3 januari

Dag 3

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om door hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

---o--O--o---

Niet lang geleden was ik in een debat. Ik heb ontdekt dat het geen zin heeft, omdat geen mens tot God kan komen tenzij God hem van tevoren kende en hem riep voor de grondlegging der wereld. “Alles wat de Vader Mij gegeven heeft zal tot Mij komen,” zei Jezus. Ziet u? En deze man was een trinitariër tot in het extreme en hij stond op voor de klas en hij zei: “Mijn dierbare vrienden, broeder Branham is een van de fijnste mannen. Maar broeder Branham heeft zich in deze discussie overal weten uit te wurmen, zoals een worm in een citroen. Ik zou wel eens willen zien hoe hij zich hier uit wurmt.” (En natuurlijk bewaren alle redevoerders het belangrijkste punt tot het eind.) Dus toen zei hij: “Bij de doop in Mattheüs 3 is er sprake van drie personen, absoluut drie afzonderlijke personen, de Zoon staat op de oever, de Heilige Geest als een duif tussen hen in en God de Vader spreekt vanuit de hemel.”

Hij liet het iets zeggen wat er niet staat, precies zoals Mattheüs 28:19, waar men iets laat zeggen wat er niet staat.

Hij zei nimmer: “Doopt in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest.” Hij zei: “Doopt hen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest,” hetwelk is Jezus Christus.

Welnu, zij zeggen dat het de Zoon was die op de oever stond; dit is God de Heilige Geest als een duif tussen hen in, en God de Vader sprak vanuit de hemel. Nu, het lijkt erop dat dit precies drie verschillende stemmen en drie verschillende plaatsen kunnen zijn. Nu beseffen wij dat “hemelen” boven betekent, de atmosferen, wat het ook is, in de hemelen.

Nu, toen Jezus was gedoopt, kwam Hij rechtstreeks uit het water en “ziet, de hemel was open boven Hem en hij zag de Geest van God”. Ik dacht dat ze zeiden dat God boven in de hemel aan het spreken was. “De Geest van God als een duif”, de duif was God. Ziet u? We hebben het hier pas doorgenomen. De Heilige Geest en God is dezelfde Persoon. Ziet u? Het is er slechts een titel voor. En hij zag de Geest van God. Er was geen andere God in de hemel aan het spreken, maar de Geest van God was in de vorm van een duif. Dat was de Heilige Geest en het was God: dezelfde zaak.

De Geest van God, als een duif, daalde neer en een stem uit de hemel (die boven Hem was) zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik een behagen heb te wonen.” (In werkelijkheid is dit de juiste vertaling: ze hebben het werkwoord voor het bijwoord geplaatst zoals alle buitenlanders doen. “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie het Mijn welbehagen is om in te wonen.”) Dat was God die in Jezus kwam en in Hem was de volheid van de Godheid lichamelijk. En daar is uw Vader, Zoon en Heilige Geest: in de Naam van Jezus Christus. Zeker. Begrijpt u het? Er is geen plaats in de Bijbel die over drie wezens spreekt, drie goden. Zoiets bestaat niet. Dat is absoluut heidens. Het komt uit het heidendom. Welzeker, het is zo bodemloos als de hel is. Ziet u? Er bestaat niet zoiets.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)