Huwelijksplechtigheid

Door William Marrion Branham

1 [Deze huwelijksplechtigheid door broeder William Marrion Branham verenigde Marilyn Simpson met Gerald Martens in het huwelijk, bij broeder Tom Simpson thuis in Tucson, Arizona, op zaterdagavond 16 januari 1965 om zeven uur. Bij het begin speelde de pianist Ik houd werkelijk van jou en de Huwelijksmars; dan komen de prediker, de bruidegom en zijn gevolg naar voren. Daarna wordt het Bruidskoor gespeeld als de begeleiders van de bruid komen, gevolgd door de bruid – Vert.]

     Wie zal ik vragen om deze dame de bruid van deze man te laten zijn?

     [De vader van de bruid antwoordt: "Ik, haar vader."]

     Zeer geliefden, wij zijn hier bijeengekomen ten aanschouwe van dit gezelschap, in de tegenwoordigheid van God, om deze man en deze vrouw in de heilige huwelijkse staat te verbinden, welke door de apostel Paulus is verklaard eerbaar te zijn onder alle mensen. Het moet daarom door niemand onbedachtzaam of lichtelijk betreden worden, maar eerbiedig, discreet, doordacht, ernstig en in de vreze Gods.

     Deze twee aanwezige personen komen hier nu om in deze heilige staat verbonden te worden. Indien er hier iemand is die een gegronde oorzaak kan aantonen waarom zij niet wettig in dit heilige huwelijk verenigd behoorden te worden, laat hen dan nu spreken of voor altoos zwijgen.

2 Ik wil jullie beiden verzoeken en jullie opdragen, aangezien jullie je op de oordeelsdag, wanneer de geheimen van alle harten ontsloten zullen worden, zeker zult moeten verantwoorden, dat als een van jullie beiden een belemmering weet waarom jullie niet rechtmatig in dit heilige huwelijk verbonden behoorden te worden, je het dan nu belijdt, want wees ervan verzekerd dat enige personen die op een andere wijze dan Gods Woord toestaat verenigd worden, hun huwelijk niet wettig is.

     Maar gelovend dat jullie deze plechtige verplichting, die jullie op het punt staan op je te nemen, redelijkerwijs hebt overdacht, en jullie je hebt voorbereid hetzelve eerbiedig, voorzichtig, verstandig en in de vreze Gods aan te gaan, zal ik jullie de huwelijksovereenkomst voorleggen. Jullie zullen hetzelve bekendmaken door elkaar de rechterhand te geven. [De bruidegom en de bruid geven elkaar de rechterhand]

3 Zul je deze vrouw tot je wettige echtgenote nemen, om samen te leven in deze heilige huwelijkse staat? Beloof je haar lief te hebben, te eren en te koesteren, in ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, en alle anderen te verzaken om alleen aan haar trouw te blijven zolang jullie beiden leven? [De bruidegom antwoordt: "Ik wil."]

     Zul je deze man tot je wettige echtgenoot nemen, om samen te leven in deze heilige huwelijkse staat? Beloof je hem lief te hebben, te eren en te koesteren, in ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, en alle anderen te verzaken en hem alleen trouw te blijven, zolang jullie beiden leven? [De bruid antwoordt: "Ik wil."]

     Ik zal een teken van jullie nodig hebben, dat deze overeenkomst die tussen jullie gemaakt is, altijd zal worden bewaard. [Twee ringen worden op de Bijbel van de voorganger geplaatst, dan aangeboden aan de bruidegom voor de bruid, daarna aan de bruid voor de bruidegom] Nu, willen jullie elkaar opnieuw de rechterhand geven, op het Woord van God?

     Laten we onze hoofden buigen.

4 Almachtige God, Die de eerste man en vrouw huwde in de hof van Eden, Uw eigen schepping samenvoegend. We realiseren ons, vandaag, dat deze opdracht uitgevoerd werd door de eeuwen heen tot op dit huwelijk. En, Vader, U bent de Enige Die harten tezamen kan verbinden. En we bidden, geliefde hemelse Vader, zoals dit gedaan is op grond van Uw wijs besluit, dat U deze jonge Christenjongen en dit Christenmeisje tezamen hebt gebracht, om vandaag verbonden te worden in deze heilige plechtigheid, om elkaars man en vrouw te zijn, tijdens de levensreis.

     We bidden dat U ze zult zegenen, en hun huis zult zegenen. Maak hen een voorbeeld, Heer, in de buurt waar ze zullen wonen. In deze dag waarin wij leven, waarin de echtscheidingshoven zo vol zijn en overlopen van de echtscheidingen, moge het nooit zo zijn met deze jonge man en deze jonge vrouw. God, sta toe dat ze gelukkig en gezond zullen zijn. Maak ze vruchtbaar, Heer, en vermenigvuldig, om de aarde te bevolken, zoals U ons opgedragen hebt in den beginne. En zoals U Izak en Rebekka zegende, en zij hun gelovige kinderen voortbrachten, moge het ook zo zijn bij dit paar, Vader. Zegen hen, bidden wij.

5 En nu, met de volmacht van mijn opdracht, die mij door de almachtige God is gegeven om Zijn dienstknecht te zijn, en die aan mij bediend is door een engel, verklaar ik deze man en deze vrouw tot echtgenoot en echtgenote, in de Naam van Jezus Christus. Amen.

     God zegene jullie. Jullie zijn getrouwd. [Het paar geeft elkaar een kus, keert zich dan naar de gemeente. De pianist begint de Huwelijksmars te spelen] Wat God ook samenvoegt, scheide de mens niet. [De bruidegom, de bruid en hun gevolg]

     Laten we onze hoofden buigen.

     Dierbare God, zoals we vandaag getuige waren, dat twee harten nog steeds eensgezind kunnen kloppen. En we hebben deze ceremonie zojuist uitgevoerd, en zonden een jonge man en een jonge vrouw vanuit hun huizen, om een huis voor zichzelf te gaan maken. We zijn gericht, o God, op een andere grote optocht die daar op een dag zal zijn, wanneer Jezus komt om Zijn bruid te ontvangen. En zoals we de kleine dame vlekkeloos zagen staan, in haar bruidskleed, o God, mogen we onze ziel rein houden van de dingen van de wereld, dat we geliefd mogen zijn door Hem Die onze Geliefde is, als we tot dat uur komen. Sta het toe, Heer. En we bidden dat Uw zegeningen met ons allen zullen zijn, en mogen we leven voor die tijd wanneer we deel zullen nemen aan die grote gebeurtenis die dit symboliseert. In Jezus' Naam bidden wij dat. Amen.

     De Here zegene u.

6 [Broeder Branham maakt de volgende opmerkingen na de ceremonie] Zuster Simpson, ik wil u graag feliciteren met een fijne schoonzoon. Hij lijkt een wonderbare man te zijn. En u ook, broeder Simpson. De Here zegene u. Is de moeder van de jongen hier, of de vader, een van hen? [Iemand zegt: "Nee, ze konden niet komen."] O, fijn. Ik veronderstel dat de andere kinderen staan, om te feliciteren, zie, zoals onze broeders daar buiten. Zie?

     Wel, het ziet ernaar uit dat we gewoon door zouden moeten gaan om een dienst te houden, is dat niet zo? Allemaal samengekomen, en dit zou een goede tijd zijn om te prediken (zou het niet?), nadat ze getrouwd zijn.

     Wel, ik moet nu vertrekken naar Phoenix en daarheen teruggaan, en iets daarvan opstarten. De diensten worden voortgezet in de Westward Ho balzaal, morgenmiddag. Tot dan, moge de Heer u allen zegenen.

     Broeder Dauch, het is werkelijk goed om u weer te zien. Fijn om u hier te zien. Waar is de zuster? Is ze binnen? [Broeder Dauch zegt: "Precies hier."] O, dat is fijn. O ja, ik kijk precies recht naar u. Hoe gaat het met u? [De zuster zegt: "Goed."] O, fijn.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)