15 april

Dag 106

En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure van het avondmaal, om de genodigden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtig te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En die dienstknecht weergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastig uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; Want ik zeg u, dat niemand van die mannen, die genodigd waren, mijn avondmaal smaken zal.

---o--O--o---

Nu, we zien dat wanneer God een mens uitnodigt om iets te doen of om de uitnodiging te aanvaarden die Hij hem heeft gegeven, en hij wijst het af, dan is, nadat genade is versmaad, er niets overgebleven dan oordeel. Als u over de grenzen der genade heenstapt, dan is er slechts één ding overgebleven, en dat is oordeel. En we ontdekken dat de mens dat in alle tijdperken heeft gedaan. Het is gebeurd in bijna elk tijdperk in de Bijbel.

Zoals God Noach zond, Zijn dienstknecht, en een weg tot ontkoming maakte voor al de mensen die gered wilden worden Maar de mensen lachten alleen en spotten met Noach. God bereidde echter de weg, maar zij hadden een verontschuldiging. Het was niet in overeenstemming met hun modern denken. Het was niet zoals zij het wensten. Dus maakten ze verontschuldigingen in de dagen van Noach.

Ze maakten verontschuldigingen in de dagen van Mozes. Ze maakten verontschuldigingen in de dagen van Elia. Ze maakten verontschuldigingen in de dagen van Christus, en ze maken vandaag verontschuldigingen.

Hij spreekt hier rechtstreeks tot Israël, degenen die tot het feest waren geroepen. Dat zou ik ook op de mens van vandaag willen toepassen, op de kerk, die is verzocht te komen tot het feest en het niet wil doen, het geestelijke feest van de Here. En ze willen het niet, ze willen het niet doen. Ze hebben andere dingen te doen. Ze vinden excuses.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)