. Het eenvoudig geloven."

     Zei: "Maar de kleine loopt niet."

     Ik zei: "Dat heeft er niets mee te maken. Als u zeker bent, zou u het niet betwijfelen."

48 Dus wij baden en legden handen op de baby. En ik zei: "Zuster, ik zou hier de hele dag kunnen staan en dat doen, maar als u zeker bent, en u het echt gelooft, zal het gebeuren. Het zal zeker op die wijze gaan zijn." En toen zij begon weg te gaan, wilde zij mij iets anders laten zeggen. Arme kleine makker, kleine dame... Ik hoop... Zij mag... Bent u vanavond hier, zuster, uit Zion, die die baby eergisteravond hier had? Bent u in het gebouw? Steek uw hand op als u er bent. Ik was... Zij was...

     Waren enigen eergisteravond hier toen zij er was? Is er iemand hier die erbij was toen zij hier eergisteravond was? Ja, we... Goed. Nu, zij was er zeker van dat de Here dat kind zou genezen, maar zij wilde dat ik er iets over zou zeggen. Wel, ik had daar reeds aan de broeders verteld dat ik de baby in orde had gezien. Maar ik wilde alleen maar zien wat zij ermee zou gaan doen.

49 Dus toen zij een beetje teleurgesteld de kamer uitging, en zo half en half huilde, keek zij om; haar kleine echtgenoot was al naar buiten gegaan. Dus toen zij omkeek, zei ze: "Eerwaarde Branham?"

     En ik zei: "Ja, mevrouw."

     Ze zei: "Is het Gods wil voor mijn baby om kreupel te zijn?" Zij wilde gewoon weten wat ik zou gaan zeggen: trok het er regelrecht uit.

     Ik zei: "Nee mevrouw. Dat is het niet."

     Ze zei: "Dank u, meneer." Weg ging zij.

     En ongeveer een week daarna kon het beentje van de kleine normaal en goed uitgestrekt worden. Zie? Kijk, blijf er gewoon aan vasthouden. Krijg een greep op iets. Houd eraan vast. Zeker... Ja, zo is het.

     Mozes was zeker dat God Israël zou gaan bevrijden.

50 Zoals Elia bovenop de berg, in de dagen dat hij dacht dat hij de enige was die overgebleven was, maar God had hem daar naartoe gebracht, en bracht hem eten door middel van de raven, en hield hem in leven totdat Hij zijn profetie kon vervullen. Hij had hem gewoon van het veld afgehaald.

     Daar terug in de dagen van Achab hadden alle mensen het opgegeven, maar zij hadden daar één man die niet zou opgeven: dat was Elia. Hij vertelde Izebel nog steeds dat het verkeerd was om zo te handelen. Ongeacht wat de rest van hen deed, goot hij het over hen heen zo hard als hij maar kon.

51 Op een dag zei God: "Nu heb je genoeg tegen hen geprofeteerd, kom van het veld vandaan, en Ik zal de oordelen van jouw profetie over hen uitgieten." Dus ging Elia naar de top van de berg gedurende drie-en-een-half jaar, of drie jaar, toen zij zo ongeveer allemaal op hun tong kauwden van de pijn, maar hij zat bij een kleine beek, kleine bron. Hij had de hele tijd de geestelijke openbaring, wateren des levens borrelden op.

     De rest van hen... En luister, broeder, zuster, laat mij u wat vertellen. Een dezer dagen, als God gewoon genoeg heeft gekregen van wat hier allemaal rondgaat, dan zal Hij heel de waarheid van het veld wegnemen, en dan zult u een opwekking willen krijgen. Het moet gebeuren. De profeet zei dat er in de laatste dagen een tijd zou komen dat er geen hongersnood zou zijn alleen voor brood en water, maar voor het horen van het Woord van God. En de ware dienstknechten zullen weggenomen zijn. En er zal een hongersnood zijn in de laatste dagen. Het zal er zeker gaan zijn.

52 Merk nu op dat God hem toen vertelde, toen Hij hem uit zijn winterslaap haalde, dat Hij zei: "Ga en roep Achab, en breng hem naar de top van de berg." En toen was Elia er zo zeker van dat dat God was Die hem vertelde om dat te doen, dat hij vierhonderd priesters riep, en zij slachtten een stier en baden de hele dag. En Elia liep rond en maakte grappen over hen.

     Hij zei: "Waarom roepen jullie niet een beetje luider, misschien is hij aan het jagen, misschien slaapt hij, of hij wil hij niet gestoord worden, of zoiets." Zei: "Roep een beetje luider naar hem." En maakte grappen over hem, terwijl zij... Waarom? Omdat hij zeker was! Hij wíst dat er geen kracht in die afgod was. En hij was er zéker van dat hij in contact was met de levende God.

53 Dat is de reden vanavond, broeders, en ik zeg het met liefde en respect: ik wéét dat er geen opwekking is in het opzetten van organisaties. Maar ik weet dat er een levende God is Die een opwekking heeft! Laten wij daarnaar teruggaan! Ik ben er zeker over! Ik ben er stellig over! Ik weet dat het de waarheid is.

     God zal dat nooit doen. Nergens stonden zij ooit op, en zij zullen het nooit. Maar God zal een volk nemen uit deze mensen ter wille van Zijn Naam. Hij zal dat doen.

     Dus Elia legde deze twaalf stenen op elkaar. En hij legde de stier erop en slachtte hem precies op de wijze zoals God hem had verteld. Hij was er net zo zeker van dat dat vuur zou gaan vallen als dat hij er zeker van was dat hij Elia was. Niets... Er was daar geen vuur boven, en er was daar geen water boven. Het had gedurende drie jaar en zes maanden niet geregend.

54 En hij liep daar net zo kalm en rustig naartoe, omdat hij zéker was. Hij hoefde niet te zeggen: "Nu, broeders, ik zal erheen gaan en het proberen. Ik... ik zal zien..." Nee, nee. De stem had tot Elia gesproken; Elia was er zeker van dat het God was! Amen! Als u er zeker van bent dat het God is, zal er iets gaan gebeuren! [Broeder Branham slaat op de kansel – Vert]

     Elia wandelde daarheen en zei: "O God van Abraham, Izak, en van Israël." Bemerkte u dat hij nooit zijn naam van misleider gebruikte, Jakob. Hij noemde hem bij zijn prinsennaam, Israël. "God van Abraham, Izak, en Israël, laat het deze dag bekend zijn dat Gij God zijt, en ik Uw profeet ben."

55 En ongeveer op die tijd begon het vuur te vallen. Waarom? Hij was er zeker van dat het zou gaan vallen. Hij zei: "Ik heb dit alles op Uw bevel gedaan." Als u ergens zeker van bent, er is één geluid waar u altijd zeker van kunt zijn, en dat is Gods stem. Gods Woord is zeker.

     David had God beproefd. Op een dag toen hij de schapen hoedde, kwam er een beer aan en kreeg er eentje te pakken. Hij nam een kleine slinger en versloeg de beer. Nu, u weet dat een klein steentje in een slinger een beer niet kan vellen.

     Toen kwam er een verscheurende leeuw aan, greep een van de kleine makkers en rende ermee weg. David ging achter hem aan, de Here vertrouwend. En hij gooide dat steentje en sloeg de leeuw ermee neer, doodde de leeuw.

56 Toen zag hij op een dag dat daar een onbesneden Filistijn opkwam, zeggend: "De dagen van wonderen zijn voorbij. Er is niet zoiets als dit spul."

     En kleine oude David, misschien met gebogen schouders enzovoort, zei: "Bedoelt u te zeggen dat u daar staat en die onbesneden Filistijn de legers van de levende God laat uitdagen?" Hij zei: "Ik zal hem gaan bevechten."

     En my, toen hij... Saul probeerde hem zijn Ph.D. aan te laten trekken, wel, het paste hem helemaal niet. Hij wist er helemaal niets over, hoe je precies "Amen" moet zeggen, weet u, enzovoort. En hij zei: "Ik weet helemaal niets van die onzin af. Ik weet er helemaal niets over, maar ik heb iets waarin ik heb vertrouwd. Ik weet niet wat God met mij wil doen met een Ph.D., maar ik weet dat Hij dit voor mij gedaan heeft."

     En hij zei: "De God Die mij een leeuw met deze slinger liet doden, de God Die mij met deze slinger een beer liet doden, hoeveel te meer (Amen), hoeveel temeer zal Hij die onbesneden Filistijn in mijn handen overgeven?"

57 Mannen en vrouwen, vrienden, beseft u dat de God des hemels Die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt niet dood is, maar leeft? En als Hij Zijn Woord aan David hield, als Hij het aan Elia hield, als Hij het aan Mozes hield, als Hij het aan de Hebreeuwse kinderen hield, als Hij het aan Daniël hield, dan zal Hij het aan u en mij houden! Als wij er zeker van zijn dat het God is! Halleluja! My, ik voel mij nu precies religieus. Jazeker.

     Ik wist die avond... Iemand zei: "Broeder Branham, bent u niet bang voor een vergissing?" Een vergissing? Hoe kan God een vergissing maken? Geen sprake van. Die Engel die daar die avond kwam en zei dat Hij mij zond om dit zekere ding te doen, over de visioenen enzovoort... rondom de wereld ben ik ermee gegaan, naar allerlei soorten mensen en allerlei soorten plaatsen, en niet één keer heeft het gefaald.

58 Waarom? Ik ben er zeker van dat het God was. Het kwam overeenkomstig Zijn Woord. Het is overeenkomstig Zijn Geest. Het is overeenkomstig Zijn natuur. En het is precies op tijd voor Abrahams zaad.

     Ik kan zien waarom de naamkerken het niet willen ontvangen. Evenmin ging die Engel daarheen om tot Lot en de anderen te prediken. Hij bleef daar bij de uitverkorenen. Zij hadden er een die daarheen ging en predikte tot hen... tot de groep daar. En dat is de reden waarom zij mij vertelden, toen ik mijn kleine Baptistenkerk verliet, dat ze zeiden: "Je zult een heilige roller worden als je je met die heilige rollers inlaat."

     Ik zei: "Ik weet niet wat ze zijn, maar als God mij naar hen toestuurt, dan heeft Hij een boodschap voor hen." Dat is juist. Als God een boodschap geeft, zal iemand het ergens gaan horen! Amen.

59 Dat is wat Johannes dacht toen hij uit de woestijn kwam, die Elia van het Nieuwe Testament, die ruige man. Hij zei: "God is in staat uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken." Hij was zeker van zijn boodschap. Hij wíst dat het waar was. Hij wíst dat hij werd geboren en de Heilige Geest had ontvangen in de schoot van zijn moeder bij de Naam van Jezus Christus.

     Toen hij negen jaar oud was, ging hij de woestijn in zonder opleiding, bleef daar tot hij dertig was, kwam er zonder kleding uit vandaan met alleen een stuk schaapsvacht om zich heen gewikkeld. En hij predikte de boodschap die het gebied er rondom schudde. Amen. Waarom? Hij was zeker!

60 En toen hij die Heilige Geest daar als een Licht zag neerkomen met daaraan twee vleugels, neerkomend op Jezus, zei hij: "Ik kende Hem niet, maar Hij Die in de woestijn tot mij sprak, zei: 'Op Wie gij de Geest ziet neerkomen en blijven, Die is het Die zal dopen met de Heilige Geest en vuur.' Ik ben er zeker van."

     Toen hij een beetje mismoedig was geworden, zoals wij er gisteravond over spraken, zei Jezus: "Ga, toon Johannes wat er plaatsvindt." Wees zeker. Wees zeker, want het is een zeker geluid.

     Nu, het was aan Simeon geopenbaard door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien – en toch was hij echt al een oude man – maar hij zou de dood niet zien totdat hij de Christus des Heren had gezien. Hij was niet beschaamd. Hij ging het iedereen rondom vertellen: "Ik ga niet sterven. Ik zal het komen van de Christus gaan zien."

61 Wel, ik kan hen horen zeggen: "Arme oude kerel, hij is gewoon een beetje in de war. Hij begint oud te worden, weet je. En hij... Ik geloof dat zijn verstand het een beetje begeeft, weet je." Het maakt dat je dingen doet en handelt zoals je nooit tevoren hebt gedaan. Als u zeker bent. Als u echt zeker bent.

     Simeon zei: "Nee, ik zal niet sterven totdat ik de Christus zie komen."

     Nu, ze zeiden: "Denk na. David keek naar Hem uit. Mozes keek naar Hem uit. En duizenden jaren geleden keken ze al naar Hem uit. En nu zijn wij hier in Romeinse gevangenschap. Wel, hoe ter wereld zou hij het ooit kunnen zien? Arme oude kerel, schenk gewoon geen aandacht aan hem."

62 Daar maakte hij zich niet druk om. Hij ging rond, zeggend: "Jongen, ik zal niet gaan sterven totdat ik de Christus zie komen. Ik zal het gaan zien." Op een dag, toen hij daar achter in zijn studeerkamer was, werd Jezus, gewikkeld in doeken, in de tempel gebracht voor de besnijdenis, de reiniging van Maria... en zij stond daar, de kleine maagd.

     En de mensen hielden zich op afstand van haar omdat Hij een slechte naam had om mee te beginnen. Ze zeiden dat Hij onwettig geboren was. En ik kan me indenken dat deze vormelijke huichelaars, weet u, nooit met zoiets te maken wilden hebben. Zij bleven op afstand.

63 En... Maar zij wist wat zij in haar armen vasthield. Zij wist Wiens Zoon het was. En ik zeg dat het vandaag ook zo is. U kunt een echte wederom geboren Christen een fanatiekeling noemen, of een heilige roller, of wat u ook maar wilt. Als hij weet dat dat de Heilige Geest is, kunt u hem nooit laten wankelen. Nee, zeker niet. U hebt helemaal geen vat op hem. Hij weet wat daar binnen is. Hij weet waar het vandaan komt. [De samenkomst verheugt zich – Vert]

     Zoals ik altijd heb gezegd... Al deze verbasterde religie wat zij in deze dagen hebben; als er iets is wat ik haat, dan is het wel deze verbasterde rommel waar zij het over hebben. Verbasteren dit. En ik denk dat de wetenschap tot een plaats is gekomen dat zij hun eigen argument hebben weerlegd.

     Weet u, ze zeggen dat mensen zijn geëvolueerd van... gewoon van een aap afstammen en zo hogerop zijn gekomen, en van een kikkervisje omhoog zijn gekomen. Maar Genesis 1:26 zegt: "Laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard." Ik geloof dat God apen maakte. Jazeker. Ik geloof dat God alles maakte. Maar Hij maakte mensen. En mensen kwamen nooit door evolutie... dat apen mensen worden. God maakte in het begin vogels en alle dingen. En dit bewijst het.

64 Als u iets verbastert en het kruist, dan kan het zichzelf niet meer terugkruisen. Dat is juist; het is dood. Je kunt wel zeggen: "Verbasterd koren, verbasterd koren, zulk prachtig koren." Ik weet het, maar het is totaal niet goed. U kunt het niet planten, want het komt niet meer op. Dat is waar; het is over.

     Neemt u een muildier. Een muildier... ik... Het is... Een muildier is de verschrikkelijkste kerel die er is. Weet u, hij is geen paard, noch een ezel, en hij weet zelfs niet wat hij is. Dat is juist. En zijn moeder was een merrie en zijn vader was een ezel, daarom weet hij niet waartoe hij behoort. En hij kan zichzelf nooit meer voortplanten. Een muilezel kan geen muilezel voortbrengen. Dat is voorbij. U weet dat.

65 En dat is precies zoals vandaag sommige van deze religies zijn: muilezel-religie. Dat is juist. Je kunt spreken over dagen van wonderen, de Heilige Geest, en al deze dingen. En heeft u ooit een oude muilezel gezien? Hij is onwetend. Hij steekt zijn grote oude oren omhoog en kijkt u alleen maar aan. Hij heeft geen zachtmoedigheid en geen gevoel om vriendelijk te zijn. En u kunt niets met hem beginnen. Hij zal zijn hele leven wachten om u te trappen. En wacht dan totdat u dood bent. En wanneer hij stervende is, zal hij u trappen.

     En hij zal daar staan met die grote oren, en je zegt: "Kom op, jongen. Toe maar, toe maar, toe."

     Hij zal alleen maar: "Ia, ia", zeggen. Ziet u, hij weet niets. Hij is een kruising.

66 Dat is er aan de hand met enige van deze verbasterde religies. Je kunt zeggen: "Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer."

     Ze roepen: "Ia, ia, de dagen wonderen zijn voorbij; er is niet zoiets." O my. Geen wonder dat de Bijbel zei dat zij zullen opkomen als een veld met balkende muilezels. Dat is zo. [De samenkomst lacht – Vert]

     O, het is... Dat is waar. Het is verbasterd. Wat probeerde u te doen? Iets van de wereld vermengen met de kerk. Daarmee begon het in het begin: een verbasterde kerk. Wij zouden moeten... wij zijn... Maar er bestaat iets dat vriendelijk is. Eén ding waar ik van houd, is een fijn stamboekpaard. O my.

67 Dat stamboekpaard kan u vertellen wie zijn papa was, wie zijn mama was, wie zijn grootvader, grootmoeder, betover-, over-, over-, over-, overgrootmoeder was en zo verder terug. Hij heeft een stamboom. Zo houd ik ervan om een stamboek Christen te zien (Amen); één die weet wie zijn papa is en wie zijn mama is. U vraagt: "Bent u een Christen?"

     "Ik ben een Methodist." Wel, dat is een aardige belijdenis dat u geen Christen bent.

     "Ik ben een Baptist."

     "Ik ben een Presbyteriaan."

     "Ik ben een Pinksterman."

     Broeder, wij zijn Christen omdat wij een stamboom hebben, geboren uit de Heilige Geest! Ik weet Wie mijn Vader is! Amen! [De samenkomst verheugt zich – Vert]

     Een Christen is een Christen. Jezus zei: "Hij die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen; deze tekenen zúllen hen volgen die geloven", een stamboek Christen, een die gevuld is met de Heilige Geest. Geen onzeker geluid daarover. Nee, zeker niet. Dat is juist.

     Zo klonk het op de Pinksterdag. Het klinkt vandaag nog hetzelfde. En het is een echt, zeker geluid. Dat is waar. Dat is een echt goed, zeker geluid. Ja.

68 Simeon was er zeker van dat hij Hem zou gaan zien. Jezus was zeker van het Woord van Zijn Vader. Zeker wel. Toen Maria daar aankwam, zei ze... of Martha liever gezegd, zei ze: "Here, als U hier zou zijn geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn, maar zelfs nu, wat U God ook vraagt, zal God doen."

     En Hij zei: "Ik ben de Opstanding en het Leven. Hij die in Mij gelooft, hoewel hij dood is, zal leven. Eenieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dit?"

     Ze zei: "Ja, Here. Ik geloof dat U de Zoon van God bent, zoals U zei dat U bent. Ik geloof dat U die Messias bent Die in de wereld komen zou."

     Zei: "Waar heb je hem begraven?"

69 Nu, Hij zei niet: "Ik ga erheen om te zien wat Ik eraan kan doen." O nee. "Ik ga hem wakker maken!" Niet: "Ik zal het proberen." "Ik zal het doen!" Amen. Dat is zeker. Jezus zei dat Hij niets deed tenzij de Vader het Hem toonde. Dat staat in Johannes 5:19. "Ik doe niets, tenzij Ik het de Vader zie doen, Hij het Mij eerst toont."

     En de Vader had Hem getoond dat Lazarus uit de dood zou opstaan. Daarom, voordat er iets gezegd werd, zei Hij: "Ik ga erheen en maak hem wakker", niet: "Zien of Ik het kan." Hij zei: "Ik heb macht om Mijn leven neer te leggen en om het weer op te nemen", niets onzekers daarover, geen enkel onzeker ding daarover.

70 "Als u Mij doodt... Als u deze tabernakel vernietigt, zal Ik zal hem in drie dagen weer oprichten." "Vernietig dit..." "Ik zal." "Ik zal het proberen en zien wat er gebeurt"? "Ik zal!" Want David had gezegd: "Ik zal Zijn ziel niet in de hel achterlaten, noch zal Ik Mijn Heilige ontbinding doen zien." Hij wist dat binnen tweeënzeventig uur ontbinding inzet. En ongeveer voordat er tweeënzeventig uren voorbij waren, zou Jezus' lichaam opstaan uit de dood: niets onzekers daarover. Hij vertrouwde Gods Woord nadrukkelijk. Amen. Bij alles wat Hij deed, vertrouwde Hij op God.

     Nu, Hij zei: "Hij die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen." Daar is niets onzekers bij. Hij zei dat het zeker was. "Hij zal." Hij gaf Zijn gemeente de opdracht en zei: "Ga in heel de wereld en predik het Evangelie. Deze tekenen zúllen hen volgen die geloven; in Mijn Naam zúllen zij duivelen uitwerpen; zij zúllen met nieuwe tongen spreken; als zij slangen opnemen of dodelijke dingen drinken, zal het hun geen kwaad doen. Als zij hun handen op de zieken leggen, zúllen zij genezen." Daar is geen enkele onzekerheid bij. Dat is juist.

71 Jezus zei: "In de laatste dagen..." De Geest zei, de Bijbel zei: "De mensen zullen koppig zijn, hoogmoedig, liefhebbers van genot meer dan liefhebbers van God, valse aanklagers, zonder zelfbeheersing, en verachters van degenen die goed zijn, verraders, koppig, hoogmoedig, hebbende een vorm van godzaligheid maar verloochenen de kracht ervan." Niets onzekers daarover, wij hebben ze! Amen!

     Daniël zei dat de mensen die hun God in deze dag kennen daden zullen doen. Er is daar geen onzekerheid bij. God zei dat en wij kregen het. Er is niets onzekers daarbij.

     O, iemand zei: "Broeder, de Heilige Geest was voor die... voor de Pinkstermensen daar terug."

     Petrus zei op de dag van Pinksteren: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zúlt de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor ú, uw kinderen, en degenen die verre zijn, zo velen als de Here uw God ertoe roepen zal." Geen onzekerheid daarover, zij zullen het ontvangen. Dat is... Zij zullen het.

72 Elkeen, zo velen als de Here God roept, wel, Hij gaat hun de Heilige Geest geven. Als zij slechts de instructies zullen volgen, is dat alles wat zij hebben te doen; niets onzekers daarover, nee.

     Jezus zei: "De werken die Ik doe, zult gij ook doen." Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in de dagen van het komen van de Zoon des mensen." Hoe de Engel des Heren naar beneden zou komen onder de mensen en deze tekenen en wonderen zou tonen, de wonderen van Zijn opstanding. Hij is reeds tweeduizend jaar geleden opgestaan uit het graf. De wereld gelooft het niet. Maar Hij... "Omdat Hij leeft," zei Hij, "kunnen wij ook leven." Er is geen onzekerheid daarover.

73 De werken die Hij deed, kunnen wij ook doen. Daar is geen onzekerheid bij. Al Zijn beloften zijn ja voor ons. Wij leven in de laatste dagen. Wij zien alles precies op de wijze waarop Hij het zei. Dus er is niets onzeker. U kunt het geloven, stel uw vertrouwen erin.

     Velen van u herinneren zich Paul Rader, hier van Chicago, een groot man van God; stierf hier een paar jaar geleden. Ik heb altijd van Paul gehouden. En ik hoorde hem een paar keer toen ik een jongeman was. En ik zat daar in de Redigers Tabernakel in de kamer waar hij dat lied schreef: "Geloven alleen", dat mij vergezelde naar de preekstoel in honderden verschillende talen, veronderstel ik, over de wereld: "Geloven alleen". En ik vraag me af of Paul wist dat die kleine kerel die daar zat met een overall aan, het lied dat hij schreef zou nemen en dat rondom de wereld zou meenemen.

74 Ik zat daar, had daar een samenkomst enige tijd geleden, en dat kwam door de microfoon naar binnen. Ik knielde gewoon neer en huilde, omdat ik wist dat hij zo'n groot man van God was geweest.

     In zijn boek schreef hij een keer een verhaal. Ik las het. Ik geloof dat hij uit Oregon kwam, hij was houthakker geweest. Hij was een sterke man. Zijn broer Luuk was een erg sterke man. En hij was dus... ik geloof dat hij in het buitenland was. Hij was... hij kreeg hoge koorts door malaria of zoiets. Hij was stervend.

     En hij vroeg zijn gelovige vrouw om naast hem te komen staan, omdat zij daar geen dokter konden krijgen, het was zover weg. En het werd steeds donkerder in de kamer, en hij zei: "Lieverd, ga naast me staan. Blijf gewoon bidden; blijf bidden." Paul was een groot gelovige in Goddelijke genezing. En hij predikte hier precies in deze stad in de Tabernakel hier.

75 En hij geloofde er dus in. En hij liet zijn vrouw voortdurend bidden. Dus ongeacht wat er gebeurt, blijf gewoon bidden. Hij zei dat het donkerder en donkerder in de kamer werd. En uiteindelijk werd alles zwart.

     En hij zei dat hij droomde. Hij dacht dat hij weer terug was in Oregon. En hij was... De baas zei tegen hem – van het houthakkerskamp waar hij vroeger werkte – hij zei: "Paul, ga de heuvel op en kap een zekere boom voor mij, van een bepaald formaat, en breng hem hierheen."

     Hij zei: "In orde." Hij zei dat hij de heuvel op rende, en hij kon het dennenhout ruiken, en zijn longen ademden het in, u weet hoe een persoon die in de bossen woont zich zo in de geur kan verheugen. En hij zei dat hij de boom had geveld en van takken ontdaan. Daarna zette hij de bijl erin en kreeg een houvast op de boom, maar hij kon hem gewoonweg niet omhoog krijgen. Zei dat hij zijn knieën tegen elkaar deed en zijn rug spande. Het sterkste deel van de man is in zijn rug en spieren. Hij tilde en tilde. En hij zei dat hij een boom van twee keer die grootte omhoog kon krijgen. Maar op de een of andere manier worstelde hij ermee, en hij worstelde ermee, en hij worstelde ermee, maar hij kon er eenvoudigweg niets mee beginnen.

76 Dat is de manier waarop veel mensen doen. Zij nemen gewoon een woord en ze proberen het hier te plaatsen, en zetten het hier, of zetten het daar, en worstelen ermee en worstelen ermee, trekken het door seminaries heen, en hakken het hier af, en maken er hier een Grieks woord van of een Hebreeuws woord. En het eerste wat u weet, is, dat het zo niet meer het Woord van God is. Zie? U worstelt er gewoon mee en worstelt ermee.

     U neemt het mee naar Dr. Ph.D. John Doe, en vraagt hem hoe hij erover denkt. Vervolgens naar Ph.D. Sam Doe, en vraagt hem hoe hij erover denkt. En hij zegt: "Wel, het is verstandelijk gedachtenlezen." De ander zegt: "Het is fanatisme."

     En het eerste is dat u er gewoon mee worstelt en ermee worstelt. "Wel, ik was daar in de samenkomst en eerlijk, ik zag de Geest van God neerkomen. Ik hoorde iemand in onbekende tongen spreken."

     "Het is de duivel."

     "Ja, en ik hoorde de mensen juichen."

     "O, dat is opgewondenheid."

     "En ik zag een man op het podium staan, en daar in de samenkomsten door de kracht van onderscheiding de mensen vertellen wie zij waren, en wat er verkeerd was. En precies op de manier waarop de Bijbel zei dat Jezus het deed om het teken van de Messias te tonen. Wel, ik zal het aan mijn voorganger gaan vragen."

     Hij zegt: "Ach, dat is gedachtenlezen." Zie?

     U blijft er gewoon mee worstelen en ermee worstelen. Dat is alles. U zult nergens komen.

77 Paul zei dat hij uiteindelijk uitgeput raakte. Dus ging hij zitten. Zijn kracht was op. Hij ging gewoon tegen de boom aan zitten en leunde achterover, zei: "Wat is er met mijn kracht gebeurd?" Dat kwam natuurlijk door de koorts die hij had. En hij zei: "Ik ben gewoon aan mijn einde." En hij zei dat hij na een poosje een echt lieflijke stem hoorde, die zei: "Paul?"

     Hij zei: "Is dat mijn baas?" En zei, dat toen hij zich omdraaide, het inderdaad zijn Baas was. Zei dat hij nooit eerder in zijn leven zo'n lieflijk gelaat had gezien.

     Hij zei: "Paul, waarom worstel je er zo mee?" Hij zei: "Zie je daar die waterstroom?"

     Zei: "Ja."

     Zei: "Die waterstroom gaat precies hier om de berg heen naar beneden en komt regelrecht in het kamp uit." Zei: "Waarom gooi je hem niet in het water, ga je erop zitten, en vaar je naar beneden?"

     "O," zei hij, "daar heb ik nooit aan gedacht."

78 Dus gooide hij hem in het water, begon over de stroomversnelling te varen, schreeuwend op de top van zijn stem: "Ik vaar erop. Ik vaar erop." En hij zei dat toen hij bijkwam, hij midden op de vloer stond en op de top van zijn stem schreeuwde: "Ik vaar erop. Ik vaar erop"; de belofte van God.

     En vanavond, broeder, is er niets onzekers bij het Woord van God. Ik vaar erop! Het zal mij op een dag naar het kamp brengen! Ik weet niet hoeveel stroomversnellingen ik zal moeten doorkruisen, maar ik vaar erop. Amen! Prijs God! [De samenkomst verheugt zich – Vert]

     Laten we het allemaal tezamen zeggen: "Ik vaar erop. Ik vaar erop." Het is Gods belofte. Ik vaar erop. Het is een zeker geluid. Het is Gods geluid. Het is Zijn Stem. "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit voorbijgaan." En ik vaar er vanavond op. Hij beloofde deze dingen in de laatste dagen. En ik geloof dat het hier is.

79 Laten ze het noemen wat ze maar willen. Ik geef er niet om. Dat maakt voor mij niets uit. Ik ben er zeker van dat het God is. Amen. En ik ben erop aan het varen. En vaar er nu al eenendertig jaar op, en het varen wordt heel de tijd lieflijker omdat ik de poort nader. Amen! Ik ben er nog steeds op aan het varen.

     Als de dood mijn lichaam treft, zal ik erop varen, blijf er gewoon op varen. "Ik ben de Opstanding en het Leven", zegt God, "hij die in Mij gelooft, ofschoon hij dood is, zal toch leven. En een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven." Ik vaar erop. Er is daarover niets onzeker. Ik vaar erop. En het is Zijn Woord, en ik geloof het met heel mijn hart.

     Gelooft u het op dezelfde wijze? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Al het andere is onzeker. Maar dit is een zeker geluid. "Hij die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen." Laten we nu onze hoofden buigen.

80 Er zijn allerlei soorten onzekere geluiden. Het is onzeker of deze stad er morgenochtend nog zal staan. Ik weet het niet. Het is onzeker of u vanavond ooit thuiskomt. Ik weet het niet. Het is onzeker of ik ooit opnieuw in Chicago zal zijn. Ik weet het niet. Het is onzeker of wij elkaar ooit weer zullen ontmoeten. Ik weet het niet. Zie?

     Maar er is één ding zeker: dat is Gods Woord. Ik weet niet hoeveel langer wij zullen... veel langer wij een natie zullen zijn, hoe lang het zal duren voordat wij in stukken geblazen zullen worden. Ik weet het niet. Het is onzeker. Maar er is één ding zeker: dat is Gods Woord. Ik vaar erop, vrienden. Ik geloof het met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Ik vaar erop.

     Onze hemelse Va... [Tongen en uitleg worden gegeven. "...?... kom tot de erkenning; overleg. Wie zal ik volgen? Wie zal ik gehoorzamen? Wat zal ik doen? Denk daar vanavond aan, wat u gaat beslissen. Zult u vóór Hem gaan zijn? Bent u vastbesloten door te trekken? Hebt u geloof om datgene te geloven wat u hebt gehoord? Gehoorzaam hetgeen u hebt gehoord, want het werd tot u gezonden vanuit de hemel om u te helpen bij elk ding wat u ook maar verlangt." – Vert]

     O Here. Hoe danken wij U daarvoor. Nu, Vader God, dit is... Wij zullen – nu we dit horen – zonder excuus zijn, en niet alleen dat, maar als wij Uw profetieën horen, hen in profetieën horen spreken en zien hoe het vervuld wordt, de beloften van God zien van een opstanding, van een herleving, van de terugkeer; en in deze laatste dag het grote Messiaanse teken van een opgestane Jezus zien verschijnen voor de heidenen zoals het gedaan werd voor de Joden en Samaritanen...

81 O Vader God, wij danken U hiervoor. Ik dank U. Nu, deze woorden, God, komen van U, het is zeker... Nadat ik geprobeerd heb het te brengen vanuit de Bijbel, en hier spreekt U het door middel van gaven van tongen en uitleggingen, bidden wij nu dat U Jezus in ons midden wilt laten komen en wilt bevestigen dat dit de waarheid is.

     Zodat iedereen in staat zal zijn het voorrecht te hebben om te weten dat dezelfde Jezus Die eens bij de kinderen van Israël in de wolkkolom was – welke het Vaderschap werd genoemd – ook onder de mensen woonde in het Zoonschap, en nu in mensen woont door de Heilige Geest.

     Vader, laat hun zien dat dezelfde natuur van God dezelfde blijft die in Jezus was, en ook in de gemeente. En dezelfde werken hier in deze laatste dagen doet, nu de gemeente tot haar eindbestemming gekomen is. En nu is het Messiaanse teken van de eindtijd... De vernietiging is gereed, zoals het was voor de Joden in die dagen. Zij moesten eveneens die Messias verloochenen voordat de vernietiging kon komen.

     En vandaag lachen de naties. Zij maken er grappen over, en geven er elke onreine naam aan. En toen U dat deed toen U hier was, zeiden ze: "Het is Beëlzebul, een duivel." En U zei dat U ze dat zou vergeven, maar als op een dag de Heilige Geest zou komen, dan zou één woord ertegen te spreken onvergeeflijk zijn.

82 En nu, Vader, zien wij dat de naties zichzelf hebben veroordeeld met hun woorden en hun acties. De kerken, heel veel mensen hebben zichzelf veroordeeld en hun ondergang getekend door de Geest van God een onreine zaak te noemen.

     Nu is dit vanavond nog een gelegenheid. Ik bid, Vader, dat U hier iedere zieke persoon geneest, elke ongeredde redt, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

     [Tongen en uitlegging worden gegeven. "Ik heb tot u gesproken. Ik heb tot u gepraat. En Ik heb uw hart onderzocht. Hoe moeilijk kunt u tot een goed begrip komen. Hoe hardnekkig kunt u zijn in liefde. U bent hierheen gekomen om over Mij te horen, en om van Mij terug te ontvangen wat Ik u kan geven. Ik ben hier in uw midden. Ja, Ik sta gereed om voor u te doen wat u verlangt, als u in Mij gelooft. Alleen als u zich opent om te geloven zal Ik in staat zijn om in uw stad zelfs de wonderen te volvoeren die u zoekt." – Vert] Amen. Dank aan God. Nu, overeenkomstig daaraan, belooft Hij hier te zijn. Ik zou geen... Ik was net van plan een altaaroproep te doen, maar ik geloof nu dat ik de zalving van de Geest voor iets anders voel.

83 U hebt bemerkt dat wij vandaag geen enkele gebedskaart hebben uitgegeven. Wij hebben dus geen gebedskaarten, maar we hebben Christus. Hoe velen zijn er hier ziek en willen genezen worden? Steek uw handen omhoog waar u ook bent. Dank u, zaalwachter. Nu, waar... Als ik de echte waarheden heb gepredikt, en het juiste heb gedaan, dan is God verplicht om te staan achter wat ik heb gezegd.

     Nu, hoe velen van u daar die weten dat ik u niet ken, steek uw handen op, dat ik u niet ken? Iedereen.

     U, Pinkstermensen, zou het moeilijk voor u moeten zijn om mij te geloven? Kijk hier; ik wil u hier iets tonen, schreef het pas geleden op.

84 Ik was bij het Christen Zakenliedenontbijt in Californië. En ik was net klaar met een prediking waarvan ik dacht dat ik elke organisatie afgebroken had en in stukken geslagen. En een Baptistenjongen, genaamd Danny Henry, kwam het podium op om zijn armen om mij heen te slaan en te bidden. En hij begon in onbekende talen te spreken. En daar zat een dame uit Louisiana, een Franse dame, ze zei: "Dat heeft geen enkele uitleg nodig." Zei: "Dat was geen onbekende tong; hij sprak Frans."

     Een andere man zei dat het Frans was. En toen kwamen zij eraan en legden het naast elkaar. Zij hadden het hier. En een ieder van hen gaf de uitleg. En...

     [Leeg gedeelte op de band – Vert] De tolk voor de V.N. was daar. En hij stond op, zei het, kwam eraan. De man zei dat hij hem nooit tevoren had gezien en nooit meer daarna. Maar hij was de... noemde zijn naam, wie hij was, de tolk voor de V.N. En hij gaf de uitleg. Ik heb het hier opgeschreven.

     Luister hier, u zou mogen denken dat ik hard ben... Let hierop.

85 "Omdat gij het smalle pad hebt gekozen, de moeilijker weg, gij hebt gewandeld naar uw eigen keuze." Nu, dat kan ik begrijpen. Mozes moest wandelen naar zijn eigen keuze. Hij hoefde het niet te doen. Maar hij nam zijn beslissing. Dat was mijn beslissing om bij het Woord te blijven, ongeacht wat het zou veroorzaken. Zie? Ik... "Gij hebt dit gedaan door uw eigen keuze. Gij hebt de correcte en nauwkeurige beslissing genomen, en het is Mijn weg." Dank aan God. "Vanwege deze gewichtige beslissing wacht u een enorm groot deel van de hemel." Nu, deze man wist helemaal niets af van dit visioen, omdat ik dat net een paar dagen tevoren had gekregen. Zie? "Wat een glorieuze beslissing hebt gij genomen. Dit in zichzelf is dat wat zal geven en zal laten geschieden de geweldige overwinning in de liefde goddelijk."

86 Dat werd uitgelegd door de tolk van de V.N., gegeven door een Baptistenjongen die was gekomen om zijn armen om mij heen te slaan en alleen een opmerking te maken; hij zei: "Die boodschap kon direct... werkelijk toegevoegd worden aan het boek Openbaring." Zie? Een jongen die mij niet kende. Hij is een familielied van een zekere filmster daar. En hij kende mij helemaal niet, een Baptistenjongen. En hij... hij kwam gewoon naar voren om mij te bedanken en sloeg zijn arm om mij heen om te bidden.

     En toen hij dat deed, begon de Heilige Geest door hem heen in tongen te spreken. En hier waren mensen die daar zaten, precies zoals het toen met Pinksteren was. Het was een taal die zij verstonden; dat was hun landstaal. En die jongen kende geen woord Frans. Ziet u wat het is? Het is de Heilige Geest. Amen.

87 Hij is hier. Goed. Bid nu. Ik sprak tot u over de Bijbel. De Engel keerde Zijn rug naar het gehoor toe. Iemand hier in deze afdeling, iemand die hier in deze afdeling zit, bid tot God om iets voor u te doen, kijk dan of Hij nog steeds dezelfde Engel van God blijft. Of iemand die ergens anders zit, het maakt niet uit waar. Ik zal in uw richting kijken, broeders. Ik wil dat u gelooft, broeders.

     Dit is de Christus waarover u al zolang gepredikt hebt. Dit is de zaak waar u voor stond. U mannen, als er enige eer is om te geven, dan is het aan u allen. U stond daar buiten op de straathoek met tamboerijnen en guitaren de Pinksterboodschap te prediken, terwijl zij u uitlachten en grappen over u maakten. U was alleen een weg aan het voorbereiden zodat ik er makkelijk overheen zou kunnen rennen. Hoe zou ik kunnen komen en niets anders zijn dan uw broeder? U profeteerde dat deze dingen zouden komen, velen van u. U hoorde het in uw samenkomsten. En ik ben hier gewoon om te vervullen wat u hebt gezegd dat het in Gods Woord stond. Zie?

88 Nu, iemand raakt God aan. Ergens achter mij aan die kant zit een man, ongeveer aan die kant. Hij bidt. Er is iets niet goed met zijn zij. Hij is in een nerveuze toestand hetgeen hem last bezorgt. Is er iemand hier boven? Niemand boven? Ik kijk hier regelrecht naar de man. De man is een prediker. Hij is een Mennoniet. Zijn naam is meneer... eerwaarde Miller. Sta op; aanvaard uw genezing.

     Ik ben een vreemde voor u, meneer. Ik ken u niet. O, is wat er gezegd werd de waarheid? Als het de waarheid is, zou u dan opnieuw willen opstaan? Goed.

     Gelooft u? Nu, wat zei Jezus? Deze dingen zouden plaats vinden. Dezelfde Engel van God die bij Abraham stond en zei: "Waar is uw vrouw Sara?"

     Zei: "Zij is in de tent achter U."

     En Hij zei: "Ik ga u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens."

89 En zoals ik u verleden week zondag vertelde over Sara, was er gedurende jaren al geen gemeenschap meer geweest. Ze zei: "En ik zou daar opnieuw met mijn heer wellust hebben, wij die allebei oud zijn? Dat kan niet." En zij lachte.

     En de Engel zei: "Waarom lachte Sara, zeggend dat deze dingen niet waar kunnen zijn?"

     Hij zei dat het net zo in de eindtijd zou zijn. Heb geloof. Geloof.

     Die kleurling dame die precies daar zit, vrouwenkwaal, zit aan het einde van de rij. Ja, mevrouw. Hebt u een gebedskaart? U heeft er geen nodig. U heeft er geen; u hebt er geen een nodig. Heeft u een vrouwenkwaal? Is dat juist? Steek uw hand op. Was u toen niet aan het bidden: "Here, laat mij het vanavond zijn?" Als dat waar is, wuif dan zo met uw hand. Goed. U heeft uw verlangen. Ga naar huis; Jezus Christus maakt u gezond.

     Indien gij kunt geloven... Heb alleen geloof.

90 Deze man die hier zit, de tweede vanaf het eind waar je erin komt, precies hier, u draaide uw hoofd om en keek; complicaties en een longprobleem enzovoort. Gelooft u dat Christus u gezond zal maken? De grote man aan het einde, de tweede man waar je erin gaat, gelooft u met heel uw... Ja, meneer, u bent degene. Precies hier, de andere man precies hier, meneer. Sta op uw voeten. Dit is de man hier waar dat Licht boven is. Goed, ontvang uw genezing. Ga naar huis en geloof het. Amen.

     Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Ik ken u niet. Wij zijn vreemden voor elkaar. Dat is juist.

91 Deze vrouw die direct naast de man zit die daar opstond, wilt u die diabetes te boven komen? En gelooft u met heel uw hart dat God u gezond zal maken? Als u het wilt, sta op en zeg "Amen". Goed. Dat is Hij. U kunt uw genezing hebben als u het gelooft. Maar u moet het geloven, nietwaar?

     Deze dame... Ja, die met uw hand wuift, die daar in het gehoor zit, gelooft u dat die zwelling stopt? Uw dochter daar met epilepsie, dat het zal verdwijnen en niet meer zal terugkomen? Mevrouw Smallwood, u kunt nu naar huis gaan en alles is in orde. U kunt gezond worden als u het met heel uw hart zult geloven.

     Ik ben een vreemde voor u. Ik ken u niet. Ik heb u nog nooit in mijn leven gezien. Als dat zo is, steek uw handen op, u beiden. Steek daar even uw handen omhoog. Dat is precies juist.

92 Gelooft u met heel uw hart? Wat met enige mensen die hier zitten? Wat... Gelooft u met heel uw hart? Heb dan geloof.

     Wat met u die hier zit, deze kleurling man, die hier naar mij zit te kijken. Heeft u een gebedskaart? Nee. U heeft er geen nodig. U hebt geloof en dat is alles wat u nodig heeft. Gelooft u mij als zijnde Zijn profeet, of Zijn dienstknecht? Gelooft u dat met heel uw hart? Ik ben een vreemde voor u. Wij zijn van twee verschillende rassen en het is onze eerste ontmoeting. Maar het schijnt dat u een goed gevoelen hebt in uw geest. U heeft een bepaald geloof. Dat is goed geloof voor iemand anders voor wie u bidt. Dat is juist. Uw zuster, zij heeft kanker. Als dat waar is, wuif met uw hand. Goed, geloof en zij zal gezond worden.

     Gelooft u met heel uw hart? Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk.

93 Mevrouw Johnson, wilt u naar huis gaan en ook gezond zijn? Gelooft u het met uw gehele hart? Jackson, liever gezegd, wat ik bedoelde te zeggen. Als u met heel uw hart zult geloven, kunt u ook gezond naar huis gaan.

     Wat met deze vrouw die hier zit? De... U gelooft met... Ja. Gelooft u met uw hele hart? Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben? U heeft moeite met uw voeten, moeite met uw handen. U bent voor een kind aan het bidden: verstandelijke toestand. Gelooft u met uw hele hart? U kunt hebben waarvoor u gevraagd hebt. Gelooft u het? Huil niet, wees gewoon dankbaar.

94 Hoeveel van de anderen geloven? Gelooft u met heel uw hart? Hoe velen geloven nu in Hem als uw Redder? Dat is geen onzeker geluid. De Bijbel zei het. Dat is een zeker geluid. Deze tekenen zullen hen volgen; in de laatste dagen zal het komen te geschieden.

     U, die Hem als Redder wil aannemen, als u hier bent, sta dan op als een getuige. Zeg: "Ik zal Hem aannemen als mijn Redder." Terwijl u in Zijn tegenwoordigheid bent, terwijl de zalving van de Heilige Geest op de mensen is, wilt u Hem als uw Redder aannemen? Sta op uw voeten, als u hier bent, iemand die Hem als Redder wil.

     Hoe velen hier hebben niet de Heilige Geest ontvangen? God zegene u, zuster. Iemand hier die de Heilige Geest niet heeft ontvangen, ga staan en zeg: "Ik zal Hem aannemen...?... Geef mij vanavond de Heilige Geest." Gelooft u het? Sta op.

95 Wel, Hij is hier. Het is de Heilige Geest Zelf! Blijf gewoon staan; blijf staan. Blijf op uw voeten staan. Allen die de doop van de Heilige Geest willen die Hem nog niet ontvangen hebben, geloof dat u Hem vanavond kunt ontvangen, ga op uw voeten staan. Ontvang het. Goed.

     Daar is nu geen onzeker geluid bij. Onthoud: "Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden", niets onzekers. Gelooft u het? Dan zult u gevuld worden. Als uw geloof juist is, moet u gevuld worden.

     Kijk hier. Waarom zou je het brengen... Kijk waar ik moet staan. Ik moet hier voor allen staan... voor alles. En het moet zo zijn (Amen), moet gewoon zo zijn.

96 Nu, hoe velen van u zijn ziek en willen genezen worden? Ga op uw voeten staan. U gelooft dat u vanavond genezen gaat worden. Als u het niet gelooft, sta dan niet op. Maar als u het gelooft en u voelde dat een zeker geluid uw hart trof. "Dit is het uur dat ik mijn genezing ga krijgen. Dit gaat nu precies gebeuren." Als u het met uw hele hart gelooft, ga dan op uw voeten staan.

     Dat is het. Laat de Heilige Geest daar eenvoudig in uw hart doorwerken en u zult ontdekken dat er iets plaatsvindt. Nu, gelooft u werkelijk waarvoor u opstaat dat u het zult krijgen? Steek dan uw handen omhoog en zeg: "Dank U, Here Jezus. Ik ontvang nu mijn genezing. Ik ontvang nu de doop van de Heilige Geest." Geef Hem de eer. Amen. Prijs God. "Ik wil Hem prijzen." [De samenkomst prijst God – Vert]

97 Dat is goed. Sta daar precies. Ga niet... ga niet... Houd uw handen gewoon... Ik denk niet dat ik het kan...?... Is het niet wonderbaar? Voelt u Zijn tegenwoordigheid? Ik wenste dat u hier kon staan en kijken waar ik naar kijk. Dat ziet er schitterend uit...?... Amen. Goed.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Het Lam prijzen voor zondaren geslacht;
Geef Hem glorie al gij volkeren,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

     Houdt u van Hem? Gelooft u dat u uw genezing hebt gekregen? Zeg: "Amen. Ik eis het nu op. Ik vaar erop. Ik vaar erop. God beloofde het. Ik vaar erop. Ik geloof elk woord ervan." Laat ons dan onze handen opheffen en het opnieuw zingen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Het Lam prijzen voor zondaren geslacht;
O, geef Hem glorie al gij volkeren,
Want Zijn bloed heeft weggewassen...

98 Ik geloof niet dat u zou geloven dat ik een huichelaar of een leugenaar ben. Als u alleen maar zou kunnen... Ik kan het beter niet zeggen. Maar luister hier, vrienden, net zoals zalving. Net zoals een... zoals dat... dat Licht dat ik gadesla. Het hangt gewoon overal in het rond. O my. Glorieus. Als u zich alleen maar kunt openstellen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Het Lam prijzen voor zondaren geslacht;
Geef Hem glorie al gij volkeren,
Want Zijn bloed heeft weggewassen...

     God zegene u.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)